K.NGHIỆM TOPIC DÀN ĐẶC BIỆT CHÃO 85 SỐ CỦA @TuyDuyenTroi

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 01/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 04/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  :p:p Miền Nam - HCM :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  :p:p Miền Trung - Đà Nẵng:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  :p:p Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/01/2020 at 17:04:02)
 2. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 05/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  :p:p Miền Nam - Đà Lạt :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  :p:p Miền Trung - Khánh Hòa:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  :p:p Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Champions (05/01/2020 at 17:04:00) , BINHAN2020 (05/01/2020 at 19:34:47)
  1. BINHAN2020
   Hình như số của cao thủ chỉ an toàn cao ở mức 75 số và 85 số.
    
   BINHAN2020, 05/01/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Champions (06/01/2020 at 08:19:09)
  2. TuyDuyenTroi
   Dàn hạ thấp là dàn hạ thêm chư toàn chơi chủ yêu 75 và 85
    
   TuyDuyenTroi, 05/01/2020
 3. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 06/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  Miền Nam - Đồng Tháp :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  Miền Trung - Phú Yên:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
 4. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 07/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  Miền Nam - Vũng Tàu :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  Miền Trung - Quảng Nam:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
 5. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 07/01/2020 - Dàn 65 số:
  ✈️✈️✈️Miền Nam - Bạc Liêu - Giải 8:
  00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,24,25,27,30,31,34,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,76,77,78,90,91,94,95,96,97
  Miền Trung - Phú Yên - Giải 8:
  00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,16,17,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,55,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,86,88,92,93,94,97
  Miền bắc - Đặc Biệt
  00,02,07,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,49,50,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,65,69,70,71,72,75,80,81,83,85,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99
   
  1. TuyDuyenTroi
   Miền trung là quảng nam nhé
    
   TuyDuyenTroi, 07/01/2020
 6. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 08/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  Miền Nam - Đồng Nai :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  Miền Trung - Đà Nẵng:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
 7. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 65 số Ngày 08/10
   
  1. Xem các bình luận trước...
  2. NguoiBinhThuong
   Không tính kỹ,dàn trên khác dàn dưới lên cả trăm số
    
   NguoiBinhThuong, 09/01/2020
  3. TuyDuyenTroi
   2 Dàn khác nhau nhé
    
   TuyDuyenTroi, 09/01/2020
  4. NguoiBinhThuong
   Giải thích như cao thủ.100 số chia 3 dàn số khác nhau,dưới 50 số 1 dàn.Cam đoan 1 dàn trúng
    
   NguoiBinhThuong, 09/01/2020
  5. NguoiBinhThuong
   Về nguyên tắc,dàn ít số là lọc bớt ở dàn nhiều số,không phải là dàn khác,vì biết theo dàn nào,mà tổng hợp lại cho chắc thì dàn này dẫm dàn kia lên cả trăm số.Nếu mỗi dàn 1 pp thì lại thành hên xui
   Nếu các loại dàn pp khác nhau về số,về pp bắt.Tôi có nhiều lắm và không nhiều số.Cam đoan nhiều dàn nổ
   Mong cao thủ xem xét.Dàn chão mà gần tràn số hay mươi ngày tạch 1 phát là làm không công.Đây là góp ý theo ý tốt chứ không phải ngáng bạc
    
   Sửa lần cuối: 09/01/2020
   NguoiBinhThuong, 09/01/2020
  6. TuyDuyenTroi
   có hiểu thế nào là dàn động và dàn tính không. trước khi nói hay xem và suy nghĩ
    
   TuyDuyenTroi, 12/01/2020
 8. hacphong078

  hacphong078

  Đ.Ký:
  31/05/2017
  Bài viết:
  120
  Được thích:
  246
  Xu:
  923,836
  Giới tính:
  Nam
  Xin chào bạn! Mình cũng rất thích bắt đề dàn để chơi 3D ở ja77.net, Nếu bắt dàn 2D hai cửa mỗi dàn 81 số hiệu quả khoảng 90% mỗi dàn trên tháng. Bạn có kinh nghiệm về loại càng hai cửa theo ngày không, mình cùng trao đổi nhé. Mình rất muốn kết hợp với những bạn chơi đề dàn để học kinh nghiệm lẫn nhau. Phương án tạo ra khả năng tiền thắng thua 50-50 hiệu quả thắng 22 ngày trên tháng là có lương rồi. Rất mong được trao đổi cùng bạn zalo Hacphong(0869306551)
   
 9. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Ngày 09/01/2020 - Dàn Đặc biệt
  Miền Nam - Tây Ninh :
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 75 số )
  00,01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  ( 65 số )
  00,03,04,05,06,07,08,11,13,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,40,42,44,46,47,48,50,51,52,53,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98
  Miền Trung - Quảng Bình:
  ( 85 số )
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,91,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  ( 65 số )
  01,02,03,04,05,06,07,08,11,13,14,15,16,17,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,57,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,83,84,85,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99
  Miền Bắc:
  ( 85 số )
  00,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  ( 75 số )
  05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
  ( 65 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 45 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,60,62,63,64,65,66,67,69,70,80,82,83,84,85,86,87,89,90,92,94,95,96,97,99
  ( 20 số )
  05,07,10,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,29,30,32,33,36,37,70
  ( 2 số ) 07 70
  BTĐ 70
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  vjpcachua (09/01/2020 at 15:53:05)
  1. LangXet0000
   Nghiên cứu đổi dàn mb đi cao thủ.2 ngày đi thông rồi.Riêng 070 hàng cực khó nổ
    
   LangXet0000, 09/01/2020
  2. LangXet0000
   70,cả năm chưa chịu ra(473 ngày).07 thì 175 ngày lặn
    
   Sửa lần cuối: 10/01/2020
   LangXet0000, 09/01/2020
 10. TuyDuyenTroi

  TuyDuyenTroi

  Đ.Ký:
  12/06/2019
  Bài viết:
  166
  Được thích:
  319
  Xu:
  11,052,830
  Giới tính:
  Nam
  Dàn 65 số Ngày 09/01
   
  1. TuyDuyenTroi
   Miền Nam - An Giang - Giải 8
   00,02,03,05,06,07,08,09,11,16,20,21,23,24,25,26,27,28,30,32,33,35,36,37,44,49,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,94,96,97,98,99
    
   TuyDuyenTroi, 09/01/2020
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   vjpcachua (09/01/2020 at 15:39:16)
  2. vjpcachua
   dàn này An giang hay tây ninh vậy bạn
    
   vjpcachua, 09/01/2020
  3. TuyDuyenTroi
   mình ghi dõ như vậy mà bạn lại còn hỏi là chịu cứng
    
   TuyDuyenTroi, 09/01/2020
  4. AntiFan
   An giang giải 8 về 56.Lọt giữa 55,57
    
   AntiFan, 09/01/2020
  5. TuyDuyenTroi
   Miền trung - Quảng Bình - giải 8
   00,01,02,05,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,29,33,38,39,41,44,45,47,48,50,52,53,54,55,56,57,59,66,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,98,99
    
   TuyDuyenTroi, 09/01/2020
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này