PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 03/02/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sangtruatoi : trúng loto 55* 64* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 96* 15* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* 55* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 52* 89* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 14* 41*** thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 41*** 14* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 91* 41*** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 63* 88* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 82** 15* thưởng 9000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 84* 35* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 82** 94* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 14* 41*** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* 55* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 41*** 14* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 41*** 14* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 41*** 14* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @James92 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 - - 15/02 -
  Dodonguyen14** 79*58*68*55*
  Mualarung201699* 88*67*33*88*
  DINHMINHSON............71*39*93*
  ptsmr............62*29*96*
  minhquang2016........................07*88*
  TLong888........................78*88*
  sangtruatoi....................................55* 64*
  hatay88....................................96* 15*
  vaobothoi....................................89* 55*
  chutichhoidong....................................52*
  lienquan2019....................................61*
  CSGT01....................................35*
  chuasonlam666....................................52*
  baycaobayxa....................................52*
  vhg123....................................55*
  khongsothua....................................52* 89*
  khongcogihet....................................14* 41***
  Hoalanrung....................................91*
  Annhien....................................88*
  co3bich....................................15*
  DAIPHAT88....................................52*
  cucaitron....................................86**
  KINGTON....................................84*
  vungtroisohoc....................................41*** 14*
  danhlolayvo....................................91*
  lethuylinh....................................96*
  EM2020....................................96*
  kiep_lo_de....................................91* 41***
  motobike....................................63* 88*
  HUYEN6879....................................82** 15*
  phuquoc....................................55*
  thanlo3388....................................84* 35*
  TM201210....................................55*
  lodelk....................................82** 94*
  dieuanh96....................................14* 41***
  yeusohoc....................................61*
  nonanoni....................................61*
  kocannoinhieu....................................91* 55*
  Uyennhi2019....................................63*
  danhnhothoi....................................55*
  QuocLinh88....................................55*
  AnBao....................................88*
  ViettelDaily....................................89*
  mualanh2020....................................64* 46*
  giacatde....................................41*** 14*
  loveyouloveyou....................................41*** 14*
  emtapdanhlo....................................61*
  timlo2nhay....................................65*
  Axz23....................................52*
  Namha21....................................63*
  muahe2019....................................41*** 14*
  adayroihihi....................................86**
  James92....................................80*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 6 số có 86 thưởng 16666 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 8 số có 86 thưởng 12500 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 18 số có 86 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.


  NICK- 15/02 -
  lode201968 69 74 75 84 86
  Uyennhi201985 86 87 92 94 95 96 99
  mualanh202072 73 77 79 80 81 82 86 88 90 91 95 97 99
  chuoi24 42 47 74 79 97 29 92 55 05 50 00 36 63 68 86 18 81
  HUYEN687968 70 73 77 79 81 84 86 88 89 90 91 93 97 98 00 04 06
  bababyby68 70 71 72 73 77 79 80 81 82 86 88 89 90 91 95 97 98 99
  giacatde18 30 32 34 35 36 37 38 70 72 74 75 76 77 78 80 82 84 85 86
  hyvongwin28 31 32 34 61 63 64 68 70 73 78 81 82 86 87 89 90 91 98
  kiep_lo_de06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  motobike69 70 71 75 78 80 82 84 86 87 89 91 95 96 98 00 02 04 05 07
  muahe201901 02 03 04 05 06 07 08 09 15 20 21 22 23 85 86 87 88 89 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 00* 41* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 09** 41* thưởng 15000 xu.
  @xoay : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 46* 41* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 17* 00* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* 22* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 44* 00* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vfsnzdglrgfd : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* 48* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* 17* thưởng 12000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 09** thưởng 20000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 - - 15/02 - - 16/02 -
  Dodonguyen14** 79*58*68*55*22*
  minhquang2016........................07*88*32*
  lienquan2019....................................61*20*
  vhg123....................................55*72*
  khongsothua....................................52* 89*51*
  khongcogihet....................................14* 41***89*
  co3bich....................................15*19*
  danhlolayvo....................................91*46* 48*
  baycaobayxa....................................52*86*
  Hoalanrung....................................91*89* 17*
  KINGTON....................................84*17*
  HUYEN6879....................................82** 15*46*
  lethuylinh....................................96*89*
  lodelk....................................82** 94*66*
  motobike....................................63* 88*20*
  QuocLinh88....................................55*09**
  loveyouloveyou....................................41*** 14*89*
  giacatde....................................41*** 14*72*
  emtapdanhlo....................................61*86*
  Axz23....................................52*75*
  Namha21....................................63*86*
  muahe2019....................................41*** 14*17*
  adayroihihi....................................86**00*
  giacatgia................................................00* 41*
  chungcumini................................................09** 41*
  xoay................................................58*
  vietkieudanhlo................................................22*
  tuankhang1980................................................46*
  giacmotrua................................................32*
  tamhoncuada................................................46* 41*
  toanbatbai................................................16*
  consokydieu................................................48*
  allwin99................................................00*
  thuhuyengirl................................................17*
  HaiNam92................................................85*
  giaosuxoay................................................16*
  NetCaFe................................................70*
  Thuminh................................................17*
  CatLinhHD................................................17*
  lanh5doC................................................00*
  chosau18h................................................20*
  chidanh1con................................................16*
  AffCup................................................17*
  numoneyee................................................48*
  thienduong01................................................16*
  anhnumberone................................................17*
  tinhtuoisang................................................20*
  chutheanh................................................09**
  hoanghonxanh................................................00*
  kyniemxua................................................09**
  shopeone................................................16*
  mytamido................................................17* 00*
  visaolaithe................................................86*
  chuoi................................................09**
  caligo................................................51*
  thichchotso................................................86*
  vuquy48................................................86*
  vivungonsong................................................20*
  zozozo................................................85*
  anhQuanday................................................46* 22*
  vtvcab................................................41*
  quoctrong89................................................46*
  Cauamhanoi................................................22*
  khongcohoiket................................................41*
  bachthu3nhay................................................89*
  vinamilk................................................41*
  NgocNgoc................................................03*
  girlcity................................................00*
  minhdiep................................................16*
  toilatoi7x................................................16*
  quocanhht................................................19*
  lode2019................................................85*
  haiyen1295................................................44* 00*
  chilaconso................................................46*
  MRNam86................................................16*
  langthangtimso................................................41*
  miule................................................20*
  ditimbachthu................................................89*
  quangninh279................................................48*
  tuandjgj................................................17*
  Canh1102................................................09**
  Npt................................................09**
  DuyManh92................................................89*
  kepbang................................................19*
  vfsnzdglrgfd................................................53*
  ngandoan................................................17*
  sohochaylam................................................20*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consovang : Chốt 6 số có 03 thưởng 16666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 9 số có 03 thưởng 11111 xu.
  @chidanh1con : Chốt 13 số có 03 thưởng 7692 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 13 số có 03 thưởng 7692 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 19 số có 03 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 03 thưởng 5263 xu.
  @nonanoni : Chốt 14 số có 03 thưởng 7142 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 03 thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 03 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 -
  kiep_lo_de06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  muahe201901 02 03 04 05 06 07 08 09 15 20 21 22 23 85 86 87 88 89 9072 73 76 77 82 83 86 87 92 93 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07
  consovang.................00 01 02 03 05 06
  tuandjgj.................63 64 07 67 68 04 69 03 70
  chidanh1con.................03 05 06 07 11 12 13 15 16 18 21 22 23
  nguyenyenlinh.................03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  baoanhthu.................02 03 04 11 12 13 18 19 20 21 22 27 28 30 31 36 37 39 40 45
  consokydieu.................57 58 59 63 64 69 73 74 79 83 84 89 93 94 99 00 01 02 03
  hoisohoc.................64 66 71 73 75 76 80 82 83 84 86 91 93 96 99 00 02 03 06 08
  hung83.................00 03 04 05 06 09 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 27 28 30 31
  mtq.................86 88 89 90 95 98 00 02 03 04 06 07 08 09 15 16 18 20 25 26
  phocuvangem.................51 55 56 58 59 60 64 65 67 68 91 92 94 95 97 00 01 03 04 06
  selaylaitatca.................74 76 78 79 82 83 85 87 88 89 91 92 94 97 98 01 03 07 10 12
  thuhuyengirl.................03 04 05 08 09 13 14 15 18 23 24 25 29 33 34 69 74 75 78 79
  antamwin.................00 01 02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 30 49 61 62 63 64
  cucaitron.................94 95 96 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15
  DAIPHAT88.................85 87 88 93 94 96 97 98 02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 15 18
  Dodonguyen.................91 28 73 46 39 48 84 03 30 85 67 76 04 40 31 81 36 63 45 54
  huyenhuyen.................52 59 60 62 70 79 80 84 89 93 94 95 97 98 99 02 03 04 06 07
  lethuylinh.................85 89 90 92 93 94 99 02 03 08 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22
  Mualarung2016.................03 07 17 23 30 32 33 34 36 38 39 43 51 54 57 66 70 71 75
  nonanoni.................02 03 05 09 11 12 14 18 20 21 22 23 27 30
  quoctrong89.................03 04 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 26 28 30 31 33 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sangtruatoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 69* 16* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xoay : trúng loto 16* 90*** thưởng 40000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 32** 85* thưởng 30000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 65** thưởng 20000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64** thưởng 20000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @kepbang : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 32** thưởng 40000 xu.


  NICK- 10/02 - - 15/02 - - 16/02 - - 17/02 -
  minhquang201607*88*32*32**
  Hoalanrung............91*89* 17*33*
  lodelk............82** 94*66*68*
  loveyouloveyou............41*** 14*89*16*
  QuocLinh88............55*09**16*
  Axz23............52*75*69*
  xoay........................58*16* 90***
  minhdiep........................16*32** 85*
  chungcumini........................09** 41*65**
  thuhuyengirl........................17*29*
  hoanghonxanh........................00*64**
  HaiNam92........................85*69*
  mytamido........................17* 00*64**
  lanh5doC........................00*29*
  tinhtuoisang........................20*72*
  chidanh1con........................16*99*
  thienduong01........................16*99*
  visaolaithe........................86*16*
  langthangtimso........................41*77*
  zozozo........................85*54*
  thichchotso........................86*33*
  quoctrong89........................46*99*
  Cauamhanoi........................22*99*
  Canh1102........................09**77*
  miule........................20*69*
  Npt........................09**77*
  quangninh279........................48*32**
  kepbang........................19*64**
  sangtruatoi....................................16*
  DAIPHAT88....................................33*
  DonaldTrump45....................................65**
  hoisohoc....................................69*
  kiep_lo_de....................................29*
  vungtroisohoc....................................33*
  ptsmr....................................99*
  cutibatlo....................................54*
  danvietanhhung....................................69*
  EmLaTatCa....................................72*
  danv411....................................87*
  TLong888....................................77*
  DINHMINHSON....................................69*
  xosoxmien....................................69* 16*
  luonluontop1....................................64**
  bababyby....................................85*
  remix....................................99*
  alololo....................................38*
  consovang....................................29*
  timlo2nhay....................................64**
  dacbiet99....................................29*
  chaonammoi....................................69*
  nguyenyenlinh....................................68*
  ansongaymai....................................33*
  cuunon....................................85*
  Quyettien2008....................................99*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hyvongwin : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @lode2019 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @tuanhao86 : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 12 số có 77 thưởng 8333 xu.
  @cuocchienso : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 77 thưởng 13333 xu.
  @mtq : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 13 số có 77 thưởng 23076 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 -
  muahe201901 02 03 04 05 06 07 08 09 15 20 21 22 23 85 86 87 88 89 9072 73 76 77 82 83 86 87 92 93 96 97 00 01 02 03 04 05 06 0747 12 53 62 67 71 10 73 74 76 03 77 78
  hoisohoc.................64 66 71 73 75 76 80 82 83 84 86 91 93 96 99 00 02 03 06 0872 73 76 77 78 82 84 86 87 88 93 94 96 97 98
  mtq.................86 88 89 90 95 98 00 02 03 04 06 07 08 09 15 16 18 20 25 2658 59 60 63 67 68 69 70 73 77 78 79 80 85 87 88 89 90 95 97
  phocuvangem.................51 55 56 58 59 60 64 65 67 68 91 92 94 95 97 00 01 03 04 0636 37 50 51 52 54 55 59 60 61 63 64 68 69 70 72 73 77 78 79
  thuhuyengirl.................03 04 05 08 09 13 14 15 18 23 24 25 29 33 34 69 74 75 78 7955 57 59 60 64 65 66 68 69 74 75 77 78 79 84 85 86 87 88 89
  hyvongwin..................................75 76 74 73 77 72 78 71 79 70 68 80 63 81 62 59
  lode2019..................................75 76 77 78 81 85 86 87 89 91 93 95 96 98 99
  HUYEN6879..................................51 52 56 58 59 60 61 65 67 68 70 74 76 77 79 83 85 86 88 89
  tuanhao86..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 57 75
  giaosuxoay..................................73 74 77 80 82 83 85 90 92 94 95 97 00 03 04 10 12 13 15 17
  lanh5doC..................................76 77 78 79 81 82 83 87 91 92 93 97
  cuocchienso..................................42 73 37 76 36 35 77 33 79 31 30 80 28 81 27 82 26
  chot10trung1..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  danlode2k2..................................13 14 15 17 21 23 25 26 76 77 78 80 81 83 85 87 91 93 94 95
  miule..................................30 33 35 37 40 43 49 50 53 55 58 59 60 67 68 69 70 73 77 78
  tuankhang1980..................................48 49 50 51 53 56 57 59 60 62 66 68 69 71 75 76 77 78 79 80
  thichchotso..................................73 74 76 77 80 81 83 84 86 90 91 93 94 98 00 01 03 04 07 08
  visaolaithe..................................15 16 17 18 19 20 77 80 81 85 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  vuquy48..................................66 68 69 70 75 76 77 79 85 86 89 95 96 98 99
  danvietanhhung..................................09 11 13 16 19 20 21 27 30 31 34 64 66 67 70 73 76 77 81 84
  EM2020..................................19 31 32 35 36 37 38 40 41 44 74 77 78 80 81 82 83 86 87 90
  KINGTON..................................73 75 76 77 79 85 91 93 95 97 03 07 11 12 13 15 16 19 21 25
  Npt..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  ptsmr..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TLong888..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 87 97 96
  yeusohoc..................................42 19 43 46 47 17 52 53 56 16 59 62 63 13 69 72 73 77 09 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : trúng loto 82* 10* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 06* 60* 34** thưởng 12000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 06* 60* 69* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 69* 29* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 34** 60* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* 34** thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 34** thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 99* 25* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 34** 99* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 34** 09* thưởng 9000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 34** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 47** 06* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @naghoahoa : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sangtruatoi : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* 33* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 34** 77* thưởng 18000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chungcumini : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* 24* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 47** thưởng 18000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 34** thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 75* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 34** thưởng 24000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 -
  lodelk82** 94*66*68*75*
  Axz2352*75*69*10*
  loveyouloveyou41*** 14*89*16*34**
  chungcumini............09** 41*65**89*
  minhdiep............16*32** 85*33* 24*
  visaolaithe............86*16*47**
  lanh5doC............00*29*34**
  quangninh279............48*32**99*
  kepbang............19*64**99*
  sangtruatoi........................16*69*
  kiep_lo_de........................29*25*
  vungtroisohoc........................33*25*
  DINHMINHSON........................69*63*
  danvietanhhung........................69*46*
  consovang........................29*69* 33*
  chaonammoi........................69*33*
  luonluontop1........................64**33*
  nguyenyenlinh........................68*69*
  cuunon........................85*34** 77*
  dacbiet99........................29*63*
  ansongaymai........................33*99*
  mo3cang....................................82* 10*
  chuoi....................................06* 60* 34**
  HoangNo1....................................77*
  anquanhnam....................................06* 60* 69*
  vhg123....................................63*
  KINGTON....................................29*
  allwin99....................................33*
  motobike....................................63*
  consokydieu....................................69*
  cucaitron....................................82*
  danhlolayvo....................................99*
  chutichhoidong....................................34**
  co3bich....................................33*
  CatLinhHD....................................69* 29*
  Mualarung2016....................................25*
  Thuminh....................................63*
  vivungonsong....................................24*
  cuocchienso....................................60*
  thuyanh29....................................33*
  binbinhn....................................09*
  toanbatbai....................................34** 60*
  huyenhuyen....................................25*
  girlcity....................................06* 34**
  AnBao....................................34**
  EM2020....................................80*
  NetCaFe....................................75*
  chuasonlam666....................................75*
  TM201210....................................29*
  WIN2020....................................46*
  dieuanh96....................................10*
  giacatde....................................89*
  vtvcab....................................06* 60*
  adayroihihi....................................25*
  vinamilk....................................99* 25*
  X155....................................34** 99*
  quochuy92....................................34**
  shopeone....................................34** 09*
  selaylaitatca....................................47**
  mtq....................................33*
  hung83....................................63*
  chosau18h....................................99*
  quocanhht....................................63*
  baoanhthu....................................60* 06*
  giangmobile....................................34**
  haiyen1295....................................69*
  mualanh2020....................................69*
  lamlaitudau2020....................................80*
  hyvongwin....................................82*
  danlode2k2....................................06*
  DuyManh92....................................47**
  ditimbachthu....................................34**
  happyday....................................34**
  Uyennhi2019....................................09*
  mrpts....................................34**
  songque38....................................47** 06*
  MRNam86....................................25*
  chilaconso....................................24*
  babylove....................................63*
  Emailty....................................24*
  giahuy912....................................69*
  naghoahoa....................................33*
  ElMariachi....................................77*
  Covid19....................................10*
  buihung88....................................69*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @Emailty : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 8 số có 10 thưởng 12500 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 9 số có 10 thưởng 11111 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 10 thưởng 16666 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : Chốt 18 số có 10 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mtq : Chốt 20 số có 10 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 10 thưởng 20000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 -
  muahe201901 02 03 04 05 06 07 08 09 15 20 21 22 23 85 86 87 88 89 9072 73 76 77 82 83 86 87 92 93 96 97 00 01 02 03 04 05 06 0747 12 53 62 67 71 10 73 74 76 03 77 7810 12 16 17 21 22 23 72 73 74 76 77 78 80 82 85 86 87 90 92
  mtq.................86 88 89 90 95 98 00 02 03 04 06 07 08 09 15 16 18 20 25 2658 59 60 63 67 68 69 70 73 77 78 79 80 85 87 88 89 90 95 9705 10 12 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 38 40 41 42
  hyvongwin..................................75 76 74 73 77 72 78 71 79 70 68 80 63 81 62 5983 84 86 87 88 92 93 95 96 97 01 02 04 05 06 10 15 20 22 23
  giaosuxoay..................................73 74 77 80 82 83 85 90 92 94 95 97 00 03 04 10 12 13 15 1709 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24
  danlode2k2..................................13 14 15 17 21 23 25 26 76 77 78 80 81 83 85 87 91 93 94 9508 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 30 31 32 33 34 35 36
  visaolaithe..................................15 16 17 18 19 20 77 80 81 85 87 90 91 92 93 94 95 96 97 9804 05 06 08 09 10 12 15 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 35 00
  KINGTON..................................73 75 76 77 79 85 91 93 95 97 03 07 11 12 13 15 16 19 21 2592 93 97 00 02 08 10 13 17 18 20 22 23 27 28 32 33 37
  baoanhthu...................................................07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  giacatde...................................................04 05 08 10 12 13 14 16 17 21 25 26 31 34 35 38 40 41 43 44
  DAIPHAT88...................................................37 11 38 39 40 10 45 46 47 48 09 49 54 55 56 04 57 58 59 63
  Emailty...................................................09 10 16 17 18 20 26 27 30
  thuyanh29...................................................89 91 92 93 95 98 99 00 01 02 04 07 08 10 16 17 19 20 22 25
  babylove...................................................01 03 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 19 30 33 34 35 36 37 38
  chilaconso...................................................09 10 11 13 14 15 16 18
  anhnumberone...................................................00 01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 81 82 84 85 86
  kemngot...................................................12 13 15 16 17 10 18 19 20 22 09 23 25 26 08 27 28 29 40
  kyniemxua...................................................31 33 10 34 40 41 43 06 50 51 56 60 05 61 65 66 04 70 74
  lamlaitudau2020...................................................10 12 14 15 18 19 21 22 24 27 28 29 01 30 32 33 34 36 37 38
  luonluontop1...................................................92 95 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  thienduong01...................................................19 20 24 25 17 29 34 35 15 37 39 42 44 11 47 51 52 55 10 57
  WIN2020...................................................29 12 30 31 33 34 11 35 38 39 40 10 42 43 47 08 49 51 52 53
  danhlolayvo...................................................88 89 90 91 94 97 98 99 00 01 04 07 08 09 10 11 14 17 18 19
  hatay88...................................................06 07 08 09 10 11 12 13 14
  QuocLinh88...................................................10 11 16 17 20 22 26 27 29 31
  sangtruatoi...................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 63 64 67 72
  tamhoncuada...................................................02 07 08 09 10 11 16 17 18 20 25 26 27 29 54 61 62 70 71 72
  vaobothoi...................................................06 07 10 12 15 16 17 20 22 25 26 27 70 72 75 76 77 80 82 85
  XS360...................................................03 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 19 21 49 80 81 82 83 85 88
  dieuanh96...................................................83 85 86 87 92 95 96 97 01 03 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18
  TM201210...................................................01 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 64 70 71 72 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 18/02/2021
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03*** thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* 33** thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @James92 : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @Nguyendinhquy : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 59** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 26* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 03*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 78* thưởng 25000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 - - 19/02 -
  Axz2352*75*69*10*78*
  kiep_lo_de........................29*25*26*
  DINHMINHSON........................69*63*03***
  toanbatbai....................................34** 60*24*
  chuasonlam666....................................75*24*
  Thuminh....................................63*64*
  hyvongwin....................................82*24*
  mrpts....................................34**67*
  ElMariachi....................................77*59**
  DonaldTrump45................................................03***
  cutibatlo................................................43*
  Namha21................................................54*
  thanlo3388................................................78*
  ViettelDaily................................................16* 33**
  ngaoducacmien123................................................78*
  James92................................................26*
  bietphailamsaoday................................................06**
  Nguyendinhquy................................................26*
  HoangToan................................................82*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoahuong : Chốt 14 số có 03 thưởng 7142 xu.
  @chosau18h : Chốt 19 số có 03 thưởng 5263 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.


  NICK- 19/02 -
  hoahuong01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 18 19 20
  chosau18h54 60 63 64 67 68 72 73 76 81 82 86 90 91 94 00 03 04 06
  ViettelDaily91 93 94 96 98 99 00 03 04 05 07 08 09 13 14 16 18 19 23 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @EmLaTatCa : trúng loto 15* 30* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 90* 09** thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 89* 44* thưởng 10000 xu.
  @thaialice : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* 86* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 09** thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 15* 47** thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 47** 37** thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 44* 89* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 82** 44* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @remix : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14* 89* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Long1983 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @Ongke : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 37** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 39* thưởng 30000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 - - 19/02 - - 20/02 -
  Axz2352*75*69*10*78*39*
  DINHMINHSON........................69*63*03***14*
  Thuminh....................................63*64*89*
  toanbatbai....................................34** 60*24*43*
  hyvongwin....................................82*24*44*
  thanlo3388................................................78*39*
  ViettelDaily................................................16* 33**84*
  EmLaTatCa............................................................15* 30*
  Npt............................................................90* 09**
  happyday............................................................89* 44*
  thaialice............................................................67*
  minhdiep............................................................71*
  Dodonguyen............................................................06*
  Mualarung2016............................................................14*
  danhlolayvo............................................................06*
  minhquang2016............................................................09**
  xoay............................................................69*
  mo3cang............................................................14* 86*
  giacatde............................................................84*
  chungcumini............................................................69*
  hoanghonxanh............................................................09**
  tamhoncuada............................................................47**
  consokydieu............................................................15* 47**
  allwin99............................................................47**
  AnBao............................................................67*
  cucaitron............................................................15*
  danvietanhhung............................................................89*
  chosau18h............................................................47** 37**
  Canh1102............................................................33*
  QuocLinh88............................................................06*
  HaiNam92............................................................86*
  baycaobayxa............................................................89*
  CatLinhHD............................................................06*
  haiyen1295............................................................69*
  thuhuyengirl............................................................71*
  vivungonsong............................................................15*
  khongsothua............................................................44*
  dacbiet99............................................................44* 89*
  thuyanh29............................................................30*
  hoisohoc............................................................88*
  bachthu3nhay............................................................67*
  quoctrong89............................................................37**
  chaonammoi............................................................37**
  selaylaitatca............................................................71*
  alololo............................................................86*
  giaosuxoay............................................................33*
  CSGT01............................................................86*
  NgocNgoc............................................................49*
  saptrungtoroi............................................................43*
  chutheanh............................................................30*
  mualanh2020............................................................86*
  MRNam86............................................................47**
  tuandjgj............................................................84*
  anhQuanday............................................................06*
  lamlaitudau2020............................................................82** 44*
  thichchotso............................................................88*
  remix............................................................69*
  vinamilk............................................................44*
  DuyManh92............................................................47**
  AffCup............................................................15*
  anhnumberone............................................................14* 89*
  chidanh1con............................................................88* 33*
  vtvcab............................................................84*
  kyniemxua............................................................89*
  numoneyee............................................................88*
  yeusohoc............................................................47**
  Cauamhanoi............................................................14*
  mtq............................................................84*
  Emailty............................................................86*
  ansongaymai............................................................39*
  tinhtuoisang............................................................37**
  miule............................................................09**
  giahuy912............................................................86*
  timlo2nhay............................................................30*
  ditimbachthu............................................................86*
  emtapdanhlo............................................................37**
  hoahuong............................................................15*
  lode2019............................................................44*
  HoangMinhTu............................................................82**
  baoanhthu............................................................09**
  anquanhnam............................................................86*
  caligo............................................................86*
  vuquy48............................................................37**
  tinhyeucuatoi............................................................47**
  antamwin............................................................44*
  danlode2k2............................................................43*
  nonanoni............................................................37**
  sohochaylam............................................................69*
  vuanh886............................................................43*
  Long1983............................................................78*
  Ongke............................................................30*
  kemngot............................................................37**
  Ronaldo7............................................................71*
  soiroichot............................................................86*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mtq : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 8 số có 30 thưởng 12500 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Long1983 : Chốt 2 số có 30 thưởng 50000 xu.
  @HoangNo1 : Chốt 8 số có 30 thưởng 12500 xu.
  @anquanhnam : Chốt 13 số có 30 thưởng 7692 xu.
  @giacatgia : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @khongcogihet : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 11 số có 30 thưởng 9090 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/02 - - 20/02 -
  hoahuong01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 18 19 2009 11 12 15 16 18 20 21 24 30 34 66 67 70 76 79 81 84 85 88
  mtq.................84 86 89 91 94 96 98 00 02 04 11 12 14 16 19 20 21 22 28 30
  giaosuxoay.................15 16 20 21 24 25 29 30
  hoisohoc.................21 23 30 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 87 94 96
  hung83.................84 89 90 91 93 94 95 97 98 03 04 07 09 13 19 24 27 30 31 33
  miule.................10 19 20 25 29 30 34 39 40 43 45 46 47 48 49 00 52 54 55 56
  sangtruatoi.................21 30 33 36 37 39 45 46 49 51 54 55
  selaylaitatca.................29 30 33 36 38 39 43 47 48 49 53 56 57 58 60 63 66 67
  XS360.................99 20 22 23 26 27 28 29 30 32 33 36 37 38 39 40
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Long1983.................30 35
  HoangNo1.................20 30 40 50 60 70 80 90
  anquanhnam.................13 14 15 17 18 19 30 32 33 34 35 37 38
  giacatgia.................49 60 61 63 64 65 30 66 67 68 69 81 82 83
  haiyen1295.................01 02 03 06 07 08 09 10 15 20 25 30 33 34 35 36 37 38 39 43
  TTPL7986.................19 24 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  zozozo.................17 18 19 27 28 30 33 35 36 37 39 48 49 53 57 58 63 67 71 72
  baycaobayxa.................12 15 19 20 21 22 02 23 24 25 27 28 30 32 37 39 40 42 45 49
  caligo.................02 04 05 08 11 12 13 14 17 19 20 21 26 30 31 35 37 40 41 46
  Canh1102.................20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 36 38 39 42 43 45 47
  dacbiet99.................00 02 03 06 09 11 12 15 18 19 20 21 24 30 36
  DuyManh92.................05 06 09 10 15 16 19 20 25 26 29 30 31 32
  khongcogihet.................27 30 31 32 33 36 38 39 40 41 42 45 47 48 49 51 54
  tinhtuoisang.................04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 26 27 30 31 32 33
  toilatoi7x.................00 01 02 04 08 10 11 12 14 18 30
  bietphailamsaoday.................14 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  chutheanh.................01 10 51 15 36 63 68 86 30 35
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  toanbatbai.................16 17 18 19 20 21 24 25 30 31 34 35 40 41 44
  vhg123.................01 05 06 10 13 14 18 22 30 36 43 47 53 58 60 63 66 68 72 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @toilatoi7x : trúng loto 20** 24* thưởng 15000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 08** thưởng 20000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 27* 72* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 50* 95* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 16* 19* thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 95* 10* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08** thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 08** thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* 50* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 24* 40** thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05* 16* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 82* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 27* thưởng 35000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 - - 19/02 - - 20/02 - - 21/02 -
  Axz2352*75*69*10*78*39*27*
  toanbatbai....................................34** 60*24*43*82*
  ViettelDaily................................................16* 33**84*82*
  cucaitron............................................................15*16* 19*
  danvietanhhung............................................................89*95* 10*
  minhquang2016............................................................09**08**
  CatLinhHD............................................................06*40**
  dacbiet99............................................................44* 89*98*
  thuhuyengirl............................................................71*88*
  allwin99............................................................47**40**
  thuyanh29............................................................30*77*
  AnBao............................................................67*88*
  chaonammoi............................................................37**19*
  happyday............................................................89* 44*24*
  alololo............................................................86*88*
  giaosuxoay............................................................33*98*
  NgocNgoc............................................................49*08**
  tuandjgj............................................................84*20**
  MRNam86............................................................47**98* 50*
  thichchotso............................................................88*69**
  vtvcab............................................................84*05*
  selaylaitatca............................................................71*05*
  Cauamhanoi............................................................14*69**
  ansongaymai............................................................39*10*
  mtq............................................................84*69**
  timlo2nhay............................................................30*24* 40**
  CSGT01............................................................86*98*
  numoneyee............................................................88*95*
  giahuy912............................................................86*24*
  anquanhnam............................................................86*05* 16*
  baoanhthu............................................................09**10*
  anhQuanday............................................................06*16*
  caligo............................................................86*82*
  vuquy48............................................................37**40**
  kyniemxua............................................................89*24*
  danlode2k2............................................................43*19*
  sohochaylam............................................................69*40**
  antamwin............................................................44*10*
  kemngot............................................................37**69**
  toilatoi7x........................................................................20** 24*
  HoangNo1........................................................................08**
  dongkhanh1994........................................................................77*
  kiep_lo_de........................................................................78*
  chuasonlam666........................................................................40**
  lodelk........................................................................19*
  vungtroisohoc........................................................................98*
  loveyouloveyou........................................................................98*
  tuankhang1980........................................................................20**
  vietkieudanhlo........................................................................95*
  EM2020........................................................................20**
  TM201210........................................................................88*
  Annhien........................................................................10*
  zozozo........................................................................40**
  motobike........................................................................98*
  giacmotrua........................................................................98*
  dieuanh96........................................................................98*
  cuocchienso........................................................................05*
  langthangtimso........................................................................24*
  thienduong01........................................................................10*
  lethuylinh........................................................................40**
  khongcogihet........................................................................16*
  co3bich........................................................................50*
  chutichhoidong........................................................................10*
  luonluontop1........................................................................16*
  quocanhht........................................................................77*
  quangninh279........................................................................50*
  kocannoinhieu........................................................................82*
  hatay88........................................................................77*
  traucon........................................................................95*
  hung83........................................................................88*
  danhnhothoi........................................................................10*
  phuquoc........................................................................20**
  khongcohoiket........................................................................16*
  vaobothoi........................................................................69**
  babylove........................................................................95*
  bacang........................................................................27* 72*
  locroitrungdau........................................................................50* 95*
  tengteng........................................................................88*
  TTPL7986........................................................................19*
  phocuvangem........................................................................98*
  minhlonghn........................................................................40**
  OK6868........................................................................05*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chilaconso : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 7 số có 07 thưởng 14285 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 18 số có 07 thưởng 5555 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 13 số có 07 thưởng 7692 xu.
  @AffCup : Chốt 6 số có 07 thưởng 16666 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 19 số có 07 thưởng 5263 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 19 số có 07 thưởng 5263 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 13 số có 07 thưởng 7692 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 10 số có 07 thưởng 20000 xu.
  @selaylaitatca : Chốt 18 số có 07 thưởng 11111 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 07 thưởng 10000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 -
  chutheanh01 10 51 15 36 63 68 86 30 3507 70 02 20 97 79 29 92 17 71
  selaylaitatca29 30 33 36 38 39 43 47 48 49 53 56 57 58 60 63 66 6761 62 67 70 71 73 75 76 78 79 82 87 91 93 97 02 03 07
  toilatoi7x00 01 02 04 08 10 11 12 14 18 3083 85 87 90 93 94 95 97 99 00 03 05 07 08 10 12 13 15 17 20
  chilaconso.................02 03 07 09 11 12 13 14 16 18 20 21 22 23 25 27 30 31 32 34
  vuquy48.................07 08 09 12 14 20 21 22 69 72 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  QuocLinh88.................07 09 10 18 19 20 23 24 25 27 79 81 82 83 84 87 88 89 90 91
  tamhoncuada.................01 03 04 06 07 11 13
  giacatde.................02 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26 32
  danhlolayvo.................70 72 73 77 79 81 82 86 88 89 97 98 04 06 07 13 16 18 24 27
  lamlaitudau2020.................03 04 05 06 07 08 09 10 13 17 20 21 57 58 59 62 65 68 71 74
  vaobothoi.................02 05 07 08 09 11 14 16 17 18 20 23 25 26 27 54 61 62 63 66
  tuandjgj.................96 98 99 02 05 07 08 13 17 19 20 22 23 25 26 28 29 31
  locroitrungdau.................01 03 07 08 09 10 12 14 17 18 21 23 24
  AffCup.................67 70 07 72 74 76
  sohochaylam.................06 07 08 09 16 17 18 19 26 27 28 29 36 37 38 39 46 47 48 49
  Cauamhanoi.................01 02 04 05 07 08 09 10 14 18 19 20 28 29 81 82 83 84 86 87
  vtvcab.................95 96 97 98 06 07 16 19 28 37 39 46 48 57 59 60 61 64 66
  cuunon.................77 78 79 87 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 17 20 21 22 23
  mytamido.................04 07 12 14 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 67 70 71 72 73 75
  saptrungtoroi.................93 94 95 97 98 00 01 02 03 04 05 07 08 20 21 22 23 24 25 27
  tengteng.................93 94 97 98 02 03 07 09 11 12 15 16 18 19 20 21 24 25 27
  timlo2nhay.................92 95 96 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 16 17 18
  CatLinhHD.................02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 21 22
  girlcity.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 71 72 73 74 75 76
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Canh1102 : trúng loto 42* 71* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 32** 33* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 16** 83* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 83* 29* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 25** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 68* 67* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* 42* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 63* 98* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 83* 24* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 98* 67* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 63* 83* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @alololo : trúng loto 24* 42* 71* thưởng 27000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 43** thưởng 30000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 25** thưởng 30000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83* 33* thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 25** 62* thưởng 27000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 16** thưởng 30000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 63* 67* thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @mtq : trúng loto 25** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toanbatbai : trúng loto 68* 83* thưởng 50000 xu.


  NICK- 18/02 - - 19/02 - - 20/02 - - 21/02 - - 22/02 -
  toanbatbai34** 60*24*43*82*68* 83*
  alololo........................86*88*24* 42* 71*
  minhquang2016........................09**08**33*
  CatLinhHD........................06*40**43**
  allwin99........................47**40**67*
  MRNam86........................47**98* 50*29*
  thuhuyengirl........................71*88*29*
  dacbiet99........................44* 89*98*25**
  vtvcab........................84*05*83* 33*
  ansongaymai........................39*10*25** 62*
  cucaitron........................15*16* 19*68*
  Cauamhanoi........................14*69**83*
  numoneyee........................88*95*29*
  giahuy912........................86*24*05*
  giaosuxoay........................33*98*29*
  anquanhnam........................86*05* 16*16**
  baoanhthu........................09**10*29*
  danlode2k2........................43*19*63* 67*
  kyniemxua........................89*24*24*
  mtq........................84*69**25**
  antamwin........................44*10*68*
  kiep_lo_de....................................78*08*
  vungtroisohoc....................................98*62*
  langthangtimso....................................24*63*
  dieuanh96....................................98*67*
  vietkieudanhlo....................................95*98*
  luonluontop1....................................16*63*
  chutichhoidong....................................10*68*
  TM201210....................................88*63*
  cuocchienso....................................05*68*
  giacmotrua....................................98*05*
  thienduong01....................................10*05*
  khongcogihet....................................16*98*
  phuquoc....................................20**63*
  khongcohoiket....................................16*33*
  kocannoinhieu....................................82*67*
  vaobothoi....................................69**63*
  bacang....................................27* 72*08*
  TTPL7986....................................19*24* 42*
  tengteng....................................88*29*
  Canh1102................................................42* 71*
  DINHMINHSON................................................71*
  Mualarung2016................................................87*
  Thuminh................................................75*
  giacatde................................................29*
  minhdiep................................................29*
  chungcumini................................................83*
  vhg123................................................83*
  xoay................................................75*
  tamhoncuada................................................29*
  Npt................................................26*
  NetCaFe................................................32** 33*
  Hoalanrung................................................98*
  KINGTON................................................83*
  TLong888................................................93*
  ptsmr................................................75*
  mo3cang................................................42*
  consokydieu................................................16** 83*
  EmLaTatCa................................................98*
  lanh5doC................................................67*
  AffCup................................................16**
  HUYEN6879................................................42* 24*
  chidanh1con................................................63*
  Emailty................................................63*
  shopeone................................................29*
  vinamilk................................................29*
  DuyManh92................................................05*
  hoisohoc................................................16**
  lienquan2019................................................83* 29*
  danv411................................................25**
  saptrungtoroi................................................98*
  baycaobayxa................................................33*
  yeusohoc................................................68*
  visaolaithe................................................05*
  DAIPHAT88................................................29*
  hoahuong................................................32**
  HoangMinhTu................................................24* 42*
  X155................................................68* 67*
  xosoxmien................................................71*
  consovang................................................24* 42*
  chilaconso................................................67* 42*
  quochuy92................................................63* 98*
  remix................................................05*
  Uyennhi2019................................................32**
  nonanoni................................................67*
  Chetvidep6789................................................71*
  giangmobile................................................83* 24*
  buihung88................................................98* 67*
  soiroichot................................................63* 83*
  Covid19................................................98*
  Ronaldo7................................................68*
  XS360................................................83*
  niemvuisohoc................................................05*
  hongtutoan................................................16**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @caligo : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @Canh1102 : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 18 số có 08 thưởng 5555 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @Phuc0123 : Chốt 13 số có 08 thưởng 7692 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.
  @khongsothua : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 13 số có 08 thưởng 7692 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 10 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 17 số có 08 thưởng 11764 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 17 số có 08 thưởng 11764 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.


  NICK- 21/02 - - 22/02 -
  tamhoncuada01 03 04 06 07 11 1331 33 34 10 35 36 37 38 09 39 40 43 08 47 51 53 07 57 60 61
  Cauamhanoi01 02 04 05 07 08 09 10 14 18 19 20 28 29 81 82 83 84 86 8701 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 71 72
  cuunon77 78 79 87 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 17 20 21 22 2384 85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 04 05 06 08 10
  CatLinhHD02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 21 2297 99 03 06 08 11 12 15 17 19 21 26 28 30 33 35 37
  girlcity01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 71 72 73 74 75 7686 87 88 89 91 95 96 97 98 99 01 05 06 07 08 09 31 35 36 37
  caligo.................88 89 97 98 00 02 03 05 06 07 08 15 17 20 25 28 30 35 37
  Canh1102.................00 06 07 08 10 14 16 17 19 23 24 26 28 29 33 34
  dacbiet99.................06 08 10 15 16 18 21 25 26 30 31 35 36 38 40 41 45 50 51 56
  miule.................00 03 04 05 06 08 13 17 19 23 28 30 31 32 33
  WIN2020.................75 78 80 82 88 90 92 96 98 00 02 05 06 08 10 15 16 18 20 25
  ViettelDaily.................08 09 15 20 24 26 35 36 39 40 42 44 60 62 63 66 68 75 79 80
  Chetvidep6789.................17 71 12 21 67 76 62 26 13 31 18 81 58 85 53 35 08 80
  Dodonguyen.................19 37 64 10 47 56 02 39 48 57 66 08 17 62 53 44 18 63 45 54
  dongkhanh1994.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  Phuc0123.................48 84 88 28 82 69 96 46 64 78 87 08 80
  hoanghonxanh.................02 04 08 09 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  khongsothua.................10 54 56 57 58 09 59 60 61 08 63 64
  xosoxmien.................05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 23 24 27 28 29 32 33 37 38
  giahuy912.................03 04 05 08 30 31 32 35 38 39 40 41 44
  huyenhuyen.................00 05 07 08 09 17 18 19 23 25 27 28
  numoneyee.................68 69 73 74 78 80 82 83 86 87 91 92 95 96 99 00 01 04 05 08
  nguyenyenlinh.................84 92 93 94 01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 20 21 22
  vivungonsong.................05 06 07 08 10 16 17 20 26 38 40 47 74 75 77 78 79 80 83 84
  alololo.................09 29 53 54 08 55 56 57 07 58 59 83 06 84 85 86 05
  antamwin.................88 89 93 94 97 98 02 03 07 08 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23
  cucaitron.................00 01 02 06 07 08 09 10 19 20 24 25 26 27 28 29 33
  danhnhothoi.................98 99 00 01 03 04 06 07 08 10 13 15 19 24 25 29 30
  quangninh279.................07 08 10 12 13 14 15 16 17 62 63 64 65 66 67 68 80 82 83 84
  bababyby.................08 09 10 12 13 16 17 18 19 20
  lodelk.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chuasonlam666 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97* 91* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @HoangNo1 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Long1983 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 69* 32* thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 20000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 - - 22/02 - - 23/02 -
  minhquang201609**08**33*08*
  dacbiet9944* 89*98*25**21*
  alololo86*88*24* 42* 71*69*
  kiep_lo_de............78*08*08*
  chutichhoidong............10*68*97*
  hoahuong........................32**69* 32*
  NetCaFe........................32** 33*64*
  saptrungtoroi........................98*69*
  DAIPHAT88........................29*32*
  Chetvidep6789........................71*08*
  chuasonlam666....................................97*
  QuocLinh88....................................69*
  thanlo3388....................................97*
  chutheanh....................................65*
  girlcity....................................97* 91*
  adayroihihi....................................43*
  HoangNo1....................................08*
  lode2019....................................97*
  Long1983....................................91*
  HoangToan....................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengteng : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Chetvidep6789 : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/02 - - 23/02 -
  Chetvidep678917 71 12 21 67 76 62 26 13 31 18 81 58 85 53 35 08 8035 53 10 01 15 57 75 56 65 31 18 81 51 12 21 13 36 63 26 62
  tengteng.................03 04 06 09 10 11 13 14 16 19 20 21 23 24 26 29 30 31 33 34
  vhg123.................06 10 11 12 13 14 16 17 30 32 35 44 49 58 59 60 64 65 66 67
  KINGTON.................05 08 10 13 14 15 18 20 23 24 25 28 30 33 34 35 38 40 43 44
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chuasonlam666 (23/02/2021 at 23:23:48)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/02/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @allwin99 : trúng loto 02* 54* thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 47* 68** 86* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 39* 22* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 22* 50* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 74* 47* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* 15* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 47* 74* 15* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 39* 17* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 68** 86* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* 54* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 60* 64* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 38* 32* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68** 86* thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 91* 50* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 85** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 50* 68** thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 85** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 74* 17* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* 91* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 60* 50* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* 68** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 02* 40* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* 68** thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 68** 86* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 17* 91* thưởng 12000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 32* 43* thưởng 50000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 - - 22/02 - - 23/02 - - 24/02 -
  minhquang201609**08**33*08*32* 43*
  dacbiet9944* 89*98*25**21*02*
  chutichhoidong............10*68*97*64*
  lode2019....................................97*17* 91*
  HoangToan....................................87*64*
  allwin99................................................02* 54*
  KINGTON................................................47* 68** 86*
  consokydieu................................................39* 22*
  cuocchienso................................................22* 50*
  giaosuxoay................................................74* 47*
  muahe2019................................................74* 15*
  mytamido................................................47* 74* 15*
  toanbatbai................................................91*
  minhdiep................................................39* 17*
  giacatde................................................02*
  CatLinhHD................................................17*
  vungtroisohoc................................................77*
  MRNam86................................................32*
  chungcumini................................................68** 86*
  thuhuyengirl................................................38*
  Hoalanrung................................................17* 54*
  Cauamhanoi................................................60*
  ViettelDaily................................................60* 64*
  chaonammoi................................................60*
  giahuy912................................................91*
  luonluontop1................................................15*
  vhg123................................................50*
  anquanhnam................................................02*
  EmLaTatCa................................................38* 32*
  thichchotso................................................68** 86*
  lanh5doC................................................54*
  hoisohoc................................................91* 50*
  thuyanh29................................................85**
  HUYEN6879................................................02*
  tamhoncuada................................................64*
  Emailty................................................19*
  vinamilk................................................64*
  kyniemxua................................................64*
  AnBao................................................64*
  giacmotrua................................................09*
  khongcogihet................................................02*
  timlo2nhay................................................38*
  TLong888................................................40*
  yeusohoc................................................15*
  lethuylinh................................................40*
  NgocNgoc................................................32*
  DonaldTrump45................................................17*
  X155................................................50* 68**
  HoangMinhTu................................................85**
  zozozo................................................74* 17*
  haiyen1295................................................77* 22*
  toilatoi7x................................................50* 91*
  vuquy48................................................77* 22*
  khongsothua................................................02*
  anhQuanday................................................02*
  consovang................................................74*
  hoanghonxanh................................................50*
  mualanh2020................................................64*
  happyday................................................15*
  quoctrong89................................................17*
  kepbang................................................38*
  nguyenyenlinh................................................43*
  sohochaylam................................................22*
  antamwin................................................38*
  caligo................................................22*
  EM2020................................................54*
  quocanhht................................................15*
  giacatgia................................................50*
  bacang................................................77*
  Covid19................................................60* 50*
  giangmobile................................................02*
  buihung88................................................02*
  TTPL7986................................................91*
  cuunon................................................54*
  Ronaldo7................................................64* 68**
  XS360................................................02* 40*
  anhnumberone................................................02*
  kemngot................................................47* 74*
  tengteng................................................47* 74*
  binbinhn................................................50*
  babylove................................................64*
  mrpts................................................40*
  bababyby................................................60*
  vuanh886................................................39*
  Hoanglam2006................................................09*
  songque38................................................38* 68**
  locroitrungdau................................................68** 86*
  niemvuisohoc................................................60*
  hongtutoan................................................40*
  WIN2020................................................17*
  phocuvangem................................................60*
  bietphailamsaoday................................................50*
  Mongbinhthuong_68................................................17*
  Phuc0123................................................40*
  chot10trung1................................................50*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 9 số có 15 thưởng 11111 xu.
  @giahuy912 : Chốt 11 số có 15 thưởng 9090 xu.
  @hung83 : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 12 số có 15 thưởng 8333 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 12 số có 15 thưởng 8333 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 8 số có 15 thưởng 12500 xu.
  @kyniemxua : Chốt 17 số có 15 thưởng 5882 xu.
  @lanh5doC : Chốt 16 số có 15 thưởng 6250 xu.
  @traucon : Chốt 11 số có 15 thưởng 9090 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 15 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 7 số có 15 thưởng 14285 xu.
  @lethuylinh : Chốt 15 số có 15 thưởng 6666 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 15 thưởng 5263 xu.
  @vuanh886 : Chốt 10 số có 15 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengteng : Chốt 18 số có 15 thưởng 11111 xu.


  NICK- 23/02 - - 24/02 -
  tengteng03 04 06 09 10 11 13 14 16 19 20 21 23 24 26 29 30 31 33 3497 98 99 10 13 15 16 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 40
  cuunon.................95 96 97 98 99 00 01 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23
  girlcity.................07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 27 30 34 37 40
  chilaconso.................10 11 15 16 18 19 30 31 35
  giahuy912.................02 05 07 08 11 12 15 17 18 21 22
  hung83.................15 18 22 24 25 27 28 34 37 40
  dongkhanh1994.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59
  giaosuxoay.................72 75 80 81 82 86 90 91 92 95 96 00 01 02 05 06 10 11 15 20
  khongcogihet.................78 82 83 86 87 88 91 92 95 96 97 01 04 05 06 08 13 14 15 17
  khongsothua.................38 35 33 32 31 26 23 17 15 14 13 10
  vtvcab.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32
  antamwin.................14 15 17 18 19 31 32 33 34 35 37 38
  vivungonsong.................67 69 70 76 82 85 91 92 96 00 01 03 05 06 07 10 12 14 15 16
  Covid19.................14 15 16 19 21 24 25 28
  kyniemxua.................02 03 04 06 07 11 12 13 15 16 20 21 22 24 25 30 31
  lanh5doC.................02 06 11 15 20 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 77
  traucon.................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  MRNam86.................06 07 09 10 12 15 16 18 19 21 25 30 33 34 36 37 38 43 45 46
  buihung88.................85 86 87 88 92 93 94 95 96 97 99 01 02 08 10 11 12 13 14 15
  kemngot.................13 14 15 16 17 19 60 62 63 64 65 66 67 82 83 84 85 86 87 89
  minhlonghn.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26
  niemvuisohoc.................12 15 16 19 21 24 26 28 29 30 31 33 36 37 39 41 42 46 49 51
  vinamilk.................11 14 15 16 19 24 25 34 37 39 41 42 43 46 48 50 51 52 55 57
  giangmobile.................14 15 17 18 21 23 24
  lethuylinh.................01 05 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 25 29 31
  Thuminh.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  vuanh886.................10 12 14 15 16 17 21 24 25 27
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này