PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2017.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Baminhbeo : trúng loto 61* 77* 22** thưởng 12000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 77* 22** thưởng 15000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @SUSU : trúng loto 22** 77* 78* thưởng 12000 xu.
  @tuyenhamit : trúng loto 67* 76* thưởng 10000 xu.
  @01012017 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 03* 30* thưởng 10000 xu.
  @ntcd : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @anhbach : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @kirito : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 30* 76* thưởng 6000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @toantvpc4 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @NOENUOL : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @khatnuoc07 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Bksp_123 : trúng loto 11** thưởng 6000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thaialice : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 67* 76* thưởng 20000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 22** 77* thưởng 30000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 03* 30* thưởng 12000 xu.
  @Joker : trúng loto 26* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @duchanh : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @khatvong : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 03* 30* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @thanh_nho : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @Nguyenbinhkhiem : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Vuabip83 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @Cat_Tuong : trúng loto 26* 22** thưởng 18000 xu.
  @linhlyphu : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 67* 76* thưởng 30000 xu.
  @muopdang : trúng loto 14** 06* 44* thưởng 36000 xu.
  @A_777 : trúng loto 22** 77* thưởng 45000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 67* 76* thưởng 30000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 26* thưởng 9000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 78* 14** thưởng 27000 xu.
  @lelinh : trúng loto 09** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @CUONG_DO_LA : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 61* thưởng 30000 xu.


  NICK- 01/04 - - 02/04 - - 03/04 - - 04/04 - - 05/04 - - 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 -
  hungtyhoi79*86*02* 20*61* 33*08*73*47*06**34*61*
  TIMLUCBINH123............................................................26*36* 63*16*34*63*
  CUONG_DO_LA............................................................96*53*25*10*43*
  1tuankiem10cuthoi....................................................................................27* 45*96*67* 76*
  muopdang....................................................................................27*09*14** 06* 44*
  A_777....................................................................................16*13*22** 77*
  Quangna1991....................................................................................58*57*67* 76*
  denbacdotinh....................................................................................25*23*26*
  xitvansuthd34....................................................................................37* 73**13* 31*78* 14**
  lelinh....................................................................................73** 37* 36*34* 33*09**
  thaialice................................................................................................34*63*
  lottoplayer................................................................................................88* 99*67* 76*
  HOANG YEN................................................................................................34*22** 77*
  nhat_chi_mai................................................................................................98*11**
  Galaxy................................................................................................57*03* 30*
  Joker................................................................................................53*26*
  Water77................................................................................................31* 23*22**
  chieuluontimmai................................................................................................34*22**
  duchanh................................................................................................75*30*
  Hoalong68dedan................................................................................................29**11**
  thanhthanh................................................................................................65**41*
  Skyll888................................................................................................09*77*
  khatvong................................................................................................34*05*
  thantai9999................................................................................................23*05*
  Toanthang689................................................................................................99* 98*03* 30*
  danv411................................................................................................29**43*
  thanh_nho................................................................................................98*38*
  Nguyenbinhkhiem................................................................................................98*61*
  Vuabip83................................................................................................88*38*
  Cat_Tuong................................................................................................99* 09*26* 22**
  linhlyphu................................................................................................34*05*
  3888_GROUP................................................................................................33* 34*78*
  GioCuonMayTan................................................................................................23*77*
  Baminhbeo............................................................................................................61* 77* 22**
  hoclamgiau............................................................................................................77* 22**
  mrtran0485............................................................................................................77*
  SUSU............................................................................................................22** 77* 78*
  tuyenhamit............................................................................................................67* 76*
  01012017............................................................................................................15*
  mrpts............................................................................................................03* 30*
  ntcd............................................................................................................44*
  anhbach............................................................................................................22**
  Thuminh............................................................................................................63*
  timthuyenvebo............................................................................................................30*
  bacang............................................................................................................98*
  bian_sohoc............................................................................................................95*
  Npt............................................................................................................06*
  Dodonguyen............................................................................................................38*
  kirito............................................................................................................41*
  Anh0165............................................................................................................78*
  Minh_Quan............................................................................................................11**
  Tuyenquang22a............................................................................................................03*
  haithanh69............................................................................................................30* 76*
  Sat_Thu_De............................................................................................................05*
  BaoChau............................................................................................................11**
  leoanhduc............................................................................................................15*
  ManhCau3TL............................................................................................................05*
  toantvpc4............................................................................................................61*
  NOENUOL............................................................................................................78*
  khatnuoc07............................................................................................................77*
  Mrxoso............................................................................................................61*
  Bksp_123............................................................................................................11**
  Gaihanoi123456............................................................................................................61*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muopdang : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.
  @Minh_Quan : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Mrxoso : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Thaibinh56 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 13 số có 43 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 2 số có 43 thưởng 100000 xu.
  @khatvong : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 43 thưởng 15000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 -
  meomisa1710 75 57 64 46 78 87 88 55 68 86 36 63 33 66 44 83 37 7316 61 59 95 69 19 29 54 15 51 56 65 66 64 11 25 52 10 14 5823 32 65 85 57 75 39 99 34 43 01 10 45 54 05 68 78 87 37 73
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 1934 43
  khatvong.................05 50 00 55 16 61 11 66 27 72 22 77 38 83 33 88 49 94 44 9905 50 00 55 04 40 09 90 45 54 59 95 44 99 49 94 48 84 34 43
  denbacdotinh.................10 13 16 19 23 26 29 31 32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 5301 02 04 05 07 08 10 13 19 20 23 26 29 31 32 34 35 37 40 43
  muopdang..................................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Minh_Quan..................................21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 38 39 40 41 42 43
  Mrxoso..................................58 85 07 70 09 90 11 66 14 41 25 52 26 62 34 43 67 76 01 10
  HOANG YEN..................................34 35 37 39 45 47 49 57 59 79 43 53 73 93 54 74 94 75 97 95
  Thaibinh56..................................89 98 39 93 34 43 48 84 37 73 78 87 28 82 32 23 60 06 59 95
  Galaxy..................................24 25 29 34 35 39 42 43 47 52 53 57 65 74 79 84 85 92 93 97
  Nam_Dai_Duong..................................08 80 85 58 03 30 35 53 89 98 34 43 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Mrxoso (12/04/2017 at 17:28:59) , Anh0165 (15/04/2017 at 23:07:28) , thantai368 (11/04/2017 at 19:48:02) , meomisa17 (12/04/2017 at 19:07:32) , bian_sohoc (15/04/2017 at 07:24:53) , langnhin92 (29/04/2017 at 03:14:45)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chungvan77 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @MAVUONGUS : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @ansony : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Pony : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Trungloto : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @lhha : trúng loto 23** thưởng 10000 xu.
  @Tienhung : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Casino83 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @PrtScn : trúng loto 01* 19* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Tuyenquang22a : trúng loto 59* 95* thưởng 20000 xu.
  @NOENUOL : trúng loto 15* 51* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 00** thưởng 12000 xu.
  @kirito : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 66** thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @GioCuonMayTan : trúng loto 14* 22* thưởng 30000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @duchanh : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 66** thưởng 18000 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 28* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 23** thưởng 24000 xu.
  @muopdang : trúng loto 01* thưởng 12000 xu.
  @A_777 : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 00** thưởng 24000 xu.
  @lelinh : trúng loto 01* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 01* thưởng 18000 xu.
  @CUONG_DO_LA : trúng loto 51* thưởng 18000 xu.


  NICK- 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 -
  TIMLUCBINH12326*36* 63*16*34*63*01*
  CUONG_DO_LA96*53*25*10*43*51*
  denbacdotinh........................25*23*26*23**
  muopdang........................27*09*14** 06* 44*01*
  A_777........................16*13*22** 77*02*
  Quangna1991........................58*57*67* 76*00**
  lelinh........................73** 37* 36*34* 33*09**01*
  GioCuonMayTan....................................23*77*14* 22*
  nhat_chi_mai....................................98*11**02*
  Water77....................................31* 23*22**28*
  Hoalong68dedan....................................29**11**28*
  duchanh....................................75*30*01*
  thanhthanh....................................65**41*00**
  HOANG YEN....................................34*22** 77*01*
  Toanthang689....................................99* 98*03* 30*66**
  lottoplayer....................................88* 99*67* 76*28*
  Tuyenquang22a................................................03*59* 95*
  NOENUOL................................................78*15* 51*
  Thuminh................................................63*02*
  Baminhbeo................................................61* 77* 22**00**
  kirito................................................41*97*
  bian_sohoc................................................95*66**
  Dodonguyen................................................38*98*
  hoclamgiau................................................77* 22**14*
  haithanh69................................................30* 76*79*
  Sat_Thu_De................................................05*95*
  leoanhduc................................................15*51*
  Gaihanoi123456................................................61*98*
  chungvan77............................................................14*
  nganthinh............................................................46*
  MAVUONGUS............................................................79*
  Haiphong............................................................79*
  ansony............................................................66**
  BAOTHANHTHIEN............................................................66**
  Nam_Dai_Duong............................................................19*
  Pony............................................................28*
  a2xuan79............................................................83*
  Trungloto............................................................19*
  lhha............................................................23**
  Tienhung............................................................97*
  Casino83............................................................83*
  tnmt923............................................................59*
  PrtScn............................................................01* 19*
  yingyang07............................................................46*
  NgocNgoc............................................................01*
  galoto1234............................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MAVUONGUS : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.
  @tnmt923 : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Minh_Quan : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/04 - - 11/04 -
  Minh_Quan21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 38 39 40 41 42 4352 53 54 57 58 59 62 64 68 69 70 72 73 75 76 78 80 81 82 84
  MAVUONGUS.................12 21 29 32 37 41 42 59 67 69 71 72 73 78 79 92 96
  Dodonguyen.................17 18 31 35 38 54 57 59 63 65 68 71 75 77 78 79 81 87 95 97
  yingyang07.................48 84 68 86 14 41 16 61 04 40 09 90 45 54 59 95
  tnmt923.................69 59 09 19 89 79 29 39
  bacang.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99 11
  hoclamgiau.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  Hoiyeulo.................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 04 40 13 31 22 77 59 95 68 86
  Pony.................29 92 24 42 25 52 26 62 28 82 56 65 58 85 59 95 69 96 06 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (11/04/2017 at 20:04:27) , leoanhduc (11/04/2017 at 21:15:54) , Mrxoso (12/04/2017 at 17:28:44) , Anh0165 (15/04/2017 at 23:08:04) , thantai368 (11/04/2017 at 19:48:41) , Galaxy (11/04/2017 at 22:08:04) , meomisa17 (12/04/2017 at 19:06:39) , bian_sohoc (15/04/2017 at 07:25:17) , tnmt923 (11/04/2017 at 18:56:43) , langnhin92 (29/04/2017 at 03:14:53)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @01012017 : trúng loto 00* 00* 00* thưởng 9000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 19* 38* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 10* 60* thưởng 6000 xu.
  @thammua910 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 25** 52* thưởng 9000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @thaialice : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @SUSU : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 25** 45* thưởng 9000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 00* 11* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MAVUONGUS : trúng loto 45* thưởng 20000 xu.
  @lhha : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Baminhbeo : trúng loto 88** thưởng 18000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* 62* thưởng 18000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 34** 45* thưởng 27000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @NOENUOL : trúng loto 19* 34** thưởng 27000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 24* 25** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @duchanh : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 03* thưởng 12000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 53* thưởng 12000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 88** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 24* 25** thưởng 45000 xu.
  @muopdang : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @lelinh : trúng loto 34** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 15* thưởng 21000 xu.


  NICK- 06/04 - - 07/04 - - 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 -
  TIMLUCBINH12326*36* 63*16*34*63*01*15*
  denbacdotinh........................25*23*26*23**24* 25**
  muopdang........................27*09*14** 06* 44*01*52*
  lelinh........................73** 37* 36*34* 33*09**01*34**
  Water77....................................31* 23*22**28*62*
  duchanh....................................75*30*01*62*
  thanhthanh....................................65**41*00**03*
  Toanthang689....................................99* 98*03* 30*66**53*
  GioCuonMayTan....................................23*77*14* 22*88**
  Baminhbeo................................................61* 77* 22**00**88**
  bian_sohoc................................................95*66**60*
  kirito................................................41*97*19* 62*
  haithanh69................................................30* 76*79*34** 45*
  leoanhduc................................................15*51*20*
  NOENUOL................................................78*15* 51*19* 34**
  Gaihanoi123456................................................61*98*24* 25**
  MAVUONGUS............................................................79*45*
  lhha............................................................23**24*
  tnmt923............................................................59*20*
  Npt........................................................................88**
  01012017........................................................................00* 00* 00*
  timthuyenvebo........................................................................19* 38*
  xitvansuthd34........................................................................10* 60*
  thammua910........................................................................88**
  mrtran0485........................................................................88**
  lodelk........................................................................62*
  chieuluontimmai........................................................................25** 52*
  Minh_Quan........................................................................03*
  Anh0165........................................................................38*
  thaialice........................................................................19*
  vanphaihoc........................................................................53*
  meomisa17........................................................................44*
  SUSU........................................................................88**
  3888_GROUP........................................................................24*
  dacnhantamangel........................................................................25** 45*
  thanlothanhde1979........................................................................00* 11*
  TLong888........................................................................60*
  Nguyentrang........................................................................11*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @muopdang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @gathocay92 : Chốt 2 số có 24 thưởng 50000 xu.
  @Thinhbobo : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @xeko : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @Casino83 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @chieuluontimmai : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @linhlyphu : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @3888_GROUP : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @lhha : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @MAVUONGUS : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 16 số có 24 thưởng 12500 xu.


  NICK- 11/04 - - 12/04 -
  MAVUONGUS12 21 29 32 37 41 42 59 67 69 71 72 73 78 79 92 9617 18 24 25 26 35 40 41 42 45 46 47 49 53 62 64 70 71 74 91
  Dodonguyen17 18 31 35 38 54 57 59 63 65 68 71 75 77 78 79 81 87 95 9703 10 14 17 18 23 24 28 29 30 37 54 58 63 64 69 73 74 78 80
  Hoiyeulo03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 04 40 13 31 22 77 59 95 68 8620 21 22 23 24 28 02 12 32 42 82 73 75 77 78 79
  meomisa17.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 10 15 35 76 77 78 73 75 39
  muopdang.................40 04 14 41 24 42 45 54 47 74 48 84 27 72 28 82 29 92 71 17
  Nam_Dai_Duong.................13 31 68 86 18 81 19 91 46 64 69 96 47 74 42 24 79 97
  gathocay92.................24 42
  Thinhbobo.................06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  xeko.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  Casino83.................49 94 44 99 47 74 24 42 79 97 29 92 04 40 95 54 46 64 69 96
  chieuluontimmai.................02 20 75 22 24 80 85 25 52 26 62 27 77 72 28 82 29 92 83 88
  linhlyphu.................37 73 78 87 58 85 25 52 24 42 20 02 45 54 05 05 00 55
  3888_GROUP.................02 04 14 18 20 22 24 26 28 40 41 42 54 62 71 72 78 81 82
  lhha.................01 10 06 60 56 65 29 92 24 42 15 51 47 74 97 79
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (12/04/2017 at 20:07:54) , Anh0165 (15/04/2017 at 23:08:22) , thantai368 (12/04/2017 at 19:47:25) , meomisa17 (15/04/2017 at 09:42:43) , bian_sohoc (15/04/2017 at 07:26:13) , tnmt923 (13/04/2017 at 18:42:40)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuha92 : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @ansony : trúng loto 17* 55* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Loxavietthangg : trúng loto 93** 99* thưởng 9000 xu.
  @1tuankiem10cuthoi : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 49* 17* thưởng 6000 xu.
  @nganthinh : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @Tienhung : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @HUONGGIANGIDO : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @toantvpc4 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @linhlyphu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @Vuabip83 : trúng loto 93** thưởng 6000 xu.
  @Thinhbobo : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Mrlonely_V2 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @anhbach : trúng loto 93** thưởng 10000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @anhtuan71 : trúng loto 56* 16** thưởng 9000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @lucky2016 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Anh0165 : trúng loto 16** 43* thưởng 30000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 55* 66* thưởng 12000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @vanphaihoc : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 49* 16** thưởng 18000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @Nguyentrang : trúng loto 93** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MAVUONGUS : trúng loto 06* thưởng 30000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 93** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 81* thưởng 20000 xu.
  @kirito : trúng loto 81* thưởng 12000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @duchanh : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 09* 17* thưởng 30000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @muopdang : trúng loto 93** thưởng 36000 xu.
  @lelinh : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 -
  muopdang27*09*14** 06* 44*01*52*93**
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*
  duchanh............75*30*01*62*52*
  Toanthang689............99* 98*03* 30*66**53*09* 17*
  GioCuonMayTan............23*77*14* 22*88**55*
  Baminhbeo........................61* 77* 22**00**88**99*
  bian_sohoc........................95*66**60*81*
  kirito........................41*97*19* 62*81*
  leoanhduc........................15*51*20*73*
  Gaihanoi123456........................61*98*24* 25**52*
  MAVUONGUS....................................79*45*06*
  tnmt923....................................59*20*93**
  Anh0165................................................38*16** 43*
  timthuyenvebo................................................19* 38*52*
  xitvansuthd34................................................10* 60*73*
  mrtran0485................................................88**55* 66*
  chieuluontimmai................................................25** 52*73*
  Minh_Quan................................................03*06*
  vanphaihoc................................................53*73*
  3888_GROUP................................................24*49* 16**
  meomisa17................................................44*52*
  Nguyentrang................................................11*93**
  thuha92............................................................49*
  Thuminh............................................................17*
  hungtyhoi............................................................49*
  Haiphong............................................................52*
  thantai368............................................................52*
  Skyll888............................................................17*
  Dodonguyen............................................................73*
  Hoalong68dedan............................................................68* 86*
  ansony............................................................17* 55*
  A_777............................................................56*
  anh2_quanho............................................................59*
  Nam_Dai_Duong............................................................17*
  hoclamgiau............................................................54*
  Hoiyeulo............................................................52*
  Loxavietthangg............................................................93** 99*
  1tuankiem10cuthoi............................................................17*
  Sat_Thu_De............................................................93**
  lottoplayer............................................................17*
  danv411............................................................11*
  minhquang2016............................................................43*
  PhiHai............................................................49* 17*
  nganthinh............................................................07*
  Tienhung............................................................73*
  HUONGGIANGIDO............................................................10*
  TRUNGBIGMAN2017............................................................73*
  toantvpc4............................................................73*
  linhlyphu............................................................17*
  Nuhoanglode............................................................81*
  Vuabip83............................................................93**
  Thinhbobo............................................................07*
  galoto1234............................................................43*
  Mrlonely_V2............................................................74*
  anhbach............................................................93**
  lengocquangvinh............................................................99*
  anhtuan71............................................................56* 16**
  vuichoicothuongbg............................................................16**
  lucky2016............................................................73*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danv411 : Chốt 2 số có 11 thưởng 50000 xu.
  @mctq04 : Chốt 11 số có 11 thưởng 9090 xu.
