PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96* 69** thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 18** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 18** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 94* 69** thưởng 9000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 47* 74* 04* thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 69** 96* thưởng 18000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* 71* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33* 35* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 10* 71* thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 94* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73** thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 18** 35* thưởng 27000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69** 96* thưởng 27000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 64* 86* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 59* 47* 74* thưởng 36000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 73** thưởng 24000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 62** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 96* 69** 20* thưởng 72000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73** thưởng 36000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 73** thưởng 36000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 58* thưởng 30000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 -
  cutibatlo69*44* 99*12*44* 77*69* 86*96* 69** 20*
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**
  quocanhht89*99* 44*88*77*69*73**
  habongda200244* 99*85*58*85*58*58*
  luonluontop1............71**50* 16*44*48*42*
  antamwin........................63** 32*12* 21**69* 21*59* 47* 74*
  thuyanh29........................43*12* 21**24**47*
  ViettelDaily........................43*77*37* 73*73**
  giahuy912........................89*37*62* 99*62**
  Axz23....................................57*40*10* 71*
  minhdiep....................................21** 12*41*71*
  ductrinh....................................09* 38*78*94*
  NetCaFe....................................68*48* 40*94*
  danv411....................................14*69*35*
  kyniemxua....................................68*21*73**
  chuoi....................................09* 28*31*18** 35*
  vuanh886....................................68*69*69** 96*
  hatay88....................................91* 15*99* 48*20*
  songque38....................................44* 51*24**33*
  hoahuong....................................33*62*64* 86*
  tuandjgj....................................91*45*92*
  dieuanh96................................................48* 31*47* 74* 04*
  anquanhnam................................................45*35*
  anhQuanday................................................89* 98*04*
  soiroichot................................................99*86*
  danhnhothoi................................................99*69** 96*
  khongsothua................................................86* 24**86*
  yeusohoc................................................72* 41*59* 71*
  hoanghonxanh................................................98* 89*47*
  locroitrungdau................................................45*47* 74*
  chutichhoidong................................................40*20*
  binbinhn................................................45* 47*64*
  sohochaylam................................................98*33* 35*
  motobike................................................24** 89*33*
  Hoalanrung................................................24**04*
  niemvuisohoc................................................86*59*
  Ronaldo7................................................62*92*
  vaobothoi................................................98* 89*42*
  buihung88................................................69*33*
  chutheanh............................................................51*
  thienduong01............................................................35*
  Hoanglam2006............................................................71*
  timlo2nhay............................................................51*
  minhquang2016............................................................80*
  ptsmr............................................................80*
  TLong888............................................................10*
  HoangMinhTu............................................................51*
  shopeone............................................................97*
  tuankhang1980............................................................47*
  baoanhthu............................................................64*
  nonanoni............................................................35*
  XS360............................................................97*
  ditimbachthu............................................................73**
  haiyen1295............................................................96*
  Uyennhi2019............................................................96* 69**
  kocannoinhieu............................................................86*
  lodelk............................................................47*
  xosoxmien............................................................96*
  TTPL7986............................................................96*
  kemngot............................................................35*
  mo3cang............................................................47* 74*
  giacatgia............................................................86*
  Npt............................................................04*
  langthangtimso............................................................64*
  HaiNam92............................................................20*
  Cauamhanoi............................................................92*
  toilatoi7x............................................................92*
  HUYEN6879............................................................80*
  anhnumberone............................................................20*
  bietphailamsaoday............................................................97*
  DonaldTrump45............................................................18**
  DINHMINHSON............................................................18**
  saptrungtoroi............................................................86*
  baycaobayxa............................................................86*
  SoiLoto............................................................94* 69**
  thanlo3388............................................................42*
  Cucvang............................................................94*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @buihung88 : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 17 số có 74 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 74 thưởng 10526 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 18 số có 74 thưởng 11111 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/11 - - 10/11 -
  kiep_lo_de42 44 49 46 47 43 45 40 48 12 52 92 84 13 27 5440 41 42 43 44 45 46 47 48 49 94 84 74 64 54 34 24 14 04
  Npt40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  saptrungtoroi41 47 50 68 69 70 74 77 78 79 86 87 89 92 95 96 97 9841 45 47 48 50 51 54 57 58 60 61 65 67 70 74 75 78 81 84 85
  chot10trung146 47 48 49 52 53 55 57 61 62 64 66 70 71 73 75 80 82 84 8954 56 57 62 63 65 69 71 72 74 75 78 80 81 83 84 87 90 92 93
  dieuanh9616 21 25 29 30 33 38 42 43 47 49 51 52 56 58 60 61 65 67 7047 67 46 73 45 38 74 37 75 36 33 76 30 81 28 27 83 24
  motobike18 20 26 28 30 31 35 36 37 38 39 40 44 45 46 47 48 49 53 5408 10 11 14 17 19 23 26 28 32 35 37 38 66 69 71 73 74 75 78
  loveyouloveyou.................52 53 56 57 60 62 65 70 74 75 80 83 84 92 93
  Uyennhi2019.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 20 21 71 72 73 74 75
  XS360.................27 31 70 72 73 74 77 81 82 83 84 87 90 91 92 93 97
  buihung88.................61 65 66 70 74 75 77 83 84 86 87 92 93 95 96
  Ronaldo7.................63 64 65 67 71 72 73 74 76 80 82 85 90 92 94 00 01 03 08 09
  AnBao.................75 74 73 72 71 92 70 65 63 61 60 56 54 52 51 49 48 47 46 45
  bacang.................24 42 25 52 79 97 47 74 75 57 09 90 04 40 05 50 39 93 29 92
  giacatgia.................73 74 76 79 80 81 82 83 85 88 89 90 92 97 98
  giaosuxoay.................67 49 69 47 44 72 43 73 42 74 39 37 77 34 79 33 32 80 29 81
  lodelk.................04 40 14 41 24 42 34 43 44 99 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  luonluontop1.................29 30 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 85 90 94
  minhlonghn.................50 52 56 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 74 76 78 83 85
  toilatoi7x.................71 72 73 74 77 78 90 91 92 95 96 99
  tuankhang1980.................39 45 46 47 48 54 55 56 57 58 63 64 65 66 68 72 73 74
  vinamilk.................77 76 75 74 73 71 48 97 47 46 45 44 43 41 38 37 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (10/11/2020 at 19:02:02)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kiep_lo_de : trúng loto 26* 04* 41* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 42** 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* 40** 41* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* 64* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* 40** thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 63* 37* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Xiu_Chu : trúng loto 42** 49** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoanglam2006 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29* 02* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* 11* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 41* 63* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 45* 64* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40** 04* thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 04* 40** 11* thưởng 36000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 40** 04* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 26* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 42** thưởng 24000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 47* 04* thưởng 50000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* 29* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 41* thưởng 35000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 35000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 - - 11/11 -
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**41*
  quocanhht89*99* 44*88*77*69*73**63*
  luonluontop1............71**50* 16*44*48*42*37*
  antamwin........................63** 32*12* 21**69* 21*59* 47* 74*47* 04*
  giahuy912........................89*37*62* 99*62**95* 29*
  ViettelDaily........................43*77*37* 73*73**37*
  minhdiep....................................21** 12*41*71*64*
  NetCaFe....................................68*48* 40*94*26*
  kyniemxua....................................68*21*73**37*
  hatay88....................................91* 15*99* 48*20*42**
  songque38....................................44* 51*24**33*37*
  hoahuong....................................33*62*64* 86*95*
  tuandjgj....................................91*45*92*37*
  anhQuanday................................................89* 98*04*04* 40** 11*
  anquanhnam................................................45*35*02*
  dieuanh96................................................48* 31*47* 74* 04*64*
  yeusohoc................................................72* 41*59* 71*64*
  locroitrungdau................................................45*47* 74*17*
  khongsothua................................................86* 24**86*41*
  buihung88................................................69*33*40** 04*
  Hoanglam2006............................................................71*45*
  chutheanh............................................................51*41*
  shopeone............................................................97*29* 02*
  haiyen1295............................................................96*37*
  tuankhang1980............................................................47*64* 11*
  nonanoni............................................................35*41* 63*
  ditimbachthu............................................................73**30*
  kocannoinhieu............................................................86*71*
  langthangtimso............................................................64*42**
  xosoxmien............................................................96*37*
  toilatoi7x............................................................92*37*
  mo3cang............................................................47* 74*91*
  bietphailamsaoday............................................................97*47*
  DonaldTrump45............................................................18**45* 64*
  anhnumberone............................................................20*40** 04*
  baycaobayxa............................................................86*95*
  Cucvang............................................................94*41*
  kiep_lo_de........................................................................26* 04* 41*
  vietkieudanhlo........................................................................42** 14* 41*
  babylove........................................................................04* 40** 41*
  bababyby........................................................................71* 17*
  huyenhuyen........................................................................95*
  vungtroisohoc........................................................................37*
  hoisohoc........................................................................40**
  tinhtuoisang........................................................................29*
  chidanh1con........................................................................40**
  minhlonghn........................................................................64*
  bacang........................................................................29*
  thichchotso........................................................................47*
  Xyz18........................................................................11*
  mrpts........................................................................37*
  thuhuyengirl........................................................................45* 64*
  MRNam86........................................................................95*
  tengteng........................................................................45*
  quochuy92........................................................................41*
  hung83........................................................................41* 14*
  hyvongwin........................................................................14*
  lode2019........................................................................42**
  loveyouloveyou........................................................................02*
  giangmobile........................................................................11*
  happyday........................................................................17*
  bachthu3nhay........................................................................04* 40**
  quangninh279........................................................................42**
  vinamilk........................................................................63* 37*
  Mualarung2016........................................................................26*
  laoquai8866........................................................................11*
  alololo................................................
