PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vuanh886 : trúng loto 54* 11* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 07* 00* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 20* 09* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 20* 69** thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 51* 20* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 00* 51* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 31* 45* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38** 51* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 10** thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 11* 31* thưởng 30000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* 25* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 38** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 00* 54* thưởng 60000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 - - 20/12 -
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*69*44*04**16*00* 54*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*52*61* 92**05*68*51*
  chidanh1con................................................17*40* 84*52*31**45**38**
  DAIPHAT88............................................................97*00*48** 37*60*20*
  hung83........................................................................99*74* 47*60* 16*20*
  HaiNam92........................................................................95**54* 45*77*25*
  giaosuxoay........................................................................95**61*29*51*
  chilaconso....................................................................................45*45**11* 31*
  toilatoi7x....................................................................................74* 47*68* 45**20* 25*
  thichchotso....................................................................................48**68*51*
  loveyouloveyou....................................................................................04**77*16*
  babylove....................................................................................04**77* 17*25*
  buihung88....................................................................................07*16*07*
  TM201210....................................................................................00*37*25*
  dacbiet99....................................................................................34*36*20*
  vaobothoi................................................................................................16* 61*20*
  ptsmr................................................................................................27*20*
  langthangtimso................................................................................................77*00* 51*
  chot10trung1................................................................................................36*38**
  chutheanh................................................................................................70*31* 45*
  tinhyeucuatoi................................................................................................46* 17*16*
  binbinhn................................................................................................17*10**
  xosoxmien................................................................................................24** 68*31*
  HOANG YEN................................................................................................70*20*
  thuyanh29................................................................................................07*38** 51*
  Covid19................................................................................................17* 68*38**
  tuandjgj................................................................................................37*10**
  bababyby................................................................................................36*89**
  lienquan2019................................................................................................36*25*
  Uyennhi2019................................................................................................37*38**
  ngaoducacmien123................................................................................................36*09*
  HoangToan................................................................................................34*26*
  mrpts................................................................................................27*20*
  hauthuy29a................................................................................................68*25*
  vuanh886............................................................................................................54* 11*
  quangninh279............................................................................................................07* 00*
  hatay88............................................................................................................20* 09*
  chuoi............................................................................................................11*
  happyday............................................................................................................31*
  Hoalanrung............................................................................................................45*
  minhdiep............................................................................................................38**
  thienduong01............................................................................................................00*
  alololo............................................................................................................38**
  Mualarung2016............................................................................................................11*
  danlode2k2............................................................................................................89**
  luonluontop1............................................................................................................54*
  thanlo3388............................................................................................................10**
  OK6868............................................................................................................51*
  NgocNgoc............................................................................................................20* 69**
  EM2020............................................................................................................51* 20*
  mytamido............................................................................................................16*
  danv411............................................................................................................89**
  vinamilk............................................................................................................51*
  DamVinhHung............................................................................................................31*
  numoneyee............................................................................................................00*
  bachthu3nhay............................................................................................................00*
  Axz23............................................................................................................88*
  niemvuisohoc............................................................................................................00*
  Thuminh............................................................................................................20*
  hoanghonxanh............................................................................................................09*
  Npt............................................................................................................38**
  saptrungtoroi............................................................................................................69**
  minhquang2016............................................................................................................88*
  muahe2019............................................................................................................54*
  lethuylinh............................................................................................................09*
  DonaldTrump45............................................................................................................20*
  Hoanglam2006............................................................................................................51*
  hoaihd85............................................................................................................54*
  chutichhoidong............................................................................................................00*
  mo3cang............................................................................................................25*
  co3bich............................................................................................................16*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 14 số có 88 thưởng 7142 xu.
  @cuunon : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @vtvcab : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 5 số có 88 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 88 thưởng 50000 xu.
  @chilaconso : Chốt 6 số có 88 thưởng 16666 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @AnBao : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @khongsothua : Chốt 7 số có 88 thưởng 14285 xu.
  @binbinhn : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 9 số có 88 thưởng 11111 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 9 số có 88 thưởng 22222 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 18 số có 88 thưởng 11111 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 -
  giacmotrua33 48 54 31 59 24 60 20 63 64 19 70 13 73 09 79 84 07 89 0694 93 90 89 97 88 85 84 81 80 79 76 75 72 71 70 67 61 58 57
  kyniemxua70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 89 90 92 98 00 01 02 07 0893 91 90 88 85 84 82 81 80 79 71 64 60 58 54 51 49 48 46 45
  anquanhnam34 35 36 37 38 40 44 45 46 47 48 50 54 55 56 57 58 70 74 7579 83 84 87 88 92 93 96 97
  danhnhothoi68 70 73 74 76 82 83 85 86 89 94 95 9857 58 60 65 74 75 78 81 83 84 85 87 88 90 94 01 02 03 05 06
  HaiNam9250 48 68 45 69 43 70 40 39 72 25 28 23 29 32 22 35 20 38 1967 69 72 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 97 99
  hatay88.................06 07 08 09 10 15 18 20 25 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  thuhuyengirl.................63 65 66 67 68 69 81 83 84 85 86 87 88 89
  cuunon.................93 92 91 90 89 88 86 84 83 82 81 79
  vtvcab.................73 74 79 80 83 88 89 91 95 98 99
  Cauamhanoi.................60 62 64 71 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  chosau18h.................47 54 55 56 63 64 65 72 73 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hoahuong.................82 83 86 88 89 91 92 93 96 98 00 01 03 06 07 08 10 11 13 16
  hoaihd85.................83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 97
  NgocNgoc.................25 26 27 28 29 35 45 47 49 55 37 63 65 67 68 85 86 87 88 89
  XS360.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
  DonaldTrump45.................87 88 97 79 42
  minhquang2016.................01 88
  chilaconso.................88 90 92 94 96 97
  ductrinh.................28 82 38 83 78 87 68 88 92 97
  AnBao.................28 70 72 76 77 78 79 81 85 87 88 89 90 94 97 98
  hoanghonxanh.................81 82 84 87 88 89 90 91 93 96 97 98 99
  khongsothua.................80 83 84 85 87 88 89
  binbinhn.................82 84 86 87 88 89 91 94 95 97 98
  HUYEN6879.................31 39 70 78 79 81 84 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98
  huyenhuyen.................78 80 81 82 84 85 86 87 88
  kemngot.................28 36 39 41 79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 93 96 97 98 99
  TTPL7986.................92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 97 80 78 74 69 65 59 58
  tuandjgj.................76 77 79 83 84 85 86 88 89 94 95 97 98 01 02 03 04 06 07 10
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (23/12/2020 at 02:28:07)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 02* 12* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* 17* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 47* 83* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 80* 99* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* 89* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 89* 98* thưởng 20000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 89* 98* 02* thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 97* 79** thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 17* 80* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 79** thưởng 36000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 85*** thưởng 60000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 85*** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 12* 38* thưởng 30000 xu.


  NICK- 17/12 - - 18/12 - - 19/12 - - 20/12 - - 21/12 -
  HaiNam9295**54* 45*77*25*12* 38*
  loveyouloveyou............04**77*16*17*
  babylove............04**77* 17*25*02* 79**
  buihung88............07*16*07*02*
  TM201210............00*37*25*85***
  dacbiet99............34*36*20*85***
  ptsmr........................27*20*17* 80*
  vaobothoi........................16* 61*20*98* 89*
  langthangtimso........................77*00* 51*37*
  chot10trung1........................36*38**38*
  chutheanh........................70*31* 45*44*
  xosoxmien........................24** 68*31*88*
  tinhyeucuatoi........................46* 17*16*76*
  binbinhn........................17*10**37*
  Uyennhi2019........................37*38**11*
  mrpts........................27*20*83*
  OK6868....................................51*80* 99*
  luonluontop1....................................54*17* 89*
  minhquang2016....................................88*89* 98*
  hoaihd85....................................54*89* 98* 02*
  minhdiep....................................38**60*
  NgocNgoc....................................20* 69**02*
  danv411....................................89**12*
  thanlo3388....................................10**02*
  EM2020....................................51* 20*97* 79**
  mytamido....................................16*36*
  bachthu3nhay....................................00*83*
  lethuylinh....................................09*02*
  DonaldTrump45....................................20*02*
  chutichhoidong....................................00*47*
  Xyz18................................................02* 12*
  yeusohoc................................................60* 17*
  Cauamhanoi................................................60*
  giahuy912................................................47* 83*
  lamlaitudau2020................................................36*
  consovang................................................79**
  girlcity................................................12*
  huyenhuyen................................................99*
  dieuanh96................................................99* 44*
  quochuy92................................................47*
  hongtutoan................................................76*
  danvietanhhung................................................36*
  minhlonghn................................................89*
  chosau18h................................................76*
  kyniemxua................................................17*
  locroitrungdau................................................76*
  khongsothua................................................47*
  giangmobile................................................11*
  ngandoan................................................38* 83*
  anquanhnam................................................97*
  soiroichot................................................02*
  danhlolayvo................................................89* 98*
  nonanoni................................................88*
  HUYEN6879................................................88*
  visaolaithe................................................60*
  Emailty................................................97*
  hoahuong................................................80*
  quocanhht................................................12*
  lode2019................................................17*
  NetCaFe................................................02*
  danhnhothoi................................................44* 99*
  ditimbachthu................................................47*
  motobike................................................89* 98*
  tinhtuoisang................................................97*
  thuhuyengirl................................................44* 99*
  vhg123................................................02*
  anhQuanday................................................02*
  emtapdanhlo................................................99* 44*
  tuankhang1980................................................99* 44*
  TLong888................................................79**
  ductrinh................................................99*
  HON_CUA_DA................................................17*
  giacmotrua................................................98* 89*
  vtvcab................................................89*
  Annhien................................................12*
  cucaitron................................................98*
  mualanh2020................................................60*
  tamhoncuada................................................60*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 8 số có 93 thưởng 12500 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 14 số có 93 thưởng 7142 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 17 số có 93 thưởng 5882 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @CSGT01 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @lode2019 : Chốt 14 số có 93 thưởng 7142 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @zozozo : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 14 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @chilaconso : Chốt 8 số có 93 thưởng 25000 xu.
  @binbinhn : Chốt 15 số có 93 thưởng 13333 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 - - 21/12 -
  danhnhothoi68 70 73 74 76 82 83 85 86 89 94 95 9857 58 60 65 74 75 78 81 83 84 85 87 88 90 94 01 02 03 05 0698 97 96 93 92 91 89 88 87 84 83 82 80 79 78 74 70 69 66 65
  cuunon.................93 92 91 90 89 88 86 84 83 82 81 7977 80 82 83 85 86 89 90 91 93 94 95 98 99
  chilaconso.................88 90 92 94 96 9783 84 88 89 92 93 97 98
  binbinhn.................82 84 86 87 88 89 91 94 95 97 9859 60 63 67 72 75 76 77 79 85 90 93 94 95 97
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  XS360.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 0466 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 85 86 87 91 93 95
  TLong888..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 87
  girlcity..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 05 09 11 14 18 20 21 22 23
  tamhoncuada..................................60 63 66 67 69 72 74 76 79 83 84 87 90 92 93 94 96 97
  ViettelDaily..................................87 89 90 91 93 94 97 98
  chuoi..................................34 43 48 84 89 98 39 93 80 08 85 58 36 63 18 81 68 86 30 03
  lethuylinh..................................97 95 94 93 91 89 86 85 84 79 77 76 75 73 70 68 67 66 64 61
  thienduong01..................................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Annhien..................................13 31 36 63 68 86 18 81 89 98 48 84 34 43 39 93 14 41 69 96
  co3bich..................................69 71 76 78 80 84 87 93 94 96 99
  baycaobayxa..................................68 70 71 73 74 75 76 77 79 82 83 84 86 92 93 94 97
  buihung88..................................61 69 78 79 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98
  CatLinhHD..................................82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 99
  CSGT01..................................23 70 73 75 76 77 83 84 85 86 89 93 94 95 96 98
  hoisohoc..................................75 76 78 81 84 85 87 93 94 03 05 07 11 12 14 16 18 21 23 25
  lienquan2019..................................75 76 77 78 79 84 86 87 89 92 93 94 95 96 97 98
  lode2019..................................68 73 75 76 77 82 83 84 85 86 91 93 94 95
  ptsmr..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tuankhang1980..................................54 59 60 63 74 79 80 83 84 90 92 93 95 97 99
  Thuminh..................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  thuyanh29..................................66 68 70 74 75 77 79 83 86 89 92 93 95 97 98
  zozozo..................................73 75 76 78 82 83 84 86 87 88 89 92 93 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (21/12/2020 at 21:01:14)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 79** 36* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* 16* 61* thưởng 9000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 67* 76* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 52* 00* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 08* 90* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 52* 62** thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 02* 79** thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 64* 02* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 92* 62** thưởng 9000 xu.
  @IOASIOFJIAF : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Matran_988 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 76* 64* thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 62** thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 92* 76* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 06* 60* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 08* thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79** 00* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 76* 67* thưởng 30000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 00* thưởng 25000 xu.


  NICK- 18/12 - - 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 -
  loveyouloveyou04**77*16*17*76* 67*
  TM20121000*37*25*85***52*
  buihung8807*16*07*02*00*
  ptsmr............27*20*17* 80*08*
  vaobothoi............16* 61*20*98* 89*76*
  chot10trung1............36*38**38*43*
  tinhyeucuatoi............46* 17*16*76*64*
  Uyennhi2019............37*38**11*79** 00*
  luonluontop1........................54*17* 89*06* 60*
  mytamido........................16*36*64*
  bachthu3nhay........................00*83*61*
  lethuylinh........................09*02*60*
  chutichhoidong........................00*47*79**
  DonaldTrump45........................20*02*76* 67*
  locroitrungdau....................................76*76* 64*
  Xyz18....................................02* 12*62**
  lamlaitudau2020....................................36*16* 61*
  Cauamhanoi....................................60*92* 76*
  hongtutoan....................................76*06* 60*
  girlcity....................................12*79**
  dieuanh96....................................99* 44*76*
  huyenhuyen....................................99*79**
  khongsothua....................................47*67*
  ngandoan....................................38* 83*71*
  danhlolayvo....................................89* 98*43*
  visaolaithe....................................60*92*
  anquanhnam....................................97*92*
  nonanoni....................................88*64*
  motobike....................................89* 98*02*
  vhg123....................................02*76*
  thuhuyengirl....................................44* 99*00*
  emtapdanhlo....................................99* 44*36*
  quocanhht....................................12*92*
  lode2019....................................17*79**
  NetCaFe....................................02*53*
  tuankhang1980....................................99* 44*76*
  HON_CUA_DA....................................17*36*
  giacmotrua....................................98* 89*36*
  vtvcab....................................89*36*
  Annhien....................................12*64*
  cucaitron....................................98*02*
  chidanh1con................................................79** 36*
  CSGT01................................................76* 16* 61*
  ElMariachi................................................67* 76*
  Hoalanrung................................................43*
  alololo................................................02*
  danlode2k2................................................61* 16*
  MRNam86................................................64*
  happyday................................................36*
  HOANG YEN................................................28*
  thienduong01................................................80*
  baoanhthu................................................79**
  Mualarung2016................................................08*
  vuanh886................................................61*
  baycaobayxa................................................71*
  adayroihihi................................................16* 61*
  Ronaldo7................................................52* 00*
  tuandjgj................................................00*
  quangninh279................................................61*
  Covid19................................................60*
  HoangMinhTu................................................62**
  DINHMINHSON................................................08* 90*
  Axz23................................................87*
  cutibatlo................................................52* 62**
  Thuminh................................................80*
  vinamilk................................................43*
  saptrungtoroi................................................62**
  bietphailamsaoday................................................36*
  cuunon................................................02* 79**
  dongkhanh1994................................................00*
  hoanghonxanh................................................71*
  antamwin................................................43*
  hyvongwin................................................92*
  hoisohoc................................................64*
  mo3cang................................................64* 02*
  ViettelDaily................................................79**
  chilaconso................................................06* 60*
  co3bich................................................71*
  DuyManh92................................................92* 62**
  IOASIOFJIAF................................................67*
  Matran_988................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @AnBao : Chốt 8 số có 13 thưởng 12500 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 9 số có 13 thưởng 11111 xu.