  @vuichoicothuongbg : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Interpol_1607 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Vuabip83 : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @Anh0165 : Chốt 11 số có 11 thưởng 9090 xu.
  @dacnhantamangel : Chốt 15 số có 11 thưởng 6666 xu.
  @anh2_quanho : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @duchanh : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @timthuyenvebo : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @thanhthanh : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @3888_GROUP : Chốt 18 số có 11 thưởng 11111 xu.


  NICK- 12/04 - - 13/04 -
  meomisa1704 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 10 15 35 76 77 78 73 75 3906 60 69 96 67 76 65 56 28 38 58 88 10 01 21 41 66 11 88 18
  3888_GROUP02 04 14 18 20 22 24 26 28 40 41 42 54 62 71 72 78 81 8200 01 02 10 11 12 15 21 26 51 55 59 61 62 66 91 95 99
  danv411.................01 11
  mctq04.................03 30 10 11 12 13 15 16 17 18 19
  vuichoicothuongbg.................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  Interpol_1607.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  Vuabip83.................29 92 68 86 89 80 85 88 83 93 18 11 61 66 10 15
  Anh0165.................33 38 88 35 30 32 37 11 16 61 66
  dacnhantamangel.................01 01 51 11 16 61 66 12 21 17 71 26 62 67 76
  anh2_quanho.................11 16 61 66 33 38 83 88 34 43 39 93 48 84 89 98
  duchanh.................01 03 05 08 11 15 18 21 25 52 30 31 35 38 41 45 48 91 95 98
  timthuyenvebo.................06 60 16 61 11 66 05 50 00 55 15 51 34 39 93 30 31 32 37 36
  thanhthanh.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (13/04/2017 at 19:40:36) , 3888_GROUP (13/04/2017 at 19:47:02) , Anh0165 (15/04/2017 at 23:10:46) , thantai368 (14/04/2017 at 17:13:35) , meomisa17 (15/04/2017 at 09:43:12) , bian_sohoc (15/04/2017 at 07:26:33) , tnmt923 (13/04/2017 at 18:42:33) , langnhin92 (29/04/2017 at 03:15:02)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 98* 04* 40* thưởng 9000 xu.
  @Nguyenbinhkhiem : trúng loto 04* 40* 41** thưởng 12000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 23** 12* thưởng 9000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23** 24* thưởng 9000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @lhha : trúng loto 23** thưởng 10000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @NOENUOL : trúng loto 96* 82* thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @4rum : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @malothande : trúng loto 42* 61* thưởng 6000 xu.
  @casino1594 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 61* 79* thưởng 20000 xu.
  @HUONGGIANGIDO : trúng loto 04* 40* thưởng 20000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 04* 40* thưởng 20000 xu.
  @hungtyhoi : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @Haiphong : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.
  @Skyll888 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @ansony : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 23** thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @Thinhbobo : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @3888_GROUP : trúng loto 00* 24* 42* thưởng 27000 xu.
  @Minh_Quan : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MAVUONGUS : trúng loto 96* thưởng 40000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bian_sohoc : trúng loto 97* 79* thưởng 50000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 41** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @duchanh : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @muopdang : trúng loto 12* thưởng 21000 xu.
  @lelinh : trúng loto 61* thưởng 21000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 -
  muopdang27*09*14** 06* 44*01*52*93**12*
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*61*
  duchanh............75*30*01*62*52*97*
  bian_sohoc........................95*66**60*81*97* 79*
  leoanhduc........................15*51*20*73*41**
  MAVUONGUS....................................79*45*06*96*
  tnmt923....................................59*20*93**06*
  3888_GROUP................................................24*49* 16**00* 24* 42*
  Minh_Quan................................................03*06*06*
  Nam_Dai_Duong............................................................17*61* 79*
  HUONGGIANGIDO............................................................10*04* 40*
  vuichoicothuongbg............................................................16**04* 40*
  hungtyhoi............................................................49*23**
  Thuminh............................................................17*04* 40*
  Haiphong............................................................52*23**
  Skyll888............................................................17*77*
  A_777............................................................56*41**
  Dodonguyen............................................................73*73*
  ansony............................................................17* 55*41**
  Sat_Thu_De............................................................93**71*
  danv411............................................................11*23**
  minhquang2016............................................................43*41**
  Thinhbobo............................................................07*79* 97*
  TIMLUCBINH123........................................................................98* 04* 40*
  Nguyenbinhkhiem........................................................................04* 40* 41**
  thanlothanhde1979........................................................................96*
  nhat_chi_mai........................................................................23** 12*
  Galaxy........................................................................61*
  denbacdotinh........................................................................23** 24*
  haithanh69........................................................................04*
  thanhthanh........................................................................00*
  Quangna1991........................................................................71*
  lhha........................................................................23**
  thantai9999........................................................................00*
  NOENUOL........................................................................96* 82*
  BaoChau........................................................................23**
  ngaoducacmien123........................................................................52*
  4rum........................................................................40*
  yingyang07........................................................................23**
  Mrxoso........................................................................00*
  malothande........................................................................42* 61*
  casino1594........................................................................40*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Minh_Quan : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @Pony : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @lhha : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @khatvong : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 18 số có 23 thưởng 5555 xu.
  @bian_sohoc : Chốt 8 số có 23 thưởng 12500 xu.
  @BaoChau : Chốt 8 số có 23 thưởng 12500 xu.
  @hungtyhoi : Chốt 14 số có 23 thưởng 7142 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 15 số có 23 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 2 số có 23 thưởng 100000 xu.
  @Anh0165 : Chốt 4 số có 23 thưởng 50000 xu.
  @duchanh : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @timthuyenvebo : Chốt 19 số có 23 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 23 thưởng 15000 xu.
  @3888_GROUP : Chốt 20 số có 23 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/04 - - 13/04 - - 14/04 -
  meomisa1704 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 10 15 35 76 77 78 73 75 3906 60 69 96 67 76 65 56 28 38 58 88 10 01 21 41 66 11 88 1878 87 23 32 28 82 05 50 58 85 27 72 44 22 17 71 10 89 98 33
  3888_GROUP02 04 14 18 20 22 24 26 28 40 41 42 54 62 71 72 78 81 8200 01 02 10 11 12 15 21 26 51 55 59 61 62 66 91 95 9905 07 08 14 23 25 32 34 37 39 41 43 50 52 70 73 75 80 91 93
  danv411.................01 1123 32
  Anh0165.................33 38 88 35 30 32 37 11 16 61 6623 32 16 61
  duchanh.................01 03 05 08 11 15 18 21 25 52 30 31 35 38 41 45 48 91 95 9823 25 26 28 42 43 41 45 46 48 49 52 53 54 56 58 65 91 95 97
  timthuyenvebo.................06 60 16 61 11 66 05 50 00 55 15 51 34 39 93 30 31 32 37 3603 30 25 52 58 85 13 31 23 32 34 35 53 36 63 37 73 39 93
  Minh_Quan..................................23 25 30 31 32 34 35 37 38 39 41 43 48 65 67 70 71 73 75 76
  yingyang07..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93
  Pony..................................49 94 29 92 39 93 69 96 79 97 89 98 09 90 19 91 13 31 23 32
  lhha..................................10 15 51 56 65 60 02 20 25 52 01 06 23 32 28 82 87 78 37 73
  khatvong..................................05 50 00 55 14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 78 87 37 73
  NgocNgoc..................................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83
  bian_sohoc..................................97 79 93 39 03 30 23 32
  BaoChau..................................23 32 28 82 37 73 78 87
  hungtyhoi..................................78 87 23 32 27 72 67 76 45 54 43 34 98 89
  nhat_chi_mai..................................00 23 25 28 32 33 34 37 43 52 55 73 78 82 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  leoanhduc (15/04/2017 at 10:58:55) , xeko (14/04/2017 at 19:47:11) , Anh0165 (15/04/2017 at 23:13:41) , ELChapoGuzman (18/04/2017 at 20:35:26) , thantai368 (14/04/2017 at 19:40:45) , meomisa17 (17/04/2017 at 22:49:15) , bian_sohoc (15/04/2017 at 07:30:57) , tnmt923 (15/04/2017 at 09:43:22)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoiyeulo : trúng loto 78** 87* thưởng 15000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 87* 78** thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 06* 60* thưởng 10000 xu.
  @Trungloto : trúng loto 87* 78** thưởng 15000 xu.
  @Tuanxti : trúng loto 87* 89* thưởng 10000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 33* 36* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Loxavietthangg : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 08** thưởng 10000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 33* 36* thưởng 6000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @linhlyphu : trúng loto 45* 69* thưởng 6000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @SUSU : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @dacnhantamangel : trúng loto 36* 20* thưởng 6000 xu.
  @saokim : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @khatvong : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @khanhly2016 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Hoahongcogai : trúng loto 08** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Galaxy : trúng loto 33* 36* thưởng 12000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 08** thưởng 12000 xu.
  @haithanh69 : trúng loto 78** thưởng 12000 xu.
  @4rum : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @Mrxoso : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @ansony : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Minh_Quan : trúng loto 06* 08** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tnmt923 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 26* 62* thưởng 48000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 -
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*61*26* 62*
  tnmt923....................................59*20*93**06*74*
  Minh_Quan................................................03*06*06*06* 08**
  hungtyhoi............................................................49*23**33*
  Dodonguyen............................................................73*73*00*
  ansony............................................................17* 55*41**33*
  Galaxy........................................................................61*33* 36*
  thanhthanh........................................................................00*34*
  Quangna1991........................................................................71*08**
  haithanh69........................................................................04*78**
  4rum........................................................................40*87*
  thanlothanhde1979........................................................................96*87*
  Mrxoso........................................................................00*02*
  Hoiyeulo....................................................................................78** 87*
  HOANG YEN....................................................................................87* 78**
  lodelk....................................................................................39* 06* 60*
  bacang....................................................................................06* 60*
  Trungloto....................................................................................87* 78**
  Tuanxti....................................................................................87* 89*
  mrtran0485....................................................................................33*
  Hoalong68dedan....................................................................................08**
  chieuluontimmai....................................................................................33* 36*
  Water77....................................................................................33*
  Loxavietthangg....................................................................................34*
  Npt....................................................................................08**
  GioCuonMayTan....................................................................................33* 36*
  TRUNGBIGMAN2017....................................................................................36*
  Hoainam171....................................................................................69*
  Anh0165....................................................................................81*
  linhlyphu....................................................................................45* 69*
  Nuhoanglode....................................................................................33*
  longhoang1970....................................................................................33*
  SUSU....................................................................................33*
  dacnhantamangel....................................................................................36* 20*
  saokim....................................................................................44**
  khatvong....................................................................................89*
  khanhly2016....................................................................................33*
  Bin686....................................................................................39*
  Hoahongcogai....................................................................................08**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MAVUONGUS : Chốt 18 số có 45 thưởng 5555 xu.
  @lengocquangvinh : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @yingyang07 : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 45 thưởng 20000 xu.


  NICK- 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 -
  meomisa1704 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 10 15 35 76 77 78 73 75 3906 60 69 96 67 76 65 56 28 38 58 88 10 01 21 41 66 11 88 1878 87 23 32 28 82 05 50 58 85 27 72 44 22 17 71 10 89 98 3302 05 06 07 23 24 25 28 29 35 53 45 55 46 64 34 72 84 94 67
  yingyang07..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 9304 40 14 41 24 42 34 43 44 54 45 46 64 47 74 48 84 49 94 49
  MAVUONGUS...................................................01 02 07 09 19 25 45 51 52 54 56 57 59 70 75 90 91 95
  lengocquangvinh...................................................04 40 22 68 86 77 59 95 13 31 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Anh0165 (15/04/2017 at 23:15:00) , ELChapoGuzman (18/04/2017 at 20:35:14) , thantai368 (15/04/2017 at 19:33:59) , meomisa17 (16/04/2017 at 07:04:33) , bian_sohoc (24/04/2017 at 19:57:42)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/04/2017
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bian_sohoc : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 66* 77* thưởng 10000 xu.
  @thaialice : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 27* 72* 66* thưởng 9000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 27* 72* thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @muopdang : trúng loto 29* 48* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @kirito : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @lhha : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 54* 43* thưởng 6000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenbinhkhiem : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @ManhCau3TL : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 57* 75* thưởng 6000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 29* 27* 72* thưởng 18000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 66* 11* thưởng 12000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @khanhly2016 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Mrxoso : trúng loto 07* 08* 09* thưởng 27000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 72* thưởng 12000 xu.
  @ansony : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Minh_Quan : trúng loto 07* 08* 09* thưởng 45000 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 01* 09* thưởng 54000 xu.
  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 -
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*61*26* 62*01* 09*
  Minh_Quan................................................03*06*06*06* 08**07* 08* 09*
  hungtyhoi............................................................49*23**33*72*
  ansony............................................................17* 55*41**33*57*
  Mrxoso........................................................................00*02*07* 08* 09*
  thanhthanh........................................................................00*34*43*
  Hoalong68dedan....................................................................................08**29* 27* 72*
  mrtran0485....................................................................................33*66* 11*
  chieuluontimmai....................................................................................33* 36*29*
  Water77....................................................................................33*19*
  HOANG YEN....................................................................................87* 78**73*
  Hoiyeulo....................................................................................78** 87*29*
  lodelk....................................................................................39* 06* 60*66*
  bacang....................................................................................06* 60*66*
  longhoang1970....................................................................................33*30*
  khanhly2016....................................................................................33*57*
  Bin686....................................................................................39*41*
  bian_sohoc................................................................................................27* 72*
  minhquang2016................................................................................................66* 77*
  thaialice................................................................................................43*
  ngaoducacmien123................................................................................................57*
  a2xuan79................................................................................................27* 72* 66*
  xauzai88................................................................................................57*
  vuichoicothuongbg................................................................................................27* 72*
  TIMLUCBINH123................................................................................................79*
  muopdang................................................................................................29* 48*
  xitvansuthd34................................................................................................29*
  Baminhbeo................................................................................................19*
  Nam_Dai_Duong................................................................................................73*
  A_777................................................................................................73*
  kirito................................................................................................07*
  Joker................................................................................................07*
  lhha................................................................................................29*
  Toanthang689................................................................................................54* 43*
  Sat_Thu_De................................................................................................29*
  3888_GROUP................................................................................................41*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27*
  Nguyenbinhkhiem................................................................................................09*
  ManhCau3TL................................................................................................35*
  Tuyenquang22a................................................................................................30*
  meomisa17................................................................................................09*
  yingyang07................................................................................................07*
  lengocquangvinh................................................................................................29*
  TLong888................................................................................................57* 75*
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Anh0165 : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @duchanh : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Baminhbeo : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 09 thưởng 10000 xu.
  @Joker : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 09 thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 09 thưởng 5263 xu.
  @kirito : Chốt 9 số có 09 thưởng 11111 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 09 thưởng 15789 xu.
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 09 thưởng 25000 xu.
  NICK- 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 -
  meomisa1704 14 24 34 44 54 64 74 84 94 01 10 15 35 76 77 78 73 75 3906 60 69 96 67 76 65 56 28 38 58 88 10 01 21 41 66 11 88 1878 87 23 32 28 82 05 50 58 85 27 72 44 22 17 71 10 89 98 3302 05 06 07 23 24 25 28 29 35 53 45 55 46 64 34 72 84 94 6751 15 52 54 56 57 59 95 75 09 90 44 99 34 39 74 69 10 30 49
  yingyang07..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 9304 40 14 41 24 42 34 43 44 54 45 46 64 47 74 48 84 49 94 4930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 09 19 29 49 59 69 79 89 99
  Anh0165....................................................................09 90 04 40 06 60 01 10 07 70 02 20 11 66 16 61 00 05 50 55
  duchanh....................................................................01 06 09 10 16 19 26 60 61 69
  hanoi2....................................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Chacthang....................................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 09
  Baminhbeo....................................................................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  ptsmr....................................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Joker....................................................................58 85 80 08 53 03 66 60 07 09 52 75 71 76 19 93 98 40 14 41
  Hoalong68dedan....................................................................29 92 27 72 05 50 09 90 37 73 39 93 79 97 78 87 56 65 67 76
  hoclamgiau....................................................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  kirito....................................................................35 67 97 08 64 78 09 65 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG
  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (16/04/2017 at 19:16:02) , Mrxoso (17/04/2017 at 22:29:31) , Anh0165 (17/04/2017 at 23:13:46) , ELChapoGuzman (18/04/2017 at 20:35:09) , meomisa17 (17/04/2017 at 22:50:15) , bian_sohoc (24/04/2017 at 19:57:47)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Skyll888 : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* 24* thưởng 6000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 05* 23* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 03* 81* thưởng 6000 xu.
  @Loxavietthangg : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @CUONG_DO_LA : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Vuabip83 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Thaibinh56 : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @saokim : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @xeko : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @Hongfukuyama : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @mai55 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @hitman : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @mctq04 : trúng loto 09* 81* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Tuyenquang22a : trúng loto 04** 15* thưởng 30000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @lhha : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @Sat_Thu_De : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenbinhkhiem : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 03* 16** thưởng 18000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @vuichoicothuongbg : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.
  @lengocquangvinh : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrtran0485 : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @Water77 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 16** thưởng 30000 xu.
  @khanhly2016 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Mrxoso : trúng loto 15* 16** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 22** 04** thưởng 60000 xu.
  @ansony : trúng loto 16** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Minh_Quan : trúng loto 09* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 16** thưởng 60000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 -
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*61*26* 62*01* 09*16**
  Minh_Quan................................................03*06*06*06* 08**07* 08* 09*09*
  hungtyhoi............................................................49*23**33*72*22** 04**
  ansony............................................................17* 55*41**33*57*16**
  Mrxoso........................................................................00*02*07* 08* 09*15* 16**
  mrtran0485....................................................................................33*66* 11*22**
  chieuluontimmai....................................................................................33* 36*29*38*
  Water77....................................................................................33*19*38*
  lodelk....................................................................................39* 06* 60*66*80*
  longhoang1970....................................................................................33*30*16**
  khanhly2016....................................................................................33*57*95*
  Bin686....................................................................................39*41*97*
  Tuyenquang22a................................................................................................30*04** 15*
  TIMLUCBINH123................................................................................................79*58*
  xitvansuthd34................................................................................................29*15* 51*
  Nam_Dai_Duong................................................................................................73*95*
  kirito................................................................................................07*19*
  lhha................................................................................................29*23*
  Toanthang689................................................................................................54* 43*51*
  3888_GROUP................................................................................................41*16**
  Sat_Thu_De................................................................................................29*19*
  Nguyenbinhkhiem................................................................................................09*09*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27*21*
  meomisa17................................................................................................09*03* 16**
  yingyang07................................................................................................07*23*
  vuichoicothuongbg................................................................................................27* 72*28*
  lengocquangvinh................................................................................................29*05*
  TLong888................................................................................................57* 75*67**
  Skyll888............................................................................................................58*
  Thuminh............................................................................................................15* 51*
  nhat_chi_mai............................................................................................................81*
  leoanhduc............................................................................................................58*
  Dodonguyen............................................................................................................23*
  denbacdotinh............................................................................................................23* 24*
  timthuyenvebo............................................................................................................05* 23*
  thantai368............................................................................................................48*
  tnmt923............................................................................................................03* 81*
  Loxavietthangg............................................................................................................33*
  CUONG_DO_LA............................................................................................................03*
  Anh0165............................................................................................................67**
  PhiHai............................................................................................................16**
  Nuhoanglode............................................................................................................38*
  Vuabip83............................................................................................................81*
  Thaibinh56............................................................................................................16**
  saokim............................................................................................................23*
  mrpts............................................................................................................03*
  Chacthang............................................................................................................03*
  xeko............................................................................................................16**
  Hongfukuyama............................................................................................................38*
  mai55............................................................................................................09*
  hitman............................................................................................................09*
  mctq04............................................................................................................09* 81*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vuichoicothuongbg : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hanoi2 : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/04 - - 17/04 -
  hanoi200 01 02 03 04 05 06 07 08 0920 70 21 71 22 72 23 73 24 74 25 75 26 76 27 77 28 78 29 79
  vuichoicothuongbg.................04 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  TRUNGBIGMAN2017.................04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  bacang.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Mrxoso (18/04/2017 at 10:10:52) , Anh0165 (17/04/2017 at 23:13:22) , ELChapoGuzman (18/04/2017 at 20:35:03) , thantai368 (18/04/2017 at 20:06:38) , meomisa17 (18/04/2017 at 07:01:38) , bian_sohoc (24/04/2017 at 19:57:51)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HOANG YEN : trúng loto 10* 37* thưởng 10000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @thanlothanhde1979 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 88* 89* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @Lode7447 : trúng loto 98* 89* thưởng 10000 xu.
  @muopdang : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @duchanh : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @GioCuonMayTan : trúng loto 90* 99* thưởng 6000 xu.
  @NOENUOL : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 36* 96* thưởng 6000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 90* 94* thưởng 6000 xu.
  @Pony : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 36* 63** thưởng 9000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @anhtuan71 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @casino1594 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Hieu1234 : trúng loto 71* 00* thưởng 6000 xu.
  @jindo : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Hamlamgiau : trúng loto 48* 99* thưởng 6000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @PhiHai : trúng loto 10* 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @leoanhduc : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @tnmt923 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 67* 98* thưởng 12000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Loxavietthangg : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Nuhoanglode : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @Vuabip83 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 96* 00* thưởng 18000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @Tuyenquang22a : trúng loto 87* thưởng 15000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 41* 96* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chieuluontimmai : trúng loto 87* 88* thưởng 24000 xu.
  @mrtran0485 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 87* 89* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Mrxoso : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 99* 88* thưởng 36000 xu.
  @ansony : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Minh_Quan : trúng loto 10* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @lelinh : trúng loto 19* 90* thưởng 66000 xu.


  NICK- 08/04 - - 09/04 - - 10/04 - - 11/04 - - 12/04 - - 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 - - 18/04 -
  lelinh73** 37* 36*34* 33*09**01*34**52*61*26* 62*01* 09*16**19* 90*
  Minh_Quan................................................03*06*06*06* 08**07* 08* 09*09*10*
  hungtyhoi............................................................49*23**33*72*22** 04**99* 88*
  ansony............................................................17* 55*41**33*57*16**99*
  Mrxoso........................................................................00*02*07* 08* 09*15* 16**15*
  chieuluontimmai....................................................................................33* 36*29*38*87* 88*
  mrtran0485....................................................................................33*66* 11*22**99*
  lodelk....................................................................................39* 06* 60*66*80*24*
  longhoang1970....................................................................................33*30*16**00*
  Bin686....................................................................................39*41*97*87* 89*
  TIMLUCBINH123................................................................................................79*58*38*
  Nam_Dai_Duong................................................................................................73*95*59*
  3888_GROUP................................................................................................41*16**96* 00*
  Toanthang689................................................................................................54* 43*51*99*
  kirito................................................................................................07*19*19*
  BAOTHANHTHIEN................................................................................................27*21*37*
  Tuyenquang22a................................................................................................30*04** 15*87*
  yingyang07................................................................................................07*23*41* 96*
  PhiHai............................................................................................................16**10* 89* 98*
  Thuminh............................................................................................................15* 51*10*
  leoanhduc............................................................................................................58*48*
  nhat_chi_mai............................................................................................................81*63**
  denbacdotinh............................................................................................................23* 24*24*
  tnmt923............................................................................................................03* 81*96*
  timthuyenvebo............................................................................................................05* 23*67* 98*
  thantai368............................................................................................................48*48*
  Loxavietthangg............................................................................................................33*37*
  Nuhoanglode............................................................................................................38*71*
  Vuabip83............................................................................................................81*88*
  HOANG YEN........................................................................................................................10* 37*
  Baminhbeo........................................................................................................................99*
  xauzai88........................................................................................................................10*
  thanlothanhde1979........................................................................................................................99*
  Npt........................................................................................................................88* 89*
  Mualarung2016........................................................................................................................87*
  Lode7447........................................................................................................................98* 89*
  muopdang........................................................................................................................94*
  bian_sohoc........................................................................................................................99*
  Galaxy........................................................................................................................87*
  Hoalong68dedan........................................................................................................................94*
  thanhthanh........................................................................................................................37*
  duchanh........................................................................................................................71*
  Hoiyeulo........................................................................................................................10*
  GioCuonMayTan........................................................................................................................90* 99*
  NOENUOL........................................................................................................................48*
  anh2_quanho........................................................................................................................36* 96*
  Hoainam171........................................................................................................................90* 94*
  Pony........................................................................................................................99*
  a2xuan79........................................................................................................................99*
  TRUNGBIGMAN2017........................................................................................................................87*
  BaoChau........................................................................................................................36* 63**
  hoangminh2410........................................................................................................................01*
  galoto1234........................................................................................................................99*
  anhtuan71........................................................................................................................94*
  casino1594........................................................................................................................38*
  Hieu1234........................................................................................................................71* 00*
  jindo........................................................................................................................87*
  Hamlamgiau........................................................................................................................48* 99*
  hanoi2........................................................................................................................47*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @lhha : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 8 số có 15 thưởng 12500 xu.
  @ELChapoGuzman : Chốt 13 số có 15 thưởng 7692 xu.
  @Vuabip83 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @anh2_quanho : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 16 số có 15 thưởng 6250 xu.
  @thanhthanh : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.


  NICK- 18/04 -
  meomisa1701 10 26 62 56 65 32 23 06 60 29 92 15 51 93 73 12 52 22 82
  yingyang0710 11 12 13 14 15 16 17 18 19 04 24 34 44 54 64 74 84 94
  lhha10 01 15 51 56 65 12 21 17 71 18 19 85 58 80 08 14 41 86 68
  hoangminh241001 10 06 60 15 51 56 65
  ELChapoGuzman10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 02 01
  Vuabip8312 21 17 71 18 81 88 10 01 15 51 14 41 19 91 13 31 74 47 55
  anh2_quanho10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 06 61 26 36 46 56 66 76 86 96
  Nam_Dai_Duong79 97 47 74 24 42 37 31 46 64 69 96 15 51 60 06
  thanhthanh10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Minh_Quan (18/04/2017 at 20:55:51) , leoanhduc (18/04/2017 at 19:38:48) , Mrxoso (18/04/2017 at 21:17:43) , ELChapoGuzman (18/04/2017 at 20:34:57) , thantai368 (18/04/2017 at 20:08:02) , Galaxy (18/04/2017 at 20:44:04) , meomisa17 (18/04/2017 at 19:38:51) , bian_sohoc (24/04/2017 at 19:57:56) , tnmt923 (18/04/2017 at 19:05:11) , anh2_quanho (18/04/2017 at 22:06:29) , jindo (18/04/2017 at 20:43:04)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/04/2017

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Gaihanoi123456 : trúng loto 17* 71** 05* thưởng 12000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Quangna1991 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Anh0165 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @thantai9999 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @SUSU : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 60* 51* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @khatvong : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @saokim : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @PrtScn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Casino83 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @nguyenquoctuanld : trúng loto 03* 61* thưởng 6000 xu.
  @Pause_111 : trúng loto 17* 71** thưởng 9000 xu.
  @hunglinhpro1014 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @nptrinhdno : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 34* 43** thưởng 30000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @muopdang : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 61* 81* thưởng 12000 xu.
  @duchanh : trúng loto 34* 43** thưởng 18000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @TRUNGBIGMAN2017 : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @anh2_quanho : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @Hoainam171 : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @Lode7447 : trúng loto 44** thưởng 20000 xu.
  @Hieu1234 : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @jindo : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tnmt923 : trúng loto 81* thưởng 9000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @timthuyenvebo : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kirito : trúng loto 89* 61* 62* thưởng 36000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.
  @3888_GROUP : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 34* 51* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mrtran0485 : trúng loto 44** thưởng 30000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @Bin686 : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hungtyhoi : trúng loto 86* 44** thưởng 63000 xu.


  NICK- 13/04 - - 14/04 - - 15/04 - - 16/04 - - 17/04 - - 18/04 - - 19/04 -
  hungtyhoi49*23**33*72*22** 04**99* 88*86* 44**
  mrtran0485........................33*66* 11*22**99*44**
  chieuluontimmai........................33* 36*29*38*87* 88*86*
  Bin686........................39*41*97*87* 89*89*
  kirito....................................07*19*19*89* 61* 62*
  TIMLUCBINH123....................................79*58*38*82*
  3888_GROUP....................................41*16**96* 00*34*
  yingyang07....................................07*23*41* 96*34* 51*
  tnmt923................................................03* 81*96*81*
  nhat_chi_mai................................................81*63**62*
  denbacdotinh................................................23* 24*24*25**
  timthuyenvebo................................................05* 23*67* 98*38*
  thantai368................................................48*48*71**
  Npt............................................................88* 89*34* 43**
  bian_sohoc............................................................99*62*
  muopdang............................................................94*53*
  thanhthanh............................................................37*61* 81*
  duchanh............................................................71*34* 43**
  Hoiyeulo............................................................10*03*
  TRUNGBIGMAN2017............................................................87*53*
  anh2_quanho............................................................36* 96*27*
  Hoainam171............................................................90* 94*53*
  BaoChau............................................................36* 63**82*
  galoto1234............................................................99*62*
  Lode7447............................................................98* 89*44**
  Hieu1234............................................................71* 00*53*
  jindo............................................................87*86*
  Gaihanoi123456........................................................................17* 71** 05*
  xitvansuthd34........................................................................86*
  Quangna1991........................................................................17*
  Anh0165........................................................................86*
  thantai9999........................................................................05*
  minhquang2016........................................................................25**
  bacang........................................................................25**
  SUSU........................................................................86*
  ngaoducacmien123........................................................................86*
  TLong888........................................................................60* 51*
  mrpts........................................................................25**
  khatvong........................................................................89*
  saokim........................................................................27*
  PrtScn........................................................................86*
  Casino83........................................................................38*
  nguyenquoctuanld........................................................................03* 61*
  Pause_111........................................................................17* 71**
  hunglinhpro1014........................................................................62*
  nptrinhdno........................................................................60*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Chacthang : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @hoclamgiau : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @PrtScn : Chốt 3 số có 86 thưởng 33333 xu.
  @zinzinzin : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 2 số có 86 thưởng 50000 xu.
  @jindo : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @khatvong : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/04 - - 19/04 -
  meomisa1701 10 26 62 56 65 32 23 06 60 29 92 15 51 93 73 12 52 22 8213 31 18 81 63 36 86 68 25 45 55 60 30 39 99 74 63 64 76 41
  Chacthang.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 11 21 31 41 51 61 71 91 37
  hoclamgiau.................06 60 16 61 26 62 36 63 64 46 65 56 66 67 76 68 86 69 96
  PrtScn.................86 68 66
  zinzinzin.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  ngaoducacmien123.................68 86
  jindo.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  khatvong.................24 42 47 74 46 64 69 96 14 41 19 91 02 20 68 86 88 99 49 94
  TLong888.................51 56 65 67 76 78 87 29 92 79 97 68 86 89 98 99
  Hoiyeulo.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  TIMLUCBINH123.................26 62 67 76 79 97 68 86 38 83 28 82 48 84 78 87 08 80 17 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  khatvong (19/04/2017 at 22:23:28) , xeko (20/04/2017 at 18:57:09) , thantai368 (19/04/2017 at 19:22:57) , Galaxy (21/04/2017 at 23:37:28) , meomisa17 (19/04/2017 at 22:07:49) , bian_sohoc (24/04/2017 at 19:58:01) , jindo (19/04/2017 at 19:53:10)

Chia sẻ trang web này
renec