PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 12/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thichchotso : trúng loto 33*** 74* thưởng 20000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 77* 47* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 33*** 46* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 46* 47* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 33*** thưởng 15000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33*** thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 44* 20* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 14* 91* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @4rum : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 33*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 71* 18* thưởng 18000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 33*** thưởng 27000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 71* 33*** thưởng 36000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* 77* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 71* 02* 20* thưởng 36000 xu.
  @songque38 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 33*** thưởng 36000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 14* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 77* thưởng 18000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 -
  vaobothoi96* 80*54*97*79*38** 83* 42*14*
  hatay8839*47*63*37* 73*55** 00* 48*77*
  MRNam86............89*85*79*30** 46*46*
  tinhyeucuatoi........................92***79* 68*86*71* 02* 20*
  songque38........................20*92*83* 38**46*
  loveyouloveyou........................51*19*42*33***
  Thuantl........................63*26*41*62*
  N_A_T........................20* 30* 57*27* 42*57*91*
  chuoi....................................27*41*71* 18*
  Axz23....................................27*87* 78*47*
  baoanhthu....................................39** 20*09*74*
  Hoalanrung....................................17*73*33***
  soiroichot....................................85*30**71* 33***
  ditimbachthu....................................16*00* 55** 73*91* 77*
  AnBao................................................86* 92*29*
  Xyz18................................................00*87*
  luonluontop1................................................19*29*
  NgocNgoc................................................09*62*
  cutibatlo................................................92*25*
  adayroihihi................................................86*47*
  hung83................................................92* 73*29*
  chutheanh................................................03*18*
  DonaldTrump45................................................10**29*
  timlo2nhay................................................41*77*
  cuunon................................................54*14* 91*
  zozozo................................................54*46*
  DamVinhHung................................................10**14*
  Emailty................................................73*62*
  4rum................................................55**90*
  ngandoan................................................73*33***
  thichchotso............................................................33*** 74*
  giangmobile............................................................77* 47*
  Ronaldo7............................................................91*
  thienduong01............................................................25*
  DINHMINHSON............................................................47*
  danvietanhhung............................................................33*** 46*
  danhlolayvo............................................................74* 47*
  tengteng............................................................29*
  kiep_lo_de............................................................25*
  NetCaFe............................................................11*
  Thuminh............................................................80*
  toilatoi7x............................................................44*
  chosau18h............................................................25*
  huyenhuyen............................................................91*
  lienquan2019............................................................44*
  chot10trung1............................................................44*
  Npt............................................................14*
  kocannoinhieu............................................................77*
  langthangtimso............................................................77*
  niemvuisohoc............................................................46* 47*
  muahe2019............................................................46*
  happyday............................................................29*
  emtapdanhlo............................................................71*
  hoahuong............................................................33***
  bachthu3nhay............................................................25*
  HOANG YEN............................................................80*
  saptrungtoroi............................................................71*
  chutichhoidong............................................................29*
  giahuy912............................................................91*
  tinhtuoisang............................................................74* 47*
  dongkhanh1994............................................................33***
  tuandjgj............................................................74* 47*
  HoangMinhTu............................................................44*
  hongtutoan............................................................44* 20*
  OK6868............................................................33***
  CSGT01............................................................14*
  TLong888............................................................94*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 7 số có 35 thưởng 14285 xu.
  @girlcity : Chốt 19 số có 35 thưởng 5263 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 35 thưởng 8333 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 35 thưởng 6666 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : Chốt 12 số có 35 thưởng 16666 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 15 số có 35 thưởng 13333 xu.
  @zozozo : Chốt 11 số có 35 thưởng 18181 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @numoneyee : Chốt 20 số có 35 thưởng 15000 xu.


  NICK- 08/12 - - 09/12 - - 10/12 -
  numoneyee00 04 08 09 10 14 18 19 20 24 28 29 30 34 3831 33 34 36 39 41 42 43 44 46 48 51 5225 28 30 33 34 35 64 65 70 71 73 74 80 82 83 85 88 91 92 94
  vungtroisohoc.................28 40 41 42 43 44 45 47 48 70 71 72 73 74 7530 31 32 35 36 38 40 41 45 48 49 50
  lamlaitudau2020.................06 10 12 15 21 24 29 30 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4928 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 46 49 51
  zozozo.................41 45 46 47 48 54 59 64 6826 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40
  tinhtuoisang.................89 41 29 27 91 25 22 21 92 19 17 1510 14 20 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 50 51 52 53
  HOANG YEN..................................58 85 55 88 08 80 53 35 15 51 10 10 06 60 56 65
  danhnhothoi..................................24 25 28 31 33 35 37
  girlcity..................................96 97 98 99 00 06 15 19 24 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  hongtutoan..................................07 08 09 10 13 17 18 06 19 20 23 27 28 30 31 05 32 33 34 35
  khongsothua..................................17 06 20 23 24 26 29 32 05 33 35 38 39 41 42 48 02 50 51 53
  soiroichot..................................30 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 60 65 70 75 80 85
  thuyanh29..................................15 25 04 30 31 32 33 34 35 36 03 37 38 39 45 50 51 02 52 53
  Uyennhi2019..................................16 14 17 18 19 21 23 25 26 12 27 28 29 30 32 34 35 10 36 37
  vaobothoi..................................00 02 03 06 07 08 09 15 16 18 20 25 26 28 30 33 34 35 36 37
  baycaobayxa..................................16 17 18 09 19 21 22 24 25 26 27 08 28 30 31 34 35 37 40 07
  EM2020..................................21 23 24 25 26 31 33 34 35 36
  danhlolayvo..................................28 33 35 36 37 39 42 44 45 46 48 51 53 54 60 62
  giaosuxoay..................................09 11 12 14 15 17 18 21 24 27 32 35 39 41 42 44 45 48 49 51
  HoangMinhTu..................................15 17 21 22 24 26 29 30 31 33 35 38
  lienquan2019..................................03 05 07 08 13 15 17 18 23 25 27 28 33 35 37
  minhdiep..................................00 01 02 03 06 08 10 15 17 20 26 28 30 33 35 37 38 39 46 47
  mo3cang..................................25 26 27 28 29 35 53 54 55 56 57 58 59 62 63 71 72 80 81 90
  shopeone..................................34 35 36 37 38 39 40 14 41 42 43 44 45 46 11 47
  vhg123..................................01 06 07 11 14 17 20 34 35 37 39 41 46 48 50 51 52 53 54 57
  xosoxmien..................................01 02 03 04 05 06 07 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36
  Xyz18..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 59* 95* thưởng 10000 xu.
  @BACH THU : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 48*** thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 79* 83** thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 51* 45* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83** 96* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* 88* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95* 83** thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 26** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @gacon123678 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 48*** thưởng 9000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 03* 88* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @opgkosdkg : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 48*** thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 45* 59* thưởng 20000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* 95* 74* thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* 45* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 41* 88* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 83** 48*** thưởng 30000 xu.
