ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX ĐẶC BIỆT' bởi nhat_chi_mai, 30/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. - Loại 05 số Đặc biệt 31/10/2021:
  - 01 09 10 12 21
  - Thống kê: 00000.00000.00000.00000.00000.00000
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/10/2021 at 14:08:25) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:49) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:13) , THUYAN (31/10/2021 at 14:26:52)
 2. NetCaFe

  NetCaFe VIP WEBXOSO.NET

  Đ.Ký:
  20/08/2018
  Bài viết:
  6,120
  Được thích:
  12,159
  Xu:
  140,898,681
  Giới tính:
  Nam
  Loại 05 số Đặc biệt 31/10/2021:
  11,35,43,54,93
  Thống kê: 00000.00000.00000.00X00.00000.00000

  Dàn đặc biệt 9x-0x tháng 10/2021
  Ngày 1/9 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 2/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 3/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 4/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 5/9 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 6/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 7/9 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 8/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 9/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 10/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 11/10ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 12/10 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 13/10 ăn 9x8x7x6x = 2đ
  Ngày 14/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 15/10 ăn 9x8x = 2đ
  Ngày 16/9 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 17/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ
  Ngày 18/10 ăn
  Ngày 19/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 20/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 21/10 ăn
  Ngày 22/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 23/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 24/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x = 7đ
  Ngày 25/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Ngày 26/10 ăn 9x8x7x = 3đ
  Ngày 27/10 ăn 9x8x7x6x = 4đ
  Ngày 28/10 ăn 9x8x7x6x5x4x = 6đ
  Ngày 29/10 ăn 9x8x7x6x5x = 5đ
  Ngày 30/10 ăn 9x8x7x6x5x4x3x2x1x = 9đ
  Tổng điểm: 187đ
  9x
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  8x
  00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99
  7x
  00,01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,80,81,82,83,84,86,87,90,92,94,95,96,97,98
  6x
  00,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,41,42,48,49,50,51,52,53,55,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78,81,82,83,84,86,87,90,94,96,97,98
  5x
  00,02,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,37,38,41,48,49,50,51,53,55,57,58,59,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,78,81,82,83,84,87,90,96,97,98
  4x
  02,05,06,07,08,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,37,41,48,50,51,57,58,59,62,64,65,68,69,70,71,72,73,78,81,83,84,87,90,98
  3x
  02,06,07,12,13,14,15,16,17,21,23,24,26,27,31,32,36,37,48,50,51,57,58,62,64,65,68,69,70,71,72,73,78,83,84,87,90,98
  2x
  12,13,14,15,16,21,23,24,26,27,31,32,36,37,48,50,51,58,62,65,68,70,71,72,73,78,87,98
  1x
  12,13,14,15,16,21,23,24,31,32,36,37,51,68,70,71,72,78
  0x
  12,13,15,23,24,31,32,68
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/10/2021 at 14:08:31) , Thuminh (31/10/2021 at 16:38:56) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:45) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:18) , THUYAN (31/10/2021 at 14:26:59)
 3. minimogsleep

  minimogsleep

  Đ.Ký:
  10/12/2020
  Bài viết:
  138
  Được thích:
  988
  Xu:
  160,580
  Giới tính:
  Nam
  5s loai: 14,17,33,71,91
  9 5 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  8 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,99
  7 8 số)
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  6 8 số)
  00,02,03,04,05,06,08,09,11,12,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31,32,38,39,40,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,62,63,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,93,94,95,96,97,99
  5 8 số)
  02,03,04,05,06,08,09,12,18,19,20,23,24,25,26,27,29,32,38,39,40,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,59,62,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,79,82,85,86,88,90,93,94,96,97,99
  4 8 số)
  02,08,12,18,19,20,23,24,25,26,27,29,32,38,39,40,43,44,45,47,50,53,54,55,56,57,59,62,64,65,66,67,69,70,73,74,77,79,82,85,86,88,90,93,94,96,97,99
  3 8 số)
  12,18,20,25,26,29,32,40,43,44,45,47,50,53,54,55,56,57,59,62,64,65,66,67,69,70,73,74,77,79,82,85,86,88,90,93,94,97
  2 8 số)
  12,18,20,25,26,29,32,40,43,44,45,47,55,56,57,59,62,65,66,69,70,73,74,77,85,86,90,97
  1 8 số)
  12,18,26,29,32,40,43,44,45,47,55,56,57,65,66,70,90,97
  8 số)
  12,18,29,65,66,70,90,97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  nhat_chi_mai (31/10/2021 at 14:09:24) , Thuminh (31/10/2021 at 16:38:59) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:42) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:23) , THUYAN (31/10/2021 at 14:27:10)
 4. upload_2021-10-31_14-17-28.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (30/10/2021 at 11:50:52) , Cat_Tuong (30/10/2021 at 09:59:06) , cuonglly (30/10/2021 at 14:25:29) , Tranxoso (30/10/2021 at 11:27:18) , CaDoLa98 (30/10/2021 at 13:40:46) , MaiNgocSang (31/10/2021 at 09:06:04) , Huy1975 (30/10/2021 at 14:08:33) , quXup (30/10/2021 at 16:08:42) , hochoilachinh (30/10/2021 at 11:29:16) , Ilovelove (30/10/2021 at 09:31:35) , NhungCoi (30/10/2021 at 12:25:04) , Morela (30/10/2021 at 09:18:48) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:27) , Pearl (31/10/2021 at 12:25:40) , THUYAN (31/10/2021 at 08:47:13) , A2021 (30/10/2021 at 20:47:26)
  1. Xem các bình luận trước...
  2. nhat_chi_mai
   Mới chỉ 11 bạn đăng ký tham gia tháng 11.
   Những bạn nào tham gia thì vào đăng ký trước 18h30 hôm nay để mình mở box tháng mới nhé. Nếu ít bạn tham gia quá thì tháng 11 tạm nghỉ nhé các bạn, sang tháng 12 anh chị em cố gắng tham gia cho đông vui.
    
   nhat_chi_mai, 31/10/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   Thuminh (31/10/2021 at 16:39:51), THUYAN (31/10/2021 at 16:08:42)
  3. TLong888
   Mình xin đăng ký box Loại 5 số tháng 11/2021.
    
   TLong888, 31/10/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (31/10/2021 at 19:01:15)
  4. danv411
   Mình đăng ký tham gia Loại 5 số tháng 11/2021.
    
   danv411, 31/10/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (31/10/2021 at 19:01:14)
  5. Pearl
   Cho minh tham gia 1 chân
   Loại 5 số và dàn 9x-0x tháng 11/2021.
    
   Pearl, 31/10/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (31/10/2021 at 19:01:11)
  6. Choidedan
   Mình đk loại 5s.
    
   Choidedan, 31/10/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (31/10/2021 at 19:01:05)
 5. Thành tích 1 tháng như này theo mình là quá tốt. Hy vọng ngày cuối anh chị em sẽ may mắn hơn nữa nhé.
  P/s: Bạn Top 1 bắt rất tốt.


  upload_2021-10-31_14-25-27.png

  upload_2021-10-31_14-25-40.png
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:10) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:02) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:41) , THUYAN (31/10/2021 at 16:08:49)
 6. NGÀY 31/10/2021
  CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN, CUỐI THÁNG VUI VẺ,
  BÌNH AN VÀ NHIỀU MAY MẮN NHÉ!
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:15) , Choidedan (31/10/2021 at 18:34:17) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:09) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:44) , THUYAN (31/10/2021 at 16:09:01)
 7. upload_2021-10-31_23-4-2.png

  - Mức 0: (4 4 số)
  05 15 18 19 24 26 29 30 31 34 36 38 39 40 41 42 44 46 47 48 49 50 51 53 56 57 60 63 64 68 70 74 75 77 78 79 83 84 86 92 94 96 97 98
  - Mức 1: (3 3 số)
  00 04 08 10 13 14 16 20 22 23 25 28 32 33 45 55 58 59 61 62 65 67 69 71 73 76 80 82 85 88 90 91 99
  - Mức 2: (1 7 số)
  01 02 03 07 11 12 21 35 37 43 52 66 72 81 87 93 95
  - Mức 3: (3 số)
  06 27 89
  - Mức 4: (2 số)
  09 54
  - Mức 5: (1 số)
  17
   
  Sửa lần cuối: 31/10/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:23) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:12) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:50) , THUYAN (31/10/2021 at 16:09:52)
 8. -----------------9x-------------

  - Mức 3 1: (1 số)
  54
  - Mức 3 7: (1 số)
  11
  - Mức 3 9: (1 số)
  35
  - Mức 4 0: (3 số)
  06 17 93
  - Mức 4 1: (3 số)
  43 67 85
  - Mức 4 2: (2 số)
  09 87
  - Mức 4 3: (6 số)
  02 63 71 74 88 91
  - Mức 4 4: (1 1 số)
  01 03 04 27 52 61 62 66 72 76 89
  - Mức 4 5: (1 4 số)
  07 08 20 22 34 46 47 53 58 75 79 80 95 99
  - Mức 4 6: (1 0 số)
  10 21 44 49 55 64 65 69 70 82
  - Mức 4 7: (1 6 số)
  13 14 26 33 39 42 45 50 77 81 83 84 86 92 94 98
  - Mức 4 8: (1 4 số)
  00 12 16 25 28 29 31 40 57 59 60 68 90 96
  - Mức 4 9: (9 số)
  05 18 23 38 41 48 56 73 78
  - Mức 5 0: (9 số)
  15 19 24 30 32 36 37 51 97
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:26) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:14) , Anthea (31/10/2021 at 16:42:55) , THUYAN (31/10/2021 at 16:09:57)
 9. ---------------7x--------------

  - Mức 2 7: (1 số)
  54
  - Mức 3 0: (1 số)
  93
  - Mức 3 3: (1 số)
  11
  - Mức 3 5: (1 số)
  06
  - Mức 3 8: (1 số)
  43
  - Mức 4 0: (4 số)
  09 67 75 85
  - Mức 4 2: (1 số)
  60
  - Mức 4 3: (5 số)
  02 08 10 76 88
  - Mức 4 4: (2 số)
  04 89
  - Mức 4 5: (4 số)
  03 34 52 62
  - Mức 4 6: (7 số)
  01 26 45 66 79 80 92
  - Mức 4 7: (4 số)
  20 35 63 99
  - Mức 4 8: (8 số)
  39 42 44 58 65 69 94 96
  - Mức 4 9: (6 số)
  22 40 49 56 91 95
  - Mức 5 0: (6 số)
  16 27 33 41 71 82
  - Mức 5 1: (3 số)
  17 51 72
  - Mức 5 2: (4 số)
  05 18 48 53
  - Mức 5 3: (3 số)
  21 30 59
  - Mức 5 4: (3 số)
  07 68 81
  - Mức 5 5: (4 số)
  15 38 46 98
  - Mức 5 6: (4 số)
  47 64 74 77
  - Mức 5 7: (4 số)
  55 61 70 87
  - Mức 5 8: (5 số)
  12 29 57 73 90
  - Mức 5 9: (4 số)
  00 14 28 97
  - Mức 6 0: (2 số)
  50 84
  - Mức 6 2: (3 số)
  13 19 86
  - Mức 6 3: (1 số)
  24
  - Mức 6 4: (2 số)
  78 83
  - Mức 6 5: (3 số)
  25 36 37
  - Mức 6 6: (2 số)
  23 31
  - Mức 6 7: (1 số)
  32
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:32) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:40:58) , Anthea (31/10/2021 at 16:43:01) , THUYAN (31/10/2021 at 16:10:05)
 10. ---------------4x--------------

  - Mức 1 2: (2 số)
  43 67
  - Mức 1 3: (2 số)
  54 76
  - Mức 1 5: (1 số)
  11
  - Mức 1 6: (3 số)
  09 53 93
  - Mức 1 7: (1 số)
  08
  - Mức 1 8: (3 số)
  07 45 75
  - Mức 1 9: (3 số)
  20 48 89
  - Mức 2 0: (7 số)
  06 10 41 60 62 85 99
  - Mức 2 1: (2 số)
  39 42
  - Mức 2 2: (1 số)
  92
  - Mức 2 3: (3 số)
  02 40 66
  - Mức 2 4: (6 số)
  03 34 49 59 80 95
  - Mức 2 5: (4 số)
  17 52 71 79
  - Mức 2 6: (3 số)
  46 88 96
  - Mức 2 7: (6 số)
  16 30 56 58 61 69
  - Mức 2 8: (9 số)
  01 04 18 33 35 44 90 94 98
  - Mức 2 9: (4 số)
  29 63 86 91
  - Mức 3 0: (1 số)
  26
  - Mức 3 1: (4 số)
  19 51 70 82
  - Mức 3 2: (5 số)
  05 38 64 65 77
  - Mức 3 3: (5 số)
  22 57 73 81 84
  - Mức 3 4: (5 số)
  47 55 72 74 97
  - Mức 3 5: (2 số)
  00 21
  - Mức 3 6: (2 số)
  27 50
  - Mức 3 7: (2 số)
  12 28
  - Mức 3 8: (3 số)
  14 25 68
  - Mức 4 1: (1 số)
  24
  - Mức 4 2: (1 số)
  15
  - Mức 4 4: (3 số)
  37 83 87
  - Mức 4 5: (1 số)
  13
  - Mức 4 6: (1 số)
  36
  - Mức 4 7: (1 số)
  78
  - Mức 4 9: (1 số)
  23
  - Mức 5 1: (1 số)
  31
  - Mức 5 6: (1 số)
  32
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (31/10/2021 at 16:40:36) , NhungCoi (01/11/2021 at 07:41:00) , Anthea (31/10/2021 at 16:43:06) , THUYAN (31/10/2021 at 16:10:10)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec