PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 13* 31** thưởng 15000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* 58* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 96* 81** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 61* 96* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 46* 10* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 95* 31** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 75* 85* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 80* 85* thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 07* 10* thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 31** thưởng 20000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* 46* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 30** 61* thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 19** 30** thưởng 60000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 30** thưởng 30000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 81** thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 50* 95* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 63* 50* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @X155 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @consovang : trúng loto 96* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 95* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96* thưởng 24000 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 -
  cutibatlo86* 44*52*79*45*54*60* 77*05* 50*46*
  minhdiep59*64* 33*52*85*48*19**96* 71*96*
  consovang........................52*60*48* 37*91* 19**61*96*
  tengteng........................00*63*77*48*32*95*
  HUYEN6879....................................68* 45*44*43*60*61*
  X155....................................45*37*19**05* 50* 02*63*
  consokydieu....................................34*80* 29*17*60*63*
  cuocchienso................................................44*77*22*50*
  mytamido................................................41*48*63**63* 50*
  OK6868............................................................74* 47*60*19** 30**
  timlo2nhay............................................................74*69**96*
  chaonammoi............................................................29*67*30**
  kiep_lo_de............................................................65*05*81**
  happyday............................................................43*67*50* 95*
  songque38............................................................47*63**85*
  AnBao............................................................91* 19**71*96*
  locroitrungdau............................................................77*50*46*
  hoanghonxanh........................................................................15* 39*80* 85*
  allwin99........................................................................69**07* 10*
  thichchotso........................................................................63**19**
  buihung88........................................................................96* 63**07*
  Cauamhanoi........................................................................60*46*
  giacatgia........................................................................61*95*
  anquanhnam........................................................................67* 12*96*
  zozozo........................................................................22*61*
  saptrungtoroi........................................................................11*32*
  miule........................................................................63** 22*85*
  giangmobile........................................................................05* 50*46*
  QuocLinh88........................................................................12*46*
  DAIPHAT88........................................................................02*95*
  niemvuisohoc........................................................................32*31**
  sangtruatoi........................................................................61*34*
  qtv272........................................................................63**80*
  vuanh886........................................................................22*43* 46*
  thuhuyengirl........................................................................32*30** 61*
  Emailty........................................................................72*** 67*46*
  KINGTON........................................................................60*96*
  Dodonguyen....................................................................................13* 31**
  Hoangphihung1979....................................................................................13*
  tuankhang1980....................................................................................80*
  toanbatbai....................................................................................63*
  vtvcab....................................................................................85*
  vivungonsong....................................................................................32*
  Thuminh....................................................................................85* 58*
  bachthu3nhay....................................................................................61*
  Quantubaothu77....................................................................................96* 81**
  HaiNam92....................................................................................43*
  EM2020....................................................................................19**
  hongtutoan....................................................................................50*
  chuoi....................................................................................10*
  loveyouloveyou....................................................................................61* 96*
  quochuy92....................................................................................34* 43*
  lodelk....................................................................................58*
  lienquan2019....................................................................................30**
  cucaitron....................................................................................63*
  giacmotrua....................................................................................34* 43*
  TM201210....................................................................................95*
  hoaihd85....................................................................................95*
  tinhtuoisang....................................................................................85*
  thienduong01....................................................................................34*
  Rongden88....................................................................................63*
  ditimbachthu....................................................................................95*
  caligo....................................................................................34*
  Hoalanrung....................................................................................43*
  DINHMINHSON....................................................................................46* 10*
  bababyby....................................................................................95*
  kemngot....................................................................................96*
  chosau18h....................................................................................61*
  hung83....................................................................................61*
  antamwin....................................................................................43* 34*
  TTPL7986....................................................................................95* 31**
  XS360....................................................................................31**
  minhquang2016....................................................................................85*
  4rum....................................................................................10*
  Axz23....................................................................................75* 85*
  Mualarung2016....................................................................................43*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (01/07/2021 at 21:57:57)
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 75 thưởng 7142 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 12 số có 75 thưởng 8333 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 15 số có 75 thưởng 6666 xu.
  @KINGTON : Chốt 15 số có 75 thưởng 6666 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 11 số có 75 thưởng 9090 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 8 số có 75 thưởng 12500 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 8 số có 75 thưởng 12500 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 17 số có 75 thưởng 5882 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @anhQuanday : Chốt 17 số có 75 thưởng 5882 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : Chốt 13 số có 75 thưởng 7692 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @thienduong01 : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : Chốt 11 số có 75 thưởng 18181 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 15 số có 75 thưởng 13333 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 75 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 75 thưởng 15789 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 75 thưởng 15000 xu.


