PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG TOPIC MỞ BÁT THÁNG 12/2016

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Galaxy : trúng loto 09* 90* thưởng 1000 xu.
  @beyond_the_top : trúng loto 28* 82* thưởng 1000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 40* thưởng 1000 xu.
  @hasonbg2017 : trúng loto 73* thưởng 1000 xu.
  @Duchuy123 : trúng loto 76* thưởng 1000 xu.
  @trangthieugia : trúng loto 11* thưởng 1000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 93* thưởng 500 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @lelinh : trúng loto 65* thưởng 500 xu.
  @0919986666 : trúng loto 28* 82* thưởng 600 xu.
  @Water77 : trúng loto 11* thưởng 500 xu.
  @lodelk : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @bacang : trúng loto 62* thưởng 300 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 65* thưởng 300 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 11* thưởng 300 xu.
  @Favorite : trúng loto 28* 82* thưởng 600 xu.
  @Anhtuan_Anhtuan : trúng loto 09* 90* thưởng 600 xu.
  @DJDONG : trúng loto 92* thưởng 300 xu.
  @Anh_La_Ai889 : trúng loto 16* thưởng 500 xu.
  @ongtre_onl : trúng loto 02* thưởng 500 xu.
  @omaimo : trúng loto 96* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hangvo : trúng loto 98* thưởng 2000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 28* 82* thưởng 2000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 09* 90* thưởng 2000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 65* thưởng 600 xu.
  @BaoChau : trúng loto 98* thưởng 1000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* thưởng 600 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 73* thưởng 600 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 96* thưởng 600 xu.
  @phattailoc6789 : trúng loto 73* thưởng 600 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 11* thưởng 600 xu.
  @DotCuDong : trúng loto 97* thưởng 1000 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 16* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoiyeulo : trúng loto 76* 85* thưởng 3000 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 33* thưởng 900 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 33* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 85* thưởng 1200 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 73* thưởng 1200 xu.
  @SUSU : trúng loto 92* thưởng 2000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 33* 82* thưởng 3600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Pony : trúng loto 92* thưởng 2100 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 -
  Pony49** 60*44* 99*14*51*49* 15*44*92*
  Thuminh............14*34* 43*90*15*61*33* 82*
  BAOTHANHTHIEN....................................26**83*32*85*
  Toanthang689....................................19*38* 83*61* 44*73*
  SUSU....................................90*42*64*92*
  Hoiyeulo................................................88*86*76* 85*
  TungBtl1983nd................................................42* 71*86* 99*33*
  Baminhbeo................................................69* 43*39* 99*33*
  hangvo............................................................08*98*
  lehungvan19............................................................72*28* 82*
  Skyll888............................................................04*09* 90*
  denbacdotinh............................................................86*65*
  BaoChau............................................................00* 99*98*
  NgocNgoc............................................................22*33*
  nhat_chi_mai............................................................22*73*
  Gaihanoi123456............................................................94* 39*96*
  phattailoc6789............................................................64*73*
  Cat_Tuong............................................................64*11*
  DotCuDong............................................................04*97*
  HoangMinh............................................................62**16*
  Galaxy........................................................................09* 90*
  beyond_the_top........................................................................28* 82*
  hungtyhoi........................................................................40*
  hasonbg2017........................................................................73*
  Duchuy123........................................................................76*
  trangthieugia........................................................................11*
  Nam_Dai_Duong........................................................................93*
  Thaibinh56........................................................................65*
  lelinh........................................................................65*
  0919986666........................................................................28* 82*
  Water77........................................................................11*
  lodelk........................................................................62*
  bacang........................................................................62*
  Hamchoiroile........................................................................65*
  Hoalong68dedan........................................................................11*
  Favorite........................................................................28* 82*
  Anhtuan_Anhtuan........................................................................09* 90*
  DJDONG........................................................................92*
  Anh_La_Ai889........................................................................16*
  ongtre_onl........................................................................02*
  omaimo........................................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ongtre_onl : Chốt 4 số có 98 thưởng 2500 xu.
  @Duchuy123 : Chốt 6 số có 98 thưởng 1666 xu.
  @hangvo : Chốt 5 số có 98 thưởng 2000 xu.
  @lodelk : Chốt 12 số có 98 thưởng 833 xu.
  @bacang : Chốt 8 số có 98 thưởng 1250 xu.
  @bian_sohoc : Chốt 6 số có 98 thưởng 1666 xu.
  @Toanthang689 : Chốt 17 số có 98 thưởng 588 xu.


