PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 63* 36* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 01* 02* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 98* 02* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 74* 16* thưởng 6000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Dvt1990 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 91* 74* thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 74* 80* thưởng 20000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 97* 11* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 80* 91* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 64** thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* 51* thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* 62* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 36* 63* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 64** 65* thưởng 27000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 02* 74* thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 51* 97* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @miule : trúng loto 98* 36* thưởng 24000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* 67* thưởng 24000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 70* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 51* 63* thưởng 30000 xu.
  @remix : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 67* 02* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 51* 00* thưởng 36000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 74* 00* thưởng 36000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 62* thưởng 40000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 64** thưởng 48000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 - - 17/01 -
  tuankhang198064*83*63*62*19*43*34*62*
  giaosuxoay46*07** 48*06*76*10**60*60*64**
  bietphailamsaoday........................36* 79**88*63**60*38*51* 00*
  hoanghonxanh........................48*46*48* 73*47*67* 76*74*
  cucaitron........................71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*68**74* 00*
  yeusohoc........................36* 63* 55*36* 95*38*00*37*02*
  cutibatlo....................................99*73*33* 96*38* 85*51* 63*
  remix....................................86*42*97*48*00*
  chaonammoi....................................88*80*05*61*67* 02*
  miule................................................73*33*97*98* 36*
  quochuy92................................................30* 60*22* 77*92*95*
  dieuanh96................................................63**29* 77*34* 15*74* 67*
  chutichhoidong................................................50* 82*05*32*74*
  giangmobile................................................09*60*92*25*
  DonaldTrump45................................................60*80*49*70*
  Covid19................................................48*47* 22* 77*48* 25*67*
  bababyby............................................................97*76*98*
  giahuy912............................................................96*38* 64*36*
  Ronaldo7............................................................42*71*25*
  Thuminh............................................................29*71* 92*95*
  DAIPHAT88............................................................47*68**67*
  ditimbachthu............................................................60* 00*60*64** 65*
  visaolaithe............................................................77* 22*37*98*
  quoctrong89............................................................33*85*02* 74*
  mualanh2020............................................................96* 42*48*98*
  nonanoni............................................................77* 22*25* 76*74*
  longhoang1970............................................................43*27*98*
  Canh1102............................................................97*76* 67*51* 97*
  XS360........................................................................48*91* 74*
  danvietanhhung........................................................................68**74* 80*
  lethuylinh........................................................................67* 76* 25*97* 11*
  CatLinhHD........................................................................48*97*
  chidanh1con........................................................................67*36* 63*
  emtapdanhlo........................................................................37*62*
  chutheanh........................................................................64*00*
  hoahuong........................................................................37*02*
  AffCup........................................................................68** 68**98*
  hyvongwin........................................................................46*80* 91*
  mo3cang........................................................................15* 00*80*
  OK6868........................................................................60*64**
  danhnhothoi........................................................................25*43*
  luonluontop1........................................................................15*11*
  Dodonguyen........................................................................92*98*
  kiep_lo_de........................................................................27* 68**16*
  babylove........................................................................76*02* 51*
  tamhoncuada........................................................................00*36*
  timlo2nhay........................................................................34* 67*67* 62*
  chuoi........................................................................49*12*
  huyenhuyen........................................................................38*16*
  cuunon........................................................................24*36* 63*
  Uyennhi2019........................................................................00*16*
  TM201210........................................................................25*91*
  TTPL7986........................................................................68**43*
  thuhuyengirl........................................................................92*91*
  chilaconso........................................................................61*16*
  TLong888........................................................................27*70*
  MRNam86........................................................................46* 00*12*
  giacatde........................................................................97*74*
  ansongaymai........................................................................97*12*
  giacatgia....................................................................................64**
  girlcity....................................................................................67*
  chot10trung1....................................................................................91*
  hongtutoan....................................................................................74*
  haiyen1295....................................................................................67*
  tinhtuoisang....................................................................................80*
  quangninh279....................................................................................64**
  danv411....................................................................................12*
  CSGT01....................................................................................91*
  consokydieu....................................................................................43*
  Axz23....................................................................................01*
  hatay88....................................................................................97*
  minhdiep....................................................................................25*
  kepbang....................................................................................43*
  locroitrungdau....................................................................................63* 36*
  ptsmr....................................................................................98*
  Cuonghely....................................................................................95*
  consovang....................................................................................51*
  NgocNgoc....................................................................................01* 02*
  vaobothoi....................................................................................02*
  hoaihd85....................................................................................12*
  soiroichot....................................................................................64**
  hoisohoc....................................................................................02*
  vivungonsong....................................................................................91*
  chinh1689482997....................................................................................70*
  Namha21....................................................................................98* 02*
  AnBao....................................................................................74* 16*
  NOT_GOOD....................................................................................67*
  toanbatbai....................................................................................12*
  mtq....................................................................................64**
  tuandjgj....................................................................................00*
  chungcumini....................................................................................16*
  Dvt1990....................................................................................36*
  khongcohoiket....................................................................................16*
   
 2. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : Chốt 6 số có 95 thưởng 16666 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 18 số có 95 thưởng 5555 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 12 số có 95 thưởng 8333 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 19 số có 95 thưởng 5263 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 19 số có 95 thưởng 5263 xu.
