PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhdiep : trúng loto 29* 21* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 89* 17* 71* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 92* 29* 35* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 21* 54* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* 21* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* 60* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 42* 84* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 72* 16* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 54* 92* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 76* 89* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* 29* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 17* 21* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 76* 11* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 16* 11* thưởng 20000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* 60* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 36* 42* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 21* 17* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 76* 16* thưởng 40000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 54* 42* thưởng 24000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* 84* thưởng 24000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 17* 71* thưởng 24000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 95* 86* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 76* 60* thưởng 36000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 72* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 36* thưởng 21000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 84* thưởng 21000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 21000 xu.


  NICK- 23/04 - - 24/04 - - 25/04 - - 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 -
  hyvongwin47*63* 76*45* 21*36*14*59*36*
  chosau18h35*76*64* 45*55*48*98*84*
  haiyen129511*04*64*83*11* 12*19*51*
  hoahuong............46* 22*45*83*89*96* 45*76* 60*
  QuocLinh88............79*52* 62*19*99*45*72*
  vungtroisohoc....................................83*25* 99*64*76* 16*
  muahe2019....................................64*73* 12*17*86*
  Hoalanrung....................................84*12* 59*19*21*
  cuocchienso....................................14*69*50* 00*16*
  cucaitron....................................96*69*43*54* 42*
  kiep_lo_de....................................14* 65*25*59*16*
  tamhoncuada....................................65*67* 29*15* 60**76*
  happyday....................................52*02*15*60* 84*
  huyenhuyen....................................52*29*60**17* 71*
  HaiNam92....................................55* 83*09* 73*83*42*
  DonaldTrump45....................................02*11*15*84*
  EM2020....................................86** 68*48*17* 71**95* 86*
  antamwin................................................38*19* 67*86*
  kyniemxua................................................07*86*51*
  luonluontop1................................................48*59*89*
  Npt................................................56*60**92*
  vietkieudanhlo............................................................71**16* 11*
  chilaconso............................................................00*29*
  chuoi............................................................30*26*
  quocanhht............................................................04*36* 60*
  niemvuisohoc............................................................43* 60**51*
  kemngot............................................................86*36* 42*
  bachthu3nhay............................................................50*35*
  anquanhnam............................................................67*86*
  thienduong01............................................................96* 17*21* 17*
  lanh5doC............................................................83*11*
  giangmobile............................................................19*60*
  DamVinhHung............................................................08* 78*71*
  ptsmr............................................................30*35*
  binbinhn............................................................43*71*
  minhdiep........................................................................29* 21*
  tuandjgj........................................................................89* 17* 71*
  cuunon........................................................................92* 29* 35*
  tuankhang1980........................................................................35*
  co3bich........................................................................36*
  giacatde........................................................................21*
  vivungonsong........................................................................21* 54*
  lienquan2019........................................................................84* 21*
  motobike........................................................................29* 60*
  chaonammoi........................................................................54*
  anhQuanday........................................................................71*
  TTPL7986........................................................................60*
  Bacaily........................................................................26*
  consokydieu........................................................................16*
  XS360........................................................................16*
  ditimbachthu........................................................................84*
  kocannoinhieu........................................................................76*
  Vumay9999........................................................................26*
  thichchotso........................................................................42* 84*
  CSGT01........................................................................95*
  visaolaithe........................................................................54*
  hongtutoan........................................................................86*
  mytamido........................................................................71* 17*
  minhquang2016........................................................................60*
  minhlonghn........................................................................84*
  numoneyee........................................................................72* 16*
  mrpts........................................................................92*
  bababyby........................................................................51*
  Canh1102........................................................................89*
  vtvcab........................................................................76*
  lode2019........................................................................42*
  buihung88........................................................................86*
  dieuanh96........................................................................86*
  KINGTON........................................................................71*
  cutibatlo........................................................................71*
  mualanh2020........................................................................95*
  giahuy912........................................................................86*
  giaosuxoay........................................................................84*
  vuquy48........................................................................17* 71*
  dacbiet99........................................................................54* 92*
  WIN2020........................................................................76* 89*
  danvietanhhung........................................................................89*
  songque38........................................................................86*
  sangtruatoi........................................................................89*
  danlode2k2........................................................................36*
  vaobothoi........................................................................42* 29*
  mo3cang........................................................................36*
  tinhyeucuatoi........................................................................76*
  remix........................................................................17* 21*
  girlcity........................................................................51*
  danhlolayvo........................................................................95*
  thanlo3388........................................................................76*
  binhminhsaomai........................................................................42*
  hung83........................................................................35*
  Quantubaothu77........................................................................26*
  Hoanglam2006........................................................................76* 11*
  bacang........................................................................84*
  mtq........................................................................54*
  vinamilk........................................................................36*
  danv411........................................................................60*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 8 số có 16 thưởng 12500 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 12 số có 16 thưởng 8333 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @roitaosebiet : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @allwin99 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @kemngot : Chốt 15 số có 16 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @remix : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @babylove : Chốt 15 số có 16 thưởng 6666 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/04 - - 29/04 -
  muahe201993 94 95 96 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 16 20 22 23 2506 07 09 13 15 16 18 19 24 25 27 28 29 33 63 64 65 68 73 74
  vhg12301 05 10 11 12 13 14 16 17 19 21 26 31 35 41 45 50 51 53 3401 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 25 28 31 35 41
  vietkieudanhlo.................95 96 99 00 03 04 05 06 08 09 12 13 14 16 17 18 19 21
  co3bich.................86 87 90 91 92 94 96 97 10 11 12 14 16 17 20 21 22 24 26 27
  mytamido.................11 12 16 18 19 30 31 32 36 38 39 50 51 52 56 58 59 60 61 62
  AffCup.................07 08 09 13 16 20 21 22
  chaonammoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 30 33 35 40 41 42 43
  danhlolayvo.................00 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16
  anhQuanday.................12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38
  consokydieu.................14 15 16 18 19 22 59 60 61 63 65 70 72 73 81 82 83 90 91 92
  chilaconso.................16 17 18 19 22 23 26 72 76 77 78 79 82 86 87 88 89 92 96 97
  chosau18h.................85 86 88 90 94 95 97 99 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16
  huyenhuyen.................07 08 09 12 15 16 18 20 21 22 23 24 25
  lienquan2019.................14 15 16 17 18 19 22 26 30 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
  TLong888.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 98
  Thuminh.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  roitaosebiet.................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 11 31 14 15 16 17 18 19 20 25
  allwin99.................07 12 14 16 22 23 25 26 32 34 36 41 61 62 66 69 70 72 76 78
  bababyby.................58 24 62 23 63 64 21 65 17 66 16
  hatay88.................86 87 89 91 95 98 01 04 05 08 10 11 13 14 16 17 19 25 28 31
  locroitrungdau.................12 13 14 16 18 19 21
  sangtruatoi.................08 09 12 14 16 17 18 19 21 23 25
  kemngot.................15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  giaosuxoay.................16 18 29 34 36 38 40 41 43 45 47 49 54 56 58 59 61 63 65 67
  kiep_lo_de.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  remix.................00 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  anquanhnam.................14 15 16 17 19 20 22 77 78 80 82 84 85 86 87 89 91 93 95 96
  anhnumberone.................55 28 56 57 26 62 25 65 23 66 73 17 75 16 78 15 82 83
  babylove.................17 43 44 16 47 15 52 14 53 56 13 61 12 62 11
  caligo.................03 04 06 07 09 11 12 13 15 16 18 19 30 59 60 61 63 64 66 67
  cucaitron.................15 16 17 18 40 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56
  giahuy912.................42 39 43 44 30 45 29 46 20 47 48 19 49 18 50 17 59 60 16 69
  haiyen1295.................00 02 04 06 07 12 14 16 19 20 22 24 30 32 34 66 67 69 70 76
  kepbang.................97 98 99 02 04 06 09 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25
  KINGTON.................04 05 06 07 10 13 14 15 16 18 23 24 25 27 33 65 68 70 74 77
  khongcogihet.................22 37 21 39 61 20 62 19 63 18 64 66 17 67 16 68 14 69 70
  minhlonghn.................04 05 06 09 11 12 13 15 16 19 21 22 25 69 71 75 76 77 79 81
  timlo2nhay.................16 17 19 20 21 22 23 25 64 69 71 75 82 84 85 89 91 93 94 95
  tinhyeucuatoi.................92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 04 10 11 12 13 14 15 16 17
  thienduong01.................06 09 10 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 78 79 80 86 89 90
  xosoxmien.................12 13 16 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @toanbatbai : trúng loto 89* 19* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 36*** thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19* 29** thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 29** 06* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 99* 06* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* 88* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29** 22* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 29** thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36*** thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 88* 89* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* 09* thưởng 6000 xu.
  @chuoixanh2 : trúng loto 88* 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 36*** thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 36*** thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 29** thưởng 20000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 36*** 22* thưởng 24000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36*** thưởng 18000 xu.
  @remix : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 36*** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 39* 76* thưởng 30000 xu.
  @chuoi : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 21** thưởng 30000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 21** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 29** 80* thưởng 75000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 73* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 24000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21** thưởng 48000 xu.


  NICK- 23/04 - - 24/04 - - 25/04 - - 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 -
  chosau18h35*76*64* 45*55*48*98*84*99*
  hyvongwin47*63* 76*45* 21*36*14*59*36*21**
  vungtroisohoc....................................83*25* 99*64*76* 16*29** 80*
  muahe2019....................................64*73* 12*17*86*73*
  tamhoncuada....................................65*67* 29*15* 60**76*76*
  huyenhuyen....................................52*29*60**17* 71*79*
  EM2020....................................86** 68*48*17* 71**95* 86*73*
  antamwin................................................38*19* 67*86*39*
  kyniemxua................................................07*86*51*21**
  quocanhht............................................................04*36* 60*39* 76*
  chuoi............................................................30*26*39*
  niemvuisohoc............................................................43* 60**51*29**
  bachthu3nhay............................................................50*35*02*
  kemngot............................................................86*36* 42*54*
  thienduong01............................................................96* 17*21* 17*21**
  lanh5doC............................................................83*11*22*
  giangmobile............................................................19*60*06*
  binbinhn............................................................43*71*73*
  tuankhang1980........................................................................35*36***
  chaonammoi........................................................................54*06*
  motobike........................................................................29* 60*19*
  consokydieu........................................................................16*79*
  ditimbachthu........................................................................84*06*
  Vumay9999........................................................................26*79*
  anhQuanday........................................................................71*02*
  thichchotso........................................................................42* 84*54*
  minhlonghn........................................................................84*79*
  bababyby........................................................................51*54*
  Canh1102........................................................................89*89*
  vtvcab........................................................................76*88*
  lode2019........................................................................42*36***
  visaolaithe........................................................................54*29**
  mualanh2020........................................................................95*80*
  tuandjgj........................................................................89* 17* 71*19*
  dieuanh96........................................................................86*36*** 22*
  cutibatlo........................................................................71*99*
  tinhyeucuatoi........................................................................76*19*
  danvietanhhung........................................................................89*06*
  songque38........................................................................86*36***
  remix........................................................................17* 21*73*
  vinamilk........................................................................36*31*
  bacang........................................................................84*36***
  toanbatbai....................................................................................89* 19*
  zozozo....................................................................................17*
  ansongaymai....................................................................................06*
  Ronaldo7....................................................................................21**
  chutichhoidong....................................................................................06*
  langthangtimso....................................................................................88*
  HUYEN6879....................................................................................54*
  Thuminh....................................................................................19*
  vuanh886....................................................................................73*
  baoanhthu....................................................................................36***
  giacatgia....................................................................................06*
  shopeone....................................................................................19* 29**
  Emailty....................................................................................06*
  ViettelDaily....................................................................................29** 06*
  adayroihihi....................................................................................06*
  nguyenyenlinh....................................................................................76*
  chutheanh....................................................................................22*
  chot10trung1....................................................................................88*
  saptrungtoroi....................................................................................21**
  yeusohoc....................................................................................73*
  sohochaylam....................................................................................19*
  bietphailamsaoday....................................................................................73*
  DAIPHAT88....................................................................................17*
  khongsothua....................................................................................76*
  hoaihd85....................................................................................76*
  loveyouloveyou....................................................................................29**
  thuyanh29....................................................................................21**
  vhg123....................................................................................17*
  hoisohoc....................................................................................99* 06*
  qtv272....................................................................................73*
  quochuy92....................................................................................29**
  alololo....................................................................................02* 88*
  hatay88....................................................................................29** 22*
  Uyennhi2019....................................................................................89*
  babylove....................................................................................02* 29**
  emtapdanhlo....................................................................................36***
  EmLaTatCa....................................................................................79*
  phocuvangem....................................................................................29**
  kepbang....................................................................................89*
  lodelk....................................................................................26*
  X155....................................................................................99*
  toilatoi7x....................................................................................29**
  DuyManh92....................................................................................76*
  TM201210....................................................................................02*
  quoctrong89....................................................................................88* 89*
  lamlaitudau2020....................................................................................06*
  consovang....................................................................................76*
  CatLinhHD....................................................................................02*
  allwin99....................................................................................89*
  Chetvidep6789....................................................................................08* 09*
  chuoixanh2....................................................................................88* 99*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 12 số có 36 thưởng 8333 xu.
  @chuoixanh2 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 36 thưởng 9090 xu.
  @TM201210 : Chốt 9 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @traucon : Chốt 15 số có 36 thưởng 6666 xu.
  @giacatgia : Chốt 13 số có 36 thưởng 7692 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 11 số có 36 thưởng 9090 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 7 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @consovang : Chốt 13 số có 36 thưởng 7692 xu.
  @cuocchienso : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : Chốt 18 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 12 số có 36 thưởng 16666 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 17 số có 36 thưởng 11764 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 19 số có 36 thưởng 15789 xu.


  NICK- 28/04 - - 29/04 - - 30/04 -
  vhg12301 05 10 11 12 13 14 16 17 19 21 26 31 35 41 45 50 51 53 3401 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 25 28 31 35 4126 27 29 31 35 36 39 41 46 49 51 53 56 59 60 61 62 63 64
  vietkieudanhlo.................95 96 99 00 03 04 05 06 08 09 12 13 14 16 17 18 19 2126 29 31 33 35 36 38 40 42 44 45 47 51 53 54 56 59 60 62 63
  chosau18h.................85 86 88 90 94 95 97 99 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 1691 92 95 01 10 13 17 18 19 22 26 27 28 29 31 35 36 37
  haiyen1295.................00 02 04 06 07 12 14 16 19 20 22 24 30 32 34 66 67 69 70 7631 32 33 35 36 37 40 41 43 45 46 50
  huyenhuyen.................07 08 09 12 15 16 18 20 21 22 23 24 2516 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 36
  lienquan2019.................14 15 16 17 18 19 22 26 30 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9534 36 38 42 43 45 47 49 52 54 58 63 67 70 72 74 76 79 81 83
  anquanhnam.................14 15 16 17 19 20 22 77 78 80 82 84 85 86 87 89 91 93 95 9600 01 07 09 10 16 17 19 21 26 27 29 30 31 36 67 69 70 71 76
  khongcogihet.................22 37 21 39 61 20 62 19 63 18 64 66 17 67 16 68 14 69 7000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 26 27 36 37 40 41 42 43
  adayroihihi..................................30 06 31 34 36 37 38 40 43 46 04 48 49 52 55 56 58 59
  tinhtuoisang..................................21 22 23 24 25 26 27 28 29 03 30 31 32 33 34 35 36 37 02 38
  khongcohoiket..................................72 73 75 76 77 78 90 91 92 93 95 96 97 98 30 31 32 33 35 36
  nonanoni..................................05 06 09 10 11 12 15 16 18 20 21 25 26 27 29 30 35 36 38 39
  phuquoc..................................36 40 42 44 45 47 51 53 03 54 56 57
  chuoixanh2..................................11 22 33 44 55 66 88 77 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36
  miule..................................52 88 51 50 49 89 48 45 39 90 36
  TM201210..................................21 25 27 28 30 34 36 37 43
  traucon..................................10 11 14 16 17 18 32 34 35 36 38 39 41 43 44
  giacatgia..................................35 36 38 44 45 46 47 48 53 54 55 56 58
  hyvongwin..................................33 36 07 39 40 41 42 43 45 48 50 06 51 52 57 59 60
  mualanh2020..................................26 28 34 35 14 36 38 40 41 42 43 44 45 46 08 47 48 50 51 52
  thichchotso..................................33 36 39 41 43 46 49 51 53 56 59
  CatLinhHD..................................17 20 22 23 25 06 26 31 32 33 34 35 36 39 40 05 41 43 44 46
  langthangtimso..................................27 31 04 32 34 36 41 43 44 47 52 53 03 54 56 61 62 63 67 71
  numoneyee..................................08 09 12 15 16 18 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37
  Cauamhanoi..................................30 31 32 36 37 39 40
  consovang..................................24 25 26 27 28 29 36 37 38 46 47 48 56
  cuocchienso..................................21 22 25 26 28 29 30 31 32 01 35 36 38 39 70 71 72
  dieuanh96..................................06 05 07 08 09 15 18 24 27 30 31 04 32 33 34 35 36 37 38 39
  hongtutoan..................................31 32 33 35 36 38 60 61 62 63 65 66 68 70 71 72 73 75 76 78
  quocanhht..................................95 96 97 98 01 02 03 04 05 06 07 09 30 31 32 33 34 36 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này