PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kepbang : trúng loto 77* 33* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 85* 29* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 51* 64* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* 71* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 77* 29* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 64* 06* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 04* 04* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 64* 91* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* 64* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38** 29* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 38** 71* thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 91* 32* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 38** 04* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 60* 06* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 81*** thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 64* 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 02* 71* thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 64* 16* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 29* 02* thưởng 40000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 06* 60* thưởng 24000 xu.
  @antamwin : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 60* 06* thưởng 30000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @dacbiet99 : trúng loto 51* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 02* thưởng 21000 xu.


  NICK- 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 -
  vinamilk31* 15*42*77*37*38* 83*64*02*
  dacbiet99............33* 88* 25*95* 59*61* 96*41*12*51*
  ditimbachthu........................17*61*36* 63*43* 71*60* 06*
  traucon........................95*37*89**34*91*
  thichchotso........................85*38*77* 22*22*38**
  hatay88....................................43*38*00*29* 02*
  hyvongwin....................................25*98* 38* 83*42*29*
  chuoi....................................16** 61*41*80*06* 60*
  antamwin....................................37*77* 22*12* 00*41*
  WIN2020....................................79*41*63**64*
  chaonammoi....................................73*39**39* 02* 20*71*
  Cauamhanoi....................................43*29*39*06*
  adayroihihi................................................98*84*02* 71*
  danhnhothoi................................................40* 22*84*32*
  timlo2nhay................................................40*63**91*
  EM2020................................................63*32*32*
  kocannoinhieu................................................88*42*91*
  DAIPHAT88................................................98* 89**32*64* 16*
  babylove................................................15*12*04*
  giacmotrua................................................41*43* 34*64*
  luonluontop1................................................98* 29*97*77*
  giacatde............................................................02*91* 32*
  quocanhht............................................................33*38** 04*
  xosoxmien............................................................00*71*
  motobike............................................................97* 20* 02*16*
  chutichhoidong............................................................84*60* 06*
  anquanhnam............................................................63**77*
  tamhoncuada............................................................84*64*
  baoanhthu............................................................22*32*
  DonaldTrump45............................................................58*29*
  sohochaylam............................................................43* 34*91*
  hoaihd85............................................................84*32*
  selaylaitatca............................................................63**71*
  chot10trung1............................................................63**29*
  danvietanhhung............................................................97* 12*71*
  happyday............................................................64*51*
  lanh5doC............................................................84*91*
  HoaMauDon............................................................64* 32*81***
  mtq............................................................00*71*
  Uyennhi2019............................................................02*77*
  soiroichot............................................................34*41*
  thienduong01............................................................12*91*
  toilatoi7x............................................................20* 02*91*
  vuanh886............................................................80* 00*16*
  danhlolayvo............................................................33* 47*64* 51*
  kepbang........................................................................77* 33*
  Canh1102........................................................................85* 29*
  saptrungtoroi........................................................................41*
  bachthu3nhay........................................................................60*
  NguoiBinhThuong........................................................................06* 60*
  mytamido........................................................................51* 64*
  anhnumberone........................................................................02* 71*
  EmLaTatCa........................................................................71*
  visaolaithe........................................................................77* 29*
  Mualarung2016........................................................................64* 06*
  anhQuanday........................................................................02*
  Ronaldo7........................................................................16*
  alololo........................................................................04* 04*
  minhlonghn........................................................................77*
  MRNam86........................................................................60*
  tinhtuoisang........................................................................91*
  tuandjgj........................................................................88*
  thuyanh29........................................................................32*
  hoisohoc........................................................................41*
  ViettelDaily........................................................................77*
  haiyen1295........................................................................04*
  tuankhang1980........................................................................33*
  quangninh279........................................................................51*
  numoneyee........................................................................16*
  shopeone........................................................................71*
  tengteng........................................................................39*
  ansongaymai........................................................................51*
  mo3cang........................................................................51*
  chutheanh........................................................................64*
  danlode2k2........................................................................64* 91*
  bacang........................................................................39*
  giaosuxoay........................................................................41* 64*
  HOANG YEN........................................................................93*
  niemvuisohoc........................................................................38** 29*
  thuhuyengirl........................................................................32*
  co3bich........................................................................41*
  vaobothoi........................................................................38** 71*
  caligo........................................................................91*
  langthangtimso........................................................................29*
  buihung88........................................................................02*
  vivungonsong........................................................................64*
  baycaobayxa........................................................................64*
  loveyouloveyou........................................................................51*
  kiep_lo_de........................................................................87*
  lodelk........................................................................39*
  xoay........................................................................02*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hongtutoan : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @giacatgia : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @giahuy912 : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @chuoi : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @vuquy48 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @WIN2020 : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 9 số có 87 thưởng 22222 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 13 số có 87 thưởng 15384 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/03 - - 14/03 -
  giangmobile02 10 11 12 14 15 20 21 23 24 29 32 38 3975 77 80 81 82 83 84 85 87
  Cauamhanoi02 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1978 79 81 86 87 88 89 92 94 96 97 98 99
  numoneyee24 69 23 72 21 73 19 18 76 15 78 14 79 1265 68 71 73 74 78 80 82 83 86 87 88 91 95
  caligo01 02 03 04 06 07 10 11 1279 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 97 00 01 02 03 04
  hongtutoan.................78 79 81 82 83 85 87 88 90 91 92 95 96
  giacatgia.................84 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 98
  giahuy912.................76 77 78 80 82 84 87 90 92 94
  quocanhht.................69 71 73 74 78 80 83 85 87 91 94 99
  co3bich.................45 50 51 52 54 55 57 60 61 63 70 72 73 75 78 79 81 82 87 90
  vietkieudanhlo.................69 72 73 76 78 81 82 83 85 86 87 89 92 96 98 03 12 13 16 18
  DuyManh92.................80 83 84 85 86 87 89 92 93 94 95 96 98 99
  vivungonsong.................22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 35 36 38 81 83 84 86 87 88
  consovang.................68 67 64 63 62 61 60 59 58 57 54 53 52 87 51 50 49 48 47 44
  danvietanhhung.................82 83 87 88 89 90 91 92 97 98 99
  hoahuong.................23 26 27 28 29 31 59 80 81 82 83 84 86 87 90 91 92 93 95 96
  luonluontop1.................63 64 65 68 69 73 74 78 81 82 83 86 87 88 89 91 96 98
  vungtroisohoc.................76 78 80 82 85 87 91 94 96 99 00 03 05 08 12 14 17 19 21 23
  bachthu3nhay.................44 45 49 50 51 53 54 58 59 63 67 71 72 76 77 78 79 85 87 94
  chutichhoidong.................83 15 84 87 88 08 92
  vtvcab.................15 17 18 30 34 35 37 38 70 74 75 77 78 80 84 85 87 88 90 94
  babylove.................78 79 80 82 83 85 87 88 91 94 97
  DonaldTrump45.................88 33 83 83 99 87 32 78 23
  ViettelDaily.................84 85 86 87 88 91 93 94 96 97
  bacang.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  chosau18h.................79 80 81 84 85 87 89 90 93 94 96 98 99
  chuoi.................28 82 37 73 78 87 23 32 46 64 06 60 98 25 34 61 55
  huyenhuyen.................71 72 73 78 80 81 82 85 87 91
  kiep_lo_de.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  NgocNgoc.................35 53 45 54 40 04 59 95 09 90 05 50 14 41 23 32 78 87 69 96
  thuhuyengirl.................85 86 87 88 89 90 91 94 95 96 97 98 04 06 07 09 12 13 14 15
  vinamilk.................34 36 37 67 69 75 76 77 79 84 85 86 87 89 94 95 96 97
  vuquy48.................64 66 69 72 73 75 78 81 82 84 87
  WIN2020.................65 66 67 80 81 84 85 86 87 90 91 94 95 96 97 00 01 04 05
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cuocchienso : trúng loto 67** 02* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24* 45** thưởng 9000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 79* 67** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45** 67** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 46* 25* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @2tay3tong : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* 67** thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 41* 39* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 62* 45** thưởng 27000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 24* 45** thưởng 27000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 79* 41* thưởng 18000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @giacatde : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 24* 79* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 45** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 45** thưởng 30000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 67** 40* thưởng 45000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 02* 41* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @traucon : trúng loto 79* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 41* thưởng 24000 xu.


  NICK- 08/03 - - 09/03 - - 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 -
  vinamilk31* 15*42*77*37*38* 83*64*02*41*
  traucon........................95*37*89**34*91*79*
  thichchotso........................85*38*77* 22*22*38**41*
  chuoi....................................16** 61*41*80*06* 60*45**
  hatay88....................................43*38*00*29* 02*22*
  WIN2020....................................79*41*63**64*67** 40*
  Cauamhanoi....................................43*29*39*06*02* 41*
  EM2020................................................63*32*32*46*
  kocannoinhieu................................................88*42*91*41*
  babylove................................................15*12*04*02*
  giacmotrua................................................41*43* 34*64*10*
  quocanhht............................................................33*38** 04*41*
  motobike............................................................97* 20* 02*16*41*
  xosoxmien............................................................00*71*83*
  tamhoncuada............................................................84*64*62* 45**
  baoanhthu............................................................22*32*24* 45**
  hoaihd85............................................................84*32*41*
  sohochaylam............................................................43* 34*91*67**
  chot10trung1............................................................63**29*29**
  mtq............................................................00*71*79* 41*
  HoaMauDon............................................................64* 32*81***25*
  happyday............................................................64*51*83*
  giacatde............................................................02*91* 32*98**
  Uyennhi2019............................................................02*77*22*
  vuanh886............................................................80* 00*16*79*
  thienduong01............................................................12*91*24* 79*
  danhlolayvo............................................................33* 47*64* 51*45**
  kepbang........................................................................77* 33*62*
  bachthu3nhay........................................................................60*02*
  NguoiBinhThuong........................................................................06* 60*67**
  anhQuanday........................................................................02*02*
  anhnumberone........................................................................02* 71*02*
  MRNam86........................................................................60*46*
  hoisohoc........................................................................41*39*
  ViettelDaily........................................................................77*22*
  haiyen1295........................................................................04*10*
  danlode2k2........................................................................64* 91*41*
  bacang........................................................................39*41*
  co3bich........................................................................41*67**
  tengteng........................................................................39*41*
  chutheanh........................................................................64*39*
  niemvuisohoc........................................................................38** 29*83* 67**
  buihung88........................................................................02*02*
  caligo........................................................................91*22*
  kiep_lo_de........................................................................87*41* 39*
  loveyouloveyou........................................................................51*41*
  cuocchienso....................................................................................67** 02*
  CatLinhHD....................................................................................40*
  cucaitron....................................................................................67**
  hoahuong....................................................................................39*
  chidanh1con....................................................................................40*
  miule....................................................................................22*
  lienquan2019....................................................................................46*
  lode2019....................................................................................41*
  quochuy92....................................................................................29**
  SaoMai789....................................................................................25*
  vhg123....................................................................................56*
  TLong888....................................................................................10*
  mrpts....................................................................................67**
  khongsothua....................................................................................83*
  vungtroisohoc....................................................................................24* 45**
  Chetvidep6789....................................................................................67**
  Hoalanrung....................................................................................22*
  minhdiep....................................................................................83*
  cutibatlo....................................................................................45**
  kyniemxua....................................................................................29**
  danv411....................................................................................40*
  Covid19....................................................................................29**
  AffCup....................................................................................22*
  lethuylinh....................................................................................83*
  mualanh2020....................................................................................62*
  sangtruatoi....................................................................................79* 67**
  XS360....................................................................................45** 67**
  qtv272....................................................................................46*
  hoanghonxanh....................................................................................46* 25*
  nonanoni....................................................................................24*
  HUYEN6879....................................................................................45**
  khongcogihet....................................................................................83*
  Dodonguyen....................................................................................67**
  HoangMinhTu....................................................................................41*
  Hoiyeulo....................................................................................45**
  chilaconso....................................................................................67**
  tinhyeucuatoi....................................................................................46*
  chungcumini....................................................................................83*
  2tay3tong....................................................................................31**
  Vumay9999....................................................................................10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 7 số có 24 thưởng 14285 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @chaonammoi : Chốt 15 số có 24 thưởng 6666 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/03 - - 14/03 - - 15/03 -
  Cauamhanoi02 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1978 79 81 86 87 88 89 92 94 96 97 98 9975 79 90 91 92 94 95 99 10 11 12 14 15 19 20 21 22 24 25 29
  hoahuong.................23 26 27 28 29 31 59 80 81 82 83 84 86 87 90 91 92 93 95 9688 91 95 97 99 00 05 06 07 08 15 17 19 24 25 26 27 28 33 35
  luonluontop1.................63 64 65 68 69 73 74 78 81 82 83 86 87 88 89 91 96 9885 58 57 56 51 50 92 49 42 40 39 38 93 33 32 31 30 29 94 24
  dongkhanh1994..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  tinhtuoisang..................................18 19 20 21 22 23 24 25 26 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  vhg123..................................00 03 06 08 09 11 22 24 29 33 40 42 43 44 50 55 56 66 68 71
  hongsontnth..................................41 42 46 47 49 14 24 64 74 94
  nguyenyenlinh..................................00 01 02 05 08 09 10 11 12 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  haiyen1295..................................98 99 06 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  locroitrungdau..................................21 22 24 27 28 30 31 32 33 37 38 40 41 42 47 48
  sangtruatoi..................................00 01 06 07 09 10 15 16 18 19 24 25 27 28 29 42 45 51 52 54
  Hoiyeulo..................................00 01 10 14 18 24 50 51 54 60 63 64 74 81 90 91 92 96 97
  khongcohoiket..................................22 24 25 26 28 31 32
  MRNam86..................................85 86 88 91 92 93 94 95 97 99 02 08 12 15 19 20 21 22 24 26
  bababyby..................................92 97 00 01 04 05 06 07 10 13 22 23 24 25 28 29 31
  chaonammoi..................................64 63 92 62 43 44 42 41 47 29 27 49 24 23 61
  Chetvidep6789..................................35 53 30 03 11 66 33 38 83 79 97 02 69 96 76 67 62 26 01 24
  chot10trung1..................................85 87 88 94 96 97 98 02 05 06 07 08 12 14 15 16 17 18 24 25
  hoanghonxanh..................................54 76 50 49 47 45 42 86 41 40 36 32 30 90 29 27 24 23 22 92
  kepbang..................................24 25 28 29 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 46 47 48 50 51
  loveyouloveyou..................................92 95 97 98 99 04 06 07 08 16 17 24 26 29 34 38 40 42 43 44
  quochuy92..................................99 02 03 04 06 07 09 12 13 14 16 17 19 22 23 24
  soiroichot..................................14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 79 80 81 84 85 87 88
  thuyanh29..................................02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 17 19 24 25 27 29 34 35 37 39
  XS360..................................96 97 99 00 04 05 06 09 14 15 16 18 19 24 25 26 27 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : trúng loto 16** 38* thưởng 15000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 33** 83* 38* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33** 12* thưởng 9000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 64* 95* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 58* 95* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 33** thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* 86* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 11* 66** thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33** thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 54* 14*** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 14*** thưởng 18000 xu.
  @miule : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 16** thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 38* 83* 95* thưởng 27000 xu.
  @kepbang : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 66** thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 14*** thưởng 36000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 16** thưởng 24000 xu.
  @mtq : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 11* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33** thưởng 24000 xu.
  @giacatde : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16** thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 14*** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 11* 53* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 51* thưởng 21000 xu.


  NICK- 10/03 - - 11/03 - - 12/03 - - 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 -
  thichchotso85*38*77* 22*22*38**41*51*
  chuoi............16** 61*41*80*06* 60*45**11* 53*
  kocannoinhieu........................88*42*91*41*12*
  giacmotrua........................41*43* 34*64*10*95*
  babylove........................15*12*04*02*95*
  motobike....................................97* 20* 02*16*41*14***
  tamhoncuada....................................84*64*62* 45**95*
  baoanhthu....................................22*32*24* 45**16**
  mtq....................................00*71*79* 41*74*
  HoaMauDon....................................64* 32*81***25*11*
  sohochaylam....................................43* 34*91*67**33**
  giacatde....................................02*91* 32*98**85*
  thienduong01....................................12*91*24* 79*16**
  Uyennhi2019....................................02*77*22*14***
  hoisohoc................................................41*39*38* 83* 95*
  kepbang................................................77* 33*62*74*
  danlode2k2................................................64* 91*41*64*
  bacang................................................39*41*66**
  co3bich................................................41*67**95*
  chutheanh................................................64*39*53*
  loveyouloveyou................................................51*41*14***
  lode2019............................................................41*14***
  miule............................................................22*86*
  Hoalanrung............................................................22*12*
  XS360............................................................45** 67**54*
  qtv272............................................................46*86*
  hoanghonxanh............................................................46* 25*64*
  danv411............................................................40*08*
  minhdiep............................................................83*38*
  Hoiyeulo............................................................45**16**
  Dodonguyen............................................................67**58*
  tinhyeucuatoi............................................................46*74*
  mo3cang........................................................................16** 38*
  emtapdanhlo........................................................................33** 83* 38*
  ditimbachthu........................................................................54*
  dieuanh96........................................................................33** 12*
  vuquy48........................................................................11*
  danhnhothoi........................................................................74*
  hung83........................................................................64* 95*
  bietphailamsaoday........................................................................33**
  DonaldTrump45........................................................................58* 95*
  EmLaTatCa........................................................................64*
  DAIPHAT88........................................................................54*
  cuunon........................................................................74*
  selaylaitatca........................................................................85*
  bababyby........................................................................74*
  dacbiet99........................................................................83*
  khongcohoiket........................................................................51*
  consokydieu........................................................................86*
  kemngot........................................................................74*
  danvietanhhung........................................................................06*
  huyenhuyen........................................................................33**
  luonluontop1........................................................................51* 86*
  quoctrong89........................................................................54*
  numoneyee........................................................................51*
  NgocNgoc........................................................................11* 66**
  DuyManh92........................................................................64*
  nhat_chi_mai........................................................................86*
  TM201210........................................................................06*
  vaobothoi........................................................................54*
  vivungonsong........................................................................12*
  muahe2019........................................................................32*
  Quantubaothu77........................................................................32*
  dongkhanh1994........................................................................33**
  baycaobayxa........................................................................54* 14***  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giangmobile : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 14 số có 54 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @miule : Chốt 17 số có 54 thưởng 5882 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 18 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 18 số có 54 thưởng 11111 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 -
  vhg12300 03 06 08 09 11 22 24 29 33 40 42 43 44 50 55 56 66 68 7100 02 06 11 19 21 22 28 33 37 39 43 44 46 47 48 54 55 56 63
  bababyby92 97 00 01 04 05 06 07 10 13 22 23 24 25 28 29 3125 30 31 34 35 40 41 43 44 45 50 53 54 55 61 63 64 65
  Chetvidep678935 53 30 03 11 66 33 38 83 79 97 02 69 96 76 67 62 26 01 2409 90 04 40 54 45 59 94 27 72 22 77 57 75 78 87 38 83
  giangmobile.................42 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 64 68 73 77 79 82 86
  numoneyee.................16 17 18 19 24 28 33 37 42 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Uyennhi2019.................45 46 47 48 51 52 54 55 56 57 60 61 63 64
  danv411.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  buihung88.................31 54 58 30 59 26 60 62 23 63 67 15 68 69 13 76 79 09 85 86
  danhlolayvo.................41 43 19 45 50 18 51 16 52 54 15 55 56 14 57 59 13 61 63 11
  Dodonguyen.................04 08 14 15 16 17 18 27 41 51 52 53 54 61 63 70 71 77 81 86
  HaiNam92.................47 37 48 49 35 50 51 34 52 53 28 54 25 55 56 24 57 58 19 59
  Hoalanrung.................20 21 22 24 25 27 28 29 40 41 42 44 45 47 48 49 50 51 52 54
  lienquan2019.................52 54 58 61 63 65 72 74 75 78 81 83 84 85 88 92 93 94 98
  miule.................43 45 49 52 54 58 59 67 68 70 72 76 77 79 81 85 86
  mualanh2020.................43 44 45 46 48 52 53 54 55 57 61 62 63 64 66 70 72 75 80 81
  Mualarung2016.................09 18 20 25 27 38 54 66 69 70 71 75 76 77 80 81 88 89 90 16
  OK6868.................13 18 20 21 22 27 29 30 31 36 38 39 40 45 47 48 49 54 56 57
  phuquoc.................19 24 26 27 28 29 34 36 37 38 39 44 46 47 48 49 54 56 57 58
  thienduong01.................35 36 37 38 50 51 52 54 55 56 57 58 60 61 62 64 65 66 67 68
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : trúng loto 00* 33* 88* thưởng 9000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 27* 70* 72* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 07* thưởng 10000 xu.
  @trieutungnd : trúng loto 27* 37* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29** 37* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29** 89* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16** 89* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 99* 88* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* 60* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 52*** thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* 00* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38* 52*** thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 62* 16** thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 52*** thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 52*** thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 00* 01* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52*** thưởng 18000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 24* 88* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 37* 02* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 72* thưởng 30000 xu.
  @XS360 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* 88* thưởng 30000 xu.


  NICK- 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 - - 17/03 -
  sohochaylam43* 34*91*67**33**99*
  giacatde02*91* 32*98**85*89* 88*
  chutheanh............64*39*53*62*
  bacang............39*41*66**62*
  Dodonguyen........................67**58*72*
  XS360........................45** 67**54*89*
  hoanghonxanh........................46* 25*64*37*
  minhdiep........................83*38*38*
  dieuanh96....................................33** 12*33* 88*
  hung83....................................64* 95*99*
  danhnhothoi....................................74*52***
  DAIPHAT88....................................54*37*
  DonaldTrump45....................................58* 95*00*
  bababyby....................................74*02*
  consokydieu....................................86*37*
  nhat_chi_mai....................................86*24* 88*
  huyenhuyen....................................33**37* 02*
  NgocNgoc....................................11* 66**88*
  adayroihihi................................................00* 33* 88*
  NguoiBinhThuong................................................27* 70* 72*
  alololo................................................00* 07*
  trieutungnd................................................27* 37*
  quocanhht................................................37*
  bachthu3nhay................................................02*
  lienquan2019................................................99*
  QuocLinh88................................................99*
  WIN2020................................................37*
  traucon................................................89*
  cucaitron................................................68*
  lanh5doC................................................68*
  hatay88................................................29** 37*
  anhQuanday................................................02*
  yeusohoc................................................07*
  anquanhnam................................................02*
  CatLinhHD................................................88*
  vhg123................................................27*
  SaoMai789................................................00*
  TLong888................................................01*
  vietkieudanhlo................................................29** 89*
  mytamido................................................16** 89*
  binbinhn................................................29**
  vtvcab................................................62*
  Mualarung2016................................................99* 88*
  anhnumberone................................................00* 60*
  quangninh279................................................02*
  hongtutoan................................................60*
  Npt................................................94*
  haiyen1295................................................52***
  Covid19................................................29**
  niemvuisohoc................................................38*
  phuquoc................................................88* 00*
  vuanh886................................................38* 52***
  lethuylinh................................................62* 16**
  vungtroisohoc................................................29**
  AffCup................................................24*
  NetCaFe................................................68*
  Chetvidep6789................................................07*
  X155................................................99*
  shopeone................................................16**
  danhlolayvo................................................00*
  nonanoni................................................52***
  thuhuyengirl................................................33*
  girlcity................................................60*
  caligo................................................89*
  zozozo................................................24*
  KINGTON................................................00*
  giahuy912................................................37*
  toilatoi7x................................................99*
  giaosuxoay................................................60*
  ptsmr................................................94*
  AnBao................................................52***
  chungcumini................................................89*
  HoangToan................................................01*
  Axz23................................................88*
  consovang................................................38*
  DINHMINHSON................................................00* 01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 52 thưởng 6666 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @shopeone : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 11 số có 52 thưởng 9090 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @kepbang : Chốt 18 số có 52 thưởng 5555 xu.
  @khongcogihet : Chốt 16 số có 52 thưởng 6250 xu.
  @trieutungnd : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Npt : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 15 số có 52 thưởng 13333 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 14 số có 52 thưởng 14285 xu.


  NICK- 16/03 - - 17/03 -
  Npt40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  Uyennhi201945 46 47 48 51 52 54 55 56 57 60 61 63 6432 34 40 41 43 44 50 52 53 54 58 61 62 63 67
  HaiNam9247 37 48 49 35 50 51 34 52 53 28 54 25 55 56 24 57 58 19 5952 54 57 58 59 61 63 66 67 68 69 70 72 75 76 77 78 85 86 87
  lienquan201952 54 58 61 63 65 72 74 75 78 81 83 84 85 88 92 93 94 9851 52 53 54 55 57 58 59 70 71 72 73 75 76
  haiyen1295.................27 28 29 30 33 36 38 42 45 47 49 50 51 52 53
  Hoiyeulo.................02 05 07 18 41 43 46 48 52 55 57 73 75 78 82 87 89 91 93 96
  baycaobayxa.................32 33 41 42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 69 78 79 87 88
  giahuy912.................31 34 36 37 40 45 46 48 52 54 55 57 61 64 66 68 70 72
  shopeone.................52 53 54 55 58 60 61 62
  vtvcab.................13 16 18 21 22 23 25 27 30 31 32 36 40 41 43 45 50 52 58 61
  bacang.................02 20 11 66 39 93 48 84 57 75 07 70 16 61 25 52 34 43 89 98
  bachthu3nhay.................14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54
  chuoi.................23 28 82 32 78 87 37 73 52 25 57 75 07 70 20 02
  hoanghonxanh.................27 28 30 32 36 37 39 45 46 48 49 50 52 55 57 58 66 67 69
  kepbang.................61 89 59 56 54 52 46 44 90 40 39 36 34 31 29 91 26 22
  khongcogihet.................30 32 33 34 37 41 42 43 46 49 50 52 60 61 64 67
  trieutungnd.................07 70 25 52 16 61 34 43 89 98
  HoangToan.................13 31 15 51 10 36 32 34 35 91 19 30 39 93 38 98 70 52 17
  Emailty.................49 50 52 53 56 57 62 66 67 69 70 73 76 80 82 83 87 89 92 93
  binbinhn.................43 44 45 46 47 52 53 54 55 56 57 62 63 64 65 66 70 72 73 74
  consokydieu.................18 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 50 52 53 54 56
  HoaMauDon.................07 25 38 43 52 56 69 70 89 98 01 06 10 11 20 31 39 60 66 79
  muahe2019.................51 52 56 57 58 59 80 81 82 86 87 88 89 90 91 92 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ditimbachthu : trúng loto 39* 24* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 13* 31* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 46*** thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 06* 50* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 46*** thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* 46*** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 06* 69* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 46*** thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 38* 33* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 89* 38* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 38* 42* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 46*** thưởng 9000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* 24* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 90* 17* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @0987304820 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 34* 34* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 84** thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 90* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 84** thưởng 18000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 46*** thưởng 30000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 13* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @trieutungnd : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46*** thưởng 27000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 26** thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 46*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 46*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacatde : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.


  NICK- 13/03 - - 14/03 - - 15/03 - - 16/03 - - 17/03 - - 18/03 -
  giacatde02*91* 32*98**85*89* 88*33*
  chutheanh............64*39*53*62*46***
  hoanghonxanh........................46* 25*64*37*33*
  minhdiep........................83*38*38*63*
  hung83....................................64* 95*99*33*
  danhnhothoi....................................74*52***46***
  DonaldTrump45....................................58* 95*00*26**
  huyenhuyen....................................33**37* 02*46***
  bachthu3nhay................................................02*34* 34*
  quocanhht................................................37*84**
  traucon................................................89*76*
  NguoiBinhThuong................................................27* 70* 72*90*
  lanh5doC................................................68*38*
  lienquan2019................................................99*38*
  CatLinhHD................................................88*06* 84**
  vhg123................................................27*50*
  SaoMai789................................................00*34*
  mytamido................................................16** 89*69*
  binbinhn................................................29**51*
  anquanhnam................................................02*34*
  hongtutoan................................................60*86*
  vietkieudanhlo................................................29** 89*33*
  phuquoc................................................88* 00*17*
  vuanh886................................................38* 52***33*
  haiyen1295................................................52***86*
  Npt................................................94*84**
  lethuylinh................................................62* 16**46***
  thuhuyengirl................................................33*76*
  girlcity................................................60*50*
  shopeone................................................16**69*
  toilatoi7x................................................99*51*
  KINGTON................................................00*34*
  AnBao................................................52***24* 42*
  HoangToan................................................01*13*
  consovang................................................38*17*
  trieutungnd................................................27* 37*06*
  ditimbachthu............................................................39* 24*
  chuasonlam666............................................................13* 31*
  baoanhthu............................................................50*
  vinamilk............................................................06*
  chuoi............................................................50*
  kepbang............................................................46***
  miule............................................................06* 50*
  mtq............................................................42* 24*
  hoahuong............................................................33*
  hoaihd85............................................................38*
  vuquy48............................................................06*
  chidanh1con............................................................63*
  EmLaTatCa............................................................38*
  dacbiet99............................................................33*
  danlode2k2............................................................38*
  bietphailamsaoday............................................................31*
  selaylaitatca............................................................33*
  cuunon............................................................69*
  Hoalanrung............................................................51*
  saptrungtoroi............................................................51*
  happyday............................................................46***
  qtv272............................................................51*
  danvietanhhung............................................................89*
  antamwin............................................................89* 46***
  timlo2nhay............................................................33*
  Cauamhanoi............................................................63*
  kemngot............................................................69*
  khongsothua............................................................76*
  MRNam86............................................................06* 69*
  giacmotrua............................................................89*
  HaiNam92............................................................46***
  nguyenyenlinh............................................................89*
  OK6868............................................................86*
  HoangMinhTu............................................................38* 33*
  kyniemxua............................................................17*
  minhlonghn............................................................24*
  Ronaldo7............................................................17*
  quoctrong89............................................................76*
  tinhyeucuatoi............................................................51*
  numoneyee............................................................50*
  Emailty............................................................89* 38*
  tinhtuoisang............................................................42* 24*
  mualanh2020............................................................76*
  tengteng............................................................69*
  muahe2019............................................................63*
  Uyennhi2019............................................................38* 42*
  TTPL7986............................................................46***
  hongsontnth............................................................17*
  kiep_lo_de............................................................33*
  chosau18h............................................................63*
  phocuvangem............................................................33*
  buihung88............................................................06* 24*
  lamlaitudau2020............................................................89*
  Thuminh............................................................90* 17*
  baycaobayxa............................................................33*
  0987304820............................................................69*
  ngaoducacmien123............................................................51*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bababyby : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 12 số có 33 thưởng 8333 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 18 số có 33 thưởng 5555 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 12 số có 33 thưởng 8333 xu.
  @0987304820 : Chốt 10 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 16 số có 33 thưởng 6250 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 33 thưởng 6250 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 17 số có 33 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 15 số có 33 thưởng 13333 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 19 số có 33 thưởng 10526 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 17 số có 33 thưởng 17647 xu.


  NICK- 16/03 - - 17/03 - - 18/03 -
  Uyennhi201945 46 47 48 51 52 54 55 56 57 60 61 63 6432 34 40 41 43 44 50 52 53 54 58 61 62 63 6769 36 35 71 33 32 72 31 30 76 27 26 79 24 81 23 22
  haiyen1295.................27 28 29 30 33 36 38 42 45 47 49 50 51 52 5310 13 15 17 18 19 20 23 25 27 28 29 30 33 35 37 38 39 40 43
  Hoiyeulo.................02 05 07 18 41 43 46 48 52 55 57 73 75 78 82 87 89 91 93 9601 03 06 10 11 15 30 33 38 47 48 60 65 66 67 83 84 85 88 93
  bachthu3nhay.................14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 5443 74 40 38 75 37 35 77 34 33 83 31 85 29 27
  hoanghonxanh.................27 28 30 32 36 37 39 45 46 48 49 50 52 55 57 58 66 67 6944 70 43 42 73 40 39 80 37 36 81 35 34 82 33 84 31 30 85
  bacang.................02 20 11 66 39 93 48 84 57 75 07 70 16 61 25 52 34 43 89 9800 11 22 33 44 55 66 77 88 99 07 70 14 41 29 92 36 63 58 85
  bababyby..................................21 22 23 24 29 31 32 33 34 38 39 41 42 43 44 47 49 50
  vhg123..................................00 11 17 22 25 28 29 33 34 44 49 50 55 56 59 60 64 66 68 69
  vuquy48..................................39 64 38 37 65 36 35 66 34 33 67 32 30 68 19 18 69 17
  DonaldTrump45..................................88 33 99 94 49 44 22 77 27 72 50 05
  thuyanh29..................................36 35 71 33 76 32 30 78 26 23 80 21 18 81 17 15 85 14
  Dodonguyen..................................13 31 59 95 68 86 22 77 32 69 06 60 15 42 79 97 33 88
  Mualarung2016..................................00 01 03 05 08 10 11 30 31 33 47 57 67 68 80 81 83 88 90 06
  phuquoc..................................19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44
  thuhuyengirl..................................31 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 47 48 50 51 53 54 56 57 58
  WIN2020..................................23 27 28 32 33 36 37 38 39 45 47 48
  0987304820..................................06 60 79 97 24 42 15 51 33 88
  tuandjgj..................................01 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 29 33 85 86 87 88 89
  emtapdanhlo..................................42 38 76 37 81 36 33 82 30 28 83 27 21 88 18 16
  langthangtimso..................................50 69 48 44 71 42 41 75 40 39 77 35 78 33 32 79 31 26 84 24
  tamhoncuada..................................05 06 07 08 15 16 17 23 25 26 32 33 35 41 42 43
  AnBao..................................31 32 33 35 37 38 60 62 64 65 68 69 80 82 83 86 87 88 91 92
  cucaitron..................................21 23 26 27 31 33 35 37 39 41 43 44 47 48 51 53 57 61 62 63
  cuunon..................................15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35
  lethuylinh..................................32 33 34 36 38 39 42 43 44 46 48 49 62 63 64 66 68 69 72
  lodelk..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  NguoiBinhThuong..................................01 03 04 09 10 11 13 17 19 20 24 30 31 33 37 39 49 56 57 59
  qtv272..................................92 99 01 05 08 09 14 15 18 19 23 24 28 29 32 33 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sohochaylam : trúng loto 24** 50* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 05** 50* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 05** thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08*** thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* 14* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* 14* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 93** thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 50* 30* thưởng 6000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @longquan : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 43* 14* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @0987304820 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 51* 14* thưởng 30000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @trieutungnd : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 43* 45* thưởng 24000 xu.


  NICK- 16/03 - - 17/03 - - 18/03 - - 19/03 -
  hung8364* 95*99*33*99*
  DonaldTrump4558* 95*00*26**43* 45*
  hongtutoan............60*86*51* 14*
  lienquan2019............99*38*45*
  traucon............89*76*45*
  CatLinhHD............88*06* 84**05**
  anquanhnam............02*34*00*
  vietkieudanhlo............29** 89*33*24**
  Npt............94*84**48*
  phuquoc............88* 00*17*89*
  toilatoi7x............99*51*20*
  trieutungnd............27* 37*06*26*
  baoanhthu........................50*48*
  chuoi........................50*30*
  miule........................06* 50*85*
  kepbang........................46***51*
  vuquy48........................06*48*
  dacbiet99........................33*43*
  hoaihd85........................38*89*
  cuunon........................69*45*
  chuasonlam666........................13* 31*32*
  antamwin........................89* 46***43* 14*
  danvietanhhung........................89*06*
  timlo2nhay........................33*43*
  selaylaitatca........................33*89*
  MRNam86........................06* 69*50*
  kemngot........................69*48*
  Ronaldo7........................17*00*
  numoneyee........................50*51*
  Uyennhi2019........................38* 42*24**
  TTPL7986........................46***48*
  hongsontnth........................17*32*
  0987304820........................69*48*
  sohochaylam....................................24** 50*
  motobike....................................20*
  tamhoncuada....................................05** 50*
  thichchotso....................................99*
  hatay88....................................30*
  DAIPHAT88....................................50*
  WIN2020....................................89*
  hyvongwin....................................48*
  alololo....................................00*
  kocannoinhieu....................................14*
  danv411....................................48*
  chutichhoidong....................................50* 05**
  anhnumberone....................................00*
  Chetvidep6789....................................08***
  X155....................................99*
  quochuy92....................................00*
  giacatgia....................................06*
  XS360....................................45* 14*
  chot10trung1....................................06*
  consokydieu....................................51*
  Dodonguyen....................................24**
  vungtroisohoc....................................24**
  toanbatbai....................................45*
  sangtruatoi....................................99*
  danhlolayvo....................................50* 14*
  songque38....................................24**
  HOANG YEN....................................93**
  HUYEN6879....................................45*
  vivungonsong....................................30*
  soiroichot....................................48*
  ptsmr....................................48*
  locroitrungdau....................................89*
  langthangtimso....................................30*
  lodelk....................................50* 30*
  Vumay9999....................................32*
  longquan....................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @numoneyee : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 13 số có 24 thưởng 7692 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cucaitron : Chốt 16 số có 24 thưởng 12500 xu.
  @cuunon : Chốt 16 số có 24 thưởng 12500 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 -
  cucaitron21 23 26 27 31 33 35 37 39 41 43 44 47 48 51 53 57 61 62 6398 00 01 06 07 10 11 15 16 20 21 24 25 26 29 30
  cuunon15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 3533 30 34 36 25 39 42 24 43 45 21 49 51 20 52 54
  Chetvidep6789.................14 41 19 91 69 96 09 90 59 95 50 05 24 42 74 47 15 51 56 65
  lienquan2019.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 19 20 21 22 23 24 25
  soiroichot.................33 25 34 35 24 36 37 23 50 51 22 52 53 21 54 55 20 56 57 07
  quochuy92.................61 34 64 33 65 31 67 30 68 29 70 28 73 25 74 24 76
  Emailty.................28 44 46 26 47 51 24 54 55 22 56 59 21 60 61 19 64 65 16 66
  hoahuong.................09 10 14 15 16 20 23 24 25 27
  locroitrungdau.................22 23 13 24 25 12 26 27 11 28 29 10 30 31 09 32 33 08 34 35
  khongcohoiket.................26 50 51 25 52 53 24 55 58 23 59 60 22 61 62 21 64 67
  numoneyee.................16 19 20 21 22 24 25 26 29 30
  babylove.................28 52 53 26 54 56 24 58 59 23 60 61 22 62 63 21 64 66 20
  hoaihd85.................24 58 60 21 61 62 20 66 67 16 76 79 12 80 84 08 85
  lanh5doC.................12 13 14 16 18 22 23 24 26 28 32 33 34 36 38 42 43 44 46 48
  vungtroisohoc.................04 05 07 08 12 13 14 17 22 23 24 26 27
  Covid19.................03 04 05 07 08 10 12 14 17 20 21 22 23 24 26 27 30 32 34 35
  kemngot.................68 69 70 71 72 73 75 77 78 79 20 22 23 24 25 26 27 28 40 41
  CatLinhHD.................16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 34 41 42 43 44 45 46
  danhnhothoi.................17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 50 51 52 54 55 57 58 59 80
  giaosuxoay.................08 09 14 15 16 18 19 24 25 26 28 29 34 35 36 38 39 44 45 46
  minhdiep.................88 89 91 93 95 97 98 99 11 13 15 16 17 19 20 22 24 25 26 28
  mo3cang.................36 30 39 42 27 43 48 24 49 51 21 52 54 20 57 58 18 60 61 16
  NgocNgoc.................01 10 11 15 51 56 65 75 80 85 21 24 42 60 62 71 74 76 79 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : trúng loto 21* 76* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59* 43* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 72** 43* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 38** 96* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 76* 48*** thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 20* 21* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 43* 37* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 84* 48*** thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 48*** thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 38** 89* thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 38** 20* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 31* 38** thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 31* 89* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 48*** thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 51* 96* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 20* 89* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 38** 96* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* 20* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @traucon : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 38** thưởng 24000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @trieutungnd : trúng loto 18* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 21* 51* thưởng 30000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/03 - - 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 -
  hung8364* 95*99*33*99*21* 51*
  DonaldTrump4558* 95*00*26**43* 45*66*
  traucon............89*76*45*51*
  CatLinhHD............88*06* 84**05**38**
  anquanhnam............02*34*00*11*
  phuquoc............88* 00*17*89*37*
  hongtutoan............60*86*51* 14*59*
  toilatoi7x............99*51*20*20*
  trieutungnd............27* 37*06*26*18*
  baoanhthu........................50*48*43*
  miule........................06* 50*85*05*
  dacbiet99........................33*43*89*
  antamwin........................89* 46***43* 14*89* 20*
  timlo2nhay........................33*43*96*
  MRNam86........................06* 69*50*59*
  selaylaitatca........................33*89*76*
  Uyennhi2019........................38* 42*24**21*
  hongsontnth........................17*32*43*
  thichchotso....................................99*05*
  hatay88....................................30*05*
  hyvongwin....................................48*39*
  DAIPHAT88....................................50*89*
  kocannoinhieu....................................14*68*
  WIN2020....................................89*43*
  alololo....................................00*39*
  Chetvidep6789....................................08***08*
  quochuy92....................................00*38**
  X155....................................99*20*
  giacatgia....................................06*20*
  chutichhoidong....................................50* 05**96*
  chot10trung1....................................06*21*
  songque38....................................24**96*
  danhlolayvo....................................50* 14*59*
  HUYEN6879....................................45*05*
  locroitrungdau....................................89*21*
  langthangtimso....................................30*96*
  lodelk....................................50* 30*68*
  hoanghonxanh................................................21* 76*
  vinamilk................................................96*
  danhnhothoi................................................21*
  adayroihihi................................................59* 43*
  lanh5doC................................................43*
  SaoMai789................................................66*
  giacatde................................................43*
  happyday................................................72** 43*
  Cauamhanoi................................................43*
  dieuanh96................................................68*
  QuocLinh88................................................20*
  chutheanh................................................05*
  vhg123................................................18*
  chidanh1con................................................38**
  OK6868................................................38** 96*
  danlode2k2................................................20*
  luonluontop1................................................05*
  giacmotrua................................................76* 48***
  khongcohoiket................................................20* 21*
  yeusohoc................................................43* 37*
  lethuylinh................................................84* 48***
  quangninh279................................................59*
  saptrungtoroi................................................59*
  cucaitron................................................39*
  TLong888................................................48***
  qtv272................................................38** 89*
  chaonammoi................................................38** 20*
  bacang................................................39*
  Covid19................................................31*
  minhlonghn................................................76*
  mo3cang................................................68*
  caligo................................................51*
  girlcity................................................05*
  tuandjgj................................................39*
  thuyanh29................................................31* 38**
  emtapdanhlo................................................43*
  tinhtuoisang................................................31* 89*
  KINGTON................................................59*
  HoangMinhTu................................................21*
  niemvuisohoc................................................43*
  co3bich................................................48***
  CSGT01................................................43*
  vaobothoi................................................37*
  shopeone................................................05*
  chosau18h................................................51* 96*
  tuankhang1980................................................89*
  DuyManh92................................................84*
  Thuminh................................................39*
  Canh1102................................................20* 89*
  consovang................................................38** 96*
  chungcumini................................................72**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 38 thưởng 8333 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @trieutungnd : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 11 số có 38 thưởng 9090 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 12 số có 38 thưởng 8333 xu.
  @ansongaymai : Chốt 9 số có 38 thưởng 11111 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 9 số có 38 thưởng 11111 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 17 số có 38 thưởng 5882 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @hung83 : Chốt 12 số có 38 thưởng 8333 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 38 thưởng 11111 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 12 số có 38 thưởng 16666 xu.


  NICK- 19/03 - - 20/03 -
  lienquan201900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 19 20 21 22 23 24 2538 47 37 51 54 36 55 30 56 58 29 59 28 60 27 63 64 24 65 22
  soiroichot33 25 34 35 24 36 37 23 50 51 22 52 53 21 54 55 20 56 57 0712 13 15 18 21 23 24 28 30 31 33 38 41 42 43 48 49 51 53 58
  lanh5doC12 13 14 16 18 22 23 24 26 28 32 33 34 36 38 42 43 44 46 4820 21 25 26 27 29 30 34 35 36 38 39 43 44 45 47 48 49
  quochuy9261 34 64 33 65 31 67 30 68 29 70 28 73 25 74 24 7638 42 44 45 46 47 51 53 54 55 56 60 62 63 64 65 72 73 74 80
  hoahuong09 10 14 15 16 20 23 24 25 2731 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  mo3cang36 30 39 42 27 43 48 24 49 51 21 52 54 20 57 58 18 60 61 1638 71 12 72 11 73 08 75 76 07 77 06
  bachthu3nhay.................50 52 53 49 56 47 58 59 41 61 38 65 67 35 68 31 69 29 70 71
  vhg123.................38 50 51 52 53 54 57 58 59 60 63 70 72 75 76 77 80 81 86 88
  OK6868.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 38 40 41 42 43 44 45 46 47
  baycaobayxa.................28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  AnBao.................23 24 26 27 29 32 35 36 38 42 45 47 48 50 51 53 54 56 57 60
  HoaMauDon.................02 13 17 20 69 81 83 85 92 95 03 18 30 38 47 58 63 65 68 78
  tamhoncuada.................41 54 38 56 58 36 60 34 61 62 32 63 29 65 27 67 69 26 70 25
  trieutungnd.................36 63 18 81 68 86 31 13 33 88 83 38 98 89 39 93 48 84 34 43
  danhlolayvo.................35 36 37 38 39 53 55 56 57 58 59
  thienduong01.................31 30 32 36 29 37 28 38 40 27 41 23 45 22 46 47 21 49 19 50
  tuankhang1980.................27 29 30 31 38 40 41 47 49 50 58 59 67 68 69 72 74 76 77 78
  EM2020.................23 24 26 27 05 29 31 32 33 35 37 38 41 42 44 47 50 51 53 56
  tinhtuoisang.................17 18 19 30 35 36 37 38 39 53 54 55
  ansongaymai.................35 36 37 38 39 41 43 45 50
  ditimbachthu.................87 88 89 92 94 96 01 03 05 10 12 14 21 23 29 30 32 38 40 41
  hatay88.................38 39 41 42 46 47 48 50 51
  hoisohoc.................10 13 15 17 22 24 29 31 33 35 38 40 42 44 47 51 53 59 60 62
  nonanoni.................21 26 27 29 30 33 34 35 36 38 39 43 47 48 49 51 53
  ViettelDaily.................18 22 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  danvietanhhung.................28 29 32 38 42 46 48 50 56 60 62 64 65 66 69 78 80 82 83 84
  QuocLinh88.................06 10 12 14 15 16 21 23 24 25 30 32 33 34 38 41 42 43 50 51
  thichchotso.................85 90 91 92 93 94 99 08 09 17 18 19 26 27 28 29 36 37 38 39
  baoanhthu.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 38 48 50 51 52 53 54 55 56
  hung83.................30 33 34 35 37 38 39 42 43 45 47 48
  huyenhuyen.................10 11 13 17 19 20 22 26 28 29 31 35 38 39 46 48 53 55 56 57
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : trúng loto 02* 40** thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 14* 67** thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 62*** thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 40** 35* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 60* 17* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 82** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* 17* 51* thưởng 18000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 39* 02* thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 71* 67** thưởng 30000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 14* 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 33* 71* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 65* 66* thưởng 12000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 62*** thưởng 30000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 17* 71* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 67** thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 61* 17* thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 62*** thưởng 45000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* 93* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 82** thưởng 40000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 65* 56* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @traucon : trúng loto 82** 71* 17* thưởng 60000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 40** thưởng 50000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 33* 51* thưởng 30000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 -
  traucon89*76*45*51*82** 71* 17*
  anquanhnam02*34*00*11*40**
  phuquoc88* 00*17*89*37*33* 51*
  hongtutoan60*86*51* 14*59*65*
  toilatoi7x99*51*20*20*60*
  baoanhthu............50*48*43*40**
  dacbiet99............33*43*89*33*
  timlo2nhay............33*43*96*82**
  selaylaitatca............33*89*76*33*
  Uyennhi2019............38* 42*24**21*84*
  hongsontnth............17*32*43*65* 56*
  hatay88........................30*05*84*
  X155........................99*20*61* 17*
  alololo........................00*39*62***
  quochuy92........................00*38**71* 17*
  danhlolayvo........................50* 14*59*02*
  locroitrungdau........................89*21*33*
  lodelk........................50* 30*68*39* 93*
  saptrungtoroi....................................59*71* 17* 51*
  KINGTON....................................59*39* 02*
  niemvuisohoc....................................43*71* 67**
  chosau18h....................................51* 96*14* 71* 17*
  vinamilk....................................96*40**
  adayroihihi....................................59* 43*51*
  happyday....................................72** 43*33*
  chutheanh....................................05*05*
  SaoMai789....................................66*33* 71*
  vhg123....................................18*65* 66*
  OK6868....................................38** 96*35*
  giacatde....................................43*34*
  luonluontop1....................................05*62***
  Cauamhanoi....................................43*39*
  quangninh279....................................59*35*
  chaonammoi....................................38** 20*17* 71*
  minhlonghn....................................76*67**
  bacang....................................39*39*
  caligo....................................51*33*
  tuandjgj....................................39*51*
  tinhtuoisang....................................31* 89*65*
  thuyanh29....................................31* 38**82**
  vaobothoi....................................37*61*
  mo3cang....................................68*51*
  shopeone....................................05*05*
  tuankhang1980....................................89*84*
  Thuminh....................................39*84*
  Canh1102....................................20* 89*05*
  anhnumberone................................................02* 40**
  Npt................................................17* 71*
  chuoi................................................82**
  vuquy48................................................35*
  kepbang................................................17*
  sohochaylam................................................61*
  ditimbachthu................................................33*
  hoaihd85................................................82**
  mtq................................................14*
  hoahuong................................................35*
  bachthu3nhay................................................65*
  Hoalanrung................................................60*
  xosoxmien................................................05*
  XS360................................................14*
  babylove................................................14* 67**
  consokydieu................................................62***
  huyenhuyen................................................05*
  ViettelDaily................................................02*
  vungtroisohoc................................................02*
  TTPL7986................................................34*
  vuanh886................................................05*
  HoaMauDon................................................17*
  cuocchienso................................................17* 71*
  danv411................................................82**
  thienduong01................................................40** 35*
  nguyenyenlinh................................................60*
  EM2020................................................05*
  khongcogihet................................................60* 17*
  khongsothua................................................35*
  thuhuyengirl................................................40**
  haiyen1295................................................84*
  muahe2019................................................35*
  toanbatbai................................................33*
  HaiNam92................................................51*
  numoneyee................................................61*
  mrpts................................................84*
  visaolaithe................................................33*
  NgocNgoc................................................17* 71*
  buihung88................................................40**
  AffCup................................................82**
  phocuvangem................................................05*
  cutibatlo................................................34*
  giahuy912................................................82**
  TM201210................................................60*
  ansongaymai................................................40**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 16 số có 40 thưởng 6250 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 15 số có 40 thưởng 6666 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 40 thưởng 7142 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @NguoiBinhThuong : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 16 số có 40 thưởng 6250 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 40 thưởng 5882 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 40 thưởng 5263 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 15 số có 40 thưởng 6666 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 8 số có 40 thưởng 12500 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 40 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hung83 : Chốt 14 số có 40 thưởng 14285 xu.
  @thienduong01 : Chốt 15 số có 40 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 40 thưởng 15000 xu.


  NICK- 19/03 - - 20/03 - - 21/03 -
  lanh5doC12 13 14 16 18 22 23 24 26 28 32 33 34 36 38 42 43 44 46 4820 21 25 26 27 29 30 34 35 36 38 39 43 44 45 47 48 4914 16 17 22 24 25 26 27 29 31 34 36 37 38 40 43 44 46 47 52
  hung83.................30 33 34 35 37 38 39 42 43 45 47 4832 33 34 35 40 41 43 44 45 49 50 52 53 54
  thienduong01.................31 30 32 36 29 37 28 38 40 27 41 23 45 22 46 47 21 49 19 5092 48 47 44 42 41 40 39 38 35 93 33 32 31 30
  haiyen1295..................................19 27 28 31 35 37 40 45 51 53 54 55 59 60 68 71
  babylove..................................17 18 19 20 28 29 30 38 39 40 48 49 50 58 59 60 68 69 70 78
  kemngot..................................40 41 42 43 45 48 50 51 52 54 57 59 81 84 86 87 88 89 90 93
  langthangtimso..................................44 43 42 41 40 39 38 37 36 87 35 34 33 32 31
  numoneyee..................................16 17 18 19 22 27 28 32 37 38 40 41 42 43
  Chetvidep6789..................................06 60 07 70 13 31 18 81 09 90 04 40 11 16 61 00 15 51 10 01
  Npt..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  NguoiBinhThuong..................................18 21 27 31 40 44 61 62 63 67 68 70 71 72 77 79 81 88 90 98
  buihung88..................................33 35 38 39 40 41 42 43 45 48 49 50 51 52 53 55 58 59 60 61
  co3bich..................................35 36 37 39 40 42 45 46 47 49 50 52 55 56 57 59
  Cauamhanoi..................................26 30 31 33 34 35 40 42 43 51 52 53 60 61 62 67 70 71 76 77
  quangninh279..................................31 34 37 40 43 45 47 52 54 55 61 63 64 65 67 70 72 73 74 77
  hyvongwin..................................37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 57 62 66
  kiep_lo_de..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  mtq..................................15 16 17 18 19 28 37 40 41 67 68 69 73 80 81 82 83 84 85 86
  vaobothoi..................................33 35 40 42 44 45 50 53 54 60 62 63 65 72 74
  danlode2k2..................................50 47 46 45 40 37 36 35
  danv411..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ptsmr..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  sohochaylam..................................40 43 44 48 49 52 53 57 58 62 67 68 70 71 75 76 77 80 84 85
  TLong888..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 61
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/03/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : trúng loto 09* 68* 86* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 68* 10* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 74* 15* 51* thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 68* 86* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @NguoiBinhThuong : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 84* 19* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 68* 36* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 37* 74* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @consovang : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcogihet : trúng loto 61* 15* 51* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 61* 02* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 61* 46* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 84* 61* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @OK6868 : trúng loto 68* 05* thưởng 30000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* 68* 15* thưởng 27000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @giacatde : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 46* 68* thưởng 18000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 05* 74* thưởng 18000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 36* 51* thưởng 24000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 44* 37* thưởng 24000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 74* 44* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 10* 46* thưởng 30000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 19* thưởng 25000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 26* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @traucon : trúng loto 19* thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55** thưởng 36000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 44* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 59* thưởng 30000 xu.


  NICK- 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 -
  traucon89*76*45*51*82** 71* 17*19*
  anquanhnam02*34*00*11*40**55**
  hongtutoan60*86*51* 14*59*65*44*
  phuquoc88* 00*17*89*37*33* 51*59*
  baoanhthu............50*48*43*40**10* 46*
  dacbiet99............33*43*89*33*19*
  selaylaitatca............33*89*76*33*05*
  hongsontnth............17*32*43*65* 56*26*
  hatay88........................30*05*84*36* 51*
  danhlolayvo........................50* 14*59*02*44* 37*
  locroitrungdau........................89*21*33*74* 44*
  OK6868....................................38** 96*35*68* 05*
  minhlonghn....................................76*67**86* 68* 15*
  vinamilk....................................96*40**44*
  giacatde....................................43*34*44*
  Cauamhanoi....................................43*39*74*
  SaoMai789....................................66*33* 71*46* 68*
  luonluontop1....................................05*62***51*
  saptrungtoroi....................................59*71* 17* 51*74*
  bacang....................................39*39*41*
  niemvuisohoc....................................43*71* 67**51*
  shopeone....................................05*05*41*
  vaobothoi....................................37*61*10*
  mo3cang....................................68*51*59*
  tuankhang1980....................................89*84*05* 74*
  Canh1102....................................20* 89*05*44*
  khongcogihet................................................60* 17*61* 15* 51*
  chuoi................................................82**19*
  vuquy48................................................35*36*
  ditimbachthu................................................33*05*
  kepbang................................................17*74*
  mtq................................................14*55**
  bachthu3nhay................................................65*44*
  hoahuong................................................35*19*
  anhnumberone................................................02* 40**05*
  babylove................................................14* 67**05*
  huyenhuyen................................................05*02*
  TTPL7986................................................34*59*
  vuanh886................................................05*19*
  xosoxmien................................................05*61* 02*
  EM2020................................................05*61* 46*
  thuhuyengirl................................................40**15* 51*
  haiyen1295................................................84*84* 61*
  ViettelDaily................................................02*41*
  HaiNam92................................................51*46*
  numoneyee................................................61*02*
  cuocchienso................................................17* 71*46*
  danv411................................................82**36*
  nguyenyenlinh................................................60*68*
  khongsothua................................................35*84*
  toanbatbai................................................33*61*
  visaolaithe................................................33*05*
  AffCup................................................82**74*
  phocuvangem................................................05*68* 86*
  Dodonguyen............................................................09* 68* 86*
  loveyouloveyou............................................................68* 10*
  chungcumini............................................................74* 15* 51*
  ngaoducacmien123............................................................68* 86*
  miule............................................................44*
  DAIPHAT88............................................................55**
  thichchotso............................................................74*
  DonaldTrump45............................................................74*
  CatLinhHD............................................................51* 15*
  hung83............................................................02*
  quocanhht............................................................86*
  giacatgia............................................................19*
  giacmotrua............................................................38*
  danvietanhhung............................................................05*
  lanh5doC............................................................84*
  motobike............................................................15* 51*
  NguoiBinhThuong............................................................10*
  QuocLinh88............................................................74*
  dieuanh96............................................................36*
  cuunon............................................................61*
  kocannoinhieu............................................................84* 19*
  cucaitron............................................................84*
  Chetvidep6789............................................................09*
  danlode2k2............................................................68* 36*
  lethuylinh............................................................37* 74*
  HUYEN6879............................................................37*
  binbinhn............................................................19*
  bietphailamsaoday............................................................02*
  kemngot............................................................59*
  Ronaldo7............................................................68*
  tinhyeucuatoi............................................................61*
  hoisohoc............................................................36*
  HoangMinhTu............................................................86* 68*
  TLong888............................................................78*
  emtapdanhlo............................................................86*
  qtv272............................................................59*
  songque38............................................................84*
  NetCaFe............................................................10*
  anhQuanday............................................................68* 86*
  girlcity............................................................61*
  HOANG YEN............................................................46*
  vivungonsong............................................................84*
  allwin99............................................................55**
  ptsmr............................................................10*
  consovang............................................................15*
  giaosuxoay............................................................46*
  baycaobayxa............................................................61*
  zozozo............................................................19*
  mualanh2020............................................................44*
  Axz23............................................................78*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này