PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @qtv272 : trúng loto 19* 22* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 74* 02* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* 42** thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 55* 12* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 42** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* 02* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 50** thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 22* 50** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 55* 50** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 16* 64* thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 55* 42** thưởng 27000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50** thưởng 40000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 42** thưởng 24000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 67* 55* thưởng 30000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 19* thưởng 21000 xu.


  NICK- 06/05 - - 07/05 - - 08/05 - - 09/05 - - 10/05 - - 11/05 - - 12/05 -
  giacmotrua06* 60*47*88* 33*99* 36*02**54* 74*19*
  kemngot........................33* 88*48*51*74* 47* 36*12*
  OK6868........................96*69*51*36*67* 55*
  mo3cang........................67*15*34*51*02*
  chutichhoidong....................................06* 60* 98*46*04** 04**19*
  buihung88....................................46**46*04**02*
  CatLinhHD....................................05* 50*45*04**50**
  Mualarung2016....................................98*17* 49*86**22*
  Cauamhanoi....................................06* 60*02**83**42**
  adayroihihi....................................42*46*20*12*
  sangtruatoi....................................98*37*20*22*
  thienduong01................................................34* 38*20*02*
  EM2020................................................02** 45*51*79*
  lienquan2019................................................38*50*22*
  langthangtimso................................................77*74* 47*16* 64*
  miule................................................02**69* 52*17*
  kepbang................................................29*72* 47*44*
  remix................................................02**74* 47*12*
  Canh1102................................................46*82*55* 42**
  tuankhang1980................................................37*06*46*
  chaonammoi............................................................69*16*
  chosau18h............................................................83**44*
  bachthu3nhay............................................................04**47*
  KINGTON............................................................86**55*
  Thuminh............................................................56*68*
  ansongaymai............................................................69*42**
  thichchotso............................................................36*44*
  quocanhht............................................................36*44*
  vinamilk............................................................72*22* 02*
  cutibatlo............................................................83**55*
  giaosuxoay............................................................74* 47*74*
  ditimbachthu............................................................06*50**
  emtapdanhlo............................................................36*22*
  hoaihd85............................................................52*42**
  XS360............................................................54*50**
  quochuy92............................................................21* 06*44*
  binhminhsaomai............................................................36* 21*79*
  vuquy48............................................................69*68*
  vhg123............................................................82*68*
  toilatoi7x............................................................50*22* 50**
  danhnhothoi............................................................52*22*
  bababyby............................................................83**55* 50**
  qtv272........................................................................19* 22*
  lode2019........................................................................44*
  visaolaithe........................................................................79*
  caligo........................................................................74* 02*
  niemvuisohoc........................................................................52*
  DonaldTrump45........................................................................67*
  zozozo........................................................................16*
  nguyenyenlinh........................................................................74*
  chilaconso........................................................................50**
  chot10trung1........................................................................50**
  DINHMINHSON........................................................................81*
  hoisohoc........................................................................17*
  danvietanhhung........................................................................31*
  Vumay9999........................................................................22*
  DamVinhHung........................................................................31*
  mytamido........................................................................52* 42**
  consovang........................................................................52*
  Npt........................................................................02*
  tinhtuoisang........................................................................47* 74*
  hatay88........................................................................02*
  traucon........................................................................22*
  AnBao........................................................................55* 12*
  consokydieu........................................................................16*
  kocannoinhieu........................................................................02*
  habongda2002........................................................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : Chốt 4 số có 50 thưởng 25000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 12 số có 50 thưởng 8333 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @RUMELA : Chốt 12 số có 50 thưởng 8333 xu.
  @XS360 : Chốt 6 số có 50 thưởng 16666 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 13 số có 50 thưởng 7692 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 17 số có 50 thưởng 5882 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 14 số có 50 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @remix : Chốt 17 số có 50 thưởng 17647 xu.


  NICK- 10/05 - - 11/05 - - 12/05 -
  remix10 11 12 16 17 19 20 21 25 26 28 29 43 44 46 47 48 49 61 6216 17 21 29 30 31 34 61 68 70 71 74 80 83 85 86 89 92 94 9550 56 61 08 62 64 07 65 69 70 05 71 73 01 74 78 80
  ViettelDaily.................32 33 34 36 37 43 46 58 60 61 63 64 67 69 70 72 73 76 78 7914 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 50 51 52 53 54 55
  HOANG YEN..................................06 60 05 50
  baoanhthu..................................39 41 45 46 48 50 55 56 57 58 65 66
  tuankhang1980..................................30 23 35 37 20 39 43 45 19 47 49 17 50 53 55 10 57 63 65 09
  huyenhuyen..................................34 35 16 36 37 38 11 39 43 48 09 50 51 08 52 53 54 07 55 56
  lethuylinh..................................40 38 41 42 36 43 44 46 34 48 49 33 50 51 52 32 53 54 56 31
  vuquy48..................................28 29 10 32 34 41 09 42 43 08 44 45 46 07 47 48 50 06 52 54
  RUMELA..................................12 21 17 71 67 76 62 26 05 50 00 55
  XS360..................................50 51 53 54 55 56
  consovang..................................49 50 53 58 60 63 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 88
  chaonammoi..................................31 32 24 33 34 23 37 38 41 21 42 43 17 47 49 50 16 51 52 56
  happyday..................................50 13 53 58 59 12 62 64 68 08 69 73 05
  lode2019..................................35 18 38 39 41 17 45 47 12 48 49 50 11 53 57 10 58 62 63 09
  minhlonghn..................................48 50 13 51 53 56 11 57 59 10 60 62 65 08 66 68 69
  OK6868..................................38 40 41 42 45 46 48 50 51 52 55 56 58 60 61 62 65 66 68 80
  sohochaylam..................................35 38 40 45 47 48 50 53 54 56 57 59 65 68 71 72 74 75 77 78
  Thuminh..................................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  thuyanh29..................................21 42 44 45 19 49 50 18 51 54 55 17 58 60 15 62 64 67 14 69
  X155..................................43 44 46 47 49 50 51 52 53 55 56 58 60 61
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 19* 91** 83* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88** 02* 20* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 19* 17* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 31* 88** 33** thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33** 20* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 20* 02* 05* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 20* 02* 44* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 88** 33** 17* thưởng 15000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 88** 99* 33** thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 47* 19* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* 64* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 17* 31* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* 64* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 91** 19* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 88** 33** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 33** thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @lode888 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 20* 99* 44* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 20* 12* thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 33** 78* thưởng 18000 xu.
  @AnBao : trúng loto 91** 19* thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 91** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 20* 02* 91** thưởng 36000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 88** 33** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 91** 19* thưởng 36000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 19* 91** thưởng 36000 xu.
  @kepbang : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @miule : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 99* 44* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 83* thưởng 25000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 47* thưởng 25000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 05* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 88** thưởng 48000 xu.


  NICK- 06/05 - - 07/05 - - 08/05 - - 09/05 - - 10/05 - - 11/05 - - 12/05 - - 13/05 -
  giacmotrua06* 60*47*88* 33*99* 36*02**54* 74*19*88**
  chutichhoidong....................................06* 60* 98*46*04** 04**19*83*
  Mualarung2016....................................98*17* 49*86**22*39*
  buihung88....................................46**46*04**02*47*
  Cauamhanoi....................................06* 60*02**83**42**47*
  sangtruatoi....................................98*37*20*22*05*
  thienduong01................................................34* 38*20*02*19*
  EM2020................................................02** 45*51*79*05*
  lienquan2019................................................38*50*22*91** 19*
  langthangtimso................................................77*74* 47*16* 64*19* 91**
  kepbang................................................29*72* 47*44*17*
  miule................................................02**69* 52*17*64*
  Canh1102................................................46*82*55* 42**99* 44*
  quocanhht............................................................36*44*20* 02* 91**
  bachthu3nhay............................................................04**47*05*
  chaonammoi............................................................69*16*64*
  KINGTON............................................................86**55*05*
  ansongaymai............................................................69*42**96*
  ditimbachthu............................................................06*50**17*
  giaosuxoay............................................................74* 47*74*20*
  cutibatlo............................................................83**55*05*
  quochuy92............................................................21* 06*44*64*
  emtapdanhlo............................................................36*22*61*
  bababyby............................................................83**55* 50**88** 33**
  chot10trung1........................................................................50**20* 99* 44*
  kocannoinhieu........................................................................02*20* 12*
  niemvuisohoc........................................................................52*61*
  nguyenyenlinh........................................................................74*19*
  chilaconso........................................................................50**09*
  visaolaithe........................................................................79*47*
  danvietanhhung........................................................................31*12*
  lode2019........................................................................44*12*
  DamVinhHung........................................................................31*17*
  hoisohoc........................................................................17*17*
  Vumay9999........................................................................22*33** 78*
  AnBao........................................................................55* 12*91** 19*
  consokydieu........................................................................16*91**
  minhlonghn....................................................................................19* 91** 83*
  Hoalanrung....................................................................................88** 02* 20*
  hongtutoan....................................................................................19* 17*
  giangmobile....................................................................................31* 88** 33**
  vietkieudanhlo....................................................................................33** 20*
  vungtroisohoc....................................................................................20* 02* 05*
  soiroichot....................................................................................20* 02* 44*
  MRNam86....................................................................................88** 33** 17*
  Nguyenkeng....................................................................................88** 99* 33**
  haiyen1295....................................................................................47*
  giahuy912....................................................................................05*
  HaiNam92....................................................................................12*
  lanh5doC....................................................................................47* 19*
  vuanh886....................................................................................83*
  songque38....................................................................................17* 64*
  bietphailamsaoday....................................................................................12*
  bacang....................................................................................88**
  cuunon....................................................................................44*
  hoahuong....................................................................................17* 31*
  EmLaTatCa....................................................................................19*
  lamlaitudau2020....................................................................................64*
  Leanhnuoi1991....................................................................................33**
  quoctrong89....................................................................................12*
  cucaitron....................................................................................05*
  sohochaylam....................................................................................17* 64*
  antamwin....................................................................................12*
  QuocLinh88....................................................................................83*
  tengteng....................................................................................05*
  Hoanglam2006....................................................................................65*
  chidanh1con....................................................................................91** 19*
  danlode2k2....................................................................................61*
  tinhyeucuatoi....................................................................................05*
  X155....................................................................................12*
  kyniemxua....................................................................................20*
  danhlolayvo....................................................................................64*
  mualanh2020....................................................................................96*
  alololo....................................................................................64*
  danv411....................................................................................96*
  DAIPHAT88....................................................................................88** 33**
  minhdiep....................................................................................05*
  chutheanh....................................................................................96*
  allwin99....................................................................................99*
  girlcity....................................................................................20*
  thuyanh29....................................................................................17*
  lethuylinh....................................................................................83*
  HUYEN6879....................................................................................96*
  mtq....................................................................................47*
  anhnumberone....................................................................................88**
  TLong888....................................................................................33**
  vtvcab....................................................................................31*
  khongcohoiket....................................................................................47*
  HOANG YEN....................................................................................05*
  ViettelDaily....................................................................................64*
  timlo2nhay....................................................................................64*
  lode888....................................................................................91**
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 13 số có 64 thưởng 7692 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 64 thưởng 5882 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 8 số có 64 thưởng 12500 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 19 số có 64 thưởng 5263 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 17 số có 64 thưởng 11764 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 64 thưởng 15000 xu.


  NICK- 11/05 - - 12/05 - - 13/05 -
  ViettelDaily32 33 34 36 37 43 46 58 60 61 63 64 67 69 70 72 73 76 78 7914 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 50 51 52 53 54 5550 57 61 64 69 70 71 73 75 78 80 82 84 87 89 91 93 96 98 99
  tuankhang1980.................30 23 35 37 20 39 43 45 19 47 49 17 50 53 55 10 57 63 65 0950 55 56 57 61 64 65 66 67 69 70 73 74 75 76 83 84 85 87 89
  XS360.................50 51 53 54 55 5616 17 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 64 65 66 67 69
  chaonammoi.................31 32 24 33 34 23 37 38 41 21 42 43 17 47 49 50 16 51 52 5664 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
  WIN2020..................................40 64 39 65 37 66 35 74 29 26 75 24 77 22 79 20 80 19 82 17
  Ronaldo7..................................55 56 57 58 59 64 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 88 94
  kiep_lo_de..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Emailty..................................26 64 24 67 23 22 71 21 73 17 76 14 77
  emtapdanhlo..................................57 58 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 76 78
  lienquan2019..................................45 46 47 48 50 54 55 56 57 63 64 66 67 69
  bachthu3nhay..................................61 62 64 65 68 70 71 73 74 75 77 80 81 82 84 85 86 89 91 94
  chinh1689482997..................................04 40 34 43 48 84 02 20 74 47 78 87 46 64 45 54 26
  anquanhnam..................................45 63 44 64 43 65 42 66 41 67 40 39 68 36 69 31 72 27 75 22
  chungcumini..................................46 45 51 44 52 42 54 41 36 55 35 56 34 61 32 62 31 64 29 65
  selaylaitatca..................................53 55 58 60 61 62 63 64
  thuhuyengirl..................................61 63 64 68 70 71 72 73 77 81 82 83 86 89 90 91 93 95 98
  CatLinhHD..................................32 33 37 38 39 41 42 46 47 48 49 51 64 69
  minhdiep..................................16 17 19 20 21 25 56 57 58 61 62 64 65 66 67 70 71 73 74 75
  allwin99..................................34 36 37 38 39 60 61 63 64 65 66
  alololo..................................46 52 56 61 63 64 65 68 70 72 73 81 82 83 86 89 90 91 92 98
  EM2020..................................47 62 46 45 63 44 64 43 65 42 66 41 67 40 33 68 32 69 30 70
  giacmotrua..................................54 37 55 36 35 59 32 62 31 63 29 64 28 68 27 69 26 25 71 24
  khongsothua..................................61 26 62 25 24 63 23 64 22 65
  mytamido..................................27 28 29 30 33 35 64 65 67 71 72 73 74 76 79 80 81 82 83 85
  tamhoncuada..................................65 69 64 71 62 73 60 38 74 37 94 92 91 88 87 85 83 82 80 79
  thichchotso..................................89 79 77 74 72 71 69 68 67 66 91 65 64 63 62 61 60 59 57 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @caligo : trúng loto 86* 89* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* 30* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 15* 51* thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* 86* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 24** 79* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 30* 79* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 85** 37* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* 37* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Thao77777 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 50* 31* thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 24** 15* thưởng 30000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14* 79* thưởng 12000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 37* 66* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 37* 50* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* 50* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 89* 85** thưởng 60000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 85** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @kepbang : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @miule : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 15* 51* thưởng 36000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 30* thưởng 36000 xu.


  NICK- 09/05 - - 10/05 - - 11/05 - - 12/05 - - 13/05 - - 14/05 -
  Mualarung201698*17* 49*86**22*39*15* 51*
  chutichhoidong06* 60* 98*46*04** 04**19*83*50* 30*
  thienduong01............34* 38*20*02*19*29*
  kepbang............29*72* 47*44*17*86*
  miule............02**69* 52*17*64*67*
  ansongaymai........................69*42**96*89* 85**
  bachthu3nhay........................04**47*05*45*
  chaonammoi........................69*16*64*86*
  ditimbachthu........................06*50**17*89*
  cutibatlo........................83**55*05*85**
  visaolaithe....................................79*47*24**
  danvietanhhung....................................31*12*86*
  niemvuisohoc....................................52*61*37*
  chilaconso....................................50**09*67*
  chot10trung1....................................50**20* 99* 44*45*
  AnBao....................................55* 12*91** 19*67*
  kocannoinhieu....................................02*20* 12*14* 50*
  hongtutoan................................................19* 17*50* 31*
  thuyanh29................................................17*24** 15*
  haiyen1295................................................47*14* 79*
  Leanhnuoi1991................................................33**37* 66*
  bacang................................................88**89*
  tengteng................................................05*37* 50*
  quoctrong89................................................12*79*
  QuocLinh88................................................83*89*
  antamwin................................................12*37*
  kyniemxua................................................20*51* 15*
  giangmobile................................................31* 88** 33**24**
  chutheanh................................................96*94*
  vietkieudanhlo................................................33** 20*29*
  vungtroisohoc................................................20* 02* 05*24**
  soiroichot................................................20* 02* 44*47*
  DAIPHAT88................................................88** 33**24**
  girlcity................................................20*55*
  lethuylinh................................................83*37*
  mtq................................................47*79*
  TLong888................................................33**87*
  caligo............................................................86* 89*
  hyvongwin............................................................14* 30*
  Npt............................................................15* 51*
  tamhoncuada............................................................67*
  chuoi............................................................14*
  dacbiet99............................................................14*
  luonluontop1............................................................51* 15*
  co3bich............................................................67*
  Thuminh............................................................89* 86*
  vaobothoi............................................................86*
  dieuanh96............................................................31*
  saptrungtoroi............................................................24** 79*
  huyenhuyen............................................................37*
  Uyennhi2019............................................................24**
  qtv272............................................................30*
  adayroihihi............................................................55*
  DINHMINHSON............................................................86*
  Ronaldo7............................................................37*
  tinhtuoisang............................................................02*
  nonanoni............................................................30* 79*
  OK6868............................................................51*
  mo3cang............................................................67*
  xosoxmien............................................................24**
  phuquoc............................................................89*
  binhminhsaomai............................................................89*
  hatay88............................................................55*
  chungcumini............................................................85** 37*
  yeusohoc............................................................29*
  danhnhothoi............................................................15*
  vhg123............................................................94*
  vivungonsong............................................................45*
  HoangMinhTu............................................................51* 15*
  ptsmr............................................................85**
  giacatde............................................................89* 37*
  baoanhthu............................................................79*
  Axz23............................................................14*
  hoanghonxanh............................................................45*
  locroitrungdau............................................................30*
  thuhuyengirl............................................................29*
  dongkhanh1994............................................................94*
  Tia87c............................................................47*
  chuasonlam666............................................................86*
  Thao77777............................................................87*
  HoangToan............................................................45*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @songque38 : Chốt 6 số có 47 thưởng 16666 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 14 số có 47 thưởng 7142 xu.
  @Tia87c : Chốt 2 số có 47 thưởng 50000 xu.
  @hung83 : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 47 thưởng 8333 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 17 số có 47 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : Chốt 10 số có 47 thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/05 - - 14/05 -
  bachthu3nhay61 62 64 65 68 70 71 73 74 75 77 80 81 82 84 85 86 89 91 9435 37 38 39 41 44 45 47 48 51
  selaylaitatca53 55 58 60 61 62 63 6400 01 02 03 04 06 07 08 40 41 42 43 44 46 47 61 62 63 64 66
  songque38.................41 43 44 45 46 47
  chutheanh.................24 42 29 92 74 47 09 90 49 94
  locroitrungdau.................45 47 48 70 71 72 73 74 75
  thuyanh29.................22 24 18 29 31 34 38 17 39 40 41 16 42 43 44 15 45 46 47 14
  sangtruatoi.................35 36 37 38 39 45 46 47 54 55 56 63 64 65 72 73 74 80 81 82
  tinhyeucuatoi.................46 47 17 50 51 53 15 55 56 60 11 61 62 64
  Tia87c.................74 47
  hung83.................40 42 44 46 47 49 50 52 56
  HoangMinhTu.................46 47 48 49 54 57 64 67 70 71 72 73
  AffCup.................10 16 22 23 24 25 27 29 32 36 40 42 47 50 52 56 59 60 61 63
  caligo.................36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 59 63 68 72 77 81 86 90
  chilaconso.................04 14 15 16 17 20 21 24 30 31 34 38 40 03 41 42 43 44 47 48
  hatay88.................23 24 26 27 41 43 44 46 47 51 53 54 56 57 61 63 64 66 67 71
  HUYEN6879.................42 43 44 47 48 49 53 56 57 60 61 62 65 66 67 68 70 71 74 75
  ptsmr.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  soiroichot.................30 32 37 38 39 46 47 48 49 50 55 56 57 58 64 65 66 67 69 74
  traucon.................16 42 43 44 15 45 08 10 04 11 12 13 14 46 47 48 49
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : trúng loto 63* 41* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 63* 15* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* 11* thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 64* 04* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 11* 41* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* 52* 21* thưởng 9000 xu.
  @Giadu123 : trúng loto 43* 48* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* 76* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* 55* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 21* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 64* 63* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 41* 48* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 95* 48* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* 76* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* 29* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 29* 19* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 11* 63* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 64* 43* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @ken21 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 52* 25* 41* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 48* 21* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* 16* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 29* 21* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 93** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 93** thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* 25* thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 15* 21* thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 04* 21* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77** thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 29* 15* thưởng 40000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 77** thưởng 24000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 04* 64* thưởng 30000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 41* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thienduong01 : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 43* thưởng 35000 xu.


  NICK- 09/05 - - 10/05 - - 11/05 - - 12/05 - - 13/05 - - 14/05 - - 15/05 -
  chutichhoidong06* 60* 98*46*04** 04**19*83*50* 30*43*
  thienduong01............34* 38*20*02*19*29*21*
  chaonammoi........................69*16*64*86*43*
  ditimbachthu........................06*50**17*89*04* 64*
  cutibatlo........................83**55*05*85**41*
  AnBao....................................55* 12*91** 19*67*29* 15*
  danvietanhhung....................................31*12*86*29*
  chot10trung1....................................50**20* 99* 44*45*29*
  chilaconso....................................50**09*67*77**
  kocannoinhieu....................................02*20* 12*14* 50*41*
  tengteng................................................05*37* 50*41*
  bacang................................................88**89*93**
  quoctrong89................................................12*79*43*
  hongtutoan................................................19* 17*50* 31*55*
  chutheanh................................................96*94*08* 25*
  thuyanh29................................................17*24** 15*76*
  kyniemxua................................................20*51* 15*15* 21*
  soiroichot................................................20* 02* 44*47*63*
  girlcity................................................20*55*04* 21*
  vietkieudanhlo................................................33** 20*29*63*
  vungtroisohoc................................................20* 02* 05*24**77**
  mtq................................................47*79*80*
  nonanoni............................................................30* 79*52* 25* 41*
  tamhoncuada............................................................67*64*
  chuoi............................................................14*95*
  luonluontop1............................................................51* 15*15*
  saptrungtoroi............................................................24** 79*16*
  Uyennhi2019............................................................24**21*
  co3bich............................................................67*45*
  adayroihihi............................................................55*55*
  vaobothoi............................................................86*48* 21*
  dieuanh96............................................................31*29*
  hyvongwin............................................................14* 30*77**
  phuquoc............................................................89*25*
  hatay88............................................................55*25*
  chungcumini............................................................85** 37*29*
  danhnhothoi............................................................15*43*
  yeusohoc............................................................29*45*
  mo3cang............................................................67*16*
  baoanhthu............................................................79*25* 52*
  hoanghonxanh............................................................45*48* 16*
  thuhuyengirl............................................................29*29* 21*
  Axz23............................................................14*16*
  locroitrungdau............................................................30*11*
  Tia87c............................................................47*93**
  EM2020........................................................................63* 41*
  Emailty........................................................................63* 15*
  quochuy92........................................................................29* 11*
  CSGT01........................................................................64* 04*
  cuocchienso........................................................................11* 41*
  tuankhang1980........................................................................25* 52* 21*
  Giadu123........................................................................43* 48*
  langthangtimso........................................................................48*
  buihung88........................................................................04* 76*
  giahuy912........................................................................16*
  CatLinhHD........................................................................04* 55*
  AffCup........................................................................80*
  babylove........................................................................04* 21*
  hoisohoc........................................................................25* 52*
  lode2019........................................................................15*
  vuanh886........................................................................45*
  HaiNam92........................................................................55*
  songque38........................................................................16*
  TM201210........................................................................64*
  khongsothua........................................................................52*
  zozozo........................................................................25* 52*
  sohochaylam........................................................................64*
  toanbatbai........................................................................41*
  giacmotrua........................................................................64* 63*
  EmLaTatCa........................................................................80*
  kemngot........................................................................48*
  loveyouloveyou........................................................................41* 48*
  giaosuxoay........................................................................04*
  Vumay9999........................................................................95* 48*
  lodelk........................................................................11*
  tuandjgj........................................................................76*
  Hoanglam2006........................................................................95*
  quangninh279........................................................................16* 76*
  motobike........................................................................16* 29*
  Hoalanrung........................................................................04*
  tinhyeucuatoi........................................................................04*
  shopeone........................................................................16*
  chosau18h........................................................................45*
  anhQuanday........................................................................55*
  emtapdanhlo........................................................................29* 19*
  hoahuong........................................................................77**
  vinamilk........................................................................25* 52*
  danhlolayvo........................................................................43*
  cucaitron........................................................................64*
  hoaihd85........................................................................64*
  DuyManh92........................................................................16*
  selaylaitatca........................................................................25*
  mytamido........................................................................16*
  happyday........................................................................11* 63*
  muahe2019........................................................................63*
  TTPL7986........................................................................43*
  XS360........................................................................11*
  phocuvangem........................................................................15*
  baycaobayxa........................................................................52*
  HUYEN6879........................................................................41*
  toilatoi7x........................................................................19*
  anhnumberone........................................................................55*
  MRNam86........................................................................48*
  kiep_lo_de........................................................................25*
  khongcohoiket........................................................................16*
  HOANG YEN........................................................................16*
  ngandoan........................................................................55*
  minhquang2016........................................................................21*
  vtvcab........................................................................64* 43*
  consokydieu........................................................................77**
  ViettelDaily........................................................................16*
  ken21........................................................................04*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ViettelDaily : Chốt 7 số có 25 thưởng 14285 xu.
  @CSGT01 : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 25 thưởng 7142 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 25 thưởng 6250 xu.
  @hoahuong : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 12 số có 25 thưởng 8333 xu.
  @tengteng : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 16 số có 25 thưởng 6250 xu.
  @cutibatlo : Chốt 18 số có 25 thưởng 5555 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 15 số có 25 thưởng 6666 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 10 số có 25 thưởng 20000 xu.
  @chilaconso : Chốt 13 số có 25 thưởng 15384 xu.


  NICK- 14/05 - - 15/05 -
  chutheanh24 42 29 92 74 47 09 90 49 9408 80 25 52 05 50 55 75 57 58
  chilaconso04 14 15 16 17 20 21 24 30 31 34 38 40 03 41 42 43 44 47 4875 35 34 77 32 31 78 29 28 80 26 82 25
  ViettelDaily.................16 17 21 22 24 25 26
  CSGT01.................36 61 34 32 63 30 28 64 27 25 70 23 72 21 20 73 19 18 81
  alololo.................31 89 29 90 27 26 92 25 22 95
  minhdiep.................25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 41 69 80 81 82 85 87 88 89
  mtq.................64 44 36 65 35 29 66 28 67 27 26 68 25 24 69 23 22 70 21 71
  mytamido.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  baoanhthu.................05 06 08 09 10 15 16 18 19 20 25 26 28 29
  antamwin.................08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32
  khongcogihet.................38 36 39 35 34 50 33 32 51 29 28 52 27 53 26 25 54 24 23 55
  quocanhht.................17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  anhnumberone.................25 76 77 78 80 82 84 85 86 87 90 91 93 95 96 97
  hoahuong.................25 29 35 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 79 85 89 95 99
  vuanh886.................00 05 07 09 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 63 64 69 70
  danhlolayvo.................18 19 20 21 22 24 25 27 28 40 42 43
  tengteng.................11 12 19 20 21 22 23 24 25 26
  lamlaitudau2020.................12 13 15 17 18 19 22 25 26 75 77 78 80 81 82 85 86 88 90 91
  MRNam86.................07 08 09 10 13 17 18 20 23 25 27 31 32 34 35 36 38 39 40 43
  nguyenyenlinh.................28 57 27 58 25 19 65 18 17 67 16 15 68 14 75 13
  cutibatlo.................41 72 36 76 34 32 79 27 25 81 24 23 89 21 90 18 16 94
  hyvongwin.................03 04 07 10 12 13 15 16 17 21 24 25 30 31 59 61 65 67 70 71
  kyniemxua.................22 23 24 25 26 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 58 59 60 61 62
  miule.................80 50 35 81 34 33 82 32 83 31 30 84 25 24 85 23 22 90 21
  motobike.................54 52 51 55 39 38 56 37 57 36 34 60 33 29 61 28 27 63 25 64
  QuocLinh88.................22 24 25 26 28 29 40 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56
  thienduong01.................70 37 34 73 33 32 77 31 30 78 28 79 25 24 80
  vaobothoi.................06 07 08 09 11 13 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 36
  visaolaithe.................03 04 05 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thichchotso : trúng loto 32* 51** thưởng 15000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 69* 32* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* 44* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 71* 17** thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* 17** thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @X155 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 17** 51** thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 71* 17** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 51** 98** thưởng 40000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 84* 20* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 51** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 98** thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 31** thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* 98** thưởng 18000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51** 07** thưởng 24000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 71* 95* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 98** thưởng 20000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 95* 31** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 98** thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51** thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17** 71* thưởng 27000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 17** 71* thưởng 27000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 17** 71* thưởng 36000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 84* 20* thưởng 24000 xu.
  @bacang : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 98** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 63* thưởng 18000 xu.


  NICK- 11/05 - - 12/05 - - 13/05 - - 14/05 - - 15/05 - - 16/05 -
  cutibatlo83**55*05*85**41*63*
  chilaconso............50**09*67*77**98**
  tengteng........................05*37* 50*41*17** 71*
  hongtutoan........................19* 17*50* 31*55*84* 20*
  bacang........................88**89*93**44*
  soiroichot........................20* 02* 44*47*63*14*
  chutheanh........................96*94*08* 25*44*
  kyniemxua........................20*51* 15*15* 21*14*
  vietkieudanhlo........................33** 20*29*63*84*
  vungtroisohoc........................20* 02* 05*24**77**14*
  tamhoncuada....................................67*64*98**
  luonluontop1....................................51* 15*15*51**
  adayroihihi....................................55*55*71*
  danhnhothoi....................................15*43*89*
  hyvongwin....................................14* 30*77**20*
  mo3cang....................................67*16*17** 71*
  yeusohoc....................................29*45*17** 71*
  Tia87c....................................47*93**69*
  EM2020................................................63* 41*51** 98**
  toanbatbai................................................41*84* 20*
  giahuy912................................................16*95*
  AffCup................................................80*51**
  langthangtimso................................................48*65*
  CatLinhHD................................................04* 55*20*
  HaiNam92................................................55*98**
  babylove................................................04* 21*20*
  lode2019................................................15*14*
  vuanh886................................................45*63*
  hoisohoc................................................25* 52*84*
  khongsothua................................................52*63*
  zozozo................................................25* 52*31**
  quangninh279................................................16* 76*14*
  Hoalanrung................................................04*89* 98**
  EmLaTatCa................................................80*69*
  loveyouloveyou................................................41* 48*51** 07**
  quochuy92................................................29* 11*69*
  danhlolayvo................................................43*51**
  Vumay9999................................................95* 48*69*
  CSGT01................................................64* 04*63*
  motobike................................................16* 29*51**
  TTPL7986................................................43*84*
  tinhyeucuatoi................................................04*17**
  anhQuanday................................................55*85*
  cuocchienso................................................11* 41*71* 95*
  muahe2019................................................63*69*
  phocuvangem................................................15*98**
  HOANG YEN................................................16*69*
  consokydieu................................................77**95* 31**
  thichchotso............................................................32* 51**
  HoangToan............................................................69* 32*
  Mualarung2016............................................................51**
  haiyen1295............................................................69*
  caligo............................................................84*
  dacbiet99............................................................65*
  nguyenyenlinh............................................................14*
  Cauamhanoi............................................................20*
  bachthu3nhay............................................................20* 44*
  bietphailamsaoday............................................................51**
  minhlonghn............................................................20*
  tinhtuoisang............................................................71* 17**
  cuunon............................................................44*
  binbinhn............................................................14*
  lamlaitudau2020............................................................44*
  lanh5doC............................................................71*
  Ronaldo7............................................................71* 17**
  consovang............................................................31**
  X155............................................................98**
  lethuylinh............................................................63*
  antamwin............................................................63*
  Npt............................................................20*
  binhminhsaomai............................................................17** 51**
  DAIPHAT88............................................................65*
  numoneyee............................................................51**
  giacatgia............................................................20*
  giangmobile............................................................07**
  mualanh2020............................................................44*
  minhdiep............................................................84*
  vhg123............................................................28*
  Annhien............................................................66*
  mrpts............................................................28*
  bababyby............................................................89*
  giacatde............................................................65*
  Buivanquyet84............................................................95*
  traucon............................................................44*
  timlo2nhay............................................................71* 17**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @CatLinhHD : Chốt 7 số có 65 thưởng 14285 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 15 số có 65 thưởng 6666 xu.
  @anhQuanday : Chốt 7 số có 65 thưởng 14285 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 9 số có 65 thưởng 11111 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @alololo : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 9 số có 65 thưởng 22222 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 65 thưởng 10526 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/05 - - 16/05 -
  alololo31 89 29 90 27 26 92 25 22 9549 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
  CSGT0136 61 34 32 63 30 28 64 27 25 70 23 72 21 20 73 19 18 8150 55 56 57 58 59 65 67 73 74 75 76 77 78 83 85 87 91 93 95
  hoahuong25 29 35 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 79 85 89 95 9948 49 50 52 54 55 58 59 60 62 64 65 68 69 80 82 84 85 88 89
  cutibatlo41 72 36 76 34 32 79 27 25 81 24 23 89 21 90 18 16 9460 61 62 16 63 64 65 66 15
  motobike54 52 51 55 39 38 56 37 57 36 34 60 33 29 61 28 27 63 25 6449 50 21 51 55 56 58 15 60 64 65 14 67 69 73 74 12 76 78
  kyniemxua22 23 24 25 26 40 41 42 43 44 49 50 51 52 53 58 59 60 61 6260 61 62 64 65 70 71 74 75 79 80 82 84 88 89 91 92 97 98 99
  quocanhht17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3651 52 54 55 56 57 58 59 64 65 67 70 72 73 74 75 76 77 79 84
  CatLinhHD.................59 56 64 55 65 49 68
  chinh1689482997.................07 17 27 37 47 57 67 97 03 23 43 63 83 45 65 85 21 29
  locroitrungdau.................86 83 82 81 80 78 74 72 70 69 68 65 64 95 63 62 61 59 56 54
  kiep_lo_de.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 66 68 69
  soiroichot.................65 66 69 70 72 74 75 78 79 81 83 84 87 88 89 10 11 14 15 16
  HoangToan.................01 05 03 09 17 29 41 65 77 89 81 43 27 45 63
  anhQuanday.................56 58 59 60 10 62 65
  EmLaTatCa.................58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  nonanoni.................55 56 62 64 65 71 73 74 80 82 83 91 92 99
  shopeone.................68 96 67 66 65 64 62 61 49
  baycaobayxa.................48 56 47 57 46 58 42 41 60 39 65 38 66 37 36 67 33 69 32 74
  khongcohoiket.................60 57 62 56 54 63 50 65 48 66 47 45 68 44 69 42 71 41 40
  zozozo.................57 59 63 65 66 68 72 74 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chot10trung1 : trúng loto 91** 19* 83* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 44* 54** thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 10* 26** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 26** thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 63* 47* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 19* 91** thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* 79* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 88* 83* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @ken21 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 26** 36* thưởng 18000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 91** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 36* 63* thưởng 18000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 41** thưởng 24000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @Tia87c : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 19* 44* 54** thưởng 60000 xu.
  @bacang : trúng loto 26** thưởng 30000 xu.


  NICK- 13/05 - - 14/05 - - 15/05 - - 16/05 - - 17/05 -
  chutheanh96*94*08* 25*44*19* 44* 54**
  bacang88**89*93**44*26**
  adayroihihi............55*55*71*41**
  yeusohoc............29*45*17** 71*79*
  Tia87c............47*93**69*47*
  khongsothua........................52*63*36* 63*
  Vumay9999........................95* 48*69*88*
  Mualarung2016....................................51**88*
  Npt....................................20*54**
  binhminhsaomai....................................17** 51**79*
  giangmobile....................................07**67*
  vhg123....................................28*26** 36*
  Buivanquyet84....................................95*19*
  traucon....................................44*91**
  chot10trung1................................................91** 19* 83*
  chutichhoidong................................................79*
  thienduong01................................................44* 54**
  lienquan2019................................................79*
  chuoi................................................10* 26**
  nonanoni................................................54**
  chaonammoi................................................88*
  Leanhnuoi1991................................................10*
  co3bich................................................79*
  Thuminh................................................83*
  saptrungtoroi................................................63* 36*
  quoctrong89................................................21*
  AnBao................................................19*
  qtv272................................................36*
  Hoanglam2006................................................91**
  baycaobayxa................................................47*
  hoahuong................................................21*
  mtq................................................79*
  DamVinhHung................................................26**
  xosoxmien................................................21*
  MRNam86................................................63* 47*
  remix................................................63* 36*
  thuyanh29................................................36*
  thuhuyengirl................................................10*
  kocannoinhieu................................................41**
  Axz23................................................19* 91**
  locroitrungdau................................................21* 79*
  DonaldTrump45................................................10*
  kiep_lo_de................................................36*
  WIN2020................................................63*
  tuankhang1980................................................21*
  danv411................................................19*
  minhquang2016................................................88*
  vtvcab................................................73*
  Nguyenkeng................................................88* 83*
  chinh1689482997................................................91**
  ken21................................................54**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 12 số có 26 thưởng 8333 xu.
  @Covid19 : Chốt 14 số có 26 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 26 thưởng 5263 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 26 thưởng 5882 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 15 số có 26 thưởng 13333 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 26 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/05 - - 17/05 -
  locroitrungdau86 83 82 81 80 78 74 72 70 69 68 65 64 95 63 62 61 59 56 5425 26 29 31 32 33 34 35 38 40 41 42 43 44 47
  baycaobayxa48 56 47 57 46 58 42 41 60 39 65 38 66 37 36 67 33 69 32 7403 05 06 09 14 15 17 19 23 24 26 27 29 33 35 36 37 44 45 46
  antamwin.................25 26 27 28 29 32 35 36 37 45 46 47 50 52 53 54 55 56 58 59
  buihung88.................80 87 96 97 00 05 06 07 08 14 16 17 23 24 26 32 33 34 35
  lode2019.................20 22 23 24 26 27 68 69 71 72 75 77 78 79 81 84 86 87 93 96
  phuquoc.................06 07 08 10 14 15 16 19 23 24 25 26
  Covid19.................05 06 07 08 14 15 16 17 18 23 24 25 26 27
  quoctrong89.................17 23 26 27 29 31 32 35 36 38 39 40 41 44 45 47 48 50 53 54
  co3bich.................26 27 28 29 36 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 88 96 98
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  giangmobile.................24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 51 52 53 54 55 56 59
  mo3cang.................20 25 26 27 28 30 32 35 36 37 39 42 45 46 48 49 50
  remix.................16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 51 52 53 54 56 57 59 70 71 72
  vhg123.................02 03 06 12 18 19 21 26 27 28 60 61 63 66 67 68 69 71 76 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tamhoncuada : trúng loto 63* 33* 88* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* 98* 89* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 47* 86* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 68* 63* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 68* 98* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 47* 82* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 67* 29* 92* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 88* 33* 63* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 89* 98* 09** thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 47* 20** thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 09** 97* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51* 92* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 63* 97* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 63* 51* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 39* 97* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 33* 88* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 86* 68* 39* thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 86* 88* thưởng 20000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 48* 89* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Mualarung2016 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 29* 92* 97* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/05 - - 15/05 - - 16/05 - - 17/05 - - 18/05 -
  adayroihihi55*55*71*41**88*
  khongsothua............52*63*36* 63*29* 92* 97*
  Mualarung2016........................51**88*29*
  giangmobile........................07**67*51*
  vhg123........................28*26** 36*05*
  chaonammoi....................................88*33* 88*
  Thuminh....................................83*86* 68* 39*
  minhquang2016....................................88*86* 88*
  Leanhnuoi1991....................................10*68* 86*
  chuoi....................................10* 26**05*
  Hoanglam2006....................................91**47*
  quoctrong89....................................21*86*
  qtv272....................................36*05*
  thuhuyengirl....................................10*88*
  DonaldTrump45....................................10*09**
  xosoxmien....................................21*48* 89*
  MRNam86....................................63* 47*33*
  Axz23....................................19* 91**48*
  locroitrungdau....................................21* 79*51*
  danv411....................................19*29*
  vtvcab....................................73*05*
  tamhoncuada................................................63* 33* 88*
  TM201210................................................68* 98* 89*
  vinamilk................................................47* 86*
  OK6868................................................68* 63*
  tinhyeucuatoi................................................68* 98*
  giacatde................................................47* 82*
  alololo................................................67* 29* 92*
  vivungonsong................................................88* 33* 63*
  ViettelDaily................................................89* 98* 09**
  giahuy912................................................86* 68*
  langthangtimso................................................67*
  tengteng................................................29*
  buihung88................................................98*
  lode2019................................................51*
  miule................................................47* 20**
  AffCup................................................47*
  giacmotrua................................................97*
  CatLinhHD................................................09** 97*
  caligo................................................97*
  songque38................................................86* 68*
  Cauamhanoi................................................33* 88*
  babylove................................................05*
  dacbiet99................................................51*
  zozozo................................................51* 92*
  soiroichot................................................88*
  hyvongwin................................................86*
  cutibatlo................................................63*
  vuanh886................................................39*
  EM2020................................................98* 89*
  vaobothoi................................................33*
  quangninh279................................................63*
  hoisohoc................................................48*
  niemvuisohoc................................................05*
  lethuylinh................................................97*
  antamwin................................................68* 86*
  cuocchienso................................................47*
  toanbatbai................................................97*
  consovang................................................39*
  Ronaldo7................................................88* 33*
  chosau18h................................................63* 97*
  numoneyee................................................63* 51*
  anhQuanday................................................97*
  phocuvangem................................................98* 89*
  lamlaitudau2020................................................48*
  Uyennhi2019................................................92*
  lodelk................................................53*
  selaylaitatca................................................47*
  vuquy48................................................33* 88*
  motobike................................................67*
  thichchotso................................................47*
  Canh1102................................................39* 97*
  huyenhuyen................................................68* 86*
  hatay88................................................47*
  shopeone................................................09**
  quocanhht................................................51*
  anhnumberone................................................33*
  hoaihd85................................................98*
  XS360................................................51*
  dieuanh96................................................86*
  toilatoi7x................................................63*
  allwin99................................................97*
  DuyManh92................................................88*
  QuocLinh88................................................97*
  mrpts................................................29*
  hoanghonxanh................................................92*
  mualanh2020................................................39*
  baoanhthu................................................05*
  anquanhnam................................................88*
  Covid19................................................67*
  ptsmr................................................20**
  Chetvidep6789................................................09**
  hung83................................................20**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : Chốt 9 số có 48 thưởng 11111 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 12 số có 48 thưởng 8333 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 17 số có 48 thưởng 5882 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 10 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @cucaitron : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 48 thưởng 7692 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 20 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 48 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/05 - - 18/05 -
  Covid1905 06 07 08 14 15 16 17 18 23 24 25 26 2714 15 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 35 40 41 42 44 45 46 48
  vhg12302 03 06 12 18 19 21 26 27 28 60 61 63 66 67 68 69 71 76 7819 20 21 28 29 31 33 37 41 42 46 48 57 58 63 66 70 75 76 81
  quocanhht.................48 50 51 52 53 54 55 56 57
  danhlolayvo.................32 24 33 34 36 38 23 39 40 41 42 16 43 45 47 48 15 50 51 52
  mytamido.................46 30 48 19 49 50 18 51 16 52 53 15 55 13 56 58 12 59
  ViettelDaily.................34 36 39 40 43 45 48 49 52 54 57 58 59 61 63 66 67 68 70 75
  tinhyeucuatoi.................18 20 29 31 35 39 40 44 45 47 48 53 54 56 57 59 65 71 74 75
  vuanh886.................47 48 49 12 51 54 56 57 11 58 60 61
  allwin99.................14 15 17 19 20 22 23 24 26 28 31 32 40 41 42 44 46 48 51 60
  hoaihd85.................48 49 53 57 62 64 67 69 71 73 75 76 78 82 84 87 91 93 94 96
  consovang.................37 11 41 46 48 50 09 52 57 61 62 08 63 64 66 69 07
  chidanh1con.................20 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 48 53 57 62 66 71 75
  danlode2k2.................51 49 55 57 48 58 46 60 64 41 66 39 67 69 28 75 21 76 78 19
  giahuy912.................45 48 51 52 53 54 57 60 61 63 70 71 72 75 79 80 81 84 90 93
  lanh5doC.................25 26 27 28 32 35 41 45 48 50 52 53 54 55 57 61 62 71 72 75
  mualanh2020.................32 33 34 35 36 37 38 39 43 48 52 57 60 61
  quochuy92.................04 14 19 28 29 37 38 39 40 41 46 47 48 56 57 59 64 65 66 68
  TTPL7986.................45 46 48 11 51 52 55 56 58 61 62 65 66 68
  bababyby.................39 41 44 45 46 47 48 50 54 55
  babylove.................15 16 18 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 42 43 44 45 48 52 53
  emtapdanhlo.................46 48 50 53 55 57 59 62 64 66 68 69 71 73 75 77 78 80 82 84
  HaiNam92.................34 35 36 37 38 39 43 44 47 48 50 51 52 53
  cucaitron.................02 44 45 48 49 60 62 63 66 67 68 69 71 72
  chaonammoi.................31 33 24 34 35 36 37 22 39 40 42 43 20 44 45 46 48 09 51 52
  giacatgia.................02 07 09 11 16 18 20 25 27 34 36 39 43 45 48 85 86 87 88 89
  niemvuisohoc.................01 02 05 06 07 08 09 10 16 17 18 20 26 27 29 36 38 39 47 48
  WIN2020.................34 17 35 37 43 44 13 45 48 52 53 11 54 55 57 61 08 62 63 64
  chuoi.................23 32 29 92 22 39 93 42 24 47 74 45 54 48 84 34 43 14 41 46
  Leanhnuoi1991.................01 04 08 11 17 28 46 48 55 57 58 61 68 75 84 85 86 91 95 98
  muahe2019.................27 29 33 37 19 38 39 42 47 17 48 49 51 56 15 57 59 60 65 11
  Ronaldo7.................32 33 34 35 36 37 38 39 00 41 46 48 50
  thuhuyengirl.................14 15 16 17 18 19 20 21 25 27 30 34 36 39 43 45 48 49 52 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Vumay9999 : trúng loto 08* 80* 99* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 08* 80* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 39* 65* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 65* 72** thưởng 15000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 65* 46* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 46* 99* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 99* 65* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 12* 99* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 46* 40* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 46* 59* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 99* 70* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 87* 86* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 40* 80* thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 92* 40* thưởng 20000 xu.
  @miule : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* 12* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 80* 86* thưởng 30000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 40* 70* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 70* 31* thưởng 18000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* 12* thưởng 18000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 40* 04* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 92* 59* thưởng 24000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.


  NICK- 16/05 - - 17/05 - - 18/05 - - 19/05 -
  giangmobile07**67*51*92* 59*
  vhg12328*26** 36*05*12*
  minhquang2016............88*86* 88*80* 86*
  chaonammoi............88*33* 88*19*
  Leanhnuoi1991............10*68* 86*46*
  Hoanglam2006............91**47*40* 70*
  Thuminh............83*86* 68* 39*70* 31*
  quoctrong89............21*86*46*
  thuhuyengirl............10*88*59* 12*
  vtvcab............73*05*40* 04*
  tengteng........................29*40* 80*
  selaylaitatca........................47*92* 40*
  miule........................47* 20**04*
  langthangtimso........................67*40*
  AffCup........................47*65*
  babylove........................05*31*
  songque38........................86* 68*92*
  lethuylinh........................97*40*
  toanbatbai........................97*71*
  consovang........................39*46*
  TM201210........................68* 98* 89*19*
  quangninh279........................63*86*
  OK6868........................68* 63*36*
  antamwin........................68* 86*99*
  tinhyeucuatoi........................68* 98*59* 12*
  huyenhuyen........................68* 86*19*
  lamlaitudau2020........................48*99*
  QuocLinh88........................97*86*
  Canh1102........................39* 97*39*
  giacatde........................47* 82*99*
  motobike........................67*86*
  mualanh2020........................39*59*
  shopeone........................09**71*
  dieuanh96........................86*40*
  vivungonsong........................88* 33* 63*59*
  hoanghonxanh........................92*92*
  ptsmr........................20**01*
  Chetvidep6789........................09**08*
  hung83........................20**36*
  Vumay9999....................................08* 80* 99*
  Npt....................................08* 80*
  sohochaylam....................................39* 65*
  phuquoc....................................65* 72**
  visaolaithe....................................65* 46*
  dongkhanh1994....................................04*
  hongtutoan....................................80*
  thienduong01....................................71*
  bacang....................................19*
  EmLaTatCa....................................12*
  kepbang....................................46* 99*
  bachthu3nhay....................................92*
  lienquan2019....................................12*
  ditimbachthu....................................80*
  AnBao....................................99*
  Emailty....................................39*
  minhlonghn....................................31*
  loveyouloveyou....................................86*
  kemngot....................................99* 65*
  cuunon....................................36*
  KINGTON....................................12* 99*
  DAIPHAT88....................................99*
  hoahuong....................................46* 40*
  quochuy92....................................19*
  baycaobayxa....................................39*
  danhlolayvo....................................92*
  danhnhothoi....................................71*
  binbinhn....................................40*
  kyniemxua....................................46* 59*
  happyday....................................36*
  remix....................................99*
  thuyanh29....................................80*
  TTPL7986....................................86*
  vietkieudanhlo....................................59*
  kocannoinhieu....................................40*
  sangtruatoi....................................71*
  traucon....................................04*
  kiep_lo_de....................................31*
  Nguyenkeng....................................99* 70*
  chinh1689482997....................................87*
  khongcogihet....................................46*
  HoangToan....................................87* 86*
  Dodonguyen....................................01*
  Quantubaothu77....................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 6 số có 72 thưởng 16666 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 12 số có 72 thưởng 8333 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @Vumay9999 : Chốt 6 số có 72 thưởng 16666 xu.
  @AffCup : Chốt 13 số có 72 thưởng 7692 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 13 số có 72 thưởng 7692 xu.
  @songque38 : Chốt 18 số có 72 thưởng 5555 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 14 số có 72 thưởng 7142 xu.
  @chungcumini : Chốt 17 số có 72 thưởng 5882 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 13 số có 72 thưởng 7692 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 17 số có 72 thưởng 5882 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 11 số có 72 thưởng 18181 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/05 - - 19/05 -
  lanh5doC25 26 27 28 32 35 41 45 48 50 52 53 54 55 57 61 62 71 72 7550 38 51 37 53 36 54 35 55 33 56 32 58 31 59 30 71 29 72 28
  tinhyeucuatoi18 20 29 31 35 39 40 44 45 47 48 53 54 56 57 59 65 71 74 7554 55 57 59 63 71 72 73 75 77 78
  TTPL798645 46 48 11 51 52 55 56 58 61 62 65 66 6854 48 57 45 61 44 62 43 63 39 66 36 34 67 27 70 26 71 25 72
  antamwin.................14 17 20 22 23 26 27 32 36 40 63 66 68 69 71 72 75 77 78 80
  CatLinhHD.................63 64 68 69 72 73
  baoanhthu.................45 47 48 50 54 56 57 59 72 74 75 77 78 81 83 84 86 87 90 92
  hyvongwin.................60 63 72 74 79 83 84 90 92 93 94 97
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Vumay9999.................07 70 17 71 27 72
  AffCup.................34 66 32 67 30 68 28 69 26 70 25 72 24
  dieuanh96.................69 70 72 74 78 79 81 82 83 88 89 90 92 98 99
  Emailty.................00 05 07 09 10 14 16 17 18 19 20 23 25 27 29 69 70 72 77 78
  happyday.................14 15 17 18 71 72 74 75 77 78 79 90 91 92 94 95 97 98 99
  hongtutoan.................70 68 67 72 65 63 74 61 60 76 59 58 56 77 54 52 79 51 38 81
  huyenhuyen.................50 51 54 55 57 60 63 64 66 69 72 75 79 82 84 90 91 93 96 97
  loveyouloveyou.................02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 66 68 69 70 72 73 81
  numoneyee.................69 71 72 73 74 77 78 82 83 86 87 92 96
  songque38.................72 73 74 77 78 81 82 83 85 87 90 91 92 94 95 00 01 03
  thuyanh29.................50 51 52 55 56 57 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 76 77 78
  bietphailamsaoday.................51 71 48 46 72 45 44 43 75 42 40 79 39 35 80 34 31 81 28
  Cauamhanoi.................47 52 53 54 55 56 59 63 65 68 70 71 72 73
  chungcumini.................67 68 69 72 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98
  giacatde.................41 64 37 67 32 72 28 73 27 75 23 76 21 78 20 81 18 82 14 84
  toilatoi7x.................65 66 67 68 69 70 71 72 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  vivungonsong.................07 10 12 13 14 17 20 22 23 24 27 70 72 73 74 77 80 82 83 84
  AnBao.................70 71 72 73 78 79 81 83 88 89 90 91 93
  chot10trung1.................32 33 35 36 38 39 42 43 45 46 48 49 62 63 65 66 68 69 72 73
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  OK6868.................72 71 70 73 69 68 74 67 66 75 65 64 76 63 62 77 61
  selaylaitatca.................51 70 50 71 44 42 72 40 73 34 74 32 75 30 76 24 77 22 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Vumay9999 (20/05/2021 at 15:16:40)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này