  @NOT_GOOD : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @Dvt1990 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @allwin99 : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @consovang : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 16 số có 95 thưởng 6250 xu.
  @hoisohoc : Chốt 7 số có 95 thưởng 14285 xu.
  @soiroichot : Chốt 9 số có 95 thưởng 11111 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 12 số có 95 thưởng 8333 xu.
  @nonanoni : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @qtv272 : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.
  @remix : Chốt 17 số có 95 thưởng 5882 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 11 số có 95 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hatay88 : Chốt 6 số có 95 thưởng 33333 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 95 thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 7 số có 95 thưởng 28571 xu.
  @adayroihihi : Chốt 9 số có 95 thưởng 22222 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @HUYEN6879 : Chốt 14 số có 95 thưởng 21428 xu.
  @consokydieu : Chốt 12 số có 95 thưởng 25000 xu.


  NICK- 15/01 - - 16/01 - - 17/01 -
  HUYEN687950 53 54 58 60 62 63 69 72 76 78 79 80 85 88 90 94 96 9946 67 44 68 42 40 71 39 38 73 37 74 35 33 7559 60 63 70 72 75 77 79 89 90 93 95 97 98
  consokydieu66 67 68 71 75 77 80 84 85 86 87 93 95 97 9959 64 58 65 57 56 66 55 53 67 51 68 47 46 71 40 39 73 38 7477 79 80 81 84 86 88 90 93 95 97 99
  hatay88.................13 15 16 18 19 22 23 25 28 29 32 33 36 38 42 43 45 46 52 5593 94 95 97 98 99
  chutheanh.................63 36 46 64 14 41 55 05 13 3109 90 59 95 89 98 48 84 00 55
  quochuy92.................45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 5788 91 92 95 96 97 99
  adayroihihi.................34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 60 61 6387 89 90 91 92 94 95 96 98
  lamlaitudau2020..................................91 93 94 95 96 98
  DuyManh92..................................24 25 31 71 74 75 77 79 81 84 85 86 88 91 93 94 95 97
  Mualarung2016..................................00 06 09 11 17 19 33 34 39 47 51 59 67 70 71 77 90 91 95 10
  danhnhothoi..................................83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97
  anhnumberone..................................83 85 90 91 92 93 94 95 99 00 02 03 05 08 10 12 13 15 17 19
  cutibatlo..................................64 66 67 68 73 76 79 82 84 86 91 93 94 95 97 02 03 04 06 12
  luonluontop1..................................94 95 00 01 03 04 09 10 12 13 18 19 21 22 27 28 29
  MRNam86..................................65 69 72 73 74 75 78 81 82 83 84 85 87 90 91 92 94 95 96
  vtvcab..................................73 74 75 76 77 78 79 81 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chungcumini..................................94 95 98 99 00 02 03 04 07 08 40 43 44 46 48 49 52 53 55
  NOT_GOOD..................................58 85 59 95 47 74 56 65 22 26 62
  Dvt1990..................................69 96 56 65 36 63 53 35 95 59 93 39 19 91 51 15 13 31 64 46
  giacatde..................................69 71 78 80 82 83 86 87 89 91 95 96 98 01 05 08 10 13 14 16
  thuyanh29..................................67 68 70 72 74 76 77 79 90 92 94 95 97 98 10 12 13 15 16 18
  HaiNam92..................................21 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 95
  allwin99..................................78 81 82 85 86 87 90 91 94 95 96
  consovang..................................67 70 72 73 75 76 79 81 82 83 85 88 89 90 91 93 94 95 97 98
  Hoalanrung..................................40 65 67 70 74 75 76 77 84 85 89 92 93 94 95 98
  hoisohoc..................................92 93 94 95 96 97 99
  soiroichot..................................85 89 90 91 92 94 95 96 98
  ptsmr..................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  songque38..................................83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vungtroisohoc..................................80 85 87 89 91 94 95 96 97 98 99
  DAIPHAT88..................................94 95 96 98 99 10 11 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 28 29 50
  danlode2k2..................................31 32 33 34 35 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 95 99
  giahuy912..................................18 21 22 26 28 31 32 36 78 81 82 86 88 90 91 92 93 94 95 96
  HoangMinhTu..................................70 72 73 75 77 78 79 90 91 93 95 96 97 98 11 13 14 15 16 18
  khongsothua..................................79 82 83 84 86 88 89 91 93 95 97 98
  nonanoni..................................21 22 65 66 67 68 69 74 75 76 84 85 86 92 94 95 96
  qtv272..................................69 72 76 82 86 90 91 94 95 96 99
  remix..................................25 29 71 72 74 75 77 81 82 83 85 86 89 91 92 95 98
  shopeone..................................70 71 73 77 79 80 81 83 87 89 90 91 95 97 99 00 01 05 07 09
  XS360..................................80 81 83 86 88 89 91 92 95 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zozozo : trúng loto 25* 17* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 53* 35* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* 20* 95* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 59* 84* thưởng 10000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 59* 95* 02* thưởng 9000 xu.
