PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : trúng loto 77* 00* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 91* 86** thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* 86** thưởng 15000 xu.
  @ajiosjiofs : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 12* 97* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 48* 92* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* 34* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 91* 82* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 76* 92* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 35* 91* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Matran_988 : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 27* 91* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghoai2012 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* 86** 68* thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 86** 68* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 00* 33* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 41* 48* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 41* 12* thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 86** 25* thưởng 45000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* 77* thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 22* 77* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86** 76* thưởng 36000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 05* 92* thưởng 24000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 86** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 30** 97* thưởng 75000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 76* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 64* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 68* 86** thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 34* thưởng 21000 xu.


  NICK- 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 -
  lienquan201914*52* 67*29*20*55*50*34*
  minhlonghn............52* 96*84* 48**83*63*41*64*
  DonaldTrump45............54*01*20*03*79*68* 86**
  DAIPHAT88........................74*77*74*79*30** 97*
  dieuanh96........................64*35*74*32*92*
  HUYEN6879........................14*35*86*06*76*
  giangmobile....................................16*21*50*22*
  thichchotso....................................20*44* 52*39*86** 76*
  tuandjgj....................................09*52*12*76*
  hyvongwin....................................42*06*11*05* 92*
  Thuminh....................................71*59*29*86**
  xosoxmien................................................52*00*86** 25*
  HaiNam92................................................84*10*48*
  chilaconso................................................06*79*82*
  vungtroisohoc................................................52*65*91*
  loveyouloveyou................................................64*17***34*
  langthangtimso................................................21*29*05*
  vuanh886................................................52*46* 32*92*
  ditimbachthu................................................63*06*34*
  lethuylinh................................................06*79*48*
  visaolaithe................................................59*29*22* 77*
  quangninh279................................................09*17***34*
  mualanh2020................................................34*82*22* 77*
  adayroihihi................................................14*00*48*
  tuankhang1980................................................86*00*64*
  niemvuisohoc............................................................46*76* 86** 68*
  chidanh1con............................................................00*22*
  Uyennhi2019............................................................17***97* 79*
  bachthu3nhay............................................................02** 12*35*
  Hoalanrung............................................................12*05*
  NgocNgoc............................................................79*97*
  buihung88............................................................50*22*
  quochuy92............................................................41*86** 68*
  chutichhoidong............................................................50* 00*91*
  alololo............................................................00*00*
  babylove............................................................00*68*
  danvietanhhung............................................................50*91*
  giacatgia............................................................06*00* 33*
  lode2019............................................................21** 12*59*
  CatLinhHD............................................................02** 17***41* 48*
  cutibatlo............................................................46* 46*41* 12*
  Dodonguyen............................................................41*92*
  Ronaldo7........................................................................77* 00*
  quocanhht........................................................................91* 86**
  bietphailamsaoday........................................................................12* 86**
  ajiosjiofs........................................................................79*
  qtv272........................................................................12* 97*
  ptsmr........................................................................68*
  khongsothua........................................................................12*
  Xyz18........................................................................33*
  Cauamhanoi........................................................................82*
  TTPL7986........................................................................05*
  OK6868........................................................................91*
  hoanghonxanh........................................................................48*
  giahuy912........................................................................25*
  chot10trung1........................................................................22* 77*
  HoangMinhTu........................................................................33*
  giacmotrua........................................................................82*
  Covid19........................................................................34*
  happyday........................................................................30**
  hoisohoc........................................................................12*
  huyenhuyen........................................................................97*
  vietkieudanhlo........................................................................92*
  antamwin........................................................................86**
  binbinhn........................................................................48*
  mo3cang........................................................................12*
  motobike........................................................................25*
  lamlaitudau2020........................................................................48* 92*
  Emailty........................................................................48*
  hoaihd85........................................................................64*
  AnBao........................................................................92*
  dacbiet99........................................................................05*
  CSGT01........................................................................92*
  timlo2nhay........................................................................33* 34*
  chosau18h........................................................................79* 97*
  songque38........................................................................25*
  bababyby........................................................................30**
  ViettelDaily........................................................................00*
  hung83........................................................................91* 82*
  toilatoi7x........................................................................76* 92*
  cucaitron........................................................................25*
  sohochaylam........................................................................25*
  nguyenyenlinh........................................................................35* 91*
  vivungonsong........................................................................12*
  shopeone........................................................................35*
  muahe2019........................................................................33*
  xoay........................................................................34*
  Matran_988........................................................................79* 97*
  kiep_lo_de........................................................................27* 91*
  consokydieu........................................................................91*
  Cuonghoai2012........................................................................64*
  EmLaTatCa........................................................................34*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 13 số có 05 thưởng 7692 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 05 thưởng 5263 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.


  NICK- 29/12 - - 30/12 -
  giacatgia97 99 01 03 04 06 07 09 11 13 14 16 17 19 31 33 3456 57 59 60 63 65 66 67 69 80 83 85 86 87 89 00 03 05 06 07
  tuandjgj87 95 96 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 20 21 30 31 3801 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 81 82 83 84 85 87
  khongsothua.................03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 19 21 22 27 29 31 32 37 39 41
  numoneyee.................22 23 24 25 26 11 27 28 29 31 32 39 40 41 42 43 44 05 45 46
  XS360.................00 03 04 05 06 09 10 13 14 15 19 20 23
  anhQuanday.................04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 18 20 23 27 31 32 33 35 36 39
  EM2020.................83 84 87 88 89 90 92 97 98 01 02 05 06 07 09 10 14 15 18 20
  hung83.................89 90 93 96 98 00 01 02 03 05 07 09 10 16 18 20 23 28 30 32
  NetCaFe.................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 78 87 14 41 23 32 05 50 69 96
  zozozo.................02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 17 23 77 83 84 85 87 90 91
  Xyz18.................00 01 02 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 24 25 26
  chidanh1con.................87 88 89 93 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15
  DAIPHAT88.................10 12 14 15 16 18 20 21 23 05 25 27 29 30 32 34 35 36 38 40
  dongkhanh1994.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  mrpts.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  NgocNgoc.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 00 18 82 81 50 73 78 83 87 89
  thichchotso.................69 72 78 82 88 92 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 18 20
  vhg123.................00 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 16 18 21 23 40 42 45 54 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (30/12/2020 at 19:45:33)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : trúng loto 05* 50* thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 16* 61* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 45* 04** thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* 69** thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 05* 41* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 41* 36* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 57* 30* thưởng 6000 xu.
  @covid : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @manhtd : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Tyle01 : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 46* 46* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 46* 36* thưởng 20000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 07** 00* thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 00* 45* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 04** thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 22* 36* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 41* 16* 61* thưởng 27000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 02** 61* thưởng 27000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 36* 69** thưởng 27000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 77* 22* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 50* 05* thưởng 40000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 69** thưởng 24000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 04** 02** thưởng 48000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 36* 24* thưởng 24000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 45* 05* thưởng 50000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 50* thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46* thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 04** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02** 04** thưởng 84000 xu.


  NICK- 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 - - 30/12 - - 31/12 -
  DonaldTrump4554*01*20*03*79*68* 86**02** 04**
  DAIPHAT88............74*77*74*79*30** 97*50*
  dieuanh96............64*35*74*32*92*46*
  HUYEN6879............14*35*86*06*76*04**
  hyvongwin........................42*06*11*05* 92*45* 05*
  tuandjgj........................09*52*12*76*36*
  quangninh279....................................09*17***34*50* 05*
  HaiNam92....................................84*10*48*69**
  vungtroisohoc....................................52*65*91*04** 02**
  loveyouloveyou....................................64*17***34*36* 24*
  lethuylinh....................................06*79*48*36*
  langthangtimso....................................21*29*05*46*
  vuanh886....................................52*46* 32*92*22*
  visaolaithe....................................59*29*22* 77*30*
  tuankhang1980....................................86*00*64*41*
  Uyennhi2019................................................17***97* 79*41* 16* 61*
  chidanh1con................................................00*22*77*
  Hoalanrung................................................12*05*02** 61*
  buihung88................................................50*22*46*
  chutichhoidong................................................50* 00*91*36* 69**
  danvietanhhung................................................50*91*11*
  NgocNgoc................................................79*97*45*
  lode2019................................................21** 12*59*77* 22*
  giacatgia................................................06*00* 33*04**
  bababyby............................................................30**46* 36*
  sohochaylam............................................................25*07** 00*
  ptsmr............................................................68*36*
  Cauamhanoi............................................................82*46*
  TTPL7986............................................................05*61* 16*
  giahuy912............................................................25*41*
  mo3cang............................................................12*50* 05*
  vietkieudanhlo............................................................92*41*
  hoisohoc............................................................12*41*
  lamlaitudau2020............................................................48* 92*00* 45*
  happyday............................................................30**04**
  antamwin............................................................86**16*
  dacbiet99............................................................05*04**
  quocanhht............................................................91* 86**22* 36*
  songque38............................................................25*22*
  AnBao............................................................92*30*
  bietphailamsaoday............................................................12* 86**04**
  CSGT01............................................................92*04**
  hung83............................................................91* 82*11*
