PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 10/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn


   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : trúng loto 62* 20* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 86* 87** thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 62* 20* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 48* 50* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 46* 89* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* 46* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 03** thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vuahaitac : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 48* 39* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* 14** thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 38** thưởng 30000 xu.
  @cuunon : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @Minhan : trúng loto 87** thưởng 24000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.
  @XS360 : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 48* 33* thưởng 24000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 95* thưởng 21000 xu.


  NICK- 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  quocanhht83*98*42*83*21**05**95*
  quochuy92............99*42*34*54**43*48*
  vietkieudanhlo........................37*34*21** 77**92*95*
  chutichhoidong........................84* 34** 43*74*09*43*46*
  mytamido........................17*16* 61*55* 76*15*46*
  cucaitron....................................72* 61* 16*50*43*20*
  thuhuyengirl....................................34*96*98*46*
  TM201210....................................68*41*74*48*
  Minhan....................................25*39*72*87**
  chaonammoi....................................79*80*05**14**
  XS360....................................84*41*43*14**
  numoneyee....................................47*85* 77**74*48* 33*
  cutibatlo....................................83*96*30*14**
  vivungonsong................................................55*98*89*
  qtv272................................................55*05**50*
  mtq................................................35*92*89*
  nguyenyenlinh................................................77**37*85*
  QuocLinh88................................................96*43*85*
  giaosuxoay................................................50*98*38**
  cuunon................................................76*05** 74*95*
  vuanh886............................................................11*48* 39*
  phuquoc............................................................92*14**
  bachthu3nhay............................................................05**20* 14**
  CatLinhHD............................................................30*20*
  huyenhuyen............................................................92* 73*46*
  DuyManh92............................................................05**20*
  danlode2k2............................................................98*48*
  toilatoi7x............................................................30*89*
  vaobothoi............................................................98*95*
  Covid19............................................................43*89*
  HUYEN6879............................................................15*95*
  toanbatbai............................................................74*50*
  vjpcachua............................................................11*56*
  danhnhothoi........................................................................62* 20*
  TLong888........................................................................86* 87**
  thichchotso........................................................................62* 20*
  WIN2020........................................................................48* 50*
  co3bich........................................................................50*
  vinamilk........................................................................85*
  sohochaylam........................................................................46* 89*
  bietphailamsaoday........................................................................95*
  remix........................................................................85*
  HaiNam92........................................................................86*
  giangmobile........................................................................38**
  MRNam86........................................................................68*
  consovang........................................................................46*
  baoanhthu........................................................................20*
  giacmotrua........................................................................48*
  sangtruatoi........................................................................50*
  haiyen1295........................................................................95*
  kyniemxua........................................................................33*
  lamlaitudau2020........................................................................89*
  chilaconso........................................................................14**
  chuoi........................................................................46*
  khongcohoiket........................................................................38**
  antamwin........................................................................20*
  bababyby........................................................................86* 68*
  locroitrungdau........................................................................48*
  minhdiep........................................................................14**
  baycaobayxa........................................................................38**
  giacatgia........................................................................14**
  tuankhang1980........................................................................48* 46*
  xosoxmien........................................................................20*
  buihung88........................................................................50*
  chosau18h........................................................................68*
  hoisohoc........................................................................46*
  soiroichot........................................................................95*
  lethuylinh........................................................................68*
  chinh1689482997........................................................................18*
  danvietanhhung........................................................................50*
  dacbiet99........................................................................20*
  quoctrong89........................................................................38**
  binbinhn........................................................................46*
  DINHMINHSON........................................................................03**
  Vumay9999........................................................................95*
  NHANTAI........................................................................50*
  Thuminh........................................................................01*
  Npt........................................................................01*
  Mongbinhthuong_68........................................................................50*
  DamVinhHung........................................................................18*
  HaoNam22........................................................................89*
  kovachin........................................................................01*
  vuahaitac........................................................................95*
  NgocNgoc........................................................................95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @toilatoi7x : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @mylove279 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 11 số có 20 thưởng 9090 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 7 số có 20 thưởng 14285 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 13 số có 20 thưởng 7692 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @girlcity : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 20 thưởng 15000 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 - - 01/10 -
  giangmobile41 76 39 38 77 37 3666 67 69 80 81 82 86 87 89 90 91 92 96 97 99 10 11 12 16 1706 07 10 11 13 14 15 16 19 20 65 66 68 69 70 73 74 75 83 84
  lanh5doC.................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 31 32 33 34 35 3605 08 10 11 12 15 18 20 21 22 23 24 75 76 77 78 79 80 81 82
  minhlonghn.................02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 19 20 69 70 75 78 82 83 8420 21 24 25 26 29 30 33 34 35 38 39 51 52 53 56 57 58 60 61
  toilatoi7x..................................00 04 07 10 13 16 19 20 22 25 28 30 31 34 37
  minhdiep..................................23 37 39 21 41 20 42 50 19 51 55 15 57 14 58 60 12 67 73 11
  mylove279..................................13 16 17 19 00 20 22 25 26 28 29 31 34 35 37 39 40 43 44 46
  chilaconso..................................19 20 22 23 24 26 28 29 32 35 38
  EM2020..................................00 02 06 08 10 17 19 20 24 26 28 29 33 37 38 39 42 44 46 47
  hoanghonxanh..................................49 30 51 52 29 53 24 60 61 21 62 64 20 70 19 71 73 12 74 79
  muahe2019..................................19 20 24 25 26 28 29 30 34 35 36 37 38 40 44 45 46 47 50 54
  thuhuyengirl..................................01 02 03 04 05 06 07 08 00 09 13 15 17 20 21
  lethuylinh..................................10 15 19 20 23 24 25 28 29 32 37 38 39 42 47 48 50 51 52 55
  thuyanh29..................................45 48 27 49 25 52 54 21 55 20 57 58 19 61 67 18 70 16 72 73
  bababyby..................................66 80 82 84 85 86 90 92 94 95 96 00 02 04 05 06 20 22 24 25
  bachthu3nhay..................................08 09 12 14 18 20 21
  chidanh1con..................................02 06 07 13 16 20 22 24 25 28 29 31 33 34 37 65 66 68 70 73
  DAIPHAT88..................................02 05 07 09 10 11 14 16 19 20 21 23 25
  danvietanhhung..................................99 00 01 02 03 07 08 10 16 19 20 26 28 29 30 34
  ditimbachthu..................................01 02 03 05 07 10 11 12 15 17 20 21 25 27 29
  girlcity..................................23 60 20 61 63 18 66 69 16 70 15 72 75 14 78 79 11
  happyday..................................06 07 20 21 22 23 24 25 28 50 69 70 73 75 76 77 78 79 82 84
  hoahuong..................................18 19 20 23 24 25 74 77 78 80 81 82 84 87 89 90 91 94 96 97
  hoisohoc..................................01 02 03 05 06 07 09 10 15 20 23 25 29 30 32 65 69 70 75 79
  sangtruatoi..................................20 21 23 26 27 30 32 39 41 44 45 48 49 50 54 58 62 69 72 78
  saptrungtoroi..................................08 09 15 16 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 32 35 36 38 39 42
  timlo2nhay..................................01 02 10 11 13 15 16 17 19 20 22 24 25 26 28
  TTPL7986..................................16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 44 45 46 47 48 49 70 71 72 74
  vaobothoi..................................19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  vuanh886..................................16 20 22 23 24 25 26 30 32 34 35 36 39 40 41 42 44 45 46 48
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 04*** 37* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 04*** thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04*** thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 60** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 60** 60** thưởng 12000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 90* 28** thưởng 9000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @acb112 : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 64* 83* thưởng 20000 xu.
  @X155 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 04*** thưởng 18000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 35** thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 35** thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @Emailty : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 63* 37* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 04*** thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 42* 79* thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 04*** thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @12congiap : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @remix : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 37* 83* thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  thuhuyengirl34*96*98*46*34*33*
  numoneyee47*85* 77**74*48* 33*15* 68*79*
  bachthu3nhay........................05**20* 14**55*37*
  vinamilk....................................85*77*16*
  sohochaylam....................................46* 89*12*16*
  remix....................................85*79* 21* 12*52*
  HaiNam92....................................86*50*42*
  baoanhthu....................................20*38*60**
  lamlaitudau2020....................................89*61*16*
  khongcohoiket....................................38**68*16*
  danhnhothoi....................................62* 20*63* 88*33*
  locroitrungdau....................................48*84*52*
  giacmotrua....................................48*98*33*
  tuankhang1980....................................48* 46*34*52*
  chilaconso....................................14**68*63*
  bababyby....................................86* 68*45*30*
  WIN2020....................................48* 50*79*52*
  NHANTAI....................................50*34*42*
  Thuminh....................................01*27*37* 83*
  quoctrong89....................................38**84*76*
  acb112................................................79*37*
  anhnumberone................................................55*64* 83*
  X155................................................98* 63*37*
  alololo................................................55*60**
  tinhtuoisang................................................38*52*
  hung83................................................45* 61*04***
  kiep_lo_de................................................78*35**
  caligo................................................98* 50*79*
  AffCup................................................63*64*
  dieuanh96................................................34*35**
  yeusohoc................................................34*83*
  Hoalanrung................................................12* 50*64*
  traucon................................................84*60**
  tengteng................................................77*33*
  ViettelDaily................................................21*37*
  kepbang................................................79*83*
  HOANG YEN................................................88* 27*30*
  mrpts................................................84*60**
  Emailty................................................15*37*
  kemngot................................................12*63*
  cuocchienso................................................79*63*
  OK6868................................................50* 31*37*
  songque38................................................45*42*
  phocuvangem................................................68* 38*63* 37*
  giacatde................................................77*64*
  mualanh2020................................................55*63*
  hatay88................................................63*64*
  AnBao................................................63* 55*04***
  tamhoncuada................................................61*52*
  emtapdanhlo................................................38*42* 79*
  selaylaitatca................................................88* 55*79*
  Heovang83................................................88*04***
  kocannoinhieu................................................21* 12*63*
  tinhyeucuatoi................................................55* 31*64*
  Vumay999999................................................79*90*
  12congiap................................................79*42*
  chutichhoidong............................................................76*
  vietkieudanhlo............................................................16*
  phuquoc............................................................76*
  happyday............................................................16*
  cucaitron............................................................60**
  babylove............................................................52*
  quocanhht............................................................16*
  MRNam86............................................................60**
  hoahuong............................................................04*** 37*
  QuocLinh88............................................................52*
  chuoi............................................................04***
  vhg123............................................................93*
  TLong888............................................................35**
  buihung88............................................................04***
  giaosuxoay............................................................52*
  danvietanhhung............................................................64*
  hoaihd85............................................................37*
  minhlonghn............................................................35**
  HoangMinhTu............................................................60**
  hoanghonxanh............................................................52*
  khongsothua............................................................16*
  dongkhanh1994............................................................33*
  ptsmr............................................................90*
  shopeone............................................................83*
  nonanoni............................................................60**
  CSGT01............................................................63*
  chuasonlam666............................................................60**
  danv411............................................................35**
  Npt............................................................76*
  Uyennhi2019............................................................79*
  HaoNam22............................................................60**
  NgocNgoc............................................................60** 60**
  ngandoan............................................................57*
  Mualarung2016............................................................90* 28**
  Hoanglaotadaochu............................................................35**
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 6 số có 81 thưởng 16666 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Heovang83 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @_AK47_ : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @miule : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 81 thưởng 5263 xu.
  @WIN2020 : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @giacatde : Chốt 12 số có 81 thưởng 16666 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 18 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 -
  hoahuong18 19 20 23 24 25 74 77 78 80 81 82 84 87 89 90 91 94 96 9750 57 60 64 68 73 75 77 78 79 82 8412 15 16 18 19 20 21 24 25 66 67 70 72 73 74 75 76 79 81 82
  vaobothoi19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3766 68 72 73 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 9553 54 55 58 61 62 63 64 68 71 72 73 78 81 82 83 88 90 91 92
  chaonammoi.................75 76 77 80 81 84 85 86 89 90 93 94 95 98 9977 69 68 78 67 66 80 65 64 81 63 62 82 59 58 83 57 56 84 55
  giacatde.................09 17 19 20 22 23 24 26 27 75 77 78 79 80 82 86 87 90 91 9368 21 69 72 18 76 16 77 78 12 79 81
  qtv272.................64 65 67 68 72 73 74 76 77 79 81 82 83 85 86 88 94 95 9755 57 58 59 68 72 75 81 82 84 85 86 88 91 95 02 11 12 13 15
  Hoanglaotadaochu.................17 31 34 35 37 51 52 54 55 59 70 71 72 74 77 79 91 92 95 9901 05 06 08 09 26 28 29 35 36 38 71 74 78 79 81 88 91 96 99
  traucon.................66 68 70 71 72 75 77 81 84 86 93 9569 70 72 79 81 88 89 90 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  dieuanh96.................26 40 42 44 25 45 46 24 47 48 22 49 70 72 20 74 75 19 76 7740 81 39 37 82 36 84 35 32 86 31 19 87 18 17 90 14 13
  Npt.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  toanbatbai.................74 75 76 77 78 79 81 84 87 91 94 9778 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96 97 04 05 06 13 14
  giangmobile..................................13 14 17 18 19 20 22 23 26 73 74 75 77 78 80 81 82 83 84 86
  thuyanh29..................................78 80 81 82 85 86 87 88 90 91 92 95 96 97 98 30 31 32 35 36
  EmLaTatCa..................................60 70 80 81 82 83
  visaolaithe..................................35 36 37 38 51 53 54 55 56 57 58 61 63 64 65 66 67 68 81 83
  CSGT01..................................81 82 85 87 88 89 90 91 92 95 97 98 99 00 01 02 05 07 08 09
  danv411..................................40 41 42 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 91 94 95
  girlcity..................................66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  mrpts..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ptsmr..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  saptrungtoroi..................................10 11 12 14 15 17 18 20 69 71 72 76 78 80 81 83 84 85 87 88
  timlo2nhay..................................57 60 61 64 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 84 86
  thichchotso..................................50 51 52 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 81 82 83
  Heovang83..................................89 98 68 86 36 63 69 96 38 83 48 84 59 95 29 92 18 81 85 58
  Mualarung2016..................................06 09 14 19 23 24 28 29 32 41 42 60 69 81 82 90 91 92 96 25
  NgocNgoc..................................06 09 15 18 24 54 55 60 81 82 01 10 29 42 45 46 47 51 56 97
  _AK47_..................................10 15 16 17 18 62 63 72 81 82
  lode2019..................................70 71 72 76 80 81 84 89 90 93 94 98 99
  miule..................................66 67 68 69 70 71 74 80 81 84 90 91 94
  bietphailamsaoday..................................75 51 50 79 49 48 81 47 46 83 45 44 84 43 42 85
  danhlolayvo..................................71 72 73 75 76 80 81 82 84 85 89 93 94 98
  danhnhothoi..................................71 72 73 77 78 80 81 82 86 87 90 91 95 96 99 00 04 05 08 09
  giahuy912..................................52 54 60 61 62 63 64 69 70 72 78 79 80 81 82 87 88 89 90 91
  khongsothua..................................49 50 51 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 76 79 80 81 86 89
  mtq..................................80 81 82 84 89 90 91 93 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  QuocLinh88..................................78 81 83 84 86 87 88 90 92 95 01 02 04 05 06 09 10 11 13 14
  TLong888..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 24
  Thuminh..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  WIN2020..................................68 69 71 74 76 80 81 85 86 90 94 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @timlo2nhay : trúng loto 06* 74* 47* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42* 11* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* 06* 11* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 91* 59** thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 74* 91* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 42* 64* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 64* 34* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69** 14* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 40* 60* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 07* 74* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 47* 64* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 34* 34* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 15* 38* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @happyday : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 47* 27* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 59** 44* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 10* 40* thưởng 12000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 64* 34* thưởng 30000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 44* 72* thưởng 30000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 06* 60* 47* thưởng 27000 xu.
  @hung83 : trúng loto 85** 91* thưởng 27000 xu.
  @AffCup : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @kemngot : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 74* 47* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 59** thưởng 18000 xu.
  @12congiap : trúng loto 85** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 44* 10* thưởng 24000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* 74* thưởng 24000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 85** 14* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* 34* thưởng 70000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* 74* thưởng 42000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  thuhuyengirl34*96*98*46*34*33*64* 34*
  numoneyee47*85* 77**74*48* 33*15* 68*79*47* 74*
  sohochaylam....................................46* 89*12*16*14*
  remix....................................85*79* 21* 12*52*44* 10*
  baoanhthu....................................20*38*60**14*
  locroitrungdau....................................48*84*52*42*
  bababyby....................................86* 68*45*30*47* 74*
  giacmotrua....................................48*98*33*42*
  quoctrong89....................................38**84*76*85** 14*
  Hoalanrung................................................12* 50*64*64* 34*
  OK6868................................................50* 31*37*44* 72*
  tinhyeucuatoi................................................55* 31*64*06* 60* 47*
  hung83................................................45* 61*04***85** 91*
  AffCup................................................63*64*40*
  yeusohoc................................................34*83*42*
  mrpts................................................84*60**10*
  kemngot................................................12*63*05*
  traucon................................................84*60**44*
  cuocchienso................................................79*63*60*
  HOANG YEN................................................88* 27*30*74*
  Emailty................................................15*37*74* 47*
  mualanh2020................................................55*63*72*
  hatay88................................................63*64*14*
  songque38................................................45*42*60*
  phocuvangem................................................68* 38*63* 37*91*
  Vumay999999................................................79*90*59**
  12congiap................................................79*42*85**
  happyday............................................................16*40*
  cucaitron............................................................60**64*
  quocanhht............................................................16*44*
  babylove............................................................52*59**
  vhg123............................................................93*47* 27*
  hoahuong............................................................04*** 37*72*
  QuocLinh88............................................................52*40*
  chuoi............................................................04***07*
  buihung88............................................................04***59** 44*
  minhlonghn............................................................35**38*
  HoangMinhTu............................................................60**14*
  hoaihd85............................................................37*47* 74*
  hoanghonxanh............................................................52*14*
  shopeone............................................................83*10* 40*
  chuasonlam666............................................................60**10*
  NgocNgoc............................................................60** 60**11*
  timlo2nhay........................................................................06* 74* 47*
  quangninh279........................................................................42* 11*
  tuandjgj........................................................................60* 06* 11*
  allwin99........................................................................91* 59**
  minhquang2016........................................................................74* 91*
  lode2019........................................................................42*
  anquanhnam........................................................................74*
  vuanh886........................................................................59**
  zozozo........................................................................47*
  bietphailamsaoday........................................................................64*
  co3bich........................................................................14*
  vivungonsong........................................................................42*
  Minhan........................................................................42* 64*
  huyenhuyen........................................................................42*
  danhlolayvo........................................................................15*
  mtq........................................................................64* 34*
  thichchotso........................................................................59**
  giangmobile........................................................................69** 14*
  CatLinhHD........................................................................59**
  EM2020........................................................................05*
  haiyen1295........................................................................59**
  thienduong01........................................................................05*
  vungtroisohoc........................................................................44*
  TM201210........................................................................64*
  DuyManh92........................................................................44*
  XS360........................................................................59**
  baycaobayxa........................................................................15*
  Covid19........................................................................85**
  mo3cang........................................................................64*
  vuquy48........................................................................06* 60*
  minhdiep........................................................................40*
  nguyenyenlinh........................................................................05*
  TTPL7986........................................................................14*
  cuunon........................................................................05*
  chot10trung1........................................................................42*
  giahuy912........................................................................40* 60*
  saptrungtoroi........................................................................38*
  vaobothoi........................................................................05*
  motobike........................................................................59**
  chinh1689482997........................................................................07* 74*
  sangtruatoi........................................................................59**
  DAIPHAT88........................................................................14*
  niemvuisohoc........................................................................47* 64*
  HUYEN6879........................................................................59**
  miule........................................................................44*
  hongtutoan........................................................................05*
  DonaldTrump45........................................................................07*
  Vumay9999........................................................................11*
  dacbiet99........................................................................34* 34*
  lanh5doC........................................................................69**
  hyvongwin........................................................................38*
  toanbatbai........................................................................59**
  toilatoi7x........................................................................69**
  cutibatlo........................................................................44*
  soiroichot........................................................................60*
  Cauamhanoi........................................................................15* 38*
  ansongaymai........................................................................38*
  muahe2019........................................................................60*
  khongcogihet........................................................................05*
  Quantubaothu77........................................................................72*
  vtvcab........................................................................44*
  DamVinhHung........................................................................69**
  SoiLoto........................................................................07*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chilaconso : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @anhnumberone : Chốt 10 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @thantai368 : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 10 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @allwin99 : Chốt 6 số có 47 thưởng 16666 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @cuocchienso : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 14 số có 47 thưởng 7142 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 16 số có 47 thưởng 6250 xu.
  @vinamilk : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @X155 : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @girlcity : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 18 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 47 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 47 thưởng 36363 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 -
  vaobothoi19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3766 68 72 73 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 9553 54 55 58 61 62 63 64 68 71 72 73 78 81 82 83 88 90 91 9250 47 45 41 40 37 33 31 30 27 24
  girlcity..................................66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8313 14 15 17 20 21 22 23 25 27 31 32 35 37 39 40 41 45 47 48
  Mualarung2016..................................06 09 14 19 23 24 28 29 32 41 42 60 69 81 82 90 91 92 96 2503 05 06 26 29 30 32 39 41 46 47 50 56 60 62 65 66 82 96 19
  danhlolayvo..................................71 72 73 75 76 80 81 82 84 85 89 93 94 9824 25 26 27 28 29 30 31 35 38 40 44 47 49 53 56 58 59
  lode2019..................................70 71 72 76 80 81 84 89 90 93 94 98 9966 57 56 67 55 54 68 53 69 52 51 70 50 71 47 42 72 40 39 73
  ptsmr..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Thuminh..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9804 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  chilaconso...................................................27 28 29 40 44 45 46 47 48 49 50 54
  anhnumberone...................................................43 47 48 53 57 58 63 67 70 71
  thuhuyengirl...................................................46 47 48 49 56 59 60 62 64 65 66 67 68 69 74 76 79 84
  dongkhanh1994...................................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  TTPL7986...................................................72 67 65 95 63 59 58 57 56 54 51 49 47 45 42 39 38 36
  thantai368...................................................55 01 10 56 65 29 92 47 74 38 83 06 60 15 51 97 79 24 42
  Uyennhi2019...................................................29 31 34 36 37 38 40 43 45 46 47 52 54
  xosoxmien...................................................28 30 31 32 35 36 37 38 40 41 42 45 46 47 48 50 51
  Quantubaothu77...................................................33 88 38 83 24 42 47 74 29 92 97 79
  HaoNam22...................................................44 45 46 47 60 61 62 63 64 65
  allwin99...................................................46 47 49 50 51 54
  baycaobayxa...................................................44 47 48 49 50 54 57 58 59 70 74 77 78 79 80 84 87 88 89 90
  consokydieu...................................................36 37 38 42 44 45 46 47 51 53 54 55 56 60 63 64 65 71
  cuocchienso...................................................95 96 99 01 05 10 12 13 14 17 19 21 29 31 35 37 41 47
  Emailty...................................................36 42 44 45 47 49 51 53 54 56 58 60 62 63 65 67 71 72 74 76
  haiyen1295...................................................05 07 08 14 15 17 18 23 25 27 28 32 35 37 38 41 45 47 48 50
  hoaihd85...................................................65 58 57 66 56 67 51 48 70 47 46 72 43 73 39 38 74 37 75 36
  kiep_lo_de...................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  KINGTON...................................................32 34 36 37 38 39 41 43 45 47 48 50 52 54
  kocannoinhieu...................................................55 54 53 52 51 96 50 49 48 47 46 45
  kyniemxua...................................................10 11 16 18 20 25 27 29 34 36 38 39 43 45 47 48 50 51 52 53
  motobike...................................................20 22 23 25 27 29 30 32 36 37 39 40 43 45 46 47 49 50 52
  remix...................................................72 70 68 67 65 64 60 97 58 56 55 54 52 50 47 46
  vinamilk...................................................30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 47
  X155...................................................29 35 37 39 42 45 47 51 53 54 55 56 57
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @NHANTAI : trúng loto 71* 56** 71* thưởng 12000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 07* 70* 77** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 22* 67* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 56** thưởng 6000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @co3bich : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 56** thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 23*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* 45* thưởng 24000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 77** thưởng 40000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 09** thưởng 30000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 24000 xu.