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ductrinh : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 98* 86* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* 71* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 73* 51* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @0352006 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 88* 71* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 42* 43* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* 07* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoanglam2006 : trúng loto 27** 98* thưởng 27000 xu.
  @shopeone : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* 20* thưởng 18000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 30* 73* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 54* thưởng 24000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 88* thưởng 24000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 - - 11/11 - - 12/11 -
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**41*54*
  quocanhht89*99* 44*88*77*69*73**63*88*
  luonluontop1............71**50* 16*44*48*42*37*16*
  giahuy912........................89*37*62* 99*62**95* 29*98*
  ViettelDaily........................43*77*37* 73*73**37*98*
  minhdiep....................................21** 12*41*71*64*67*
  kyniemxua....................................68*21*73**37*71*
  tuandjgj....................................91*45*92*37*20*
  dieuanh96................................................48* 31*47* 74* 04*64*77*
  locroitrungdau................................................45*47* 74*17*54*
  khongsothua................................................86* 24**86*41*67*
  Hoanglam2006............................................................71*45*27** 98*
  shopeone............................................................97*29* 02*07*
  nonanoni............................................................35*41* 63*77* 20*
  langthangtimso............................................................64*42**42*
  kocannoinhieu............................................................86*71*51*
  ditimbachthu............................................................73**30*05*
  mo3cang............................................................47* 74*91*30* 73*
  xosoxmien............................................................96*37*73*
  anhnumberone............................................................20*40** 04*43*
  bietphailamsaoday............................................................97*47*43*
  baycaobayxa............................................................86*95*20*
  bababyby........................................................................71* 17*86*
  vietkieudanhlo........................................................................42** 14* 41*40*
  chidanh1con........................................................................40**05*
  Xyz18........................................................................11*05*
  mrpts........................................................................37*05*
  minhlonghn........................................................................64*73*
  MRNam86........................................................................95*88* 71*
  thuhuyengirl........................................................................45* 64*43*
  bacang........................................................................29*42* 43*
  tengteng........................................................................45*40*
  quochuy92........................................................................41*73*
  hung83........................................................................41* 14*86*
  quangninh279........................................................................42**77* 07*
  lode2019........................................................................42**16*
  vinamilk........................................................................63* 37*88*
  loveyouloveyou........................................................................02*71*
  giangmobile........................................................................11*43*
  babylove........................................................................04* 40** 41*20*
  bachthu3nhay........................................................................04* 40**20*
  laoquai8866........................................................................11*88*
  CatLinhHD........................................................................41*40*
  numoneyee........................................................................63*77*
  ductrinh....................................................................................16*
  thienduong01....................................................................................88*
  cutibatlo....................................................................................72*
  danv411....................................................................................88*
  ptsmr....................................................................................05*
  danhlolayvo....................................................................................98*
  Uyennhi2019....................................................................................77*
  chutichhoidong....................................................................................51*
  binbinhn....................................................................................71*
  hoanghonxanh....................................................................................98* 86*
  emtapdanhlo....................................................................................51*
  chot10trung1....................................................................................71*
  AnBao....................................................................................86*
  Npt....................................................................................98*
  HUYEN6879....................................................................................98*
  Covid19....................................................................................98*
  Hoalanrung....................................................................................16*
  Ronaldo7....................................................................................88*
  Cauamhanoi....................................................................................05* 71*
  giacatgia....................................................................................05*
  NgocNgoc....................................................................................80*
  mytamido....................................................................................16*
  niemvuisohoc....................................................................................43*
  HaiNam92....................................................................................20*
  chosau18h....................................................................................73* 51*
  saptrungtoroi....................................................................................86*
  muahe2019....................................................................................54*
  girlcity....................................................................................30*
  visaolaithe....................................................................................73*
  danvietanhhung....................................................................................40*
  Annhien....................................................................................39**
  0352006....................................................................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 16 thưởng 7142 xu.
  @buihung88 : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 17 số có 16 thưởng 5882 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 9 số có 16 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhnhothoi : Chốt 10 số có 16 thưởng 20000 xu.