  timlo2nhay............................................................33* 34*02**
  chosau18h............................................................79* 97*36*
  ViettelDaily............................................................00*46*
  cucaitron............................................................25*69**
  nguyenyenlinh............................................................35* 91*50*
  vivungonsong............................................................12*61*
  consokydieu............................................................91*61*
  qtv272............................................................12* 97*46*
  EmLaTatCa............................................................34*02**
  TLong888........................................................................05* 50*
  Mongbinhthuong_68........................................................................16* 61*
  luonluontop1........................................................................04**
  minhdiep........................................................................04**
  girlcity........................................................................24*
  cuunon........................................................................05*
  tinhtuoisang........................................................................45* 04**
  giaosuxoay........................................................................41*
  mrpts........................................................................04**
  thuhuyengirl........................................................................11*
  danlode2k2........................................................................77*
  tinhyeucuatoi........................................................................61*
  consovang........................................................................02**
  kemngot........................................................................11*
  vinamilk........................................................................10*
  co3bich........................................................................41*
  MRNam86........................................................................02**
  chutheanh........................................................................08**
  kyniemxua........................................................................02**
  yeusohoc........................................................................50*
  nonanoni........................................................................24*
  danhlolayvo........................................................................16*
  chuoi........................................................................04**
  danhnhothoi........................................................................46* 69**
  Mualarung2016........................................................................02**
  zozozo........................................................................05* 41*
  XS360........................................................................50*
  DuyManh92........................................................................41* 36*
  soiroichot........................................................................16* 61*
  tengteng........................................................................61* 16*
  tamhoncuada........................................................................10*
  DINHMINHSON........................................................................57* 30*
  covid........................................................................10*
  kovachin........................................................................10*
  manhtd........................................................................24*
  Tyle01........................................................................02**
  KINGTON........................................................................00*
  miule........................................................................41*
  cuocchienso........................................................................46* 46*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 11 số có 50 thưởng 9090 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 8 số có 50 thưởng 12500 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @chilaconso : Chốt 13 số có 50 thưởng 7692 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 16 số có 50 thưởng 6250 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 19 số có 50 thưởng 10526 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 50 thưởng 10526 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 -
  NetCaFe00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 78 87 14 41 23 32 05 50 69 9634 43 46 64 05 50 39 93 48 84 09 90 45 54 11 66 16 61 04 40
  chidanh1con87 88 89 93 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 1533 37 39 40 43 46 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 73
  dongkhanh199400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 9000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  thichchotso69 72 78 82 88 92 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 18 2061 57 56 62 55 64 53 52 65 50 66 39 38 67 37 68 35 34 69 32
  vhg12300 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 16 18 21 23 40 42 45 54 5901 04 07 10 12 15 16 17 23 24 29 30 35 36 38 39 44 46 49 50
  buihung88.................57 70 56 55 71 53 73 52 50 74 29 75 28 26 76 25 78 23 21 80
  Hoalanrung.................18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 50 51
  mo3cang.................35 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52
  adayroihihi.................23 24 25 27 28 29 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56
  vungtroisohoc.................23 26 29 30 32 35 38 39 41 44 47 48 49 50 53 56 57 58 62 65
  consokydieu.................31 32 33 38 40 41 42 47 49 50 51 56 58 59 60 65 67 68 69 74
  Covid19.................48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68 69 70 71 75 76
  haiyen1295.................58 54 59 53 50 60 49 63 48 45
  vietkieudanhlo.................44 46 47 50 53 54 56 59
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  chilaconso.................30 31 32 34 37 38 40 41 44 47 50 51 54
  danhlolayvo.................41 43 44 46 47 50 52 53 55 56 59 61 64 65 68 70 71 73 74 77
  emtapdanhlo.................50 52 53 54 57 59 60 62 64 66 67 69 70 71 72 74 75 77 79 80
  kyniemxua.................09 14 20 26 30 35 36 39 41 44 45 48 49 50 53 54 57 58 62 63
  quochuy92.................31 36 38 41 45 46 49 50 52 54 55 56 58 59 61 63
  timlo2nhay.................63 69 62 71 60 59 72 56 73 55 54 74 53 77 51 78 50 47 79 46
  TLong888.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (31/12/2020 at 19:52:50) , Xyz18 (01/01/2021 at 09:01:59)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này