  @hyvongwin : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 15 số có 13 thưởng 6666 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 6 số có 13 thưởng 16666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 20 số có 13 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 6 số có 13 thưởng 33333 xu.
  @buihung88 : Chốt 14 số có 13 thưởng 14285 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 13 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cuunon : Chốt 20 số có 13 thưởng 15000 xu.


  NICK- 20/12 - - 21/12 - - 22/12 -
  cuunon93 92 91 90 89 88 86 84 83 82 81 7977 80 82 83 85 86 89 90 91 93 94 95 98 9991 94 96 97 98 99 03 04 06 07 08 09 13 14 16 17 18 19 21 23
  chuoi.................34 43 48 84 89 98 39 93 80 08 85 58 36 63 18 81 68 86 30 0312 21 17 71 26 62 67 76 13 31 36 63 68 86 18 81 64 46 14 41
  thuyanh29.................66 68 70 74 75 77 79 83 86 89 92 93 95 97 9809 10 13 15 17 18
  buihung88.................61 69 78 79 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 9801 04 06 08 10 11 13 14 20 23 24 26 28 31
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  AnBao..................................13 14 15 16 17 18 19 22
  ditimbachthu..................................11 12 13 14 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hatay88..................................06 07 08 10 11 12 13 14 15
  hyvongwin..................................05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23
  shopeone..................................04 09 10 11 13 18 20 21 22 23 24 25 26
  vtvcab..................................92 93 94 95 96 97 98 99 00 04 07 13 16 19 22 25 28 30 31 32
  chutichhoidong..................................58 14 59 13 60 61 12 62 63 11 64
  DAIPHAT88..................................03 04 05 09 11 12 13 14 15 19 21 22 23 64 65 69 71 72 73 74
  loveyouloveyou..................................13 14 15 17 18 19 23 25 26 28 78 79 80 82 83 85 87 88 89 91
  minhdiep..................................04 07 08 11 12 13 17 21 22 23 26 27 30 31 33 35 37 40 41 43
  NetCaFe..................................04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 48 84 08 80 24 42 34 43 47 74
  ngaoducacmien123..................................13 31 18 81 36 63 68 86 83 38 88 89 98 84 48
  tinhtuoisang..................................12 13 14 16 17 18
  vhg123..................................01 02 03 10 11 12 13 17 20 23 26 27 30 32 33 34 35 37 38 42
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 11* 19* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98*** thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* 44* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 98*** 97* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 98*** thưởng 15000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* 22* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 98*** thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48** thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* 12* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 98*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 44* 15* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 11* 86* thưởng 18000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 22* 11* thưởng 24000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 97* thưởng 25000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 48** thưởng 30000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 18000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 80* thưởng 18000 xu.


  NICK- 18/12 - - 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 - - 23/12 -
  loveyouloveyou04**77*16*17*76* 67*15*
  TM20121000*37*25*85***52*80*
  ptsmr............27*20*17* 80*08*97*
  vaobothoi............16* 61*20*98* 89*76*22*
  tinhyeucuatoi............46* 17*16*76*64*48**
  Uyennhi2019............37*38**11*79** 00*92*
  luonluontop1........................54*17* 89*06* 60*85*
  mytamido........................16*36*64*19*
  lethuylinh........................09*02*60*44*
  chutichhoidong........................00*47*79**22* 11*
  DonaldTrump45........................20*02*76* 67*15*
  Cauamhanoi....................................60*92* 76*15*
  girlcity....................................12*79**12*
  huyenhuyen....................................99*79**44* 15*
  danhlolayvo....................................89* 98*43*86*
  nonanoni....................................88*64*88*
  thuhuyengirl....................................44* 99*00*44*
  vhg123....................................02*76*23*
  emtapdanhlo....................................99* 44*36*44*
  NetCaFe....................................02*53*86*
  tuankhang1980....................................99* 44*76*22*
  HON_CUA_DA....................................17*36*11* 86*
  giacmotrua....................................98* 89*36*86*
  vtvcab....................................89*36*80*
  cucaitron....................................98*02*97*
  Hoalanrung................................................43*15*
  alololo................................................02*19*
  chidanh1con................................................79** 36*17*
  MRNam86................................................64*86* 22*
  baoanhthu................................................79**44*
  baycaobayxa................................................71*86*
  HOANG YEN................................................28*07*
  quangninh279................................................61*12*
  HoangMinhTu................................................62**98***
  Mualarung2016................................................08*27*
  Axz23................................................87*48**
  vinamilk................................................43*92*
  Covid19................................................60*76*
  saptrungtoroi................................................62**22*
  cuunon................................................02* 79**86*
  CSGT01................................................76* 16* 61*97*
  hoanghonxanh................................................71*76*
  antamwin................................................43*17*
  hoisohoc................................................64*86*
  hyvongwin................................................92*15* 12*
  mo3cang................................................64* 02*22*
  ViettelDaily................................................79**88*
  chilaconso................................................06* 60*95*
  co3bich................................................71*98***
  TTPL7986............................................................97*
  giahuy912............................................................76*
  NgocNgoc............................................................11* 19*
  HaiNam92............................................................12*
  giangmobile............................................................12*
  danv411............................................................07*
  minhdiep............................................................48**
  minhlonghn............................................................98***
  thichchotso............................................................44*
  consovang............................................................76*
  danvietanhhung............................................................12*
  Emailty............................................................97*
  AnBao............................................................92*
  vungtroisohoc............................................................86*
  vietkieudanhlo............................................................12*
  bababyby............................................................88*
  HUYEN6879............................................................19*
  numoneyee............................................................19*
  ditimbachthu............................................................86*
  tinhtuoisang............................................................32*
  giaosuxoay............................................................12* 44*
  thuyanh29............................................................92*
  tengteng............................................................44*
  dacbiet99............................................................15*
  kemngot............................................................15*
  hoaihd85............................................................80*
  mrpts............................................................95*
  niemvuisohoc............................................................48**
  giacatgia............................................................92*
  ngaoducacmien123............................................................86*
  HoangToan............................................................86*
  TLong888............................................................48**
  haiyen1295............................................................15*
  zozozo............................................................92*
  shopeone............................................................22*
  mualanh2020............................................................98*** 97*
  tamhoncuada............................................................98***
  Quantubaothu77............................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @khongsothua : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 6 số có 88 thưởng 16666 xu.
  @Covid19 : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @nonanoni : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 15 số có 88 thưởng 13333 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/12 - - 23/12 -
  AnBao13 14 15 16 17 18 19 2249 71 73 75 76 77 78 79 80 82 84 85 86 87 88
  vhg12301 02 03 10 11 12 13 17 20 23 26 27 30 32 33 34 35 37 38 4244 45 47 53 55 57 58 60 63 65 68 78 79 80 81 83 84 86 88 97
  anquanhnam.................63 64 65 67 68 69 80 81 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 97
  kyniemxua.................16 17 18 21 24 25 26 28 31 75 76 78 79 80 81 85 86 88 91 95
  hoanghonxanh.................07 10 11 13 16 18 20 21 06 23 27 30 31 93 90 88 87 86 83 81
  hoisohoc.................81 83 84 86 88 89 91 93 96 98 99
  khongsothua.................71 75 76 78 79 80 84 85 87 88 93 94 96 97 99
  chidanh1con.................94 93 92 91 90 89 95 88 86 81 79 78 76 71 69 68 66 96 61 59
  danvietanhhung.................43 46 48 61 62 63 66 68 71 72 73 76 78 81 82 83 86 88 91 92
  danhlolayvo.................66 67 69 80 81 83 84 85 87 88
  muahe2019.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 20 21 22 65 74 79 83 88
  nguyenyenlinh.................86 88 84 81 80 78 75 72 71 70 69 68 66 89 63 62 61 60 59 57
  baoanhthu.................87 88 91 96 97 99
  Covid19.................66 67 68 70 71 76 77 80 84 86 88 91 94 97 98
  nonanoni.................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  HoangToan.................08 18 28 38 48 58 68 78 98 88 23 32 52 72 92 30 06 42 54 90
  adayroihihi.................59 60 61 66 67 68 69 71 75 76 78 79 81 84 85 88 89 91 93 94
  bababyby.................59 68 72 75 78 81 84 86 87 88 89 95 98
  bachthu3nhay.................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 97 99
  EM2020.................91 88 87 85 83 82 81 79 78 76 74 92 73 72 69 67 65 60 58 56
  numoneyee.................71 74 76 78 79 80 81 83 84 87 88 90 93 94 96 97 99
  vuanh886.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @OK6868 : trúng loto 98* 89* 29* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 29* 92* 05** thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 29* 92* 14* thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 98* 89* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 62** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 74* 43** thưởng 30000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 97* 89* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 29* 55* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 29* 92* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 35* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 92* 29* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 58* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 -
  ptsmr27*20*17* 80*08*97*58*
  vaobothoi16* 61*20*98* 89*76*22*98*
  luonluontop1............54*17* 89*06* 60*85*43**
  mytamido............16*36*64*19*92*
  Cauamhanoi........................60*92* 76*15*06*
  girlcity........................12*79**12*44*
  huyenhuyen........................99*79**44* 15*74*
  thuhuyengirl........................44* 99*00*44*44*
  NetCaFe........................02*53*86*35*
  giacmotrua........................98* 89*36*86*92* 29*
  Hoalanrung....................................43*15*06*
  MRNam86....................................64*86* 22*97*
  baycaobayxa....................................71*86*25*
  quangninh279....................................61*12*65*
  saptrungtoroi....................................62**22*29*
  antamwin....................................43*17*29* 55*
  hoanghonxanh....................................71*76*29* 92*
  CSGT01....................................76* 16* 61*97*74*
  ViettelDaily....................................79**88*65*
  chilaconso....................................06* 60*95*89* 98*
  co3bich....................................71*98***74*
  giacatgia................................................92*74* 43**
  giahuy912................................................76*44*
  giangmobile................................................12*89* 98*
  thichchotso................................................44*65*
  consovang................................................76*44*
  danv411................................................07*89*
  minhdiep................................................48**25*
  vungtroisohoc................................................86*97*
  numoneyee................................................19*44*
  danvietanhhung................................................12*14*
  vietkieudanhlo................................................12*97* 89*
  hoaihd85................................................80*29*
  ditimbachthu................................................86*98*
  TLong888................................................48**89*
  zozozo................................................92*24*
  tamhoncuada................................................98***05**
  Quantubaothu77................................................92*58*
  OK6868............................................................98* 89* 29*
  locroitrungdau............................................................29* 92* 05**
  CatLinhHD............................................................29* 92* 14*
  Chetvidep6789............................................................98* 89*
  Xyz18............................................................75*
  lamlaitudau2020............................................................74*
  yeusohoc............................................................06*
  khongsothua............................................................29*
  langthangtimso............................................................29* 92*
  adayroihihi............................................................97*
  danlode2k2............................................................62**
  binbinhn............................................................44*
  chosau18h............................................................24*
  vuanh886............................................................44*
  buihung88............................................................14*
  xosoxmien............................................................89*
  cutibatlo............................................................64*
  visaolaithe............................................................25*
  bietphailamsaoday............................................................24*
  songque38............................................................29*
  Ronaldo7............................................................65*
  Thuminh............................................................62**
  DAIPHAT88............................................................25*
  anhnumberone............................................................74*
  lienquan2019............................................................14*
  sohochaylam............................................................14*
  muahe2019............................................................35*
  Namha21............................................................49*
  DuyManh92............................................................24*
  vivungonsong............................................................35*
  nguyenyenlinh............................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : Chốt 17 số có 93 thưởng 5882 xu.
  @hatay88 : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 9 số có 93 thưởng 11111 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 17 số có 93 thưởng 5882 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 93 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 93 thưởng 7692 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 6 số có 93 thưởng 33333 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 -
  anquanhnam63 64 65 67 68 69 80 81 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 9786 87 91 93 95 96 01 05 10 11 13 14 18 19 23 27 28 31 32 36
  hoanghonxanh07 10 11 13 16 18 20 21 06 23 27 30 31 93 90 88 87 86 83 8193 94 95 96 98 99
  thuyanh29.................93 96 00 01 02 05 06 10 11 14 16 20 21 23 26 29 30
  hatay88.................84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chuoi.................06 60 63 36 69 96 67 76 30 03 33 39 93 37 73 01 10 56 65 35
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Cauamhanoi.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chutichhoidong.................86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15
  HaiNam92.................81 83 85 87 90 91 93 95 97
  hoaihd85.................67 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95
  hyvongwin.................59 61 79 81 82 83 84 86 88 89 91 92 93 94 96 98 99
  tamhoncuada.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 03 04 10 11 12 13 14 15 16
  DAIPHAT88.................75 76 77 78 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 95 96 98
  TLong888.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 82
  Chetvidep6789.................02 20 07 70 52 25 57 75 16 61 11 66 39 93 34 43 48 84 89 98
  anhnumberone.................75 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 02 05 09 11 14
  locroitrungdau.................30 32 33 66 67 72 73 76 78 81 82 87 88 90 91 93 96 97
  motobike.................17 19 20 21 23 24 74 76 77 80 82 83 84 85 87 90 91 92 93 94
  MRNam86.................84 86 87 91 92 93 95 96 99 00 01 02 04 05 08 31 32 35 37 38
  Ronaldo7.................70 72 74 75 80 82 84 85 90 92 93 94 95
  tengteng.................10 11 14 15 16 17 20 24 75 76 77 80 84 85 86 87 90 93 94 95
  yeusohoc.................82 83 84 85 86 87 92 93 94 95 02 03 04 05 08 12 13 14 17 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 52* 96* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55* 14* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 52* 50* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 55* 52* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 91* 51* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 23* 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 54* 76* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52* 67* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 22* 91* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @co3bich : trúng loto 91* 22* thưởng 40000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 76* 67* thưởng 24000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* 76* thưởng 24000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 76* 67* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 54* 50* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 59* thưởng 35000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.


