thanhtung245's Recent Activity

 1. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 01/07/2022.

  [ATTACH] BT 67 LÓT BỘ

  9CF9E076-FD9E-46B4-8ECA-AE145FB83BEA.jpeg 01/07/2022 at 16:48:20
 2. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 01/07/2022.

  [ATTACH] BT 37 LÓT BỘ

  4A5975B2-3106-4D85-9EA7-DD240AEF0E5B.jpeg 01/07/2022 at 16:36:52
 3. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 30/06/2022.

  [ATTACH] BT 81 ĐẦU 8

  7C059790-3617-4AD0-9173-4A20EE97547A.jpeg 30/06/2022 at 15:30:33
 4. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 30/06/2022.

  [ATTACH] BT 18 ĐÍT 8

  38FA0699-4C5E-450D-81E8-0578A9ACE485.jpeg 30/06/2022 at 15:29:29
 5. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 29/06/2022.

  [ATTACH] BT 34 ĐẦU 3

  FFAAE515-F8E5-4230-8FAA-385A97171A94.jpeg 29/06/2022 at 15:35:39
 6. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 29/06/2022.

  [ATTACH] BT 24 ĐẦU 2

  C6163FAE-7EB1-4A02-9694-5420EA73695B.jpeg 29/06/2022 at 15:34:39
 7. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 28/06/2022.

  [ATTACH] BT 02 LÓT BỘ

  EF4E5DFA-776F-4EC2-926B-057C47CB6318.jpeg 28/06/2022 at 16:16:36
 8. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 28/06/2022.

  [ATTACH] BT 20 ĐẦU 2

  45BDE211-26B1-47B9-A6B5-C83057E42C60.jpeg 28/06/2022 at 16:13:11
 9. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 27/06/2022.

  [ATTACH] BT 34 LÓT BỘ

  00528D99-F699-4BD7-BC2D-3E3AA554A730.jpeg 27/06/2022 at 16:58:22
 10. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 27/06/2022.

  [ATTACH] BT 39 ĐẦU 3

  80734615-E673-49C7-A65C-F845F157E117.jpeg 27/06/2022 at 16:56:38
 11. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 26/06/2022.

  [ATTACH] BT 36 436 LÓT BỘ

  82789AF8-A38A-42C4-9663-6D8B2F973F31.jpeg 26/06/2022 at 15:36:17
 12. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 26/06/2022.

  [ATTACH] BT 63 463 ĐÍT 3

  1672BE8C-A6DA-4ADD-B1E5-98B5776BF2B2.jpeg 26/06/2022 at 15:26:12
 13. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 25/06/2022.

  [ATTACH] BT 18 ĐẦU 1

  169481E2-F9F3-4EAC-BA04-35B2241B2373.jpeg 25/06/2022 at 16:30:30
 14. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 25/06/2022.

  [ATTACH] BT 81 ĐÍT 1

  CC10244C-684A-44C0-ACE7-A055B52D1A85.jpeg 25/06/2022 at 16:22:36