  NICK- 29/06 - - 30/06 - - 01/07 -
  chinh168948299710 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 9107 70 08 80 37 73 04 08 02 20 10 12 14 1701 10 02 12 52 57 75 05 50 06 90 07 70 92 19 59 95 72 40
  soiroichot89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9901 02 03 05 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21 27 29 30 35 39 4167 39 70 37 73 34 33 75 32 76 30 78 28 79 25 82 23 84 20 15
  bietphailamsaoday.................85 90 91 92 94 97 99 00 01 03 06 08 09 10 15 17 19 27 29 3043 45 48 49 51 53 54 57 59 60 63 66 68 69 72 73 75 77 79 81
  HaiNam92.................83 32 85 31 86 0813 15 16 20 22 23 24 73 75 79 80 82 83 85 88 89 90 92 93 95
  hongtutoan.................91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1149 50 59 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 90 91 92
  HUYEN6879.................67 68 72 76 77 78 80 84 86 87 88 90 94 96 97 02 04 06 08 1267 69 70 71 72 75 77 79 80 81 82 85 87 89 91 92 95 97 98 99
  vtvcab.................22 85 21 86 20 88 08 89 0765 66 67 68 69 72 75 82 85 92 95
  haiyen1295.................98 99 03 05 06 07 08 12 16 21 23 24 25 26 30 32 3347 60 45 63 43 65 42 67 41 40 69 38 70 35 73 33 74 32 75 30
  mo3cang.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 17 21 22 71 72 73 74 7558 59 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 91
  Xyz18.................00 02 05 07 08 11 14 16 17 19 20 23 25 26 28 32 37 39 41 9302 20 07 70 25 52 57 75 16 61 11 66 15 51 56 65 06 60 01 10
  Quantubaothu77..................................16 61 56 65 67 76 17 71 47 74 79 97 57 75
  bachthu3nhay..................................33 32 73 26 75 25 76 23 82 22 83 16
  songque38..................................66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 86 90 91 92 93 94 95 96
  CatLinhHD..................................67 68 71 73 75 77 81 83 84 86 87 91 93 95 97
  KINGTON..................................73 75 79 82 83 84 85 88 89 91 92 93 95 97 98
  luonluontop1..................................32 33 34 35 37 39 60 61 62 64 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77
  chutichhoidong..................................71 72 74 75 76 79 80 81 83 84 85 88 90 92 93 94 97 99
  danhlolayvo..................................67 70 74 75 76 77 80 84 85 86 87
  Hoalanrung..................................46 47 48 50 52 54 55 56 57 58 70 72 74 75 76 77 78 80 82 84
  hyvongwin..................................17 18 19 20 21 26 27 75 76 79 80 81 83 84 86 89 90 91 92 93
  Ronaldo7..................................40 41 45 48 50 54 57 63 66 68 72 75 77 78 81 84 86 87 90 93
  Mualarung2016..................................21 25 29 33 36 38 43 45 47 48 52 54 56 59 65 74 75 83 84 98
  Dodonguyen..................................46 55 01 38 74 56 02 39 48 84 57 75 81 72 36 63 45 54
  ditimbachthu..................................72 73 74 75 76 77 78 79
  QuocLinh88..................................00 01 04 05 09 10 13 14 18 19 22 23 27 28 29 75 76 77 78 79
  hung83..................................65 68 69 71 75 78 79 81
  tinhtuoisang..................................68 70 71 72 73 75 77 81 82 84 86 89 90 91 93 95 98
  locroitrungdau..................................65 43 66 42 40 68 36 72 35 73 34 74 33 75 31 76 27 77
  anhQuanday..................................59 70 71 73 74 75 76 77 79 91 92 93 94 95 97 98 99
  bacang..................................02 20 07 70 57 75 52 25 04 40 09 90 54 45 59 95 00 88 77 99
  chungcumini..................................69 71 72 74 75 77 78 80 81 83 84 86 87 95 96 05 08 17 18 26
  danvietanhhung..................................48 50 55 56 57 58 60 65 66 67 68 70 75 76 77 78 80 85 86 87
  girlcity..................................24 25 32 34 40 41 42 43 48 50 51 52 57 59 60 70 75 77 78 79
  happyday..................................50 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 78 84 85 87 93
  kiep_lo_de..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  lodelk..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  mtq..................................35 69 34 70 32 72 30 75 27 76
  qtv272..................................72 45 73 44 74 43 75 42 79 41 80 40 39
  tinhyeucuatoi..................................74 35 75 34 76 32 78 30 80 29
  toanbatbai..................................61 65 67 70 71 74 75 77 80 81 83 85 87 90 91 92 95 97
  thienduong01..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  Thuminh..................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  vinamilk..................................63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 84
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (01/07/2021 at 21:59:36) , Xyz18 (02/07/2021 at 19:21:43)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 01* 99* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 80** 22* thưởng 30000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 80** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86** thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 40** 59* 95* thưởng 60000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 95* 59* 99* thưởng 54000 xu.
  @X155 : trúng loto 20* 88* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @consovang : trúng loto 22* thưởng 21000 xu.
  @tengteng : trúng loto 17* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 88* thưởng 27000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 17* thưởng 27000 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 -
  cutibatlo86* 44*52*79*45*54*60* 77*05* 50*46*88*
  minhdiep59*64* 33*52*85*48*19**96* 71*96*17*
  consovang........................52*60*48* 37*91* 19**61*96*22*
  tengteng........................00*63*77*48*32*95*17*
  consokydieu....................................34*80* 29*17*60*63*95* 59* 99*
  X155....................................45*37*19**05* 50* 02*63*20* 88*
  mytamido................................................41*48*63**63* 50*40** 59* 95*
  cuocchienso................................................44*77*22*50*20*
  timlo2nhay............................................................74*69**96*22*
  chaonammoi............................................................29*67*30**99*
  happyday............................................................43*67*50* 95*59*
  thichchotso........................................................................63**19**86**
  Cauamhanoi........................................................................60*46*59*
  allwin99........................................................................69**07* 10*59*
  anquanhnam........................................................................67* 12*96*86**
  giangmobile........................................................................05* 50*46*99*
  QuocLinh88........................................................................12*46*88*
  niemvuisohoc........................................................................32*31**36*
  vuanh886........................................................................22*43* 46*99*
  lienquan2019....................................................................................30**80** 22*
  tuankhang1980....................................................................................80*20*
  HaiNam92....................................................................................43*17*
  vivungonsong....................................................................................32*88*
  lodelk....................................................................................58*75*
  hongtutoan....................................................................................50*17*
  hoaihd85....................................................................................95*22*
  giacmotrua....................................................................................34* 43*80**
  tinhtuoisang....................................................................................85*17*
  thienduong01....................................................................................34*16*
  ditimbachthu....................................................................................95*17*
  Hoalanrung....................................................................................43*17*
  antamwin....................................................................................43* 34*62*
  kemngot....................................................................................96*86**
  TTPL7986....................................................................................95* 31**36*
  XS360....................................................................................31**36*
  Axz23....................................................................................75* 85*87*
  Mualarung2016....................................................................................43*16*
  Npt................................................................................................01* 99*
  DamVinhHung................................................................................................59*
  cuunon................................................................................................17*
  ansongaymai................................................................................................16*
  Xyz18................................................................................................53*
  chilaconso................................................................................................20*
  khongcohoiket................................................................................................36*
  vinamilk................................................................................................36*
  alololo................................................................................................17*
  vuquy48................................................................................................86**
  baycaobayxa................................................................................................22*
  hatay88................................................................................................16*
  lamlaitudau2020................................................................................................16*
  hoisohoc................................................................................................36*
  DuyManh92................................................................................................20*
  emtapdanhlo................................................................................................88*
  quangninh279................................................................................................40**
  dacbiet99................................................................................................17*
  lode2019................................................................................................86**
  quocanhht................................................................................................16*
  DonaldTrump45................................................................................................75*
  EmLaTatCa................................................................................................91*
  giacatde................................................................................................20*
  ViettelDaily................................................................................................95*
  huyenhuyen................................................................................................16*
  chutheanh................................................................................................53*
  adayroihihi................................................................................................40**
  hoahuong................................................................................................22*
  Vumay9999................................................................................................99*
  chungcumini................................................................................................59* 95*
  yeusohoc................................................................................................99*
  chutichhoidong................................................................................................36*
  shopeone................................................................................................22*
  HoangMinhTu................................................................................................22*
  mrpts................................................................................................99*
  mamalanlan................................................................................................01*
  CSGT01................................................................................................86**
  chidanh1con................................................................................................22*
  danvietanhhung................................................................................................99*
  mtq................................................................................................36*
  dongkhanh1994................................................................................................88*
  ACMilan................................................................................................80**
  HOANG YEN................................................................................................01*
  AffCup................................................................................................20*
  toilatoi7x................................................................................................40**
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : Chốt 14 số có 81 thưởng 7142 xu.
  @caligo : Chốt 7 số có 81 thưởng 14285 xu.
  @consovang : Chốt 9 số có 81 thưởng 11111 xu.
  @chosau18h : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 13 số có 81 thưởng 7692 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @ACMilan : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 12 số có 81 thưởng 8333 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 81 thưởng 6250 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 8 số có 81 thưởng 12500 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 6 số có 81 thưởng 16666 xu.
  @shopeone : Chốt 15 số có 81 thưởng 6666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 81 thưởng 13333 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @songque38 : Chốt 15 số có 81 thưởng 13333 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 81 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 81 thưởng 15000 xu.


  NICK- 30/06 - - 01/07 - - 02/07 -
  HaiNam9283 32 85 31 86 0813 15 16 20 22 23 24 73 75 79 80 82 83 85 88 89 90 92 93 9572 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  haiyen129598 99 03 05 06 07 08 12 16 21 23 24 25 26 30 32 3347 60 45 63 43 65 42 67 41 40 69 38 70 35 73 33 74 32 75 3029 30 34 09 36 37 38 39 43 48 49 03 58 61 63 73 81 82 83 84
  hongtutoan91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1149 50 59 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 90 91 9277 79 81 82 83 84 86 88 91 92 93 95 96 97 01 02 04 06 10 11
  chutichhoidong.................71 72 74 75 76 79 80 81 83 84 85 88 90 92 93 94 97 9961 59 58 57 80 56 55 54 81 53 52 39 82 38 37
  Hoalanrung.................46 47 48 50 52 54 55 56 57 58 70 72 74 75 76 77 78 80 82 8479 81 83 87 88 89 90 92 96 97 98 01 05 06 07 09 10 14 16 18
  QuocLinh88.................00 01 04 05 09 10 13 14 18 19 22 23 27 28 29 75 76 77 78 7960 61 63 66 67 69 70 72 75 76 78 79 81 84 85 87 88 89 94 96
  songque38.................66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 86 90 91 92 93 94 95 9672 73 75 76 79 81 83 85 86 89 90 93 95 96 99
  hung83.................65 68 69 71 75 78 79 8167 68 69 72 73 78 81 82 87 90 91 96 00 05 09 10 11 12 13 14
  kiep_lo_de.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9501 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  HOANG YEN..................................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 55 88 22 99
  caligo..................................80 81 83 85 86 90 95
  consovang..................................63 64 65 66 72 73 74 81 82
  chosau18h..................................71 72 80 81 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94 95 99
  DAIPHAT88..................................78 79 80 81 82 83 84 87 88 91 92 96 97
  kocannoinhieu..................................83 81 79 77 84 76 74 73 86 71 59 57 56 87 54 53 51 89 49 47
  Canh1102..................................54 57 60 62 63 64 66 68 71 72 73 75 77 79 80 81 82 84 86 88
  chuoi..................................12 21 26 62 67 76 71 17 79 97 35 53 31 13 36 63 18 81
  emtapdanhlo..................................72 67 64 76 63 59 58 80 57 56 55 81 54 53 52 82 51 50 49 83
  ACMilan..................................15 51 16 61 17 71 18 81 76 67
  lamlaitudau2020..................................49 50 54 58 60 63 69 72 74 78 79 81 83 85 87 88 90 92 94 96
  remix..................................79 81 83 84 85 86 88 90 93 94 95 97
  buihung88..................................76 77 78 79 81 82 83 89 91 92 93 99 01 02 03 09 11 12 13 19
  WIN2020..................................78 79 80 81 84 85 90 93 94 99
  dacbiet99..................................77 80 81 84 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 08 09 11
  hoisohoc..................................57 58 59 60 61 62 64 69 70 71 72 74 79 80 81 82 84 89 90 91
  anquanhnam..................................81 82 85 86 88 90 91 95 96 98 00 02 05 06 08 11 12 15 16 18
  anhnumberone..................................71 72 73 74 75 81 82 83 84 89 91 92 93 99 01 02 09 11 16 19
  binbinhn..................................35 36 37 39 43 46 53 57 61 62 63 64 66 70 71 72 73 75 80 81
  chaonammoi..................................63 64 65 66 67 68 69 71 74 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  dieuanh96..................................69 70 72 81 84 86 90 93 96 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16
  Emailty..................................58 53 51 50 80 48 46 42 81 41 36 33 82 32 30 28 88 26 23 21
  langthangtimso..................................70 72 73 74 75 76 77 81 83 85 91 93 95 01 03 07 10 11 12 13
  lanh5doC..................................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 99
  lethuylinh..................................26 70 71 72 73 76 80 81 82 83 85 89 90 91 92 98
  loveyouloveyou..................................80 81 82 84 87 90 91 92
  nguyenyenlinh..................................73 76 80 81 82 83
  shopeone..................................54 60 61 62 63 67 69 70 71 76 80 81 90 94 96
  ViettelDaily..................................51 53 56 58 61 63 66 69 71 76 78 79 81 83 88 89 93 96 98 99
  X155..................................39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 58 64 67 73 76 80 81 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (02/07/2021 at 19:21:00)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hyvongwin : trúng loto 45*** 85* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 54* 45*** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 40* 04** 41* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 54* 45*** 48** thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 54* 45*** 48** thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 83* 34* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 89* 83* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 49* 04** thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 45*** 54* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 41* 83* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04** thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 45*** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 59* 89* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 45*** 54* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 45*** thưởng 9000 xu.
  @fuynypika : trúng loto 49* 48** thưởng 9000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 44** 18* thưởng 9000 xu.
  @Dongchuai789 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 40* 04** thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 45*** 48** thưởng 30000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 54* 89* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 48** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 45*** 54* thưởng 24000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 40* 04** thưởng 18000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 04** 40* 69* thưởng 36000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 44** 59* thưởng 27000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41* 89* thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 44** 37* thưởng 27000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 44** thưởng 24000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 44** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 47* thưởng 21000 xu.
  @X155 : trúng loto 67* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 40* 04** thưởng 90000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chinh1689482997 (04/07/2021 at 08:11:58)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 15 số có 42 thưởng 6666 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 14 số có 42 thưởng 7142 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 7 số có 42 thưởng 14285 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 18 số có 42 thưởng 5555 xu.
  @antamwin : Chốt 15 số có 42 thưởng 6666 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 16 số có 42 thưởng 6250 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 13 số có 42 thưởng 7692 xu.
  @thichchotso : Chốt 12 số có 42 thưởng 8333 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @caligo : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 17 số có 42 thưởng 11764 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 10 số có 42 thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 19 số có 42 thưởng 10526 xu.
  @binbinhn : Chốt 13 số có 42 thưởng 15384 xu.


  NICK- 02/07 - - 03/07 -
  caligo80 81 83 85 86 90 9560 87 57 55 52 51 88 50 48 46 89 43 42 41 39 91 37 34 33 32
  consovang63 64 65 66 72 73 74 81 8258 53 51 50 85 49 48 42 41 87 39 37 36 88 35 33 32
  chuoi12 21 26 62 67 76 71 17 79 97 35 53 31 13 36 63 18 8123 32 28 82 78 87 37 73 42 24 25 52 27 72 89 98 20 02 79 97
  hoisohoc57 58 59 60 61 62 64 69 70 71 72 74 79 80 81 82 84 89 90 9140 42 44 46 47 50 52 54 56 57
  anquanhnam81 82 85 86 88 90 91 95 96 98 00 02 05 06 08 11 12 15 16 1882 56 55 54 53 83 52 51 50 49 84 48 47 46 85 45 44 43 42
  binbinhn35 36 37 39 43 46 53 57 61 62 63 64 66 70 71 72 73 75 80 8140 42 43 44 45 51 53 54 60 61 62 63 68
  chinh1689482997.................20 21 22 23 24 26 27 28 29 42 62 02 74 47 17
  KINGTON.................37 40 41 42 43 46 50 52 55 60 61 62 64 69 70 72 73 78 80 82
  HUYEN6879.................39 42 44 48 49 51 53 54 58 59 60 62 64 67 68 69 71 74 76 78
  cutibatlo.................01 02 03 06 08 09 20 21 24 26 27 28 29 42
  giacmotrua.................63 60 54 81 53 46 45 44 82 43 42 40 86 37 36 35 34 88 33 31
  tuandjgj.................42 43 46 47 48 49 60
  co3bich.................28 35 37 39 42 45 49 51 53 54 55 57 58 62 67 71 72 73 75 76
  traucon.................24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 46 47
  Annhien.................02 20 07 70 57 75 25 52 24 42 47 74 79 97 72 27 29 92 77 22
  Hoiyeulo.................01 03 06 30 33 36 38 42 43 47 52 57 60 61 65 66 67 70 77 98
  tamhoncuada.................27 29 31 32 05 33 36 38 39 40 41 04 42 45 50 51 54 56
  antamwin.................35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48 53 54 57
  Buivanquyet84.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  allwin99.................36 37 39 42 43 45 46 48 54 57 60 61 63 64 66 70 72 73 75 79
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  giahuy912.................93 94 96 97 98 40 41 42 43 44 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57
  giangmobile.................32 33 36 40 41 42 46 50 51 53 60 62 63 66 71 72
  khongcohoiket.................42 48 49 50 51 52 58 60 61 63 66 67 69 70 72 76 78 79 81 84
  mrpts.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  numoneyee.................31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 45 50
  thichchotso.................33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
  zozozo.................13 15 16 17 19 22 24 25 26 28 31 33 34 35 37 40 42 43 44 46
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @saptrungtoroi : trúng loto 16** 17* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* 17* 47* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 76* 47* thưởng 10000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 67* 76* thưởng 10000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 43* 11* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 31* 77* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* 39** thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 39** 47* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 69* 52* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 47* 37* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 67* 49* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33* 47* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @THOREN286 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Nguoibinhthuong2020 : trúng loto 84* 17* thưởng 6000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 67* 76* 24* thưởng 18000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 17* 71* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 77* 43* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* 71* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @khongcohoiket : trúng loto 17* 46* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 29* 16** thưởng 45000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 43* 84* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 39** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 69* 76* thưởng 50000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 47* 37* thưởng 30000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 47* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 39** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 84* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 37* 67* thưởng 48000 xu.


  NICK- 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 -
  consokydieu34*80* 29*17*60*63*95* 59* 99*47*37* 67*
  mytamido............41*48*63**63* 50*40** 59* 95*44**84*
  chaonammoi........................29*67*30**99*41*47*
  timlo2nhay........................74*69**96*22*42*39**
  anquanhnam....................................67* 12*96*86**47*69* 76*
  allwin99....................................69**07* 10*59*44**47* 37*
  vuanh886....................................22*43* 46*99*88*43*
  Hoalanrung................................................43*17*04** 40* 69*67*
  thienduong01................................................34*16*44** 59*47*
  tinhtuoisang................................................85*17*42*47*
  Axz23................................................75* 85*87*41*84*
  Mualarung2016................................................43*16*83*39**
  khongcohoiket............................................................36*67*17* 46*
  ViettelDaily............................................................95*83*29* 16**
  Xyz18............................................................53*83*43* 84*
  hatay88............................................................16*85*69*
  lamlaitudau2020............................................................16*40* 04**33*
  hoisohoc............................................................36*88*43*
  lode2019............................................................86**67*52*
  giacatde............................................................20*89*77*
  chutheanh............................................................53*54* 89*24*
  adayroihihi............................................................40**48**29*
  HoangMinhTu............................................................22*45*** 54*37*
  CSGT01............................................................86**40* 04**76* 67*
  yeusohoc............................................................99*41*84*
  toilatoi7x............................................................40**37* 42*84*
  zozozo........................................................................89*67* 76* 24*
  chuasonlam666........................................................................89* 83*17* 71*
  buihung88........................................................................85*69*
  Quantubaothu77........................................................................52*47*
  mo3cang........................................................................83*77*
  MRNam86........................................................................67*33*
  khongcogihet........................................................................44**77* 43*
  kiep_lo_de........................................................................49* 04**84*
  baoanhthu........................................................................45*** 54*37*
  kocannoinhieu........................................................................40* 04** 41*43*
  Thuminh........................................................................85*39**
  hyvongwin........................................................................45*** 85*24*
  AnBao........................................................................83*43*
  Emailty........................................................................54* 45*** 48**24*
  quochuy92........................................................................88*33*
  minhlonghn........................................................................89*37*
  thuhuyengirl........................................................................44**52*
  muahe2019........................................................................37*33*
  caligo........................................................................34*46*
  haiyen1295........................................................................88*17* 71*
  giaosuxoay........................................................................40*52*
  xosoxmien........................................................................89*52*
  quoctrong89........................................................................45***39**
  Buivanquyet84........................................................................44** 18*94*
  saptrungtoroi....................................................................................16** 17*
  EmLaTatCa....................................................................................71* 17* 47*
  dieuanh96....................................................................................76* 47*
  binhminhsaomai....................................................................................67* 76*
  NHANTAI....................................................................................17* 71*
  cuunon....................................................................................69*
  ansongaymai....................................................................................71*
  consovang....................................................................................52*
  OK6868....................................................................................76* 67*
  tengteng....................................................................................29*
  Cauamhanoi....................................................................................43* 11*
  vinamilk....................................................................................31* 77*
  Ronaldo7....................................................................................37*
  vivungonsong....................................................................................11*
  EM2020....................................................................................31*
  toanbatbai....................................................................................71*
  hongtutoan....................................................................................52*
  loveyouloveyou....................................................................................37*
  babylove....................................................................................71*
  happyday....................................................................................11*