  NICK- 19/12 - - 20/12 - - 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 -
  ptsmr27*20*17* 80*08*97*58*59*
  vaobothoi16* 61*20*98* 89*76*22*98*22*
  mytamido............16*36*64*19*92*22*
  girlcity........................12*79**12*44*12*
  huyenhuyen........................99*79**44* 15*74*54* 50*
  co3bich....................................71*98***74*91* 22*
  MRNam86....................................64*86* 22*97*76* 67*
  baycaobayxa....................................71*86*25*86*
  chilaconso....................................06* 60*95*89* 98*67* 76*
  hoanghonxanh....................................71*76*29* 92*76* 67*
  thichchotso................................................44*65*54*
  minhdiep................................................48**25*54*
  consovang................................................76*44*12*
  vungtroisohoc................................................86*97*80*
  numoneyee................................................19*44*22* 91*
  vietkieudanhlo................................................12*97* 89*80*
  ditimbachthu................................................86*98*91*
  zozozo................................................92*24*80*
  tamhoncuada................................................98***05**86*
  Xyz18............................................................75*59*
  khongsothua............................................................29*54* 76*
  OK6868............................................................98* 89* 29*59*
  danlode2k2............................................................62**55*
  binbinhn............................................................44*35**
  chosau18h............................................................24*50*
  Thuminh............................................................62**61*
  songque38............................................................29*52*
  lienquan2019............................................................14*52* 67*
  sohochaylam............................................................14*22*
  DuyManh92............................................................24*61*
  vivungonsong............................................................35*61*
  nguyenyenlinh............................................................64*91*
  TTPL7986........................................................................72*
  TM201210........................................................................80*
  HaiNam92........................................................................12*
  happyday........................................................................12*
  NgocNgoc........................................................................61*
  chot10trung1........................................................................22*
  bachthu3nhay........................................................................59*
  hongtutoan........................................................................96*
  tinhyeucuatoi........................................................................67* 76*
  vhg123........................................................................59*
  HoangMinhTu........................................................................14*
  Covid19........................................................................86*
  minhlonghn........................................................................52* 96*
  tuandjgj........................................................................52*
  anquanhnam........................................................................55*
  Emailty........................................................................96*
  giaosuxoay........................................................................12*
  AnBao........................................................................61*
  chuoi........................................................................03*
  dacbiet99........................................................................51*
  cuunon........................................................................55* 14*
  tinhtuoisang........................................................................52* 50*
  babylove........................................................................52*
  hoisohoc........................................................................67*
  thuyanh29........................................................................61*
  vinamilk........................................................................22*
  bababyby........................................................................52*
  timlo2nhay........................................................................35**
  kemngot........................................................................14*
  ElMariachi........................................................................55*
  DonaldTrump45........................................................................54*
  minhquang2016........................................................................54*
  motobike........................................................................55* 52*
  soiroichot........................................................................96*
  DINHMINHSON........................................................................59*
  mo3cang........................................................................22*
  vtvcab........................................................................96*
  haiyen1295........................................................................12*
  shopeone........................................................................52*
  mualanh2020........................................................................91* 51*
  AffCup........................................................................50*
  NOT_GOOD........................................................................23* 96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @hoisohoc : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @Covid19 : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @vtvcab : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @consovang : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 87 thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 87 thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/12 - - 24/12 - - 25/12 -
  hoanghonxanh07 10 11 13 16 18 20 21 06 23 27 30 31 93 90 88 87 86 83 8193 94 95 96 98 9987 88 89 92 95 96 97 98 99 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 22
  anquanhnam63 64 65 67 68 69 80 81 83 84 85 87 88 89 90 91 93 94 95 9786 87 91 93 95 96 01 05 10 11 13 14 18 19 23 27 28 31 32 3614 16 17 21 22 23 58 61 62 68 70 71 78 80 83 85 86 87 89 92
  locroitrungdau.................30 32 33 66 67 72 73 76 78 81 82 87 88 90 91 93 96 9712 17 21 22 23 26 29 30 32 71 74 76 77 78 80 83 85 86 87 92
  cuunon..................................75 76 77 78 80 81 83 84 85 87 90 93 94 96 97
  hoisohoc..................................82 83 86 87 89 90 91 92 95 96 98 99
  adayroihihi..................................32 34 36 58 63 64 72 73 78 81 82 84 85 87 89 93 94 98
  Covid19..................................83 84 85 86 87 88 89 95 97
  tinhtuoisang..................................77 13 79 10 83 07 87 06
  vtvcab..................................81 82 85 86 87 88 89
  khongsothua..................................30 32 35 65 66 67 69 72 75 76 80 82 85 87 90 92 96 99
  loveyouloveyou..................................64 68 69 70 71 72 73 77 78 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 95
  tuankhang1980..................................46 69 71 72 73 74 75 78 80 81 82 83 84 87 92 96
  consovang..................................82 85 87 90 91 94 96 99
  dieuanh96..................................55 56 57 63 64 65 69 71 72 73 74 75 78 79 81 83 84 87 90 91
  giangmobile..................................79 80 87 89 91 92 96 97 98 99 00 01 05 06 07 08 10 14 15 16
  hoahuong..................................73 74 77 79 82 83 86 87 89 91 92 95 97 98 99
  HoangMinhTu..................................76 77 78 81 84 85 86 87 91 94 95 96 04 05 07 11 12 13 14 16
  hongtutoan..................................61 62 64 65 68 69 70 72 73 74 77 78 82 83 86 87 89 91 92 95
  langthangtimso..................................20 21 22 23 28 30 31 32 37 69 73 75 76 78 82 84 85 86 87 91
  niemvuisohoc..................................78 79 80 81 84 86 87 88 89 96 97 98
  OK6868..................................82 83 84 86 87 88 89 90 91 96 97 98 00 01 02 04 05 06 07 09
  sohochaylam..................................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 12 14 22 24 32
  vungtroisohoc..................................59 60 64 69 73 78 79 82 87 88 89 91 96 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 76* 96* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 63* 36** thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48** 84* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 96* 86* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 84* 43* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 89* 98*** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 64* 14* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Maidat1988 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @toiyeumkjfkhg89 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vmfhdzghgsnrhgf998 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 84* 98*** 89* thưởng 30000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 74* 96* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 48** 84* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* 76* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 84* 48** thưởng 18000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 63* 36** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 89* 98*** thưởng 24000 xu.
  @cuunon : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 35* 73* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29* 86* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 84* 48** 74* thưởng 36000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 98*** 11* thưởng 60000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 86* 96* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @consovang : trúng loto 98*** 89* thưởng 48000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* 98*** thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 36** 63* thưởng 45000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 96* thưởng 25000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48** 84* thưởng 45000 xu.
  @co3bich : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.


  NICK- 21/12 - - 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 -
  girlcity12*79**12*44*12*86*
  baycaobayxa............71*86*25*86*36** 63*
  MRNam86............64*86* 22*97*76* 67*96*
  hoanghonxanh............71*76*29* 92*76* 67*48** 84*
  co3bich............71*98***74*91* 22*86*
  consovang........................76*44*12*98*** 89*
  ditimbachthu........................86*98*91*89* 98***
  songque38....................................29*52*84* 48** 74*
  nguyenyenlinh....................................64*91*98*** 11*
  khongsothua....................................29*54* 76*32*
  OK6868....................................98* 89* 29*59*86* 96*
  lienquan2019....................................14*52* 67*29*
  HoangMinhTu................................................14*84* 98*** 89*
  HaiNam92................................................12*74* 96*
  happyday................................................12*48** 84*
  chot10trung1................................................22*43* 76*
  bachthu3nhay................................................59*64*
  minhlonghn................................................52* 96*84* 48**
  hongtutoan................................................96*64*
  giaosuxoay................................................12*96*
  tinhyeucuatoi................................................67* 76*36**
  dacbiet99................................................51*76*
  babylove................................................52*32*
  Emailty................................................96*64*
  hoisohoc................................................67*74*
  thuyanh29................................................61*35*
  AnBao................................................61*64*
  vinamilk................................................22*43*
  chuoi................................................03*01*
  motobike................................................55* 52*63* 36**
  tinhtuoisang................................................52* 50*89* 98***
  cuunon................................................55* 14*11*
  mo3cang................................................22*74*
  vtvcab................................................96*35* 73*
  timlo2nhay................................................35**29*
  DonaldTrump45................................................54*01*
  shopeone................................................52*29* 86*
  mualanh2020................................................91* 51*84*
  AffCup................................................50*73*
  bietphailamsaoday............................................................76* 96*
  TLong888............................................................63* 36**
  Axz23............................................................48** 84*
  luonluontop1............................................................96* 86*
  Cauamhanoi............................................................11*
  danv411............................................................01*
  alololo............................................................84* 43*
  chidanh1con............................................................63*
  kocannoinhieu............................................................43*
  dieuanh96............................................................64*
  Uyennhi2019............................................................64*
  xosoxmien............................................................76*
  locroitrungdau............................................................48**
  saptrungtoroi............................................................32*
  visaolaithe............................................................29*
  buihung88............................................................84*
  ngandoan............................................................49*
  quochuy92............................................................48**
  antamwin............................................................43*
  danvietanhhung............................................................86*
  emtapdanhlo............................................................86*
  nonanoni............................................................29*
  HUYEN6879............................................................14*
  giacmotrua............................................................89* 98***
  DAIPHAT88............................................................74*
  mrpts............................................................01*
  CSGT01............................................................64* 14*
  Ronaldo7............................................................74*
  anhQuanday............................................................14*
  giacatgia............................................................36**
  quocanhht............................................................89*
  ViettelDaily............................................................96*
  anhnumberone............................................................63*
  danhnhothoi............................................................73*
  tengteng............................................................48** 84*
  niemvuisohoc............................................................14*
  XS360............................................................73*
  muahe2019............................................................86*
  Annhien............................................................49*
  Quantubaothu77............................................................43*
  Maidat1988............................................................11*
  toiyeumkjfkhg89............................................................89*
  vmfhdzghgsnrhgf998............................................................89*
  Cucvang............................................................01*
  kiep_lo_de............................................................48**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 6 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @toiyeumkjfkhg89 : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @cutibatlo : Chốt 6 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @CSGT01 : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @zozozo : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 10 số có 87 thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 9 số có 87 thưởng 22222 xu.
  @giangmobile : Chốt 9 số có 87 thưởng 22222 xu.
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 87 thưởng 14285 xu.


  NICK- 25/12 - - 26/12 -
  Covid1983 84 85 86 87 88 89 95 9777 78 79 81 85 87 90 91 95 97
  adayroihihi32 34 36 58 63 64 72 73 78 81 82 84 85 87 89 93 94 9885 86 84 83 82 81 80 78 75 87 74 70 68 66 64 61 58 88 57 54
  hongtutoan61 62 64 65 68 69 70 72 73 74 77 78 82 83 86 87 89 91 92 9567 68 69 70 72 76 77 79 80 81 85 86 87 89 90 94 95 96 97 99
  langthangtimso20 21 22 23 28 30 31 32 37 69 73 75 76 78 82 84 85 86 87 9183 85 87 88 90 92 94 96 97
  giangmobile79 80 87 89 91 92 96 97 98 99 00 01 05 06 07 08 10 14 15 1679 81 83 86 87 90 92 96 97
  sohochaylam87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 12 14 22 24 3291 92 90 87 85 80 78 76 71 93 69 68 67 66
  bachthu3nhay.................62 63 64 65 66 67 68 69 70 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  baoanhthu.................78 79 80 83 84 87 90 93 94 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  tengteng.................85 87 89 90 94 98
  buihung88.................74 77 78 79 81 83 86 87 89 90 92 95 96 97 98 01 06 07 09 10
  danvietanhhung.................87 86 84 82 78 77 75 89 74 69 68 66 65 64 61 91 59 57 56
  muahe2019.................21 26 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  numoneyee.................54 55 59 61 62 63 64 68 69 71 72 73 77 78 81 82 87 89 91 95
  vuanh886.................41 42 44 49 50 51 53 58 59 60 68 71 78 80 85 86 87 88 94 95
  yeusohoc.................15 16 31 32 33 34 38 60 61 65 68 69 83 86 87 88 89 92 95 96
  toiyeumkjfkhg89.................75 76 78 79 80 81 84 85 87 88 90 94 97 02 03
  cutibatlo.................86 87 92 93 96 97
  giacmotrua.................26 27 30 31 32 33 34 35 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  co3bich.................37 38 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 99
  CSGT01.................74 75 77 78 80 83 85 86 87 92 95 96 97 99
  chilaconso.................13 14 18 21 23 30 31 32 36 39 67 68 69 76 78 81 84 85 86 87
  dacbiet99.................82 83 85 87 88 89 90 91 92 94 98
  emtapdanhlo.................44 45 49 51 53 54 61 63 67 69 70 71 72 76 78 79 81 87 89 90
  giacatgia.................72 74 78 81 82 83 84 87 89 91 92 96 98 01 02 10 11 14 16 18
  giaosuxoay.................76 73 71 69 67 64 85 62 60 58 55 53 51 50 87 46 42 41 37 35
  happyday.................75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 96 02 05 06 12 15
  hung83.................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 05 10 11 12 13 14 15
  kocannoinhieu.................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lethuylinh.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 77 79 85 86 87 89 95 96
  mo3cang.................64 65 66 67 68 69 74 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  toilatoi7x.................52 54 63 69 72 78 79 81 84 87 88 89 90 93 96 97 98
  TTPL7986.................79 80 82 86 87 91 92 95 96 97 99
  vietkieudanhlo.................76 77 78 83 84 86 87 89 91 92 93 94 95 96 98 99
  vinamilk.................57 60 61 63 64 65 66 69 70 73 74 75 78 79 83 84 85 87 88 89
  xosoxmien.................83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 95 97 99
  zozozo.................71 72 75 76 78 79 80 81 84 85 87 88 90 94 97 02 03 05 06
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : trúng loto 13* 31* 97**** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* 71* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 97**** thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 97**** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 97**** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 15** 51* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 51* 15** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 97**** thưởng 20000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 20* 83* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 77* 16* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 20* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 97**** thưởng 80000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @consovang : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 42* 83* thưởng 60000 xu.


  NICK- 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 -
  hoanghonxanh71*76*29* 92*76* 67*48** 84*42* 83*
  consovang............76*44*12*98*** 89*31*
  OK6868........................98* 89* 29*59*86* 96*42*
  lienquan2019........................14*52* 67*29*20*
  songque38........................29*52*84* 48** 74*97****
  chot10trung1....................................22*43* 76*20*
  minhlonghn....................................52* 96*84* 48**83*
  HoangMinhTu....................................14*84* 98*** 89*77*
  bachthu3nhay....................................59*64*19*
  hongtutoan....................................96*64*33*
  Emailty....................................96*64*77* 16*
  hoisohoc....................................67*74*33*
  giaosuxoay....................................12*96*42*
  AnBao....................................61*64*42*
  vinamilk....................................22*43*33*
  tinhtuoisang....................................52* 50*89* 98***42*
  mo3cang....................................22*74*71*
  vtvcab....................................96*35* 73*83*
  chuoi....................................03*01*20*
  DonaldTrump45....................................54*01*20*
  cuunon....................................55* 14*11*33*
  chidanh1con................................................63*20* 83*
  dieuanh96................................................64*35*
  danv411................................................01*19*
  Uyennhi2019................................................64*83*
  DAIPHAT88................................................74*77*
  mrpts................................................01*20*
  Ronaldo7................................................74*15**
  HUYEN6879................................................14*35*
  CSGT01................................................64* 14*83*
  XS360................................................73*33*
  TLong888................................................63* 36**08*
  Axz23................................................48** 84*83*
  tengteng................................................48** 84*16*
  NetCaFe............................................................13* 31* 97****
  lode2019............................................................19* 71*
  TTPL7986............................................................20*
  giahuy912............................................................77*
  Xyz18............................................................35*
  TM201210............................................................97****
  vaobothoi............................................................97****
  mytamido............................................................71*
  lamlaitudau2020............................................................97****
  minhdiep............................................................20*
  thuhuyengirl............................................................15** 51*
  thichchotso............................................................20*
  yeusohoc............................................................42*
  giangmobile............................................................16*
  NgocNgoc............................................................09*
  Covid19............................................................51* 15**
  numoneyee............................................................42*
  vietkieudanhlo............................................................15**
  tuandjgj............................................................09*
  anquanhnam............................................................10*
  kemngot............................................................16*
  chutichhoidong............................................................71*
  EM2020............................................................83*
  hatay88............................................................42*
  hung83............................................................83*
  hyvongwin............................................................42*
  danhlolayvo............................................................33*
  Thuminh............................................................71*
  kyniemxua............................................................33*
  DuyManh92............................................................19*
  cucaitron............................................................97****
  Hoanglam2006............................................................42*
  xoay............................................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 13 số có 71 thưởng 7692 xu.