  NICK- 29/12 -
  ongtre_onl89 98 24 28
  Duchuy12309 02 08 98 93 92
  hangvo89 98 15 51 28
  lodelk48 84 39 93 89 98 34 43 03 30 08 80
  bacang34 43 48 84 89 98 93 39
  bian_sohoc08 80 89 98 19 91
  Toanthang68903 30 38 83 39 93 04 40 48 84 49 94 08 80 88 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @A_777 : trúng loto 37* 73* thưởng 1000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 06* thưởng 500 xu.
  @kirito : trúng loto 02* thưởng 300 xu.
  @Chacthang : trúng loto 46* thưởng 300 xu.
  @Hocdanhde9999 : trúng loto 53* thưởng 500 xu.
  @thaomen9xxx : trúng loto 46* thưởng 500 xu.
  @leanchdream : trúng loto 30** thưởng 1000 xu.
  @oidanba6789 : trúng loto 53* thưởng 300 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @beyond_the_top : trúng loto 02* 20* thưởng 2000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 91* thưởng 600 xu.
  @Hamchoiroile : trúng loto 98* thưởng 600 xu.
  @Duchuy123 : trúng loto 15** thưởng 2000 xu.
  @omaimo : trúng loto 46* thưởng 1000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hangvo : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @lehungvan19 : trúng loto 02* 20* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30** thưởng 1800 xu.
  @HoangMinh : trúng loto 32* thưởng 1500 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 98* thưởng 1500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 20* thưởng 1500 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 -
  BAOTHANHTHIEN26**83*32*85*20*
  hangvo........................08*98*53*
  lehungvan19........................72*28* 82*02* 20*
  NgocNgoc........................22*33*30**
  HoangMinh........................62**16*32*
  Skyll888........................04*09* 90*98*
  beyond_the_top....................................28* 82*02* 20*
  Galaxy....................................09* 90*91*
  Hamchoiroile....................................65*98*
  Duchuy123....................................76*15**
  omaimo....................................96*46*
  A_777................................................37* 73*
  minhquang2016................................................06*
  kirito................................................02*
  Chacthang................................................46*
  Hocdanhde9999................................................53*
  thaomen9xxx................................................46*
  leanchdream................................................30**
  oidanba6789................................................53*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @leanchdream : Chốt 19 số có 17 thưởng 526 xu.
  @lioa742628 : Chốt 20 số có 17 thưởng 500 xu.
  @Hamchoiroile : Chốt 20 số có 17 thưởng 500 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 17 thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Duchuy123 : Chốt 4 số có 17 thưởng 5000 xu.


  NICK- 29/12 - - 30/12 -
  Duchuy12309 02 08 98 93 9236 16 17 19
  leanchdream.................10 01 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 11
  lioa742628.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 63 68
  Hamchoiroile.................11 12 21 13 31 14 41 15 16 17 18 19 85 86 87 88 89 78 68 58
  Chacthang.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/12/2016

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lo2009 : trúng loto 17* thưởng 1000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 18* thưởng 300 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 92* thưởng 300 xu.
  @TungBtl1983nd : trúng loto 54* thưởng 300 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 50* thưởng 500 xu.
  @0919986666 : trúng loto 69* thưởng 300 xu.
  @lodelk : trúng loto 15* 17* thưởng 600 xu.
  @bacang : trúng loto 28* thưởng 500 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 69* thưởng 300 xu.
  @phuonganh07091984 : trúng loto 92* 12* thưởng 600 xu.
  @thantai368 : trúng loto 62* thưởng 300 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 54* thưởng 300 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 69* thưởng 300 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @connhangheo8888 : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @saokim : trúng loto 54* thưởng 500 xu.
  @Lybjkay919 : trúng loto 18* thưởng 500 xu.
  @hai1974 : trúng loto 62* thưởng 500 xu.
  @Dotrongluan123 : trúng loto 54* thưởng 500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 62* thưởng 1000 xu.
  @kirito : trúng loto 90* thưởng 600 xu.
  @oidanba6789 : trúng loto 62* thưởng 600 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 18* 33** thưởng 3600 xu.


  NICK- 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 -
  NgocNgoc22*33*30**18* 33**
  minhquang2016........................06*62*
  kirito........................02*90*
  oidanba6789........................53*62*
  lo2009....................................17*
  denbacdotinh....................................18*
  Toanthang689....................................92*
  TungBtl1983nd....................................54*
  Thaibinh56....................................50*
  0919986666....................................69*
  lodelk....................................15* 17*
  bacang....................................28*
  Baminhbeo....................................69*
  phuonganh07091984....................................92* 12*
  thantai368....................................62*
  Mualarung2016....................................54*
  galoto1234....................................69*
  HOANG YEN....................................62*
  connhangheo8888....................................62*
  saokim....................................54*
  Lybjkay919....................................18*
  hai1974....................................62*
  Dotrongluan123....................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bian_sohoc : Chốt 13 số có 87 thưởng 769 xu.
  @HeadShot : Chốt 20 số có 87 thưởng 500 xu.
  @connhangheo8888 : Chốt 17 số có 87 thưởng 588 xu.
  @hai1974 : Chốt 12 số có 87 thưởng 833 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Chacthang : Chốt 20 số có 87 thưởng 1000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 -
  Chacthang02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 9702 12 22 32 42 52 62 72 82 92 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  bian_sohoc.................12 21 26 62 06 60 66 69 96 37 73 78 87
  HeadShot.................22 27 72 23 32 28 82 37 73 78 87 34 43 93 89 33 38 88 04 09
  connhangheo8888.................08 09 18 19 23 31 33 35 40 45 49 56 76 85 87 94 00
  hai1974.................73 57 75 78 87 30 35 53 39 93 84 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Thuminh (01/01/2017 at 22:44:03) , Mualarung2016 (31/12/2016 at 20:12:37) , hai1974 (31/12/2016 at 20:13:35)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec