K.NGHIỆM DÀN ĐẶC BIỆT 51 SỐ 3 MIỀN CỦA @jss77online

Đăng vào 'Chia sẻ kinh nghiệm' bởi Admin, 12/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Đồng Tháp, Ngày 21 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,94,96,98
  - Mức 72 số :
  01,03,04,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,91,93,94,96,98
  - Mức 62 số :
  01,03,04,06,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,81,83,84,86,91,93,94,96
  -Mức 51 số : 03,04,06,13,14,16,23,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,74,76,83,84,86,93,94,96
  -Mức 36 số : 03,06,13,16,23,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,46,53,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,73,76,83,86,93,96
  -Mức 19 số : 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93
  -Kết : 03 23 30 31 93

  • Dàn đề miền Trung – Phú Yên, Ngày 21 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  02,04,05,08,09,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  02,04,08,09,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,52,54,57,58,59,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số :
  02,08,09,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,38,39,42,47,48,49,52,57,58,59,62,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 51 số : 02,08,09,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,38,39,42,48,49,52,58,59,62,68,69,72,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 36 số : 02,09,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,39,42,49,52,59,62,69,72,79,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 19 số : 09,19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Kết : 19 39 91 97 98

  • Dàn đề miền Bắc Ngày 21 Tháng 05 Năm 2018
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,15,17,19,20,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số
  03,05,06,07,09,13,15,17,19,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số :
  05,06,07,09,15,16,17,19,25,26,27,29,35,37,39,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 51 số : 05,07,09,15,17,19,25,27,29,35,37,39,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 36 số : 05,09,15,19,25,29,35,39,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,69,75,79,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 19 số : 09,19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Kết : 19 29 39 49 99
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (21/05/2018 at 18:14:27) , ducthuy123 (22/05/2018 at 13:21:10) , hoangmui (14/06/2018 at 11:00:28)
 2. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Vũng Tàu, Ngày 22 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,58,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,58,60,61,62,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,97,98
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,27,28,30,31,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,58,60,61,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,98
  - Mức 62 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,17,18,20,24,27,28,30,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,58,60,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,98
  -Mức 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,18,20,24,28,30,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,58,60,64,68,70,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,98
  -Mức 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,60,64,70,74,80,84,90,94
  -Mức 19 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  -Kết : 00 01 10 30 70 80

  • Dàn đề miền Trung – Quảng Nam, Ngày 22 tháng 05 năm 2018:
  - Mức 90 số :
  02,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  02,04,05,07,08,09,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  02,04,07,08,09,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,58,59,62,64,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,98,99
  - Mức 62 số :
  02,04,07,08,12,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,58,62,64,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  -Mức 51 số : 02,04,08,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,58,62,64,68,72,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  -Mức 36 số : 02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,38,42,48,52,58,62,68,72,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,98
  -Mức 19 số : 08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  -Kết : 18 28 38 85 86

  • Dàn đề miền Bắc Ngày 22 Tháng 05 Năm 2018
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,48,50,51,52,53,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,98
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,38,40,41,42,46,48,50,51,52,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,96,98
  - Mức 62 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,38,40,41,42,48,50,51,52,58,60,61,62,68,70,71,72,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,98
  -Mục 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,38,40,42,48,50,52,58,60,62,68,70,72,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,98
  -Mục 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,18,20,28,30,38,40,48,50,58,60,68,70,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,98
  -Mục 19 số : 08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  -Kết : 08 68 80 88 89
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoangmui (14/06/2018 at 11:00:31) , lang53 (22/05/2018 at 19:31:00) , Kienvang99 (22/05/2018 at 19:09:30)
 3. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Sóc Trăng, Ngày 23 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,35,37,38,39,40,42,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,17,18,19,20,25,28,29,30,35,37,38,39,40,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 61 số :
  05,07,08,09,15,17,18,19,25,28,29,35,37,38,39,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,68,69,70,71,72,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 51 số : 05,08,09,15,18,19,25,28,29,35,38,39,45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,68,69,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 36 số : 05,08,15,18,25,28,35,38,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,68,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,98
  -Mức 19 số : 05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,85,95
  -Kết : 05 15 55 56 95
  • Dàn đề miền Trung – Khánh Hòa, Ngày 23 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,46,47,48,49,50,51,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40,41,46,47,48,49,50,51,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,31,37,38,39,40,41,47,48,49,50,51,57,58,59,60,61,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,38,39,40,41,48,49,51,58,59,60,61,68,69,70,71,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 51 số : 01,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,28,29,31,38,39,41,48,49,51,58,59,61,68,69,71,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mức 36 số : 01,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,28,31,38,41,48,51,58,61,68,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,98
  -Mức 19 số : 08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  -Kết : 08 48 68 88 89
  • Dàn đề miền Bắc Ngày 23 Tháng 05 Năm 2018
  - Mức 90 số
  00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số
  02,04,05,06,09,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  02,04,06,09,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,84,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số :
  02,04,06,09,12,14,16,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,79,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 51 số : 04,06,09,14,16,19,24,26,29,34,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,74,76,79,84,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 36 số : 06,09,16,19,26,29,36,39,46,49,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,79,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 19 số : 06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,86,96
  -Kết : 06 16 66 67 69
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  aviet2909 (23/05/2018 at 06:20:58) , hoangmui (14/06/2018 at 11:00:33) , Kienvang99 (23/05/2018 at 06:08:16)
 4. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  •Dàn đề miền Nam – An Giang, Ngày 24 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,69,70,71,73,74,75,79,80,81,83,84,85,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,29,30,31,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,69,70,71,74,75,79,80,81,84,85,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,30,31,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,70,71,74,75,80,81,84,85,90,94,95
  -Mức 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,20,24,25,30,34,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,70,74,75,80,84,85,90,94,95
  -Mức 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,20,24,30,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,60,64,70,74,80,84,90,94
  -Mức 19 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  -Kết : 08 09 20 30 60
  •Dàn đề miền Trung – Bình Định, Ngày 24 tháng 05 năm 2018:
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,97,98
  - Mức 72 số :
  00,01,02,04,06,07,08,09,12,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98
  - Mức 62 số :
  02,04,06,08,12,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,96,98
  - Mức 51 số : 02,06,08,12,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,38,42,46,48,52,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,98
  - Mức 36 số : 06,08,16,18,26,28,36,38,46,48,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,98
  - Mức 19 số : 06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,86,96
  - Kết : 26 66 67 68 96
  •Dàn đề miền Bắc Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018
  - Mức 90 số :
  01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  01,02,03,04,05,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,69,71,72,73,74,75,79,81,82,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  01,02,03,04,09,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,59,61,62,63,64,69,71,72,73,74,79,82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 61 số :
  01,03,04,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,54,59,61,63,64,69,71,73,74,79,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 51 số : 03,04,09,13,14,19,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,59,63,64,69,73,74,79,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 36 số : 03,09,13,19,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,49,53,59,63,69,73,79,83,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  -Mục 19 số : 03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93
  -Kết : 03 23 31 73 93
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  ducthuy123 (24/05/2018 at 09:18:18) , hoangmui (14/06/2018 at 11:00:36) , lang53 (23/05/2018 at 22:52:16) , Kienvang99 (24/05/2018 at 06:25:35) , Sang6986 (25/05/2018 at 05:45:29)
 5. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Long An, Ngày 26 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 90 số:
  04,05,06,07,08,09,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  04,05,06,07,08,09,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số
  04,05,06,08,09,14,15,16,18,19,24,25,26,28,29,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  - Mức 62 số :
  04,05,06,08,14,15,16,18,24,25,26,28,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,96,98
  -Mức 51 số : 04,05,08,14,15,18,24,25,28,34,35,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,68,74,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,95,98
  -Mức 36 số : 04,08,14,18,24,28,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,58,64,68,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,94,98
  -Mức 19 số : 08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  -Kết : 08 38 48 87 88

  • Dàn đề miền Trung – Quảng Ngãi, Ngày 26 tháng 05 năm 2018:
  - Mức 90 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,58,59,60,62,63,64,68,69,70,72,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,58,59,60,62,64,68,69,70,72,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 62 số :
  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,58,60,62,64,68,70,72,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  -Mức 51 số : 02,04,08,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,58,62,64,68,72,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  -Mức 36 số : 02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,38,42,48,52,58,62,68,72,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,98
  -Mức 19 số : 02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92
  -Kết : 02 12 29 32 92

  • Dàn đề miền Bắc Ngày 26 Tháng 05 Năm 2018
  - Mức 90 số :
  01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,71,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 82 số :
  01,02,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,68,69,71,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 72 số :
  01,02,04,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,69,71,72,74,75,79,81,82,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,
  - Mức 62 số :
  01,02,04,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,35,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,71,72,74,75,81,82,84,85,91,92,94,95
  -Mục 51 số : 01,02,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,41,42,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,65,71,72,75,81,82,85,91,92,95
  -Mục 36 số : 01,05,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,31,35,41,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,65,71,75,81,85,91,95
  -Mục 19 số : 05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75,85,95
  -Kết : 05 15 35 55 85 95
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (28/05/2018 at 15:05:30) , TSL (26/05/2018 at 15:26:49) , hoangmui (14/06/2018 at 11:00:38) , Sang6986 (26/05/2018 at 11:29:37)
 6. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Vũng Tàu, Ngày 29 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,17,20,24,27,30,34,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,57,60,64,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,87,90,94,97
  - Mức 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,17,20,27,30,37,40,47,50,57,60,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,87,90,97
  - Mức 19 số : 07,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
  - Kết : 07 17 37 79 97
  • Dàn đề miền Trung – Quảng Nam, Ngày 29 tháng 05 năm 2018:
  - Mức 51 số : 02,04,08,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,58,62,64,68,72,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,94,98
  - Mức 36 số : 02,08,12,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,38,42,48,52,58,62,68,72,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,98
  - Mức 19 số : 02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72,82,92
  - Kết : 02 12 20 72 82
  • Dàn đề miền Bắc Ngày 29 Tháng 05 Năm 2018
  - Mục 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,50,51,53,60,61,63,70,71,73,80,81,83,90,91,93
  - Mục 36 số : 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,00,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,
  - Mức 19 số :
  01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71,81,91
  - Kết : 16 71 17 81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  aviet2909 (29/05/2018 at 14:27:32) , ducthuy123 (29/05/2018 at 17:14:57) , hoangmui (14/06/2018 at 11:00:39)
  1. aviet2909
   A oi đánh chạm 0,1, hay 4,9 ạ
    
   aviet2909, 29/05/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:00:41)
  2. aviet2909
   E thay ở bảng thống kê a gi chạm 4,9 ở đaY thì chạm 0,1
    
   aviet2909, 29/05/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:00:42)
  3. jss77online
   Bảng là nuôi tiền còn đây là chạm đnash ngày
    
   jss77online, 30/05/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   hoangmui (14/06/2018 at 11:00:44)
 7. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – Sóc Trăng, Ngày 30 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,18,20,25,28,30,35,38,40,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,68,70,75,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,98
  - Mức 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,15,20,25,30,35,40,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,70,75,80,85,90,95
  - Mức 19 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  - Kết : 00 01 07 10 90
  • Dàn đề miền Trung – Khánh Hòa, Ngày 30 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 51 số : 01,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,28,29,31,38,39,41,48,49,51,58,59,61,68,69,71,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
  - Mức 36 số : 01,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,28,31,38,41,48,51,58,61,68,71,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,98
  - Mức 19 số : 08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  - Kết : 08 48 68 88 89
  • Dàn đề miền Bắc Ngày 30 Tháng 05 Năm 2018
  - Mục 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,50,51,53,60,61,63,70,71,73,80,81,83,90,91,93
  - Mục 36 số : 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,00,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,
  - Mức 19 số :
  01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71,81,91
  - Kết : 16 71 17 81
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoangmui (14/06/2018 at 11:00:45) , Kienvang99 (30/05/2018 at 19:05:41)
 8. jss77online

  jss77online

  Đ.Ký:
  09/05/2018
  Bài viết:
  88
  Được thích:
  774
  Xu:
  11,022,400
  Giới tính:
  Nam
  Số đt:
  0828959595
  • Dàn đề miền Nam – An Giang, Ngày 31 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 51 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54,60,62,64,70,72,74,80,82,84,90,92,94
  - Mức 36 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,40,42,50,52,60,62,70,72,80,82,90,92
  - Mức 19 số : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,20,30,40,50,60,70,80,90
  - Kết : 08 09 20 30 60
  • Dàn đề miền Trung – Bình Định, Ngày 31 tháng 05 năm 2018 :
  - Mức 51 số : 02,06,08,12,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,36,38,42,46,48,52,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,96,98
  - Mức 36 số : 06,08,16,18,26,28,36,38,46,48,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,98
  - Mức 19 số : 06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76,86,96
  - Kết : 26 66 67 68 96
  • Dàn đề miền Bắc Ngày 30 Tháng 05 Năm 2018
  - Mục 51 số : 06,07,08,16,17,18,26,27,28,36,37,38,46,47,48,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,96,97,98
  - Mục 36 số : 07,08,17,18,27,28,37,38,47,48,57,58,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,97,98
  - Mức 19 số :
  08,18,28,38,48,58,68,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,98
  - Kết : 68 83 84 85 98
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hoangmui (14/06/2018 at 11:00:47)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này