  @khongsothua : Chốt 8 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 11 số có 71 thưởng 9090 xu.
  @nonanoni : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 11 số có 71 thưởng 9090 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 18 số có 71 thưởng 5555 xu.
  @vivungonsong : Chốt 13 số có 71 thưởng 7692 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 71 thưởng 7142 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 71 thưởng 7692 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 6 số có 71 thưởng 16666 xu.
  @songque38 : Chốt 11 số có 71 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengteng : Chốt 16 số có 71 thưởng 12500 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 -
  tengteng85 87 89 90 94 9838 41 42 44 46 49 51 52 56 58 61 62 64 69 71 74
  toilatoi7x52 54 63 69 72 78 79 81 84 87 88 89 90 93 96 97 9811 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 75 77 80 81 82 85 87 90
  giacatgia72 74 78 81 82 83 84 87 89 91 92 96 98 01 02 10 11 14 16 1856 58 59 61 62 65 67 68 69 70 71 73 76 77 78 80 82 83 85 86
  lethuylinh60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 77 79 85 86 87 89 95 9645 49 50 51 53 55 58 61 62 63 65 67 69 71 73 75 76 78 80 81
  anquanhnam.................68 71 72 73 74 77 78 91 92 93 94 97 98
  khongsothua.................15 69 14 71 13 76 12 78
  locroitrungdau.................49 61 62 63 65 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 90 92 94 95 96
  MRNam86.................47 48 60 61 62 64 65 66 69 70 71
  nonanoni.................66 68 69 71 73 77 78 80 83 86 87 91 93 96 99
  tuankhang1980.................71 74 75 76 80 82 83 84 85 86 89 91 94 95 98
  thuyanh29.................63 14 65 13 66 11 68 10 69 09 71
  AnBao.................51 52 53 57 61 62 63 67 70 71 72 73 75 76 78 79 81 82 87 91
  EM2020.................40 41 43 44 45 46 49 50 51 53 54 55 56 59 70 71 73 74 75 76
  loveyouloveyou.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97
  tuandjgj.................71 74 76 78 81 84 86 88 91 94 96 98 01 04 06 08 11 14 16 18
  ditimbachthu.................01 03 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 23 24 25 69 70 71
  vivungonsong.................62 66 70 71 75 77 80 84 86 87 93 95 96
  anhQuanday.................52 53 07 56 57 58 62 65 03 67 70 71 74 75
  chot10trung1.................09 11 12 16 17 18 19 20 21 25 64 66 67 70 71 72 73 75 76 90
  danhnhothoi.................69 71 75 76 77 78 79 80 86 87 93 96 97
  girlcity.................49 53 54 56 58 61 62 63 65 66 67 71 74 76 80 81 83 84 85 89
  Hoalanrung.................22 23 24 26 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79
  kemngot.................49 53 47 56 44 57 43 61 39 62 34 66 30 67 29 26 70 21 71 20
  soiroichot.................71 72 80 81 90 99
  songque38.................44 48 50 53 57 61 66 68 70 71 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Mualarung2016 : trúng loto 09* 90* 06* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 09* 55* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 55* 84* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 52* 59* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 44* 86* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @Thanhkim : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 59* 21* thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 09* 44* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 44* 52* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 58* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 65** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 41* 14* thưởng 24000 xu.
  @chuoi : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 21* thưởng 21000 xu.


  NICK- 22/12 - - 23/12 - - 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 -
  hoanghonxanh71*76*29* 92*76* 67*48** 84*42* 83*21*
  OK6868........................98* 89* 29*59*86* 96*42*55*
  lienquan2019........................14*52* 67*29*20*55*
  minhlonghn....................................52* 96*84* 48**83*63*
  HoangMinhTu....................................14*84* 98*** 89*77*52*
  hoisohoc....................................67*74*33*86*
  vinamilk....................................22*43*33*52*
  tinhtuoisang....................................52* 50*89* 98***42*63*
  mo3cang....................................22*74*71*52*
  AnBao....................................61*64*42*11*
  vtvcab....................................96*35* 73*83*06*
  DonaldTrump45....................................54*01*20*03*
  cuunon....................................55* 14*11*33*41* 14*
  chuoi....................................03*01*20*74*
  dieuanh96................................................64*35*74*
  mrpts................................................01*20*59*
  DAIPHAT88................................................74*77*74*
  Ronaldo7................................................74*15**55*
  HUYEN6879................................................14*35*86*
  TLong888................................................63* 36**08*58*
  Axz23................................................48** 84*83*52*
  XS360................................................73*33*65**
  mytamido............................................................71*59* 21*
  TTPL7986............................................................20*59*
  minhdiep............................................................20*21*
  Xyz18............................................................35*09* 44*
  thichchotso............................................................20*44* 52*
  vaobothoi............................................................97****86*
  giangmobile............................................................16*21*
  NetCaFe............................................................13* 31* 97****11*
  numoneyee............................................................42*63*
  tuandjgj............................................................09*52*
  vietkieudanhlo............................................................15**84*
  kemngot............................................................16*14*
  hyvongwin............................................................42*06*
  kyniemxua............................................................33*74*
  Thuminh............................................................71*59*
  xoay............................................................19*66*
  Mualarung2016........................................................................09* 90* 06*
  luonluontop1........................................................................44*
  khongsothua........................................................................41* 14*
  Cauamhanoi........................................................................09* 55*
  HaiNam92........................................................................84*
  danlode2k2........................................................................59*
  xosoxmien........................................................................52*
  locroitrungdau........................................................................21*
  thuyanh29........................................................................06*
  emtapdanhlo........................................................................21*
  saptrungtoroi........................................................................11*
  nonanoni........................................................................63*
  visaolaithe........................................................................59*
  chilaconso........................................................................06*
  giacmotrua........................................................................63*
  langthangtimso........................................................................21*
  hoaihd85........................................................................64*
  vungtroisohoc........................................................................52*
  lethuylinh........................................................................06*
  vhg123........................................................................70*
  quangninh279........................................................................09*
  loveyouloveyou........................................................................64*
  vuanh886........................................................................52*
  antamwin........................................................................59*
  co3bich........................................................................59*
  chutheanh........................................................................66*
  ditimbachthu........................................................................63*
  timlo2nhay........................................................................55* 84*
  quocanhht........................................................................63*
  baoanhthu........................................................................52*
  minhquang2016........................................................................18*
  toilatoi7x........................................................................52* 59*
  adayroihihi........................................................................14*
  tuankhang1980........................................................................86*
  mualanh2020........................................................................34*
  HoangToan........................................................................70*
  soiroichot........................................................................44* 86*
  haiyen1295........................................................................64*
  Quantubaothu77........................................................................18*
  vivungonsong........................................................................09*
  Chetvidep6789........................................................................21*
  Cucvang........................................................................18*
  Thanhkim........................................................................06*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : Chốt 16 số có 90 thưởng 6250 xu.
  @sohochaylam : Chốt 11 số có 90 thưởng 9090 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 16 số có 90 thưởng 6250 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 90 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @Thanhkim : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 10 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.
  @AffCup : Chốt 8 số có 90 thưởng 12500 xu.
  @babylove : Chốt 17 số có 90 thưởng 5882 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 15 số có 90 thưởng 6666 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 6 số có 90 thưởng 16666 xu.
  @lode2019 : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 10 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 7 số có 90 thưởng 14285 xu.
  @XS360 : Chốt 14 số có 90 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 8 số có 90 thưởng 25000 xu.
  @kemngot : Chốt 6 số có 90 thưởng 33333 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 90 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 90 thưởng 18750 xu.


  NICK- 26/12 - - 27/12 - - 28/12 -
  lethuylinh60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 77 79 85 86 87 89 95 9645 49 50 51 53 55 58 61 62 63 65 67 69 71 73 75 76 78 80 8120 63 68 69 71 72 77 78 80 81 86 87 90 95 96 99
  AnBao.................51 52 53 57 61 62 63 67 70 71 72 73 75 76 78 79 81 82 87 9176 78 90 91 93 94 96 98
  kemngot.................49 53 47 56 44 57 43 61 39 62 34 66 30 67 29 26 70 21 71 2090 91 92 93 95 96
  chot10trung1.................09 11 12 16 17 18 19 20 21 25 64 66 67 70 71 72 73 75 76 9090 94 95 97 98 00 04 05 07 08 10 14 15 17 18 20 24 25 27 28
  danhnhothoi.................69 71 75 76 77 78 79 80 86 87 93 96 9789 90 93 96 98 01 02 05 07 08 09 10 11 14 16 17 18 20 23 26
  hoanghonxanh..................................78 79 83 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 03
  sohochaylam..................................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  buihung88..................................63 71 72 73 79 80 81 82 83 90 91 92 95 97 99 00 01 04 06 08
  cuunon..................................30 79 81 82 83 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97
  hoahuong..................................74 75 76 77 80 83 85 87 90 92 94 95 97 99
  danv411..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Thanhkim..................................05 50 14 41 78 87 69 96 23 32 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  HoangToan..................................07 70 09 90 29 92 89 98 72 27
  kiep_lo_de..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 69 61 62 63 64 65 66 67 68
  AffCup..................................84 90 91 92 93 95 97 99
  babylove..................................25 26 53 54 55 56 57 60 62 65 70 72 75 80 82 90 92
  DuyManh92..................................63 67 68 70 74 77 78 81 83 87 88 90 94 97 98
  cucaitron..................................40 41 42 44 45 46 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98
  chosau18h..................................49 50 54 55 56 59 64 65 67 69 74 76 77 81 85 86 87 90 91 94
  lamlaitudau2020..................................88 89 90 93 94 98
  lode2019..................................11 12 13 14 69 70 77 80 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Mualarung2016..................................02 06 09 16 20 22 25 28 36 42 46 52 59 60 61 64 66 90 95 27
  NetCaFe..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 44 49 59 69 79 89
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quangninh279..................................83 84 85 86 87 88 89 90 91 96
  tinhyeucuatoi..................................86 87 88 89 90 96 98
  XS360..................................77 78 80 81 82 86 87 89 90 91 95 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : trúng loto 07* 50* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 00* 06* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 17*** thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 02** thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02** 12* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02** 29* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 00* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21** 12* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 46* 46* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 02** 17*** thưởng 15000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @covid : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 46* 32* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17*** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 02** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17*** thưởng 30000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 12* 21** thưởng 27000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17*** thưởng 45000 xu.
  @kemngot : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* 21** thưởng 27000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 32* thưởng 20000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 50* thưởng 18000 xu.


  NICK- 24/12 - - 25/12 - - 26/12 - - 27/12 - - 28/12 - - 29/12 -
  lienquan201914*52* 67*29*20*55*50*
  minhlonghn............52* 96*84* 48**83*63*41*
  tinhtuoisang............52* 50*89* 98***42*63*07*
  vtvcab............96*35* 73*83*06*41*
  DonaldTrump45............54*01*20*03*79*
  cuunon............55* 14*11*33*41* 14*82*
  dieuanh96........................64*35*74*32*
  DAIPHAT88........................74*77*74*79*
  HUYEN6879........................14*35*86*06*
  minhdiep....................................20*21*45*
  giangmobile....................................16*21*50*
  mytamido....................................71*59* 21*12* 21**
  thichchotso....................................20*44* 52*39*
  numoneyee....................................42*63*17***
  kemngot....................................16*14*06*
  tuandjgj....................................09*52*12*
  hyvongwin....................................42*06*11*
  kyniemxua....................................33*74*12* 21**
  Thuminh....................................71*59*29*
  vuanh886................................................52*46* 32*
  luonluontop1................................................44*41*
  HaiNam92................................................84*10*
  xosoxmien................................................52*00*
  thuyanh29................................................06*79*
  chilaconso................................................06*79*
  langthangtimso................................................21*29*
  locroitrungdau................................................21*06*
  vungtroisohoc................................................52*65*
  emtapdanhlo................................................21*02**
  lethuylinh................................................06*79*
  loveyouloveyou................................................64*17***
  saptrungtoroi................................................11*02**
  vhg123................................................70*00*
  visaolaithe................................................59*29*
  quangninh279................................................09*17***
  chutheanh................................................66*07*
  ditimbachthu................................................63*06*
  tuankhang1980................................................86*00*
  mualanh2020................................................34*82*
  adayroihihi................................................14*00*
  haiyen1295................................................64*12*
  Quantubaothu77................................................18*81*
  giaosuxoay............................................................07* 50*
  anhQuanday............................................................00* 06*
  girlcity............................................................06*
  chidanh1con............................................................00*
  Uyennhi2019............................................................17***
  Hoalanrung............................................................12*
  danv411............................................................02**
  NgocNgoc............................................................79*
  kocannoinhieu............................................................11*
  yeusohoc............................................................12*
  bachthu3nhay............................................................02** 12*
  buihung88............................................................50*
  quochuy92............................................................41*
  alololo............................................................00*
  anquanhnam............................................................02** 29*
  danvietanhhung............................................................50*
  ElMariachi............................................................07*
  chutichhoidong............................................................50* 00*
  babylove............................................................00*
  niemvuisohoc............................................................46*
  giacatgia............................................................06*
  tengteng............................................................46*
  anhnumberone............................................................02**
  lode2019............................................................21** 12*
  danhnhothoi............................................................29*
  cutibatlo............................................................46* 46*
  CatLinhHD............................................................02** 17***
  dongkhanh1994............................................................00*
  zozozo............................................................29*
  Npt............................................................07*
  covid............................................................79*
  Dodonguyen............................................................41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : Chốt 6 số có 11 thưởng 16666 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 11 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 11 thưởng 14285 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/12 - - 29/12 -
  sohochaylam89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9902 03 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Npt30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  giangmobile.................10 11 12 13 14 15
  adayroihihi.................05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24 27 29 31 32 33 37
  giacatgia.................97 99 01 03 04 06 07 09 11 13 14 16 17 19 31 33 34
  MRNam86.................00 01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 25 26
  vungtroisohoc.................07 11 16 19 20 25 28 30 31 32 33 34 35 78 79 82 84 89 90 91
  CSGT01.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 98 99 00 07 08 10 11 12 13
  hoisohoc.................41 42 43 44 45 48 49 90 93 94 95 96 97 98 99 11 12 13 14 15
  mo3cang.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 71 72 73 74 75
  OK6868.................84 87 90 91 92 94 97 00 01 02 04 07 09 11 12 14 17 18 19 21
  tuandjgj.................87 95 96 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 20 21 30 31 38
  vivungonsong.................03 04 06 08 11 12 13 15 17 20 21 22 24 26 30 31 39 40 42 48
  antamwin.................85 86 87 88 89 94 96 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
  binbinhn.................11 12 14 15 17 18 61 62 64 65 67 68 69 90 91 92 94 95 97 98
  ptsmr.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  saptrungtoroi.................06 07 09 10 11 15 16 18 19 20 24 25 54 55 56 57 60 61 64 65
  thuhuyengirl.................06 07 08 11 12 13 16 18 19 21 22 25 26 28 30 31 34 36 37 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này