PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HaiNam92 : trúng loto 14** 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 46* 64* 12** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 36* 91* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @Omehome : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 15* 41* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 36* 74* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* 84* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 12** 14** thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 64* 15* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* 91* 00* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* 91* 74* thưởng 18000 xu.
  @giacatde : trúng loto 84* 46* thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 84* 64* thưởng 20000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40* 12** thưởng 18000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 46* 64* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 44* 74* thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 12** 91* thưởng 27000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 79* 36* thưởng 18000 xu.
  @Batman : trúng loto 03* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 74* 47* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 15* 19* 91* thưởng 36000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 47* 74* thưởng 24000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @Minhan : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @Tieunguyen : trúng loto 12** 36* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 74* 47* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 74* thưởng 30000 xu.
  @bababyby : trúng loto 12** 44* thưởng 54000 xu.
  @mrpts : trúng loto 12** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 64* 46* thưởng 42000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 44* thưởng 21000 xu.


  NICK- 15/08 - - 16/08 - - 17/08 - - 18/08 - - 19/08 - - 20/08 - - 21/08 -
  vtvcab99**19*97*11*02*59*64* 46*
  lienquan201969*96*40* 63* 36*39*37*54*44*
  allwin99............29* 35*02*** 89*84* 43**96*82*74*
  bababyby............22*91*68** 86*44* 99*99*12** 44*
  mrpts............80*62*82*83*54*12**
  Canh1102........................36* 63* 72*59**67* 76*55*74* 47*
  mamalanlan....................................14*67*08* 80*15* 19* 91*
  mualanh2020....................................82*67* 76*68* 41*47* 74*
  TTPL7986....................................43**48*71**84*
  Minhan....................................14*48*31*41*
  Tieunguyen....................................12*27*19*12** 36*
  danvietanhhung................................................06*60*00*
  QuocLinh88................................................04*99* 95* 59*19*
  HUYEN6879................................................48*54*44*
  CSGT01................................................06*59* 95*46* 64*
  ditimbachthu................................................06*59* 95*12**
  XS360................................................37* 05*59*44* 74*
  vuquy48................................................05*99*00*
  baycaobayxa................................................74*19*44*
  chutheanh................................................04*60*12** 91*
  luonluontop1................................................48*41*15*
  caligo................................................96*95*79* 36*
  Batman................................................75*90*03*
  EM2020................................................96*59* 95*74* 47*
  thienduong01................................................07*71** 17*41*
  lethuylinh............................................................55*64* 15*
  songque38............................................................17* 71**19* 91* 00*
  tinhtuoisang............................................................17*19* 91* 74*
  giacatde............................................................95*84* 46*
  selaylaitatca............................................................68*84* 64*
  OK6868............................................................59* 95*19*
  saptrungtoroi............................................................17* 71**91*
  hoisohoc............................................................38*44*
  vungtroisohoc............................................................38* 82*47*
  Covid19............................................................54*47*
  X155............................................................99*44*
  qtv272............................................................80*41* 14**
  vaobothoi............................................................95*46*
  lode2019............................................................41*84*
  DamVinhHung............................................................70*41*
  Axz23............................................................90*79*
  adayroihihi............................................................41*00*
  ViettelDaily............................................................17* 71**32*
  happyday............................................................41*36*
  cuunon............................................................99*44*
  vuanh886............................................................41* 60*40* 12**
  chinh1689482997............................................................71**57*
  alololo............................................................55* 59*00*
  Npt............................................................87*40*
  dieuanh96............................................................31*64*
  xoay............................................................18*01*
  HaiNam92........................................................................14** 74* 47*
  hoanghonxanh........................................................................46* 64* 12**
  minhdiep........................................................................15*
  huyenhuyen........................................................................36*
  danhlolayvo........................................................................41*
  vivungonsong........................................................................79*
  girlcity........................................................................12**
  cutibatlo........................................................................40*
  hoahuong........................................................................36* 91*
  hoaihd85........................................................................64*
  yeusohoc........................................................................36*
  Thuminh........................................................................91* 19*
  haiyen1295........................................................................14**
  sangtruatoi........................................................................15*
  fuynypika........................................................................27*
  bietphailamsaoday........................................................................74* 47*
  tinhyeucuatoi........................................................................47*
  anhQuanday........................................................................47* 74*
  Omehome........................................................................19*
  danlode2k2........................................................................84*
  Hoalanrung........................................................................14**
  quocanhht........................................................................40*
  hung83........................................................................41*
  consovang........................................................................44*
  kemngot........................................................................91*
  loveyouloveyou........................................................................15*
  emtapdanhlo........................................................................12**
  Cauamhanoi........................................................................15* 41*
  baoanhthu........................................................................79*
  Emailty........................................................................19* 91*
  kyniemxua........................................................................15*
  Nguoibinhthuong2020........................................................................03*
  tuankhang1980........................................................................36* 74*
  chosau18h........................................................................44*
  AffCup........................................................................64*
  bachthu3nhay........................................................................00*
  chidanh1con........................................................................91*
  buihung88........................................................................40*
  ptsmr........................................................................03*
  lanh5doC........................................................................79*
  hyvongwin........................................................................12**
  kocannoinhieu........................................................................15*
  TLong888........................................................................79*
  mo3cang........................................................................15* 84*
  phocuvangem........................................................................79*
  HoangMinhTu........................................................................14**
  quochuy92........................................................................41*
  quangninh279........................................................................12** 14**
  DINHMINHSON........................................................................15*
  thantai368........................................................................84*
  thanlo3388........................................................................84*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:21:57) , chutheanh (21/08/2021 at 19:48:41)
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @miule : Chốt 11 số có 57 thưởng 9090 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @cucaitron : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 6 số có 57 thưởng 16666 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quocanhht : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 6 số có 57 thưởng 33333 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giahuy912 : Chốt 19 số có 57 thưởng 15789 xu.