  giacatgia....................................................................................37*
  hoaihd85....................................................................................69*
  cuocchienso....................................................................................62*
  lodelk....................................................................................11* 39**
  cucaitron....................................................................................47*
  sangtruatoi....................................................................................84*
  lanh5doC....................................................................................39** 47*
  tuandjgj....................................................................................39**
  nonanoni....................................................................................77*
  phocuvangem....................................................................................52*
  shopeone....................................................................................47*
  kyniemxua....................................................................................69* 52*
  niemvuisohoc....................................................................................47* 37*
  vietkieudanhlo....................................................................................77*
  selaylaitatca....................................................................................67* 76*
  antamwin....................................................................................37*
  langthangtimso....................................................................................39**
  danvietanhhung....................................................................................37*
  numoneyee....................................................................................33*
  TTPL7986....................................................................................37*
  hung83....................................................................................16**
  Sangto6789....................................................................................67* 49*
  bietphailamsaoday....................................................................................33* 47*
  KINGTON....................................................................................76* 67*
  sohochaylam....................................................................................37*
  4rum....................................................................................24*
  HoangToan....................................................................................81*
  THOREN286....................................................................................24*
  Nguoibinhthuong2020....................................................................................84* 17*
  HoangNo1....................................................................................49*
  Hoiyeulo....................................................................................52*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (04/07/2021 at 21:16:56) , chutheanh (04/07/2021 at 20:06:10)
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 10 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @mtq : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @shopeone : Chốt 8 số có 77 thưởng 12500 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @adayroihihi : Chốt 11 số có 77 thưởng 9090 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/07 - - 04/07 -
  Hoiyeulo01 03 06 30 33 36 38 42 43 47 52 57 60 61 65 66 67 70 77 9803 04 09 43 44 47 48 49 52 63 66 72 74 75 76 77 83 85 88 89
  haiyen1295.................61 62 63 68 69 70 72 73 77 78 79 82 83 86 87 88 89 92 93 95
  QuocLinh88.................07 08 12 13 15 17 18 22 24 25 27 33 34 63 65 67 68 72 74 77
  HOANG YEN.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 22 77 27 72 50 00 51 56
  Mualarung2016.................06 07 11 15 16 17 33 37 38 39 43 56 65 77 83 89 93 96 98 05
  Emailty.................75 76 77 79 80 85 90 93 95 97
  mtq.................77 80 81 82 83 84 86 87 90 91 92 93 94 96 97
  shopeone.................68 69 70 71 72 75 77 78
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  Ronaldo7.................57 63 66 31 70 71 72 30 73 74 27 75 76 77 20 78 79 80 18
  adayroihihi.................67 68 69 73 76 77 83 86 93 95 96
  danhnhothoi.................74 75 77 78 79 90 91 92 94 95 97 98 99
  giacatde.................70 73 74 75 76 77 79 82 83 84 85 86 89 91 92 93 94 95 98 99
  hoahuong.................01 04 05 06 07 08 10 14 17 22 23 24 25 26 73 74 77 78 79 80
  hoanghonxanh.................12 13 14 15 16 17 71 72 74 76 77 78 79 80 81 85 87 90 92 95
  kyniemxua.................61 60 66 59 58 67 57 68 56 55 69 54 53 74 52 51 77 50 79 47
  MRNam86.................09 10 12 13 16 18 19 30 31 34 74 76 77 81 82 83 85 86 89 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (04/07/2021 at 21:16:52)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/07/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vuquy48 : trúng loto 04* 95* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @Annhien : trúng loto 24* 42* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 47* 12* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 84* 95* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 47* 89* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 97* 12* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 97* 16* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 12* 04* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 39** 04* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 52* 88* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 45* 84* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 15* 97* thưởng 20000 xu.
  @cuunon : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 68** 52* thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 95* 52* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 42* 24* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 04* 68** thưởng 18000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 28** thưởng 24000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 84* thưởng 21000 xu.


  NICK- 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 - - 05/07 -
  chaonammoi29*67*30**99*41*47*84*
  allwin99............69**07* 10*59*44**47* 37*52*
  anquanhnam............67* 12*96*86**47*69* 76*52*
  Axz23........................75* 85*87*41*84*90*
  Mualarung2016........................43*16*83*39**84*
  Xyz18....................................53*83*43* 84*88*
  hoisohoc....................................36*88*43*12*
  hatay88....................................16*85*69*15*
  chutheanh....................................53*54* 89*24*28**
  lode2019....................................86**67*52*42*
  ViettelDaily....................................95*83*29* 16**52*
  CSGT01....................................86**40* 04**76* 67*04*
  yeusohoc....................................99*41*84*42*
  MRNam86................................................67*33*95*
  khongcogihet................................................44**77* 43*24*
  zozozo................................................89*67* 76* 24*88*
  baoanhthu................................................45*** 54*37*04*
  chuasonlam666................................................89* 83*17* 71*97*
  Emailty................................................54* 45*** 48**24*12*
  kocannoinhieu................................................40* 04** 41*43*15*
  quochuy92................................................88*33*97*
  minhlonghn................................................89*37*15*
  muahe2019................................................37*33*45*
  caligo................................................34*46*84*
  cucaitron............................................................47*15* 97*
  cuunon............................................................69*89*
  consovang............................................................52*97*
  hongtutoan............................................................52*84*
  babylove............................................................71*68** 52*
  loveyouloveyou............................................................37*97*
  Ronaldo7............................................................37*84*
  dieuanh96............................................................76* 47*97*
  happyday............................................................11*42*
  giacatgia............................................................37*95*
  phocuvangem............................................................52*95* 52*
  lodelk............................................................11* 39**26*
  niemvuisohoc............................................................47* 37*42* 24*
  danvietanhhung............................................................37*15*
  numoneyee............................................................33*52*
  Sangto6789............................................................67* 49*12*
  antamwin............................................................37*04* 68**
  selaylaitatca............................................................67* 76*04*
  sohochaylam............................................................37*15*
  binhminhsaomai............................................................67* 76*16*
  NHANTAI............................................................17* 71*89*
  vuquy48........................................................................04* 95*
  mamalanlan........................................................................15*
  Annhien........................................................................24* 42*
  cutibatlo........................................................................47* 12*
  thichchotso........................................................................45*
  minhdiep........................................................................84*
  chilaconso........................................................................84*
  emtapdanhlo........................................................................12*
  chuoi........................................................................01*
  DonaldTrump45........................................................................01*
  WIN2020........................................................................84* 95*
  quangninh279........................................................................47* 89*
  giacmotrua........................................................................39**
  binbinhn........................................................................89*
  danhlolayvo........................................................................88*
  thuyanh29........................................................................97* 12*
  motobike........................................................................97* 16*
  co3bich........................................................................84*
  Covid19........................................................................52*
  anhQuanday........................................................................12*
  DAIPHAT88........................................................................12*
  Npt........................................................................57*
  DINHMINHSON........................................................................01*
  hoanghonxanh........................................................................47*
  quocanhht........................................................................04*
  XS360........................................................................12* 04*
  tamhoncuada........................................................................16*
  chinh1689482997........................................................................39** 04*
  luonluontop1........................................................................52* 88*
  traucon........................................................................12*
  visaolaithe........................................................................12*
  songque38........................................................................84*
  phuquoc........................................................................45* 84*
  ditimbachthu........................................................................68**
  vungtroisohoc........................................................................42*
  nguyenyenlinh........................................................................95*
  danhnhothoi........................................................................16*
  qtv272........................................................................97*
  TM201210........................................................................16*
  AffCup........................................................................47*
  girlcity........................................................................88*
  chidanh1con........................................................................24*
  locroitrungdau........................................................................68**
  ptsmr........................................................................57*
  TLong888........................................................................57*
  kepbang........................................................................24* 42*
  tinhyeucuatoi........................................................................89*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 01 thưởng 5555 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 14 số có 01 thưởng 7142 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 18 số có 01 thưởng 5555 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @MRNam86 : Chốt 6 số có 01 thưởng 33333 xu.


  NICK- 04/07 - - 05/07 -
  MRNam8609 10 12 13 16 18 19 30 31 34 74 76 77 81 82 83 85 86 89 9001 58 59 60 61 62
  chinh1689482997.................00 04 20 24 40 46 60 64 84 01 03 09 21 29 45 65 85 69
  happyday.................00 01 02 06 10 11 15 19 20 24 28 29 33 37 38 39 40 41 42 43
  ditimbachthu.................81 82 83 91 92 01 03 10 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26
  nguyenyenlinh.................82 83 84 86 88 89 90 92 95 97 98 00 01 02 04 06 07 08 09 10
  tuandjgj.................01 02 04 06 08 09 20 21 22 24 26 28 29 40
  bacang.................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  mrpts.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vietkieudanhlo.................85 86 89 93 94 95 98 01 03 04 10 11 13 16 20 21 25 29 30 31
  TLong888.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 60
  ansongaymai.................94 96 98 01 02 03 05 07 10 11 12 14 16 20 21 23 25 29
  danv411.................01 03 12 14 18 20 21 27 31 34 41 42 49 51 52 54 56 91 95 96
  motobike.................91 92 94 97 01 03 09 10 12 15 18 19 21 24 27 29 30 33 36
  muahe2019.................88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 03 06 10 12 15 21 24 29
  Npt.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  visaolaithe.................87 88 89 91 92 93 96 01 02 03 06 11 12 13 16 21 22 23 26 31
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/07/2021 at 20:36:39) , Xyz18 (17/07/2021 at 20:30:17)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này