PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : trúng loto 14** 41* 42** thưởng 15000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 14** 41* thưởng 15000 xu.
  @Boyaotrang : trúng loto 14** 41* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42** 84* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 14** 01* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 86* 64* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 41* 14** 14** thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 14** 41* thưởng 30000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 15* 64* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14** 41* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14** thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 01* 81* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 39** 20* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39** thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20* 22* thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  niemvuisohoc40**71***50*20*
  DamVinhHung30** 38*72* 75*35*14**
  toilatoi7x20**09*17** 22*33*
  bababyby............19* 91*79*64*
  TM201210............09* 00*84*11*
  vhg123............72*59* 89*39**
  Ronaldo7............71*** 16*17**20* 22*
  huyenhuyen............91*35* 79*91*
  Hoalanrung............69*11**92*
  ViettelDaily............39*17**15*
  CatLinhHD............59*17**84*
  TTPL7986............39*22*91*
  consovang............72*22*92*
  rem_cua_72h............16* 82*70*92*
  Uyennhi2019........................17**41* 14** 14**
  minhquang2016........................87*14** 41*
  sohochaylam........................15*92*
  chutichhoidong........................50* 22*64*
  remix........................68*07**
  X155........................86* 79*15*
  AffCup........................84*15* 64*
  haiyen1295........................59*33*
  locroitrungdau........................22*22*
  vaobothoi........................22*33*
  Hungquoc66........................18*01*
  chuoi........................50*01*
  cuocchienso........................68*07**
  dacbiet99........................68*91*
  dieuanh96........................62*14** 41*
  ditimbachthu........................50*14**
  chilaconso........................17**41* 14**
  vivungonsong........................68* 86*92*
  chaonammoi........................45*20*
  lamlaitudau2020........................50*92*
  xosoxmien........................22*33*
  NgocNgoc........................70*01* 81*
  sangtruatoi........................84* 79*42**
  selaylaitatca........................84*91*
  vtvcab........................84*92*
  adayroihihi........................17**14**
  KINGTON........................59*11*
  kocannoinhieu........................50* 17**84*
  saptrungtoroi........................15*39** 20*
  shopeone........................15*11*
  khongcogihet........................85*22*
  tinhyeucuatoi........................45*11*
  Hoanglaotadaochu........................26* 84*81*
  quocanhht....................................14** 41* 42**
  dongkhanh1994....................................14** 41*
  Boyaotrang....................................14** 41*
  numoneyee....................................33*
  hoahuong....................................91*
  HaiNam92....................................20*
  nguyenyenlinh....................................20*
  chot10trung1....................................42** 84*
  thienduong01....................................14** 41*
  anquanhnam....................................86*
  babylove....................................14**
  mrpts....................................86*
  DuyManh92....................................20*
  tengteng....................................84*
  hoisohoc....................................33*
  QuocLinh88....................................33*
  giaosuxoay....................................84*
  Vumay9999....................................14** 01*
  antamwin....................................15*
  phocuvangem....................................05*
  thuyanh29....................................42**
  visaolaithe....................................22*
  quoctrong89....................................64*
  toanbatbai....................................86* 64*
  giangmobile....................................92*
  baycaobayxa....................................92*
  bietphailamsaoday....................................22*
  lienquan2019....................................33*
  giacatgia....................................86*
  tamhoncuada....................................91*
  mytamido....................................22*
  minhlonghn....................................33*
  soiroichot....................................64*
  vuquy48....................................15*
  minhdiep....................................22*
  ptsmr....................................39**
  lanh5doC....................................64*
  Vumay999999....................................14**
  binbinhn....................................64*
  Cauamhanoi....................................64*
  Npt....................................01*
  lodelk....................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @co3bich : Chốt 19 số có 56 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 7 số có 56 thưởng 14285 xu.
  @vtvcab : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 56 thưởng 5555 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 15 số có 56 thưởng 6666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 12 số có 56 thưởng 8333 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 13 số có 56 thưởng 7692 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 56 thưởng 5882 xu.
  @KINGTON : Chốt 11 số có 56 thưởng 9090 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 56 thưởng 5263 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 56 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 56 thưởng 13333 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 56 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 56 thưởng 15000 xu.


  NICK- 07/10 - - 08/10 - - 09/10 -
  Mualarung201600 01 05 06 10 19 36 37 39 42 50 55 63 69 70 80 91 93 96 5201 05 06 07 10 13 15 28 31 35 36 38 42 50 51 80 83 98 99 4803 06 07 08 10 13 28 29 30 36 39 56 65 71 75 80 89 93 98 82
  tinhyeucuatoi.................50 52 53 54 55 56 59 90 91 92 95 96 98 99 00 01 04 05 07 0831 32 13 33 34 36 38 12 41 42 43 51 52 06 54 56 58 61 04 63
  thuyanh29.................33 35 15 39 40 44 46 14 49 50 53 13 55 56 59 10 60 64 65 0652 53 55 56 59 25 60 62 63 65 23 66 69 70 72
  lienquan2019.................23 25 26 27 30 32 35 40 04 45 49 50 52 53 54 58 59 62 68 6933 36 38 42 43 45 49 52 56 58 59 63 65 68 69 72 76 78 79 83
  Cauamhanoi.................28 29 31 35 26 37 38 41 46 19 47 50 53 17 55 56 59 14 62 6425 29 16 30 33 34 38 15 39 42 43 47 48 12 49 51 52 56 11 57
  co3bich..................................08 45 47 48 49 54 06 56 58 60 62 03 63 65 66 67 74 02 76
  ditimbachthu..................................18 22 23 17 26 27 31 32 36 16 38 40 41 43 13 47 50 52 53 56
  HaoNam22..................................41 43 44 09 45 47 48 49 50 08 52 53 54 56 07 57 58 70 71 72
  kyniemxua..................................54 55 56 58 60 63 64
  vtvcab..................................38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 56
  danlode2k2..................................30 38 07 41 47 50 51 52 06 56 58 60 61 05 65 67 70 74 76 03
  soiroichot..................................24 27 30 33 35 36 38 42 44 45 47 49 51 53 54 56 58 63 65 67
  rem_cua_72h..................................01 10 06 60 15 51 56 65 36 63 86 68 76 67 26 62 18 47 97 46
  baoanhthu..................................41 42 10 43 47 50 51 52 07 56 57 60 61 06 63 66 70 72
  thuhuyengirl..................................31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 44 46 52 54 56 60 61 62 63 64
  Canh1102..................................49 42 50 51 52 53 54 41 55 56 57 58 40 59 66 76 80 81 36 82
  chaonammoi..................................55 56 57 58 65 69 73 75 79 82 83 85 89 91 92 93 94 96 97 98
  danhnhothoi..................................49 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66
  emtapdanhlo..................................53 54 55 56 57 63 64 65 71 72 73 74
  giangmobile..................................27 29 30 31 33 36 38 39 40 42 45 51 54 56 57 58 59 60 63 65
  Hoalanrung..................................56 57 58 03 62 64 65 66 02 67 69 71 73
  HUYEN6879..................................46 49 50 52 54 39 55 56 59 60 36 62 64 65 66 69 35 70 72 74