  NICK- 28/09 - - 29/09 - - 30/09 - - 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 -
  numoneyee47*85* 77**74*48* 33*15* 68*79*47* 74*61*
  sohochaylam....................................46* 89*12*16*14*09**
  bababyby....................................86* 68*45*30*47* 74*45*
  giacmotrua....................................48*98*33*42*22*
  AffCup................................................63*64*40*96*
  Emailty................................................15*37*74* 47*59*
  mualanh2020................................................55*63*72*67* 45*
  phocuvangem................................................68* 38*63* 37*91*77**
  hatay88................................................63*64*14*67*
  cucaitron............................................................60**64*67*
  chuoi............................................................04***07*08*
  hoaihd85............................................................37*47* 74*61*
  NgocNgoc............................................................60** 60**11*23***
  co3bich........................................................................14*67*
  vuanh886........................................................................59**45*
  zozozo........................................................................47*61*
  mtq........................................................................64* 34*67*
  danhlolayvo........................................................................15*59*
  EM2020........................................................................05*71*
  thienduong01........................................................................05*45*
  TM201210........................................................................64*45*
  vungtroisohoc........................................................................44*45*
  Minhan........................................................................42* 64*56**
  haiyen1295........................................................................59**11*
  nguyenyenlinh........................................................................05*61*
  CatLinhHD........................................................................59**61*
  chot10trung1........................................................................42*11*
  vaobothoi........................................................................05*45*
  chinh1689482997........................................................................07* 74*71*
  sangtruatoi........................................................................59**96*
  miule........................................................................44*71*
  motobike........................................................................59**45*
  Vumay9999........................................................................11*71*
  dacbiet99........................................................................34* 34*61*
  DAIPHAT88........................................................................14*71*
  toanbatbai........................................................................59**11*
  soiroichot........................................................................60*67*
  ansongaymai........................................................................38*98*
  khongcogihet........................................................................05*98*
  vtvcab........................................................................44*96*
  minhquang2016........................................................................74* 91*30*
  NHANTAI....................................................................................71* 56** 71*
  Quyettien2008....................................................................................07* 70* 77**
  X155....................................................................................96*
  chutichhoidong....................................................................................61*
  Ronaldo7....................................................................................22* 77**
  tinhtuoisang....................................................................................59*
  quochuy92....................................................................................61*
  chidanh1con....................................................................................71*
  hoisohoc....................................................................................77**
  lienquan2019....................................................................................61*
  thuyanh29....................................................................................22* 67*
  giacatde....................................................................................45*
  langthangtimso....................................................................................67*
  lethuylinh....................................................................................67*
  giaosuxoay....................................................................................61*
  nonanoni....................................................................................30*
  giacatgia....................................................................................71*
  qtv272....................................................................................77**
  tamhoncuada....................................................................................61*
  visaolaithe....................................................................................22* 77**
  selaylaitatca....................................................................................96*
  loveyouloveyou....................................................................................61*
  chutheanh....................................................................................71*
  Thuminh....................................................................................30*
  thantai368....................................................................................56**
  Heovang83....................................................................................93*
  girlcity....................................................................................61*
  mylove279....................................................................................98*
  Mualarung2016....................................................................................93*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : Chốt 10 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 67 thưởng 10000 xu.
  @caligo : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @co3bich : Chốt 12 số có 67 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 6 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 13 số có 67 thưởng 7692 xu.
  @zozozo : Chốt 18 số có 67 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 12 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 67 thưởng 10526 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 67 thưởng 16666 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 67 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/10 - - 05/10 -
  anhnumberone43 47 48 53 57 58 63 67 70 7111 57 58 59 10 60 65 67 68 09 69 75
  dongkhanh199407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 7907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  baycaobayxa44 47 48 49 50 54 57 58 59 70 74 77 78 79 80 84 87 88 89 9064 65 66 67 69 75 76 82 85 91 92 96
  vinamilk30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 4735 37 38 41 43 45 47 51 53 55 56 57 61 63 65 67 71 73 74 75
  minhlonghn.................58 62 67 71 72 73 75 76 80 81
  thuyanh29.................52 55 57 58 59 60 61 62 64 67 69 71 72 73 76 77 79 81 82 85
  traucon.................50 51 52 53 57 58 60 61 62 66 67 69 70 71 75 76 78 79 93 94
  minhdiep.................33 35 36 40 45 51 53 54 58 59 60 63 67 68 71 72 76 77 79 80
  muahe2019.................27 30 34 62 65 67 70 72 74 76 80 85 88 90 92 94 97 98
  chutheanh.................17 71 76 67 01 10 56 65 33 88
  caligo.................67 68 69 70 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  co3bich.................64 65 66 67 68 69 72 79 82 89 92 99
  cuunon.................67 70 73 76 82 83 89 91 92 93 98 00 01 02 03 07 10 11 12 16
  DonaldTrump45.................80 08 62 26 21 67 71 28 82 85 58 78 87 23 29 73 30
  DuyManh92.................18 19 23 26 27 28 29 35 36 65 67 68 69 73 76 77 78 83 85 86
  lienquan2019.................49 52 53 54 57 58 59 61 62 63 66 67 68 70 71 72 75 76 77 80
  mytamido.................67 68 69 91 92 93 94 95 96 97 98 20 21 22 23 24 25 28 29 40
  niemvuisohoc.................65 67 70 71 72 74 77 80 81 82 83 84 87 90 91 92 94 97
  OK6868.................21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 67 68 69 70 71 72 73 74
  tinhyeucuatoi.................65 67 71 10 72 73
  vhg123.................25 28 30 31 32 33 37 39 41 45 52 54 55 56 65 66 67 68 71 73
  vivungonsong.................67 69 70 71 73 76 78 79 80 87 94 96 97
  zozozo.................44 19 45 46 47 48 17 49 50 55 57 15 59 60 65 67 10 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/10/2021 at 19:08:39)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : trúng loto 60* 45** thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 36* 83* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 66** 68* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 30** 38* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 41* 29* thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 73* 30** thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83* 60* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 19* 90* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 83* 38* thưởng 30000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 16** 29* thưởng 27000 xu.
  @mtq : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @Minhan : trúng loto 30** thưởng 18000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66** 68* thưởng 27000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 30** thưởng 30000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* 19* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 66** 68* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 20** thưởng 36000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 40** thưởng 60000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 -
  sohochaylam46* 89*12*16*14*09**20**
  giacmotrua48*98*33*42*22*40**
  chuoi........................04***07*08*19*
  NgocNgoc........................60** 60**11*23***66** 68*
  nguyenyenlinh....................................05*61*83* 38*
  EM2020....................................05*71*16** 29*
  mtq....................................64* 34*67*55*
  haiyen1295....................................59**11*45**
  Minhan....................................42* 64*56**30**
  Vumay9999....................................11*71*66** 68*
  dacbiet99....................................34* 34*61*30**
  soiroichot....................................60*67*60* 19*
  vtvcab....................................44*96*60*
  nonanoni................................................30*41* 29*
  chidanh1con................................................71*29*
  tinhtuoisang................................................59*45**
  giaosuxoay................................................61*83*
  thuyanh29................................................22* 67*38* 83*
  giacatde................................................45*29*
  tamhoncuada................................................61*41*
  visaolaithe................................................22* 77**16**
  chutheanh................................................71*45**
  Thuminh................................................30*73* 30**
  selaylaitatca................................................96*40**
  Heovang83................................................93*30**
  loveyouloveyou................................................61*83* 60*
  girlcity................................................61*68*
  mylove279................................................98*45**
  Mualarung2016................................................93*19* 90*
  giangmobile............................................................60* 45**
  baoanhthu............................................................45**
  HaiNam92............................................................36* 83*
  remix............................................................60*
  vietkieudanhlo............................................................38* 83*
  kemngot............................................................60*
  vinamilk............................................................45**
  anquanhnam............................................................16**
  locroitrungdau............................................................16**
  vivungonsong............................................................40**
  danhnhothoi............................................................20**
  hoahuong............................................................19*
  OK6868............................................................55*
  traucon............................................................38*
  baycaobayxa............................................................19*
  Hungquoc66............................................................45**
  dieuanh96............................................................60*
  ditimbachthu............................................................45**
  mo3cang............................................................45**
  QuocLinh88............................................................83*
  TLong888............................................................36*
  quangninh279............................................................83*
  anhnumberone............................................................40**
  tuandjgj............................................................60*
  WIN2020............................................................55*
  buihung88............................................................29*
  CSGT01............................................................29*
  hongtutoan............................................................36*
  khongsothua............................................................55*
  xosoxmien............................................................36*
  emtapdanhlo............................................................20**
  chungcumini............................................................38* 83*
  mytamido............................................................20**
  niemvuisohoc............................................................40**
  HUYEN6879............................................................16**
  chosau18h............................................................73*
  toilatoi7x............................................................20**
  DonaldTrump45............................................................19*
  KINGTON............................................................41*
  shopeone............................................................38*
  Vumay999999............................................................66** 68*
  DamVinhHung............................................................30** 38*
  Cauamhanoi............................................................60*
  binbinhn............................................................55*
  Uyennhi2019............................................................36*
  Hoanglaotadaochu............................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 45 thưởng 5882 xu.
  @Heovang83 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @HaoNam22 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 45 thưởng 5555 xu.
  @vtvcab : Chốt 19 số có 45 thưởng 5263 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 6 số có 45 thưởng 16666 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 10 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 45 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 17 số có 45 thưởng 5882 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 45 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 12 số có 45 thưởng 16666 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 -
  chutheanh17 71 76 67 01 10 56 65 33 8836 63 68 86 15 51 56 65 45 54 04 40
  co3bich64 65 66 67 68 69 72 79 82 89 92 9954 56 53 61 52 50 62 47 63 46 45 64 44 65 43 69 41 37 70 36
  minhdiep33 35 36 40 45 51 53 54 58 59 60 63 67 68 71 72 76 77 79 8035 37 41 43 45 47 51 53 55 57 61 63 65 67 71 73 75 77 81 83
  tinhyeucuatoi65 67 71 10 72 7321 22 24 27 30 31 33 37 40 42 45 49 51 54 55 59 60 63 64 67
  xosoxmien.................42 44 45 47 49 54 56 58 59 60 62 63 65 67 68 71 72
  Heovang83.................36 63 45 54 78 87 69 96 09 90 19 91 34 43 48 84 04 40 46 64
  HaoNam22.................84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 40 41 42 43 44 45
  kyniemxua.................37 38 39 40 43 45 50 52 54 55 56 57 58 59 63 65 70 73 75 83
  cuocchienso.................27 28 29 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 57 63 66 72
  NgocNgoc.................03 05 19 23 46 53 69 73 85 96 02 09 32 35 45 55 59 75 82 95
  QuocLinh88.................42 44 45 46 48 51 52 54 55 56 58 61 62 64 65 66 68 81 82 84
  TTPL7986.................19 20 27 29 30 36 37 39 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 63 64
  visaolaithe.................27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 45 49 50 51 53 54
  vtvcab.................22 23 24 25 27 28 32 34 36 37 40 41 42 43 45 46 48 50 52
  X155.................42 37 44 45 36 46 35 49 51 33 53 30 54 55 24 58 21 63 19 64
  lodelk.................04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  ansongaymai.................45 46 47 48 49 51
  DAIPHAT88.................44 45 46 47 48 49 51 52 55 57
  vuanh886.................41 44 45 46 48 50 53 54 55 57 59 62 63 64 71 72 73 75 77 78
  danvietanhhung.................38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 59 62 68
  MRNam86.................07 09 10 14 16 18 19 23 25 27 28 29 32 37 38 41 45 47 50 52
  songque38.................36 38 35 39 34 33 40 32 41 31 30 42 29 43 28 44 27 26 45 25
  tamhoncuada.................45 76 39 77 38 36 78 35 79 29 85 27 26 86 25 87 18
  tuandjgj.................51 54 55 50 56 45 57 43 58 59 42 60 35 61 62 33 63 32 64 65
  vungtroisohoc.................18 19 21 22 24 25 31 32 34 35 41 42 44 45 51 52 54 55
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (06/10/2021 at 19:27:09)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : trúng loto 71*** 16* thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 71*** 19* thưởng 20000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 58* 78** thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 71*** thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 71*** thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 09* 00* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 71*** 91* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71*** thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 45* 63* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 39* 45* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 45* 00* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 16* 61* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 71*** 69* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @12congiap : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @noinholode : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 16* 82* thưởng 6000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 16* 59* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 69* 61* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 71*** thưởng 30000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 72* 75* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 72* 27* 82* thưởng 27000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 16* 61* thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 39* 91* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 91* thưởng 21000 xu.


  NICK- 01/10 - - 02/10 - - 03/10 - - 04/10 - - 05/10 - - 06/10 - - 07/10 -
  giacmotrua48*98*33*42*22*40**91*
  nguyenyenlinh....................................05*61*83* 38*65*
  Thuminh................................................30*73* 30**72* 27* 82*
  giaosuxoay................................................61*83*91*
  visaolaithe................................................22* 77**16**91*
  chutheanh................................................71*45**46*
  Heovang83................................................93*30**16* 61*
  loveyouloveyou................................................61*83* 60*00*
  Mualarung2016................................................93*19* 90*39* 91*
  HaiNam92............................................................36* 83*72*
  hoahuong............................................................19*16* 59*
  danhnhothoi............................................................20**69*
  kemngot............................................................60*69* 61*
  giangmobile............................................................60* 45**61*
  traucon............................................................38*91*
  mo3cang............................................................45**69*
  CSGT01............................................................29*46*
  QuocLinh88............................................................83*45*
  anhnumberone............................................................40**16* 61*
  chungcumini............................................................38* 83*63*
  niemvuisohoc............................................................40**71***
  hongtutoan............................................................36*61*
  toilatoi7x............................................................20**09*
  DamVinhHung............................................................30** 38*72* 75*
  binbinhn............................................................55*59*
  Ronaldo7........................................................................71*** 16*
  bietphailamsaoday........................................................................71*** 19*
  _AK47_........................................................................58* 78**
  thuhuyengirl........................................................................72*
  numoneyee........................................................................72*
  danhlolayvo........................................................................71***
  quocanhht........................................................................45*
  bababyby........................................................................19* 91*
  zozozo........................................................................45*
  babylove........................................................................71***
  vungtroisohoc........................................................................45*
  TM201210........................................................................09* 00*
  MRNam86........................................................................45*
  chinh1689482997........................................................................61*
  mrpts........................................................................82*
  Hoalanrung........................................................................69*
  tengteng........................................................................91* 19*
  chot10trung1........................................................................71*** 91*
  kyniemxua........................................................................39*
  lienquan2019........................................................................09*
  CatLinhHD........................................................................59*
  thienduong01........................................................................71***
  vhg123........................................................................72*
  antamwin........................................................................45* 63*
  phocuvangem........................................................................19* 91*
  quoctrong89........................................................................39* 45*
  timlo2nhay........................................................................46*
  huyenhuyen........................................................................91*
  cuunon........................................................................91* 19*
  DuyManh92........................................................................45* 00*
  kepbang........................................................................16* 61*
  minhdiep........................................................................51**
  thichchotso........................................................................63*
  toanbatbai........................................................................41*
  songque38........................................................................09*
  XS360........................................................................19*
  NetCaFe........................................................................82*
  motobike........................................................................61*
  TTPL7986........................................................................39*
  consovang........................................................................72*
  tuankhang1980........................................................................71*** 69*
  minhlonghn........................................................................00*
  qtv272........................................................................45*
  ViettelDaily........................................................................39*
  vuquy48........................................................................41*
  giacatgia........................................................................00*
  langthangtimso........................................................................63*
  miule........................................................................69*
  EmLaTatCa........................................................................61* 16*
  lanh5doC........................................................................51**
  AnBao........................................................................41*
  HoangMinhTu........................................................................63*
  muahe2019........................................................................19*
  ptsmr........................................................................27*
  12congiap........................................................................91*
  danv411........................................................................69*
  noinholode........................................................................82*
  rem_cua_72h........................................................................16* 82*
  Tuyennamdinh118847........................................................................39*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 6 số có 69 thưởng 16666 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 7 số có 69 thưởng 14285 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 15 số có 69 thưởng 6666 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 69 thưởng 10526 xu.
  @MRNam86 : Chốt 18 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 14 số có 69 thưởng 14285 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 -
  vuanh88641 44 45 46 48 50 53 54 55 57 59 62 63 64 71 72 73 75 77 7863 64 65 66 67 68 69 73 76 78 79 83 86 88 89 93 96 98 99
  MRNam8607 09 10 14 16 18 19 23 25 27 28 29 32 37 38 41 45 47 50 5251 59 60 69 71 73 74 77 78 79 80 87 91 92 95 96 97 99
  tamhoncuada45 76 39 77 38 36 78 35 79 29 85 27 26 86 25 87 1869 72 73 74 77 78 79 82 86 87 92 95 96 97
  anhnumberone.................67 68 69 80 81 83
  Mualarung2016.................00 01 05 06 10 19 36 37 39 42 50 55 63 69 70 80 91 93 96 52
  motobike.................57 60 63 64 66 67 69
  bietphailamsaoday.................69 71 73 74 75 79 82 83 84 85 91 92 93 94 99 01 02 03 05 11
  caligo.................16 17 61 62 64 65 66 68 69 80 82 83 84 86 87 88 89
  CSGT01.................13 14 15 16 19 22 23 24 25 26 29 32 33 34 65 66 69 72 73 74
  chilaconso.................59 69 58 53 52 70 50 49 71 48 43 76 41 40 39 78 32 31 80 30
  qtv272.................45 46 48 50 52 54 55 57 59 61 63 64 66 68 69
  timlo2nhay.................48 49 50 52 55 56 57 58 61 65 66 67 69 70 74 75 76 78 83 84
  chinh1689482997.................32 23 61 16 63 36 68 86 81 89 26 62 64 67 76 69 96 37 73 87
  anquanhnam.................61 63 67 69 70 72 74 76 78 81 83 87 89 90 92 94 96 98
  anhQuanday.................54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 74 81 84
  binbinhn.................48 49 50 51 53 54 58 60 61 62 63 67 68 69 70 71 72 76 78 80
  danlode2k2.................61 62 65 68 69 70 71 72 74 77 78 79 80 81 82 83 86 87 88 90
  ditimbachthu.................56 57 59 61 62 63 64 65 66 68 69 73 75 83 86 93 95 96
  giacatgia.................37 39 41 44 46 48 50 52 54 57 61 62 64 66 69 70 71 72 78 80
  soiroichot.................62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (07/10/2021 at 20:35:11)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/10/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @X155 : trúng loto 86* 79* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 45* 54* 68* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 68* 86* 79* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 85* 89* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 50* 89* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 22* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 84* 79* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 84* 15* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 50* 17** thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglaotadaochu : trúng loto 26* 84* thưởng 6000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @miule : trúng loto 54* 11** thưởng 30000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 50* 86* 89* thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 17** 12* thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 59* 89* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 35* 79* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* 68* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @12congiap : trúng loto 22* 79* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @traucon : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 17** 22* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 49* thưởng 12000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 17** thưởng 24000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 70* thưởng 12000 xu.


