CatLinhHD's Recent Activity

 1. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN 64 SỐ 9x...

  16/01/2022 at 17:19:11
 2. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN MỞ BÁT 9x...

  16/01/2022 at 17:18:56
 3. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  DÀN THEO PP RIÊNG ACE THAM KHẢO. Ngày 01/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 02/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 03/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 04/1/2022 ăn 9x8x Ngày 05/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 06/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 07/1/2022 ăn 9x8x7x6x Ngày 08/1/2022 ăn 9x8x7x6x...

  16/01/2022 at 17:18:41
 4. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Dàn 10 bạn 9x...

  16/01/2022 at 17:18:26
 5. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Dàn 20 bạn 9x...

  16/01/2022 at 17:18:11
 6. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 10 bạn - Mức 2 8: (2 số) 15 66 - Mức 3 0: (2 số) 05 99 - Mức 3 2: (1 số) 25 - Mức 3 6: (1 số) 00 - Mức 3 7: (3 số) 11 43 93 - Mức 3 8: (4 số) 02 04 71 89 - Mức 4 0: (2 số) 17 57 - Mức 4 2: (1 số) 55 - Mức 4 3: (3 số) 22 51 77 - Mức...

  16/01/2022 at 17:17:56
 7. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 20 bạn - Mức 6 3: (1 số) 05 - Mức 6 8: (1 số) 25 - Mức 7 0: (1 số) 66 - Mức 7 1: (1 số) 04 - Mức 7 2: (1 số) 15 - Mức 7 3: (2 số) 02 89 - Mức 7 5: (2 số) 22 77 - Mức 7 7: (1 số) 17 - Mức 8 2: (3 số) 43 48 92 - Mức 8 3: (1 số) 71 -...

  16/01/2022 at 17:16:31
 8. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 0x - Mức 0: (2 0 số) 00 02 04 05 08 09 11 13 33 38 42 50 53 55 62 69 77 79 88 92 - Mức 1: (2 5 số) 07 12 20 22 25 29 36 40 41 43 44 48 52 57 68 71 73 83 87 89 90 93 95 96 99 - Mức 2: (3 3 số) 01 03 06 10 15 17 21 24 26 27 32 34 35 47 49...

  16/01/2022 at 17:16:16
 9. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 2x - Mức 1: (1 số) 04 - Mức 2: (1 số) 05 - Mức 3: (2 số) 38 77 - Mức 4: (5 số) 22 33 57 69 88 - Mức 5: (6 số) 11 48 50 62 71 79 - Mức 6: (9 số) 02 08 13 36 40 41 42 73 92 - Mức 7: (8 số) 00 15 25 53 55 89 93 99 - Mức 8: (5 số) 17 35...

  16/01/2022 at 17:16:01
 10. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 4x - Mức 6: (2 số) 04 05 - Mức 9: (1 số) 71 - Mức 1 0: (1 số) 15 - Mức 1 1: (1 số) 66 - Mức 1 2: (1 số) 13 - Mức 1 3: (1 số) 48 - Mức 1 4: (2 số) 22 57 - Mức 1 5: (5 số) 02 17 25 77 92 - Mức 1 6: (4 số) 36 69 73 79 - Mức 1 7: (6 số)...

  16/01/2022 at 17:15:46
 11. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 7x - Mức 2 1: (1 số) 25 - Mức 2 3: (1 số) 89 - Mức 2 4: (2 số) 02 05 - Mức 2 6: (1 số) 43 - Mức 2 7: (2 số) 15 17 - Mức 2 8: (1 số) 66 - Mức 2 9: (1 số) 77 - Mức 3 0: (4 số) 01 08 22 75 - Mức 3 1: (2 số) 48 92 - Mức 3 2: (3 số) 00...

  16/01/2022 at 17:15:31
 12. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  Mức 9x - Mức 2 6: (1 số) 66 - Mức 2 9: (3 số) 22 25 89 - Mức 3 1: (5 số) 11 15 17 77 99 - Mức 3 2: (3 số) 02 12 43 - Mức 3 3: (3 số) 04 05 09 - Mức 3 4: (9 số) 00 01 03 35 73 79 92 93 95 - Mức 3 5: (5 số) 21 44 48 50 98 - Mức 3 6: (8 số)...

  16/01/2022 at 17:15:16
 13. CatLinhHD thích bài viết của nhat_chi_mai trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  [ATTACH] - Mức 0: (5 1 số) 01 03 06 07 08 10 18 21 23 24 26 28 29 30 32 34 35 40 41 42 44 45 46 47 49 50 51 53 54 56 58 60 62 63 64 65 67 69 70 74 80 81 82 83 85 87 90 92 94 96 97 - Mức 1: (2 8 số) 05 09 13 14 16 19 20 27 31 33 36 37 38 39 55 57...

  upload_2022-1-16_18-38-42.png 16/01/2022 at 17:15:01
 14. CatLinhHD thích bài viết của SamSam19 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  [SPOILER] 9x...

  16/01/2022 at 17:14:46
 15. CatLinhHD thích bài viết của NTA123456 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 1/2022.

  ĐIỂM 2X+7X+3X+6X+5X+0X+2X+7X+7X+8X+9X+3X+3X+3X+10X=85Đ Ngày 16-01-2022 9X...

  16/01/2022 at 17:14:31renec