  hyvongwin..................................34 35 37 43 44 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  KINGTON..................................43 46 47 50 05 51 52 55 56 60 01
  khongsothua..................................49 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 77 79 86 87 89
  mtq..................................22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 40 44 50 51 52 53 54 55 56 57
  tinhtuoisang..................................46 47 50 52 53 55 56 59 61 62 64 65 68 69 70 71 73 74 77 78
  vietkieudanhlo..................................46 22 47 48 49 52 56 17 57 60 61 62 16 63 64 65 66 67 12
  XS360..................................23 24 26 27 29 32 33 35 36 38 42 45 50 51 53 54 56 60 62 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : trúng loto 42** 24* 16* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 61* 16* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 30* 34* 47* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 24* 71* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 71* 46* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 85*** thưởng 9000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 24* 42** thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 69** 97* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 85*** thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 42** 24* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 71* 30* thưởng 6000 xu.
  @Bank : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Boyaotrang : trúng loto 58* 85*** thưởng 40000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 46* 48* 84* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73* 71* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 85*** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 61* 16* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 47* 97* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 46* 34* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 71* 02* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 48* 84* thưởng 18000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 42** 24* 02* thưởng 48000 xu.
  @bababyby : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* 61* thưởng 24000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 35* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 -
  niemvuisohoc40**71***50*20*38*
  DamVinhHung30** 38*72* 75*35*14**35*
  Ronaldo7............71*** 16*17**20* 22*42** 24* 02*
  bababyby............19* 91*79*64*30*
  TM201210............09* 00*84*11*46*
  vhg123............72*59* 89*39**16*
  ViettelDaily............39*17**15*16* 61*
  TTPL7986............39*22*91*34*
  rem_cua_72h............16* 82*70*92*35*
  sohochaylam........................15*92*61* 16*
  chutichhoidong........................50* 22*64*30*
  AffCup........................84*15* 64*02*
  haiyen1295........................59*33*46*
  Hungquoc66........................18*01*27*
  chuoi........................50*01*34*
  cuocchienso........................68*07**48*
  dacbiet99........................68*91*47* 97*
  ditimbachthu........................50*14**46* 34*
  lamlaitudau2020........................50*92*71* 02*
  chilaconso........................17**41* 14**38*
  NgocNgoc........................70*01* 81*93*
  selaylaitatca........................84*91*47*
  chaonammoi........................45*20*02*
  vtvcab........................84*92*38*
  adayroihihi........................17**14**48* 84*
  tinhyeucuatoi........................45*11*30*
  Uyennhi2019........................17**41* 14** 14**46*
  kocannoinhieu........................50* 17**84*46*
  Boyaotrang....................................14** 41*58* 85***
  lienquan2019....................................33*46* 48* 84*
  numoneyee....................................33*69**
  nguyenyenlinh....................................20*71*
  chot10trung1....................................42** 84*84*
  thienduong01....................................14** 41*73* 71*
  anquanhnam....................................86*47*
  mrpts....................................86*69**
  Vumay9999....................................14** 01*27*
  visaolaithe....................................22*38*
  QuocLinh88....................................33*84* 48*
  phocuvangem....................................05*61* 16*
  thuyanh29....................................42**47*
  minhlonghn....................................33*69**
  soiroichot....................................64*38*
  baycaobayxa....................................92*30*
  minhdiep....................................22*47*
  lanh5doC....................................64*73*
  Cauamhanoi....................................64*85***
  mo3cang................................................42** 24* 16*
  giahuy912................................................61* 16*
  hauthuy29a................................................30* 34* 47*
  kemngot................................................97*
  thuhuyengirl................................................24* 71*
  Emailty................................................71*
  vungtroisohoc................................................61*
  mtq................................................47*
  zozozo................................................73*
  traucon................................................97*
  vuanh886................................................71* 46*
  happyday................................................73*
  hung83................................................61*
  cuunon................................................16*
  kyniemxua................................................85***
  NHANTAI................................................24* 42**
  buihung88................................................16*
  miule................................................02*
  phuquoc................................................16* 61*
  NetCaFe................................................69** 97*
  HUYEN6879................................................46*
  lode2019................................................97*
  chidanh1con................................................85***
  songque38................................................02*
  kepbang................................................42** 24*
  caligo................................................73*
  hoaihd85................................................48*
  HoangMinhTu................................................61* 16*
  DonaldTrump45................................................69**
  motobike................................................34*
  tinhtuoisang................................................24*
  EmLaTatCa................................................02*
  chungcumini................................................46*
  DAIPHAT88................................................38*
  ansongaymai................................................42**
  mualanh2020................................................48*
  giacatde................................................34*
  loveyouloveyou................................................84*
  luonluontop1................................................16*
  hoanghonxanh................................................73*
  hyvongwin................................................84*
  _AK47_................................................97*
  anhQuanday................................................34*
  HaoNam22................................................34*
  SoiLoto................................................71* 30*
  Bank................................................30*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 14 số có 85 thưởng 7142 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Quyettien2008 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Boyaotrang : Chốt 10 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 9 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @bababyby : Chốt 14 số có 85 thưởng 7142 xu.
  @babylove : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 17 số có 85 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 12 số có 85 thưởng 8333 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ditimbachthu : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 16 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 85 thưởng 20000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 18 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @khongsothua : Chốt 16 số có 85 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : Chốt 15 số có 85 thưởng 20000 xu.


