PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : trúng loto 25* 43* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 52** 25* 59* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 34* 99* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52** 25* 14* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 35* 43* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 59* 95* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @Minhan : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* 73** thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* 59* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 25* 52** thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* 52** thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* 09* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* 42* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 99* 98* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 09* 14* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Noinho : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 56*** thưởng 15000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 05* 95* thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 43* 34* thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 34* 43* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* 95* thưởng 18000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 59* 95* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 96* 25* 52** thưởng 48000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 96* 42* thưởng 24000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 52** 25* thưởng 36000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 34* thưởng 25000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 99* thưởng 21000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 -
  vuquy4876*99*33* 88**14*30*97* 45*99*
  locroitrungdau........................46*71*24** 34*16*34*
  minhlonghn........................37*00* 74*02*39* 60*99*
  ditimbachthu........................68*77*96*85*05*
  sangtruatoi....................................31* 79*34*97*96* 25* 52**
  minhdiep....................................77*97*83*34*
  KINGTON....................................71*84*83*96* 42*
  chot10trung1....................................00*44*22*52** 25*
  thuyanh29....................................00*47*16* 02*19*
  giacatgia................................................97* 47*02*05* 95*
  quocanhht................................................40*17*34* 43*
  muahe2019................................................40*35*34* 43*
  saptrungtoroi................................................30*16*71*
  MRNam86................................................96*92*43* 34*
  nonanoni................................................96*19* 83*42*
  DonaldTrump45................................................43* 48* 84*69*34* 43*
  babylove................................................30*02* 35*59*
  ansongaymai................................................24**92*42*
  vtvcab................................................84*60*42*
  bacang................................................32*39*98*
  huyenhuyen................................................24**63**59* 95*
  Dodonguyen................................................30*97*05*
  lienquan2019................................................99*45*99*
  Canh1102................................................44*45*59* 95*
  vinamilk................................................96*22*98*
  quangninh279............................................................17* 92*71*
  chungcumini............................................................17*95*
  yeusohoc............................................................35*34* 43*
  giahuy912............................................................44*14*
  khongcogihet............................................................19*96*
  baoanhthu............................................................63**34* 43*
  danvietanhhung............................................................02*05*
  anhQuanday............................................................02* 22*34*
  visaolaithe............................................................17*42*
  songque38............................................................19*43* 34*
  bachthu3nhay............................................................02*98*
  bietphailamsaoday............................................................44*34*
  consovang............................................................45*09*
  miule............................................................85* 83*96*
  vuanh886............................................................19* 63**14*
  EmLaTatCa............................................................69*96*
  kyniemxua............................................................60*98*
  hoaihd85............................................................19*59*
  quochuy92........................................................................25* 43*
  hatay88........................................................................52** 25* 59*
  timlo2nhay........................................................................34* 99*
  vungtroisohoc........................................................................52** 25* 14*
  emtapdanhlo........................................................................35* 43*
  mrpts........................................................................59* 95*
  Covid19........................................................................52**
  Minhan........................................................................05*
  Cauamhanoi........................................................................96*
  lamlaitudau2020........................................................................52**
  CSGT01........................................................................52**
  QuocLinh88........................................................................98* 73**
  selaylaitatca........................................................................95*
  tengteng........................................................................99* 59*
  hyvongwin........................................................................09*
  danlode2k2........................................................................98*
  lanh5doC........................................................................25* 52**
  danv411........................................................................98*
  HaiNam92........................................................................14* 52**
  giangmobile........................................................................05*
  kocannoinhieu........................................................................14*
  tinhtuoisang........................................................................19*
  traucon........................................................................09*
  kiep_lo_de........................................................................43*
  TM201210........................................................................59*
  tamhoncuada........................................................................14*
  Chetvidep6789........................................................................08* 09*
  mo3cang........................................................................14* 42*
  giacatde........................................................................99* 98*
  toilatoi7x........................................................................19*
  cutibatlo........................................................................71*
  Hoalanrung........................................................................09* 14*
  TTPL7986........................................................................35*
  AnBao........................................................................42*
  remix........................................................................98*
  phocuvangem........................................................................25*
  shopeone........................................................................96*
  chutheanh........................................................................09*
  X155........................................................................98*
  vaobothoi........................................................................99*
  mytamido........................................................................35*
  chaonammoi........................................................................96*
  quoctrong89........................................................................80**
  Ronaldo7........................................................................71*
  cuunon........................................................................43*
  Noinho........................................................................42*
  Npt........................................................................56***
  HoangNo1........................................................................19*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DuyManh92 : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.
  @giacmotrua : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 14 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 80 thưởng 11764 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 80 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 80 thưởng 15000 xu.


  NICK- 23/07 - - 24/07 - - 25/07 -
  saptrungtoroi13 15 16 17 20 22 24 25 26 29 31 33 02 34 35 38 39 40 42 4381 85 87 88 91 93 96 97 9854 55 56 58 59 70 71 72 73 74 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87
  cucaitron.................89 90 92 94 96 98 9971 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 99
  ptsmr.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Covid19.................79 80 83 84 85 86 87 88 93 94 96 97 99 02 03 06 07 08 11 1236 39 71 72 75 77 79 80 81 84 86 88 90 93 95 97 99
  lethuylinh.................59 60 62 65 66 68 71 74 76 77 78 79 80 83 86 88 92 95 96 9766 68 70 73 74 75 77 80 83 84 86 90 93 94 95 00
  DuyManh92..................................78 79 80 81 83 84 88 89 90 93 98 99
  Chetvidep6789..................................19 91 17 71 51 15 35 53 08 80 67 76 62 26 09 90 05 50 70 07
  ansongaymai..................................37 38 39 42 43 44 45 52 53 54 61 62 63 70 71 72 73 80 81 82
  hoisohoc..................................79 80 82 84 86 88 89 91 93 95 97 98 99
  huyenhuyen..................................26 27 29 60 61 62 63 65 67 68 69 80 81 83 85 86 87
  bacang..................................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  cuocchienso..................................35 39 41 48 49 50 51 53 55 57 58 60 69 71 75 78 79 80 82 84
  DAIPHAT88..................................71 72 73 74 75 76 77 79 80
  TTPL7986..................................80 81 83 84 86 87 88 89 90 92 93 95 96 97 98 99
  niemvuisohoc..................................78 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 96 98
  AnBao..................................44 45 46 47 48 49 59 68 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95
  chuoi..................................20 02 23 32 41 14 71 17 80 08 29 92 37 73 26 62 78 87 68 86
  chutichhoidong..................................31 35 36 39 40 44 45 48 49 53 54 58 63 68 71 80 81
  danv411..................................01 02 03 04 05 07 12 15 18 19 73 74 75 79 80 81 82 84 85 87
  danvietanhhung..................................67 68 70 73 76 77 78 80 84 86 87 93 94 96 98
  giacmotrua..................................60 61 62 64 70 71 72 79 80 81 82 84 88 89 90 91 97 98 99
  haiyen1295..................................08 09 14 16 17 18 20 22 23 24 75 77 78 79 80 81 84 86 87 88
  hoahuong..................................64 69 72 78 79 80 81 82 87
  hongtutoan..................................44 45 47 49 50 51 52 53 54 55 57 59 80 81 82 83 84 85 87 89
  kocannoinhieu..................................78 79 80 84 86 88 89 90 93 95 97 98 99
  locroitrungdau..................................80 81 82 86 90 91 95 99 13 17 18 19 22 26 27 28 31 35 36 37
  lode2019..................................64 68 71 73 75 80 81 82 84 86 88 90 91 93 95 00 02 04 06 08
  mrpts..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mtq..................................56 59 60 61 62 65 66 69 70 71 72 75 76 79 80 81 82 85 86 89
  Mualarung2016..................................04 08 31 35 40 43 45 47 48 54 56 62 65 70 76 80 81 82 84 20
  numoneyee..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  selaylaitatca..................................40 41 42 44 45 46 51 54 62 64 68 71 72 73 77 78 79 80 81 82
  TLong888..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 70
  visaolaithe..................................33 34 35 70 71 72 77 79 80 81 86 88 89 90 95 97 98 99
  vtvcab..................................05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 73 75 80 82 84 90 91 92 93 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 14* 24* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 31* 12* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 77* 15* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 12* 21* 15* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 67* 36* 63* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 91* 96* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 39* 77* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 64* 31* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 15* 12* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 24* 77* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 78* 87* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 08* 80* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* 12* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @X155 : trúng loto 30* 77* thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 76* 39* thưởng 20000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 36* 39* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 96* 84* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* 84* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 14* 60* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* 54* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @Noinho : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @consovang : trúng loto 64* 67* 76* thưởng 27000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 63* 36* thưởng 30000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 12* 21* thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 31* 54* thưởng 24000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 36* 63* thưởng 24000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 12* 21* thưởng 24000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 67* 76* 33* thưởng 45000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 60* 36* thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 63* thưởng 24000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 -
  vuquy4876*99*33* 88**14*30*97* 45*99*63*
  ditimbachthu........................68*77*96*85*05*60* 36*
  thuyanh29....................................00*47*16* 02*19*67* 76* 33*
  KINGTON....................................71*84*83*96* 42*21*
  chot10trung1....................................00*44*22*52** 25*60*
  sangtruatoi....................................31* 79*34*97*96* 25* 52**77*
  giacatgia................................................97* 47*02*05* 95*30*
  muahe2019................................................40*35*34* 43*33*
  quocanhht................................................40*17*34* 43*31* 54*
  saptrungtoroi................................................30*16*71*60*
  babylove................................................30*02* 35*59*77*
  DonaldTrump45................................................43* 48* 84*69*34* 43*36* 63*
  MRNam86................................................96*92*43* 34*31*
  nonanoni................................................96*19* 83*42*31*
  Dodonguyen................................................30*97*05*31*
  huyenhuyen................................................24**63**59* 95*12* 21*
  ansongaymai................................................24**92*42*77*
  lienquan2019................................................99*45*99*24*
  vtvcab................................................84*60*42*60*
  consovang............................................................45*09*64* 67* 76*
  vuanh886............................................................19* 63**14*63* 36*
  chungcumini............................................................17*95*67*
  khongcogihet............................................................19*96*15*
  bachthu3nhay............................................................02*98*64*
  visaolaithe............................................................17*42*12* 21*
  bietphailamsaoday............................................................44*34*39*
  miule............................................................85* 83*96*36* 63*
  songque38............................................................19*43* 34*24*
  kyniemxua............................................................60*98*84*
  hoaihd85............................................................19*59*36* 63*
  X155........................................................................98*30* 77*
