PHÁT THƯỞNG TOPIC BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 02/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @Kimmanh1982 : trúng loto 17* 87* 15* thưởng 900 xu.
  @A_777 : trúng loto 17* 71* thưởng 1000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 07* 70* thưởng 1000 xu.
  @zinzinzin : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70* 71* thưởng 1000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 36* thưởng 300 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 17* thưởng 300 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 66* thưởng 500 xu.
  @bacang : trúng loto 36* thưởng 300 xu.
  @hanlode : trúng loto 17* 71* thưởng 600 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 07* thưởng 300 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 17* 71* thưởng 600 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 15* thưởng 300 xu.
  @honinh : trúng loto 71* thưởng 500 xu.
  @mai55 : trúng loto 73* thưởng 500 xu.
  @thanh248 : trúng loto 93** thưởng 1000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 73* thưởng 300 xu.
  @HoangBang52 : trúng loto 50* 25** thưởng 900 xu.
  @thantai1985 : trúng loto 71* thưởng 300 xu.
  @hitman : trúng loto 88** thưởng 600 xu.
  @Coccon : trúng loto 73* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @mctq04 : trúng loto 15* 93** thưởng 1800 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 15* thưởng 600 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 73* thưởng 1000 xu.
  @DucDevi : trúng loto 00* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @SONGTHU : trúng loto 73* thưởng 1500 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 12* thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  @Pony : trúng loto 25** thưởng 2400 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 76** thưởng 4000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  @Nuhoanglode : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @thang_pj94 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  @Chacthang : trúng loto 12* 15* thưởng 4200 xu.
  @Thuminh : trúng loto 87* thưởng 3500 xu.


  NICK- 23/10 - - 24/10 - - 25/10 - - 26/10 - - 27/10 - - 28/10 - - 29/10 -
  Chacthang15* 19*18*12* 16*38*50*14*12* 15*
  Thuminh10*01**94*49* 94*01*78*87*
  Nuhoanglode............64*17*86*60*44*17* 71*
  thang_pj94............08* 80*79*86*95*78*46*
  Pony....................................38*53*57*25**
  hongsontnth....................................82*67*57*76**
  SONGTHU................................................68*68*73*
  chinhvfg................................................68*68*12*
  mctq04............................................................91**15* 93**
  Toanthang689............................................................56* 65*15*
  Sat_Thu_De............................................................77*73*
  DucDevi............................................................44*00*
  Kimmanh1982........................................................................17* 87* 15*
  A_777........................................................................17* 71*
  ngaoducacmien123........................................................................07* 70*
  zinzinzin........................................................................17*
  minhquang2016........................................................................70* 71*
  Hoalong68dedan........................................................................36*
  Mrlonely_V2........................................................................17*
  hoclamgiau........................................................................66*
  bacang........................................................................36*
  hanlode........................................................................17* 71*
  BAOTHANHTHIEN........................................................................07*
  Cat_Tuong........................................................................17* 71*
  Anh0165........................................................................15*
  honinh........................................................................71*
  mai55........................................................................73*
  thanh248........................................................................93**
  thantai368........................................................................73*
  HoangBang52........................................................................50* 25**
  thantai1985........................................................................71*
  hitman........................................................................88**
  Coccon........................................................................73*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @hanoi2 : Chốt 20 số có 61 thưởng 500 xu.
  @Tracotha84 : Chốt 20 số có 61 thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : Chốt 2 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @Cat_Tuong : Chốt 19 số có 61 thưởng 526 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 61 thưởng 526 xu.
  @mctq04 : Chốt 20 số có 61 thưởng 500 xu.


  NICK- 29/10 -
  hanoi200 05 11 16 22 27 33 38 44 49 50 55 61 66 72 77 83 88 94 99
  Tracotha8408 80 05 50 28 82 58 85 68 86 16 61 26 62 89 98 56 65 29 92
  Baminhbeo66 61
  Cat_Tuong07 70 61 16 52 25 34 89 98 09 90 72 27 54 00 66 99 19 91
  hoclamgiau06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  mctq0483 93 15 08 80 05 50 28 82 58 85 68 86 16 61 26 62 89 98 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (02/11/2016 at 16:30:40) , Pony (30/10/2016 at 19:21:54)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @lehungvan19 : trúng loto 96* thưởng 1000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 10** thưởng 600 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 90* thưởng 300 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 85* thưởng 500 xu.
  @ngheanvip : trúng loto 60* thưởng 500 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 03* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 63* thưởng 500 xu.
  @nhattoan82 : trúng loto 81* 03* thưởng 600 xu.
  @Tracotha84 : trúng loto 05* thưởng 300 xu.
  @duchanh : trúng loto 10** thưởng 1000 xu.
  @longbay : trúng loto 03* thưởng 500 xu.
  @BaoChau : trúng loto 96* thưởng 300 xu.
  @aptk : trúng loto 89* thưởng 500 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 26* 68* thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 85* thưởng 500 xu.
  @caothu1980 : trúng loto 03* thưởng 300 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 85* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @Hoalong68dedan : trúng loto 96* thưởng 600 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 85* thưởng 600 xu.
  @A_777 : trúng loto 68* thưởng 1000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 90* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 12* thưởng 1000 xu.
  @hitman : trúng loto 05* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Toanthang689 : trúng loto 01* 10** thưởng 2700 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  @Pony : trúng loto 03* thưởng 1500 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 60* thưởng 2500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  @Chacthang : trúng loto 10** thưởng 4800 xu.


  NICK- 23/10 - - 24/10 - - 25/10 - - 26/10 - - 27/10 - - 28/10 - - 29/10 - - 30/10 -
  Chacthang15* 19*18*12* 16*38*50*14*12* 15*10**
  Pony....................................38*53*57*25**03*
  hongsontnth....................................82*67*57*76**60*
  Toanthang689............................................................56* 65*15*01* 10**
  Hoalong68dedan........................................................................36*96*
  Cat_Tuong........................................................................17* 71*85*
  A_777........................................................................17* 71*68*
  ngaoducacmien123........................................................................07* 70*90*
  minhquang2016........................................................................70* 71*12*
  hitman........................................................................88**05*
  lehungvan19....................................................................................96*
  dacnhantamangel....................................................................................10**
  a2xuan79....................................................................................90*
  yingyang07....................................................................................85*
  ngheanvip....................................................................................60*
  thantai9999....................................................................................03*
  lodelk....................................................................................63*
  nhattoan82....................................................................................81* 03*
  Tracotha84....................................................................................05*
  duchanh....................................................................................10**
  longbay....................................................................................03*
  BaoChau....................................................................................96*
  aptk....................................................................................89*
  NgocNgoc....................................................................................26* 68*
  Water77....................................................................................85*
  caothu1980....................................................................................03*
  Mualarung2016....................................................................................85*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @Pony : Chốt 20 số có 26 thưởng 500 xu.
  @TV058 : Chốt 19 số có 26 thưởng 526 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 26 thưởng 500 xu.
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 26 thưởng 500 xu.
  @hencacuatom2014 : Chốt 20 số có 26 thưởng 500 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 8 số có 26 thưởng 1250 xu.
  @dacnhantamangel : Chốt 18 số có 26 thưởng 555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  @hanoi2 : Chốt 18 số có 26 thưởng 1111 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 26 thưởng 1052 xu.
  @mctq04 : Chốt 20 số có 26 thưởng 1000 xu.


  NICK- 29/10 - - 30/10 -
  hanoi200 05 11 16 22 27 33 38 44 49 50 55 61 66 72 77 83 88 94 9917 71 26 62 12 21 67 76 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  hoclamgiau06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 9602 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  mctq0483 93 15 08 80 05 50 28 82 58 85 68 86 16 61 26 62 89 98 5609 16 08 18 19 26 27 28 36 37 38 39 48 49 58 59 66 67 76 77
  Pony.................12 21 03 30 19 91 89 98 37 73 36 63 49 94 57 75 26 62 16 61
  TV058.................20 02 26 62 25 52 51 15 57 59 95 97 79 91 19 90 09 96 69
  denbacdotinh.................10 14 18 56 54 58 06 08 04 26 24 20 80 88 84 95 96 97 74 99
  vanlatoi.................01 11 12 24 25 26 34 39 42 57 59 63 64 70 73 76 77 84 95 98
  hencacuatom2014.................14 41 19 91 46 64 69 96 12 21 17 71 26 62 67 76 11 66 16 61
  Nam_Dai_Duong.................46 64 69 96 26 62 76 67
  dacnhantamangel.................21 26 51 52 56 62 67 71 76 01 07 12 17 25 57 60 65 70
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  mctq04 (02/11/2016 at 16:31:36) , Pony (30/10/2016 at 19:22:47) , xeko (30/10/2016 at 18:53:24)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/10/2016


