PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 00* 55* 67* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 19* 76* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 86* 22* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 76* 64* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 19* 67* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Zilz : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @9roger : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 38* 83* thưởng 20000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 76* 64* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 86* 76* 67* thưởng 18000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 03* 23* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 00* 55* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 01** thưởng 20000 xu.
  @miule : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 01** thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* 86* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 03* 04* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 19* 84* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 04* 18* thưởng 18000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* 76* thưởng 24000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 19* 86* thưởng 24000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 55* 00* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @kepbang : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @selaylaitatca : trúng loto 86* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 60* thưởng 21000 xu.
  @traucon : trúng loto 60* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 99* 76* thưởng 80000 xu.


  NICK- 05/06 - - 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 -
  consokydieu04*14*35*98**46*42**71*99* 76*
  minhlonghn............36*54* 45*98**83* 38* 00*50*89*60*
  traucon............14*31*98**12*06* 82*92*60*
  selaylaitatca........................43* 00*19* 91*12*98*20* 71*86*
  buihung88........................45*41*29* 46*45*45**99*
  vaobothoi....................................59* 43*72*45*43*86*
  kepbang....................................95* 04*38* 83*36*84* 48*86*
  Uyennhi2019................................................38* 83*68*41* 14*39*
  mo3cang................................................83* 38*74* 82*82*67* 76*
  phuquoc................................................97*06* 98*43*55*
  hoanghonxanh................................................29*68*48*19* 86*
  DAIPHAT88................................................46*45*05* 92*55* 00*
  KINGTON............................................................67*05*19* 84*
  XS360............................................................67*84*04*
  ansongaymai............................................................96*43* 14*64*
  chutheanh............................................................42**41*04* 18*
  khongcohoiket............................................................50* 67*89*84*
  hyvongwin............................................................61*43*19*
  chidanh1con............................................................98*84* 48*22*
  hoaihd85............................................................09* 74*71*60*
  anquanhnam............................................................36*25*84*
  Axz23........................................................................26*38* 83*
  chungcumini........................................................................14*76* 64*
  WIN2020........................................................................05*86* 76* 67*
  ACMilan........................................................................82*03* 23*
  quocanhht........................................................................43*83*
  hatay88........................................................................61*00* 55*
  tamhoncuada........................................................................65*84*
  vhg123........................................................................92* 27*55*
  ptsmr........................................................................27*01**
  miule........................................................................25*84*
  tinhyeucuatoi........................................................................82* 35*22*
  shopeone........................................................................25*76*
  giangmobile........................................................................45**17*
  girlcity........................................................................20* 02*04*
  consovang........................................................................84*04*
  Xyz18........................................................................03* 30*01**
  vungtroisohoc........................................................................61*67*
  lode2019........................................................................92* 65*19* 86*
  cuocchienso........................................................................65*19*
  adayroihihi........................................................................71* 05*99*
  DamVinhHung........................................................................61*03* 04*
  lamlaitudau2020....................................................................................00* 55* 67*
  dongkhanh1994....................................................................................22*
  quoctrong89....................................................................................19*
  mytamido....................................................................................64*
  minhdiep....................................................................................17*
  danlode2k2....................................................................................55* 00*
  Vumay9999....................................................................................66*
  AffCup....................................................................................60*
  phocuvangem....................................................................................84*
  ViettelDaily....................................................................................83* 38*
  chutichhoidong....................................................................................19*
  cucaitron....................................................................................86*
  DINHMINHSON....................................................................................04*
  bababyby....................................................................................67* 76*
  hung83....................................................................................38*
  motobike....................................................................................00* 55*
  danvietanhhung....................................................................................17*
  emtapdanhlo....................................................................................22*
  nonanoni....................................................................................19* 76*
  toilatoi7x....................................................................................86* 22*
  qtv272....................................................................................67*
  EmLaTatCa....................................................................................60*
  giaosuxoay....................................................................................60*
  thuhuyengirl....................................................................................99*
  visaolaithe....................................................................................99*
  chuasonlam666....................................................................................38* 83*
  lienquan2019....................................................................................76*
  happyday....................................................................................76* 67*
  Nguyenkeng....................................................................................76* 64*
  CatLinhHD....................................................................................86*
  mualanh2020....................................................................................38*
  TM201210....................................................................................64* 46*
  HUYEN6879....................................................................................19* 67*
  vuanh886....................................................................................04*
  EM2020....................................................................................86*
  loveyouloveyou....................................................................................99*
  quangninh279....................................................................................17*
  sohochaylam....................................................................................60*
  TTPL7986....................................................................................22*
  caligo....................................................................................17*
  kiep_lo_de....................................................................................64*
  co3bich....................................................................................67*
  Zilz....................................................................................17*
  lodelk....................................................................................39*
  thanlo3388....................................................................................17*
  9roger....................................................................................39*
  Rongden88....................................................................................39*
  HOANG YEN....................................................................................01**
  Quantubaothu77....................................................................................04*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (12/06/2021 at 18:56:47) , chutheanh (12/06/2021 at 20:00:12) , Xyz18 (12/06/2021 at 21:30:06)
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 16 số có 83 thưởng 6250 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 10 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 83 thưởng 14285 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 14 số có 83 thưởng 7142 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 11 số có 83 thưởng 18181 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 17 số có 83 thưởng 11764 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 16 số có 83 thưởng 18750 xu.
  @soiroichot : Chốt 10 số có 83 thưởng 30000 xu.


  NICK- 10/06 - - 11/06 - - 12/06 -
  vietkieudanhlo68 74 67 75 66 65 76 64 63 77 62 61 78 60 79 59 55 80 54 5035 36 39 40 41 42 44 45 48 51 53 54 59 6078 54 79 53 52 80 51 50 81 46 82 36 29 83 28 27
  soiroichot60 61 62 64 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 87 89 9044 45 14 46 13 47 12 48 11 49 53 10 54 09 5682 83 84 85 87 88 89 93 94 98
  adayroihihi.................39 40 43 46 47 48 5080 81 83 86 88 90 92 01 04 06 08 09 10 13 18 22 24 26 27 29
  giacmotrua.................22 25 26 28 29 34 37 38 40 43 44 46 47 48 52 56 57 61 62 6411 12 14 15 18 21 24 27 29 38 39 76 78 79 81 83 84 85 87 88
  EM2020.................38 39 40 41 45 47 48 4904 08 09 10 12 13 17 18 19 20 21 22 23 77 78 79 80 83 85 86
  toilatoi7x.................70 65 81 62 82 60 55 83 52 84 50 49 85 48 86 47 46 87 45 8851 50 53 48 56 47 46 57 43 41 58 40 80 38 37 81 36 33 83 31
  TTPL7986.................12 14 17 21 26 35 41 44 47 48 49 62 65 66 67 69 71 74 75 7677 79 83 85 86 89 92 93 95 97 99
  HUYEN6879.................09 10 15 16 18 19 20 25 26 28 29 30 35 36 38 39 40 45 46 4838 39 65 67 68 74 75 77 80 83 84 85 92 93 94 95 99
  MRNam86.................23 24 25 26 27 28 29 30 35 38 40 45 48 5014 18 19 20 21 23 24 72 73 74 75 79 81 83 84 89 90 91 92 93
  Cauamhanoi..................................83 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  EmLaTatCa..................................50 51 53 56 58 59 60 62 68 69 71 74 76 78 79 80 83 86 88 92
  lodelk..................................03 30 13 31 23 32 35 53 36 63 37 73 38 83 08 80 18 81 28 82
  kepbang..................................80 81 83 85 86 87 88 21 22 23 24 26 27 29 30 31 32 33 35 36
  motobike..................................02 03 06 07 08 09 32 33 36 37 38 39 42 43 46 77 78 79 82 83
  xosoxmien..................................16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 81 82 83 84 85 88 89 90 91
  AffCup..................................31 79 30 29 80 26 81 23 21 83 20 19 86
  buihung88..................................46 56 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
  danv411..................................07 11 15 18 20 23 24 39 45 54 58 59 60 62 67 72 73 74 83 87
  hung83..................................10 12 13 14 15 16 17 54 60 61 62 63 70 71 72 74 80 81 83 90
  khongcohoiket..................................75 77 80 81 82 83 84 87 90 91 92 93 97 99 01 02 07 08 09 10
  lethuylinh..................................74 75 76 77 78 79 81 83 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vungtroisohoc..................................54 57 58 59 61 63 66 67 68 70 72 73 75 76 77 81 83 84 85 86
  zozozo..................................69 73 74 76 78 79 82 83 85 87 88 91 92 94 96 97
  DamVinhHung..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Ronaldo7..................................83 89 91 92 94 97 98
  mytamido..................................50 52 53 54 55 56 62 63 64 65 69 72 73 74 75 78 82 83 84 85
  anquanhnam..................................62 65 70 71 74 75 78 79 83 87 92 93 97 01 02 05 07 10 11 14
  bachthu3nhay..................................80 81 83 84 87 88 89 90 92 93 96 98 01 02 05 06 07 08 09 10
  giaosuxoay..................................21 26 27 28 77 78 80 82 83 85 87 88 90 91 92 94 97 98 99
  hyvongwin..................................20 22 27 28 29 64 68 72 73 74 75 77 81 82 83 84 86 90 91 92
  kemngot..................................51 53 54 60 62 63 64 68 71 72 73 74 80 81 82 83 84 86 88 90
  luonluontop1..................................38 45 51 54 55 56 59 63 65 68 73 79 81 82 83 86 88 90 91 92
  quoctrong89..................................38 71 37 73 36 35 74 34 33 80 32 81 31 30 82 24 23 83 21 84
  shopeone..................................67 70 73 74 76 78 83 84 87 90 93 94 96 98
  tengteng..................................78 80 81 82 83 84 87 90 92 93 94 96 00 01 02 04 05 09 10 11
  thienduong01..................................53 54 55 58 63 64 65 68 73 74 75 78 80 81 82 83 84 85 86 87
  vhg123..................................00 07 14 15 18 26 34 39 46 50 55 57 63 76 80 82 83 86 87 90
  XS360..................................63 65 66 68 69 71 72 73 75 76 78 79 81 82 83 85 86 88 89
  yeusohoc..................................11 12 13 15 18 20 21 22 24 27 76 77 79 81 83 84 85 86 88 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (12/06/2021 at 18:56:39) , Xyz18 (12/06/2021 at 21:30:23)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : trúng loto 76* 06* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 54* 45* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24* 02* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* 69* thưởng 6000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 59* 88* thưởng 6000 xu.
  @thamkhaoso : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 54* 15* thưởng 6000 xu.
  @Botre22226 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @motobike : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 76* 88* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 46* 02* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 69* 63* thưởng 12000 xu.
  @9roger : trúng loto 88* 27* thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* 41* thưởng 18000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 54* 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.
  @traucon : trúng loto 41* 88* thưởng 48000 xu.


  NICK- 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 -
  minhlonghn36*54* 45*98**83* 38* 00*50*89*60*46*
  traucon14*31*98**12*06* 82*92*60*41* 88*
  vaobothoi........................59* 43*72*45*43*86*24*
  ansongaymai................................................96*43* 14*64*24*
  chutheanh................................................42**41*04* 18*15*
  hyvongwin................................................61*43*19*15*
  chidanh1con................................................98*84* 48*22*59*
  tamhoncuada............................................................65*84*15*
  vhg123............................................................92* 27*55*15*
  Axz23............................................................26*38* 83*59*
  tinhyeucuatoi............................................................82* 35*22*41*
  girlcity............................................................20* 02*04*15* 41*
  Xyz18............................................................03* 30*01**00*
  vungtroisohoc............................................................61*67*63*
  cuocchienso............................................................65*19*54* 45*
  motobike........................................................................00* 55*46*
  DINHMINHSON........................................................................04*59*
  toilatoi7x........................................................................86* 22*41*
  giaosuxoay........................................................................60*59*
  lienquan2019........................................................................76*76* 88*
  qtv272........................................................................67*06*
  vuanh886........................................................................04*46* 02*
  loveyouloveyou........................................................................99*43*
  kiep_lo_de........................................................................64*69* 63*
  9roger........................................................................39*88* 27*
  thanlo3388........................................................................17*41*
  quochuy92....................................................................................76* 06*
  TLong888....................................................................................54* 45*
  saptrungtoroi....................................................................................46*
  minhquang2016....................................................................................88*
  DonaldTrump45....................................................................................24* 02*
  tinhtuoisang....................................................................................06*
  hoahuong....................................................................................77*
  binhminhsaomai....................................................................................59*
  tuandjgj....................................................................................06*
  langthangtimso....................................................................................46*
  sangtruatoi....................................................................................63*
  alololo....................................................................................00*
  HoangMinhTu....................................................................................50*
  kocannoinhieu....................................................................................76*
  thuyanh29....................................................................................48*
  timlo2nhay....................................................................................88*
  vivungonsong....................................................................................76*
  khongsothua....................................................................................88*
  vuquy48....................................................................................41*
  chinh1689482997....................................................................................54*
  danv411....................................................................................15*
  mrpts....................................................................................54*
  yeusohoc....................................................................................59* 69*
  Leanhnuoi1991....................................................................................59* 88*
  thamkhaoso....................................................................................50*
  Chetvidep6789....................................................................................08*
  mamalanlan....................................................................................76*
  nguyenyenlinh....................................................................................54* 15*
  Botre22226....................................................................................24*
  Sangto6789....................................................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 6 số có 79 thưởng 16666 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 15 số có 79 thưởng 6666 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 79 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 9 số có 79 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 79 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 79 thưởng 11764 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 79 thưởng 33333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @soiroichot : Chốt 20 số có 79 thưởng 20000 xu.


  NICK- 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 -
  soiroichot60 61 62 64 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 87 89 9044 45 14 46 13 47 12 48 11 49 53 10 54 09 5682 83 84 85 87 88 89 93 94 9865 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 90 91 92 93
  toilatoi7x.................70 65 81 62 82 60 55 83 52 84 50 49 85 48 86 47 46 87 45 8851 50 53 48 56 47 46 57 43 41 58 40 80 38 37 81 36 33 83 3174 79 80 82 91 92 96 97 99
  khongcohoiket..................................75 77 80 81 82 83 84 87 90 91 92 93 97 99 01 02 07 08 09 1064 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 91 94
  hyvongwin..................................20 22 27 28 29 64 68 72 73 74 75 77 81 82 83 84 86 90 91 9224 26 71 72 73 74 79 80 81 82 83 90 91 92 95 97 99
  kyniemxua...................................................13 14 15 16 17 18 19 24 25 57 58 59 64 65 69 74 75 79 84 85
  thichchotso...................................................05 06 09 12 13 14 15 18 20 21 22 23 77 78 79 81 82 85 86 87
  quochuy92...................................................32 37 42 52 59 62 68 69 70 71 73 77 78 79 80 82 86 87 88 89
  saptrungtoroi...................................................75 76 78 79 81 83
  selaylaitatca...................................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  khongsothua...................................................72 75 76 77 78 79 81 87 90 93 94 95 96 97 99
  alololo...................................................60 61 62 63 64 69 70 71 72 73 78 79 87 96 97 05 06 07 14 15
  chutichhoidong...................................................38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 71 72 73 74 75 77 78 79 81 82
  nguyenyenlinh...................................................80 79 78 77 76 74 83 71 59 58 56 53 51 50 49 85 47 44 42 41
  vinamilk...................................................73 75 79 84 90 91 93 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (16/06/2021 at 20:30:35)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : trúng loto 46** 48* thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 86* 54* 45* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 76* 55* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 86* 25* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 23* 32* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 54* 45* 25* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 77* 76* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* 25* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* 40* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* 34* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* 40* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 51* 21** thưởng 9000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 45* 80* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 55* 51* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @4rum : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 25* 51* thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* 86* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 36* 51* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 13* 21** thưởng 18000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 25* 75** thưởng 18000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 51* 34* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 45* 34* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 86* 89* thưởng 24000 xu.
  @girlcity : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 46** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* 77* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 44* 77* thưởng 90000 xu.
  @traucon : trúng loto 46** thưởng 90000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BV
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : Chốt 6 số có 46 thưởng 16666 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 13 số có 46 thưởng 7692 xu.
  @phocuvangem : Chốt 13 số có 46 thưởng 7692 xu.
  @TM201210 : Chốt 9 số có 46 thưởng 11111 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 14 số có 46 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 46 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/06 - - 13/06 - - 14/06 -
  khongcohoiket75 77 80 81 82 83 84 87 90 91 92 93 97 99 01 02 07 08 09 1064 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 91 9434 37 39 41 42 43 46 48 50 51 52 55 57 61 64 69 73 75 79 84
  kyniemxua.................13 14 15 16 17 18 19 24 25 57 58 59 64 65 69 74 75 79 84 8544 45 46 49 53 54 55 56 59 73 74 75 76 79 83 84 85 86 89 93
  alololo.................60 61 62 63 64 69 70 71 72 73 78 79 87 96 97 05 06 07 14 1543 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
  vietkieudanhlo..................................43 46 47 50 52 53
  AffCup..................................35 37 40 42 44 46 49 53 58 60 62 64 67 68 73 76 80 82 85 86
  mytamido..................................04 07 09 30 31 34 36 37 38 39 40 43 45 46 47 48 49 70 72 73
  Emailty..................................07 08 09 12 16 17 21 22 23 25 26 27 28 30 32 36 37 40 46 50
  ViettelDaily..................................34 37 38 41 43 46 47 50 52 55 56 61 64 65 69 70 73 74 78 82
  tengteng..................................06 09 12 13 15 19 20 22 24 27 30 33 36 37 39 40 42 45 46 49
  AnBao..................................04 06 13 14 16 23 24 26 33 34 36 43 44 46 53 54 56 60 61 62
  danv411..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ptsmr..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  TLong888..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 05
  yeusohoc..................................27 31 13 32 34 35 36 37 39 41 43 46 53 11 57 61 62 63 64 66
  danvietanhhung..................................43 38 45 46 37 47 36 50 35 52 33 53 55 32 56 30 57 29 60 27
  hatay88..................................13 46 50 51 12 54 55 11 60 63 64 10 69
  phocuvangem..................................25 26 28 30 34 35 37 39 43 44 46 48 49
  TM201210..................................40 43 44 45 46 48 49 52 53
  X155..................................54 48 55 47 56 46 57 45 58 59 44 66 43 67 42 76 41 77 40 86
  anhnumberone..................................17 18 19 22 26 31 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 59 62
  bacang..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  chungcumini..................................43 44 45 46 47 48 49 52 59 61 68 70 77 86 89 95 98
  dieuanh96..................................41 42 45 46 47 49 70 71 72 75 76 77 79 80 81 82 85 86 87 89
  DuyManh92..................................23 24 26 28 32 33 35 36 38 42 44 45 46 48 53 54 55 56 62 63
  huyenhuyen..................................34 36 37 38 42 43 45 46 47 49 51 52 54 55 56 58 60 61
  minhdiep..................................31 32 34 35 36 39 41 42 44 45 46 49 61 62 64 65 66 69 71 72
  niemvuisohoc..................................28 36 37 39 27 40 43 25 45 46 48 22 49 52 21 54 55 57 20 58
  nonanoni..................................42 44 46 47 48 52 54 56 57 58 62 64 66 67 68 72 74 76 77 78
  tuandjgj..................................22 34 37 21 38 40 41 19 42 43 16 46 47 51 15 52 55 13 56 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (15/06/2021 at 23:21:14)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 65* 67* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 68* 22* 77* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 68* 99* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 99* 67* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* 37* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* 67* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* 78* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 33* 16* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 85* 59* thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 43* 01* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @thichthix : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68* 67* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Hacgiay_111 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 83* 68* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 36* 43* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 97* 43* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 43* 31* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 33* 99* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 43* 77* thưởng 12000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 33* 77* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 39* 97* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 85* 65* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 37* 73* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 85* 67* thưởng 30000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 25* 31* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 99* 85* thưởng 18000 xu.
  @danv411 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 16* 65* thưởng 40000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 97* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @traucon : trúng loto 25* thưởng 30000 xu.

  (Đang cập nhật Bảng Vàng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (15/06/2021 at 23:21:19)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ACMilan : Chốt 8 số có 83 thưởng 12500 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @thienduong01 : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 17 số có 83 thưởng 5882 xu.
  @cutibatlo : Chốt 9 số có 83 thưởng 11111 xu.
  @chaonammoi : Chốt 18 số có 83 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 16 số có 83 thưởng 6250 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 16 số có 83 thưởng 6250 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 7 số có 83 thưởng 14285 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @hoahuong : Chốt 17 số có 83 thưởng 5882 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 13 số có 83 thưởng 7692 xu.
  @qtv272 : Chốt 16 số có 83 thưởng 6250 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 17 số có 83 thưởng 5882 xu.
  @traucon : Chốt 12 số có 83 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 11 số có 83 thưởng 18181 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @X155 : Chốt 10 số có 83 thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 14 số có 83 thưởng 14285 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 -
  vietkieudanhlo43 46 47 50 52 5383 27 26 24 23 21 19 18 85 17 15
  danv41140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5900 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 16 27 38 49 50 61 72 83 94
  TM20121040 43 44 45 46 48 49 52 5376 77 83 85 86 87 91 94 95 96 99 01 03 04 05 13 14 17 19 21
  X15554 48 55 47 56 46 57 45 58 59 44 66 43 67 42 76 41 77 40 8674 76 79 80 81 82 83 84 86 89
  tuandjgj22 34 37 21 38 40 41 19 42 43 16 46 47 51 15 52 55 13 56 5970 73 76 77 82 83 85 86 89 91 93 94 95 98
  ACMilan.................65 56 01 10 38 83 47 74
  EmLaTatCa.................04 06 07 09 10 12 13 15 16 18 19 40 68 81 82 83 85 86 88 89
  hung83.................79 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 97 98
  thienduong01.................64 65 72 73 74 75 77 79 83 84 93 95 97
  vinamilk.................78 81 83 85 86 87 89 95 96 98 01 03 05 10 12 13 14 16 18 21
  tamhoncuada.................56 60 62 64 65 71 74 78 80 82 83 87 88 91 92 00 01 05 06 08
  binbinhn.................73 74 75 80 82 83 84 85 88 90 92 93 94 00 02 03 08 10 12 15
  co3bich.................38 70 36 72 34 74 33 76 31 77 30 79 29 81 27 83 24
  cutibatlo.................83 84 87 89 90 92 93 96 98
  chaonammoi.................28 29 31 65 68 71 72 73 74 77 80 82 83 86 91 92 95 99
  chosau18h.................52 74 78 79 80 81 83 87 88 89 90 92 96 97 98 99
  DAIPHAT88.................63 64 65 68 70 73 74 77 80 83 89 90 95 98 99 00
  lanh5doC.................70 73 74 75 78 82 83 84 87 89 91 92 93 96 98 05 07 16 19 25
  thuyanh29.................83 82 81 80 93 78 73 70 68 63 60 58 94 53 50 48 43 40 39 95
  chidanh1con.................82 83 84 85 86 87 88
  giangmobile.................23 24 25 29 78 79 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96 97 99
  khongcogihet.................81 82 83 84 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 00 01 02 04 05 06
  mualanh2020.................50 53 55 57 62 64 66 69 71 73 75 78 80 81 82 83 84 85 86 87
  WIN2020.................69 81 83 84 86 88 89 91 93 94 96 98 99 01 03 04 06 08 09 21
  CatLinhHD.................07 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 25 70 74 75 76 77 78 83 87
  chilaconso.................79 80 81 82 83 84 85 88 20 21 24 26 27 28 29 30 33 35 36 37
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  hoahuong.................63 64 65 70 72 73 74 79 80 82 83 85 89 90 92 94 99
  Hoalanrung.................83 79 78 77 76 74 70 92 69 68 67 65 61 60 94 59 56 52 49 47
  hoanghonxanh.................59 60 62 65 67 68 71 76 83 85 86 92 95
  lamlaitudau2020.................67 68 69 71 72 73 74 76 77 78 79 81 82 83 84 86 87 88 89 91
  minhlonghn.................69 72 73 74 78 82 83 84 88 92 93 94 98
  qtv272.................41 78 80 82 83 85 86 87 89 91 92 94 95 96 98 99
  sangtruatoi.................73 74 77 78 80 81 82 83 86 87 89 91 96 98 01 04 07 08 10 13
  tinhyeucuatoi.................64 72 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 97
  traucon.................69 73 76 77 78 80 83 86 87 93 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (15/06/2021 at 23:21:23)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : trúng loto 91* 10* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 22**** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 41* 04* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 86* 22**** thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 55* 98* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 99** 47* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22**** 91* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 22**** thưởng 20000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 33* 99** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @huan : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* 12* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 84* 41* thưởng 12000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 15* 04* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 22**** thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 88* 04* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 15* 99** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 15* 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 71* 41* thưởng 30000 xu.
  @AffCup : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 22**** 98* thưởng 45000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 15* 98* thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 49** thưởng 30000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 22**** thưởng 48000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 11* thưởng 30000 xu.


  NICK- 11/06 - - 12/06 - - 13/06 - - 14/06 - - 15/06 - - 16/06 -
  tamhoncuada65*84*15*86* 89*97*11*
  lienquan2019............76*76* 88*48*16* 65*47*
  tuandjgj........................06*44*85* 67*22****
  vivungonsong........................76*86*25* 31*86*
  Sangto6789........................88*51* 34*33*95*
  bababyby....................................45*33* 99*71* 41*
  AffCup....................................76*83*41*
  Ronaldo7....................................51*83*98*
  chosau18h....................................46**36*71*
  minhdiep....................................44*68*33*
  miule....................................21**43*86*
  phocuvangem....................................76*68*12*
  mo3cang....................................51*31*47*
  anhQuanday....................................06*65*41*
  Vumay9999....................................90*33*47*
  shopeone....................................77*68*41*
  Canh1102....................................86* 25*25*22**** 98*
  lamlaitudau2020....................................77*43* 77*86*
  mualanh2020....................................86*36*15*
  babylove....................................36*16*12*
  allwin99....................................36*83*95*
  giacatgia....................................55*33* 77*91*
  danhlolayvo....................................55*39* 97*11*
  bacang....................................23* 32*68*84*
  quangninh279....................................51* 21**31*15* 98*
  CatLinhHD....................................40*67*47*
  MRNam86....................................25*36* 43*88*
  chot10trung1....................................55*73*47*
  Rongden88....................................89*85*49**
  Quantubaothu77....................................44*01*88*
  Hoangphihung1979....................................40*37* 73*71*
  minhquang2016................................................65* 67*95*
  numoneyee................................................33*84*
  toanbatbai................................................68*41* 12*
  KINGTON................................................33*91*
  tengteng................................................85* 59*88* 33*
  hoanghonxanh................................................33*95*
  hoahuong................................................22* 77*47*
  Thuminh................................................43* 01*84* 41*
  binhminhsaomai................................................39*11*
  kemngot................................................25*95*
  thichchotso................................................68*71*
  huyenhuyen................................................59*15* 04*
  QuocLinh88................................................43*98*
  qtv272................................................77*04*
  binbinhn................................................36*22****
  bietphailamsaoday................................................50*15*
  Hoalanrung................................................31*15*
  chaonammoi................................................99*88* 04*
  niemvuisohoc................................................16*55*
  sohochaylam................................................73* 37*91*
  lethuylinh................................................68* 99*15* 99**
  Npt................................................16*41*
  X155................................................99*15* 86*
  anquanhnam............................................................91* 10*
  hatay88............................................................04*
  vaobothoi............................................................33*
  ansongaymai............................................................86*
  selaylaitatca............................................................04*
  zozozo............................................................41*
  quochuy92............................................................55*
  quoctrong89............................................................04*
  hyvongwin............................................................41*
  khongcogihet............................................................15*
  vungtroisohoc............................................................86*
  bachthu3nhay............................................................04*
  chidanh1con............................................................71*
  giangmobile............................................................55*
  langthangtimso............................................................04*
  thuyanh29............................................................71*
  chutheanh............................................................11*
  tinhtuoisang............................................................55*
  cucaitron............................................................22****
  DAIPHAT88............................................................33*
  cuocchienso............................................................33* 88*
  timlo2nhay............................................................33* 88*
  luonluontop1............................................................47*
  adayroihihi............................................................41* 04*
  Cauamhanoi............................................................84*
  kepbang............................................................71*
  vuanh886............................................................41*
  phuquoc............................................................86* 22****
  soiroichot............................................................55* 98*
  khongsothua............................................................99**
  mtq............................................................98*
  Covid19............................................................91*
  WIN2020............................................................99** 47*
  baoanhthu............................................................22**** 91*
  EmLaTatCa............................................................71*
  consovang............................................................84*
  giahuy912............................................................22****
  vuquy48............................................................88*
  EM2020............................................................99**
  giacmotrua............................................................15*
  thienduong01............................................................98*
  danhnhothoi............................................................41*
  TM201210............................................................33* 99**
  muahe2019............................................................47*
  hongtutoan............................................................15*
  haiyen1295............................................................88* 33*
  HoangToan............................................................71*
  huan............................................................56*
  Annhien............................................................95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengteng : Chốt 16 số có 22 thưởng 6250 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 19 số có 22 thưởng 5263 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 8 số có 22 thưởng 12500 xu.