  @haxuanmai : trúng loto 05* 58* 59* thưởng 9000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* 17* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 38** 84* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 25* 95* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 21* 17* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Satthude94 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 58* 04* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* 97* thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 38** 84* thưởng 27000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* 02* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 86* 17* thưởng 24000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 77* 38** thưởng 36000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @miule : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @remix : trúng loto 86* 05* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* thưởng 21000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69* 77* thưởng 42000 xu.


  NICK- 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 - - 17/01 - - 18/01 -
  hoanghonxanh48*46*48* 73*47*67* 76*74*84*
  cucaitron71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*68**74* 00*69* 77*
  remix............86*42*97*48*00*86* 05*
  miule........................73*33*97*98* 36*97*
  chutichhoidong........................50* 82*05*32*74*05*
  ditimbachthu....................................60* 00*60*64** 65*05*
  DAIPHAT88....................................47*68**67*86*
  giahuy912....................................96*38* 64*36*41*
  Ronaldo7....................................42*71*25*17*
  quoctrong89....................................33*85*02* 74*86*
  Thuminh....................................29*71* 92*95*86* 17*
  visaolaithe....................................77* 22*37*98*77* 38**
  mualanh2020....................................96* 42*48*98*86*
  Canh1102....................................97*76* 67*51* 97*04*
  lethuylinh................................................67* 76* 25*97* 11*86*
  CatLinhHD................................................48*97*04*
  chidanh1con................................................67*36* 63*02* 20*
  emtapdanhlo................................................37*62*38**
  hoahuong................................................37*02*38** 84*
  hyvongwin................................................46*80* 91*05*
  mo3cang................................................15* 00*80*41*
  Dodonguyen................................................92*98*97*
  tamhoncuada................................................00*36*41*
  babylove................................................76*02* 51*20* 02*
  Uyennhi2019................................................00*16*25*
  danvietanhhung................................................68**74* 80*17*
  chuoi................................................49*12*05*
  thuhuyengirl................................................92*91*35*
  chilaconso................................................61*16*86*
  MRNam86................................................46* 00*12*21*
  ansongaymai................................................97*12*97*
  girlcity............................................................67*05*
  giacatgia............................................................64**02*
  hongtutoan............................................................74*04*
  consokydieu............................................................43*97*
  tinhtuoisang............................................................80*05*
  quangninh279............................................................64**17*
  kepbang............................................................43*84*
  Axz23............................................................01*78*
  minhdiep............................................................25*17*
  locroitrungdau............................................................63* 36*41*
  vaobothoi............................................................02*95* 59*
  Cuonghely............................................................95*58* 04*
  NgocNgoc............................................................01* 02*77*
  hoisohoc............................................................02*97*
  AnBao............................................................74* 16*25* 97*
  vivungonsong............................................................91*59*
  mtq............................................................64**35*
  chungcumini............................................................16*17*
  zozozo........................................................................25* 17*
  mrpts........................................................................53* 35*
  anhnumberone........................................................................02* 20* 95*
  baycaobayxa........................................................................59* 84*
  DINHMINHSON........................................................................59* 95* 02*
  haxuanmai........................................................................05* 58* 59*
  EmLaTatCa........................................................................95* 59*
  shopeone........................................................................41*
  hongsontnth........................................................................05*
  tinhyeucuatoi........................................................................95* 59*
  Cauamhanoi........................................................................05* 17*
  motobike........................................................................04*
  khongsothua........................................................................97*
  minhlonghn........................................................................38** 84*
  DuyManh92........................................................................69*
  HoangMinhTu........................................................................21*
  adayroihihi........................................................................86*
  nguyenyenlinh........................................................................86*
  mytamido........................................................................41*
  thienduong01........................................................................25*
  lamlaitudau2020........................................................................21*
  lode2019........................................................................41*
  xosoxmien........................................................................25* 95*
  loveyouloveyou........................................................................41*
  vuanh886........................................................................21*
  anhQuanday........................................................................02* 20*
  langthangtimso........................................................................35*
  EM2020........................................................................04*
  happyday........................................................................21*
  kyniemxua........................................................................21* 17*
  danhlolayvo........................................................................59*
  kocannoinhieu........................................................................21*
  giacmotrua........................................................................86*
  muahe2019........................................................................38**
  Xyz18........................................................................77*
  bachthu3nhay........................................................................04*
  co3bich........................................................................69*
  saptrungtoroi........................................................................17*
  lienquan2019........................................................................84*
  sohochaylam........................................................................84*
  allwin99........................................................................86*
  buihung88........................................................................04*
  dongkhanh1994........................................................................17*
  vungtroisohoc........................................................................25*
  Hoalanrung........................................................................77*
  thichchotso........................................................................38**
  phocuvangem........................................................................86*
  nhat_chi_mai........................................................................86*
  Emailty........................................................................86*
  minhquang2016........................................................................21*
  ngandoan........................................................................17*
  lanh5doC........................................................................95*
  caligo........................................................................86*
  Satthude94........................................................................86*
  chuasonlam666........................................................................58*
   
 4. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @mtq : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @TM201210 : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 16 số có 49 thưởng 6250 xu.
  @ngaoducacmien123 : Chốt 13 số có 49 thưởng 7692 xu.