  @Npt : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 48*** 83** thưởng 30000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 83** thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 49* 88* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 70* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 74* 47* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74* 47* thưởng 30000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 49* 53* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 88* thưởng 21000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 -
  hatay8839*47*63*37* 73*55** 00* 48*77*88*
  loveyouloveyou........................51*19*42*33***88*
  songque38........................20*92*83* 38**46*74* 47*
  Thuantl........................63*26*41*62*49* 53*
  chuoi....................................27*41*71* 18*70*
  Axz23....................................27*87* 78*47*59*
  baoanhthu....................................39** 20*09*74*51*
  soiroichot....................................85*30**71* 33***74* 47*
  Xyz18................................................00*87*88*
  NgocNgoc................................................09*62*96*
  adayroihihi................................................86*47*83**
  hung83................................................92* 73*29*88*
  cuunon................................................54*14* 91*88*
  timlo2nhay................................................41*77*41*
  ngandoan................................................73*33***49* 88*
  giangmobile............................................................77* 47*45* 59*
  hoahuong............................................................33***59* 95* 74*
  danvietanhhung............................................................33*** 46*21* 45*
  thienduong01............................................................25*51*
  danhlolayvo............................................................74* 47*45*
  tengteng............................................................29*40*
  Thuminh............................................................80*79*
  chosau18h............................................................25*41* 88*
  kocannoinhieu............................................................77*45*
  langthangtimso............................................................77*96*
  thichchotso............................................................33*** 74*83** 48***
  Npt............................................................14*53*
  happyday............................................................29*21*
  bachthu3nhay............................................................25*86*
  hongtutoan............................................................44* 20*86*
  OK6868............................................................33***48*** 83**
  CSGT01............................................................14*83**
  TLong888............................................................94*09*
  danv411........................................................................59* 95*
  BACH THU........................................................................03*
  thanlo3388........................................................................51*
  mytamido........................................................................48***
  antamwin........................................................................79* 83**
  anquanhnam........................................................................51* 45*
  Mualarung2016........................................................................79*
  minhdiep........................................................................96*
  yeusohoc........................................................................83**
  visaolaithe........................................................................51*
  giaosuxoay........................................................................02*
  HUYEN6879........................................................................40*
  ptsmr........................................................................95*
  buihung88........................................................................41*
  danhnhothoi........................................................................59* 95*
  kyniemxua........................................................................95*
  locroitrungdau........................................................................88*
  Covid19........................................................................83**
  CatLinhHD........................................................................83** 96*
  hoanghonxanh........................................................................96* 88*
  HaiNam92........................................................................95* 83**
  TTPL7986........................................................................02*
  vungtroisohoc........................................................................47* 74*
  alololo........................................................................88*
  vhg123........................................................................26**
  consovang........................................................................21*
  ductrinh........................................................................96*
  numoneyee........................................................................45*
  quochuy92........................................................................59* 95*
  girlcity........................................................................47*
  xosoxmien........................................................................47* 74*
  haiyen1295........................................................................51*
  Uyennhi2019........................................................................79*
  bababyby........................................................................40*
  EM2020........................................................................02*
  gacon123678........................................................................79*
  lamlaitudau2020........................................................................48***
  thich_an_xoi........................................................................03* 88*
  TM201210........................................................................41*
  opgkosdkg........................................................................02*
  dacbiet99........................................................................48***  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 11 số có 51 thưởng 9090 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 11 số có 51 thưởng 9090 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 7 số có 51 thưởng 14285 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 51 thưởng 7692 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 51 thưởng 5263 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 12 số có 51 thưởng 8333 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 15 số có 51 thưởng 6666 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 14 số có 51 thưởng 7142 xu.
  @ElMariachi : Chốt 14 số có 51 thưởng 7142 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : Chốt 19 số có 51 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 12 số có 51 thưởng 8333 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 18 số có 51 thưởng 5555 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 12 số có 51 thưởng 8333 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 51 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/12 - - 11/12 -
  giaosuxoay09 11 12 14 15 17 18 21 24 27 32 35 39 41 42 44 45 48 49 5142 50 51 53 55 56 58 59 60 62 65 68 71 73 78 80 82 83 85 86
  baoanhthu.................51 52 53 54 56 58 60 61 63 64 65
  ViettelDaily.................41 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55
  toilatoi7x.................45 46 47 48 51 53 54
  bababyby.................51 49 48 46 45 44 42 41 93 39 37 36 35
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Hoalanrung.................42 43 46 47 48 51 52 56 57 60 61 62
  N_A_T.................07 16 30 34 36 43 49 51 54 56 57 59 70 75 82 83 92 93 96 97
  TTPL7986.................31 32 35 38 40 41 42 45 47 49 51 52 55 56 58
  thienduong01.................70 59 58 73 51 50 49 78 48 43 41 79 40 39 84 34 33 31 88 30
  vinamilk.................26 27 30 31 32 33 36 40 41 42 44 48 50 51
  ElMariachi.................05 50 15 51 25 52 53 45 54 59 95 55 57 75
  lodelk.................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  ngandoan.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bachthu3nhay.................54 53 52 51 50 46 40 89 39 38 37 36
  hatay88.................54 53 71 51 50 49 72 45 44 76 42 41 39 78 38 37 36 79 35 34
  kiep_lo_de.................23 75 82 12 36 87 56 38 80 74 15 24 68 92 51 03 37 83
  kocannoinhieu.................94 62 60 59 58 54 53 52 51 49 48 45
  nonanoni.................24 25 28 29 30 31 34 38 40 42 49 51 52 55 58 59 60 61 64 65
  ptsmr.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Ronaldo7.................62 68 61 60 72 59 57 56 75 54 53 52 80 51 48 81 45 43 42 83
  visaolaithe.................78 77 69 68 59 58 57 56 55 54 53 52 88 51 50 49 48 47 46 45
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacang : trúng loto 78* 87* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 29* 99* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 29* 99* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 87* 78* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86** thưởng 40000 xu.
  @hung83 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 78* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 13* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuantl : trúng loto 56* 75* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 24000 xu.


  NICK- 05/12 - - 06/12 - - 07/12 - - 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 -
  hatay8839*47*63*37* 73*55** 00* 48*77*88*89*
  Thuantl........................63*26*41*62*49* 53*56* 75*
  chuoi....................................27*41*71* 18*70*13*
  Xyz18................................................00*87*88*05*
  adayroihihi................................................86*47*83**86**
  hung83................................................92* 73*29*88*29*
  ngandoan................................................73*33***49* 88*78*
  thienduong01............................................................25*51*71*
  tengteng............................................................29*40*05*
  langthangtimso............................................................77*96*20*
  Thuminh............................................................80*79*87* 78*
  Npt............................................................14*53*04*
  chosau18h............................................................25*41* 88*12**
  happyday............................................................29*21*71*
  bachthu3nhay............................................................25*86*71*
  hongtutoan............................................................44* 20*86*12**
  OK6868............................................................33***48*** 83**45*
  thanlo3388........................................................................51*56*
  mytamido........................................................................48***45*
  giaosuxoay........................................................................02*29* 99*
  yeusohoc........................................................................83**89*
  danv411........................................................................59* 95*89*
  ptsmr........................................................................95*86**
  CatLinhHD........................................................................83** 96*20*