  NICK- 08/10 - - 09/10 - - 10/10 -
  Cauamhanoi28 29 31 35 26 37 38 41 46 19 47 50 53 17 55 56 59 14 62 6425 29 16 30 33 34 38 15 39 42 43 47 48 12 49 51 52 56 11 5757 58 60 61 63 65 66 67 74 75 76 81 84 85 94
  ditimbachthu.................18 22 23 17 26 27 31 32 36 16 38 40 41 43 13 47 50 52 53 5632 34 36 43 69 70 72 76 77 78 85 86 87 89 90 94 95 96 98
  HaoNam22.................41 43 44 09 45 47 48 49 50 08 52 53 54 56 07 57 58 70 71 7200 09 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 85
  co3bich.................08 45 47 48 49 54 06 56 58 60 62 03 63 65 66 67 74 02 7676 79 80 81 82 85 88 90 91 94 97 00 03 06 08 09 12 15 17 18
  rem_cua_72h.................01 10 06 60 15 51 56 65 36 63 86 68 76 67 26 62 18 47 97 4634 43 39 93 48 84 59 04 35 53 30 03 96 75 60 89 98 86 58 85
  baoanhthu.................41 42 10 43 47 50 51 52 07 56 57 60 61 06 63 66 70 7281 82 85 86 87 89 91 95 96 98
  danhnhothoi.................49 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 6676 77 78 79 81 85 86 88 89 91 95 96 98 99 01 05 06 08 09 11
  hyvongwin.................34 35 37 43 44 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5966 67 72 74 75 76 79 81 82 83 84 85 88 90 92 93 94 97
  khongsothua.................49 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 77 79 86 87 8928 74 75 76 77 80 82 83 84 85 86 89 91 93 95 98
  MRNam86..................................15 16 20 21 22 23 24 25 26 63 65 66 71 73 75 76 81 83 85 86
  anhnumberone..................................70 71 72 76 77 80 81 85 86 89 90 94 95 98 99 03
  giacatgia..................................50 55 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 75 78 79 80 85
  tengteng..................................63 68 71 78 80 81 85 86 87 88 89 94 95 98 03 04 05 08 12 13
  vungtroisohoc..................................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 99
  bietphailamsaoday..................................52 53 55 56 58 59 70 71 73 74 76 77 78 79 80 82 83 85 86 87
  binbinhn..................................80 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 97 98 99
  CSGT01..................................50 52 53 54 55 58 59 61 62 68 71 72 78 80 81 82 85 86 87 89
  chilaconso..................................75 78 79 82 84 85 86 87 88 91 93 94 95 96 97 04 05 11 12 13
  DAIPHAT88..................................57 58 60 62 63 65 67 68 70 72 73 75 77 78 80 82 83 85 87 88
  EmLaTatCa..................................81 82 83 85 86 89 91 92 93 95 96 99
  QuocLinh88..................................50 52 53 57 58 61 62 66 67 69 70 71 75 76 78 80 84 85 87 89
  X155..................................69 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  hauthuy29a..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Quyettien2008..................................05 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 67 75 85 95
  Boyaotrang..................................15 51 25 52 35 53 57 75 85 58
  DonaldTrump45..................................48 98 89 58 85 71 17 08 80
  bababyby..................................58 59 65 69 70 72 85 89 90 92 94 95 96 98
  babylove..................................63 65 71 73 75 81 83 85 91 93 95
  bachthu3nhay..................................55 56 57 58 59 63 64 65 66 73 74 75 76 83 84 85 86 93 94 95
  dacbiet99..................................09 10 11 12 13 14 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  giacmotrua..................................01 02 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24 82 83 84 85 86
  hoahuong..................................47 49 61 63 64 65 67 69 81 83 84 85 87 89 91 93 94 95 97 99
  hongtutoan..................................54 55 56 57 59 82 84 85 86 87 89 92 94 95 96 97 99
  huyenhuyen..................................12 13 16 18 19 20 21 78 79 81 84 85 86 88 89 91 93 94 95 96
  kemngot..................................80 19 81 18 17 82 16 85 13 86 12 89
  kepbang..................................13 14 15 16 17 18 19 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 85
  miule..................................76 77 78 79 82 85 86 87 91 92 94 95 96 97 99 05 06 12
  mrpts..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  mylove279..................................55 57 58 59 60 61 70 73 75 85 91 93 95
  Npt..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quangninh279..................................25 26 27 28 29 33 35 36 77 78 79 83 85 86 87 88 89 93 95 96
  vinamilk..................................85 87 88 89 90 91 93 94 96 97 98 99 11 12 14 15 16 17 18 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tuankhang1980 : trúng loto 24* 42* 52* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* 98* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 84** 20* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* 89* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 45* 91* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 42* 22** thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @12congiap : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 95* 07* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 98* 04* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 20* 52* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* 04* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 07* 91* thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 98* 89* 95* thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 42* 99* thưởng 20000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 95* 99* thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 95* 15* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* 45* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* 45* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14* 07* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 95* 22** thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @QuocLinh88 : trúng loto 95* 20* thưởng 30000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 91* 95* thưởng 18000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84** thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 20* 65* thưởng 24000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 84** thưởng 40000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 98* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 84** thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55** thưởng 24000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 24* 04* thưởng 30000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20* thưởng 25000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 22** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 -
  niemvuisohoc40**71***50*20*38*24*
  TM201210............09* 00*84*11*46*50*
  vhg123............72*59* 89*39**16*24* 04*
  Ronaldo7............71*** 16*17**20* 22*42** 24* 02*20*
  TTPL7986............39*22*91*34*22**
  haiyen1295........................59*33*46*52*
  chutichhoidong........................50* 22*64*30*50*
  dacbiet99........................68*91*47* 97*95*
  chuoi........................50*01*34*52*
  ditimbachthu........................50*14**46* 34*20* 65*
  selaylaitatca........................84*91*47*84**
  vtvcab........................84*92*38*98*
  tinhyeucuatoi........................45*11*30*84**
  Uyennhi2019........................17**41* 14** 14**46*20*
  adayroihihi........................17**14**48* 84*55**
  kocannoinhieu........................50* 17**84*46*14*
  QuocLinh88....................................33*84* 48*95* 20*
  thienduong01....................................14** 41*73* 71*91* 95*
  Vumay9999....................................14** 01*27*95*
  chot10trung1....................................42** 84*84*22**
  anquanhnam....................................86*47*04*
  thuyanh29....................................42**47*22**
  visaolaithe....................................22*38*22**
  baycaobayxa....................................92*30*84**
  minhlonghn....................................33*69**98*
  lanh5doC....................................64*73*45*
  Cauamhanoi....................................64*85***20*
  mo3cang................................................42** 24* 16*07* 91*
  traucon................................................97*98* 89* 95*
  ansongaymai................................................42**42* 99*
  _AK47_................................................97*95* 99*
  thuhuyengirl................................................24* 71*30*
  mtq................................................47*55**
  Emailty................................................71*95* 15*
  zozozo................................................73*91*
  vungtroisohoc................................................61*22**
  lode2019................................................97*14* 45*
  cuunon................................................16*45*
  buihung88................................................16*20*
  vuanh886................................................71* 46*84**
  hung83................................................61*99*
  happyday................................................73*14* 45*
  HoangMinhTu................................................61* 16*04*
  phuquoc................................................16* 61*24*
  kyniemxua................................................85***14*
  chidanh1con................................................85***04*
  motobike................................................34*15*
  songque38................................................02*91*
  DonaldTrump45................................................69**58*
  giacatde................................................34*98*
  chungcumini................................................46*98* 89*
  loveyouloveyou................................................84*14* 07*
  DAIPHAT88................................................38*95* 22**
  anhQuanday................................................34*20*
  HaoNam22................................................34*98*
  hauthuy29a................................................30* 34* 47*50*
  tuankhang1980............................................................24* 42* 52*
  EM2020............................................................52*
  giacmotrua............................................................55**
  giaosuxoay............................................................14* 98*
  babylove............................................................20*
  OK6868............................................................84** 20*
  remix............................................................07*
  dieuanh96............................................................89*
  tengteng............................................................84**
  vivungonsong............................................................55**
  CatLinhHD............................................................04*
  quochuy92............................................................22**
  vaobothoi............................................................45*
  bachthu3nhay............................................................20* 89*
  Thuminh............................................................84**
  danhlolayvo............................................................45* 91*
  quoctrong89............................................................15*
  vietkieudanhlo............................................................65*
  consovang............................................................50*
  hoisohoc............................................................42* 22**
  toilatoi7x............................................................04*
  vinamilk............................................................22**
  chinh1689482997............................................................30*
  KINGTON............................................................84**
  antamwin............................................................99*
  Covid19............................................................04*
  danlode2k2............................................................52*
  timlo2nhay............................................................22**
  Heovang83............................................................20*
  khongcohoiket............................................................95*
  bietphailamsaoday............................................................50*
  sangtruatoi............................................................91*
  chutheanh............................................................20*
  hatay88............................................................15*
  qtv272............................................................32*
  cutibatlo............................................................55**
  langthangtimso............................................................42*
  xosoxmien............................................................22**
  XS360............................................................45*
  12congiap............................................................98*
  Vumay999999............................................................98*
  AnBao............................................................98* 89*
  nonanoni............................................................42*
  ptsmr............................................................91*
  CSGT01............................................................95* 07*
  saptrungtoroi............................................................45*
  WIN2020............................................................20*
  hongtutoan............................................................55**
  mylove279............................................................98* 04*
  quangninh279............................................................22**
  chosau18h............................................................15*
  Quyettien2008............................................................20* 52*
  chuasonlam666............................................................98*
  girlcity............................................................14* 04*
  Quantubaothu77............................................................52*
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 11 số có 42 thưởng 9090 xu.
  @qtv272 : Chốt 7 số có 42 thưởng 14285 xu.
  @sohochaylam : Chốt 9 số có 42 thưởng 11111 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 42 thưởng 6250 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 9 số có 42 thưởng 11111 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 15 số có 42 thưởng 6666 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 7 số có 42 thưởng 14285 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 18 số có 42 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 8 số có 42 thưởng 25000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 42 thưởng 10526 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 42 thưởng 15000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 42 thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 -
  hyvongwin34 35 37 43 44 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5966 67 72 74 75 76 79 81 82 83 84 85 88 90 92 93 94 9717 18 19 32 33 34 35 37 38 39 42 43 44 45 47 48 49 52 53 54
  rem_cua_72h01 10 06 60 15 51 56 65 36 63 86 68 76 67 26 62 18 47 97 4634 43 39 93 48 84 59 04 35 53 30 03 96 75 60 89 98 86 58 8534 48 84 89 96 64 60 65 86 81 36 44 66 88 24 42 08 03 43 98
  hauthuy29a.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  dacbiet99.................09 10 11 12 13 14 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8910 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 61 62 63 64 65
  DAIPHAT88.................57 58 60 62 63 65 67 68 70 72 73 75 77 78 80 82 83 85 87 8834 38 39 40 42 43 50 51
  quangninh279.................25 26 27 28 29 33 35 36 77 78 79 83 85 86 87 88 89 93 95 9642 43 44 46 47 49 59 64 67 69 70 71 73 74 76 77 78 79 87
  vinamilk.................85 87 88 89 90 91 93 94 96 97 98 99 11 12 14 15 16 17 18 1942 43 44 45 46 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Mualarung2016..................................00 09 13 19 23 31 33 36 39 42 43 55 63 66 88 90 91 97 99 47
  tinhyeucuatoi..................................42 43 44 50 51 52 53 60 61 62 69 70 71 78 79 80 87 88 89 96
  KINGTON..................................16 18 24 25 27 29 34 36 38 39 42 43 45 47 48 51 52 54 56 57
  numoneyee..................................31 32 40 41 42 46 50 51 55 56 58
  qtv272..................................38 39 40 41 42 43 02
  sohochaylam..................................40 41 42 43 44 45 46 47 00
  TM201210..................................07 10 12 13 16 20 22 28 30 33 00 37 38 40 42 43 46 47 48 52
  TTPL7986..................................00 01 02 03 06 07 10 11 12 15 16 19 42 43 46 65 66 67 70 73
  chuoi..................................23 32 37 73 28 82 78 87 24 42 47 74 79 97 29 92
  chutichhoidong..................................09 10 12 14 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 34 39 40 41 42
  danv411..................................10 12 15 16 30 32 35 41 42 43 48 52 57 62 67 74 78 79 90 98
  hoanghonxanh..................................42 43 44 45 46 48 49 51 52
  langthangtimso..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 33 34 40 41 42 43 44 45 46
  lethuylinh..................................29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44 45 47
  NetCaFe..................................08 80 35 53 78 87 22 77 27 72 23 32 20 02 25 52 42 24 79 97
  ptsmr..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  quoctrong89..................................30 31 33 35 36 37 42 51 53 58 62 63 67 68 71 72 73 76 77 79
  tuankhang1980..................................40 42 50 52 60 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  vaobothoi..................................24 30 32 34 40 42 44
  xosoxmien..................................91 92 93 95 97 99 11 12 13 15 17 19 31 32 33 35 37 39 41 42
  zozozo..................................32 33 36 38 39 40 41 01 42 45 47 48 60 63 65 66 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 97* 34* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 25* 00* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 22* 64* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 64* 50* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 50* 09* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 48* 00* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Bank : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 00* 97* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 20* 64* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 00* 95* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 47* 50* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 34* 22* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09* 22* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 07** thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 86* 68** thưởng 27000 xu.
  @giacatde : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 07** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 62* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 25* 50* thưởng 30000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 88* thưởng 25000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 34* 47* thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TM201210 : trúng loto 50* 64* thưởng 60000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 34* thưởng 35000 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 -
  niemvuisohoc40**71***50*20*38*24*34*
  TM201210............09* 00*84*11*46*50*50* 64*
  Ronaldo7............71*** 16*17**20* 22*42** 24* 02*20*97*
  chutichhoidong........................50* 22*64*30*50*88*
  chuoi........................50*01*34*52*25* 50*
  selaylaitatca........................84*91*47*84**88*
  vtvcab........................84*92*38*98*64*
  tinhyeucuatoi........................45*11*30*84**34* 47*
  kocannoinhieu........................50* 17**84*46*14*95*
  adayroihihi........................17**14**48* 84*55**86*
  thienduong01....................................14** 41*73* 71*91* 95*48*
  thuyanh29....................................42**47*22**22*
  visaolaithe....................................22*38*22**22*
  minhlonghn....................................33*69**98*62*
  thuhuyengirl................................................24* 71*30*07**
  Emailty................................................71*95* 15*47*
  lode2019................................................97*14* 45*97*
  chidanh1con................................................85***04*86* 68**
  giacatde................................................34*98*48*
  songque38................................................02*91*00*
  chungcumini................................................46*98* 89*20*
  loveyouloveyou................................................84*14* 07*20*
  _AK47_................................................97*95* 99*34*
  anhQuanday................................................34*20*07**
  giaosuxoay............................................................14* 98*00*
  EM2020............................................................52*34*
  remix............................................................07*88*
  tengteng............................................................84**00*
  babylove............................................................20*47*
  vaobothoi............................................................45*00* 97*
  OK6868............................................................84** 20*47*
  tuankhang1980............................................................24* 42* 52*86*
  consovang............................................................50*20* 64*
  vietkieudanhlo............................................................65*50*
  vivungonsong............................................................55**34*
  toilatoi7x............................................................04*95*
  Heovang83............................................................20*20*
  hoisohoc............................................................42* 22**00* 95*
  quoctrong89............................................................15*97*
  timlo2nhay............................................................22**50*
  vinamilk............................................................22**47*
  cutibatlo............................................................55**88*
  XS360............................................................45*88*
  Covid19............................................................04*47* 50*
  KINGTON............................................................84**47*
  AnBao............................................................98* 89*88*
  CSGT01............................................................95* 07*34* 22*
  khongcohoiket............................................................95*47*
  saptrungtoroi............................................................45*47*
  chutheanh............................................................20*09* 22*
  qtv272............................................................32*00*
  hongtutoan............................................................55**64*
  langthangtimso............................................................42*48*
  quangninh279............................................................22**48*
  dongkhanh1994........................................................................00*
  danvietanhhung........................................................................97* 34*
  lethuylinh........................................................................25* 00*
  numoneyee........................................................................95*
  sohochaylam........................................................................50*
  mrpts........................................................................47*
  HaiNam92........................................................................97*
  ViettelDaily........................................................................95*
  AffCup........................................................................48*
  kemngot........................................................................88*
  quocanhht........................................................................88*
  lamlaitudau2020........................................................................22* 64*
  cucaitron........................................................................50*
  cuocchienso........................................................................48*
  chilaconso........................................................................88*
  locroitrungdau........................................................................09*
  phocuvangem........................................................................64* 50*
  mytamido........................................................................50* 09*
  giangmobile........................................................................50*
  hoaihd85........................................................................62*
  miule........................................................................00*
  DuyManh92........................................................................20*
  HUYEN6879........................................................................07**
  caligo........................................................................20*
  co3bich........................................................................48* 00*
  shopeone........................................................................64*
  kepbang........................................................................07**
  khongcogihet........................................................................48*
  Mualarung2016........................................................................68**
  EmLaTatCa........................................................................62*
  Npt........................................................................94*
  emtapdanhlo........................................................................62*
  alololo........................................................................97*
  binbinhn........................................................................50*
  consokydieu........................................................................34*
  Bank........................................................................50*
  hieplode........................................................................50*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (12/10/2021 at 19:29:33)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @co3bich : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @giacatgia : Chốt 14 số có 18 thưởng 7142 xu.
  @cutibatlo : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 15 số có 18 thưởng 6666 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 12 số có 18 thưởng 8333 xu.
  @consokydieu : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 18 số có 18 thưởng 5555 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.
  @thichchotso : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @numoneyee : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 18 thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 18 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @rem_cua_72h : Chốt 18 số có 18 thưởng 22222 xu.