  vaobothoi........................................................................99*76* 39*
  Covid19........................................................................52**36*
  Minhan........................................................................05*36* 39*
  lamlaitudau2020........................................................................52**96*
  CSGT01........................................................................52**21*
  selaylaitatca........................................................................95*36*
  tengteng........................................................................99* 59*64*
  hyvongwin........................................................................09*14*
  kiep_lo_de........................................................................43*64*
  TM201210........................................................................59*15*
  giangmobile........................................................................05*96* 84*
  traucon........................................................................09*63* 84*
  HaiNam92........................................................................14* 52**36*
  timlo2nhay........................................................................34* 99*64*
  tamhoncuada........................................................................14*14* 60*
  mo3cang........................................................................14* 42*80*
  Chetvidep6789........................................................................08* 09*08*
  cutibatlo........................................................................71*31*
  giacatde........................................................................99* 98*64*
  Hoalanrung........................................................................09* 14*12*
  shopeone........................................................................96*64*
  AnBao........................................................................42*33* 88*
  chutheanh........................................................................09*60*
  emtapdanhlo........................................................................35* 43*88* 54*
  vungtroisohoc........................................................................52** 25* 14*76*
  Noinho........................................................................42*64*
  Ronaldo7........................................................................71*84*
  dongkhanh1994....................................................................................14* 24*
  xosoxmien....................................................................................31* 12*
  baycaobayxa....................................................................................77* 15*
  chuoi....................................................................................12* 21* 15*
  dacbiet99....................................................................................67* 36* 63*
  WIN2020....................................................................................91* 96*
  antamwin....................................................................................39* 77*
  hoisohoc....................................................................................64* 31*
  anhnumberone....................................................................................12*
  Rongden88....................................................................................60*
  CatLinhHD....................................................................................15* 12*
  chilaconso....................................................................................80*
  thuhuyengirl....................................................................................88*
  buihung88....................................................................................33*
  hoanghonxanh....................................................................................24* 77*
  soiroichot....................................................................................33*
  NHANTAI....................................................................................64*
  lode2019....................................................................................84*
  Emailty....................................................................................96*
  vietkieudanhlo....................................................................................31*
  XS360....................................................................................96*
  Uyennhi2019....................................................................................39*
  numoneyee....................................................................................14*
  motobike....................................................................................12* 21*
  AffCup....................................................................................76* 67*
  danhnhothoi....................................................................................96*
  langthangtimso....................................................................................12* 21*
  DAIPHAT88....................................................................................91*
  caligo....................................................................................12*
  lodelk....................................................................................80*
  kemngot....................................................................................60*
  danhlolayvo....................................................................................36*
  niemvuisohoc....................................................................................64*
  thichchotso....................................................................................39*
  dieuanh96....................................................................................39*
  zozozo....................................................................................84*
  adayroihihi....................................................................................33*
  tinhyeucuatoi....................................................................................77*
  DuyManh92....................................................................................21*
  minhquang2016....................................................................................96*
  vivungonsong....................................................................................77*
  chuasonlam666....................................................................................78* 87*
  nguyenyenlinh....................................................................................63*
  Nguoibinhthuong2020....................................................................................39*
  khongcohoiket....................................................................................33* 88*
  Axz23....................................................................................08* 80*
  cuocchienso....................................................................................60*
  haiyen1295....................................................................................80*
  cucaitron....................................................................................64* 12*
  OK6868....................................................................................64*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @alololo : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @Emailty : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @happyday : Chốt 17 số có 91 thưởng 5882 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 7 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 4 số có 91 thưởng 25000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 7 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 10 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 14 số có 91 thưởng 7142 xu.
  @soiroichot : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @vivungonsong : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @XS360 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 11 số có 91 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoisohoc : Chốt 14 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 20 số có 91 thưởng 15000 xu.


  NICK- 24/07 - - 25/07 - - 26/07 -
  ptsmr10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  hoisohoc.................79 80 82 84 86 88 89 91 93 95 97 98 9972 73 74 75 76 77 78 79 81 85 89 91 95 99
  locroitrungdau.................80 81 82 86 90 91 95 99 13 17 18 19 22 26 27 28 31 35 36 3773 74 75 76 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 01 02 03 09 10 11
  anhnumberone..................................56 57 58 59 63 68 72 77 81 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  minhlonghn..................................46 45 44 43 91 41
  alololo..................................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Emailty..................................79 82 83 91 92 94 95 97
  qtv272..................................69 71 72 75 78 81 82 85 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  sangtruatoi..................................73 75 76 77 81 82 84 85 86 90 91 93 94 95
  anquanhnam..................................21 25 26 28 29 71 75 76 78 79 81 85 86 88 89 91 95 96 98 99
  CSGT01..................................79 91 92 93 94 96 98 99
  chidanh1con..................................90 91 94 96 97 00 06 08 12 14 17 18 21 24 26 27 28 30 32 36
  danlode2k2..................................83 85 88 90 91 92 93 94 97 98
  giahuy912..................................59 60 61 64 66 68 69 80 81 84 86 88 89 90 91 94 96 98 99
  happyday..................................57 60 61 66 67 70 71 76 77 80 81 86 87 90 91 96 97
  khongcohoiket..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 12 22 30 31 32 33 34 35 36
  khongsothua..................................60 61 62 63 64 65 67 68 69 71 73 76 79 81 83 86 89 90 91 92
  quoctrong89..................................85 88 91 92 94 97 99
  ViettelDaily..................................53 55 57 59 62 64 66 67 71 73 75 76 77 82 84 85 86 91 93 94
  DonaldTrump45..................................91 19 96 69
  tinhtuoisang..................................81 83 88 90 91 93 98
  CatLinhHD..................................77 81 82 83 85 86 89 90 91 92 94 95 98 00 01 03 04 07 09 10
  consokydieu..................................80 82 83 85 87 91 92 94 96 99
  cutibatlo..................................90 91 92 94 95 96 97 98
  EmLaTatCa..................................21 24 28 29 31 37 38 41 69 74 76 77 78 79 85 86 87 88 91 94
  giangmobile..................................38 90 37 36 31 29 91 28 27 26 22
  mualanh2020..................................60 61 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 88 90 91
  nonanoni..................................56 61 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 87 89 90 91 92
  quochuy92..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 94 98
  soiroichot..................................78 79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 93 96 97 98 99
  tuankhang1980..................................73 75 80 81 83 84 91 93 99 01 02 03 08 10 11 12 13 14 15 16
  thienduong01..................................83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vivungonsong..................................91 92 93 94 95 96 97 98 99
  XS360..................................91 71 70 63 61 92 53 51 49 48 93 47 46 45 44 94 43 42 41
  zozozo..................................70 74 75 78 82 84 89 91 92 95 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutichhoidong : trúng loto 29* 02* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 35* 98* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 77** 98* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Trantientung68 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 55* 96** thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 02* 74* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 63* 44* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 35* 96** thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 44* 07* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 92* 29* 07* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* 63* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 29* 71* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92* 29* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 07* 67* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 96** thưởng 20000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 71* 35* thưởng 12000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 08* 03* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 86** 63* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 64* 44* thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* 08* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 29* 92* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @X155 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86** 96** thưởng 36000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 86** thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 86** 02* thưởng 36000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 44* 74* thưởng 24000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 03* thưởng 25000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 86** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 44* thưởng 18000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 77** thưởng 36000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 -
  KINGTON71*84*83*96* 42*21*44*
  sangtruatoi31* 79*34*97*96* 25* 52**77*77**
  muahe2019............40*35*34* 43*33*55*
  giacatgia............97* 47*02*05* 95*30*02*
  quocanhht............40*17*34* 43*31* 54*84*
  babylove............30*02* 35*59*77*96**
  saptrungtoroi............30*16*71*60*71*
  Dodonguyen............30*97*05*31*03*
  MRNam86............96*92*43* 34*31*96**
  nonanoni............96*19* 83*42*31*44*
  vtvcab............84*60*42*60*86**
  chungcumini........................17*95*67*86**
  bietphailamsaoday........................44*34*39*86** 02*
  khongcogihet........................19*96*15*74*
  visaolaithe........................17*42*12* 21*44* 74*
  bachthu3nhay........................02*98*64*74*
  songque38........................19*43* 34*24*02*
  hoaihd85........................19*59*36* 63*44*
  Minhan....................................05*36* 39*77**
  lamlaitudau2020....................................52**96*64* 44*
  CSGT01....................................52**21*64*
  traucon....................................09*63* 84*63*
  HaiNam92....................................14* 52**36*55*
  tengteng....................................99* 59*64*71*
  hyvongwin....................................09*14*71*
  giangmobile....................................05*96* 84*67*
  timlo2nhay....................................34* 99*64*64*
  shopeone....................................96*64*92*
  Chetvidep6789....................................08* 09*08*07* 08*
  tamhoncuada....................................14*14* 60*64*
  giacatde....................................99* 98*64*29* 92*
  mo3cang....................................14* 42*80*35*
  X155....................................98*30* 77*55*
  AnBao....................................42*33* 88*97*
  emtapdanhlo....................................35* 43*88* 54*02*
  chutheanh....................................09*60*74*
  Hoalanrung....................................09* 14*12*82*
  vungtroisohoc....................................52** 25* 14*76*86** 96**
  vaobothoi....................................99*76* 39*77**
  Ronaldo7....................................71*84*77**
  baycaobayxa................................................77* 15*92* 29* 07*
  niemvuisohoc................................................64*67* 63*
  tinhyeucuatoi................................................77*29* 71*
  hoisohoc................................................64* 31*02*
  CatLinhHD................................................15* 12*71*
  lode2019................................................84*96**
  thuhuyengirl................................................88*44*
  Emailty................................................96*71*
  danhnhothoi................................................96*86**
  vietkieudanhlo................................................31*92* 29*
  caligo................................................12*98*
  lodelk................................................80*02*
  numoneyee................................................14*55*
  motobike................................................12* 21*25*
  langthangtimso................................................12* 21*07* 67*
  thichchotso................................................39*96**
  AffCup................................................76* 67*25*
  dacbiet99................................................67* 36* 63*86**
  minhquang2016................................................96*96**
  chuasonlam666................................................78* 87*71* 35*
  Nguoibinhthuong2020................................................39*08* 03*
  khongcohoiket................................................33* 88*74*
  zozozo................................................84*84*
  adayroihihi................................................33*74*
  DuyManh92................................................21*25*
  haiyen1295................................................80*29*
  WIN2020................................................91* 96*64*
  antamwin................................................39* 77*74*
  OK6868................................................64*86** 63*
  chutichhoidong............................................................29* 02*
  Cauamhanoi............................................................98*
  quochuy92............................................................55*
  HoangMinhTu............................................................35* 98*
  hung83............................................................55*
  locroitrungdau............................................................96**
  minhdiep............................................................97*
  danv411............................................................29*
  hoahuong............................................................77** 98*
  yeusohoc............................................................25*
  mamalanlan............................................................29*
  Trantientung68............................................................07*
  EM2020............................................................02*
  lanh5doC............................................................63*
  qtv272............................................................77**
  QuocLinh88............................................................55* 96**
  kocannoinhieu............................................................86**
  chosau18h............................................................02* 74*
  minhlonghn............................................................84*
  hatay88............................................................98*
  tuankhang1980............................................................25*
  Thuminh............................................................29*
  chidanh1con............................................................25*
  danvietanhhung............................................................29*
  danlode2k2............................................................74*
  bacang............................................................02*
  phuquoc............................................................44*
  bababyby............................................................74*
  tinhtuoisang............................................................96**
  consokydieu............................................................63* 44*
  mtq............................................................97*
  HUYEN6879............................................................35* 96**
  tuandjgj............................................................98*
  Canh1102............................................................97*
  girlcity............................................................67*
  allwin99............................................................55*
  khongsothua............................................................35*
  mytamido............................................................71*
  hongtutoan............................................................44* 07*
  vinamilk............................................................64*
  co3bich............................................................67*
  chaonammoi............................................................02*
  DINHMINHSON............................................................98*
  chinh1689482997............................................................97*
  ngandoan............................................................71*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 7 số có 71 thưởng 14285 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 12 số có 71 thưởng 8333 xu.
  @phuquoc : Chốt 16 số có 71 thưởng 6250 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 15 số có 71 thưởng 6666 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 71 thưởng 8333 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.


