PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : trúng loto 47* 71* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 34* 35* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 17* 71* 20* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 35* 48** thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 32* 88* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 47* 66* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 35* 74* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 18* 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 88* 17* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @antamwin : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 64* 12* thưởng 12000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 49** thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 48** thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 42** thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 48** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 48** thưởng 24000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 66* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 51* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 51* thưởng 35000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 -
  minhlonghn33*69**98*62*11**25*51*
  chidanh1con............85***04*86* 68**05*14*51*
  vivungonsong........................55**34*05*22*71*
  langthangtimso........................42*48*76** 21*25*20*
  lamlaitudau2020....................................22* 64*05* 11**19*48**
  Mualarung2016....................................68**38*71* 55*66*
  co3bich....................................48* 00*20* 39*19*25*
  DamVinhHung................................................21*18*49**
  hung83................................................20*73* 48*48**
  soiroichot................................................22*97*42**
  ansongaymai................................................38*44**32*
  DAIPHAT88................................................22*44**71*
  Canh1102................................................38*54*48**
  TM201210............................................................14*64*
  mo3cang............................................................33*88*
  quocanhht............................................................19*88*
  chilaconso............................................................77* 22*54**
  anquanhnam............................................................62*12*
  babylove............................................................68*25*
  lienquan2019............................................................11*51*
  lode2019............................................................71*54**
  loveyouloveyou............................................................25*88* 17*
  consovang............................................................25*25*
  danhlolayvo............................................................55*71*
  cutibatlo............................................................14*54**
  antamwin............................................................25*74* 47*
  quangninh279............................................................22* 77*20*
  bietphailamsaoday............................................................55*88*
  WIN2020............................................................55*64*
  rem_cua_72h............................................................11* 71*13*
  minhquang2016............................................................55*20*
  Hoanglaotadaochu............................................................71*27*
  giacatgia............................................................25*64* 12*
  mylove279............................................................77*25*
  chosau18h............................................................22*17*
  TLong888............................................................73*34*
  girlcity............................................................77*47*
  muahe2019............................................................48*12*
  hyvongwin............................................................14*34*
  SoiLoto............................................................54*17*
  thuyanh29........................................................................47* 71*
  mrpts........................................................................34* 35*
  nonanoni........................................................................17* 71* 20*
  bababyby........................................................................47*
  selaylaitatca........................................................................71*
  toilatoi7x........................................................................20*
  Heovang83........................................................................35* 48**
  locroitrungdau........................................................................42**
  songque38........................................................................51*
  phocuvangem........................................................................48**
  tinhyeucuatoi........................................................................88*
  quoctrong89........................................................................64*
  motobike........................................................................25*
  tuankhang1980........................................................................74*
  DuyManh92........................................................................25*
  Covid19........................................................................32*
  kocannoinhieu........................................................................74* 47*
  chungcumini........................................................................32*
  chot10trung1........................................................................64*
  Hungquoc66........................................................................32* 88*
  tinhtuoisang........................................................................20*
  baycaobayxa........................................................................51*
  dieuanh96........................................................................51*
  kemngot........................................................................51*
  chinh1689482997........................................................................13*
  hoisohoc........................................................................48**
  timlo2nhay........................................................................48**
  chutheanh........................................................................47* 66*
  hongtutoan........................................................................47* 74*
  KINGTON........................................................................17*
  DonaldTrump45........................................................................01*
  kepbang........................................................................42**
  mytamido........................................................................71* 17*
  thichchotso........................................................................34*
  NetCaFe........................................................................27*
  saptrungtoroi........................................................................12*
  yeusohoc........................................................................34*
  binbinhn........................................................................20*
  chuasonlam666........................................................................35* 74*
  danv411........................................................................64*
  hoanghonxanh........................................................................34*
  bacang........................................................................18* 20*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @cutibatlo : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @langthangtimso : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @cucaitron : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @nonanoni : Chốt 11 số có 18 thưởng 27272 xu.


  NICK- 13/10 - - 14/10 - - 15/10 -
  nonanoni97 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22 2312 14 15 19 20 21 23 24 25 28 29 30 32 34 39 41 42 43 46 4707 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20
  giacatgia.................10 13 14 18 19 23 24 28 29 33 68 69 73 74 78 79 83 84 88 8913 14 15 16 17 18 19 67 69 71 74 75 76 78 81 84 85 87 91 93
  kocannoinhieu.................21 20 22 23 19 24 18 25 26 17 27 28 16 29 32 15 3400 01 08 09 10 11 17 18 20 21 26 27 30 31 35 51 53 54 60 61
  minhdiep.................02 03 04 09 11 12 13 14 18 19 20 22 23 2480 81 82 87 90 91 96 97 00 03 05 06 08 09 12 14 15 17 18 19
  dacbiet99..................................03 06 08 09 11 12 13 16 18 19 21 22 23 66 68 69 71 72 73 76
  toilatoi7x..................................05 08 11 14 16 18 20 25 26 28 32 34 35 36 41 44 45 46 48 50
  chungcumini..................................12 14 17 18 20 21 22 24 27 31 32 34 36 37 39 41 42 44 45 47
  ansongaymai..................................04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24
  cutibatlo..................................99 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  langthangtimso..................................99 01 03 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 21 24 25
  cucaitron..................................18 21 23 24 76 78 79 80 81 83 85 87 88 90 92 94 96 97 99
  lamlaitudau2020..................................88 89 94 98 03 06 12 16 18 21 24 25 27 28 30 33 34 36 37
  minhlonghn..................................88 89 90 91 92 96 97 98 00 01 05 06 07 09 10 14 18 19 24 27
  TM201210..................................15 16 17 18 19 20 64 67 68 71 73 76 77 80 82 85 86 91 94 95
  vinamilk..................................06 07 08 09 10 13 15 16 18 22 24 25 27 29 31 33 34 36 38 40
  quocanhht..................................04 05 07 09 10 11 13 14 17 18 20 22 23 27 30 31 32 36 37 39
  AnBao..................................02 06 07 08 09 16 17 18 20 24 26 27 34 36 42 43 44 45 48 54
  bietphailamsaoday..................................97 98 99 01 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 24
  EmLaTatCa..................................17 18 19 22 25 27 28 29 32 35 37 38 39 42 45 47 48 49 52 55
  emtapdanhlo..................................02 03 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 77 79 80 83 85
  HaiNam92..................................00 05 06 08 09 15 17 18 19 24 25 26 27 28 33 35 36 37 42 44
  hatay88..................................03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 28 29
  hoaihd85..................................14 18 19 20 21 78 81 82 83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 96 98
  niemvuisohoc..................................00 01 02 04 07 09 10 11 13 16 18 19 20 22 25 27 28 29 40 43
  sangtruatoi..................................95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 16 17 18 19 22 23
  saptrungtoroi..................................03 05 08 09 10 12 14 17 18 19 21 23 26 27 28 29 30 32 35 36
  Uyennhi2019..................................05 08 09 13 14 15 17 18 19 22 23 24 26 27 28 31 32 35 40 41
  WIN2020..................................13 15 16 18 21 22 23 65 66 68 81 82 83 85 86 88 91 92 93 95
  yeusohoc..................................97 98 99 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 35 44 50
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (15/10/2021 at 20:02:41)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danlode2k2 : trúng loto 38* 29* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* 14* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 14* 86** thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* 20* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* 97* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 38* 93* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 86** thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 43* 37* thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 86** thưởng 30000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 38* 94* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 86** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 23** 70* 38* thưởng 60000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @co3bich : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 67* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 85* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 97* thưởng 40000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 -
  minhlonghn33*69**98*62*11**25*51*97*
  chidanh1con............85***04*86* 68**05*14*51*85*
  vivungonsong........................55**34*05*22*71*67*
  Mualarung2016....................................68**38*71* 55*66*23** 70* 38*
  lamlaitudau2020....................................22* 64*05* 11**19*48**63*
  co3bich....................................48* 00*20* 39*19*25*37*
  soiroichot................................................22*97*42**86**
  TM201210............................................................14*64*86**
  loveyouloveyou............................................................25*88* 17*43* 37*
  quangninh279............................................................22* 77*20*86**
  danhlolayvo............................................................55*71*37*
  bietphailamsaoday............................................................55*88*63*
  minhquang2016............................................................55*20*67*
  chosau18h............................................................22*17*29*
  giacatgia............................................................25*64* 12*10*
  TLong888............................................................73*34*86**
  girlcity............................................................77*47*67*
  hyvongwin............................................................14*34*29*
  SoiLoto............................................................54*17*38* 94*
  songque38........................................................................51*86**
  phocuvangem........................................................................48**22*
  quoctrong89........................................................................64*62*
  mrpts........................................................................34* 35*37*
  kocannoinhieu........................................................................74* 47*29*
  chungcumini........................................................................32*37*
  thuyanh29........................................................................47* 71*37*
  baycaobayxa........................................................................51*20*
  motobike........................................................................25*20* 97*
  chinh1689482997........................................................................13*23**
  DuyManh92........................................................................25*63*
  hoisohoc........................................................................48**86**
  timlo2nhay........................................................................48**67*
  Hungquoc66........................................................................32* 88*29*
  chutheanh........................................................................47* 66*07**
  hongtutoan........................................................................47* 74*22*
  KINGTON........................................................................17*22*
  nonanoni........................................................................17* 71* 20*38*
  kepbang........................................................................42**67*
  thichchotso........................................................................34*38*
  saptrungtoroi........................................................................12*22*
  DonaldTrump45........................................................................01*38* 93*
  binbinhn........................................................................20*86**
  mytamido........................................................................71* 17*20*
  NetCaFe........................................................................27*93*
  yeusohoc........................................................................34*97*
  danv411........................................................................64*67*
  danlode2k2....................................................................................38* 29*
  Ronaldo7....................................................................................37*
  thuhuyengirl....................................................................................84*
  giaosuxoay....................................................................................37*
  mtq....................................................................................67*
  haiyen1295....................................................................................29*
  vtvcab....................................................................................29*
  AffCup....................................................................................37*
  numoneyee....................................................................................14*
  CatLinhHD....................................................................................07**
  HUYEN6879....................................................................................84*
  TTPL7986....................................................................................29*
  Thuminh....................................................................................38*
  thienduong01....................................................................................14*
  buihung88....................................................................................38*
  cucaitron....................................................................................43*
  EM2020....................................................................................84*
  khongcohoiket....................................................................................14*
  dacbiet99....................................................................................86**
  huyenhuyen....................................................................................22*
  hoaihd85....................................................................................14*
  giacmotrua....................................................................................22*
  Uyennhi2019....................................................................................43* 14*
  Cauamhanoi....................................................................................10*
  adayroihihi....................................................................................20*
  HaiNam92....................................................................................07**
  khongcogihet....................................................................................07**
  miule....................................................................................10*
  vaobothoi....................................................................................84*
  ViettelDaily....................................................................................22*
  cuunon....................................................................................84*
  vungtroisohoc....................................................................................38*
  xosoxmien....................................................................................14* 86**
  vinamilk....................................................................................14*
  hoahuong....................................................................................20*
  mualanh2020....................................................................................63* 20*
  kyniemxua....................................................................................84*
  hatay88....................................................................................97*
  dongkhanh1994....................................................................................08*
  anhnumberone....................................................................................84*
  danvietanhhung....................................................................................14*
  HaoNam22....................................................................................29*
  HoangMinhTu....................................................................................63*
  lethuylinh....................................................................................38*
  chaonammoi....................................................................................38*
  minhdiep....................................................................................43*
  XS360....................................................................................43*
  tuandjgj....................................................................................37*
  consokydieu....................................................................................67*
  hauthuy29a....................................................................................23**
  allwin99....................................................................................97*
  giahuy912....................................................................................62*
  EmLaTatCa....................................................................................62*
  vuquy48....................................................................................29*
  lodelk....................................................................................93*
  Nguoibinhthuong2020....................................................................................56*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (16/10/2021 at 19:09:29)
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 67 thưởng 50000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @hieplode : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 19 số có 67 thưởng 15789 xu.


  NICK- 14/10 - - 15/10 - - 16/10 -
  giacatgia10 13 14 18 19 23 24 28 29 33 68 69 73 74 78 79 83 84 88 8913 14 15 16 17 18 19 67 69 71 74 75 76 78 81 84 85 87 91 9324 27 30 36 63 65 67 69 72 74 76 78 79 81 87 90 94 96 97
  toilatoi7x.................05 08 11 14 16 18 20 25 26 28 32 34 35 36 41 44 45 46 48 5020 21 27 28 29 58 60 65 67 72 75 79 81 82 85 88 90 91 92 97
  dacbiet99.................03 06 08 09 11 12 13 16 18 19 21 22 23 66 68 69 71 72 73 7611 12 14 15 16 17 20 21 23 66 67 69 70 71 75 76 78 79 93 94
  EmLaTatCa.................17 18 19 22 25 27 28 29 32 35 37 38 39 42 45 47 48 49 52 5566 67 68 69 78 88 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 18 28 38
  sangtruatoi.................95 96 97 98 99 03 04 05 06 07 08 09 13 14 16 17 18 19 22 2316 17 18 19 20 67 68 69 71 74 75 79 80 83 84 88 92 93 97 99
  chosau18h..................................47 49 61 62 63 64 67 69 71 72 73 74 77 79
  HaoNam22..................................34 35 36 37 38 39 42 43 46 47 52 53 56 57 62 63 66 67 72 73
  NgocNgoc..................................07 25 37 61 78 87 70 71 98 89 17 47 67 74 76 16 34 43 52 73
  Thuminh..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  khongcogihet..................................33 34 36 38 43 44 47 51 53 54 56 58 61 63 67 68 71 74 76 77
  OK6868..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  tuankhang1980..................................58 59 60 61 66 67 70 75 76 79 84 85 88 89 93 94 97 98
  danv411..................................04 05 06 16 25 27 36 39 49 59 64 65 67 70 76 78 82 83 85 95
  hung83..................................65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 81 82 83 85 86 91 92 93 95 96
  Mualarung2016..................................03 06 07 23 26 33 38 57 60 62 65 66 67 70 73 75 76 93 94 15
  minhquang2016..................................28 67
  lodelk..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  vuanh886..................................23 27 28 60 62 63 67 68 80 82 83 87 88 90 92 93 97 98
  zozozo..................................54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
  adayroihihi..................................58 61 63 64 65 66 67 73 74 76 81 82 83 84 85 89 90 91 92 93
  bababyby..................................55 56 57 58 59 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84
  dieuanh96..................................11 12 16 17 18 19 20 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 80 81 85
  Emailty..................................63 64 65 67 68 69 73 74 75 77 78 79 83 84 85 87 88 90 93 94
  girlcity..................................50 53 60 62 64 67 69 73 76 80 82 94 96 00 03 05 06 08 12 14
  hieplode..................................49 50 51 53 54 58 60 63 64 67 69 70 73 74 76 78 79 80 83 84
  motobike..................................61 67 70 72 73 76 77 81 85 89 90 91 94 95 98 00 03 04 07 09
  QuocLinh88..................................65 66 67 73 74 75 76 79 82 83 84 85 88 91
  songque38..................................58 59 60 65 66 67 68 70 74 76 77 79 80 83 85 86 87 88 90 92
  timlo2nhay..................................67 69 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27
  tinhtuoisang..................................07 08 16 17 19 24 26 28 29 33 34 37 38 66 67 73 74 76 79 83
  TLong888..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 87
  vuquy48..................................51 52 53 57 58 60 61 62 63 67 68 71 72 73 76 77 78 79 81 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @selaylaitatca : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 06* 13** thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 55* 06* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 55* 34* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* 22* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 61** 32* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 61** thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* 74* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @hieplode : trúng loto 22* 33* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 22* 18* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 55* 29* thưởng 20000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 22* 15* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 55* 40* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 32* 40* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 40* 34* thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 23** 32* thưởng 60000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 40* thưởng 30000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 07* thưởng 40000 xu.


  NICK- 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 -
  chidanh1con85***04*86* 68**05*14*51*85*07*
  lamlaitudau2020........................22* 64*05* 11**19*48**63*40*
  Mualarung2016........................68**38*71* 55*66*23** 70* 38*55*
  co3bich........................48* 00*20* 39*19*25*37*33*
  minhquang2016................................................55*20*67*23** 32*
  loveyouloveyou................................................25*88* 17*43* 37*22*
  danhlolayvo................................................55*71*37*07*
  giacatgia................................................25*64* 12*10*29*
  girlcity................................................77*47*67*15*
  chosau18h................................................22*17*29*12*
  hyvongwin................................................14*34*29*74*
  songque38............................................................51*86**12*
  chungcumini............................................................32*37*40* 34*
  quoctrong89............................................................64*62*34*
  motobike............................................................25*20* 97*06*
  timlo2nhay............................................................48**67*74*
  Hungquoc66............................................................32* 88*29*74*
  DuyManh92............................................................25*63*34*
  hoisohoc............................................................48**86**37*
  consokydieu........................................................................67*55* 29*
  vtvcab........................................................................29*22* 15*
  AffCup........................................................................37*34*
  giaosuxoay........................................................................37*15*
  mtq........................................................................67*40*
  numoneyee........................................................................14*06*
  CatLinhHD........................................................................07**15*
  HUYEN6879........................................................................84*07*
  Cauamhanoi........................................................................10*06*
  adayroihihi........................................................................20*37*
  buihung88........................................................................38*29*
  giacmotrua........................................................................22*55* 40*
  miule........................................................................10*22*
  khongcogihet........................................................................07**15*
  vungtroisohoc........................................................................38*37*
  vaobothoi........................................................................84*32* 40*
  mualanh2020........................................................................63* 20*22*
  cuunon........................................................................84*37*
  HaiNam92........................................................................07**34*
  hatay88........................................................................97*55*
  vinamilk........................................................................14*33*
  HoangMinhTu........................................................................63*29*
  tuandjgj........................................................................37*33*
  danlode2k2........................................................................38* 29*33*
  danvietanhhung........................................................................14*40*
  HaoNam22........................................................................29*29*
  selaylaitatca....................................................................................34*
  Heovang83....................................................................................78*
  chuoi....................................................................................06* 13**
  cuocchienso....................................................................................55* 06*
  visaolaithe....................................................................................29*
  OK6868....................................................................................37*
  remix....................................................................................55* 34*
  ansongaymai....................................................................................55*
  chilaconso....................................................................................61**
  hung83....................................................................................12*
  nguyenyenlinh....................................................................................74*
  kemngot....................................................................................61**
  giangmobile....................................................................................12* 22*
  tuankhang1980....................................................................................12*
  lienquan2019....................................................................................40*
  QuocLinh88....................................................................................07*
  tengteng....................................................................................61** 32*
  ditimbachthu....................................................................................40*
  quocanhht....................................................................................61**
  consovang....................................................................................22*
  dieuanh96....................................................................................74*
  Covid19....................................................................................29*
  vuanh886....................................................................................61**
  AnBao....................................................................................37*
  CSGT01....................................................................................06*
  qtv272....................................................................................15*
  sangtruatoi....................................................................................15*
  alololo....................................................................................74*
  cutibatlo....................................................................................40*
  chuasonlam666....................................................................................06*
  danhnhothoi....................................................................................06*
  happyday....................................................................................33*
  ptsmr....................................................................................06*
  vietkieudanhlo....................................................................................29* 74*
  anhQuanday....................................................................................40*
  khongsothua....................................................................................22*
  Npt....................................................................................06*
  hieplode....................................................................................22* 33*
  kiep_lo_de....................................................................................22* 18*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 10 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @remix : Chốt 15 số có 40 thưởng 6666 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 16 số có 40 thưởng 6250 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @Quyettien2008 : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @Heovang83 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 10 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 17 số có 40 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 6 số có 40 thưởng 33333 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 40 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 -
  lodelk06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 9600 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  bababyby55 56 57 58 59 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8440 41 42 43 44 45
  adayroihihi58 61 63 64 65 66 67 73 74 76 81 82 83 84 85 89 90 91 92 9323 22 24 25 26 27 28 21 29 30 33 39 40 20 41 42 43 44 45 46
  vuquy4851 52 53 57 58 60 61 62 63 67 68 71 72 73 76 77 78 79 81 8232 37 40 41 14 42 45 46 50 51 54 09 55 59 64 69 72 05 73 77
  cuocchienso.................45 54 42 56 40 58 31 59 30 29 60 27 65 24 67 22 72 21 74 18
  chaonammoi.................39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 65 69 74 78 83 87 92
  chot10trung1.................39 40 41 42 46 47 48 49 50 51
  remix.................34 36 37 39 40 43 07 45 48 49 51 52 06 54 55
  AffCup.................52 53 51 54 50 55 49 56 45 57 43 58 40 59 36 61 35 63 34 65
  baoanhthu.................07 09 10 13 17 19 20 23 27 29 30 33 37 39 40 43 47 49 50 51
  cucaitron.................32 37 39 40 41 45 50 54 55 57 59 69 72 73 75 77 78 81 82 87
  HaiNam92.................25 29 34 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 56 57 58 59 65 67
  hoaihd85.................49 50 48 52 46 45 54 44 55 42 56 40 58 38 60 36
  khongsothua.................45 56 44 58 40 62 38 36 63 30 65 29 67 27 68 26 72 22 74 21
  mylove279.................15 20 21 14 24 25 29 30 31 34 11 35 38 39 40 41 10 44 48 49
  ptsmr.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  vietkieudanhlo.................44 66 43 68 42 70 40 39 71 38 74 35 75 34 77 33 79 31 83 29
  vinamilk.................25 28 29 31 33 34 37 38 40 42 43 51 52 55 56 59 60 61 65 70
  Quyettien2008.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  chutheanh.................04 40 54 45 24 42 47 74 11 66
  Heovang83.................40 04 24 42 49 94 46 64 45 54 34 43 47 74 20 02 09 90 06 60
  danvietanhhung.................49 54 47 55 46 56 45 58 44 59 40 62 38 64 37 65 36 67 35 68
  hauthuy29a.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  sohochaylam.................15 19 20 22 24 25 29 30 32 34 35 39 40 42 44 45 49 50 51 52
  toanbatbai.................20 22 31 39 40 41 42 43 44 45
  vhg123.................21 22 23 28 32 33 36 40 41 44 45 50 54 55 56 59 63 65 66 68
  vungtroisohoc.................23 26 27 28 29 30 31 36 37 38 40 41 43 46 47 49 50
  xosoxmien.................20 21 22 23 26 28 29 32 35 37 40 41 44 46 47 48 49 50 53 55
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (17/10/2021 at 19:06:12)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TM201210 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 71* 19* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 47* 31* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* 09** thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* 34* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 48* 71* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 52* 48* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 00* 55* 47* thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 72* 32* thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 71* 33* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 09** thưởng 20000 xu.
  @hieplode : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mtq : trúng loto 89* 34* thưởng 30000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 48* 96* thưởng 18000 xu.
  @AffCup : trúng loto 96* 61* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 33* 55* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68* 71* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 32* thưởng 20000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 31* thưởng 12000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 48* thưởng 25000 xu.
  @girlcity : trúng loto 52* 89* thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 47* 89* thưởng 42000 xu.
  @co3bich : trúng loto 16* 61* thưởng 42000 xu.


  NICK- 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 -
  lamlaitudau202022* 64*05* 11**19*48**63*40*47* 89*
  co3bich48* 00*20* 39*19*25*37*33*16* 61*
  loveyouloveyou........................25*88* 17*43* 37*22*34*
  minhquang2016........................55*20*67*23** 32*48*
  girlcity........................77*47*67*15*52* 89*
  giacatgia........................25*64* 12*10*29*89*
  chosau18h........................22*17*29*12*47*
  hyvongwin........................14*34*29*74*52*
  motobike....................................25*20* 97*06*32*
  DuyManh92....................................25*63*34*31*
  Hungquoc66....................................32* 88*29*74*19*
  mtq................................................67*40*89* 34*
  vtvcab................................................29*22* 15*48* 96*
  AffCup................................................37*34*96* 61*
  CatLinhHD................................................07**15*34*
  buihung88................................................38*29*72*
  vungtroisohoc................................................38*37*52*
  HUYEN6879................................................84*07*68*
  HoangMinhTu................................................63*29*33* 55*
  cuunon................................................84*37*33*
  vinamilk................................................14*33*52*
  tuandjgj................................................37*33*47*
  danvietanhhung................................................14*40*68* 71*
  tuankhang1980............................................................12*00* 55* 47*
  khongsothua............................................................22*72* 32*
  selaylaitatca............................................................34*96*
  ansongaymai............................................................55*34*
  cuocchienso............................................................55* 06*48*
  visaolaithe............................................................29*71* 33*
  OK6868............................................................37*96*
  giangmobile............................................................12* 22*34*
  consovang............................................................22*61* 16*
  chilaconso............................................................61**34*
  quocanhht............................................................61**89*
  remix............................................................55* 34*96*
  kemngot............................................................61**34*
  Covid19............................................................29*48*
  vuanh886............................................................61**72*
  lienquan2019............................................................40*72*
  cutibatlo............................................................40*33*
  chuasonlam666............................................................06*18*
  AnBao............................................................37*61* 16*
  happyday............................................................33*34*
  alololo............................................................74*48*
  ptsmr............................................................06*89*
  vietkieudanhlo............................................................29* 74*33*
  Npt............................................................06*09**
  hieplode............................................................22* 33*19*
  kiep_lo_de............................................................22* 18*18*
  TM201210........................................................................31*
  sohochaylam........................................................................34*
  phocuvangem........................................................................61*
  thuyanh29........................................................................71* 19*
  soiroichot........................................................................47* 31*
  thienduong01........................................................................68*
  thuhuyengirl........................................................................33*
  hoaihd85........................................................................96*
  haiyen1295........................................................................31*
  TTPL7986........................................................................47*
  tinhyeucuatoi........................................................................71*
  mrpts........................................................................28*
  EM2020........................................................................61* 16*
  shopeone........................................................................71* 09**
  Uyennhi2019........................................................................48*
  dacbiet99........................................................................52* 34*
  Emailty........................................................................19*
  mo3cang........................................................................47*
  cucaitron........................................................................68*
  traucon........................................................................32*
  chutheanh........................................................................71*
  niemvuisohoc........................................................................31*
  KINGTON........................................................................89*
  nonanoni........................................................................71*
  NgocNgoc........................................................................00*
  chot10trung1........................................................................34*
  hoahuong........................................................................48*
  khongcohoiket........................................................................89*
  zozozo........................................................................48* 71*
  huyenhuyen........................................................................33*
  saptrungtoroi........................................................................00* 55*
  giacatde........................................................................19*
  dongkhanh1994........................................................................34*
  kepbang........................................................................62*
  SoiLoto........................................................................19*
  anhnumberone........................................................................72*
  kyniemxua........................................................................62*
  phuquoc........................................................................48*
  quochuy92........................................................................52* 48*
  yeusohoc........................................................................68*
  tamhoncuada........................................................................47*
  XS360........................................................................71*
  WIN2020........................................................................71*
  lethuylinh........................................................................31*
  emtapdanhlo........................................................................47*
  caligo........................................................................96*
  bachthu3nhay........................................................................52*
  luonluontop1........................................................................33*
  vanmaymoi........................................................................52*
  Phuc0123........................................................................52*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (18/10/2021 at 19:18:11) , SoiLoto (18/10/2021 at 20:09:49)
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @sangtruatoi : Chốt 8 số có 09 thưởng 12500 xu.
  @minhdiep : Chốt 14 số có 09 thưởng 7142 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @TM201210 : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @Phuc0123 : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @Canh1102 : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @Covid19 : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 15 số có 09 thưởng 6666 xu.
  @giacatde : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 8 số có 09 thưởng 12500 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 17 số có 09 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 09 thưởng 13333 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 09 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vuquy48 : Chốt 11 số có 09 thưởng 27272 xu.


  NICK- 16/10 - - 17/10 - - 18/10 -
  vuquy4851 52 53 57 58 60 61 62 63 67 68 71 72 73 76 77 78 79 81 8232 37 40 41 14 42 45 46 50 51 54 09 55 59 64 69 72 05 73 7709 11 13 14 17 18 20 26 31 35 36
  baoanhthu.................07 09 10 13 17 19 20 23 27 29 30 33 37 39 40 43 47 49 50 5101 03 04 06 09 10 12 13 15 18 20 21 22 23 24
  hauthuy29a.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  sangtruatoi..................................15 87 14 88 11 89 09 90
  minhdiep..................................51 12 53 54 58 62 67 09 69 71 72 76 78 08
  SoiLoto..................................09 90 78 87 38 83 73 36 63 68 86 06 60 23 32 79 34 43 08 80
  giangmobile..................................95 96 97 98 99 01 03 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23
  quochuy92..................................00 01 02 03 05 07 09 10 11 12 15 16 19 20 21
  TM201210..................................09 10 13 14 15 16 18 31 32 33
  Phuc0123..................................05 06 07 09 50 54 57 60 67 70 75 76 79 84 87 90 91 97 99
  huyenhuyen..................................02 04 05 06 08 09 11 13 14 15
  ViettelDaily..................................01 03 04 05 06 09 11 13 14 15 16 19 21 23 24
  Canh1102..................................02 05 06 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24
  Covid19..................................02 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  ditimbachthu..................................01 02 04 05 06 09 10 13 14 18 20 23 24 27 31
  giacatde..................................08 09 10 11 12 14 15 17 18 20
  happyday..................................89 92 93 96 99 02 03 07 09 12 16 17 19 23 26 27 29 32 36 37
  lode2019..................................80 20 81 84 18 87 88 09
  mrpts..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  mtq..................................95 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15
  muahe2019..................................92 94 96 97 98 01 05 09 10 12 14 15 16 18 21 24 25 29 34 41
  Npt..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  numoneyee..................................90 94 96 99 03 05 08 09 12 14 17 18 21 23 26 27 30 32 35
  vaobothoi..................................97 98 04 06 07 09 11 13 16 18 19 24 27 28 31 33 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  SoiLoto (18/10/2021 at 20:09:54)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hongtutoan : trúng loto 50* 47* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 42* 54* 45* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 00* 55* 47* thưởng 9000 xu.
  @Anhthi788 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* 30* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 45* 12* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 12* 89* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Bank : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @Phatloclocphat6886 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 04* 24* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 67* 01* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 91* 68* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 45* 54* thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 67* 89* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 93* thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 54* 47* thưởng 40000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 98* 89* thưởng 24000 xu.
  @cuunon : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 24* 42* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @motobike : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 67* 91* thưởng 36000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @co3bich : trúng loto 04* thưởng 24000 xu.


  NICK- 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 - - 19/10 -
  co3bich48* 00*20* 39*19*25*37*33*16* 61*04*
  giacatgia........................25*64* 12*10*29*89*67* 91*
  chosau18h........................22*17*29*12*47*80*
  hyvongwin........................14*34*29*74*52*91*
  motobike....................................25*20* 97*06*32*50*
  Hungquoc66....................................32* 88*29*74*19*67*
  vtvcab................................................29*22* 15*48* 96*54* 47*
  CatLinhHD................................................07**15*34*34*
  AffCup................................................37*34*96* 61*04*
  vungtroisohoc................................................38*37*52*12*
  buihung88................................................38*29*72*98* 89*
  cuunon................................................84*37*33*04*
  tuandjgj................................................37*33*47*91*
  HoangMinhTu................................................63*29*33* 55*68*
  vinamilk................................................14*33*52*24* 42*
  selaylaitatca............................................................34*96*89* 98*
  giangmobile............................................................12* 22*34*12*
  quocanhht............................................................61**89*91* 68*
  chilaconso............................................................61**34*30*
  lienquan2019............................................................40*72*47*
  cutibatlo............................................................40*33*68*
  tuankhang1980............................................................12*00* 55* 47*68*
  chuasonlam666............................................................06*18*45* 54*
  happyday............................................................33*34*67* 89*
  alololo............................................................74*48*04*
  ptsmr............................................................06*89*93*
  Npt............................................................06*09**39*
  TTPL7986........................................................................47*24* 42*
  sohochaylam........................................................................34*47*
  haiyen1295........................................................................31*50*
  mo3cang........................................................................47*98*
  phocuvangem........................................................................61*12*
  thuhuyengirl........................................................................33*68*
  chutheanh........................................................................71*23**
  niemvuisohoc........................................................................31*89*
  mrpts........................................................................28*30*
  traucon........................................................................32*00*
  Uyennhi2019........................................................................48*68*
  huyenhuyen........................................................................33*98* 89*
  saptrungtoroi........................................................................00* 55*04* 24*
  zozozo........................................................................48* 71*04*
  nonanoni........................................................................71*54*
  giacatde........................................................................19*80*
  hoahuong........................................................................48*24*
  SoiLoto........................................................................19*67* 01*
  anhnumberone........................................................................72*67*
  phuquoc........................................................................48*67*
  emtapdanhlo........................................................................47*04*
  luonluontop1........................................................................33*30*
  vanmaymoi........................................................................52*54* 45*
  Phuc0123........................................................................52*68*
  hongtutoan....................................................................................50* 47*
  CSGT01....................................................................................42* 54* 45*
  toanbatbai....................................................................................00* 55* 47*
  Anhthi788....................................................................................68*
  Ronaldo7....................................................................................91*
  chuoi....................................................................................50* 30*
  vivungonsong....................................................................................54*
  giaosuxoay....................................................................................91*
  chungcumini....................................................................................98* 89*
  Mualarung2016....................................................................................47*
  Cauamhanoi....................................................................................89*
  miule....................................................................................45* 12*
  quoctrong89....................................................................................50*
  DAIPHAT88....................................................................................04*
  timlo2nhay....................................................................................50*
  Vumay9999....................................................................................67*
  nguyenyenlinh....................................................................................12*
  numoneyee....................................................................................45*
  baycaobayxa....................................................................................68*
  QuocLinh88....................................................................................54* 45*
  hoisohoc....................................................................................45* 54*
  vhg123....................................................................................39*
  giacmotrua....................................................................................98*
  hung83....................................................................................68*
  qtv272....................................................................................47*
  bietphailamsaoday....................................................................................67*
  locroitrungdau....................................................................................80*
  babylove....................................................................................47*
  Thuminh....................................................................................50*
  HaiNam92....................................................................................80*
  mualanh2020....................................................................................67*
  binbinhn....................................................................................54*
  hatay88....................................................................................68*
  danlode2k2....................................................................................00* 55*
  antamwin....................................................................................45* 54*
  consokydieu....................................................................................98* 89*
  mytamido....................................................................................24*
  NetCaFe....................................................................................30*
  HaoNam22....................................................................................50*
  anhQuanday....................................................................................55*
  lanh5doC....................................................................................98*
  minhdiep....................................................................................55*
  hauthuy29a....................................................................................26*
  allwin99....................................................................................00*
  EmLaTatCa....................................................................................12* 89*
  X155....................................................................................12*
  muahe2019....................................................................................47*
  giahuy912....................................................................................91*
  Canh1102....................................................................................98*
  MRNam86....................................................................................34*
  Bank....................................................................................23**
  Phatloclocphat6886....................................................................................01*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (19/10/2021 at 19:04:07)
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @Emailty : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @yeusohoc : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 8 số có 47 thưởng 12500 xu.
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @babylove : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @chilaconso : Chốt 8 số có 47 thưởng 12500 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @hyvongwin : Chốt 11 số có 47 thưởng 9090 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @qtv272 : Chốt 8 số có 47 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 12 số có 47 thưởng 16666 xu.
  @mtq : Chốt 19 số có 47 thưởng 10526 xu.


  NICK- 18/10 - - 19/10 -
  lode201980 20 81 84 18 87 88 0947 48 50 51 56 57 59 60 66 68 69 74
  mtq95 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 1529 32 36 37 40 46 47 50 56 59 63 64 65 68 69 72 73 74 77
  adayroihihi.................67 66 65 95 61 60 57 56 55 51 50 47 46 45 41 40 37 36
  vinamilk.................27 28 29 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  chutheanh.................16 61 23 32 28 82 74 47 79 97
  Emailty.................37 40 41 44 46 47 49 50 51
  yeusohoc.................39 41 42 43 44 45 47 48 50
  hatay88.................56 55 51 50 49 47 46 95 42 41 40 38 37 33 32 31 30 29 28
  minhlonghn.................47 09 48 51 54 59 08 60 62 68 71
  Mualarung2016.................05 15 25 28 35 39 47 51 55 56 63 65 71 74 75 82 87 94 99 48
  quangninh279.................36 38 40 41 43 45 47 49
  anhnumberone.................18 19 21 24 27 31 34 37 41 44 47 51
  babylove.................46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 64 65 70 73
  baycaobayxa.................39 43 47 48 57 75 77 79 82 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97 98
  co3bich.................29 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49
  chilaconso.................45 46 47 48 49 50 51 53
  haiyen1295.................12 42 43 46 47 10 49 50 52 55 09 56 59
  hyvongwin.................42 43 47 49 52 53 57 59 62 63 67
  nguyenyenlinh.................37 38 39 40 44 45 46 47 48 71 72 73 74 75 77
  qtv272.................47 49 50 51 53 54 55 56
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (19/10/2021 at 19:04:22)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 55* 47* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 46* 64* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 55* 11* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 33* 44* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 72* 46* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 11* 30* thưởng 20000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 24* 24* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 64* 46* thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 99* 44* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 17* 55* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 29** 38* thưởng 45000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29** thưởng 30000 xu.
  @giacatde : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 97* 79* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 64* 17* thưởng 40000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 79* 97* thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @motobike : trúng loto 79* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 64* 46* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @co3bich : trúng loto 97* thưởng 27000 xu.


  NICK- 12/10 - - 13/10 - - 14/10 - - 15/10 - - 16/10 - - 17/10 - - 18/10 - - 19/10 - - 20/10 -
  co3bich48* 00*20* 39*19*25*37*33*16* 61*04*97*
  chosau18h........................22*17*29*12*47*80*64* 46*
  motobike....................................25*20* 97*06*32*50*79*
  vtvcab................................................29*22* 15*48* 96*54* 47*17*
  buihung88................................................38*29*72*98* 89*47*
  HoangMinhTu................................................63*29*33* 55*68*47*
  tuandjgj................................................37*33*47*91*17*
  cutibatlo............................................................40*33*68*64* 17*
  selaylaitatca............................................................34*96*89* 98*47*
  lienquan2019............................................................40*72*47*79* 97*
  giangmobile............................................................12* 22*34*12*64*
  quocanhht............................................................61**89*91* 68*46*
  chuasonlam666............................................................06*18*45* 54*72*
  ptsmr............................................................06*89*93*73*
  happyday............................................................33*34*67* 89*24*
  Npt............................................................06*09**39*73*
  mrpts........................................................................28*30*29** 38*
  haiyen1295........................................................................31*50*33*
  mo3cang........................................................................47*98*30*
  niemvuisohoc........................................................................31*89*55*
  zozozo........................................................................48* 71*04*29**
  giacatde........................................................................19*80*38*
  anhnumberone........................................................................72*67*97* 79*
  timlo2nhay....................................................................................50*11* 30*
  Ronaldo7....................................................................................91*99*
  chungcumini....................................................................................98* 89*79*
  Mualarung2016....................................................................................47*72*
  chuoi....................................................................................50* 30*79* 97*
  vivungonsong....................................................................................54*24* 24*
  DAIPHAT88....................................................................................04*64* 46*
  Vumay9999....................................................................................67*44*
  locroitrungdau....................................................................................80*99* 44*
  vhg123....................................................................................39*78*
  bietphailamsaoday....................................................................................67*79*
  binbinhn....................................................................................54*99*
  babylove....................................................................................47*33*
  danlode2k2....................................................................................00* 55*24*
  antamwin....................................................................................45* 54*99*
  consokydieu....................................................................................98* 89*38*
  anhQuanday....................................................................................55*10*
  hauthuy29a....................................................................................26*87*
  toanbatbai....................................................................................00* 55* 47*10*
  MRNam86....................................................................................34*17* 55*
  muahe2019....................................................................................47*17*
  chutichhoidong................................................................................................55* 47*
  dongkhanh1994................................................................................................11*
  lodelk................................................................................................46* 64*
  loveyouloveyou................................................................................................64*
  thuyanh29................................................................................................64* 46*
  chidanh1con................................................................................................73*
  mtq................................................................................................29**
  visaolaithe................................................................................................11*
  Heovang83................................................................................................46* 64*
  ansongaymai................................................................................................79*
  HUYEN6879................................................................................................24*
  songque38................................................................................................38*
  DuyManh92................................................................................................38*
  dacbiet99................................................................................................44* 99*
  langthangtimso................................................................................................38*
  hoaihd85................................................................................................73*
  tinhyeucuatoi................................................................................................55* 11*
  khongcohoiket................................................................................................79* 97*
  vaobothoi................................................................................................47*
  khongcogihet................................................................................................46*
  danvietanhhung................................................................................................79* 97*
  ViettelDaily................................................................................................24*
  dieuanh96................................................................................................24*
  sangtruatoi................................................................................................17*
  xosoxmien................................................................................................38*
  chinh1689482997................................................................................................30*
  khongsothua................................................................................................73*
  vietkieudanhlo................................................................................................33*
  lethuylinh................................................................................................38*
  lode2019................................................................................................33*
  chaonammoi................................................................................................73*
  tamhoncuada................................................................................................72*
  WIN2020................................................................................................55*
  danv411................................................................................................38*
  TLong888................................................................................................99*
  danhnhothoi................................................................................................46* 64*
  caligo................................................................................................73*
  bachthu3nhay................................................................................................38*
  vuquy48................................................................................................29**
  hoanghonxanh................................................................................................33* 44*
  bacang................................................................................................72* 46*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : Chốt 16 số có 49 thưởng 6250 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @hieplode : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @songque38 : Chốt 7 số có 49 thưởng 14285 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.
  @vanmaymoi : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 10 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @anquanhnam : Chốt 18 số có 49 thưởng 5555 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 49 thưởng 6666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 8 số có 49 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 18 số có 49 thưởng 11111 xu.
  @qtv272 : Chốt 12 số có 49 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 49 thưởng 15000 xu.


  NICK- 18/10 - - 19/10 - - 20/10 -
  mtq95 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 1529 32 36 37 40 46 47 50 56 59 63 64 65 68 69 72 73 74 7758 55 54 59 51 60 50 49 64 46 45 68 42 41 78 40 31 81 30 28
  Mualarung2016.................05 15 25 28 35 39 47 51 55 56 63 65 71 74 75 82 87 94 99 4811 12 15 17 19 28 32 33 39 49 51 52 61 66 71 72 89 91 94 27
  haiyen1295.................12 42 43 46 47 10 49 50 52 55 09 56 5949 48 70 47 45 71 43 42 72 41 77 39 38 78 37 36 79 34
  qtv272.................47 49 50 51 53 54 55 5650 49 48 47 44 92 42 41 39 38 93 35
  giangmobile..................................22 23 24 25 30 31 32 34 39 40 41 42 43 48 49 50
  TLong888..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 85
  AffCup..................................44 45 48 49 51 52 54 55 58 59
  hieplode..................................49 52 58 68 74 78 83 85 86 87 88 89 92 94
  songque38..................................41 44 47 48 49 52 54
  numoneyee..................................30 31 32 34 40 41 42 43 49 50 51 52 58 60 61 62 67
  vhg123..................................27 31 36 39 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 57 60 62 64 65 66
  vietkieudanhlo..................................49 50 52 54 55 57 58 59
  vanmaymoi..................................32 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  alololo..................................34 36 41 43 45 49 50 52 54 58
  hongtutoan..................................36 37 39 42 43 45 46 48 49 52 54 58 60
  chinh1689482997..................................61 65 69 23 25 29 03 09 81 45 49 06 60 68 86 20 13 31 29
  anquanhnam..................................19 21 26 29 31 36 39 41 46 49 51 56 59 60 61 62 63 64
  chutichhoidong..................................39 40 41 42 43 44 47 48 49 60 61 62 63 64 67
  emtapdanhlo..................................45 48 49 50 51 52 53 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @niemvuisohoc : trúng loto 82* 72* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 60** 06* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 20* 60** thưởng 15000 xu.
  @anhhajuuu88 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @ANHTHUCHONG777 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @benbyya77 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @binhtraeea788 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 07* 70* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 72* 29* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 60** 05** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 07* 70* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 70* 20* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 44* 05** thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 44* 74* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 74* 19* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @12congiap : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 13* 07* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 17* 19* thưởng 20000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61* 19* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 17* 71* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 20* 17* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 61* 66** thưởng 18000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 06* 60** thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 71* 17* 15* thưởng 27000 xu.
  @songque38 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 06* 60** thưởng 27000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 13* 07* thưởng 24000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 05** thưởng 40000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 71* 17* thưởng 24000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 71* 61* thưởng 24000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 19* 61* thưởng 36000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.


  NICK- 17/10 - - 18/10 - - 19/10 - - 20/10 - - 21/10 - - 22/10 -
  selaylaitatca34*96*89* 98*47*88*19* 61*
  cutibatlo40*33*68*64* 17*38*29*
  anhnumberone............72*67*97* 79*97*65*
  chuoi........................50* 30*79* 97*02* 20** 59*13* 07*
  DAIPHAT88........................04*64* 46*88*05**
  locroitrungdau........................80*99* 44*19*71* 17*
  Vumay9999........................67*44*77*71* 61*
  binbinhn........................54*99*88*44*
  xosoxmien....................................38*59*71* 17* 15*
  songque38....................................38*02*20*
  DuyManh92....................................38*42* 67*05**
  mtq....................................29**20** 02*06* 60**
  Heovang83....................................46* 64*38*93*
  langthangtimso....................................38*38*06*
  chutichhoidong....................................55* 47*67*29*
  khongsothua....................................73*42*61*
  WIN2020....................................55*02*07*
  vuquy48....................................29**88*07*
  thienduong01................................................48* 42*17* 19*
  TM201210................................................88*20*
  minhlonghn................................................67* 74*15*
  Cauamhanoi................................................02* 20**60**
  Uyennhi2019................................................84* 48*44*
  cuunon................................................88*61* 19*
  giacatgia................................................67*71* 17*
  chutheanh................................................20**61*
  KINGTON................................................20**82*
  toilatoi7x................................................02*17* 71*
  hyvongwin................................................55*17*
  QuocLinh88................................................84* 48*20* 17*
  AnBao................................................91* 65*74*
  tengteng................................................20** 88*44*
  SoiLoto................................................19*07*
  hongtutoan................................................91* 19*65*
  kyniemxua................................................02* 20**15*
  nonanoni................................................97*79*
  ditimbachthu................................................74*29*
  NetCaFe................................................77*61* 66**
  HaoNam22................................................19*29*
  phuquoc................................................91*29*
  HaiNam92................................................48*44*
  mytamido................................................55*15*
  anquanhnam................................................42*05**
  hatay88................................................74*19*
  NgocNgoc................................................77*06* 60**
  emtapdanhlo................................................48* 67*61*
  thichchotso................................................42*60**
  niemvuisohoc............................................................82* 72*
  ptsmr............................................................60** 06*
  EmLaTatCa............................................................20* 60**
  anhhajuuu88............................................................79*
  ANHTHUCHONG777............................................................79*
  benbyya77............................................................79*
  binhtraeea788............................................................79*
  Namha21............................................................07* 70*
  lamlaitudau2020............................................................72* 29*
  vivungonsong............................................................60** 05**
  loveyouloveyou............................................................29*
  mo3cang............................................................71*
  Mualarung2016............................................................07* 70*
  consovang............................................................62*
  haiyen1295............................................................05**
  huyenhuyen............................................................74*
  phocuvangem............................................................29*
  chosau18h............................................................19*
  vhg123............................................................70* 20*
  bietphailamsaoday............................................................74*
  sohochaylam............................................................61*
  chuasonlam666............................................................93*
  happyday............................................................61*
  kocannoinhieu............................................................79*
  giacatde............................................................20*
  qtv272............................................................79*
  DamVinhHung............................................................61*
  khongcogihet............................................................29*
  numoneyee............................................................60**
  OK6868............................................................44* 05**
  shopeone............................................................44* 74*
  chot10trung1............................................................74*
  vuanh886............................................................61*
  Npt............................................................93*
  EM2020............................................................20*
  Emailty............................................................62*
  remix............................................................17* 71*
  hoahuong............................................................72*
  lode2019............................................................71*
  lethuylinh............................................................74* 19*
  quochuy92............................................................79*
  lanh5doC............................................................61*
  muahe2019............................................................71*
  12congiap............................................................61*
  lodelk............................................................20*
  TLong888............................................................93*
  X155............................................................19*
  Canh1102............................................................61*
  mylove279............................................................06*
  Phuc0123............................................................93*
  Quantubaothu77............................................................20*
  NguyenAnh6886............................................................13* 07*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @Covid19 : Chốt 18 số có 28 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 18 số có 28 thưởng 5555 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 15 số có 28 thưởng 6666 xu.
  @NguyenAnh6886 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 28 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 15 số có 28 thưởng 6666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 14 số có 28 thưởng 7142 xu.
  @langthangtimso : Chốt 13 số có 28 thưởng 7692 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 28 thưởng 6666 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 28 thưởng 6250 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 19 số có 28 thưởng 5263 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 8 số có 28 thưởng 25000 xu.
  @kepbang : Chốt 16 số có 28 thưởng 12500 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 19 số có 28 thưởng 10526 xu.
  @mo3cang : Chốt 13 số có 28 thưởng 15384 xu.
  @vivungonsong : Chốt 7 số có 28 thưởng 28571 xu.


  NICK- 21/10 - - 22/10 -
  CatLinhHD87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9922 23 27 28 31 32 87 90
  kepbang12 56 57 10 58 59 09 80 82 08 84 86 07 87 8806 08 12 15 18 21 24 26 27 28 29 35 36 38 42 94
  lamlaitudau202078 35 79 27 80 20 81 18 84 17 87 15 88 09 90 08 9328 33 34 36 64 66 70 72 73 79 80 82 84 88 89 90 93 98 99
  mo3cang85 87 88 90 91 92 93 94 96 9707 09 10 16 18 19 25 27 28 29 30 34 36
  vivungonsong74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 88 61 60 5220 22 24 25 26 27 28
  babylove.................00 01 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 28 85 86 87 88
  Covid19.................20 21 22 23 25 27 28 29 40 41 43 45 46 47 48 84 85 86
  ditimbachthu.................96 98 99 00 01 02 05 07 08 09 20 23 25 26 27 28 29 41
  songque38.................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 37 40 41 42 43
  vhg123.................22 28 31 32 33 35 36 38 44 45 48 49 50 52 53 54 55 59 61 64
  HOANG YEN.................11 66 16 61 13 31 23 32 37 73 78 87 28 82 77
  NguyenAnh6886.................00 01 04 10 17 18 22 24 28 30 31 37 38 47 51 54 58 64 67 68
  bacang.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  DuyManh92.................65 60 59 57 56 55 53 52 51 50 48 40 38 35 95 28 25 20
  XS360.................02 05 06 12 15 19 20 21 22 23 24 28 32 37 39
  dacbiet99.................26 27 28 29 32 33 34 35 37 40 41 42 43 44
  langthangtimso.................14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32
  toanbatbai.................06 15 16 18 24 25 28 34 36 42 43 45 46 48 49
  cuunon.................19 21 22 23 27 28 30 31 32 33 35 37 40 41 42 45 49 50 51 53
  chuoi.................23 32 28 82 37 73 78 87 14 41 46 64 69 96 19 91
  danvietanhhung.................37 61 36 62 35 63 34 64 33 66 31 28 70 27 71 26 72 25 73
  NgocNgoc.................05 50 11 66 34 61 26 62 64 86 14 16 28 32 43 46 77 82 91 96
  quoctrong89.................28 30 32 37 40 48 50 55 57 58 59 67 68 73 75 76 77 78 82 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này