  NICK- 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 -
  rem_cua_72h01 10 06 60 15 51 56 65 36 63 86 68 76 67 26 62 18 47 97 4634 43 39 93 48 84 59 04 35 53 30 03 96 75 60 89 98 86 58 8534 48 84 89 96 64 60 65 86 81 36 44 66 88 24 42 08 03 43 9818 81 13 31 03 30 01 29 92 24 49 94 44 99 05 14 41 93
  dacbiet99.................09 10 11 12 13 14 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8910 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 61 62 63 64 6511 13 15 16 18 20 22 24 25 27 31 33 34 36 39 40 42 43 45 48
  quangninh279.................25 26 27 28 29 33 35 36 77 78 79 83 85 86 87 88 89 93 95 9642 43 44 46 47 49 59 64 67 69 70 71 73 74 76 77 78 79 8716 17 18 25 26 27 15 35 36 45 48 50 51 08 52 53 54 57 60 61
  numoneyee..................................31 32 40 41 42 46 50 51 55 56 5818 19 21 24 26 27 15 34 36 37 39 41 42 14 43 44 45 46 48 49
  danv411..................................10 12 15 16 30 32 35 41 42 43 48 52 57 62 67 74 78 79 90 9802 08 12 18 21 23 28 32 37 67 68 72 76 82 85 86 90 91 92 96
  tuankhang1980..................................40 42 50 52 60 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8381 83 84 85 93 94 95 01 03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  co3bich...................................................16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  giacatgia...................................................02 04 05 08 09 13 14 17 18 20 23 26 27 28
  cutibatlo...................................................95 96 98 00 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 18 20 21
  giaosuxoay...................................................18 12 22 23 24 25 32 33 05 34 38 42 43 45 48 04 52 54 58 63
  loveyouloveyou...................................................86 87 88 89 90 92 94 97 98 01 03 07 08 09 10 12 17 18 21 27
  allwin99...................................................18 19 23 26 27 28 32 34 35 36 37 38 41 43 46 47 53 56 61 62
  chosau18h...................................................00 05 06 09 14 15 16 18 19 23 25 26 27 28 29
  kemngot...................................................82 86 88 90 91 95 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 15 18
  mrpts...................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Npt...................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  NgocNgoc...................................................04 13 15 16 18 22 24 25 27 36 38 39 90 92 93 94 95 96 97 98
  Thuminh...................................................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  vietkieudanhlo...................................................18 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  consokydieu...................................................16 17 18 19 71 72 74 75 77 80 81 83 84 86 90 92 93 95 99
  cucaitron...................................................83 84 85 86 88 89 90 92 93 94 95 97 98 10 11 12 13 15 16 18
  dongkhanh1994...................................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  hung83...................................................88 89 90 95 97 00 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
  lode2019...................................................94 95 97 98 99 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 21
  minhlonghn...................................................90 91 93 94 95 96 00 01 03 04 06 09 10 11 13 14 16 18 20 21
  muahe2019...................................................14 16 18 19 20 10 24 26 28 29 30 34 09 36 38 39 40 44 46 08
  nguyenyenlinh...................................................90 91 94 00 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20
  shopeone...................................................03 06 08 09 18 24 26 30 33 35 36 39 42 44 45 48 49 53 54 58
  toilatoi7x...................................................15 14 17 18 20 21 23 25 11 27 29 31 32 35 36 10 37
  thichchotso...................................................17 18 19 20 05 23 26 32 35 39 41 04 44 48 50 51 52 53 03
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : trúng loto 65* 14* thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 35* 05* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 23*** thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* 76** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 05* 97* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 11** 14* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 23*** 32* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 38* 22* thưởng 20000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 76** thưởng 20000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 20* 22* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 05* 11** thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 47* 97* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 20* 39* thưởng 12000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 76** 20* thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 76** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 09* 47* thưởng 30000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 38* 97* thưởng 30000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 76** 21* thưởng 45000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 49* 21* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 76** thưởng 18000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @Emailty : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 11** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 76** 14* thưởng 90000 xu.
  @chuoi : trúng loto 38* thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 20* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 32* thưởng 35000 xu.


  NICK- 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 -
  Ronaldo771*** 16*17**20* 22*42** 24* 02*20*97*32*
  adayroihihi............17**14**48* 84*55**86*76** 14*
  chuoi............50*01*34*52*25* 50*38*
  selaylaitatca............84*91*47*84**88*20*
  thuyanh29........................42**47*22**22*39*
  minhlonghn........................33*69**98*62*11**
  thuhuyengirl....................................24* 71*30*07**21*
  Emailty....................................71*95* 15*47*22*
  chidanh1con....................................85***04*86* 68**05*
  songque38....................................02*91*00*14*
  chungcumini....................................46*98* 89*20*35*
  OK6868................................................84** 20*47*09* 47*
  qtv272................................................32*00*38* 97*
  langthangtimso................................................42*48*76** 21*
  giaosuxoay................................................14* 98*00*21*
  vivungonsong................................................55**34*05*
  toilatoi7x................................................04*95*22*
  Heovang83................................................20*20*49* 21*
  timlo2nhay................................................22**50*09*
  Covid19................................................04*47* 50*21*
  khongcohoiket................................................95*47*76**
  KINGTON................................................84**47*97*
  DuyManh92............................................................20*38* 22*
  sohochaylam............................................................50*76**
  cuocchienso............................................................48*20* 22*
  cucaitron............................................................50*05*
  locroitrungdau............................................................09*97*
  lamlaitudau2020............................................................22* 64*05* 11**
  giangmobile............................................................50*05*
  HUYEN6879............................................................07**14*
  shopeone............................................................64*47* 97*
  hoaihd85............................................................62*39*
  dongkhanh1994............................................................00*05*
  co3bich............................................................48* 00*20* 39*
  khongcogihet............................................................48*76** 20*
  Mualarung2016............................................................68**38*
  alololo............................................................97*14*
  lethuylinh............................................................25* 00*32*
  consokydieu............................................................34*76**
  buihung88........................................................................65* 14*
  allwin99........................................................................35* 05*
  Vumay9999........................................................................23***
  mtq........................................................................35*
  haiyen1295........................................................................20*
  bababyby........................................................................22*
  TTPL7986........................................................................14*
  DamVinhHung........................................................................21*
  vuanh886........................................................................20*
  ditimbachthu........................................................................97*
  cuunon........................................................................05*
  huyenhuyen........................................................................76**
  zozozo........................................................................14*
  CatLinhHD........................................................................20*
  hung83........................................................................20*
  hoahuong........................................................................47*
  soiroichot........................................................................22*
  baycaobayxa........................................................................97*
  Hungquoc66........................................................................05*
  motobike........................................................................05*
  quochuy92........................................................................21*
  ansongaymai........................................................................38*
  danlode2k2........................................................................35*
  Cauamhanoi........................................................................09*
  DAIPHAT88........................................................................22*
  sangtruatoi........................................................................38*
  baoanhthu........................................................................22*
  mualanh2020........................................................................65*
  tinhtuoisang........................................................................20* 76**
  nonanoni........................................................................35*
  thichchotso........................................................................39*
  HaoNam22........................................................................05* 97*
  tuandjgj........................................................................11** 14*
  chuasonlam666........................................................................23*** 32*
  Canh1102........................................................................38*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HaoNam22 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 22 thưởng 7142 xu.