  TTPL7986........................................................................02*29*
  HaiNam92........................................................................95* 83**04*
  vungtroisohoc........................................................................47* 74*86**
  alololo........................................................................88*71*
  haiyen1295........................................................................51*50*
  vhg123........................................................................26**04*
  girlcity........................................................................47*50* 05*
  EM2020........................................................................02*89*
  lamlaitudau2020........................................................................48***89*
  bacang....................................................................................78* 87*
  AnBao....................................................................................71*
  vaobothoi....................................................................................86**
  babylove....................................................................................89*
  DINHMINHSON....................................................................................89*
  tuankhang1980....................................................................................74*
  Cauamhanoi....................................................................................29* 99*
  XS360....................................................................................97*
  cutibatlo....................................................................................74*
  anhQuanday....................................................................................05* 50*
  Hoalanrung....................................................................................20*
  shopeone....................................................................................04*
  dieuanh96....................................................................................99*
  chot10trung1....................................................................................97*
  vietkieudanhlo....................................................................................74*
  lode2019....................................................................................97*
  toilatoi7x....................................................................................89*
  huyenhuyen....................................................................................97*
  tinhyeucuatoi....................................................................................29*
  hyvongwin....................................................................................04*
  quocanhht....................................................................................20*
  vuanh886....................................................................................20*
  ditimbachthu....................................................................................45*
  saptrungtoroi....................................................................................97*
  chutichhoidong....................................................................................35*
  khongsothua....................................................................................12**
  danlode2k2....................................................................................97*
  giacatgia....................................................................................20*
  quangninh279....................................................................................86**
  HoangMinhTu....................................................................................89*
  minhquang2016....................................................................................01**
  Emailty....................................................................................04*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @zozozo : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 45 thưởng 7692 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 45 thưởng 6666 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 17 số có 45 thưởng 11764 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 18 số có 45 thưởng 11111 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 -
  Hoalanrung42 43 46 47 48 51 52 56 57 60 61 6231 32 35 36 40 41 45 50 53 54 58 59 62 63 67 71 72 76 77 78
  bachthu3nhay54 53 52 51 50 46 40 89 39 38 37 3649 77 48 47 83 46 86 45 90 44 43 91 42 92 41 40 93
  Ronaldo762 68 61 60 72 59 57 56 75 54 53 52 80 51 48 81 45 43 42 8318 21 23 24 25 29 30 32 33 34 36 38 39 41 42 43 45 47 48 49
  toilatoi7x45 46 47 48 51 53 5432 36 37 38 39 41 45 46 47 48 49 54 58 63 64 72 73 74
  zozozo.................57 73 56 74 54 75 48 47 76 45 77 40 39 78 38 79 36 31 81 29
  shopeone.................64 56 65 55 66 54 48 68 47 72 46 45 73 44 74 38 37 76 36 78
  chidanh1con.................60 52 47 62 45 63 44 43 65 42 67 40 35 70 34 72 33 74 30 27
  danlode2k2.................15 16 18 21 22 24 25 27 28 31 32 33 34 36 38 40 41 42 43 45
  kemngot.................30 31 34 36 38 40 42 45 46 49 51 52 54
  mo3cang.................42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  NgocNgoc.................09 90 45 54 78 87 28 82 27 72 23 32 26 62 08 80 00 55 16 61
  tuandjgj.................57 53 50 58 49 59 48 62 45 44 63 41 67 40 39 68 36 71 35 32
  Uyennhi2019.................19 18 32 33 36 15 37 38 41 14 42 45 46 47 10 60 63 64 09 65
  vhg123.................10 12 14 16 17 22 38 39 40 42 45 46 48 50 56 61 66 67 71 73
  vuanh886.................25 09 27 28 29 40 07 43 45 46 04 47 48 49 03 52 54 55 56 02
  CatLinhHD.................30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 47 48 50 51 52 54
  cutibatlo.................45 46 47 48 20 54 55 56 19 57 59 63 18 64 65 66 68 13 72 73
  haiyen1295.................81 55 84 54 85 51 49 87 48 88 47 45 89 44 91
  loveyouloveyou.................43 45 51 52 54 59 60 61 63 68 69 72 78 79 81 86 87 88 89 90
  MRNam86.................53 46 54 45 56 44 42 60 41 62 40 39 63 38 64 37 36 65 35 66
  NetCaFe.................39 84 48 09 90 45 54 28 82 27 72 73 23 98 78 87 26 62 89 93
  thichchotso.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (13/12/2020 at 22:17:20)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 81* 82* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42* 06* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* 47* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 47* 00* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00* 98* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 62** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @babylove : trúng loto 20* 02* 98* thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 81* 90* thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 42* 47* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 82* 63* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 40* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 90* 87* thưởng 24000 xu.
  @happyday : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 49* thưởng 18000 xu.


  NICK- 08/12 - - 09/12 - - 10/12 - - 11/12 - - 12/12 - - 13/12 -
  chuoi27*41*71* 18*70*13*49*
  hung83............92* 73*29*88*29*98*
  adayroihihi............86*47*83**86**00*
  Thuminh........................80*79*87* 78*90* 87*
  happyday........................29*21*71*40*
  bachthu3nhay........................25*86*71*02*
  OK6868........................33***48*** 83**45*98*
  mytamido....................................48***45*86*
  danv411....................................59* 95*89*90*
  yeusohoc....................................83**89*47*
  CatLinhHD....................................83** 96*20*20*
  TTPL7986....................................02*29*82* 63*
  alololo....................................88*71*00* 40*
  HaiNam92....................................95* 83**04*42*
  EM2020....................................02*89*86*
  lamlaitudau2020....................................48***89*98*
  babylove................................................89*20* 02* 98*
  minhquang2016................................................01**81* 90*
  AnBao................................................71*86*
  DINHMINHSON................................................89*49*
  cutibatlo................................................74*63*
  anhQuanday................................................05* 50*02*
  shopeone................................................04*42*
  dieuanh96................................................99*42*
  huyenhuyen................................................97*98*
  toilatoi7x................................................89*42* 47*
  saptrungtoroi................................................97*42*
  khongsothua................................................12**33*
  quangninh279................................................86**33*
  mrpts............................................................81* 82*
  Ronaldo7............................................................42*
  songque38............................................................42* 06*
  anhnumberone............................................................02*
  Mualarung2016............................................................82*
  NetCaFe............................................................39*
  luonluontop1............................................................02*
  NgocNgoc............................................................47*
  Axz23............................................................39*
  anquanhnam............................................................00*
  HUYEN6879............................................................86*
  kyniemxua............................................................86*
  vinamilk............................................................33*
  locroitrungdau............................................................40*
  visaolaithe............................................................33*
  chidanh1con............................................................06* 47*
  MRNam86............................................................42*
  thichchotso............................................................06*
  kocannoinhieu............................................................00*
  ductrinh............................................................49*
  consovang............................................................99*
  hoahuong............................................................47*
  nonanoni............................................................33*
  DamVinhHung............................................................28*
  giahuy912............................................................47* 00*
  hoisohoc............................................................86*
  sohochaylam............................................................42*
  tuandjgj............................................................00* 98*
  baycaobayxa............................................................06*
  binbinhn............................................................86*
  emtapdanhlo............................................................62**
  bietphailamsaoday............................................................42*
  thuhuyengirl............................................................39*
  TM201210............................................................98*
  dacbiet99............................................................98*
  HoangToan............................................................47*
  hoaihd85............................................................99*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vungtroisohoc : Chốt 13 số có 28 thưởng 7692 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 28 thưởng 7692 xu.
  @AnBao : Chốt 18 số có 28 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 18 số có 28 thưởng 5555 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 16 số có 28 thưởng 6250 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 17 số có 28 thưởng 17647 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 -
  Ronaldo762 68 61 60 72 59 57 56 75 54 53 52 80 51 48 81 45 43 42 8318 21 23 24 25 29 30 32 33 34 36 38 39 41 42 43 45 47 48 4928 59 26 61 62 25 63 23 68 19 69 70 18 71 17 73 16
  vungtroisohoc..................................09 11 14 15 17 18 19 20 23 24 26 27 28
  lamlaitudau2020..................................07 11 14 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  AnBao..................................19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 37 40 42 47 50
  bababyby..................................36 37 34 38 40 43 29 45 46 47 28 48 49 52 27 54 55 25 56 57
  lode2019..................................10 11 12 13 16 18 20 21 22 23 26 28 30 31 32 33 36 38 40 41
  EM2020..................................42 45 41 47 38 48 50 37 51 32 52 31 54 55 29 56 28 57 27 59
  hatay88..................................34 28 35 36 27 38 26 43 25 44 45 24 47 23 49 22 52 53 21 54
  minhdiep..................................01 09 10 12 15 18 19 21 24 28 29 38 42 45 46 47 49 51 54 55
  Mualarung2016..................................00 11 16 19 27 28 36 38 55 57 61 63 70 79 82 83 88 91 97 80
  vaobothoi..................................39 34 44 45 29 46 28 47 27 48 54 26 55 25 56 24 57 64 19 65
  Xyz18..................................06 07 08 16 17 18 26 27 28 36 37 38 46 47 48 56 57 58 60 61
  HoangToan..................................07 17 27 37 47 57 67 87 97 08 18 38 58 78 98 89 08 28
  babylove..................................20 21 24 28 30 31 37 40 42 46 48 49 51 57 58 60 64 67 68 73
  chutichhoidong..................................05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 23 25 27 28 30 33 35 36 37
  ditimbachthu..................................45 46 44 47 38 49 53 37 54 36 55 35 56 58 30 63 29 64 28 65
  HaiNam92..................................92 93 94 95 96 97 98 99 00 03 08 10 13 18 20 23 28 30 33 38
  hoahuong..................................98 00 03 05 07 10 12 14 16 19 20 21 23 25 28 30
  HUYEN6879..................................00 01 02 03 07 08 09 20 21 25 26 27 28 29 30 34 35 36 37 38
  motobike..................................39 40 34 41 33 42 32 43 44 31 46 28 48 24 50 53 23 60 20 64
  quangninh279..................................10 11 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 85 86 87 88 89 90 91 92
  sohochaylam..................................93 97 98 99 00 01 03 07 08 09 20 21 23 27 28 29 30 31 33
  tinhyeucuatoi..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 28 29 34 37 38 43 46 47 52
  yeusohoc..................................02 05 07 08 09 16 20 23 25 26 27 28 32 34 53 61 62 63 64 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)[/CENTER​
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : trúng loto 62* 22* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 74* 96* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* 74* 47* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 62* 61* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 36* 76** thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98** 89** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 54* 89** thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* 71* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98** 89** thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 22* 60* thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* 33* 98** thưởng 24000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 88* 61* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 61* 74* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37* 14* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 37* 60* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 76** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 22* 59* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 96* 59* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 36* 31* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 14* 47* thưởng 30000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 47* 74* 19* thưởng 27000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* 54* thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 76** thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 77* thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 37* 54* thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 -
  danv41159* 95*89*90*37*
  yeusohoc83**89*47*77*
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*
  alololo88*71*00* 40*36*
  lamlaitudau202048***89*98*71*
  AnBao............71*86*14* 47*
  cutibatlo............74*63*47* 74* 19*
  huyenhuyen............97*98*36* 54*
  dieuanh96............99*42*21*
  anhQuanday............05* 50*02*22*
  toilatoi7x............89*42* 47*54*
  saptrungtoroi............97*42*54*
  khongsothua............12**33*76**
  quangninh279............86**33*14*
  hoisohoc........................86*22* 60*
  bietphailamsaoday........................42*88* 33* 98**
  Mualarung2016........................82*88* 61*
  anhnumberone........................02*14*
  NetCaFe........................39*19*
  locroitrungdau........................40*33*
  luonluontop1........................02*54*
  NgocNgoc........................47*61* 74*
  MRNam86........................42*37*
  anquanhnam........................00*21*
  vinamilk........................33*37* 14*
  visaolaithe........................33*74* 47*
  thichchotso........................06*37* 60*
  consovang........................99*76**
  kocannoinhieu........................00*22* 59*
  giahuy912........................47* 00*36*
  DamVinhHung........................28*19*
  binbinhn........................86*96* 59*
  baycaobayxa........................06*60*
  TM201210........................98*36* 31*
  hatay88....................................62* 22*
  giangmobile....................................74* 96*
  thuyanh29....................................96* 74* 47*
  mo3cang....................................62* 61*
  thanlo3388....................................96*
  thienduong01....................................59*
  Xyz18....................................54*
  vaobothoi....................................96*
  Cauamhanoi....................................76**
  tengteng....................................62*
  Thuantl....................................36* 76**
  danvietanhhung....................................14*
  chosau18h....................................31*
  chot10trung1....................................96*
  vietkieudanhlo....................................77*
  minhlonghn....................................96*
  XS360....................................36*
  buihung88....................................36*
  Hoalanrung....................................33* 88*
  baoanhthu....................................61*
  tuankhang1980....................................96*
  langthangtimso....................................59*
  ptsmr....................................19*
  soiroichot....................................98** 89**
  minhdiep....................................98**
  Covid19....................................47*
  lienquan2019....................................37*
  timlo2nhay....................................47*
  hongtutoan....................................54* 89**
  danhnhothoi....................................21*
  kemngot....................................71*
  vuanh886....................................96*
  haiyen1295....................................59*
  HOANG YEN....................................88*
  danlode2k2....................................36*
  N_A_T....................................31*
  girlcity....................................14* 71*
  tinhtuoisang....................................98** 89**
  ViettelDaily....................................71*
  quochuy92....................................22* 77*
  niemvuisohoc....................................76**
  giacatgia....................................37*
  muahe2019....................................88* 33*
  HoangMinhTu....................................36*
  Emailty....................................54*
  CSGT01....................................54*
  ElMariachi....................................88*
  ngaoducacmien123....................................61*
  lethuylinh....................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @shopeone : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @numoneyee : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @Thuantl : Chốt 3 số có 76 thưởng 33333 xu.
  @BACH THU : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 9 số có 76 thưởng 11111 xu.
  @buihung88 : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @cuunon : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @hyvongwin : Chốt 18 số có 76 thưởng 5555 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 17 số có 76 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 76 thưởng 15384 xu.
  @HoangToan : Chốt 19 số có 76 thưởng 10526 xu.
  @yeusohoc : Chốt 19 số có 76 thưởng 10526 xu.


  NICK- 13/12 - - 14/12 -
  lamlaitudau202007 11 14 17 20 21 22 23 24 25 26 27 2876 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 96
  HoangToan07 17 27 37 47 57 67 87 97 08 18 38 58 78 98 89 08 2816 26 36 46 56 76 86 96 60 61 62 63 64 65 67 68 69 39 30
  yeusohoc02 05 07 08 09 16 20 23 25 26 27 28 32 34 53 61 62 63 64 6667 68 69 70 72 73 74 76 77 78 79 90 92 93 94 96 97 98 99
  shopeone.................22 25 26 34 39 40 43 44 48 49 52 58 59 61 62 66 67 68 76 80
  CatLinhHD.................18 19 21 23 24 27 29 30 72 73 74 76 78 79 81 83 87 90 91 92
  danlode2k2.................63 64 65 66 67 68 69 71 73 74 75 76 77 78 79
  numoneyee.................73 76 77 78 81 82 83 86 87 88
  Thuantl.................36 68 76
  BACH THU.................30 03 08 80 53 35 58 85 44 99 49 94 21 12 26 62 17 71 67 76
  TM201210.................68 40 69 37 71 35 73 33 76
  buihung88.................72 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 97
  cuunon.................65 67 68 69 70 71 74 76 77 78
  chot10trung1.................51 52 55 56 58 61 62 64 65 66 67 71 72 73 75 76 81 82 85 86
  chuoi.................02 20 25 52 24 42 21 12 90 09 95 59 94 49 19 91 67 76 03 30
  Emailty.................06 07 14 15 16 17 34 35 36 37 44 45 46 65 66 67 74 75 76 77
  hung83.................70 71 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 97 98 99
  hyvongwin.................40 42 44 76 77 79 80 81 84 85 86 88 90 93 94 95 97 99
  langthangtimso.................46 49 21 51 52 19 55 56 16 59 61 15 65 69 72 12 76 79 09 81
  locroitrungdau.................76 77 78 79 82 86 89 91 95 98
  tengteng.................73 76 77 78 81 82 85 86 87 91 94 95 96 03 04 05 09 12 13 14
  thuhuyengirl.................70 71 74 76 78 79 80 83 85 87 88 89 92 94 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xosoxmien : trúng loto 59* 34* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* 11* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 20* 25* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 44* 38* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 81** thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 17* 44* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @consovang : trúng loto 72* 25* thưởng 30000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 25* 07* thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 90* 38* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 81** thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 49* 41** thưởng 27000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 41** thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 97** thưởng 40000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 02* 59* thưởng 24000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 97** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 38* thưởng 25000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 -
  danv41159* 95*89*90*37*38*
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*
  yeusohoc83**89*47*77*17*
  AnBao............71*86*14* 47*97**
  cutibatlo............74*63*47* 74* 19*17*
  saptrungtoroi............97*42*54*02* 59*
  quangninh279............86**33*14*97**
  consovang........................99*76**72* 25*
  locroitrungdau........................40*33*34*
  NgocNgoc........................47*61* 74*25* 07*
  Mualarung2016........................82*88* 61*90* 38*
  MRNam86........................42*37*59*
  NetCaFe........................39*19*81**
  luonluontop1........................02*54*34*
  visaolaithe........................33*74* 47*17*
  giahuy912........................47* 00*36*34*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*
  DamVinhHung........................28*19*49* 41**
  binbinhn........................86*96* 59*41**
  baycaobayxa........................06*60*34*
  TM201210........................98*36* 31*44*
  Xyz18....................................54*20* 25*
  chosau18h....................................31*67*
  Cauamhanoi....................................76**17*
  tengteng....................................62*76* 67*
  Hoalanrung....................................33* 88*34*
  langthangtimso....................................59*25*
  ptsmr....................................19*38*
  XS360....................................36*59*
  minhdiep....................................98**34*
  timlo2nhay....................................47*59*
  kemngot....................................71*17*
  vuanh886....................................96*17*
  Covid19....................................47*31*
  giangmobile....................................74* 96*44* 38*
  danlode2k2....................................36*25*
  N_A_T....................................31*38*
  girlcity....................................14* 71*38*
  ViettelDaily....................................71*11*
  HOANG YEN....................................88*81**
  quochuy92....................................22* 77*17* 44*
  thuyanh29....................................96* 74* 47*41**
  CSGT01....................................54*31*
  ElMariachi....................................88*01*
  xosoxmien................................................59* 34*
  minhquang2016................................................01* 11*
  chuoi................................................72*
  mytamido................................................38*
  CatLinhHD................................................39*
  HUYEN6879................................................17*
  loveyouloveyou................................................11*
  antamwin................................................11*
  chidanh1con................................................17*
  danhlolayvo................................................41**
  happyday................................................07*
  EM2020................................................72*
  chutheanh................................................25*
  HaiNam92................................................38*
  nonanoni................................................20* 02*
  quocanhht................................................07*
  vungtroisohoc................................................34*
  tuandjgj................................................11*
  sohochaylam................................................44*
  ngandoan................................................38*
  numoneyee................................................39*
  emtapdanhlo................................................34*
  bababyby................................................31*
  Uyennhi2019................................................97**
  thuhuyengirl................................................76*
  giacmotrua................................................25*
  HON_CUA_DA................................................25*
  Namha21................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ditimbachthu : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @motobike : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 8 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @giahuy912 : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 15 số có 81 thưởng 13333 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 81 thưởng 10526 xu.


  NICK- 14/12 - - 15/12 -
  cuunon65 67 68 69 70 71 74 76 77 7874 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 99
  hyvongwin40 42 44 76 77 79 80 81 84 85 86 88 90 93 94 95 97 9944 70 43 42 71 41 76 40 36 80 31 30 81 29 82 28 27 83 26
  ditimbachthu.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 94 97 99
  motobike.................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 02
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  giaosuxoay.................27 33 34 62 63 70 71 72 75 79 80 81 84 88 89 93 97 98
  Mualarung2016.................00 01 09 13 18 19 30 31 38 40 42 49 79 81 83 90 91 95 97 94
  NetCaFe.................34 43 89 98 16 61 44 99 07 70 35 53 25 52 08 80 17 71 18 81
  NgocNgoc.................09 18 19 36 49 63 69 72 89 99 27 29 39 45 54 55 59 79 81 90
  thichchotso.................71 72 76 79 81 82 86 89 91 92 96 99
  Uyennhi2019.................75 76 79 80 81 90 93 97
  HOANG YEN.................18 81 24 42 29 92 47 74 79 97 23 32 34 43 45 54 89 98 09 90
  danvietanhhung.................69 80 14 81 83 84 13
  adayroihihi.................51 54 55 56 57 61 64 65 66 67 71 74 75 76 77 80 81 82 83 84
  alololo.................59 67 55 51 71 49 72 46 45 76 42 40 77 37 79 36 35 80 31 81
  anquanhnam.................65 66 67 70 71 72 74 75 76 80 81 83 84 85 89 90 92 93 94 98
  anhnumberone.................18 19 20 21 22 23 24 25 26 64 65 67 72 73 74 76 81 82 83 85
  anhQuanday.................50 56 57 58 09 59 60 61 08 62 64 65 07 66 67 68 06 69 80 81
  binbinhn.................15 16 18 19 21 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 94 95 96 98 99
  Cauamhanoi.................53 54 55 56 58 59 63 65 68 73 80 81 82 83 85 86 90 91 92 94
  Covid19.................71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 00 01 02 03 04 08
  danhlolayvo.................67 71 74 76 79 81 83 90 92 94 97 99
  giahuy912.................76 77 06 79 80 81 04
  giangmobile.................74 81 82 83 84 90 91 92 93 96 00 01 02 05 09 10 11 14 18 19
  girlcity.................60 63 09 69 70 71 08 72 75 78 07 79 80 81
  HoangMinhTu.................79 80 81 84 85 86 88 90 93 94 95 97 99 02 03 04 06 08 09 20
  hoisohoc.................67 68 69 72 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  quocanhht.................65 68 70 71 74 80 81 86 90 95 01 04 06 07 08 09 10 13 15 16
  soiroichot.................70 71 72 74 76 77 79 80 81 82 84 86 87 89
  vietkieudanhlo.................53 54 55 57 61 62 63 64 66 69 70 75 78 80 81 82 84 87 89 90
  xosoxmien.................51 54 55 56 58 59 61 64 65 68 71 73 74 75 77 78 81 82 83 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (15/12/2020 at 19:25:47)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cuunon : trúng loto 65* 32* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* 72* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 52* 97* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 88* 33*** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* 38* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 88* 33*** 16* thưởng 30000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* 84* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 85** thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 69* 16* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 33*** 88* thưởng 24000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 52* 65* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ElMariachi : trúng loto 16* 09* thưởng 30000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* 33*** thưởng 36000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 02* 09* thưởng 24000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 69* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 -
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*69*
  yeusohoc83**89*47*77*17*84*
  NgocNgoc........................47*61* 74*25* 07*02*
  consovang........................99*76**72* 25*97*
  NetCaFe........................39*19*81**02* 09*
  MRNam86........................42*37*59*69*
  luonluontop1........................02*54*34*15*
  giahuy912........................47* 00*36*34*64*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*52*
  binbinhn........................86*96* 59*41**64*
  ElMariachi....................................88*01*16* 09*
  Xyz18....................................54*20* 25*15*
  Cauamhanoi....................................76**17*40*
  chosau18h....................................31*67*64*
  Hoalanrung....................................33* 88*34*16*
  langthangtimso....................................59*25*40*
  ptsmr....................................19*38*28*
  danlode2k2....................................36*25*99*
  girlcity....................................14* 71*38*38*
  kemngot....................................71*17*02*
  vuanh886....................................96*17*09*
  Covid19....................................47*31*16*
  quochuy92....................................22* 77*17* 44*88* 33***
  HOANG YEN....................................88*81**32*
  xosoxmien................................................59* 34*88* 33*** 16*
  HUYEN6879................................................17*52*
  antamwin................................................11*52*
  chidanh1con................................................17*40* 84*
  happyday................................................07*15*
  EM2020................................................72*85**
  danhlolayvo................................................41**69* 16*
  chutheanh................................................25*88*
  vungtroisohoc................................................34*33*** 88*
  nonanoni................................................20* 02*63*
  tuandjgj................................................11*63*
  quocanhht................................................07*52*
  numoneyee................................................39*52* 65*
  emtapdanhlo................................................34*64*
  Uyennhi2019................................................97**32*
  HON_CUA_DA................................................25*09*
  cuunon............................................................65* 32*
  hatay88............................................................63*
  huyenhuyen............................................................84*
  songque38............................................................31*
  anquanhnam............................................................09*
  anhnumberone............................................................40*
  DINHMINHSON............................................................69*
  chot10trung1............................................................88*
  soiroichot............................................................97*
  minhlonghn............................................................63*
  baoanhthu............................................................02*
  dieuanh96............................................................16*
  hongtutoan............................................................40*
  thichchotso............................................................64*
  kyniemxua............................................................33***
  anhQuanday............................................................02*
  bachthu3nhay............................................................02*
  hyvongwin............................................................15* 72*
  lienquan2019............................................................52*
  khongsothua............................................................52*
  mrpts............................................................64*
  danhnhothoi............................................................99*
  tinhtuoisang............................................................52* 97*
  motobike............................................................88* 33***
  giacatgia............................................................16*
  HoangMinhTu............................................................15* 38*
  Emailty............................................................85**
  vhg123............................................................33***
  dongkhanh1994............................................................32*
  mo3cang............................................................84*
  DAIPHAT88............................................................97*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @langthangtimso : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 16 số có 63 thưởng 6250 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 7 số có 63 thưởng 14285 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 13 số có 63 thưởng 7692 xu.
  @sohochaylam : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @Matran_988 : Chốt 6 số có 63 thưởng 16666 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/12 - - 16/12 -
  NetCaFe34 43 89 98 16 61 44 99 07 70 35 53 25 52 08 80 17 71 18 8104 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 48 84 36 63 45 54
  vietkieudanhlo53 54 55 57 61 62 63 64 66 69 70 75 78 80 81 82 84 87 89 9057 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 74 80 81 83 90
  hatay88.................67 66 85 63 62 61 59 58 87 57 54 53 52 50 49 89 48 45 44
  langthangtimso.................47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
  loveyouloveyou.................60 63 64 68 69 72 73 79 81 82 86 90 91 95 96 97
  thuhuyengirl.................60 62 63 70 71 72 73
  vungtroisohoc.................73 72 83 67 66 65 64 63 84 60 58 57 56 55 85 54 51 49 48 47
  hung83.................66 65 64 84 63 62 58 56 54 85 50 49 48 47 46 86 45 44 41 40
  MRNam86.................48 50 51 52 53 55 58 60 61 62 63 64 68
  sohochaylam.................64 63 62 83 61 60 58 54 53 52 84 51 48 44 43 42 88 41
  Matran_988.................27 72 36 63 16 61
  chutheanh.................01 10 15 51 68 86 36 63 33 88
  consovang.................82 83 81 80 74 73 72 84 65 64 63 56 55 85 54 47 46 45 39 38
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  emtapdanhlo.................70 68 67 63 62 90 61 60 59 58 54 94 53 52 51 27 26 25 95 24
  giacatgia.................59 60 61 63 64 65 67 68 70 72 73 74 76 77 79 00 01 03 04 06
  kyniemxua.................36 37 39 41 43 49 50 53 61 63 69 70 71 73 80 81 89 90 91 93
  tinhtuoisang.................32 34 36 41 42 43 45 46 50 51 52 54 55 60 61 63 64 69 70 72
  thienduong01.................26 27 28 32 35 36 37 39 45 46 48 50 53 54 55 57 59 62 63 64
  XS360.................39 41 42 45 47 48 50 51 54 56 57 60 63 65 66 69 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 09:33:32)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : trúng loto 60* 00* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 99* 44* 15* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 88* 15* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 54* 45* 97** thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 35* 95** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 94** thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 95** 99* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 97** 52* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 50* 00* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 35* 60* thưởng 20000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 51* 15* 92** thưởng 24000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 88* 92** thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 97** 44* thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 97** 54* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @happyday : trúng loto 97** 95** thưởng 36000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 54* 88* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 95** thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 95** thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95** thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 60* 99* 44* thưởng 36000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95** thưởng 40000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 92** thưởng 24000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @kemngot : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 45* 54* thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 61* 92** thưởng 45000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 14* thưởng 25000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 15* 51* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 44* thưởng 21000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 99* thưởng 35000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 -
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*69*44*
  yeusohoc83**89*47*77*17*84*99*
  giahuy912........................47* 00*36*34*64*45* 54*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*52*61* 92**
  luonluontop1........................02*54*34*15*14*
  binbinhn........................86*96* 59*41**64*15* 51*
  quochuy92....................................22* 77*17* 44*88* 33***60* 99* 44*
  Xyz18....................................54*20* 25*15*51*
  ptsmr....................................19*38*28*95**
  Hoalanrung....................................33* 88*34*16*52*
  girlcity....................................14* 71*38*38*92**
  danlode2k2....................................36*25*99*15*
  kemngot....................................71*17*02*52*
  vuanh886....................................96*17*09*60*
  HOANG YEN....................................88*81**32*24*
  happyday................................................07*15*97** 95**
  chidanh1con................................................17*40* 84*52*
  xosoxmien................................................59* 34*88* 33*** 16*24*
  chutheanh................................................25*88*54* 88*
  danhlolayvo................................................41**69* 16*68*
  nonanoni................................................20* 02*63*95**
  numoneyee................................................39*52* 65*95**
  emtapdanhlo................................................34*64*95**
  Uyennhi2019................................................97**32*68*
  chot10trung1............................................................88*35* 60*
  hongtutoan............................................................40*51* 15* 92**
  anquanhnam............................................................09*45* 54*
  anhnumberone............................................................40*88* 92**
  hatay88............................................................63*24*
  minhlonghn............................................................63*97** 44*
  bachthu3nhay............................................................02*52*
  dieuanh96............................................................16*14*
  khongsothua............................................................52*15* 51*
  danhnhothoi............................................................99*24*
  motobike............................................................88* 33***97** 54*
  hyvongwin............................................................15* 72*52*
  HoangMinhTu............................................................15* 38*50*
  DAIPHAT88............................................................97*00*
  Ronaldo7........................................................................60* 00*
  minhdiep........................................................................99* 44* 15*
  giangmobile........................................................................88* 15*
  lamlaitudau2020........................................................................54* 45* 97**
  AnBao........................................................................95**
  Mualarung2016........................................................................00*
  vaobothoi........................................................................45*
  hung83........................................................................99*
  danvietanhhung........................................................................60*
  timlo2nhay........................................................................95**
  tinhyeucuatoi........................................................................44*
  N_A_T........................................................................35* 95**
  hoanghonxanh........................................................................68*
  vietkieudanhlo........................................................................14*
  adayroihihi........................................................................54* 45*
  alololo........................................................................60*
  haiyen1295........................................................................54*
  giaosuxoay........................................................................95**
  OK6868........................................................................52*
  thuyanh29........................................................................95**
  HaiNam92........................................................................95**
  lode2019........................................................................95**
  sohochaylam........................................................................99* 44*
  baycaobayxa........................................................................88*
  ngandoan........................................................................94**
  DamVinhHung........................................................................97**
  bababyby........................................................................99* 44*
  zozozo........................................................................95** 99*
  niemvuisohoc........................................................................44* 99*
  chutichhoidong........................................................................51* 15*
  bietphailamsaoday........................................................................97**
  thuhuyengirl........................................................................97** 52*
  TLong888........................................................................00*
  ngaoducacmien123........................................................................50* 00*
  giacmotrua........................................................................52*
  lethuylinh........................................................................97**
  hoaihd85........................................................................97**
  vtvcab........................................................................00*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoangToan : Chốt 18 số có 50 thưởng 5555 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.
  @minhdiep : Chốt 15 số có 50 thưởng 6666 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 12 số có 50 thưởng 8333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 6 số có 50 thưởng 16666 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 6 số có 50 thưởng 16666 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hatay88 : Chốt 8 số có 50 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 50 thưởng 15000 xu.


  NICK- 15/12 - - 16/12 - - 17/12 -
  NetCaFe34 43 89 98 16 61 44 99 07 70 35 53 25 52 08 80 17 71 18 8104 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 48 84 36 63 45 5455 05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 75 85 95
  hatay88.................67 66 85 63 62 61 59 58 87 57 54 53 52 50 49 89 48 45 4441 42 47 49 50 51 56 58
  HoangToan..................................06 60 26 62 46 64 68 86 69 96 19 91 43 79 07 67 59 50
  hoahuong..................................37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  minhdiep..................................39 40 41 43 08 44 49 50 07 51 53 54 59 06 60
  Ronaldo7..................................94 54 53 51 50 29 28 97 27 24
  TM201210..................................51 50 49 48 47 74 46 45 44 43 42 41
  Cauamhanoi..................................00 01 06 08 10 11 16 17 20 21 26 30 31 35 36 40 41 44 46 50
  chutichhoidong..................................47 50 52 54 56 57
  NgocNgoc..................................04 05 29 45 50 56 74 78 87 97 01 12 13 18 20 26 35 54 86 89
  shopeone..................................17 19 23 24 25 26 28 32 34 35 37 41 42 43 44 46 50 51 52 53
  ngaoducacmien123..................................05 50 29 92 97 79 89 98 00 55 86 68 26 62 02 52 01 51 06 56
  giacmotrua..................................37 38 41 42 44 46 47 48 50 51
  timlo2nhay..................................50 52 54 55 58 59
  lethuylinh..................................46 49 50 52 56 59 61 62 63 64 65 67 68 69 70 72 76 80 82 86
  vhg123..................................00 03 04 05 06 07 08 13 14 18 19 21 30 41 42 43 44 47 49 50
  antamwin..................................09 11 18 20 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 48 50 51 52
  chosau18h..................................06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 50 52 53 54 55 56 57
  kocannoinhieu..................................05 06 08 15 16 19 25 26 28 29 35 38 46 49 50 82 83 85 86 87
  mrpts..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  muahe2019..................................19 20 12 22 24 26 27 10 29 40 42 09 44 46 47 49 07 50 52 54
  nonanoni..................................49 50 51 52 53 55 56 59 80 81
  TLong888..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  ViettelDaily..................................59 58 57 56 55 75 54 53 52 51 50 49 48 76 47 46 45 44 43 42
  vtvcab..................................44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 64 66 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/12/2020 at 21:37:55)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : trúng loto 74* 50* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 54* 45* 31** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 47* 17* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 80* 48** thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @alololo : trúng loto 17* 22* thưởng 20000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 86* 45* thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04** 45* 54* thưởng 24000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 22* 37* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 61* 34* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 50* 05* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34* 04** thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 04** thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 34* 74* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 17* 05* thưởng 30000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 04** thưởng 18000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 48** 37* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @happyday : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 31** thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 45* 04** thưởng 45000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 31** thưởng 50000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 86* thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 05* thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* 48** thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 04** thưởng 48000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 -
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*69*44*04**
  giahuy912........................47* 00*36*34*64*45* 54*86*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*52*61* 92**05*
  luonluontop1........................02*54*34*15*14*86* 48**
  Xyz18....................................54*20* 25*15*51*22*
  danlode2k2....................................36*25*99*15*45* 04**
  Hoalanrung....................................33* 88*34*16*52*31**
  kemngot....................................71*17*02*52*54*
  happyday................................................07*15*97** 95**34*
  chidanh1con................................................17*40* 84*52*31**
  numoneyee................................................39*52* 65*95**61*
  minhlonghn............................................................63*97** 44*17* 05*
  hatay88............................................................63*24*34*
  dieuanh96............................................................16*14*07*
  HoangMinhTu............................................................15* 38*50*04**
  khongsothua............................................................52*15* 51*37*
  hyvongwin............................................................15* 72*52*04**
  DAIPHAT88............................................................97*00*48** 37*
  alololo........................................................................60*17* 22*
  OK6868........................................................................52*86* 45*
  bietphailamsaoday........................................................................97**04** 45* 54*
  danvietanhhung........................................................................60*22* 37*
  hung83........................................................................99*74* 47*
  Ronaldo7........................................................................60* 00*17*
  minhdiep........................................................................99* 44* 15*61* 34*
  adayroihihi........................................................................54* 45*50* 05*
  lamlaitudau2020........................................................................54* 45* 97**22*
  giangmobile........................................................................88* 15*34* 04**
  giaosuxoay........................................................................95**61*
  N_A_T........................................................................35* 95**04**
  HaiNam92........................................................................95**54* 45*
  vietkieudanhlo........................................................................14*48**
  ngandoan........................................................................94**94*
  DamVinhHung........................................................................97**34* 74*
  baycaobayxa........................................................................88*22*
  niemvuisohoc........................................................................44* 99*97**
  thuhuyengirl........................................................................97** 52*61*
  lethuylinh........................................................................97**05* 50*
  hoaihd85........................................................................97**37*
  thienduong01....................................................................................74* 50*
  Emailty....................................................................................54* 45* 31**
  hoisohoc....................................................................................47* 17*
  Cauamhanoi....................................................................................04**
  chuoi....................................................................................80* 48**
  MRNam86....................................................................................97**
  huyenhuyen....................................................................................17*
  baoanhthu....................................................................................74*
  HUYEN6879....................................................................................97**
  chosau18h....................................................................................34*
  mytamido....................................................................................34*
  loveyouloveyou....................................................................................04**
  CatLinhHD....................................................................................00*
  songque38....................................................................................37*
  kyniemxua....................................................................................48**
  toilatoi7x....................................................................................74* 47*
  visaolaithe....................................................................................17*
  thichchotso....................................................................................48**
  vungtroisohoc....................................................................................45* 54*
  babylove....................................................................................04**
  buihung88....................................................................................07*
  vinamilk....................................................................................50*
  XS360....................................................................................97**
  anhQuanday....................................................................................54*
  cuunon....................................................................................07*
  ViettelDaily....................................................................................48**
  quocanhht....................................................................................37*
  dongkhanh1994....................................................................................22*
  tuankhang1980....................................................................................86*
  TM201210....................................................................................00*
  vhg123....................................................................................45* 54*
  dacbiet99....................................................................................34*
  Namha21....................................................................................80*
  chilaconso....................................................................................45*
  chinh1689482997....................................................................................31**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 8 số có 54 thưởng 12500 xu.
  @hung83 : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @tengteng : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 18 số có 54 thưởng 5555 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 10 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @vuanh886 : Chốt 13 số có 54 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/12 - - 18/12 -
  TLong88850 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 40
  cuunon.................53 54 56 57 58 63 65 67
  hung83.................52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72
  consovang.................36 39 40 41 44 49 50 51 53 54 59 60 63 66 69 71 76 79 80 81
  danhlolayvo.................38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 58 64 68 74 78 84 88 90
  Emailty.................45 50 51 52 53 54 55 56 57
  giaosuxoay.................45 47 49 54 56 60 62 63 65 67 68
  tengteng.................50 10 54 56 59 60 61 62 09
  thichchotso.................54 55 57 58 61 64 67 70 72 73 75 76 79 81 82 84 85 88 89 91
  thienduong01.................08 17 18 19 30 31 32 07 34 35 37 38 39 50 05 51 52 54 55 57
  Covid19.................03 04 05 06 07 08 21 22 23 24 25 26 27 28 51 52 53 54 55 56
  chuoi.................34 43 39 93 89 98 48 84 24 42 47 74 79 97 29 92 90 09 45 54
  girlcity.................31 33 34 37 38 04 39 51 53 54 57 58 03 59 71
  tamhoncuada.................21 24 25 27 28 29 42 43 45 46 47 49 51 52 54 55 56 58
  DamVinhHung.................81 82 83 84 85 54 55 56 57 58
  babylove.................53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 77 81 82 83 91 92 95 97
  bachthu3nhay.................17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  baoanhthu.................29 38 39 47 48 50 51 52 53 54
  hoaihd85.................30 34 35 41 42 43 44 45 49 50 51 52 53 54 58
  vuanh886.................46 49 52 54 55 03 58 59 62 64 67 69 02
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/12/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xosoxmien : trúng loto 24** 68* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 46* 17* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 17* 68* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 46* 95* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 45** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68* 45** thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 77* 17* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* 34* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 60* 16* thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 27* 57** thưởng 27000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 45** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 60* 37* thưởng 70000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 68* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 16* thưởng 45000 xu.


  NICK- 11/12 - - 12/12 - - 13/12 - - 14/12 - - 15/12 - - 16/12 - - 17/12 - - 18/12 - - 19/12 -
  TTPL798602*29*82* 63*37* 54*59*69*44*04**16*
  giahuy912........................47* 00*36*34*64*45* 54*86*60* 37*
  kocannoinhieu........................00*22* 59*59*52*61* 92**05*68*
  chidanh1con................................................17*40* 84*52*31**45**
  minhlonghn............................................................63*97** 44*17* 05*60*
  dieuanh96............................................................16*14*07*60*
  khongsothua............................................................52*15* 51*37*37*
  DAIPHAT88............................................................97*00*48** 37*60*
  hung83........................................................................99*74* 47*60* 16*
  Ronaldo7........................................................................60* 00*17*61*
  lamlaitudau2020........................................................................54* 45* 97**22*17*
  N_A_T........................................................................35* 95**04**27* 57**
  HaiNam92........................................................................95**54* 45*77*
  vietkieudanhlo........................................................................14*48**45**
  giangmobile........................................................................88* 15*34* 04**95*
  giaosuxoay........................................................................95**61*29*
  baycaobayxa........................................................................88*22*95*
  thuhuyengirl........................................................................97** 52*61*36*
  Cauamhanoi....................................................................................04**46* 95*
  huyenhuyen....................................................................................17*61*
  kyniemxua....................................................................................48**77*
  baoanhthu....................................................................................74*60*
  loveyouloveyou....................................................................................04**77*
  CatLinhHD....................................................................................00*45**
  thichchotso....................................................................................48**68*
  toilatoi7x....................................................................................74* 47*68* 45**
  babylove....................................................................................04**77* 17*
  buihung88....................................................................................07*16*
  vungtroisohoc....................................................................................45* 54*95*
  XS360....................................................................................97**60*
  dongkhanh1994....................................................................................22*24**
  TM201210....................................................................................00*37*
  hoisohoc....................................................................................47* 17*68*
  vhg123....................................................................................45* 54*27* 34*
  dacbiet99....................................................................................34*36*
  chilaconso....................................................................................45*45**
  xosoxmien................................................................................................24** 68*
  yeusohoc................................................................................................68*
  girlcity................................................................................................36*
  ptsmr................................................................................................27*
  vaobothoi................................................................................................16* 61*
  consovang................................................................................................95*
  timlo2nhay................................................................................................29*
  quochuy92................................................................................................46*
  chot10trung1................................................................................................36*
  tinhyeucuatoi................................................................................................46* 17*
  binbinhn................................................................................................17*
  locroitrungdau................................................................................................16*
  langthangtimso................................................................................................77*
  chutheanh................................................................................................70*
  lode2019................................................................................................68*
  antamwin................................................................................................37*
  Covid19................................................................................................17* 68*
  HOANG YEN................................................................................................70*
  thuyanh29................................................................................................07*
  hoahuong................................................................................................36*
  tuandjgj................................................................................................37*
  bababyby................................................................................................36*
  lienquan2019................................................................................................36*
  ditimbachthu................................................................................................36*
  tinhtuoisang................................................................................................24**
  motobike................................................................................................16*
  giacatgia................................................................................................68*
  Uyennhi2019................................................................................................37*
  ElMariachi................................................................................................07*
  mrpts................................................................................................27*
  ngaoducacmien123................................................................................................36*
  HoangToan................................................................................................34*
  vtvcab................................................................................................36*
  hauthuy29a................................................................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 10 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 12 số có 70 thưởng 8333 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : Chốt 8 số có 70 thưởng 12500 xu.
  @cutibatlo : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 7 số có 70 thưởng 14285 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 70 thưởng 7692 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 18 số có 70 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhlolayvo : Chốt 17 số có 70 thưởng 11764 xu.
  @Emailty : Chốt 16 số có 70 thưởng 12500 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/12 - - 19/12 -
  danhlolayvo38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 58 64 68 74 78 84 88 9054 53 55 52 56 51 47 59 45 60 42 62 40 37 65 35 70
  Emailty45 50 51 52 53 54 55 56 5725 51 52 58 60 61 68 70 78 85 86 87 88 89 94 98
  babylove53 54 55 61 62 63 64 65 71 72 73 74 77 81 82 83 91 92 95 9764 67 70 71 73 77 80 81 84 87 90 91 93 94 00 03 04 07 11 13
  chutheanh.................07 70 08 80 58 85 57 75 56 65
  danvietanhhung.................66 67 68 69 70 75 76 77 78 79 80 85 86 87 88 89
  hyvongwin.................47 50 51 52 53 54 56 57 60 61 62 63 65 67 70 71 72 74 77 80
  anquanhnam.................34 35 36 37 38 40 44 45 46 47 48 50 54 55 56 57 58 70 74 75
  ditimbachthu.................70 71 72 76 77 78 80 81 85 86 87 89
  giacmotrua.................33 48 54 31 59 24 60 20 63 64 19 70 13 73 09 79 84 07 89 06
  giangmobile.................70 72 73 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94
  HOANG YEN.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 25 52 57 75 02 07
  kyniemxua.................70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 89 90 92 98 00 01 02 07 08
  muahe2019.................14 15 16 17 18 32 33 34 63 65 69 70 71 72 74 78 79 90 92 96
  shopeone.................54 56 57 58 59 60 61 63 65 66 67 68 69 70 72 74 75 76 77 78
  ElMariachi.................07 70 02 20 04 40 09 90
  cutibatlo.................48 49 57 58 64 67 70 73 74 75 76 79 82 83 84 85
  chidanh1con.................61 65 67 69 70 73 76 78 83 85 87 89 91 96 98 00
  dacbiet99.................50 51 60 61 69 70 71
  danhnhothoi.................68 70 73 74 76 82 83 85 86 89 94 95 98
  HaiNam92.................50 48 68 45 69 43 70 40 39 72 25 28 23 29 32 22 35 20 38 19
  mytamido.................64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 00 01 02 04 05 07 08
  tinhyeucuatoi.................58 59 60 63 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 90 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này