  NICK- 26/07 - - 27/07 -
  mualanh202060 61 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 88 90 9104 05 08 09 10 12 13 14 17 18 19 21 68 69 71 72 74 76 80 81
  tuankhang198073 75 80 81 83 84 91 93 99 01 02 03 08 10 11 12 13 14 15 1635 38 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 68 70 71 72 73
  cucaitron.................62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  AnBao.................42 45 49 51 52 53 54 58 60 62 67 70 71 72 76
  ansongaymai.................78 73 71 70 69 81 68 64 62 61 82 60 59 58 55 53 87 51 50 49
  chuoi.................12 21 17 71 18 81 31 68 86 58 85 80 08 35 53
  mtq.................53 55 56 57 58 59 61 62 64 65 68 70 71 74 75 80 82 83 84 85
  selaylaitatca.................63 64 65 66 67 71 72
  binbinhn.................16 17 22 25 26 27 29 31 62 65 66 71 72 75 77 79 81 86 89 92
  buihung88.................16 17 19 21 24 26 67 70 71 73 74 76 79 80 89 91 92 94 97 98
  danv411.................12 13 14 22 29 30 35 39 41 44 45 47 48 53 56 59 60 64 71 73
  tuandjgj.................60 61 62 63 67 69 70 71 72 73 77 79 80 81 82 85 87 89 90 91
  bietphailamsaoday.................70 71 72 75 78 79 80 87 90 93 96 97
  phuquoc.................33 67 68 70 71 76 77 79 80 83 86 88 89 97 98 99
  AffCup.................60 61 62 63 64 69 70 71 72 73 78 80 81 82 83 87 89 90 91 92
  babylove.................50 70 48 71 47 46 72 41 39 73 38 37 74 32 29 75 28 23 76 20
  chilaconso.................78 77 76 75 71 87 68 67 66 58 88 57 53 51 48 44 93 41 35 33
  dongkhanh1994.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  emtapdanhlo.................14 17 18 21 23 26 27 30 31 71 72 75 76 77 78 81 84 85 86 87
  lienquan2019.................03 04 08 09 17 18 19 27 28 30 35 37 40 45 71 72 73 76 77 80
  mytamido.................07 08 10 11 12 13 14 15 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 86 87
  timlo2nhay.................59 70 71 73 75 76 77 79 91 93 94 95 97 98 99
  Thuminh.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  thuyanh29.................67 68 69 71 74 76 85 86 92 94 95 96
  vungtroisohoc.................46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 67 70 71 72 73 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 22* 71* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 42** 46** thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 46** 84* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 99* 84* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 55* 61* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 22* 20* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 22* 15* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @Ilovelove : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 42** 31** thưởng 40000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 82* 46** thưởng 30000 xu.
  @hung83 : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 99* 46** thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @mtq : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* 25* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 71* 22* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 68* 61* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 52* 25* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 31** 82* thưởng 45000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 20* 42** thưởng 27000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 46** thưởng 18000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 42** thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Minhan : trúng loto 31** thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42** thưởng 24000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 84* thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 46** thưởng 24000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @khongcogihet : trúng loto 22* 42** thưởng 45000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @songque38 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 46** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 20* thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 46** 68* thưởng 54000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 84* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 98* 42** thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 -
  KINGTON71*84*83*96* 42*21*44*22*
  muahe2019............40*35*34* 43*33*55*20*
  quocanhht............40*17*34* 43*31* 54*84*46** 68*
  saptrungtoroi............30*16*71*60*71*84*
  vtvcab............84*60*42*60*86**98* 42**
  khongcogihet........................19*96*15*74*22* 42**
  visaolaithe........................17*42*12* 21*44* 74*61*
  songque38........................19*43* 34*24*02*61*
  hoaihd85........................19*59*36* 63*44*46**
  Minhan....................................05*36* 39*77**31**
  giangmobile....................................05*96* 84*67*55*
  traucon....................................09*63* 84*63*98*
  timlo2nhay....................................34* 99*64*64*71*
  mo3cang....................................14* 42*80*35*42**
  Hoalanrung....................................09* 14*12*82*84*
  vungtroisohoc....................................52** 25* 14*76*86** 96**46**
  vaobothoi....................................99*76* 39*77**55*
  danhnhothoi................................................96*86**31** 82*
  thuhuyengirl................................................88*44*61*
  Emailty................................................96*71*22*
  lode2019................................................84*96**15*
  lodelk................................................80*02*20* 42**
  langthangtimso................................................12* 21*07* 67*46**
  tinhyeucuatoi................................................77*29* 71*42**
  minhquang2016................................................96*96**52*
  khongcohoiket................................................33* 88*74*25*
  haiyen1295................................................80*29*98*
  WIN2020................................................91* 96*64*84*
  kocannoinhieu............................................................86**42** 31**
  danvietanhhung............................................................29*82* 46**
  hung83............................................................55*39**
  locroitrungdau............................................................96**55*
  Cauamhanoi............................................................98*20*
  danv411............................................................29*39**
  mamalanlan............................................................29*99*
  quochuy92............................................................55*20*
  hoahuong............................................................77** 98*25* 52*
  yeusohoc............................................................25*42**
  Thuminh............................................................29*99*
  bacang............................................................02*42**
  lanh5doC............................................................63*99* 46**
  QuocLinh88............................................................55* 96**71*
  tinhtuoisang............................................................96**55*
  chosau18h............................................................02* 74*55*
  tuankhang1980............................................................25*42**
  bababyby............................................................74*15*
  HUYEN6879............................................................35* 96**25* 52*
  mtq............................................................97*82*
  tuandjgj............................................................98*52* 25*
  khongsothua............................................................35*71*
  Canh1102............................................................97*15*
  vinamilk............................................................64*71* 22*
  mytamido............................................................71*68* 61*
  chaonammoi............................................................02*52* 25*
  co3bich............................................................67*42**
  dongkhanh1994........................................................................68*
  Covid19........................................................................22* 71*
  vuquy48........................................................................15*
  kepbang........................................................................55*
  luonluontop1........................................................................52* 25*
  chilaconso........................................................................25*
  baoanhthu........................................................................46**
  buihung88........................................................................42**
  Rongden88........................................................................68*
  DonaldTrump45........................................................................39**
  giahuy912........................................................................98*
  hoanghonxanh........................................................................39**
  consovang........................................................................22*
  vuanh886........................................................................62*
  TM201210........................................................................42**
  Uyennhi2019........................................................................71*
  alololo........................................................................42** 46**
  soiroichot........................................................................52* 25*
  chuoi........................................................................15*
  giaosuxoay........................................................................22*
  ansongaymai........................................................................31**
  DAIPHAT88........................................................................99*
  dieuanh96........................................................................46**
  XS360........................................................................20*
  lienquan2019........................................................................42**
  kemngot........................................................................25* 52*
  TTPL7986........................................................................46** 84*
  vivungonsong........................................................................99* 84*
  toilatoi7x........................................................................62*
  phocuvangem........................................................................55*
  HOANG YEN........................................................................55* 61*
  sohochaylam........................................................................61*
  toanbatbai........................................................................31**
  kyniemxua........................................................................61*
  lethuylinh........................................................................22* 20*
  mualanh2020........................................................................22* 15*
  happyday........................................................................71*
  giacmotrua........................................................................39**
  Ilovelove........................................................................82*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (28/07/2021 at 20:00:48)
 8. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 11 số có 98 thưởng 9090 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 98 thưởng 7142 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 98 thưởng 5882 xu.
  @hoahuong : Chốt 9 số có 98 thưởng 11111 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 10 số có 98 thưởng 10000 xu.
  @tengteng : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 10 số có 98 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @kepbang : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @GDragon : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @co3bich : Chốt 17 số có 98 thưởng 5882 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @EM2020 : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ansongaymai : Chốt 16 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @tuandjgj : Chốt 15 số có 98 thưởng 13333 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 -
  ansongaymai78 73 71 70 69 81 68 64 62 61 82 60 59 58 55 53 87 51 50 4932 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tuandjgj60 61 62 63 67 69 70 71 72 73 77 79 80 81 82 85 87 89 90 9137 38 39 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  happyday.................75 76 77 78 79 80 81 85 86 89 90 94 95 98 99 03 04 07 08 09
  locroitrungdau.................85 86 89 90 91 92 93 94 95 98 99
  giahuy912.................28 29 32 37 38 68 69 70 72 77 78 79 82 87 88 89 90 92 97 98
  kocannoinhieu.................86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Quantubaothu77.................29 92 38 83 47 74 34 43 39 93 48 84 98 89
  danlode2k2.................41 43 45 46 48 61 63 65 66 68 71 73 75 76 78 91 93 95 96 98
  danvietanhhung.................98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 15 20 21 22
  hoahuong.................86 88 89 92 93 94 95 97 98
  hongtutoan.................70 72 78 81 84 85 86 87 89 90 93 94 98 02 03 04 05 07 09 11
  niemvuisohoc.................77 78 84 86 87 89 93 95 96 98
  tengteng.................94 95 97 98 03 04 06 13 16 24 29 30 31 33 34 38 40 42 43
  TTPL7986.................78 79 90 91 92 93 94 96 98 99
  thienduong01.................23 78 79 84 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kepbang.................70 74 77 78 79 87 89 92 95 96 97 98
  numoneyee.................57 58 62 64 65 66 67 68 82 84 85 86 87 88 92 94 95 96 97 98
  shopeone.................94 97 98 00 03 06 07 09 15 18 19 25 27 28 30 37 45 49
  visaolaithe.................93 94 95 96 97 98 99 04 08 09 14 18 19 24 28 29 30 31 32 33
  GDragon.................89 98 18 81 79 97 17 71 39 93 09 90 78 87 19 91 13 31 01 10
  hoanghonxanh.................74 76 77 78 82 84 85 86 87 89 91 94 95 96 98 00 03 04 05 06
  quangninh279.................26 27 28 30 59 80 81 82 84 85 86 89 90 91 93 94 95 98 99
  baycaobayxa.................20 79 82 84 85 86 87 88 89 91 93 94 95 96 97 98
  co3bich.................18 19 71 73 74 76 78 81 83 84 86 88 91 93 94 96 98
  cuunon.................20 22 23 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 98 99
  danhnhothoi.................19 22 28 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EM2020.................47 48 49 50 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  giaosuxoay.................18 19 20 21 24 25 79 80 81 82 84 85 88 89 90 91 93 94 97 98
  HUYEN6879.................79 86 87 89 91 92 93 95 96 97 98 99
  lodelk.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  vinamilk.................77 90 92 94 95 98 01 03 04 07 09 21 22 25 27 29 30 31 34 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @shopeone : trúng loto 17* 12* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* 44* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 37** 79* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* 33* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* 15* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* 84* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 69* 90* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @Trantientung68 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 84* 16* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 79* 12* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* 15* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69* 52* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @P666 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 76* 37** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 52* 09* thưởng 20000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37** 12* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* 15* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 52* 79* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 79* 50* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 08* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 37** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37** thưởng 18000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 15* 71* 17* thưởng 36000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* 16* thưởng 24000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 52* thưởng 20000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 17* 71* 33* thưởng 45000 xu.
  @Minhan : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @khongcogihet : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* 71* thưởng 36000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 36* 12* thưởng 42000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* 71* thưởng 42000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 72* thưởng 40000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cucaitron : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 18 số có 26 thưởng 5555 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 9 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 9 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @giangmobile : Chốt 9 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @NHANTAI : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @caligo : Chốt 9 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 13 số có 26 thưởng 7692 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 26 thưởng 6666 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 17 số có 26 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 26 thưởng 15000 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 - - 29/07 -
  tuandjgj60 61 62 63 67 69 70 71 72 73 77 79 80 81 82 85 87 89 90 9137 38 39 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 9810 12 13 16 17 18 21 26 27 30 31 34 35 36 38 40 43 47 53 56
  cucaitron..................................12 20 21 26 27 29 30 35 36 38 39 44 45 47 48 49 53 54 56 62
  AnBao..................................26 25 29 30 34 24 35 37 39 20 40 44 19 46 47 49 17 50 55 56
  tinhtuoisang..................................43 64 66 41 67 69 70 28 71 73 75 26 76 78 80 25 82 84
  TLong888..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 59
  CSGT01..................................17 18 24 26 27 29 33 35 36
  chutichhoidong..................................14 15 16 17 18 19 25 26 30
  giangmobile..................................25 26 29 31 24 32 33 23 35
  lode2019..................................08 09 12 13 17 18 20 21 22 23 25 26 27 30 31 32 34 35 36 39
  Thuminh..................................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  NHANTAI..................................16 24 25 26 36 42 46 86 52 60 61 63 64 65 67 68 69 76 94 96
  langthangtimso..................................15 19 20 23 24 26 31 33 35 39 40 41 44 46 50 51 53 55 59 60
  mo3cang..................................96 97 98 99 00 01 02 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  caligo..................................20 21 22 23 24 26 27 29 30
  danhlolayvo..................................67 71 72 74 76 77 01 02 04 06 07 11 12 14 16 17 21 22 24 26
  Hoalanrung..................................15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  hung83..................................18 20 21 22 23 26 27 67 68 69 71 72 74 75 76 77 78 81 86 87
  KINGTON..................................20 22 23 24 26 28 29 32 35 37 40 41 42 44 46 47 48 50 51 53
  OK6868..................................38 39 37 43 46 35 47 34 52 26 53 55 25
  toanbatbai..................................01 07 10 13 14 16 17 19 22 23 25 26 28 29 31
  Uyennhi2019..................................08 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 26 28 29 30 32 33 35 37
  vaobothoi..................................01 02 03 08 10 11 12 13 17 18 20 21 22 26 27 71 72
  xosoxmien..................................17 19 20 21 22 26 28 30 31 35 39 40 48 49 53 55 57 58 59 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (30/07/2021 at 06:07:53)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này