Awarded Medals

  1. Được tặng: 06/05/2016

    Giải nhì Dàn đặc biệt


    Reason: TOP 2 thi Dàn Đặc biệt hàng ngày