  NICK- 19/08 - - 20/08 - - 21/08 -
  giahuy91235 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4566 67 68 69 92 93 94 95 96 97 98 20 21 22 23 24 25 29 30 3123 24 26 27 50 53 54 56 57 60 63 64 66 67 90 93 94 96 97
  quocanhht.................71 72 74 75 77 78 79 90 92 93 95 96 97 98 9957 43 58 41 59 38 61 64 37 65 34 69 32 70 73 29 74 28 78 25
  vuquy48.................23 24 73 75 78 81 82 84 86 87 88 89 90 93 95 96 9848 49 53 57 59 62
  girlcity.................50 53 54 60 62 63 68 72 78 80 81 84 86 87 88 90 9343 44 45 46 47 48 49 57 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84
  saptrungtoroi.................43 51 52 56 60 61 65 66 67 69 76 83 92 93 96 01 02 03 06 1053 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 80 81 82 83 85 86 87
  miule..................................43 44 45 48 51 52 53 54 57 60 61
  Ronaldo7..................................39 51 31 52 19 55 18 56 57 17 58 16 59 15 71 72 12 75 11 76
  tamhoncuada..................................54 55 56 57 58 59 62 63 66 69 71 72 75 78 80 81 84 87 90 93
  bietphailamsaoday..................................40 11 41 45 50 10 51 53 54 09 56 57 08 58 59 60 06
  cucaitron..................................23 25 28 29 33 35 38 39 43 45 48 49 53 55 57 58 59 63 65
  cuocchienso..................................40 27 41 42 43 26 44 45 46 24 47 48 22 49 52 54 19 56 57 59
  chot10trung1..................................37 49 50 35 52 34 54 32 55 57 31 58 30 59 27 61 64 25 65 24
  chuoi..................................45 54 56 65 57 75 58 85 55 59 95 10 01 12 21 14 41 11 31 13
  DAIPHAT88..................................24 25 26 28 29 50 51 52 53 55 56 57 59 60 61 62 64 65 66 68
  giacmotrua..................................28 51 26 56 57 24 60 21 62 20 64 65 19 66 17 67 15 71 73 12
  kepbang..................................52 57 58 19 59 67 12 68 69 70 07 73 75 76 05 77
  kyniemxua..................................49 48 50 47 53 46 55 56 44 57 41 58 40 59 62 39 64 38 65 35
  langthangtimso..................................57 58 59 61 62 66
  tinhyeucuatoi..................................52 56 57 59 60 61 65 66 68 70 75 79 86 89 92 93 95 97 98
  Uyennhi2019..................................23 24 57 58 59 60 63 69 72 78 79 81 87 88 90 96 97
  vietkieudanhlo..................................51 52 42 53 54 55 41 56 57 58 40 59 62 68 38 70 71 32 72 73
  vtvcab..................................53 55 57 59 62 68 69 73 75 78 80 82 84 86 87 89 91 93 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:22:03)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ngandoan : trúng loto 10* 01* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37* 62* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 97** 11** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 85* 18* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* 63* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* 97** thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Laodocvat : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @xitlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Akina : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Lsolde : trúng loto 35* 30* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 69* 92* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* 35* thưởng 20000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 01* 10* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 06** thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Omehome : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* 37* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 30* 63* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @xoay : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 97** thưởng 24000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 69* thưởng 20000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 35* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mamalanlan : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.
  @Minhan : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @Tieunguyen : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Canh1102 : trúng loto 83* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 92* 06** thưởng 63000 xu.
  @mrpts : trúng loto 69* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vtvcab : trúng loto 92* thưởng 24000 xu.


  NICK- 15/08 - - 16/08 - - 17/08 - - 18/08 - - 19/08 - - 20/08 - - 21/08 - - 22/08 -
  vtvcab99**19*97*11*02*59*64* 46*92*
  allwin99............29* 35*02*** 89*84* 43**96*82*74*92* 06**
  mrpts............80*62*82*83*54*12**69*
  Canh1102........................36* 63* 72*59**67* 76*55*74* 47*83*
  mamalanlan....................................14*67*08* 80*15* 19* 91*01*
  Minhan....................................14*48*31*41*34*
  Tieunguyen....................................12*27*19*12** 36*69*
  ditimbachthu................................................06*59* 95*12**97**
  CSGT01................................................06*59* 95*46* 64*69*
  vuquy48................................................05*99*00*92*
  caligo................................................96*95*79* 36*59*
  chutheanh................................................04*60*12** 91*35*
  EM2020................................................96*59* 95*74* 47*59*
  OK6868............................................................59* 95*19*63*
  saptrungtoroi............................................................17* 71**91*92*
  lethuylinh............................................................55*64* 15*63*
  vungtroisohoc............................................................38* 82*47*59*
  X155............................................................99*44*34*
  Axz23............................................................90*79*62*
  vaobothoi............................................................95*46*37*
  DamVinhHung............................................................70*41*30* 63*
  songque38............................................................17* 71**19* 91* 00*35*
  tinhtuoisang............................................................17*19* 91* 74*37*
  selaylaitatca............................................................68*84* 64*59*
  cuunon............................................................99*44*16*
  alololo............................................................55* 59*00*83*
  Npt............................................................87*40*16*
  xoay............................................................18*01*37*
  hoanghonxanh........................................................................46* 64* 12**69* 92*
  quocanhht........................................................................40*63* 35*
  thantai368........................................................................84*01* 10*
  minhdiep........................................................................15*92*
  huyenhuyen........................................................................36*59*
  cutibatlo........................................................................40*92*
  vivungonsong........................................................................79*85*
  girlcity........................................................................12**59*
  hoaihd85........................................................................64*06**
  haiyen1295........................................................................14**69*
  bietphailamsaoday........................................................................74* 47*92*
  tinhyeucuatoi........................................................................47*97**
  fuynypika........................................................................27*90*
  anhQuanday........................................................................47* 74*16*
  Hoalanrung........................................................................14**37*
  Omehome........................................................................19*59*
  HaiNam92........................................................................14** 74* 47*37*
  Cauamhanoi........................................................................15* 41*97**
  hung83........................................................................41*69*
  consovang........................................................................44*97**
  AffCup........................................................................64*83*
  loveyouloveyou........................................................................15*34*
  baoanhthu........................................................................79*34* 37*
  chidanh1con........................................................................91*63*
  TLong888........................................................................79*62*
  phocuvangem........................................................................79*59*
  lanh5doC........................................................................79*37*
  kocannoinhieu........................................................................15*72*
  thanlo3388........................................................................84*92*
  ngandoan....................................................................................10* 01*
  Chetvidep6789....................................................................................59*
  timlo2nhay....................................................................................59*
  chuasonlam666....................................................................................66*
  lodelk....................................................................................11**
  AnBao....................................................................................63*
  antamwin....................................................................................83*
  toilatoi7x....................................................................................92*
  tuandjgj....................................................................................62*
  anhnumberone....................................................................................92*
  kepbang....................................................................................34*
  mtq....................................................................................69*
  hongtutoan....................................................................................16*
  babylove....................................................................................92*
  mytamido....................................................................................59*
  chot10trung1....................................................................................37* 62*
  vinamilk....................................................................................97** 11**
  DonaldTrump45....................................................................................59*
  giangmobile....................................................................................69*
  vietkieudanhlo....................................................................................37*
  cucaitron....................................................................................92*
  KINGTON....................................................................................97**
  EmLaTatCa....................................................................................34*
  lamlaitudau2020....................................................................................69*
  chuoi....................................................................................85* 18*
  giacmotrua....................................................................................35*
  quoctrong89....................................................................................59*
  SoiLoto....................................................................................63*
  TM201210....................................................................................62*
  chutichhoidong....................................................................................85*
  thuhuyengirl....................................................................................59* 63*
  hatay88....................................................................................69*
  numoneyee....................................................................................16* 97**
  locroitrungdau....................................................................................11**
  thuyanh29....................................................................................06**
  dongkhanh1994....................................................................................62*
  Uyennhi2019....................................................................................30*
  vhg123....................................................................................92*
  Laodocvat....................................................................................35*
  binbinhn....................................................................................72*
  xitlo....................................................................................34*
  Akina....................................................................................34*
  Lsolde....................................................................................35* 30*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:22:29) , chutheanh (24/08/2021 at 04:08:12)
  1. chutheanh
   QL thống kê còn thiếu trong trúng lô thông. Ngày 17/8 trúng lô 54
   ngày 18/8 trúng lô 57
   Các ngày tiếp theo đã rõ.
    
   chutheanh, 24/08/2021
  2. chutheanh
   Máy nhạy quá lại nhảy rồi.
   QL xoá hộ
    
   chutheanh, 24/08/2021
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @NHANTAI : Chốt 12 số có 11 thưởng 8333 xu.
  @Pearl : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 11 thưởng 7692 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 13 số có 11 thưởng 7692 xu.
  @mytamido : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 14 số có 11 thưởng 7142 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 11 số có 11 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 11 thưởng 15384 xu.


  NICK- 21/08 - - 22/08 -
  tamhoncuada54 55 56 57 58 59 62 63 66 69 71 72 75 78 80 81 84 87 90 9309 11 14 16 19 20 23 25 28 32 34 37 39 41 43 46 48 50 52 55
  kepbang52 57 58 19 59 67 12 68 69 70 07 73 75 76 05 7767 68 80 81 82 83 84 85 87 88 00 01 02 03 04 05 07 08 10 11
  tinhyeucuatoi52 56 57 59 60 61 65 66 68 70 75 79 86 89 92 93 95 97 9800 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 81 82 83 84 86
  Uyennhi201923 24 57 58 59 60 63 69 72 78 79 81 87 88 90 96 9704 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20
  EmLaTatCa.................81 82 83 84 85 86 87 88 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
  toilatoi7x.................09 11 15 16 18 19 25 27 28 29 33 36 61 63 65 66 73 75 79 81
  adayroihihi.................93 94 96 97 98 99 00 01 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17
  baoanhthu.................08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 03 18 19 23 26 28 30 31 32 33
  tinhtuoisang.................00 01 05 06 08 10 11 15 16 18 19 21 25 26 28 29 31 35 36 37
  NHANTAI.................11 66 61 16 31 13 86 68 81 18 36 63
  Pearl.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  caligo.................01 02 03 06 09 10 11 12 15 18 20 21 24 27 29 72 74 75 76
  consovang.................79 81 84 85 87 88 89 90 93 94 96 97 98 11 12 14 15 16 18 41
  chidanh1con.................80 82 86 88 90 92 96 98 00 02 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17
  chungcumini.................04 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
  Hoalanrung.................86 87 90 91 93 94 96 01 02 03 04 05 06 09 11 12 14 16 18 20
  lamlaitudau2020.................12 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 26 27 28 29
  lienquan2019.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 33
  mytamido.................96 98 99 01 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20
  Npt.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  thienduong01.................01 02 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  traucon.................08 09 10 11 12 13 14 49 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 77
  xosoxmien.................00 02 04 06 09 11 13 15 18 19 20
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:22:48)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @QuocLinh88 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @Batman : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* 50* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* 29* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 36* 63* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38* 74* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Pearl : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Phatloclocphat6886 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Chetvidep6789 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 38* 68* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @xoay : trúng loto 45** 47* thưởng 60000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @X155 : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 85* 50* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 25000 xu.
  @caligo : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 36* 85* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 36* 76* thưởng 36000 xu.
  @Tieunguyen : trúng loto 47* thưởng 36000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 47* 74* thưởng 48000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @XS360 : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @giacmotrua : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 18 số có 91 thưởng 5555 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 18 số có 91 thưởng 5555 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 13 số có 91 thưởng 7692 xu.
  @soiroichot : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @traucon : Chốt 16 số có 91 thưởng 12500 xu.


  NICK- 22/08 - - 23/08 -
  Hoalanrung86 87 90 91 93 94 96 01 02 03 04 05 06 09 11 12 14 16 18 2098 93 92 91 90 89 88 86 84 79 77 75 70 68 66 61 60 59 57 52
  lamlaitudau202012 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 26 27 28 2993 91 89 88 94 87 86 85 84 83 82 81 80 77 76 75 73 68 67 66
  traucon08 09 10 11 12 13 14 49 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7762 64 70 71 72 74 80 81 82 84 88 90 91 92 94 98
  XS360.................77 79 82 83 91 92 93 95 97
  DAIPHAT88.................56 62 63 64 65 71 72 73 74 80 81 82 83 90 91 92 99
  danlode2k2.................79 81 82 86 87 89 91 92 96 97 99
  giacmotrua.................71 75 77 80 84 86 90 91 92
  Ronaldo7.................21 24 25 28 30 31 70 71 75 78 79 80 84 85 88 89 91 94 95 98
  bietphailamsaoday.................18 19 20 28 29 31 34 70 73 74 81 82 83 84 86 89 90 91 92 93
  Chetvidep6789.................19 91 14 41 69 96 64 46 18 81 13 31 23 32 63 36 68 86 78 87
  chot10trung1.................17 19 21 22 23 26 28 76 77 79 80 82 83 85 86 89 91 92 93 94
  muahe2019.................27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 77 78 79 81 83 90 91 92 93
  niemvuisohoc.................57 58 59 60 61 63 65 67 71 73 75 76 79 81 83 85 88 91 93 94
  sangtruatoi.................52 53 55 61 64 69 70 71 73 78 79 80 82 87 88 89 91 96 97 98
  hoaihd85.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 05 10 11 12
  nguyenyenlinh.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  antamwin.................95 91 86 85 76 73 71 69 68 67 64 62 61 59 58 55 53 52 50 46
  giacatde.................67 70 71 73 74 75 76 77 80 85 89 91 92 93 94 95 98 99
  HoangMinhTu.................91 92 93 95 96 97 99 02 04 05 08 09 14 15 18 19 20 22 23 24
  hongtutoan.................95 94 92 91 96 87 86 85 84 83
  huyenhuyen.................56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 77 79 86 88 90 91
  kocannoinhieu.................65 68 69 72 74 78 81 82 83 86 87 89 90 91 92 95 96 98
  loveyouloveyou.................88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  minhlonghn.................97 96 95 94 98 93 92 91 90 89 84 83 79 78 77 76 75 74 73 72
  phocuvangem.................70 71 72 73 77 80 81 82 86 89 91 95 98 07 08 13 16 17 18 19
  Quantubaothu77.................55 37 73 19 91 01 10 56 65 29 92 47 74
  soiroichot.................84 85 86 87 90 91 93 94 95 96 97
  thuhuyengirl.................63 64 70 73 78 81 82 85 87 88 89 90 91 94 98 00 03 05 06 07
  visaolaithe.................76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 23/08/2021
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:22:56) , chinh1689482997 (26/08/2021 at 03:00:29) , chutheanh (23/08/2021 at 20:15:47)
  1. Tieunguyen
   Thiếu tên Tieunguyen chốt lô ngày 23/8 mod nhé! Mình chốt lô có 47. Thông 6 ngày rồi.
    
   Tieunguyen, 23/08/2021
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (23/08/2021 at 22:33:50)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 48* 51* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 48* 02* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 17* 02* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 17* 18** thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 60** 99* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 89* 45* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 48* 02* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 91* 99* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Omehome : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 60** 51* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 91* 51* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 51* 89* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* 99* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60** thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60** 17* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* 99* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Laodocvat : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @SaLat123 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Akina : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Noinho : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HOANG YEN : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* 04* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89* 17* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* 02* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* 02* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 11* 24* thưởng 30000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 86* 46* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 86* thưởng 25000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* 17* thưởng 30000 xu.
  @songque38 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 04* thưởng 30000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 45* thưởng 21000 xu.


  NICK- 18/08 - - 19/08 - - 20/08 - - 21/08 - - 22/08 - - 23/08 - - 24/08 -
  Minhan14*48*31*41*34*36* 76*45*
  CSGT01............06*59* 95*46* 64*69*29*04*
  ditimbachthu............06*59* 95*12**97**68*04*
  lethuylinh........................55*64* 15*63*45**69*
  Axz23........................90*79*62*44*86*
  tinhtuoisang........................17*19* 91* 74*37*91*91* 17*
  songque38........................17* 71**19* 91* 00*35*45**14*
  huyenhuyen....................................36*59*96*99*
  girlcity....................................12**59*47*04*
  hoaihd85....................................64*06**50*45*
  Cauamhanoi....................................15* 41*97**38*99*
  Hoalanrung....................................14**37*02*48*
  giangmobile................................................69*45**11* 24*
  Chetvidep6789................................................59*11*45*
  chuoi................................................85* 18*50*24*
  mytamido................................................59*68*04*
  KINGTON................................................97**44*86* 46*
  chutichhoidong................................................85*38* 68*86*
  HOANG YEN............................................................76*99*
  QuocLinh88............................................................76*99* 04*
  danhlolayvo............................................................91*46*
  HUYEN6879............................................................44*45*
  ansongaymai............................................................45**86*
  baycaobayxa............................................................47* 74*45*
  sangtruatoi............................................................74* 47*99*
  NHANTAI............................................................76*46*
  nguyenyenlinh............................................................68*24*
  chungcumini............................................................50*89* 17*
  kemngot............................................................47* 74*48* 02*
  bachthu3nhay............................................................50* 29*69*
  traucon............................................................31*91* 02*
  thienduong01............................................................76*14*
  xosoxmien............................................................68*24*
  mo3cang............................................................29*51*
  DuyManh92............................................................02*86*
  Ronaldo7............................................................91*14*
  Quantubaothu77............................................................80*60**
  TTPL7986........................................................................48* 51*
  vtvcab........................................................................48* 02*
  cutibatlo........................................................................51*
  OK6868........................................................................48*
  vungtroisohoc........................................................................17* 02*
  chuasonlam666........................................................................17* 18**
  saptrungtoroi........................................................................17*
  danvietanhhung........................................................................60** 99*
  vuquy48........................................................................89* 45*
  HaiNam92........................................................................04*
  mrpts........................................................................93*
  consovang........................................................................48* 02*
  AnBao........................................................................91* 99*
  loveyouloveyou........................................................................02*
  hoisohoc........................................................................45*
  hongtutoan........................................................................48*
  toilatoi7x........................................................................91*
  XS360........................................................................99*
  tuandjgj........................................................................24*
  nonanoni........................................................................24*
  Omehome........................................................................11*
  luonluontop1........................................................................51*
  Thuminh........................................................................91*
  TM201210........................................................................60** 51*
  TLong888........................................................................04*
  phuquoc........................................................................60**
  remix........................................................................17*
  SoiLoto........................................................................04*
  giacatde........................................................................89*
  miule........................................................................02*
  vinamilk........................................................................91* 51*
  chosau18h........................................................................14*
  lode2019........................................................................51* 89*
  selaylaitatca........................................................................02*
  shopeone........................................................................14*
  buihung88........................................................................04*
  vaobothoi........................................................................45*
  kocannoinhieu........................................................................14*
  chinh1689482997........................................................................46*
  dacbiet99........................................................................48*
  MRNam86........................................................................48* 99*
  numoneyee........................................................................51*
  lamlaitudau2020........................................................................60**
  hyvongwin........................................................................89*
  bacang........................................................................70*
  tamhoncuada........................................................................60** 17*
  giacatgia........................................................................02* 99*
  dieuanh96........................................................................11*
  kyniemxua........................................................................14*
  locroitrungdau........................................................................14*
  kiep_lo_de........................................................................57*
  Uyennhi2019........................................................................86*
  quangninh279........................................................................17*
  Laodocvat........................................................................89*
  vhg123........................................................................27*
  danhnhothoi........................................................................48*
  HoangMinhTu........................................................................04*
  thichchotso........................................................................04*
  anquanhnam........................................................................02*
  SaLat123........................................................................93*
  Hoanglam2006........................................................................86*
  Akina........................................................................93*
  Noinho........................................................................65*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:23:15)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vuquy48 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @thienduong01 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @xoay : Chốt 3 số có 89 thưởng 33333 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @ansongaymai : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @cuunon : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @TM201210 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 18 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 89 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : Chốt 13 số có 89 thưởng 23076 xu.


  NICK- 22/08 - - 23/08 - - 24/08 -
  lamlaitudau202012 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 26 27 28 2993 91 89 88 94 87 86 85 84 83 82 81 80 77 76 75 73 68 67 6678 79 80 81 83 84 87 89 90 92 94 96 99
  muahe2019.................27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 77 78 79 81 83 90 91 92 9320 21 23 76 77 78 80 81 85 87 89 90 91 94 95 96 97 98
  antamwin.................95 91 86 85 76 73 71 69 68 67 64 62 61 59 58 55 53 52 50 4669 70 73 74 77 78 82 83 86 87 89 91 92 96 98 01 04 07 10 13
  HoangMinhTu.................91 92 93 95 96 97 99 02 04 05 08 09 14 15 18 19 20 22 23 2412 14 15 18 21 23 24 25 26 27 29 32 79 80 81 83 85 87 88 89
  vuquy48..................................67 70 71 72 76 78 79 80 81 85 87 88 89 94 97 98
  anquanhnam..................................47 62 67 69 71 72 77 79 81 82 87 89 91 92 97 99
  HUYEN6879..................................78 79 81 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04 07 09 10 11
  langthangtimso..................................88 89 90 96 97 99 06 08 09 15 16 17 18 19 24 26 27 29 33 35
  lethuylinh..................................54 55 56 59 61 63 64 65 69 73 74 77 81 83 86 87 89 91 95 96
  lode2019..................................86 87 88 89 91 92 95 96 97 98 00 01 04 05 06 07 10 14 16 19
  MRNam86..................................71 74 76 79 80 82 84 89 91 92 93 94 97 98 99 00 01 02 03 06
  TTPL7986..................................88 89 94 95 96 97 98 99
  thienduong01..................................78 79 81 83 85 87 89 90 92 94 96 98
  vuanh886..................................88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lienquan2019..................................81 82 83 84 85 86 87 88 89 98 99 08 09 18 19 20 21 22 23 24
  xoay..................................05 89 24
  happyday..................................17 21 25 26 29 30 31 32 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92
  vaobothoi..................................81 82 84 89 90 91 93 98 99
  ansongaymai..................................74 36 34 80 29 27 81 26 83 18 17 89 16 10 90 09
  Canh1102..................................50 53 55 59 61 63 65 69 70 71 73 77 80 81 83 87 89 90 91 95
  Cauamhanoi..................................82 83 84 85 86 87 88 89 97
  cuunon..................................88 89 91 93 96 97 98
  chilaconso..................................88 89 90 97 98 99 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  danv411..................................02 04 06 07 08 12 13 15 19 64 66 67 82 83 84 85 86 87 88 89
  DuyManh92..................................62 63 66 67 68 71 76 80 81 84 85 86 88 89 93 98
  Emailty..................................81 86 87 89 91 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 16
  hoahuong..................................69 70 72 75 80 82 85 89 90 92 95 99
  khongcogihet..................................65 66 69 72 73 75 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93
  luonluontop1..................................24 79 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 97 98
  quochuy92..................................82 63 62 83 61 60 84 56 85 49 48 86 47 46 87 45 88 44 43 89
  shopeone..................................78 80 81 83 87 89 90 92 96 98 99
  TM201210..................................47 89 43 42 41 40 90 39 37 33 32 91
  toanbatbai..................................20 21 23 25 30 32 67 69 70 71 75 78 80 84 85 87 89 93 94 98
  thichchotso..................................74 79 83 84 88 89 91 93 94 98 99 01 03 04 08 11 13 19 21 24
  vungtroisohoc..................................89 90 91 93 94 95 96 98 03 07 09 13 16 19 23 27 30 31 32 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:23:23)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @allwin99 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54* 86* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 89* 90** thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 85* 96* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* 05** thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* 11* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 27** thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 47* 05** thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 86* 89* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 86* 54* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 39* 54* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 85* 47* thưởng 6000 xu.
  @Anthea : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 54* 35* thưởng 6000 xu.
  @Morela : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Thanhtam0562690328 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 78** thưởng 20000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 51* 11* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 70* 11* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @Akina : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05** 11* thưởng 45000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 60* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 90** thưởng 48000 xu.


  NICK- 18/08 - - 19/08 - - 20/08 - - 21/08 - - 22/08 - - 23/08 - - 24/08 - - 25/08 -
  Minhan14*48*31*41*34*36* 76*45*90**
  CSGT01............06*59* 95*46* 64*69*29*04*60*
  lethuylinh........................55*64* 15*63*45**69*86*
  huyenhuyen....................................36*59*96*99*83*
  girlcity....................................12**59*47*04*12*
  Cauamhanoi....................................15* 41*97**38*99*05** 11*
  Hoalanrung....................................14**37*02*48*60*
  chutichhoidong................................................85*38* 68*86*51*
  HUYEN6879............................................................44*45*54*
  sangtruatoi............................................................74* 47*99*89*
  baycaobayxa............................................................47* 74*45*89*
  bachthu3nhay............................................................50* 29*69*83*
  traucon............................................................31*91* 02*96*
  OK6868........................................................................48*60*
  chuasonlam666........................................................................17* 18**83*
  vuquy48........................................................................89* 45*96*
  HaiNam92........................................................................04*12*
  Thuminh........................................................................91*83*
  TLong888........................................................................04*78**
  phuquoc........................................................................60**96*
  XS360........................................................................99*54*
  nonanoni........................................................................24*12*
  chosau18h........................................................................14*39*
  vaobothoi........................................................................45*47*
  TM201210........................................................................60** 51*05**
  remix........................................................................17*86*
  kocannoinhieu........................................................................14*51*
  hyvongwin........................................................................89*51* 11*
  lamlaitudau2020........................................................................60**60*
  miule........................................................................02*86*
  selaylaitatca........................................................................02*86*
  bacang........................................................................70*47*
  shopeone........................................................................14*47*
  tamhoncuada........................................................................60** 17*32*
  vhg123........................................................................27*49*
  HoangMinhTu........................................................................04*60*
  kiep_lo_de........................................................................57*70* 11*
  thichchotso........................................................................04*83*
  Uyennhi2019........................................................................86*60*
  Akina........................................................................93*12*
  allwin99....................................................................................83*
  minhdiep....................................................................................54* 86*
  khongcogihet....................................................................................96*
  lienquan2019....................................................................................47*
  Covid19....................................................................................47*
  lodelk....................................................................................89* 90**
  Canh1102....................................................................................85* 96*
  hoanghonxanh....................................................................................96* 05**
  chaonammoi....................................................................................89*
  haiyen1295....................................................................................12* 11*
  baoanhthu....................................................................................83*
  hoahuong....................................................................................83*
  anhnumberone....................................................................................51*
  fuynypika....................................................................................27**
  bababyby....................................................................................47* 05**
  babylove....................................................................................51*
  co3bich....................................................................................86* 89*
  chutheanh....................................................................................89*
  cuunon....................................................................................47*
  danv411....................................................................................05**
  qtv272....................................................................................47*
  giahuy912....................................................................................83*
  chot10trung1....................................................................................35*
  EmLaTatCa....................................................................................54*
  ViettelDaily....................................................................................32*
  chidanh1con....................................................................................05**
  happyday....................................................................................12*
  xoay....................................................................................35*
  vuanh886....................................................................................05**
  cucaitron....................................................................................86*
  cuocchienso....................................................................................86*
  muahe2019....................................................................................89*
  phocuvangem....................................................................................54*
  tuankhang1980....................................................................................47*
  DAIPHAT88....................................................................................86*
  khongsothua....................................................................................83*
  minhlonghn....................................................................................05**
  minhquang2016....................................................................................86*
  toanbatbai....................................................................................86* 54*
  Emailty....................................................................................51*
  ptsmr....................................................................................30*
  CatLinhHD....................................................................................05**
  niemvuisohoc....................................................................................39* 54*
  quochuy92....................................................................................05**
  thantai368....................................................................................18*
  khongcohoiket....................................................................................85* 47*
  Anthea....................................................................................39*
  NOT_GOOD....................................................................................54* 35*
  Morela....................................................................................12*
  Thanhtam0562690328....................................................................................30*
  Annhien....................................................................................90**
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:23:31) , chutheanh (25/08/2021 at 19:31:18)
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DAIPHAT88 : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @chidanh1con : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @hongtutoan : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @miule : Chốt 14 số có 89 thưởng 7142 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 7 số có 89 thưởng 14285 xu.
  @Thanhtam0562690328 : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Tieunguyen : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 89 thưởng 13333 xu.
  @MRNam86 : Chốt 13 số có 89 thưởng 15384 xu.
  @shopeone : Chốt 12 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @vaobothoi : Chốt 15 số có 89 thưởng 13333 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 89 thưởng 10526 xu.
  @khongcogihet : Chốt 16 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 10000 xu.


  NICK- 24/08 - - 25/08 -
  lienquan201981 82 83 84 85 86 87 88 89 98 99 08 09 18 19 20 21 22 23 2469 80 82 83 85 86 87 89 90 92 93 95 96 97 99
  MRNam8671 74 76 79 80 82 84 89 91 92 93 94 97 98 99 00 01 02 03 0677 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  shopeone78 80 81 83 87 89 90 92 96 98 9970 71 74 77 78 80 83 86 87 89 96 98
  vaobothoi81 82 84 89 90 91 93 98 9985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Cauamhanoi82 83 84 85 86 87 88 89 9773 74 77 79 81 82 84 87 88 89 91 92 94 97 99 00 01 02 04
  khongcogihet65 66 69 72 73 75 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 9375 76 77 78 81 82 84 85 86 87 89 91 94 95 96 98
  vungtroisohoc89 90 91 93 94 95 96 98 03 07 09 13 16 19 23 27 30 31 32 3475 76 79 80 85 86 89 90 95 96 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  DAIPHAT88.................89 90 92 93 94 95 97 98
  Uyennhi2019.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  bietphailamsaoday.................09 10 12 15 16 17 18 19 21 71 73 79 80 81 83 85 89 90 91 92
  chot10trung1.................03 07 12 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 85 86 87 88 89
  Hoalanrung.................64 70 71 73 74 76 80 81 83 86 89 90 91 94 99 00 01 03 04 09
  tamhoncuada.................13 14 73 79 81 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chidanh1con.................83 87 88 89 92 96 97 98 99
  hongtutoan.................71 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 96 98 99
  kyniemxua.................67 68 69 74 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97
  miule.................72 76 77 79 80 82 86 87 89 90 92 96 97 99
  adayroihihi.................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  consovang.................54 55 56 57 58 59 80 81 82 84 85 86 87 88 89 00 01
  girlcity.................85 86 89 92 94 95 99 03 04 06 09 12 13 15 16 22 24 25 26 29
  huyenhuyen.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kocannoinhieu.................81 82 86 87 88 89 95 98 04 05 08 14 15 18 22 23 24 25 26 27
  minhlonghn.................88 89 93 94 97 98 99
  Thanhtam0562690328.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 09 19 29 39 49 59 69 79 89
  bachthu3nhay.................86 87 89 90 93 94 96 99
  chutheanh.................15 51 56 65 01 10 89 98 05 50
  EM2020.................61 63 67 68 70 71 73 76 77 79 81 83 85 86 87 88 89 91 93 94
  quangninh279.................81 82 83 87 89 90 91 92 96 98 99
  kiep_lo_de.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  alololo.................79 80 82 84 86 87 88 89 90 92 94 96 97 98 99
  anhnumberone.................62 64 66 67 69 70 71 72 73 75 77 78 80 82 84 87 89 91 92 93
  bababyby.................78 80 81 83 86 87 89 90 92 95 96 98 99
  danhlolayvo.................82 84 86 89 90 91 93 95 99 00 01 02 04 09 10 11 13 19 20 21
  ditimbachthu.................69 70 71 72 79 80 81 89 90 96 97 98 99 05 06 07 08 09 14 15
  hatay88.................59 60 61 63 64 65 67 68 74 76 81 82 83 85 86 88 89 94 95 98
  hoanghonxanh.................75 79 84 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 05
  hoisohoc.................88 89 90 95 98 04 05 06 07 08 09 13 14 15 18 22 23 24 25 26
  kemngot.................68 69 71 72 75 76 77 78 81 85 86 87 89 93 95 96 98 99
  khongsothua.................67 68 69 70 74 77 78 83 86 87 89 92 95 96 98 01
  minhdiep.................87 88 89 90 92 94 99 00 02 04 09 10 12 14 19 20 21 22 23 24
  mtq.................77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 98
  phuquoc.................81 83 84 85 86 88 89 91 93 94 95 96 98 99 11 13 14 15 16 18
  QuocLinh88.................82 83 85 87 89 92 96 97 99 03 05 06 07 12 15 16 17 19 23 25
  quoctrong89.................50 55 56 57 59 61 65 66 69 70 71 75 77 80 86 87 89 91 95 96
  Tieunguyen.................08 80 29 92 01 10 48 84 98 89 39 93 34 43 61 16 05 50 38 83
  yeusohoc.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (26/08/2021 at 16:23:40) , chutheanh (25/08/2021 at 19:30:18)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/08/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 40* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 54** 36* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 34* 06* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* 60* 06* thưởng 9000 xu.
  @Noinho : trúng loto 13* 31* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 24* 06* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 13* 31* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22** thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 54** 84* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 96* 54** thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 55* 54** thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 55* 89* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* 84* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* 91* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenkha123456 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 91* 06* thưởng 20000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 89* 06* 60* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 88* 54** thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 46* 24* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54** 91* thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 46* 91* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 54** 36* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70** thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 27* thưởng 10000 xu.
  @Morela : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 24* 84* thưởng 18000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 22** 24* thưởng 36000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 22** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 22** thưởng 36000 xu.
  @girlcity : trúng loto 96* thưởng 30000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @CSGT01 : trúng loto 47* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 34* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này