Awarded Medals

  1. Được tặng: 04/10/2016
  2. Được tặng: 01/06/2016
  3. Được tặng: 06/05/2016

    Giải nhất Loại đặc biệt


    Reason: TOP 1 Loại Đặc biệt