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU

  @Quangna1991 : trúng loto 33* thưởng 1000 xu.
  @Kimmanh1982 : trúng loto 53* thưởng 300 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 13* 31* thưởng 600 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 59** thưởng 1000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 53* 33* thưởng 600 xu.
  @hanlode : trúng loto 53* 97** thưởng 900 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @thang_pj94 : trúng loto 93* thưởng 300 xu.
  @thangsp16 : trúng loto 09* thưởng 300 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 29* thưởng 500 xu.
  @chinhvfg : trúng loto 88* thưởng 300 xu.
  @honinh : trúng loto 28* thưởng 300 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 28* thưởng 300 xu.
  @BAO KHANH : trúng loto 23* thưởng 500 xu.
  @thantai368 : trúng loto 91* 67* thưởng 600 xu.
  @SUSU : trúng loto 29* thưởng 300 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 22** thưởng 600 xu.
  @thantai1985 : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @xeko : trúng loto 63* thưởng 500 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 59** thưởng 1000 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 73* thưởng 500 xu.
  @cubi : trúng loto 17* thưởng 500 xu.
  @bacthangban : trúng loto 31* thưởng 300 xu.
  @Htc830 : trúng loto 86* 59** thưởng 900 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY

  @lehungvan19 : trúng loto 22** thưởng 4000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 28* thưởng 600 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 09* thưởng 600 xu.
  @duchanh : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 33* 53* thưởng 1200 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 69* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  @Hoalong68dedan : trúng loto 23* thưởng 900 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 28* thưởng 900 xu.
  @A_777 : trúng loto 28* thưởng 1500 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 53* thưởng 1500 xu.
  @hitman : trúng loto 09* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  @hongsontnth : trúng loto 93* thưởng 1800 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  @Chacthang : trúng loto 13* thưởng 2700 xu.


  NICK- 23/10 - - 24/10 - - 25/10 - - 26/10 - - 27/10 - - 28/10 - - 29/10 - - 30/10 - - 31/10 -
  Chacthang15* 19*18*12* 16*38*50*14*12* 15*10**13*
  hongsontnth....................................82*67*57*76**60*93*
  Hoalong68dedan........................................................................36*96*23*
  Cat_Tuong........................................................................17* 71*85*28*
  A_777........................................................................17* 71*68*28*
  minhquang2016........................................................................70* 71*12*53*
  hitman........................................................................88**05*09*
  lehungvan19....................................................................................96*22**
  dacnhantamangel....................................................................................10**28*
  thantai9999....................................................................................03*09*
  duchanh....................................................................................10**17*
  BaoChau....................................................................................96*33* 53*
  Mualarung2016....................................................................................85*69*
  Quangna1991................................................................................................33*
  Kimmanh1982................................................................................................53*
  Mrlonely_V2................................................................................................13* 31*
  Nam_Dai_Duong................................................................................................29*
  Nuhoanglode................................................................................................59**
  nhat_chi_mai................................................................................................53* 33*
  hanlode................................................................................................53* 97**
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................29*
  thang_pj94................................................................................................93*
  thangsp16................................................................................................09*
  Sat_Thu_De................................................................................................29*
  chinhvfg................................................................................................88*
  honinh................................................................................................28*
  Anh0165................................................................................................28*
  BAO KHANH................................................................................................23*
  thantai368................................................................................................91* 67*
  SUSU................................................................................................29*
  Baminhbeo................................................................................................22**
  thantai1985................................................................................................46*
  xeko................................................................................................63*
  Hocdanhde9999................................................................................................59**
  DotCuDong................................................................................................73*
  cubi................................................................................................17*
  bacthangban................................................................................................31*
  Htc830................................................................................................86* 59**
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  @mai55 : Chốt 8 số có 73 thưởng 1250 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 73 thưởng 500 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 73 thưởng 500 xu.


  NICK- 31/10 -
  mai5523 28 32 37 73 78 82 87
  thantai36813 31 27 72 38 83 48 84 57 75 68 86 73 37 93 39 89 98 19 91
  thichduhet30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG


  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec