PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mylove279 : trúng loto 35* 85* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* 55* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 50* 63* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @ntcd : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 85* 77** thưởng 30000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 66* thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 35* 77** thưởng 30000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @X155 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 21** thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 96* 21** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 21** thưởng 20000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 32** 77** thưởng 24000 xu.
  @XS360 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 78* 85* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 77** 78* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 85* 77** thưởng 18000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 21** 77** thưởng 60000 xu.
  @co3bich : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 03* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 55* 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 21** thưởng 40000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54** thưởng 24000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 09* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @happyday : trúng loto 54** thưởng 36000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 54** thưởng 42000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 -
  vungtroisohoc36* 63*74**77* 97**07*97*25*54**
  happyday............02*11* 83*98*42*21* 83*54**
  hoahuong............04* 69*73*83*21*63**76*
  Emailty........................97**83*11**59* 63**50*
  quocanhht........................83*98*42*83*21**
  kemngot........................74* 95*61*59**84* 61*41*
  lode2019....................................34**42*15*55*
  babylove....................................60*21*72*21**
  quochuy92....................................99*42*34*54**
  thienduong01....................................83*42*25*09*
  vietkieudanhlo................................................37*34*21** 77**
  co3bich................................................29*74*80*
  consovang................................................30*84* 83*80*
  thuyanh29................................................84* 44*65*96*
  chutichhoidong................................................84* 34** 43*74*09*
  HaiNam92................................................99* 44*11* 83*21**
  ViettelDaily................................................97*22* 84*39*
  mrpts................................................21*63** 73*03*
  timlo2nhay................................................43* 34**34*38*
  vuquy48................................................14*79*96*
  tengteng................................................34** 43*63**77**
  mytamido................................................17*16* 61*55* 76*
  visaolaithe............................................................47*85* 77**
  dongkhanh1994............................................................22*66*
  danvietanhhung............................................................84*35* 77**
  bietphailamsaoday............................................................34*32**
  X155............................................................68*76*
  giangmobile............................................................07*21**
  cucaitron............................................................72* 61* 16*50*
  lienquan2019............................................................65*80*
  sohochaylam............................................................22* 79*41*
  MRNam86............................................................59* 61*21**
  thuhuyengirl............................................................34*96*
  giacmotrua............................................................65* 25*35*
  EmLaTatCa............................................................72*96* 21**
  saptrungtoroi............................................................25*21**
  TM201210............................................................68*41*
  mo3cang............................................................61* 16*76*
  Hoalanrung............................................................21*96*
  TLong888............................................................93*39*
  chaonammoi............................................................79*80*
  giacatgia............................................................07*09*
  lanh5doC............................................................83*77**
  HoangMinhTu............................................................84*32** 77**
  XS360............................................................84*41*
  Minhan............................................................25*39*
  Vumay9999............................................................01*78* 85*
  muahe2019............................................................34*77**
  HOANG YEN............................................................01*77** 78*
  numoneyee............................................................47*85* 77**
  cutibatlo............................................................83*96*
  mylove279........................................................................35* 85*
  adayroihihi........................................................................63*
  anquanhnam........................................................................50* 55*
  vinamilk........................................................................38*
  vivungonsong........................................................................55*
  caligo........................................................................76*
  zozozo........................................................................21**
  danhlolayvo........................................................................50*
  anhQuanday........................................................................50* 63*
  ditimbachthu........................................................................80*
  remix........................................................................96*
  langthangtimso........................................................................77**
  mtq........................................................................35*
  nguyenyenlinh........................................................................77**
  chidanh1con........................................................................39*
  NetCaFe........................................................................96*
  locroitrungdau........................................................................41*
  qtv272........................................................................55*
  hongtutoan........................................................................80*
  TTPL7986........................................................................21**
  niemvuisohoc........................................................................80*
  chutheanh........................................................................76*
  buihung88........................................................................39*
  OK6868........................................................................63*
  giaosuxoay........................................................................50*
  QuocLinh88........................................................................96*
  soiroichot........................................................................76*
  thichchotso........................................................................41*
  CSGT01........................................................................39*
  consokydieu........................................................................50*
  cuunon........................................................................76*
  xosoxmien........................................................................63*
  Hungquoc66........................................................................54**
  emtapdanhlo........................................................................54**
  chosau18h........................................................................77**
  WIN2020........................................................................80*
  DonaldTrump45........................................................................78*
  minhlonghn........................................................................77**
  ansongaymai........................................................................21**
  HoangToan........................................................................54**
  ntcd........................................................................78*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (30/09/2021 at 04:28:06)
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalanrung : Chốt 6 số có 77 thưởng 16666 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @baoanhthu : Chốt 8 số có 77 thưởng 12500 xu.
  @giangmobile : Chốt 7 số có 77 thưởng 14285 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @ntcd : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 14 số có 77 thưởng 7142 xu.
  @visaolaithe : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cutibatlo : Chốt 19 số có 77 thưởng 10526 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @mylove279 : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 77 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 77 thưởng 20000 xu.


  NICK- 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 -
  vivungonsong72 74 75 76 78 80 81 83 84 85 87 89 90 92 93 94 96 98 9906 08 09 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23 2694 95 98 00 04 08 09 13 14 18 19 22 24 27 28 31 34 3604 06 09 10 13 15 20 22 24 27 28 29 63 65 72 73 74 75 77 79
  toilatoi7x.................06 07 11 12 15 16 19 21 22 24 2589 34 33 32 30 92 29 24 2300 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 17 22 27 30 77 78 79 80 81
  cutibatlo..................................53 46 44 43 41 96 39 37 36 34 31 2771 53 51 49 72 46 45 76 44 41 77 40 39 79 36 35 80 31 30
  mrpts..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  mylove279..................................03 04 05 07 08 13 14 15 17 18 23 24 25 27 30 33 34 35 40 4347 48 49 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  thichchotso..................................28 32 33 34 36 37 38 42 43 45 46 47 48 52 5477 79 80 84 85 86 87 88 89 90 94 95 96 97 98 00 04 05 06 07
  Hoalanrung...................................................71 70 73 69 68 77
  cucaitron...................................................36 40 41 42 44 45 49 53 54 59 60 62 63 67 68 69 71 72 76 77
  giacmotrua...................................................62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 89
  kemngot...................................................18 20 27 31 77 78 79 80 81 84 86 87 88 90 93 95 96 97 99
  kocannoinhieu...................................................71 72 76 77 79 80 81 85 86 88 90 94 95 97 99 04 06 08 09 17
  locroitrungdau...................................................54 56 61 62 63 65 67 70 71 72 74 76 77 80 81 83 85 86 87 90
  MRNam86...................................................04 05 06 07 13 14 15 16 23 24 25 30 31 32 69 70 74 76 77 78
  dongkhanh1994...................................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  baoanhthu...................................................76 77 78 79 86 88 95 97
  giangmobile...................................................41 76 39 38 77 37 36
  hongtutoan...................................................72 74 77 79 80 82 83 84 86 89 92 94 95 98 99 01 02 04 07 08
  OK6868...................................................47 49 51 52 53 56 58 59 60 61 62 65 67 68 70 71 74 76 77 79
  HoangToan...................................................10 13 31 05 15 25 35 45 65 55 75 85 95 63 36 04 40 68 77 59
  ntcd...................................................00 03 05 07 08 30 33 35 37 38 50 53 55 57 58 70 73 75 77 78
  Uyennhi2019...................................................75 76 77 78 82 84 85 86 88 91 93 94 95 98
  visaolaithe...................................................75 77 78 81 82 87 88 91 92 95 97 98
  ansongaymai...................................................02 03 04 06 10 12 13 15 20 21 22 24 28 68 73 74 75 76 77 79
  Cauamhanoi...................................................76 77 78 79 00 01 02 03 05 06 07 08 09 20 21 22 23 25 26
  chilaconso...................................................71 77 68 67 79 62 59 80 58 51 82 49 47 83 42 38 85 37 31 86
  Emailty...................................................76 77 78 79 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
  EmLaTatCa...................................................53 54 57 59 61 62 63 66 67 69 70 71 72 75 77 78 79 80 81 84
  giacatde...................................................55 58 59 60 61 64 67 68 69 70 73 76 77 78 79 82 85 86 87 91
  HaiNam92...................................................31 34 36 38 40 44 46 47 54 56 59 64 65 66 68 74 76 77 83 84
  hatay88...................................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 85 91 92 95 01 02 05 11 12
  HOANG YEN...................................................11 77 88 33 13 31 10 01 15 51 35 53
  hung83...................................................23 26 30 31 32 35 39 40 41 68 69 71 75 76 77 78 80 84 85 86
  lethuylinh...................................................58 59 63 64 66 67 73 74 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  motobike...................................................76 77 78 80 81 82 83 85 86 87 91 92 95 01 03 05 08 10 12 13
  muahe2019...................................................40 42 43 44 45 46 47 70 72 73 74 75 76 77 80 82
  ptsmr...................................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  thuyanh29...................................................08 09 10 11 14 16 17 18 19 40 69 70 71 74 76 77 78 79 90 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (30/09/2021 at 00:03:57)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @huyenhuyen : trúng loto 92* 73* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 98* 15* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 90** thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 30* 28* thưởng 6000 xu.
  @Choivuithoi : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Hungquoc66 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05** 74* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 90** thưởng 60000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 72* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Minhan : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 05** thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 73* 72* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 05** thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 05** thưởng 30000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 25000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 05** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 05** thưởng 36000 xu.