  @binbinhn : Chốt 14 số có 49 thưởng 7142 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 12 số có 49 thưởng 8333 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 11 số có 49 thưởng 9090 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 49 thưởng 10000 xu.
  @consovang : Chốt 17 số có 49 thưởng 11764 xu.


  NICK- 17/01 - - 18/01 -
  DuyManh9224 25 31 71 74 75 77 79 81 84 85 86 88 91 93 94 95 9722 25 27 28 30 31 34 36 37 40 43 45 46 49 52 54 58 63 64 67
  Mualarung201600 06 09 11 17 19 33 34 39 47 51 59 67 70 71 77 90 91 95 1014 24 26 27 32 33 34 36 41 47 49 61 62 67 74 77 78 98 99 17
  consovang67 70 72 73 75 76 79 81 82 83 85 88 89 90 91 93 94 95 97 9898 99 00 02 03 04 06 07 08 40 42 43 44 46 48 49 51
  dieuanh96.................39 41 42 43 45 46 48 49 61 62 63 65 66 68 69 71 72 73 75 76
  CSGT01.................47 49 50 54 56 59 61 63 64 65 67 68 69 70 73 74 76 83 86 89
  mtq.................39 42 45 49 53 57 59 62 63 66 67 69 72
  TM201210.................38 39 41 43 47 48 49 51 57 58 59 61 67 68 69 73 77
  xosoxmien.................16 17 18 19 21 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 49 50 58
  baoanhthu.................47 48 49 70 71 74 75 77 78 79 80 81 84 85 87 88 89 90 91 94
  EM2020.................14 17 19 20 21 23 26 28 30 32 35 37 39 41 44 46 48 49 50 53
  kepbang.................37 38 39 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  kiep_lo_de.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  phuquoc.................91 59 50 49 46 94 44 43 42 41 95 40 37 34 30 96
  ngaoducacmien123.................00 05 50 55 02 20 07 70 57 75 99 49 94
  binbinhn.................60 59 58 77 50 49 41 40 78 39 38 37 79 36
  cucaitron.................46 49 39 50 37 51 36 52 54 32 55 31 58 30 59 29 61 62 28 63
  yeusohoc.................31 32 35 36 37 39 41 42 45 46 47 49
  dongkhanh1994.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 40 41 42 43 45 46 47 48 49
  bachthu3nhay.................80 72 71 81 70 69 67 64 82 62 61 55 85 54 52 50 49 87 45 44
  baycaobayxa.................66 82 65 63 62 59 83 58 56 53 52 85 49 47 46 86 43 42 39 38
  danvietanhhung.................34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 51 52 54 55 56
  happyday.................22 24 27 28 29 31 33 36 37 38 39 40 42 45 46 47 49 51 54 55
  hoanghonxanh.................45 21 46 20 48 49 19 50 18 54 14 63 12 64 69 11 73 09 81 05
  hung83.................11 12 15 18 19 20 21 24 27 28 29 37 38 39 42 45 46 47 48 49
  miule.................44 49 42 51 52 41 54 39 59 34 61
  ViettelDaily.................40 41 27 42 26 43 25 44 24 45 46 23 47 22 48 21 49 50 20 51
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 97* 67* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 19* 48** 84* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 84* 48** thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 38* 19* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 96* 48** thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 84* 16* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 97* 21* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 48** 84* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* 21* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* 52* thưởng 6000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 46* 22* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Dvt1990 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 48** 84* 83* thưởng 24000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 96* 16* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 96* 16* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 52* 20* thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 46* 55* thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 52* 22* thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 77* 22* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 84* 48** thưởng 27000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97* 21* thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 96* 38* thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lethuylinh : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 16* 96* thưởng 24000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 84* 48** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 83* 97* thưởng 30000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* thưởng 25000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @miule : trúng loto 16* thưởng 30000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @remix : trúng loto 97* 46* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* 97* thưởng 48000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 48** thưởng 48000 xu.


  NICK- 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 - - 17/01 - - 18/01 - - 19/01 -
  hoanghonxanh48*46*48* 73*47*67* 76*74*84*96* 97*
  cucaitron71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*68**74* 00*69* 77*48**
  remix............86*42*97*48*00*86* 05*97* 46*
  miule........................73*33*97*98* 36*97*16*
  chutichhoidong........................50* 82*05*32*74*05*33*
  DAIPHAT88....................................47*68**67*86*83* 97*
  quoctrong89....................................33*85*02* 74*86*50*
  ditimbachthu....................................60* 00*60*64** 65*05*96*
  mualanh2020....................................96* 42*48*98*86*67*
  Canh1102....................................97*76* 67*51* 97*04*21*
  lethuylinh................................................67* 76* 25*97* 11*86*55*
  mo3cang................................................15* 00*80*41*22* 77*
  hyvongwin................................................46*80* 91*05*19*
  chidanh1con................................................67*36* 63*02* 20*84*
  Dodonguyen................................................92*98*97*16* 96*
  Uyennhi2019................................................00*16*25*46*
  thuhuyengirl................................................92*91*35*38*
  MRNam86................................................46* 00*12*21*84* 48**
  giacatgia............................................................64**02*50*
  girlcity............................................................67*05*97*
  kepbang............................................................43*84*52* 22*
  consokydieu............................................................43*97*77* 22*
  tinhtuoisang............................................................80*05*84* 48**
  locroitrungdau............................................................63* 36*41*80*
  Axz23............................................................01*78*93*
  minhdiep............................................................25*17*97*
  AnBao............................................................74* 16*25* 97*97* 21*
  vivungonsong............................................................91*59*96* 38*
  mtq............................................................64**35*77*
  loveyouloveyou........................................................................41*48** 84* 83*
  EmLaTatCa........................................................................95* 59*97*
  hongsontnth........................................................................05*21*
  minhlonghn........................................................................38** 84*96* 16*
  zozozo........................................................................25* 17*19*
  mytamido........................................................................41*97*
  lamlaitudau2020........................................................................21*55*
  thienduong01........................................................................25*67*
  happyday........................................................................21*96* 16*
  muahe2019........................................................................38**96*
  co3bich........................................................................69*52* 20*
  EM2020........................................................................04*77*
  Xyz18........................................................................77*38*
  danhlolayvo........................................................................59*55*
  saptrungtoroi........................................................................17*52*
  kocannoinhieu........................................................................21*96*
  giacmotrua........................................................................86*52*
  sohochaylam........................................................................84*19*
  allwin99........................................................................86*21*
  dongkhanh1994........................................................................17*01*
  thichchotso........................................................................38**46*
  buihung88........................................................................04*19*
  Emailty........................................................................86*46* 55*
  nhat_chi_mai........................................................................86*46*
  minhquang2016........................................................................21*16*
  caligo........................................................................86*16*
  alololo....................................................................................97* 67*
  consovang....................................................................................19* 48** 84*
  bietphailamsaoday....................................................................................38* 83*
  yeusohoc....................................................................................22* 77*
  cutibatlo....................................................................................84*
  giaosuxoay....................................................................................46*
  dieuanh96....................................................................................19*
  quochuy92....................................................................................46*
  haiyen1295....................................................................................84* 48**
  chaonammoi....................................................................................84*
  giangmobile....................................................................................96*
  chosau18h....................................................................................83* 38*
  XS360....................................................................................97*
  nonanoni....................................................................................39*
  OK6868....................................................................................39*
  danhnhothoi....................................................................................52*
  dacbiet99....................................................................................52*
  luonluontop1....................................................................................52*
  Covid19....................................................................................38* 19*
  KINGTON....................................................................................96* 48**
  huyenhuyen....................................................................................80*
  songque38....................................................................................84* 16*
  binbinhn....................................................................................48**
  qtv272....................................................................................97* 21*
  hatay88....................................................................................16*
  danlode2k2....................................................................................48** 84*
  cuocchienso....................................................................................46*
  ViettelDaily....................................................................................22*
  TTPL7986....................................................................................96* 21*
  hung83....................................................................................83* 38*
  NetCaFe....................................................................................16*
  antamwin....................................................................................55* 52*
  HOANG YEN....................................................................................50*
  vhg123....................................................................................01*
  niemvuisohoc....................................................................................84*
  vinamilk....................................................................................52*
  Namha21....................................................................................33*
  Hoanglam2006....................................................................................03*
  toanbatbai....................................................................................50*
  kemngot....................................................................................46* 22*
  tengteng....................................................................................22* 77*
  tuandjgj....................................................................................16*
  phuquoc....................................................................................38*
  ngaoducacmien123....................................................................................55*
  Dvt1990....................................................................................56*
  traucon....................................................................................80*
  Chetvidep6789....................................................................................67*
   
 6. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @qtv272 : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 14 số có 77 thưởng 7142 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 13 số có 77 thưởng 15384 xu.
  @cucaitron : Chốt 17 số có 77 thưởng 11764 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 15 số có 77 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 77 thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/01 - - 18/01 - - 19/01 -
  Mualarung201600 06 09 11 17 19 33 34 39 47 51 59 67 70 71 77 90 91 95 1014 24 26 27 32 33 34 36 41 47 49 61 62 67 74 77 78 98 99 1700 10 11 17 19 20 28 34 47 60 65 70 71 74 77 80 87 98 99 32
  dieuanh96.................39 41 42 43 45 46 48 49 61 62 63 65 66 68 69 71 72 73 75 7625 31 35 37 40 61 69 70 71 73 77 78 80 87 89 91 95 96 98 99
  baycaobayxa.................66 82 65 63 62 59 83 58 56 53 52 85 49 47 46 86 43 42 39 3866 67 68 69 71 75 77 81 85 87 91 95 97
  cucaitron.................46 49 39 50 37 51 36 52 54 32 55 31 58 30 59 29 61 62 28 6351 52 56 58 59 60 61 65 67 68 69 70 74 76 77 78 79
  danvietanhhung.................34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 51 52 54 55 5677 78 79 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  HUYEN6879..................................67 68 70 71 76 77 79 80 85 86 88 89 94 95 97 98 99
  hoisohoc..................................64 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 84 86 90 91 92 93 94
  giacatde..................................76 77 78 80 82 84 85 86 87 91 93 94 95 96 99 02 04 08 12 14
  AffCup..................................10 12 13 14 15 17 18 21 23 26 27 71 72 74 76 77 78 79 81 83
  cutibatlo..................................73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 85 90 91 94 99 00 03 08 09 12
  thuyanh29..................................71 74 75 76 77 78 80 83 84 85 86 87 92 94 96
  chutichhoidong..................................01 02 03 04 05 06 10 12 15 19 20 21 22 23 76 77 78 79 82 85
  giacmotrua..................................38 39 40 41 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 94
  HoangMinhTu..................................67 68 70 71 72 76 77 78 79 80 81 85 86 87 88 89 97 98
  qtv272..................................74 75 76 77 78 79 81 85 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  songque38..................................57 58 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91
  vivungonsong..................................54 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  anquanhnam..................................66 67 68 72 76 77 79 81 84 86 88 90 94 97 02 04 06 09 11 12
  Canh1102..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 87 89 91 96 98 00 01 02 03 04
  co3bich..................................77 78 81 86 87 89 90 92 95 96 98 01 04 05 07 09 10 14 16 18
  dacbiet99..................................82 80 79 77 89 76 75 74 73 71 91 70 68 67 66 65 92 64 62 61
  EmLaTatCa..................................63 68 69 70 73 77 78 83 86 87 89 93 95 96
  emtapdanhlo..................................38 39 40 45 46 66 67 68 72 73 74 75 76 77 90 91 92 93 94 95
  giangmobile..................................78 77 80 76 75 73 71 69 82 68 67 66 64 62 84 60 58 57 53 50
  locroitrungdau..................................97 96 95 91 89 87 86 85 81 79 78 77 75 71 69 68 67 65 61 59
  mrpts..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  mualanh2020..................................34 35 62 65 66 68 71 74 75 77 84 86 89 92 95 98 99
  quangninh279..................................70 69 68 67 66 77 65 64 63 62 61 78 60 59 58 57 56 79 55 54
  toilatoi7x..................................83 79 77 74 73 72 86 68 65 64 63 88 60 59 56 55 54 90 51 47
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : trúng loto 55* 00* 15* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 55* 02* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 40* 15* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 61** 38* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* 33* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 40* 67* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 81** 28* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 99* 45* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 91* 48* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 99* 38* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 91* 48* thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @ElMariachi : trúng loto 55* 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* 05* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* 61** thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 75* 02* thưởng 12000 xu.
  @traucon : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 40* 99* thưởng 30000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 80* 48* thưởng 18000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* 36* thưởng 18000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41* 05* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kepbang : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 37* 55* thưởng 24000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 33* 00* thưởng 24000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 55* 99* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 45* 40* thưởng 50000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 11* thưởng 25000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 80* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 05* 48* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 45000 xu.
   
 8. NICK- 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 - - 17/01 - - 18/01 - - 19/01 - - 20/01 -
  cucaitron71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*68**74* 00*69* 77*48**67*
  chutichhoidong........................50* 82*05*32*74*05*33*02*
  ditimbachthu....................................60* 00*60*64** 65*05*96*05* 48*
  MRNam86................................................46* 00*12*21*84* 48**45* 40*
  mo3cang................................................15* 00*80*41*22* 77*40*
  lethuylinh................................................67* 76* 25*97* 11*86*55*11*
  chidanh1con................................................67*36* 63*02* 20*84*80*
  kepbang............................................................43*84*52* 22*41*
  consokydieu............................................................43*97*77* 22*15*
  tinhtuoisang............................................................80*05*84* 48**41*
  minhdiep............................................................25*17*97*37* 55*
  locroitrungdau............................................................63* 36*41*80*33* 00*
  vivungonsong............................................................91*59*96* 38*55* 99*
  minhlonghn........................................................................38** 84*96* 16*40* 99*
  muahe2019........................................................................38**96*38*
  happyday........................................................................21*96* 16*02*
  zozozo........................................................................25* 17*19*15*
  giacmotrua........................................................................86*52*99*
  sohochaylam........................................................................84*19*15*
  allwin99........................................................................86*21*80* 48*
  EM2020........................................................................04*77*48* 36*
  co3bich........................................................................69*52* 20*67*
  kocannoinhieu........................................................................21*96*41* 05*
  danhlolayvo........................................................................59*55*99*
  Emailty........................................................................86*46* 55*68*
  nhat_chi_mai........................................................................86*46*15*
  thichchotso........................................................................38**46*38*
  minhquang2016........................................................................21*16*38*
  yeusohoc....................................................................................22* 77*02*
  chaonammoi....................................................................................84*55* 00*
  chosau18h....................................................................................83* 38*41*
  OK6868....................................................................................39*55*
  dieuanh96....................................................................................19*02*
  haiyen1295....................................................................................84* 48**55* 00*
  dacbiet99....................................................................................52*15*
  luonluontop1....................................................................................52*05*
  XS360....................................................................................97*45* 05*
  Covid19....................................................................................38* 19*45*
  nonanoni....................................................................................39*15*
  songque38....................................................................................84* 16*91*
  danhnhothoi....................................................................................52*99*
  alololo....................................................................................97* 67*55* 00*
  consovang....................................................................................19* 48** 84*40*
  cuocchienso....................................................................................46*11*
  hung83....................................................................................83* 38*99* 61**
  huyenhuyen....................................................................................80*36*
  antamwin....................................................................................55* 52*40*
  hatay88....................................................................................16*00*
  Namha21....................................................................................33*28*
  tengteng....................................................................................22* 77*38*
  niemvuisohoc....................................................................................84*38*
  kemngot....................................................................................46* 22*99*
  ngaoducacmien123....................................................................................55*75* 02*
  traucon....................................................................................80*41*
  bachthu3nhay................................................................................................55* 00* 15*
  adayroihihi................................................................................................00* 55* 02*
  quocanhht................................................................................................37*
  quangninh279................................................................................................91*
  CatLinhHD................................................................................................02*
  bababyby................................................................................................45*
  Cauamhanoi................................................................................................40*
  giahuy912................................................................................................40* 15*
  Ronaldo7................................................................................................61** 38*
  chot10trung1................................................................................................40*
  anhQuanday................................................................................................02* 33*
  HoangMinhTu................................................................................................40* 67*
  DuyManh92................................................................................................68*
  AffCup................................................................................................68*
  CSGT01................................................................................................48*
  tamhoncuada................................................................................................68*
  NgocNgoc................................................................................................05*
  chuoi................................................................................................81** 28*
  motobike................................................................................................41*
  vuanh886................................................................................................38*
  TM201210................................................................................................99* 45*
  nguyenyenlinh................................................................................................68*
  xosoxmien................................................................................................37*
  timlo2nhay................................................................................................36*
  danvietanhhung................................................................................................05*
  hoisohoc................................................................................................45*
  kiep_lo_de................................................................................................67*
  langthangtimso................................................................................................55*
  anhnumberone................................................................................................00*
  toilatoi7x................................................................................................91*
  chilaconso................................................................................................67*
  ptsmr................................................................................................68*
  babylove................................................................................................02*
  cuunon................................................................................................38*
  Mualarung2016................................................................................................28*
  soiroichot................................................................................................41*
  WIN2020................................................................................................38*
  HaiNam92................................................................................................05*
  HUYEN6879................................................................................................99*
  anquanhnam................................................................................................02*
  Hoalanrung................................................................................................38*
  ansongaymai................................................................................................38*
  baycaobayxa................................................................................................45*
  Npt................................................................................................68*
  chungcumini................................................................................................91* 48*
  lanh5doC................................................................................................99* 38*
  thuyanh29................................................................................................91* 48*
  HON_CUA_DA................................................................................................68*
  khongcogihet................................................................................................99*
  ElMariachi................................................................................................55* 67*
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 13 số có 45 thưởng 7692 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 11 số có 45 thưởng 9090 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 45 thưởng 5263 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 14 số có 45 thưởng 7142 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 45 thưởng 11111 xu.
  @thichchotso : Chốt 9 số có 45 thưởng 11111 xu.
  @hongtutoan : Chốt 9 số có 45 thưởng 11111 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 45 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 45 thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 12 số có 45 thưởng 16666 xu.


  NICK- 19/01 - - 20/01 -
  dacbiet9982 80 79 77 89 76 75 74 73 71 91 70 68 67 66 65 92 64 62 6125 27 29 34 36 37 39 43 45 46 47 48 52 54 55 56 57 61 63 64
  toilatoi7x83 79 77 74 73 72 86 68 65 64 63 88 60 59 56 55 54 90 51 4751 52 49 45 53 44 43 54 42 36 58 35 34 60 33 30 61 27 26 62
  vivungonsong54 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7737 39 40 44 45 47 49 50 51 52 53 54
  quochuy92.................35 36 38 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59
  consokydieu.................20 24 26 33 35 36 38 39 42 44 45 47 48 51 53 54 56 57 60 62
  DuyManh92.................70 68 76 61 58 77 51 49 78 48 47 79 46 45 80 44 43 81 42 41
  xosoxmien.................93 95 96 97 98 99 01 02 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45
  bachthu3nhay.................34 36 40 42 43 45 49 51 52 54 58 59 60
  vietkieudanhlo.................35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  baoanhthu.................31 35 36 38 39 40 41 45 46 48 49 70 71 75 76 78 79 80 81 85
  chuoi.................14 41 46 64 69 96 19 91 54 45 90 09 36 63 68 86 18 81 09 90
  dongkhanh1994.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 40 41 42 43 45 46 47 48 49
  giahuy912.................52 51 70 48 47 71 45 43 72 42 41 74 39 38 75 36 34 81 32 31
  happyday.................05 06 09 14 18 20 23 24 27 30 32 33 36 39 41 42 45 48 49 50
  mo3cang.................06 07 08 15 16 17 18 25 26 27 35 36 45 50
  niemvuisohoc.................75 46 45 76 44 43 77 42 41
  thichchotso.................36 37 39 40 42 43 44 45 46
  hongtutoan.................38 39 41 43 44 45 47 49 50
  tuandjgj.................50 56 48 57 47 60 46 63 45 64 42 65 41 66 39 69 38 72 37 73
  vhg123.................00 03 05 19 26 35 40 41 43 45 49 50 51 52 53 54 57 58 66 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @miule : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 84* 79* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 19** 44* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 60* 44* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 60* 52** thưởng 9000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 19** thưởng 10000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 19** 59* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 58** 55* thưởng 9000 xu.
  @haxuanmai : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 09* 52** 25* thưởng 24000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 24** 09* thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 52** 25* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 19** thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 52** 25* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 31* 24** thưởng 45000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 44* 59* thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19** thưởng 18000 xu.
  @consovang : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 79* 69* thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 24** 84* thưởng 27000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 37* 37* thưởng 18000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @allwin99 : trúng loto 09* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 84* thưởng 25000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 52** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 59* 95* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 84* thưởng 24000 xu.


  NICK- 14/01 - - 15/01 - - 16/01 - - 17/01 - - 18/01 - - 19/01 - - 20/01 - - 21/01 -
  chutichhoidong50* 82*05*32*74*05*33*02*84*
  ditimbachthu............60* 00*60*64** 65*05*96*05* 48*60*
  chidanh1con........................67*36* 63*02* 20*84*80*59* 95*
  locroitrungdau....................................63* 36*41*80*33* 00*84*
  vivungonsong....................................91*59*96* 38*55* 99*52**
  allwin99................................................86*21*80* 48*09*
  zozozo................................................25* 17*19*15*40*
  danhlolayvo................................................59*55*99*37*
  sohochaylam................................................84*19*15*55*
  haiyen1295............................................................84* 48**55* 00*31* 24**
  Covid19............................................................38* 19*45*44* 59*
  XS360............................................................97*45* 05*37*
  dieuanh96............................................................19*02*84*
  OK6868............................................................39*55*19**
  consovang............................................................19* 48** 84*40*44*
  cuocchienso............................................................46*11*55*
  songque38............................................................84* 16*91*79*
  hatay88............................................................16*00*79* 69*
  hung83............................................................83* 38*99* 61**07*
  antamwin............................................................55* 52*40*55*
  Namha21............................................................33*28*24** 84*
  niemvuisohoc............................................................84*38*84*
  tengteng............................................................22* 77*38*37* 37*
  ngaoducacmien123............................................................55*75* 02*80*
  traucon............................................................80*41*24**
  bachthu3nhay........................................................................55* 00* 15*09* 52** 25*
  Cauamhanoi........................................................................40*44*
  chot10trung1........................................................................40*80*
  quangninh279........................................................................91*60*
  DuyManh92........................................................................68*40*
  tamhoncuada........................................................................68*24** 09*
  giahuy912........................................................................40* 15*55*
  motobike........................................................................41*69*
  vuanh886........................................................................38*69*
  chuoi........................................................................81** 28*09*
  nguyenyenlinh........................................................................68*52** 25*
  babylove........................................................................02*84*
  chilaconso........................................................................67*59*
  TM201210........................................................................99* 45*84*
  timlo2nhay........................................................................36*79*
  danvietanhhung........................................................................05*24**
  hoisohoc........................................................................45*44*
  soiroichot........................................................................41*55*
  langthangtimso........................................................................55*19**
  toilatoi7x........................................................................91*60*
  HaiNam92........................................................................05*09*
  anquanhnam........................................................................02*69*
  Hoalanrung........................................................................38*25*
  HUYEN6879........................................................................99*52**
  lanh5doC........................................................................99* 38*52** 25*
  khongcogihet........................................................................99*80*
  miule....................................................................................09*
  girlcity....................................................................................80*
  remix....................................................................................84*
  hongsontnth....................................................................................60*
  EmLaTatCa....................................................................................24**
  giacatgia....................................................................................55*
  quoctrong89....................................................................................84* 79*
  quochuy92....................................................................................19** 44*
  DAIPHAT88....................................................................................60* 44*
  Dodonguyen....................................................................................60*
  hoahuong....................................................................................07*
  mytamido....................................................................................24**
  shopeone....................................................................................19**
  thienduong01....................................................................................59* 95*
  emtapdanhlo....................................................................................79*
  Xyz18....................................................................................52**
  numoneyee....................................................................................60* 52**
  tinhyeucuatoi....................................................................................55*
  Uyennhi2019....................................................................................24**
  giangmobile....................................................................................37*
  qtv272....................................................................................84*
  khongsothua....................................................................................37*
  thuhuyengirl....................................................................................19**
  longhoang1970....................................................................................60*
  chutheanh....................................................................................19** 59*
  KINGTON....................................................................................52**
  TTPL7986....................................................................................31*
  DonaldTrump45....................................................................................80*
  saptrungtoroi....................................................................................55*
  NetCaFe....................................................................................95*
  baoanhthu....................................................................................44*
  vhg123....................................................................................19**
  hoaihd85....................................................................................84*
  vinamilk....................................................................................31*
  toanbatbai....................................................................................52** 25*
  phocuvangem....................................................................................95*
  vungtroisohoc....................................................................................55*
  vtvcab....................................................................................79*
  phuquoc....................................................................................95* 59*
  DINHMINHSON....................................................................................60*
  giacatde....................................................................................09*
  Chetvidep6789....................................................................................58** 55*
  haxuanmai....................................................................................09*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này