  @ansongaymai : Chốt 15 số có 22 thưởng 6666 xu.
  @cuocchienso : Chốt 13 số có 22 thưởng 7692 xu.
  @nonanoni : Chốt 16 số có 22 thưởng 6250 xu.
  @OK6868 : Chốt 17 số có 22 thưởng 5882 xu.
  @remix : Chốt 6 số có 22 thưởng 16666 xu.
  @vivungonsong : Chốt 14 số có 22 thưởng 7142 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 9 số có 22 thưởng 11111 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 17 số có 22 thưởng 5882 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 7 số có 22 thưởng 14285 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 16 số có 22 thưởng 12500 xu.


  NICK- 12/10 - - 13/10 -
  Npt60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  thichchotso17 18 19 20 05 23 26 32 35 39 41 04 44 48 50 51 52 53 0320 22 25 26 27 28 29 30 32 35 36 37 38 39 50 52
  HaoNam22.................14 15 16 17 18 21 22 24 25 26 27 28 31 32 34 35 36 37 38 51
  khongsothua.................09 10 11 12 13 15 19 20 21 22 73 75 79 80 81 82 83 85 89 90
  CSGT01.................03 04 06 08 09 11 12 13 15 18 21 22 24 74 75 76 79 81 83 84
  chaonammoi.................07 08 21 22 23 24 25 26 27 28 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52
  hoahuong.................20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 61 62 63 64 67
  lienquan2019.................05 07 08 09 13 16 17 22 23 25 26 27 31 32
  ansongaymai.................03 04 07 08 12 13 16 17 18 21 22 23 25 26 27
  cuocchienso.................07 09 12 16 17 19 22 26 27 29 32 36 37
  nonanoni.................97 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22 23
  OK6868.................96 98 04 05 07 13 14 16 22 23 25 31 32 34 40 41 43
  remix.................15 19 20 22 23 24
  vivungonsong.................02 04 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27
  CatLinhHD.................77 79 90 91 92 93 95 97 10 11 13 15 18 19 20 22 24 27 28 29
  cuunon.................17 18 20 21 22 23 24 25 26 78 80 81 87 89 90 91 92 93 94 95
  chot10trung1.................16 17 20 22 25 26 27 30 32
  chungcumini.................07 08 09 11 13 14 16 17 18 20 22 23 25 26 27 31 32 34 35 36
  lamlaitudau2020.................93 95 02 04 05 09 11 13 15 18 20 22 25 27 31 35 36
  lanh5doC.................14 16 17 18 22 23 25 27 29 32 34 36 37 38 41 42 43 45 47 50
  mualanh2020.................27 62 63 26 68 71 22
  ViettelDaily.................06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TM201210 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 54* 22* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 67* 67* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @12congiap : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 11* 71* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @hieplode : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Smart : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 22* 11* thưởng 20000 xu.
  @mtq : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 33* 71* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 22* 14* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* 73* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 44** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 73* 48* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 44** thưởng 20000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 22* 77* 09* thưởng 27000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 30000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 44** thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 71* 55* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 44** thưởng 24000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 67* 39* thưởng 50000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 71* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 51* thưởng 24000 xu.


  NICK- 07/10 - - 08/10 - - 09/10 - - 10/10 - - 11/10 - - 12/10 - - 13/10 - - 14/10 -
  Ronaldo771*** 16*17**20* 22*42** 24* 02*20*97*32*51*
  adayroihihi............17**14**48* 84*55**86*76** 14*71*
  minhlonghn........................33*69**98*62*11**25*
  Emailty....................................71*95* 15*47*22*67* 39*
  thuhuyengirl....................................24* 71*30*07**21*22*
  chidanh1con....................................85***04*86* 68**05*14*
  giaosuxoay................................................14* 98*00*21*44**
  vivungonsong................................................55**34*05*22*
  qtv272................................................32*00*38* 97*38*
  langthangtimso................................................42*48*76** 21*25*
  khongcohoiket................................................95*47*76**73*
  cucaitron............................................................50*05*22* 77* 09*
  dongkhanh1994............................................................00*05*77*
  sohochaylam............................................................50*76**14*
  cuocchienso............................................................48*20* 22*97*
  HUYEN6879............................................................07**14*19*
  lamlaitudau2020............................................................22* 64*05* 11**19*
  giangmobile............................................................50*05*44**
  shopeone............................................................64*47* 97*25*
  hoaihd85............................................................62*39*97*
  Mualarung2016............................................................68**38*71* 55*
  co3bich............................................................48* 00*20* 39*19*
  alololo............................................................97*14*14*
  consokydieu............................................................34*76**71*
  Cauamhanoi........................................................................09*22* 11*
  mtq........................................................................35*97*
  Vumay9999........................................................................23***33* 71*
  TTPL7986........................................................................14*55*
  DamVinhHung........................................................................21*18*
  CatLinhHD........................................................................20*22* 14*
  huyenhuyen........................................................................76**97* 73*
  soiroichot........................................................................22*97*
  ansongaymai........................................................................38*44**
  hung83........................................................................20*73* 48*
  quochuy92........................................................................21*97*
  DAIPHAT88........................................................................22*44**
  Canh1102........................................................................38*54*
  TM201210....................................................................................14*
  chutichhoidong....................................................................................54* 22*
  nguyenyenlinh....................................................................................14*
  thienduong01....................................................................................09*
  traucon....................................................................................09*
  visaolaithe....................................................................................67*
  vtvcab....................................................................................97*
  EM2020....................................................................................55*
  mo3cang....................................................................................33*
  AffCup....................................................................................67* 67*
  quocanhht....................................................................................19*
  vhg123....................................................................................09*
  giacatde....................................................................................09*
  tengteng....................................................................................73*
  anquanhnam....................................................................................62*
  babylove....................................................................................68*
  lienquan2019....................................................................................11*
  X155....................................................................................67*
  chilaconso....................................................................................77* 22*
  lode2019....................................................................................71*
  toanbatbai....................................................................................68*
  consovang....................................................................................25*
  danhlolayvo....................................................................................55*
  vungtroisohoc....................................................................................68*
  vinamilk....................................................................................67*
  xosoxmien....................................................................................62*
  cutibatlo....................................................................................14*
  12congiap....................................................................................75*
  CSGT01....................................................................................62*
  Uyennhi2019....................................................................................54*
  loveyouloveyou....................................................................................25*
  bietphailamsaoday....................................................................................55*
  miule....................................................................................62*
  WIN2020....................................................................................55*
  chaonammoi....................................................................................48*
  phuquoc....................................................................................33*
  hatay88....................................................................................25*
  tamhoncuada....................................................................................44**
  danvietanhhung....................................................................................68*
  antamwin....................................................................................25*
  bachthu3nhay....................................................................................51*
  danhnhothoi....................................................................................97*
  quangninh279....................................................................................22* 77*
  mylove279....................................................................................77*
  emtapdanhlo....................................................................................25*
  happyday....................................................................................14*
  chosau18h....................................................................................22*
  MRNam86....................................................................................55*
  giacatgia....................................................................................25*
  rem_cua_72h....................................................................................11* 71*
  minhquang2016....................................................................................55*
  TLong888....................................................................................73*
  Hoanglaotadaochu....................................................................................71*
  muahe2019....................................................................................48*
  girlcity....................................................................................77*
  hyvongwin....................................................................................14*
  khongsothua....................................................................................44**
  hauthuy29a....................................................................................22*
  SoiLoto....................................................................................54*
  luonluontop1....................................................................................48*
  hieplode....................................................................................19*
  lodelk....................................................................................22*
  Nguoibinhthuong2020....................................................................................87*
  Smart....................................................................................09*
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : Chốt 16 số có 19 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @mo3cang : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 13 số có 19 thưởng 7692 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 9 số có 19 thưởng 11111 xu.
  @minhdiep : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @phocuvangem : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @thienduong01 : Chốt 14 số có 19 thưởng 7142 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 19 số có 19 thưởng 5263 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @nonanoni : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/10 - - 14/10 -
  nonanoni97 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 18 19 21 22 2312 14 15 19 20 21 23 24 25 28 29 30 32 34 39 41 42 43 46 47
  vivungonsong02 04 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 2714 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 38 40 41 48 50 52 61
  giacatgia.................10 13 14 18 19 23 24 28 29 33 68 69 73 74 78 79 83 84 88 89
  baoanhthu.................93 94 98 00 02 04 07 11 14 16 19 20 24 25 28 34 37 39
  chosau18h.................05 09 10 11 12 14 18 19 20 21 23 27
  hoanghonxanh.................12 13 14 15 16 17 18 19 21 29 31 39 41 49 51 59 60 61
  KINGTON.................06 07 10 11 12 15 16 19 20 21 24 25 28 29 30 39 42 46 49 51
  mylove279.................02 03 05 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 76
  qtv272.................06 09 10 18 19 20 28 29 30 36 38 39 40 46 48 49 50 56 58 59
  bachthu3nhay.................38 70 29 28 79 26 80 25 82 24 83 20 84 19 88 16 10 89
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  giacmotrua.................04 05 06 07 08 09 13 16 18 19 22 77 81 82 86 89 90 91 92 93
  Mualarung2016.................00 07 17 19 30 37 46 47 55 57 61 70 71 73 75 87 89 91 98 48
  ptsmr.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  vietkieudanhlo.................02 04 05 07 10 11 13 14 16 19 20 22 23 52 57 61 70 73 74 75
  SoiLoto.................15 51 18 81 19 91 58 85 59 95 89 98
  chinh1689482997.................56 65 10 01 15 51 41 14 19 91 04 35 60 25 52 57 75 58 02
  mo3cang.................09 11 12 17 18 19 20 21 26 27 28
  AffCup.................41 37 43 36 48 34 50 32 58 30 61 28 63 23 21 70 20 73 19 78
  antamwin.................09 16 17 18 19 26 27 28 33 34 35 36 70 71 72 73 79 80 81 82
  danhlolayvo.................82 84 85 87 91 93 94 03 05 08 11 12 14 17 19 21 23 28 30 32
  giangmobile.................14 15 18 19 22 23 25 28 29 32 35 37 38 41 42 45 46 47 48 50
  HoangMinhTu.................60 20 19 61 16 62 14 63 13 64 12 66 11 69 10 09 90
  kocannoinhieu.................21 20 22 23 19 24 18 25 26 17 27 28 16 29 32 15 34
  kyniemxua.................11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 71 72 73 75 76
  khongcogihet.................28 77 27 78 23 81 22 20 82 19 84 18 86
  khongcohoiket.................80 81 82 86 87 88 90 91 95 96 97 99 08 09 13 14 15 17 18 19
  locroitrungdau.................10 11 13 16 18 19 20 23 26
  minhdiep.................02 03 04 09 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24
  phocuvangem.................19 72 18 73 17 74 16 15 75 14 76 13 77 12
  phuquoc.................12 17 19 21 26 29 30 35 38 39 79 80 83 85 89 90 91 92 93 94
  quochuy92.................97 98 99 01 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  thienduong01.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 15 19 21
  thuhuyengirl.................19 20 21 25 56 57 58 61 62 64 65 66 67 80 82 83 84 85 89
  vtvcab.................00 02 03 04 07 08 11 12 13 16 17 19 20 21 22 70 71 73 75 76
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)[/
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này