  NICK- 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 -
  quocanhht83*98*42*83*21**05**
  lode2019............34**42*15*55*05**
  babylove............60*21*72*21**98*
  quochuy92............99*42*34*54**43*
  thienduong01............83*42*25*09*05**
  vietkieudanhlo........................37*34*21** 77**92*
  thuyanh29........................84* 44*65*96*12*
  chutichhoidong........................84* 34** 43*74*09*43*
  vuquy48........................14*79*96*05**
  tengteng........................34** 43*63**77**72*
  mytamido........................17*16* 61*55* 76*15*
  dongkhanh1994....................................22*66*90**
  cucaitron....................................72* 61* 16*50*43*
  X155....................................68*76*72*
  lienquan2019....................................65*80*62*
  thuhuyengirl....................................34*96*98*
  TM201210....................................68*41*74*
  Minhan....................................25*39*72*
  chaonammoi....................................79*80*05**
  XS360....................................84*41*43*
  HOANG YEN....................................01*77** 78*73* 72*
  numoneyee....................................47*85* 77**74*
  cutibatlo....................................83*96*30*
  anquanhnam................................................50* 55*12*
  adayroihihi................................................63*98*
  vivungonsong................................................55*98*
  danhlolayvo................................................50*92*
  langthangtimso................................................77**15*
  ditimbachthu................................................80*72*
  NetCaFe................................................96*05**
  mtq................................................35*92*
  nguyenyenlinh................................................77**37*
  chidanh1con................................................39*11*
  TTPL7986................................................21**05**
  qtv272................................................55*05**
  QuocLinh88................................................96*43*
  giaosuxoay................................................50*98*
  Hungquoc66................................................54**74*
  cuunon................................................76*05** 74*
  DonaldTrump45................................................78*15*
  minhlonghn................................................77**30*
  huyenhuyen............................................................92* 73*
  Ronaldo7............................................................15*
  tinhtuoisang............................................................98*
  vuanh886............................................................11*
  alololo............................................................15*
  vhg123............................................................73*
  phuquoc............................................................92*
  traucon............................................................37* 73*
  bachthu3nhay............................................................05**
  hung83............................................................15*
  yeusohoc............................................................05**
  dieuanh96............................................................12*
  CatLinhHD............................................................30*
  EM2020............................................................37* 73*
  cuocchienso............................................................98* 15*
  DuyManh92............................................................05**
  toilatoi7x............................................................30*
  motobike............................................................98*
  Covid19............................................................43*
  danlode2k2............................................................98*
  tamhoncuada............................................................15*
  vaobothoi............................................................98*
  HUYEN6879............................................................15*
  thantai368............................................................90**
  giacatde............................................................92*
  toanbatbai............................................................74*
  Cauamhanoi............................................................98*
  hatay88............................................................98*
  nonanoni............................................................15*
  allwin99............................................................92*
  Quyettien2008............................................................30* 28*
  Choivuithoi............................................................74*
  Canh1102............................................................62*
  vjpcachua............................................................11*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @thantai368 : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @zozozo : Chốt 13 số có 11 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 19 số có 11 thưởng 10526 xu.


  NICK- 29/09 - - 30/09 -
  giangmobile41 76 39 38 77 37 3666 67 69 80 81 82 86 87 89 90 91 92 96 97 99 10 11 12 16 17
  HOANG YEN11 77 88 33 13 31 10 01 15 51 35 5310 01 45 54 27 72 16 61 15 51 35 53 30 03 13 31 11 66 00
  CSGT01.................01 03 04 05 11 13 14 15 21 23 24 25 31 33 34 75 80 81 82 83
  quochuy92.................89 91 92 94 96 01 02 05 06 09 11 12 14 15 16 19 21 24 25 29
  chaonammoi.................06 08 09 11 13 15 17 18 19 26 27 28 31 33 35 75
  dacbiet99.................02 03 04 05 07 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 72 75 76 77 80
  danv411.................10 11 19 44 51 53 54 55 57 80 81 82 83 84 85 86 87 88 91 93
  Ronaldo7.................10 11 13 14 16 18 19 20 78 81 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93
  hyvongwin.................93 95 97 98 02 03 04 07 08 11 13 17 18 20 22 23 27 28 30
  co3bich.................09 11 13 16 17 19 21 23 26 27 29 31 33 36 37 39 40 41 42 43
  lanh5doC.................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 31 32 33 34 35 36
  minhlonghn.................02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 19 20 69 70 75 78 82 83 84
  qtv272.................06 11 15 16 18 19 20 24 25 27 28 34 36 42 43 45 46 48 51 52
  tengteng.................99 01 03 04 07 11 13 14 17 20 21 22 23 24 25 26
  thantai368.................02 20 11 66 39 93 48 84 52 25 57 75 16 61 34 43 56 65
  zozozo.................05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này