PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Canh1102 : trúng loto 48* 24* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 59* 95* 32* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 84* 48* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 52* 46* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 84* 24* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 55** 15* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 44* 30* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 48* 92* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 15* 55** thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 84* 36** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 33* 59* thưởng 6000 xu.
  @Phuc0123 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @X155 : trúng loto 95* 15* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 30* 55** thưởng 30000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* 44* thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 33* 24* thưởng 20000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @hieplode : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 36** thưởng 20000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 48* 15* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @Hailao : trúng loto 01** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 55** thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55** thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @remix : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 55** thưởng 24000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 36** thưởng 24000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HaoNam22 : trúng loto 52* 48* thưởng 30000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 52* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 33* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 36** thưởng 48000 xu.


  NICK- 18/11 - - 19/11 - - 20/11 - - 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 -
  anhQuanday17*97*33*43* 34*36*42*06*36**
  dieuanh96............04*06*64* 83*98* 84*74*55*33*
  hoisohoc........................41* 14*15***47*74*71*24*
  vuquy48........................06*68*84*63*55*52*
  mtq........................15*06*80*17**32* 52*52*
  HaoNam22....................................79*47*11*32* 52*52* 48*
  quangninh279....................................19*92*89** 98*74* 47*52*
  HoangMinhTu................................................92*83*55*55**
  TM201210................................................33*74*92*92*
  chaonammoi................................................84*17**69*36**
  locroitrungdau................................................36*54*52*15*
  danvietanhhung............................................................52*88*33*
  soiroichot............................................................37*71* 74* 47*33*
  loveyouloveyou............................................................52* 25* 83*20*92*
  AffCup............................................................11*52* 55*24*
  kocannoinhieu............................................................09*06*92*
  cucaitron............................................................31**20*44*
  kepbang............................................................16*71*52*
  baycaobayxa............................................................52*52*55**
  chosau18h............................................................39** 52*45*55**
  hoanghonxanh............................................................52* 25*32*85*
  remix............................................................63*15*52*
  danv411............................................................89**85*33*
  mualanh2020............................................................16*52*15*
  X155........................................................................06*95* 15*
  ditimbachthu........................................................................79* 88*30* 55**
  MRNam86........................................................................92*48* 44*
  Npt........................................................................40*33* 24*
  hongtutoan........................................................................52*59*
  vungtroisohoc........................................................................88*92*
  anhnumberone........................................................................61* 71*15*
  traucon........................................................................06*44*
  buihung88........................................................................83*59* 95*
  nguyenyenlinh........................................................................52*85*
  alololo........................................................................92*36**
  giahuy912........................................................................47*24*
  timlo2nhay........................................................................69*46*
  phocuvangem........................................................................88*15*
  hieplode........................................................................83* 74*85*
  HUYEN6879........................................................................88*24*
  baoanh2016........................................................................88*36**
  allwin99........................................................................40*48* 84*
  lienquan2019........................................................................83*48*
  thuhuyengirl........................................................................32*44*
  muahe2019........................................................................71*24*
  giacmotrua........................................................................79*24*
  TTPL7986........................................................................15* 20*48* 15*
  danhlolayvo........................................................................74* 47*95*
  mytamido........................................................................20*46*
  hatay88........................................................................55*15*
  DonaldTrump45........................................................................70** 71*59* 95*
  Hailao........................................................................45*01**
  Canh1102....................................................................................48* 24*
  cuocchienso....................................................................................59* 95* 32*
  kovachin....................................................................................84* 48*
  danhnhothoi....................................................................................84*
  kyniemxua....................................................................................55**
  lamlaitudau2020....................................................................................52* 46*
  shopeone....................................................................................84* 24*
  khongcogihet....................................................................................95*
  visaolaithe....................................................................................24*
  tuankhang1980....................................................................................55** 15*
  thuyanh29....................................................................................24*
  mrpts....................................................................................30*
  sohochaylam....................................................................................59*
  quochuy92....................................................................................24*
  langthangtimso....................................................................................85*
  sangtruatoi....................................................................................52*
  caligo....................................................................................44* 30*
  quocanhht....................................................................................48* 92*
  toilatoi7x....................................................................................48* 84*
  WIN2020....................................................................................15* 55**
  miule....................................................................................48*
  selaylaitatca....................................................................................85*
  chutheanh....................................................................................90*
  bababyby....................................................................................44*
  chungcumini....................................................................................32*
  hyvongwin....................................................................................84* 36**
  XS360....................................................................................36**
  Quantubaothu77....................................................................................33*
  chidanh1con....................................................................................84*
  co3bich....................................................................................33*
  EMGAI8864....................................................................................92*
  vivungonsong....................................................................................15*
  huyenhuyen....................................................................................36**
  kemngot....................................................................................95*
  HoangToan....................................................................................32*
  minhdiep....................................................................................33* 59*
  Phuc0123....................................................................................70*
  bacnholode....................................................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @KINGTON : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @sohochaylam : Chốt 7 số có 13 thưởng 14285 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 11 số có 13 thưởng 9090 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @anquanhnam : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @babylove : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @chungcumini : Chốt 13 số có 13 thưởng 7692 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @traucon : Chốt 10 số có 13 thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 11 số có 13 thưởng 18181 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 13 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @qtv272 : Chốt 14 số có 13 thưởng 35714 xu.


  NICK- 21/11 - - 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 -
  qtv27233 34 38 39 70 74 75 78 79 83 84 87 88 89 92 93 96 97 9891 92 93 95 96 97 9978 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97 9829 30 33 34 36 38 40 43 45 47 49 54 56 58 59 60 6303 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18
  traucon...................................................38 40 43 44 45 47 52 53 54 56 59 61 62 63 6501 03 07 10 11 12 13 16 17 19
  langthangtimso...................................................52 55 56 57 58 64 6503 04 05 12 13 14 15 18 21 22 23
  TLong888...................................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 0430 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93 42
  KINGTON....................................................................98 99 02 03 04 05 12 13 14 15 22 23 24 25 32 33 34
  khongcohoiket....................................................................03 05 07 10 13 14 15 16 19 23 25 28 29
  sohochaylam....................................................................94 17 16 15 95 14 13
  QuocLinh88....................................................................09 10 11 13 15 18 19 21 22 23 25
  SoiLoto....................................................................10 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 72
  kemngot....................................................................12 13 15 18 19 40 41 42 43 45 48 49 50
  anquanhnam....................................................................00 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 95 96 97
  babylove....................................................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  chungcumini....................................................................08 11 12 13 14 15 17 18 21 23 27 30 31
  giahuy912....................................................................00 01 04 05 07 09 10 11 13 15 16 19 20 21 22 90 91 95 98 99
  phuquoc....................................................................01 03 04 05 06 09 10 12 13 18 21 22 23 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (26/11/2021 at 05:29:34)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 32* 45** thưởng 15000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 46* 64** 67* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 67* 76* 79* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 67* 98* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* 46* 64** thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 32* 29* thưởng 10000 xu.
  @anhdacbiet9999 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @ANHDANC888S9 : trúng loto 56* 56* 56* thưởng 9000 xu.
  @ANHIEMA8888S : trúng loto 56* 56* thưởng 10000 xu.
  @anhton999 : trúng loto 56* 56* thưởng 10000 xu.
  @banggg88s : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @KYNGUYENBUI8S : trúng loto 56* 56* thưởng 10000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 46* 64** thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 76* 63* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 10* 60* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 30* 98* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 63* 32* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 46* 64** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @songla : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 74* 63* thưởng 6000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 41* 27* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 61* 60* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @online99 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 42* 45** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 63* 72** thưởng 9000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 21* 98* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @QTBT : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Khovilode83 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 29* 30* thưởng 20000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 64** 46* 30* thưởng 24000 xu.
  @shopeone : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 79* 95* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 79* 76* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 41* 41* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 10* 64** thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 41* 45** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 64** 46* thưởng 27000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 46* 64** thưởng 27000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 61* 41* thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 42* 41* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 72** thưởng 30000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 72** thưởng 30000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 98* 42* thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 63* 79* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 41* 60* thưởng 40000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64** thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @kepbang : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @remix : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 76* thưởng 25000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 79* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 45** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mtq : trúng loto 72** 32* thưởng 105000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 98* thưởng 21000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 95* thưởng 21000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬP BẢNG VÀNG
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 10 thưởng 8333 xu.
  @tuandjgj : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @Covid19 : Chốt 17 số có 10 thưởng 5882 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : Chốt 7 số có 10 thưởng 14285 xu.
  @OK6868 : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 12 số có 10 thưởng 8333 xu.
  @bacnholode : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 6 số có 10 thưởng 16666 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 10 thưởng 12500 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 19 số có 10 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @qtv272 : Chốt 14 số có 10 thưởng 35714 xu.


  NICK- 22/11 - - 23/11 - - 24/11 - - 25/11 - - 26/11 -
  qtv27291 92 93 95 96 97 9978 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 95 97 9829 30 33 34 36 38 40 43 45 47 49 54 56 58 59 60 6303 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 1809 10 19 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  anquanhnam...................................................00 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 95 96 9701 02 04 06 07 10 11 13 14 15 16 18 20 22 23 97
  khongcohoiket...................................................03 05 07 10 13 14 15 16 19 23 25 28 2901 05 07 08 09 10 56 61 62 63 64 65 69 70 71 80 81 89 90
  EM2020....................................................................91 94 95 01 04 10 11 12 13 15 16 17 19 21 24 25 31 34
  vhg123....................................................................02 03 07 08 10 14 19 20 23 24 26 31 34 35 36 38 39 42 43 55
  Cauamhanoi....................................................................03 04 08 10 11 12 13 14 18 30 31 32
  tuandjgj....................................................................00 01 05 07 09 10 14 15 17 19 21 24 25 27 29 30 34
  Covid19....................................................................01 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 25 28
  toilatoi7x....................................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 95
  chutheanh....................................................................46 64 14 41 01 10 19 91 33 88
  nonanoni....................................................................10 12 16 19 82 85 89
  OK6868....................................................................08 09 10 11 15 16 18 20 24 25
  thienduong01....................................................................00 01 02 04 07 09 10 11 13 14 16 19
  bacnholode....................................................................80 49 47 44 83 40 29 85 26 22 86 21 17 13 92 12 10 94
  cuocchienso....................................................................01 04 06 08 10 13 14 15 16 17 19 24 26 28
  HaiNam92....................................................................00 01 03 05 08 09 10 12 14 17 18 19 21 26 28 91 92 94 96 99
  khongsothua....................................................................09 10 15 16 20 21
  lamlaitudau2020....................................................................01 03 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 27 98
  thichchotso....................................................................92 94 95 98 99 10 12 13 16 17 18 19 30 31 34 35 36 37 38 40
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hongtutoan : trúng loto 91* 16* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 95* 36* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 36* 66* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 36* 88* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 66* 88* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 05* 16* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 44*** thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 44*** thưởng 15000 xu.
  @giacatde : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 91* 40* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 44*** thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thuylong88 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bachthu40 : trúng loto 71* 17* 05* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 85* 88* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 91* 36* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 44*** thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 40* 25* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 18* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 73* 95* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 44*** thưởng 27000 xu.
  @shopeone : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 44*** 25* thưởng 36000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 40* 36* thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 44*** thưởng 27000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 05* 89* thưởng 24000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 84* thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 66* thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 24* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14* thưởng 25000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* thưởng 25000 xu.
  @remix : trúng loto 17* 71* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 40* thưởng 18000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 80* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 17* 71* thưởng 48000 xu.
  @mtq : trúng loto 84* thưởng 24000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 24 thưởng 8333 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 8 số có 24 thưởng 12500 xu.
  @babylove : Chốt 11 số có 24 thưởng 9090 xu.
  @miule : Chốt 7 số có 24 thưởng 14285 xu.
  @amthanhmoi : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @happyday : Chốt 15 số có 24 thưởng 6666 xu.
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 24 thưởng 5555 xu.
  @mo3cang : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @mytamido : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @chilaconso : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 12 số có 24 thưởng 8333 xu.
  @giangmobile : Chốt 13 số có 24 thưởng 7692 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : Chốt 10 số có 24 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @vinamilk : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @vivungonsong : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @khongcogihet : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 24 thưởng 10526 xu.
  @EM2020 : Chốt 19 số có 24 thưởng 10526 xu.
  @OK6868 : Chốt 8 số có 24 thưởng 25000 xu.
  @bacnholode : Chốt 12 số có 24 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @anquanhnam : Chốt 19 số có 24 thưởng 15789 xu.


  NICK- 25/11 - - 26/11 - - 27/11 -
  anquanhnam00 03 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 95 96 9701 02 04 06 07 10 11 13 14 15 16 18 20 22 23 9724 48 51 21 53 54 20 55 57 17 60 61 15 62 64 14 65 66 11
  Cauamhanoi.................03 04 08 10 11 12 13 14 18 30 31 3201 02 14 15 16 17 18 19 23 24 32 33 41 42 50 51 60 61 62
  EM2020.................91 94 95 01 04 10 11 12 13 15 16 17 19 21 24 25 31 3402 04 05 06 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 94 95 96 97
  OK6868.................08 09 10 11 15 16 18 20 24 2510 19 20 22 23 24 25 28
  bacnholode.................80 49 47 44 83 40 29 85 26 22 86 21 17 13 92 12 10 9405 06 07 11 12 14 15 17 20 21 23 24
  langthangtimso..................................03 04 06 08 09 10 13 17 20 24 27 30
  mrpts..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  QuocLinh88..................................19 20 23 24 27 88 90 91
  babylove..................................39 73 34 74 30 75 29 76 24 77 20
  miule..................................10 14 19 20 22 23 24
  amthanhmoi..................................72 47 46 74 44 76 42 41 77 40 29 78 28 27 79 26 80 24
  happyday..................................01 05 06 10 11 14 15 17 23 24 26 29 32 33 35
  lanh5doC..................................03 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 94 97 99
  mo3cang..................................14 18 20 22 24 28 30 32 34
  mytamido..................................21 22 23 24 25 26
  saptrungtoroi..................................23 24 25 30 31 32 33 34 61 62 63 64 65 70 71 72
  vungtroisohoc..................................24 26 27 28 29 31 34 35 36 37 39 41 44 45 46 48 49
  NgocNgoc..................................02 12 17 20 22 24 26 27 28 29 37 38 42 47 57 62 67 82 92 97
  Quantubaothu77..................................24 42 25 52 07 70
  chilaconso..................................21 22 23 24 25 29 30 31 32
  emtapdanhlo..................................14 15 16 17 19 24 26 28 34 41 42 43
  giangmobile..................................08 10 12 15 17 18 21 24 27 30 33 35 38
  nguyenyenlinh..................................09 11 13 15 17 18 19 20 22 24
  tengicungduoc..................................32 31 30 28 86 25 24 23 22 87
  thuyanh29..................................15 16 17 18 19 24
  vinamilk..................................22 23 24 31 32 33
  vivungonsong..................................75 76 77 79 00 01 02 03 04 05 06 07 09 20 21 22 23 24 25
  alololo..................................17 18 05 19 20 21 22 23 24 25 04 26 27 28 29 33 34 03 35
  danhlolayvo..................................23 24 76 78 79 82 83 84 85 86 87 89 91 92 94 96 99
  dongkhanh1994..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  khongcogihet..................................00 01 03 05 06 09 10 14 18 19 23 24 27 28 29 76
  Thuminh..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)


   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (27/11/2021 at 19:37:42)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : trúng loto 88** 67* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 88** 45* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95** 02* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 02* 67* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 63* 40* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 00* 46* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 02* 67* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @OKWIN : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Hailao : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @timbtd : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mualanh2020 : trúng loto 41* 88** thưởng 30000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45* 88** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* 46* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 82* 40* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 63* 43* thưởng 30000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 40* 95** thưởng 45000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 57* thưởng 9000 xu.
  @consovang : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 46* 21* thưởng 18000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 21* 46* thưởng 18000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 63* 82* thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 43* 69* thưởng 18000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 45* 67* thưởng 18000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 95** thưởng 30000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 46* 21* thưởng 40000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 67* 69* thưởng 24000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @EMGAI8864 : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 95** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 78* thưởng 25000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 46* thưởng 18000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* 40* thưởng 36000 xu.
  @remix : trúng loto 95** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* 06* thưởng 42000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 63* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 02* 95** thưởng 72000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 43* thưởng 27000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 9 số có 88 thưởng 11111 xu.
  @anhQuanday : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @cuocchienso : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @cachimvanganh : Chốt 8 số có 88 thưởng 12500 xu.
  @consokydieu : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 14 số có 88 thưởng 7142 xu.
  @minhlonghn : Chốt 11 số có 88 thưởng 9090 xu.
  @MRNam86 : Chốt 6 số có 88 thưởng 16666 xu.
  @phocuvangem : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @quochuy92 : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 19 số có 88 thưởng 5263 xu.
  @ansongaymai : Chốt 7 số có 88 thưởng 14285 xu.
  @Canh1102 : Chốt 18 số có 88 thưởng 5555 xu.
  @Emailty : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @hieplode : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 17 số có 88 thưởng 5882 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 15 số có 88 thưởng 6666 xu.
  @vuvanvinh : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @miule : Chốt 9 số có 88 thưởng 22222 xu.
  @happyday : Chốt 19 số có 88 thưởng 10526 xu.
  @lanh5doC : Chốt 18 số có 88 thưởng 11111 xu.


  NICK- 27/11 - - 28/11 -
  miule10 14 19 20 22 23 2484 85 88 89 92 93 94 98 99
  happyday01 05 06 10 11 14 15 17 23 24 26 29 32 33 3568 69 73 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 96 98
  lanh5doC03 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 94 97 9973 76 78 79 80 81 82 83 86 88 89 90 91 92 93 96 98 99
  anhnumberone.................88 89 90 91 92 93 97 98 99
  anhQuanday.................72 76 77 78 79 81 82 86 87 88 89 90 92 95 96 98 99
  cuocchienso.................83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 96 97 99
  HUYEN6879.................05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 27 32 87 88 89 90 96
  shopeone.................84 87 88 89 91 94 96 97 98 99
  baoanh2016.................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  baycaobayxa.................77 78 79 80 83 87 88 89 92 97 98 99
  cachimvanganh.................82 84 88 91 93 97 98 99
  consokydieu.................73 74 75 76 79 80 82 84 86 88 89 91 93 94 96 97 99
  hoaihd85.................82 83 84 85 86 87 88 89 91 94 95 96 98
  hoanghonxanh.................15 16 17 19 40 59 60 61 62 64 66 67 68 80 82 84 85 86 88 89
  locroitrungdau.................60 61 68 70 72 78 81 85 86 87 88 89 90 98
  minhlonghn.................72 23 78 21 81 18 85 15 87 14 88
  MRNam86.................88 90 92 93 95 96
  phocuvangem.................70 73 74 75 79 82 84 88 89 91 93 94 97 98 99
  quochuy92.................76 77 78 82 83 85 87 88 92 93 94 97 98
  tinhtuoisang.................86 88 89 90 91 93 95 97 98 99
  tuankhang1980.................84 85 88 89 91 93 94 97 98 99
  vaobothoi.................77 78 79 80 81 84 86 87 88 90
  vietkieudanhlo.................61 62 64 65 68 71 72 74 75 78 81 82 84 85 88 91 92 94 95 98
  TM201210.................22 26 27 28 32 36 38 39 42 45 46 48 52 54 81 82 84 86 88
  ansongaymai.................82 83 84 85 87 88 89
  Canh1102.................62 64 69 70 72 75 78 79 80 82 84 85 88 89 90 94 98 99
  Emailty.................69 70 72 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 95
  haiyen1295.................77 79 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 97 99
  hieplode.................27 72 75 76 77 79 82 85 86 88 89 90 92 95 97 98
  loveyouloveyou.................32 33 66 69 72 73 75 78 79 82 87 88 89 93 96 97 98
  toanbatbai.................34 35 36 37 38 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vuanh886.................79 81 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 98
  vuvanvinh.................85 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mtq : trúng loto 80* 60* thưởng 10000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 64* 88* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 00* 20* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @vuvanvinh : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hieplode : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 00* 31* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 35* 97* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 10* 20* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 63** thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 97* 00* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @online99 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @ThanhTinh48 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @manhtuan22 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @AffCup : trúng loto 64* 40* thưởng 20000 xu.
  @Hailao : trúng loto 90* 63** thưởng 30000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* 75* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 63** thưởng 20000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @amthanhmoi : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @mylove279 : trúng loto 31* 97* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 63** thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @timbtd : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DAIPHAT88 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 10* 88* thưởng 24000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @HUUHOANG : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 20* 97* thưởng 24000 xu.
  @chuoi : trúng loto 24* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* 10* thưởng 24000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 20* 73* thưởng 24000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 87** thưởng 24000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 34* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 24* 60* thưởng 50000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 00* 60* thưởng 50000 xu.
  @shopeone : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 34* 63** thưởng 45000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63** 00* thưởng 45000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @bacnholode : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 24* thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 64* thưởng 30000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 21* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 97* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 73* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 34* 43* thưởng 48000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 24* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 34* thưởng 30000 xu.


  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG


  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @Covid19 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @kemngot : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @sohochaylam : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @thichchotso : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @OKWIN : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @chidanh1con : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @choisoxo : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @vtvcab : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @xosoxmien : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @XS360 : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @adayroihihi : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @allwin99 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @bababyby : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @consovang : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @cucaitron : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @mtq : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @online99 : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @baoanh2016 : Chốt 13 số có 87 thưởng 15384 xu.
  @Canh1102 : Chốt 18 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @consokydieu : Chốt 12 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 87 thưởng 10526 xu.
  @vuanh886 : Chốt 11 số có 87 thưởng 18181 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 -
  cuocchienso83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 96 97 9977 78 81 84 85 86 87 88 91 94 95 96 97 98
  baoanh201687 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9974 77 79 80 81 84 87 89 90 91 94 97 99
  Canh110262 64 69 70 72 75 78 79 80 82 84 85 88 89 90 94 98 9967 69 70 71 76 77 78 80 81 85 87 89 91 94 96 97 98 99
  consokydieu73 74 75 76 79 80 82 84 86 88 89 91 93 94 96 97 9963 65 66 67 68 69 81 83 84 85 86 87
  loveyouloveyou32 33 66 69 72 73 75 78 79 82 87 88 89 93 96 97 9875 76 77 78 79 82 84 86 87 91 92 94 96 97
  vietkieudanhlo61 62 64 65 68 71 72 74 75 78 81 82 84 85 88 91 92 94 95 9832 36 37 38 61 62 66 67 68 71 72 76 77 78 81 82 86 87 88
  vuanh88679 81 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 9828 29 32 36 37 38 39 41 82 87 88
  babylove.................73 74 76 78 79 80 81 82 83 85 87
  Covid19.................87 89 93 95 96 97 99
  kemngot.................80 83 87 89 90 92 96 98 99
  sohochaylam.................43 85 41 87 40 19 88 18 17 89 15 90 14
  thichchotso.................79 83 86 87 89 92 96 97 99
  danlode2k2.................74 78 81 82 83 84 87 89 92 96 98
  OKWIN.................82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 95
  chidanh1con.................83 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 99
  choisoxo.................24 72 73 75 78 81 82 83 84 86 87 88 90 92 93 95
  luonluontop1.................72 73 74 76 78 81 87 91 94 96
  quoctrong89.................78 80 81 84 85 86 87 91 93 94 95 96 99
  vtvcab.................87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  xosoxmien.................86 87 88 89 90 92 93 99
  XS360.................77 78 80 84 85 86 87 93 94 95 96 99
  adayroihihi.................62 67 68 71 72 77 78 81 82 87 88 91 92 97 98
  allwin99.................71 73 78 80 82 84 87 88 89 91 93 96 98
  bababyby.................79 82 85 86 87 88 89 92 95 96 97 98 99
  consovang.................24 26 27 33 74 75 76 77 79 80 84 86 87 88 93 94 96 97 99
  cucaitron.................83 86 87 90 91 92 93 96 97
  dacbiet99.................79 82 84 87 88 92 94 97 98
  mtq.................83 84 86 87 88 92 93 97
  online99.................77 78 79 80 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Ronaldo7.................70 73 74 75 78 79 84 87 91 97
  WIN2020.................76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 96 97
  yeusohoc.................73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 87 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/11/2021 at 19:22:40)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/11/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : trúng loto 92* 60* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 96** 98* thưởng 15000 xu.
  @anhbanhs888 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 50* 58* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 50* 30* thưởng 6000 xu.
  @HaoNam22 : trúng loto 60* 96** thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @bachthu40 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 30* 96** thưởng 9000 xu.
  @caligo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 83* 38** thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 76** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @aongasuus888 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @QuocLinh88 : trúng loto 43* 68* thưởng 20000 xu.
  @mtq : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 96** thưởng 20000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @cachimvanganh : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @baoanh2016 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @tengicungduoc : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @vanmaymoi : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98* 60* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @online99 : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @NguyenAnh6886 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 65* 60* thưởng 30000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 79* 92* thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 50* 79* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @tengteng : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 68* 79* thưởng 24000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 41* 96** thưởng 36000 xu.
  @kemngot : trúng loto 76** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chilaconso : trúng loto 38** 83* 68* thưởng 60000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 50* thưởng 25000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @choisoxo : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 83* 38** thưởng 54000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 76** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 76** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @vuquy48 : trúng loto 76** thưởng 66000 xu.

  ĐANG CẬP NHẬT BẢNG VÀNG

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @giangmobile : Chốt 13 số có 38 thưởng 7692 xu.
  @quochuy92 : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 15 số có 38 thưởng 6666 xu.
  @vinamilk : Chốt 13 số có 38 thưởng 7692 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @vaobothoi : Chốt 17 số có 38 thưởng 5882 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @manhtuan22 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @hoahuong : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 11 số có 38 thưởng 9090 xu.
  @vuquy48 : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @hongtutoan : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.
  @mylove279 : Chốt 9 số có 38 thưởng 11111 xu.
  @numoneyee : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @sangtruatoi : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 16 số có 38 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 38 thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/11 - - 29/11 - - 30/11 -
  vuanh88679 81 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 9828 29 32 36 37 38 39 41 82 87 8878 61 58 57 56 91 55 54 51 38 94 37 36 35 34 31 95 28 27 26
  adayroihihi.................62 67 68 71 72 77 78 81 82 87 88 91 92 97 9801 02 03 08 09 11 12 18 21 23 29 32 33 38 39 41
  EM2020..................................02 09 12 18 19 20 21 23 27 28 29 32 37 38 39 75 76 78
  giangmobile..................................36 37 38 39 12 42 48 49 51 57 11 58 60
  quochuy92..................................15 18 19 20 21 23 24 25 28 29 30 31 33 34 35 38 39 40 41
  saptrungtoroi..................................21 22 28 29 30 31 38 39 40 46 48 49 56 58
  tuankhang1980..................................27 29 36 38 42 48 51 52 56 58 60 61 62 01 63
  vinamilk..................................27 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45
  khongcohoiket..................................21 23 24 26 28 29 31 32 33 35 37 38 39 41 42 44 46 47
  vaobothoi..................................33 34 37 38 39 42 43 46 47 48 49 51 52 55 56 57 58
  vhg123..................................00 01 07 08 12 17 24 27 28 32 34 36 38 39 40 42 43 47 52 55
  manhtuan22..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  bietphailamsaoday..................................25 26 28 29 30 31 34 35 37 38 40 43 46 49 52 53
  chot10trung1..................................58 57 56 52 50 49 48 47 46 42 40 39 38 37 36 32 30 29
  hoahuong..................................43 40 75 38 77 37 34 82 28 25 83 20 84 10 07 86
  kocannoinhieu..................................33 36 37 38 40 42 45 46 47 48 49
  vuquy48..................................31 34 35 37 38 40 43 44 46 47 49 53 56 61 62 64 65 67
  binbinhn..................................36 38 40 43 44 45 47 53 54 59 61 63 68 70 71 74
  hongtutoan..................................31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 46 47 48
  mylove279..................................37 38 39 40 41 45 46 85 90
  numoneyee..................................34 38 39 40 41 43 47 48 50 52 56 57 59 65 68 74 75 78
  ptsmr..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  quangninh279..................................22 27 28 29 31 32 37 38 39 51 52 57 58 59 71 72 77 78 79
  sangtruatoi..................................38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  SoiLoto..................................20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41
  zozozo..................................28 36 38 40 46 48 50 56 60 62 63 64 65 66 68 69 78 80
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec