Trophies Awarded to nmu1

 1. 100
  Được tặng: 09/10/2019

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Được tặng: 08/09/2019

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 100
  Được tặng: 07/09/2019

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 1000
  Được tặng: 13/06/2019

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.