  @lethuylinh : Chốt 8 số có 22 thưởng 12500 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 18 số có 22 thưởng 5555 xu.
  @babylove : Chốt 10 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 11 số có 22 thưởng 9090 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 19 số có 22 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 22 thưởng 5555 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 22 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 6 số có 22 thưởng 16666 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 22 thưởng 5263 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vinamilk : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 19 số có 22 thưởng 10526 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 17 số có 22 thưởng 11764 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 22 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 22 thưởng 15000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 22 thưởng 15000 xu.
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Quantubaothu77 (16/06/2021 at 23:06:30)
 9. NICK- 14/06 - - 15/06 - - 16/06 -
  vietkieudanhlo43 46 47 50 52 5383 27 26 24 23 21 19 18 85 17 1522 23 24 26 28 30 31 32 33 35 37 39 50 51 53 55 57 58 59 80
  X15554 48 55 47 56 46 57 45 58 59 44 66 43 67 42 76 41 77 40 8674 76 79 80 81 82 83 84 86 8910 13 14 16 17 18 19 22 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37
  vinamilk.................78 81 83 85 86 87 89 95 96 98 01 03 05 10 12 13 14 16 18 2124 34 41 23 42 22 43 44 21 51 52 14 53 54 13 61 12 62 63 11
  chaonammoi.................28 29 31 65 68 71 72 73 74 77 80 82 83 86 91 92 95 9919 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  cutibatlo.................83 84 87 89 90 92 93 96 9838 24 40 41 23 42 44 22 45 21 47 49 17 50 53 14 54 13 60 62
  chosau18h.................52 74 78 79 80 81 83 87 88 89 90 92 96 97 98 9904 07 08 10 16 17 19 22 25 26 28 29 37 70 71 73 74 77 80 82
  khongcogihet.................81 82 83 84 86 87 88 90 91 92 93 95 96 97 00 01 02 04 05 0632 33 24 34 35 23 36 22 37 38 21 39 50 20 51 09 52 53 08 54
  lanh5doC.................70 73 74 75 78 82 83 84 87 89 91 92 93 96 98 05 07 16 19 2593 95 02 03 08 12 13 15 18 20 21 22 24 26 27 30 31
  thuyanh29.................83 82 81 80 93 78 73 70 68 63 60 58 94 53 50 48 43 40 39 9508 09 20 21 22 26 27 28 29 30 77 80 81 82 83 84 85 86 90 91
  Hoalanrung.................83 79 78 77 76 74 70 92 69 68 67 65 61 60 94 59 56 52 49 4799 01 04 06 07 09 11 13 14 16 17 19 21 22 24 26
  tengteng..................................22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  toilatoi7x..................................81 82 83 84 85 86 87 88 89 98 08 18 20 21 22 23 24 25 26 27
  soiroichot..................................09 10 11 12 14 19 20 21 22 24 29 70 71 72 74 79 80 81 82 84
  Ronaldo7..................................19 21 22 23 25 26 29 31 32 33 35 36 39 41 42 43 45 46 49
  bacang..................................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  danvietanhhung..................................01 02 04 07 09 10 11 13 17 18 19 20 21 22 27 28 30 31 36 37
  kepbang..................................14 15 17 18 20 22 24 26
  lethuylinh..................................16 20 22 23 25 27 32 34
  XS360..................................17 19 20 22 23 25 26 27 29 40 69 80 82 83 85 86 87 89 90 92
  HoangToan..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 02 50 60 31 53 05
  babylove..................................11 12 14 15 16 21 22 24 25 26
  bietphailamsaoday..................................21 22 29 30 31 64 67 70 71 73 74 77 80 82 83 89 91 92 94 99
  CSGT01..................................06 07 08 09 10 16 18 19 22 23 24
  danhlolayvo..................................06 07 08 09 11 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 39 45 48
  hoisohoc..................................86 87 93 96 02 07 11 13 14 16 17 18 20 22 23 25 26 27 31
  remix..................................22 24 29 60 65 66 67 68 83 84 85 86 88 92 93 94 95 97
  HoangMinhTu..................................22 23 25 26 68 69 71 76 82 84 86 89 91 93 94 95 96 98 99
  kiep_lo_de..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  kocannoinhieu..................................27 29 26 30 34 25 35 40 24 41 42 23 43 22 44 45 21 46 47 20
  langthangtimso..................................15 18 20 21 22 23
  muahe2019..................................37 38 32 41 43 31 44 47 28 48 25 52 53 23 55 57 22 58 21 61
  sohochaylam..................................06 09 10 14 15 16 22 24 25 29 31 32 34 36 40 41 42 45 50 51
  Thuminh..................................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  vaobothoi..................................26 62 63 23 65 22 66 67 21 68 69 20 71 72 09 74 08 75 76 05
  vuanh886..................................10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 50 51
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/06/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 62* 21* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 54* 97* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 62* 68* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 21* 23* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 35* 54* 45* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 43* 67* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 45* 54* 43* thưởng 27000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68* 21* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 14** 41* thưởng 27000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 68* thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 41* 39* thưởng 24000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 14** thưởng 24000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 54* 45* thưởng 24000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68* 17** thưởng 36000 xu.
  @Rongden88 : trúng loto 03* thưởng 20000 xu.
  @Hoangphihung1979 : trúng loto 81* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vivungonsong : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Sangto6789 : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/06 - - 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 -
  vivungonsong76*86*25* 31*86*92*
  Sangto678988*51* 34*33*95*62*
  mo3cang............51*31*47*68*
  bacang............23* 32*68*84*41* 39*
  Canh1102............86* 25*25*22**** 98*14**
  MRNam86............25*36* 43*88*02*
  danhlolayvo............55*39* 97*11*54* 45*
  chot10trung1............55*73*47*68* 17**
  Rongden88............89*85*49**03*
  Hoangphihung1979............40*37* 73*71*81*
  Thuminh........................43* 01*84* 41*45* 54* 43*
  numoneyee........................33*84*68* 21*
  hoanghonxanh........................33*95*67*
  thichchotso........................68*71*14** 41*
  huyenhuyen........................59*15* 04*97*
  lethuylinh........................68* 99*15* 99**43*
  niemvuisohoc........................16*55*45*
  tinhtuoisang....................................55*35* 54* 45*
  hyvongwin....................................41*21*
  quochuy92....................................55*21*
  bachthu3nhay....................................04*17**
  thuyanh29....................................71*21*
  langthangtimso....................................04*63*
  timlo2nhay....................................33* 88*63*
  kepbang....................................71*67*
  giahuy912....................................22****02*
  TM201210....................................33* 99**43* 67*
  hongtutoan....................................15*67*
  huan....................................56*97*
  Annhien....................................95*81*
  alololo................................................62* 21*
  anhnumberone................................................54* 97*
  girlcity................................................92*
  vhg123................................................35*
  Xyz18................................................07**
  chungcumini................................................02*
  ptsmr................................................97*
  CSGT01................................................68*
  chutichhoidong................................................14** 41*
  giaosuxoay................................................92*
  quocanhht................................................63*
  lode2019................................................45* 54*
  nonanoni................................................68*
  XS360................................................41*
  hung83................................................43*
  tuankhang1980................................................43*
  danlode2k2................................................62* 68*
  thuhuyengirl................................................14**
  chuoi................................................81*
  kocannoinhieu................................................67*
  yeusohoc................................................97*
  chuasonlam666................................................23*
  danv411................................................68*
  vietkieudanhlo................................................45*
  vinamilk................................................17**
  emtapdanhlo................................................35*
  ACMilan................................................10**
  mamalanlan................................................03*
  DamVinhHung................................................23*
  xosoxmien................................................62*
  lodelk................................................21* 23*
  DuyManh92................................................21*
  thanlo3388................................................14** 41*
  vtvcab................................................02*
  HaiNam92................................................67*
  Chetvidep6789................................................39*
  Dodonguyen................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danv411 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 17 số có 67 thưởng 5882 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 15 số có 67 thưởng 6666 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 11 số có 67 thưởng 9090 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 67 thưởng 7142 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 19 số có 67 thưởng 5263 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 67 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 67 thưởng 15000 xu.


  NICK- 15/06 - - 16/06 - - 17/06 -
  thuyanh2983 82 81 80 93 78 73 70 68 63 60 58 94 53 50 48 43 40 39 9508 09 20 21 22 26 27 28 29 30 77 80 81 82 83 84 85 86 90 9127 07 30 31 34 35 36 43 49 52 53 59 61 62 63 03 67 70 71 72
  danv411..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  huyenhuyen..................................57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 74 83 89 92 98
  CatLinhHD..................................57 61 62 65 66 67 69 70 71 74 75 76 78 83 84 87 93 94 96
  hoanghonxanh..................................32 34 36 37 39 03 41 43 46 48 52 58 61 63 64 66 67
  Dodonguyen..................................03 12 30 35 39 48 49 53 61 63 67 71 72 84 93
  Annhien..................................24 42 29 92 79 97 74 47 12 21 17 71 67 76 26 62 89 98 34 43
  emtapdanhlo..................................62 63 64 65 66 67 68 69 77 87 97
  Quantubaothu77..................................03 30 08 80 35 53 58 85 49 94 12 21 67 76
  consokydieu..................................25 27 30 33 34 36 03 39 42 43 48 51 52 57 58 60 61 63 66 67
  dacbiet99..................................35 36 37 38 61 63 65 66 67 68 69 90 91 93 95 96 97 98 99
  MRNam86..................................07 08 09 10 11 12 13 14 67 68 69 72 81 90 91 92 93 94 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Quantubaothu77 (17/06/2021 at 21:21:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này