  NICK- 05/10 - - 06/10 - - 07/10 - - 08/10 -
  Thuminh30*73* 30**72* 27* 82*49*
  Heovang8393*30**16* 61*17**
  chutheanh71*45**46*70*
  traucon............38*91*89*
  mo3cang............45**69*12*
  anhnumberone............40**16* 61*15*
  niemvuisohoc............40**71***50*
  DamVinhHung............30** 38*72* 75*35*
  toilatoi7x............20**09*17** 22*
  miule........................69*54* 11**
  Tuyennamdinh118847........................39*50* 86* 89*
  bababyby........................19* 91*79*
  vungtroisohoc........................45*17** 12*
  Ronaldo7........................71*** 16*17**
  zozozo........................45*22*
  TM201210........................09* 00*84*
  vhg123........................72*59* 89*
  MRNam86........................45*84*
  huyenhuyen........................91*35* 79*
  Hoalanrung........................69*11**
  kyniemxua........................39*12* 68*
  CatLinhHD........................59*17**
  songque38........................09*84*
  TTPL7986........................39*22*
  consovang........................72*22*
  tuankhang1980........................71*** 69*84*
  ViettelDaily........................39*17**
  NetCaFe........................82*18*
  motobike........................61*12*
  AnBao........................41*17**
  langthangtimso........................63*22*
  12congiap........................91*22* 79*
  danv411........................69*18*
  rem_cua_72h........................16* 82*70*
  X155....................................86* 79*
  Covid19....................................45* 54* 68*
  khongcohoiket....................................68* 86* 79*
  ansongaymai....................................85* 89*
  sohochaylam....................................15*
  EM2020....................................50* 89*
  chutichhoidong....................................50* 22*
  cucaitron....................................59*
  AffCup....................................84*
  haiyen1295....................................59*
  locroitrungdau....................................22*
  mtq....................................79*
  Hungquoc66....................................18*
  remix....................................68*
  cuocchienso....................................68*
  vivungonsong....................................68* 86*
  yeusohoc....................................15*
  dieuanh96....................................62*
  vaobothoi....................................22*
  chilaconso....................................17**
  chuoi....................................50*
  OK6868....................................45* 54*
  vuanh886....................................45* 54*
  caligo....................................86*
  dacbiet99....................................68*
  danvietanhhung....................................50*
  ditimbachthu....................................50*
  lamlaitudau2020....................................50*
  chaonammoi....................................45*
  alololo....................................59*
  phuquoc....................................85*
  quochuy92....................................22*
  xosoxmien....................................22*
  sangtruatoi....................................84* 79*
  danlode2k2....................................84* 15*
  hoaihd85....................................59*
  NHANTAI....................................23*
  buihung88....................................50*
  khongsothua....................................85*
  adayroihihi....................................17**
  HUYEN6879....................................17**
  NgocNgoc....................................70*
  DAIPHAT88....................................45* 54*
  kocannoinhieu....................................50* 17**
  selaylaitatca....................................84*
  tuandjgj....................................89*
  shopeone....................................15*
  vtvcab....................................84*
  khongcogihet....................................85*
  cutibatlo....................................12*
  saptrungtoroi....................................15*
  DINHMINHSON....................................70*
  KINGTON....................................59*
  allwin99....................................79*
  Uyennhi2019....................................17**
  minhquang2016....................................87*
  anhQuanday....................................79*
  tinhyeucuatoi....................................45*
  Hoanglaotadaochu....................................26* 84*
  ngandoan....................................17**
  Sangto6789....................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.
  @ansongaymai : Chốt 11 số có 50 thưởng 9090 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 15 số có 50 thưởng 6666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 6 số có 50 thưởng 16666 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 50 thưởng 5555 xu.
  @AnBao : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 11 số có 50 thưởng 9090 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 15 số có 50 thưởng 6666 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 50 thưởng 8333 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 13 số có 50 thưởng 7692 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 50 thưởng 5882 xu.
  @phuquoc : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.
  @sohochaylam : Chốt 15 số có 50 thưởng 6666 xu.
  @tengteng : Chốt 13 số có 50 thưởng 7692 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 13 số có 50 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 50 thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 50 thưởng 15000 xu.


  NICK- 06/10 - - 07/10 - - 08/10 -
  tamhoncuada45 76 39 77 38 36 78 35 79 29 85 27 26 86 25 87 1869 72 73 74 77 78 79 82 86 87 92 95 96 9732 15 35 36 40 14 41 44 45 13 46 50 51 53 11 55 56 59 10 60
  vuanh88641 44 45 46 48 50 53 54 55 57 59 62 63 64 71 72 73 75 77 7863 64 65 66 67 68 69 73 76 78 79 83 86 88 89 93 96 98 9937 38 39 50 51 52 53 54 57 58 59 80 81 82 83 84 87 88 89 90
  Mualarung2016.................00 01 05 06 10 19 36 37 39 42 50 55 63 69 70 80 91 93 96 5201 05 06 07 10 13 15 28 31 35 36 38 42 50 51 80 83 98 99 48
  chinh1689482997.................32 23 61 16 63 36 68 86 81 89 26 62 64 67 76 69 96 37 73 8701 10 26 62 14 38 04 40 60 32 23 98 50
  tinhyeucuatoi..................................50 52 53 54 55 56 59 90 91 92 95 96 98 99 00 01 04 05 07 08
  TTPL7986..................................32 33 34 35 36 38 41 42 43 44 45 47 50 51 52 53 54 56 61 63
  allwin99..................................41 44 45 50 52 54 55 61 62 64 69 70 71 72
  ansongaymai..................................17 18 21 27 31 35 41 45 48 50 53
  danhlolayvo..................................15 16 19 20 21 25 26 29 30 31 35 36 39 40 41 45 46 49 50 51
  kocannoinhieu..................................12 13 14 15 18 02 19 20 21 27 30 31 36 37 40 41 46 47 50 01
  girlcity..................................09 46 47 48 08 49 50 56 59 07 65 68 69 06 74
  lienquan2019..................................23 25 26 27 30 32 35 40 04 45 49 50 52 53 54 58 59 62 68 69
  NgocNgoc..................................10 12 14 23 24 26 34 38 39 50 52 56 70 74 78 79 92 93 96 98
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  thuyanh29..................................33 35 15 39 40 44 46 14 49 50 53 13 55 56 59 10 60 64 65 06
  Tuyennamdinh118847..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  SoiLoto..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  saptrungtoroi..................................41 50 51 60 61 70
  adayroihihi..................................48 49 50 51 52 53 55 57 58 59 70 71 72 73 75 77 78 79
  AnBao..................................45 48 49 50 53 02 54 57 58 59
  Cauamhanoi..................................28 29 31 35 26 37 38 41 46 19 47 50 53 17 55 56 59 14 62 64
  cutibatlo..................................40 15 48 49 50 13 51 57 58 06 59 60 68 69 05 75 78 79 04 84
  chosau18h..................................44 01 47 49 50 51 53 54 57 59 70
  chungcumini..................................33 34 35 36 37 38 39 42 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  EM2020..................................37 39 40 43 44 04 48 50 53 54 57 59 60 63 64
  EmLaTatCa..................................39 43 45 48 50 51 52 54 55 57 63 69 70 72 73 75 78 79 81 82
  giaosuxoay..................................42 43 44 14 46 49 50 13 51 52 53 57
  loveyouloveyou..................................14 16 17 18 19 30 32 33 34 36 37 38 39 50 52 53 54 56 57 58
  nonanoni..................................32 35 04 40 41 42 45 48 50 51 53 54 57
  numoneyee..................................26 28 29 32 35 38 40 42 48 01 50 51 52 53 55 56 57
  phuquoc..................................16 17 18 19 21 24 28 31 34 38 41 44 48 50
  sohochaylam..................................29 32 34 35 37 38 39 41 43 44 46 47 48 50 52
  tengteng..................................33 37 41 43 47 50 51 52 53 54 55 56 57
  TM201210..................................03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 30 33 40 43 50 51 52
  WIN2020..................................29 31 32 34 36 38 39 41 44 46 48 49 50 51
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (08/10/2021 at 19:41:40)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này