PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (02/05/2021 at 13:53:30)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11** 10* 13* thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 28** 21* 41* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 52* 65* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 89*** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 89*** thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* 41* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40** 10* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 89*** 15* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 99* 68* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 81* 93* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 20** 99* thưởng 30000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40** 41* thưởng 27000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 89*** thưởng 27000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 89*** thưởng 27000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @remix : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 93* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 40** 68* thưởng 36000 xu.
  @chuoi : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tamhoncuada : trúng loto 67* thưởng 30000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 21* thưởng 30000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 -
  tamhoncuada65*67* 29*15* 60**76*76*67*
  huyenhuyen52*29*60**17* 71*79*37*
  EM202086** 68*48*17* 71**95* 86*73*21*
  kyniemxua............07*86*51*21**41*
  quocanhht........................04*36* 60*39* 76*40** 68*
  chuoi........................30*26*39*10*
  thienduong01........................96* 17*21* 17*21**99*
  giangmobile........................19*60*06*40**
  chaonammoi....................................54*06*68*
  motobike....................................29* 60*19*15*
  ditimbachthu....................................84*06*40** 41*
  anhQuanday....................................71*02*20**
  visaolaithe....................................54*29**89***
  mualanh2020....................................95*80*15*
  dieuanh96....................................86*36*** 22*89***
  tinhyeucuatoi....................................76*19*65*
  remix....................................17* 21*73*41*
  bacang....................................84*36***93*
  thuyanh29................................................21**20** 99*
  Ronaldo7................................................21**21*
  giacatgia................................................06*48*
  chutichhoidong................................................06*65*
  nguyenyenlinh................................................76*68*
  baoanhthu................................................36***20**
  chot10trung1................................................88*21*
  hoaihd85................................................76*48*
  chutheanh................................................22*11**
  vhg123................................................17*67*
  hoisohoc................................................99* 06*99*
  saptrungtoroi................................................21**65*
  sohochaylam................................................19*11**
  yeusohoc................................................73*52*
  alololo................................................02* 88*15*
  bietphailamsaoday................................................73*48*
  babylove................................................02* 29**10*
  loveyouloveyou................................................29**21*
  X155................................................99*99*
  toanbatbai................................................89* 19*41*
  Uyennhi2019................................................89*20**
  DuyManh92................................................76*68*
  lodelk................................................26*48*
  quoctrong89................................................88* 89*65*
  lamlaitudau2020................................................06*52*
  consovang................................................76*48*
  CatLinhHD................................................02*20**
  DonaldTrump45............................................................11** 10* 13*
  Hoanglam2006............................................................28** 21* 41*
  co3bich............................................................37*
  TTPL7986............................................................48*
  Hoalanrung............................................................11**
  hoahuong............................................................52* 65*
  xosoxmien............................................................20**
  cucaitron............................................................67*
  chilaconso............................................................65*
  Buivanquyet84............................................................52*
  QuocLinh88............................................................99*
  miule............................................................89***
  HaiNam92............................................................40**
  CSGT01............................................................67*
  AffCup............................................................89***
  tinhtuoisang............................................................68*
  sangtruatoi............................................................65*
  cuunon............................................................99* 41*
  DamVinhHung............................................................37*
  luonluontop1............................................................40**
  traucon............................................................15*
  buihung88............................................................40** 10*
  OK6868............................................................15*
  ptsmr............................................................93*
  tengteng............................................................99*
  vaobothoi............................................................40**
  giaosuxoay............................................................20**
  dacbiet99............................................................52*
  caligo............................................................89*** 15*
  phuquoc............................................................68*
  Covid19............................................................48*
  chidanh1con............................................................20**
  danv411............................................................41*
  HOANG YEN............................................................93*
  HON_CUA_DA............................................................99* 68*
  Mualarung2016............................................................48*
  Annhien............................................................21*
  Leanhnuoi1991............................................................81* 93*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @co3bich : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 14 số có 65 thưởng 7142 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @xosoxmien : Chốt 13 số có 65 thưởng 7692 xu.
  @caligo : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @MacDinhCan2 : Chốt 9 số có 65 thưởng 11111 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 9 số có 65 thưởng 11111 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 8 số có 65 thưởng 12500 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 65 thưởng 11111 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 14 số có 65 thưởng 21428 xu.


  NICK- 29/04 - - 30/04 - - 01/05 -
  vietkieudanhlo95 96 99 00 03 04 05 06 08 09 12 13 14 16 17 18 19 2126 29 31 33 35 36 38 40 42 44 45 47 51 53 54 56 59 60 62 6362 63 64 65 66 67 90 91 92 93 94 97 98 99
  adayroihihi.................30 06 31 34 36 37 38 40 43 46 04 48 49 52 55 56 58 5940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 59 60 61 62 63 64 65 66 67
  khongcohoiket.................72 73 75 76 77 78 90 91 92 93 95 96 97 98 30 31 32 33 35 3681 79 78 76 73 72 69 67 65 64 63 61 60 58 56 52 51 49
  phuquoc.................36 40 42 44 45 47 51 53 03 54 56 5752 54 58 59 60 61 65 67 68 69 70 72 74 77 78 79 81 85 87 88
  TM201210.................21 25 27 28 30 34 36 37 4360 61 63 64 65 66 00 01 03 04 05 06 10 11 13 14 15 16 20 21
  giacatgia.................35 36 38 44 45 46 47 48 53 54 55 56 5846 49 52 54 55 56 59 62 64 65 66 69 72 74 75 76 79 82 84 85
  co3bich..................................93 86 85 84 83 76 75 74 73 66 65 64 63 56 55 54 53 46 45 44
  mytamido..................................36 37 38 39 45 47 51 53 54 55 56 57 59 63 65 71 72 73
  Hoalanrung..................................49 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  locroitrungdau..................................90 77 75 74 72 71 70 67 65 64 37 35 34 32 31 30 27 25 24 22
  sangtruatoi..................................47 49 50 51 55 56 57 58 59 65 67 69 73 74
  bababyby..................................63 64 65 67 68 69 81 82 83 85 86 87 89
  anhnumberone..................................51 52 54 55 56 57 60 61 63 64 65 66 69 70 72 73 74 75 78 79
  chilaconso..................................37 36 47 35 48 34 33 49 32 31 56 30 29 57 28 65 27 26 66 25
  kemngot..................................47 49 51 52 55 56 58 60 61 64 65 67 70 73 74 76
  xosoxmien..................................65 62 67 60 58 68 57 70 55 52 71 50 48
  caligo..................................52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 65 66
  EM2020..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 65 66 68 69 72 75 76 78 79
  giahuy912..................................55 56 58 62 65 67 69 71 73 74 76 78 79 82 85 87 91 92 94 96
  ptsmr..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  WIN2020..................................59 60 63 65 73 80 83 85 90 95 00 01 03 04 05 06 08 09 10 13
  MacDinhCan2..................................05 15 25 35 45 65 75 85 95
  danlode2k2..................................42 46 47 50 56 57 60 64 65
  sohochaylam..................................37 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 75 76 77 00 01 02 03 05
  ViettelDaily..................................95 94 93 92 91 68 67 66 65 64 63 62 61 38 37 36 35 34 33 32
  vuanh886..................................65 70 71 74 80 81 90 91
  kocannoinhieu..................................65 68 69 71 72 73 74 75 78 79 81 82 83 84 85 88 89
  mo3cang..................................64 65 69 70 71 72 73 74 75 78 80 81 83 84 85 87 90 91 93 94
  chot10trung1..................................58 60 62 63 65 67 70 72 73 75 79 80 82 83 85 88 89 90 92 93
  happyday..................................65 67 68 69 74 76 77 78 79 83 86 87 94 96 97 01 03 04
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (02/05/2021 at 13:53:45)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @muahe2019 : trúng loto 33* 88* 34* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 34* 52* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* 10* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* 33* 88* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 73* 43* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 69** 05* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 64* 76* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 85* 99* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 52* 52* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 85* 05* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* 61* thưởng 6000 xu.
  @CODON999 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @QuocLinh88 : trúng loto 98* 43* thưởng 20000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 86* 33* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85* 86* thưởng 20000 xu.
  @co3bich : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 05* 69** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 97* 79* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @X155 : trúng loto 97* 33* 88* thưởng 27000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* 43* thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* 86* thưởng 18000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @alololo : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 97* 79* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 79* thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* 33* thưởng 24000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 43* 34* thưởng 24000 xu.
  @remix : trúng loto 76* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 59* thưởng 21000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 -
  EM202086** 68*48*17* 71**95* 86*73*21*59*
  chuoi........................30*26*39*10*01*
  motobike....................................29* 60*19*15*79*
  visaolaithe....................................54*29**89***88* 33*
  mualanh2020....................................95*80*15*86*
  tinhyeucuatoi....................................76*19*65*59*
  dieuanh96....................................86*36*** 22*89***43* 34*
  remix....................................17* 21*73*41*76*
  X155................................................99*99*97* 33* 88*
  lamlaitudau2020................................................06*52*59* 43*
  giacatgia................................................06*48*33*
  chutichhoidong................................................06*65*05* 86*
  nguyenyenlinh................................................76*68*69**
  chutheanh................................................22*11**98*
  vhg123................................................17*67*64*
  baoanhthu................................................36***20**73*
  hoisohoc................................................99* 06*99*99*
  yeusohoc................................................73*52*33*
  alololo................................................02* 88*15*73*
  sohochaylam................................................19*11**64*
  toanbatbai................................................89* 19*41*64*
  bietphailamsaoday................................................73*48*52*
  thuyanh29................................................21**20** 99*97*
  Uyennhi2019................................................89*20**98*
  CatLinhHD................................................02*20**05*
  quoctrong89................................................88* 89*65*97* 79*
  QuocLinh88............................................................99*98* 43*
  phuquoc............................................................68*86* 33*
  danv411............................................................41*85* 86*
  co3bich............................................................37*64*
  xosoxmien............................................................20**33*
  cucaitron............................................................67*86*
  Hoalanrung............................................................11**05*
  Buivanquyet84............................................................52*88*
  HaiNam92............................................................40**05* 69**
  tinhtuoisang............................................................68*59*
  CSGT01............................................................67*97* 79*
  AffCup............................................................89***97*
  sangtruatoi............................................................65*98*
  cuunon............................................................99* 41*99*
  tengteng............................................................99*99*
  ptsmr............................................................93*59*
  dacbiet99............................................................52*61*
  caligo............................................................89*** 15*88*
  Mualarung2016............................................................48*98*
  muahe2019........................................................................33* 88* 34*
  tuankhang1980........................................................................34* 52*
  vuanh886........................................................................43* 10*
  quochuy92........................................................................34* 33* 88*
  ansongaymai........................................................................97* 79*
  thichchotso........................................................................34* 43*
  bachthu3nhay........................................................................05*
  zozozo........................................................................88* 33*
  vietkieudanhlo........................................................................34* 43*
  lienquan2019........................................................................64*
  locroitrungdau........................................................................33* 88*
  XS360........................................................................73* 43*
  langthangtimso........................................................................43* 34*
  Thuminh........................................................................70*
  giacatde........................................................................86*
  kocannoinhieu........................................................................61*
  Vumay9999........................................................................69**
  vivungonsong........................................................................69** 05*
  niemvuisohoc........................................................................43* 34*
  minhlonghn........................................................................73*
  Canh1102........................................................................79* 97*
  kemngot........................................................................59*
  kiep_lo_de........................................................................52*
  shopeone........................................................................98*
  cutibatlo........................................................................79*
  HUYEN6879........................................................................64* 76*
  nonanoni........................................................................52*
  mytamido........................................................................86*
  qtv272........................................................................59*
  danhnhothoi........................................................................88* 33*
  lanh5doC........................................................................85* 99*
  hoanghonxanh........................................................................64*
  quangninh279........................................................................61*
  haiyen1295........................................................................88*
  selaylaitatca........................................................................86*
  MRNam86........................................................................43* 34*
  giahuy912........................................................................34*
  kepbang........................................................................59*
  minhquang2016........................................................................01*
  hatay88........................................................................33* 88*
  mrpts........................................................................85*
  KINGTON........................................................................76*
  binbinhn........................................................................97* 79*
  danlode2k2........................................................................69**
  happyday........................................................................86*
  WIN2020........................................................................97* 79*
  baycaobayxa........................................................................99*
  khongcohoiket........................................................................61*
  chungcumini........................................................................88*
  DINHMINHSON........................................................................52* 52*
  thanlo3388........................................................................85* 05*
  TM201210........................................................................59*
  mtq........................................................................76*
  danhlolayvo........................................................................64*
  Axz23........................................................................70*
  anhnumberone........................................................................64*
  hung83........................................................................64*
  Cauamhanoi........................................................................05* 61*
  CODON999........................................................................64*
  ngandoan........................................................................61*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : Chốt 11 số có 78 thưởng 9090 xu.
  @consovang : Chốt 7 số có 78 thưởng 14285 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @consokydieu : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @langthangtimso : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @Heovang83 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @ngandoan : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @Canh1102 : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 11 số có 78 thưởng 9090 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 17 số có 78 thưởng 5882 xu.
  @XS360 : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @xosoxmien : Chốt 13 số có 78 thưởng 15384 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 6 số có 78 thưởng 33333 xu.
  @sohochaylam : Chốt 13 số có 78 thưởng 15384 xu.


  NICK- 01/05 - - 02/05 -
  xosoxmien65 62 67 60 58 68 57 70 55 52 71 50 4873 75 78 80 81 82 84 87 90 91 93 96 99
  danlode2k242 46 47 50 56 57 60 64 6547 49 53 58 59 67 68 69 71 73 74 76 77 78 79 80 82 83 85 86
  vuanh88665 70 71 74 80 81 90 9169 70 74 78 81 83
  sohochaylam37 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 75 76 77 00 01 02 03 0563 64 68 73 75 78 81 82 84 86 87 88 91
  giaosuxoay.................66 67 68 69 71 75 76 77 78 80 84
  consovang.................73 74 77 78 79 80 82
  CatLinhHD.................29 30 31 32 44 54 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 94
  consokydieu.................75 76 78 81 82 83 84 85 86 87 89 90
  langthangtimso.................73 74 75 76 77 78 79 85 87 88 94 96 97
  remix.................18 21 25 27 28 30 31 32 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  Cauamhanoi.................23 24 25 27 31 32 33 34 36 70 72 75 77 78 79 81 84 86 87 88
  girlcity.................78 81 84 85 87 90 91 92 93 94 95 96
  minhlonghn.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  tinhyeucuatoi.................55 56 60 65 69 70 72 78 79 82 87 88 89 90 92 96 97 98
  Heovang83.................50 51 53 57 58 59 70 71 72 77 78 80 83 84 85 86 87 88
  ngandoan.................83 60 61 68 23 32 28 82 37 73 78 87
  Canh1102.................77 78 79 83 84 85 87 88 93 94 95 96 97
  MRNam86.................76 77 78 79 82 84 86 87 92 94 96 97 02 04 06 07 12 14 16 20
  motobike.................61 67 70 72 76 78 81 85 87 88 90
  thuhuyengirl.................67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 88 89 94 97 98
  XS360.................69 71 73 75 76 78 79 81 83 85 86 88 89 91 93 95 96 98 99
  danhnhothoi.................14 15 17 18 22 24 25 26 28 31 34 78 80 81 82 83 84 85 86 87
  OK6868.................38 74 75 78 80 83 84 85 86 87 92 93 94 95 96 99
  toanbatbai.................04 05 09 10 12 13 14 15 19 22 23 25 75 77 78 79 82 83 85 86
  chutichhoidong.................26 28 29 35 36 63 64 65 69 71 73 74 78 80 81 83 90 91 96 99
  dongkhanh1994.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  lodelk.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 00 89 98
  Uyennhi2019.................09 10 13 14 17 18 19 31 32 35 74 77 78 80 81 82 83 86 87 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @liancolo1 : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 74* 91* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 16** 61* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 60* 88* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 91* 40* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 12* 72** thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 16** 61* thưởng 9000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lanh5doC : trúng loto 83* 72** thưởng 30000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 37* 12* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 25* 60* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36* 29* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 16** 36* thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 91* 37* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 25* 37* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 72** thưởng 20000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 61* 16** thưởng 27000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* 72** thưởng 27000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 68* 25* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 81* 49* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 16** 61* thưởng 36000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 91* 83* thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @motobike : trúng loto 16** 68* thưởng 45000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* thưởng 25000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 87* 47* 74* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 12* thưởng 24000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 -
  EM202086** 68*48*17* 71**95* 86*73*21*59*12*
  chuoi........................30*26*39*10*01*87* 47* 74*
  motobike....................................29* 60*19*15*79*16** 68*
  visaolaithe....................................54*29**89***88* 33*25*
  dieuanh96....................................86*36*** 22*89***43* 34*88*
  giacatgia................................................06*48*33*60*
  vhg123................................................17*67*64*16** 61*
  baoanhthu................................................36***20**73*60*
  hoisohoc................................................99* 06*99*99*17*
  yeusohoc................................................73*52*33*37*
  Uyennhi2019................................................89*20**98*91* 83*
  bietphailamsaoday................................................73*48*52*88*
  lamlaitudau2020................................................06*52*59* 43*36*
  Hoalanrung............................................................11**05*61* 16**
  cucaitron............................................................67*86*36*
  tinhtuoisang............................................................68*59*17* 72**
  AffCup............................................................89***97*68*
  CSGT01............................................................67*97* 79*68* 25*
  tengteng............................................................99*99*41*
  caligo............................................................89*** 15*88*91*
  dacbiet99............................................................52*61*47*
  Mualarung2016............................................................48*98*81* 49*
  lanh5doC........................................................................85* 99*83* 72**
  thichchotso........................................................................34* 43*37* 12*
  ansongaymai........................................................................97* 79*91*
  muahe2019........................................................................33* 88* 34*74*
  zozozo........................................................................88* 33*25* 60*
  vuanh886........................................................................43* 10*40*
  Canh1102........................................................................79* 97*74*
  vietkieudanhlo........................................................................34* 43*74* 47*
  lienquan2019........................................................................64*41*
  shopeone........................................................................98*91*
  langthangtimso........................................................................43* 34*29*
  Thuminh........................................................................70*72**
  XS360........................................................................73* 43*83*
  nonanoni........................................................................52*61*
  minhlonghn........................................................................73*36* 29*
  niemvuisohoc........................................................................43* 34*83*
  kiep_lo_de........................................................................52*16** 36*
  quangninh279........................................................................61*91* 37*
  haiyen1295........................................................................88*25*
  HUYEN6879........................................................................64* 76*91*
  giahuy912........................................................................34*36*
  quochuy92........................................................................34* 33* 88*29*
  binbinhn........................................................................97* 79*25* 37*
  qtv272........................................................................59*68*
  KINGTON........................................................................76*72**
  danhnhothoi........................................................................88* 33*83*
  hoanghonxanh........................................................................64*16**
  selaylaitatca........................................................................86*83*
  MRNam86........................................................................43* 34*40*
  hatay88........................................................................33* 88*25*
  TM201210........................................................................59*61*
  danhlolayvo........................................................................64*68*
  chungcumini........................................................................88*91*
  khongcohoiket........................................................................61*83*
  mtq........................................................................76*83*
  Cauamhanoi........................................................................05* 61*72**
  liancolo1....................................................................................47*
  Ronaldo7....................................................................................17*
  quocanhht....................................................................................17*
  TTPL7986....................................................................................68*
  chaonammoi....................................................................................74* 91*
  chilaconso....................................................................................12*
  chosau18h....................................................................................47*
  hoahuong....................................................................................37*
  antamwin....................................................................................37*
  tamhoncuada....................................................................................61*
  DonaldTrump45....................................................................................03*
  kyniemxua....................................................................................17*
  hyvongwin....................................................................................41*
  cuocchienso....................................................................................29*
  lode2019....................................................................................16** 61*
  vungtroisohoc....................................................................................68*
  saptrungtoroi....................................................................................17*
  chot10trung1....................................................................................29*
  khongsothua....................................................................................36*
  adayroihihi....................................................................................12*
  minhdiep....................................................................................40*
  thienduong01....................................................................................91*
  Emailty....................................................................................60* 88*
  loveyouloveyou....................................................................................41*
  tuandjgj....................................................................................40*
  buihung88....................................................................................41*
  babylove....................................................................................12*
  luonluontop1....................................................................................16**
  soiroichot....................................................................................83*
  danvietanhhung....................................................................................60*
  vuquy48....................................................................................68*
  numoneyee....................................................................................16**
  songque38....................................................................................91* 40*
  phocuvangem....................................................................................74*
  DuyManh92....................................................................................83*
  toilatoi7x....................................................................................91*
  binhminhsaomai....................................................................................36*
  vinamilk....................................................................................91*
  dongkhanh1994....................................................................................47*
  chidanh1con....................................................................................12* 72**
  giaosuxoay....................................................................................12*
  TLong888....................................................................................28*
  AnBao....................................................................................17*
  allwin99....................................................................................83*
  HoangMinhTu....................................................................................16** 61*
  Leanhnuoi1991....................................................................................83*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @caligo : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @CODON999 : Chốt 10 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 15 số có 25 thưởng 6666 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 19 số có 25 thưởng 5263 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 11 số có 25 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @motobike : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 19 số có 25 thưởng 10526 xu.
  @XS360 : Chốt 15 số có 25 thưởng 13333 xu.


  NICK- 02/05 - - 03/05 -
  motobike61 67 70 72 76 78 81 85 87 88 9019 20 25 36 39 40 45 63 64 66 68 70 75 79 86 89 90 91 93 95
  thuhuyengirl67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 88 89 94 97 9852 49 77 48 45 81 39 37 34 82 31 28 84 27 25 85 22 21 89
  XS36069 71 73 75 76 78 79 81 83 85 86 88 89 91 93 95 96 98 9902 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 21 22 25 26
  caligo.................11 12 16 20 21 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 48 49 52
  huyenhuyen.................19 20 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46
  phuquoc.................74 49 47 75 45 44 77 40 39 80 37 35 34 84 30 29 85 27 25 87
  lienquan2019.................17 20 23 25 26 28 29 32 34 35 37 38 39 43 46 47 50 52 53 55
  kiep_lo_de.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  allwin99.................69 72 75 81 84 90 93 02 09 11 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  tinhtuoisang.................65 68 70 72 73 74 77 79 83 86 95 97 06 07 13 15 16 25 27 31
  TLong888.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 87
  thienduong01.................16 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  chaonammoi.................20 24 25 26 27 28 30 34 35 36 37 38 60 64 65 66 67 68 70 74
  Hoalanrung.................05 06 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 25 26 28 29 30 31 35 36
  nonanoni.................00 01 06 07 09 10 16 17 18 20 25 26 27 29 30 72 74 76 77 80
  CODON999.................22 77 27 72 53 35 52 25 15 51
  Leanhnuoi1991.................03 05 12 16 25 26 29 30 35 42 46 50 53 58 59 82 85 86 92 95
  emtapdanhlo.................65 75 59 57 77 56 53 78 52 50 48 80 47 40 83 38 35 84 25 20
  soiroichot.................07 20 22 23 25 26 27 30 32 33 65 66 67 70 72 73 75 76 77 80
  qtv272.................92 93 95 96 97 98 99 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 26
  toilatoi7x.................78 80 81 82 84 85 86 88 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25
  baoanhthu.................64 65 69 70 72 73 74 75 79 80 82 83 84 85 89 20 22 23 24 25
  HUYEN6879.................37 82 34 32 83 29 28 87 25 24 88 23 14 89 10
  lamlaitudau2020.................22 24 25 26 27 29 31 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44 45 47 48
  nguyenyenlinh.................15 16 17 20 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 35 38 39 40 41
  QuocLinh88.................69 72 75 82 85 92 95 02 05 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  quoctrong89.................89 90 92 93 95 99 00 02 03 05 09 10 12 13 15 19 20 22 23 25
  quochuy92.................20 23 25 27 28 32 34 36 37 39 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : trúng loto 45* 24* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 80*** 08* thưởng 20000 xu.
  @consovang : trúng loto 32* 96* thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 32* 22* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 22* 37* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 80*** thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 10* 10* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 80*** thưởng 15000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @CODON999 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 33* 68* thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 68* 85* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 45* 54* thưởng 18000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @caligo : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 16* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 80*** 08* thưởng 84000 xu.


  NICK- 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 -
  chuoi30*26*39*10*01*87* 47* 74*80*** 08*
  dieuanh96............86*36*** 22*89***43* 34*88*16*
  bietphailamsaoday........................73*48*52*88*68*
  Hoalanrung....................................11**05*61* 16**10*
  AffCup....................................89***97*68*22*
  caligo....................................89*** 15*88*91*37*
  dacbiet99....................................52*61*47*68*
  Mualarung2016....................................48*98*81* 49*33*
  vuanh886................................................43* 10*40*21*
  lanh5doC................................................85* 99*83* 72**68* 85*
  haiyen1295................................................88*25*45* 54*
  qtv272................................................59*68*02*
  chungcumini................................................88*91*45*
  luonluontop1............................................................16**33* 68*
  TTPL7986............................................................68*16*
  hoahuong............................................................37*85*
  chilaconso............................................................12*33*
  adayroihihi............................................................12*96*
  DonaldTrump45............................................................03*26*
  chot10trung1............................................................29*37*
  cuocchienso............................................................29*02*
  lode2019............................................................16** 61*68*
  buihung88............................................................41*24*
  khongsothua............................................................36*22*
  saptrungtoroi............................................................17*37*
  soiroichot............................................................83*54* 45*
  danvietanhhung............................................................60*24*
  vuquy48............................................................68*96*
  vinamilk............................................................91*68*
  binhminhsaomai............................................................36*98*
  phocuvangem............................................................74*21*
  giaosuxoay............................................................12*68*
  allwin99............................................................83*54*
  Leanhnuoi1991............................................................83*22*
  vaobothoi........................................................................45* 24*
  mrpts........................................................................80*** 08*
  consovang........................................................................32* 96*
  QuocLinh88........................................................................96*
  chutichhoidong........................................................................68*
  giacatde........................................................................02*
  kemngot........................................................................16*
  miule........................................................................37*
  sangtruatoi........................................................................68*
  cutibatlo........................................................................96*
  giangmobile........................................................................98*
  kepbang........................................................................22*
  Bacaily........................................................................24*
  toanbatbai........................................................................21*
  CatLinhHD........................................................................32* 22*
  mytamido........................................................................22* 37*
  minhquang2016........................................................................21*
  mo3cang........................................................................10*
  DamVinhHung........................................................................80***
  Hoanglam2006........................................................................54*
  Npt........................................................................10*
  lethuylinh........................................................................24*
  baycaobayxa........................................................................32*
  DINHMINHSON........................................................................10* 10*
  danv411........................................................................10*
  anhnumberone........................................................................98*
  Axz23........................................................................80***
  ngandoan........................................................................81*
  CODON999........................................................................10*
  Annhien........................................................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TM201210 : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @ngandoan : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @caligo : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 -
  caligo11 12 16 20 21 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 48 49 5258 59 60 62 64 68 78 80 82 85 86 87 88 94 95 00 03 04 05 06
  TLong88820 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 8700 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 18
  qtv27292 93 95 96 97 98 99 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 25 2664 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
  TM201210.................86 87 85 84 83 82 81 80 79
  ngandoan.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  cuocchienso.................36 37 39 40 43 53 57 59 63 70 71 72 73 75 77 80 89 90 91 93
  buihung88.................59 63 64 68 71 73 75 80 81 82 84 85 86 90 91 93 94 95 99
  chungcumini.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98 99 02 08 09 10 11
  lethuylinh.................12 14 16 17 19 20 74 75 76 78 80 83 87 89 91 92 93 94 96 98
  Mualarung2016.................06 08 09 11 22 26 27 29 33 43 48 49 53 67 72 76 79 80 90 47
  alololo.................81 80 67 66 91 65 62 61 60 57 56 55 52 92 51 50 47 46 45 42
  dacbiet99.................62 63 64 65 66 67 68 69 71 74 75 79 80 83 84 88 92 93 97 99
  kepbang.................67 68 69 70 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98
  khongsothua.................90 89 87 85 80 91 78 76 74 73 72 71 70 69 67 92 65 64
  mrpts.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Thuminh.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ansongaymai : trúng loto 76* 46* thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 63* 36** thưởng 15000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61* 69* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 36** 33* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 31* 46* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* 33* 89* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 36** 63* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 61* 22* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 46* 89* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* 44** thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 63* 36** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* 69* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 36** 63* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 61* 43* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 61* 76* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* 43* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 79* 69* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 15* 46* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 44** 76* thưởng 30000 xu.
  @miule : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 89* 36** thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 36** thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 69* 22* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 66* 72* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @CODON999 : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cuocchienso : trúng loto 33* 88* 40* thưởng 27000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* 22* thưởng 30000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 61* 63* 36** thưởng 36000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 36** thưởng 18000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @caligo : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 33* 88* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 63* 36** thưởng 72000 xu.


  NICK- 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  chuoi30*26*39*10*01*87* 47* 74*80*** 08*63* 36**
  bietphailamsaoday........................73*48*52*88*68*29*
  AffCup....................................89***97*68*22*43*
  caligo....................................89*** 15*88*91*37*02*
  dacbiet99....................................52*61*47*68*33* 88*
  vuanh886................................................43* 10*40*21*29*
  haiyen1295................................................88*25*45* 54*31*
  cuocchienso............................................................29*02*33* 88* 40*
  saptrungtoroi............................................................17*37*17* 22*
  danvietanhhung............................................................60*24*61* 63* 36**
  lode2019............................................................16** 61*68*89*
  buihung88............................................................41*24*15*
  khongsothua............................................................36*22*33*
  luonluontop1............................................................16**33* 68*89*
  vinamilk............................................................91*68*46*
  allwin99............................................................83*54*36**
  Leanhnuoi1991............................................................83*22*15*
  lethuylinh........................................................................24*44** 76*
  miule........................................................................37*31*
  giacatde........................................................................02*72*
  kepbang........................................................................22*89* 36**
  mytamido........................................................................22* 37*36**
  vaobothoi........................................................................45* 24*69* 22*
  DamVinhHung........................................................................80***15*
  Hoanglam2006........................................................................54*66* 72*
  minhquang2016........................................................................21*88*
  Npt........................................................................10*90*
  consovang........................................................................32* 96*29*
  DINHMINHSON........................................................................10* 10*40*
  Axz23........................................................................80***90*
  ngandoan........................................................................81*88*
  CODON999........................................................................10*90*
  ansongaymai....................................................................................76* 46*
  tinhyeucuatoi....................................................................................63* 36**
  cuunon....................................................................................61* 69*
  Emailty....................................................................................36** 33*
  EmLaTatCa....................................................................................31* 46*
  girlcity....................................................................................88* 33* 89*
  thichchotso....................................................................................61*
  Ronaldo7....................................................................................43*
  chosau18h....................................................................................36** 63*
  chaonammoi....................................................................................69*
  hyvongwin....................................................................................43*
  co3bich....................................................................................15*
  hoisohoc....................................................................................61* 22*
  lienquan2019....................................................................................15*
  xosoxmien....................................................................................46* 89*
  yeusohoc....................................................................................17*
  antamwin....................................................................................89* 44**
  tamhoncuada....................................................................................79*
  Uyennhi2019....................................................................................63* 36**
  bachthu3nhay....................................................................................22*
  langthangtimso....................................................................................61*
  nguyenyenlinh....................................................................................72*
  XS360....................................................................................89*
  mualanh2020....................................................................................76*
  Thuminh....................................................................................76*
  niemvuisohoc....................................................................................89*
  Canh1102....................................................................................43*
  KINGTON....................................................................................22*
  vietkieudanhlo....................................................................................44**
  HaiNam92....................................................................................46*
  minhdiep....................................................................................76*
  thienduong01....................................................................................43*
  kocannoinhieu....................................................................................46*
  Vumay9999....................................................................................76*
  tuandjgj....................................................................................88* 69*
  minhlonghn....................................................................................36** 63*
  anhQuanday....................................................................................88*
  lamlaitudau2020....................................................................................15*
  hoaihd85....................................................................................43*
  quangninh279....................................................................................69*
  huyenhuyen....................................................................................46*
  happyday....................................................................................40*
  giahuy912....................................................................................89*
  quochuy92....................................................................................43*
  remix....................................................................................61* 43*
  numoneyee....................................................................................89*
  DAIPHAT88....................................................................................29*
  songque38....................................................................................69*
  traucon....................................................................................61* 76*
  phuquoc....................................................................................88* 43*
  selaylaitatca....................................................................................43*
  babylove....................................................................................29*
  danlode2k2....................................................................................79* 69*
  bacang....................................................................................15*
  chidanh1con....................................................................................15* 46*
  lodelk....................................................................................76*
  emtapdanhlo....................................................................................22*
  quoctrong89....................................................................................22*
  OK6868....................................................................................63*
  danhlolayvo....................................................................................40*
  TLong888....................................................................................72*
  thuhuyengirl....................................................................................69*
  khongcohoiket....................................................................................33* 88*
  DuyManh92....................................................................................61*
  Cauamhanoi....................................................................................79*
  HoangMinhTu....................................................................................88*
  chinh1689482997....................................................................................79*
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @motobike : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @anquanhnam : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 66 thưởng 7142 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @tengteng : Chốt 16 số có 66 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @cuunon : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 19 số có 66 thưởng 5263 xu.
  @numoneyee : Chốt 11 số có 66 thưởng 9090 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 16 số có 66 thưởng 12500 xu.
  @alololo : Chốt 16 số có 66 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 66 thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  TLong88820 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 8700 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1860 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 89
  dacbiet99.................62 63 64 65 66 67 68 69 71 74 75 79 80 83 84 88 92 93 97 9962 34 64 32 65 31 66 29 68 25 70 24 72 22 74 20
  alololo.................81 80 67 66 91 65 62 61 60 57 56 55 52 92 51 50 47 46 45 4234 62 64 66 71 74 77 79 82 84 86 89 91 92 97 99
  motobike..................................00 01 06 08 10 11 16 18 20 21 22 23 24 25 26 61 66 68 70 71
  Cauamhanoi..................................63 65 66 71 75 79 81 83 89 90 92 93 97 98 99
  kiep_lo_de..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  mo3cang..................................31 53 30 54 26 55 21 56 20 57 19 58 18 59 17 60 16 61 15 66
  chutichhoidong..................................23 26 28 30 32 39 41 44 46 48 49 50 62 64 66 67 69 76 80 82
  locroitrungdau..................................10 11 14 18 20 24 27 28 29 34 66 68 72 74 75 78 81 83 84 88
  lodelk..................................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  quoctrong89..................................51 53 54 57 59 60 62 63 66 68 71 72 75 77 79
  anquanhnam..................................40 66 39 69 36 70 35 72 33 73 32 75 30 76 09
  Emailty..................................42 43 48 49 50 52 58 59 60 61 66 67 68 69 70 76 78 79 84 85
  EmLaTatCa..................................38 39 40 44 47 48 53 56 57 58 59 62 65 66
  hoanghonxanh..................................64 65 66 67 68 69 73 74 76 77 83 84 86 87 93 94 96 97
  tengteng..................................49 51 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 77
  chutheanh..................................07 70 57 75 02 20 98 89 11 66
  cuunon..................................57 58 60 61 66 67 69 70 75 76 84 85 93 94 96
  loveyouloveyou..................................18 32 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 60 62 63 65 66 69
  numoneyee..................................47 48 49 51 55 57 60 64 66 70 71
  thichchotso..................................39 38 60 37 62 35 64 33 65 32 66 31 67 30 68 29 69 28 71 26
  babylove..................................76 75 78 72 71 70 69 68 67 80 66 63 62 61 59 58 81 57 54 53
  chuoi..................................12 21 17 71 67 76 26 62 66 11 16 61 37 73 14 41 19 91 36 63
  danv411..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  kyniemxua..................................64 65 66 67 68 69 75 84 93 02 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Npt..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  quocanhht..................................65 66 68 69 71 72 74 76 77 79 81 82 83 84 86 89 91 92 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 34* 06* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 34* 88* thưởng 10000 xu.
  @Giadu123 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 44* 79** thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24* 41* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 67* 88* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24* 88* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 84** thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 34* 60* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* 06* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84** 88* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 06* 24* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 67* 10** thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @tuan79 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 25* 59* thưởng 12000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 36* 38* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 54* 79** thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 36* 54* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoanglam2006 : trúng loto 60* 84** 44* thưởng 36000 xu.
  @miule : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 84** thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 67* 67* thưởng 18000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 84** thưởng 40000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : trúng loto 84** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 54* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 35* 88* thưởng 42000 xu.


  NICK- 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 - - 06/05 -
  bietphailamsaoday73*48*52*88*68*29*35* 88*
  AffCup............89***97*68*22*43*54*
  haiyen1295........................88*25*45* 54*31*34*
  danvietanhhung....................................60*24*61* 63* 36**38*
  luonluontop1....................................16**33* 68*89*34*
  lode2019....................................16** 61*68*89*84**
  Leanhnuoi1991....................................83*22*15*84**
  Hoanglam2006................................................54*66* 72*60* 84** 44*
  miule................................................37*31*36*
  giacatde................................................02*72*34*
  vaobothoi................................................45* 24*69* 22*84**
  minhquang2016................................................21*88*86*
  lethuylinh................................................24*44** 76*06*
  DINHMINHSON................................................10* 10*40*67* 67*
  ngandoan................................................81*88*38*
  chaonammoi............................................................69*34*
  tamhoncuada............................................................79*84**
  co3bich............................................................15*79**
  nguyenyenlinh............................................................72*79**
  hoisohoc............................................................61* 22*86*
  lienquan2019............................................................15*24*
  Emailty............................................................36** 33*06*
  bachthu3nhay............................................................22*38*
  mualanh2020............................................................76*79**
  langthangtimso............................................................61*86*
  Thuminh............................................................76*86*
  tuandjgj............................................................88* 69*36*
  niemvuisohoc............................................................89*25*
  lamlaitudau2020............................................................15*24*
  cuunon............................................................61* 69*59*
  KINGTON............................................................22*59*
  minhdiep............................................................76*36*
  HaiNam92............................................................46*79**
  giahuy912............................................................89*25* 59*
  Vumay9999............................................................76*06* 60*
  remix............................................................61* 43*36* 38*
  quochuy92............................................................43*86*
  numoneyee............................................................89*54* 79**
  anhQuanday............................................................88*36*
  hoaihd85............................................................43*54*
  songque38............................................................69*36*
  babylove............................................................29*36* 54*
  huyenhuyen............................................................46*84**
  bacang............................................................15*36*
  EmLaTatCa............................................................31* 46*44*
  lodelk............................................................76*54*
  thuhuyengirl............................................................69*60*
  danlode2k2............................................................79* 69*44*
  chidanh1con............................................................15* 46*59*
  Cauamhanoi............................................................79*24*
  giacatgia........................................................................34* 06*
  WIN2020........................................................................34* 88*
  Giadu123........................................................................06*
  hoahuong........................................................................88*
  motobike........................................................................44*
  lanh5doC........................................................................25*
  visaolaithe........................................................................79**
  chutichhoidong........................................................................84**
  cucaitron........................................................................60*
  TTPL7986........................................................................44* 79**
  quocanhht........................................................................25*
  EM2020........................................................................36*
  DonaldTrump45........................................................................24* 41*
  zozozo........................................................................24*
  cutibatlo........................................................................67* 88*
  chilaconso........................................................................84**
  vungtroisohoc........................................................................24* 88*
  shopeone........................................................................36*
  adayroihihi........................................................................84**
  qtv272........................................................................25*
  giangmobile........................................................................24*
  nonanoni........................................................................34* 60*
  binbinhn........................................................................86*
  kiep_lo_de........................................................................36*
  ditimbachthu........................................................................67* 06*
  soiroichot........................................................................06*
  locroitrungdau........................................................................34*
  sohochaylam........................................................................79**
  CatLinhHD........................................................................38*
  loveyouloveyou........................................................................06* 60*
  giacmotrua........................................................................06* 60*
  danhnhothoi........................................................................84** 88*
  vuquy48........................................................................41*
  MRNam86........................................................................38*
  vivungonsong........................................................................59*
  mrpts........................................................................10**
  TM201210........................................................................34*
  hongtutoan........................................................................06* 24*
  toilatoi7x........................................................................59*
  bababyby........................................................................35*
  anquanhnam........................................................................79**
  Mualarung2016........................................................................67* 10**
  Covid19........................................................................86*
  anhnumberone........................................................................67*
  AnBao........................................................................54*
  khongcogihet........................................................................67*
  timlo2nhay........................................................................84**
  tuan79........................................................................36*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này