  NICK- 11/11 - - 12/11 -
  danhnhothoi22 24 29 31 32 34 36 40 41 42 46 50 51 52 54 56 59 60 61 6402 03 05 06 07 11 12 14 15 16
  Uyennhi2019.................07 08 09 12 14 16 21 23 64 65 66 67 68 69 70 76 78 85 87 89
  zozozo.................02 04 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20
  buihung88.................16 86 15 13 90 10 06
  minhdiep.................06 10 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 69 76 78 82 83 85 86
  chidanh1con.................07 08 09 14 16 17 18 19 22 24 26 27 28 32 34 36 37 42 44 46
  cuunon.................09 12 13 14 16 17 19 22 23 24 26 27 29 42 43 44 46 47 49 52
  chuoi.................35 53 58 85 80 08 30 03 16 61 34 43 48 84 22 77 27 72
  dongkhanh1994.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 60 61 62 63 64 65 67 68 69
  khongsothua.................38 67 35 34 69 32 70 30 29 71 26 25 74 23 21 76 17 16 78 14
  mo3cang.................14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 40 59 60 61 62 66 67 68 69
  muahe2019.................97 99 01 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  numoneyee.................00 01 02 03 05 07 10 11 12 13 14 16 20 21 23 25 29 30 32 33
  ViettelDaily.................11 12 13 14 15 16 61 62 63 64 65 66 68 70 71 72 73 74 75 76
  visaolaithe.................14 15 16 17 18 19 23 27 30
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 04* 45* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* 59* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* 96** thưởng 9000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 04* 38* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 89* 73* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 64* 42* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 59* 54* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 59* 31* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 01** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 79* 31* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 22* 96** thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 38* 73* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 04* 64* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* 02* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @tengteng : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89* 16* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54* 45* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* 42* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 31* 64* thưởng 40000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 16* 42* thưởng 24000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 22* 79* thưởng 36000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 31* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 47* thưởng 27000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 - - 11/11 - - 12/11 - - 13/11 -
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**41*54*47*
  giahuy912........................89*37*62* 99*62**95* 29*98*31*
  minhdiep....................................21** 12*41*71*64*67*22* 79*
  tuandjgj....................................91*45*92*37*20*22*
  dieuanh96................................................48* 31*47* 74* 04*64*77*79*
  khongsothua................................................86* 24**86*41*67*38*
  bietphailamsaoday............................................................97*47*43*31* 64*
  Hoanglam2006............................................................71*45*27** 98*79*
  kocannoinhieu............................................................86*71*51*59*
  ditimbachthu............................................................73**30*05*14*
  mo3cang............................................................47* 74*91*30* 73*02*
  langthangtimso............................................................64*42**42*16* 42*
  anhnumberone............................................................20*40** 04*43*59*
  baycaobayxa............................................................86*95*20*38*
  mrpts........................................................................37*05*64*
  tengteng........................................................................45*40*14*
  Xyz18........................................................................11*05*14*
  minhlonghn........................................................................64*73*89*
  hung83........................................................................41* 14*86*16*
  quangninh279........................................................................42**77* 07*89* 16*
  lode2019........................................................................42**16*54* 45*
  vinamilk........................................................................63* 37*88*89*
  laoquai8866........................................................................11*88*45*
  CatLinhHD........................................................................41*40*04* 42*
  numoneyee........................................................................63*77*88*
  visaolaithe....................................................................................73*79* 31*
  cutibatlo....................................................................................72*22* 96**
  thienduong01....................................................................................88*04*
  hoanghonxanh....................................................................................98* 86*02*
  emtapdanhlo....................................................................................51*38* 73*
  chot10trung1....................................................................................71*59*
  chutichhoidong....................................................................................51*04* 64*
  Uyennhi2019....................................................................................77*54*
  Npt....................................................................................98*31*
  Hoalanrung....................................................................................16*73*
  giacatgia....................................................................................05*42*
  HUYEN6879....................................................................................98*89*
  NgocNgoc....................................................................................80*04*
  muahe2019....................................................................................54*89*
  mytamido....................................................................................16*88*
  niemvuisohoc....................................................................................43*59*
  chosau18h....................................................................................73* 51*38*
  danvietanhhung....................................................................................40*89* 02*
  lienquan2019................................................................................................04* 45*
  songque38................................................................................................38* 59*
  anhQuanday................................................................................................38*
  Thuminh................................................................................................04*
  antamwin................................................................................................89*
  yeusohoc................................................................................................16*
  huyenhuyen................................................................................................59*
  tuankhang1980................................................................................................14*
  vungtroisohoc................................................................................................22*
  adayroihihi................................................................................................96**
  minhquang2016................................................................................................01**
  haiyen1295................................................................................................02*
  hatay88................................................................................................64*
  thichchotso................................................................................................73*
  tinhtuoisang................................................................................................38* 96**
  habongda2002................................................................................................85**
  hauthuy29a................................................................................................04* 38*
  baoanhthu................................................................................................89* 73*
  giaosuxoay................................................................................................47*
  toilatoi7x................................................................................................64* 42*
  sohochaylam................................................................................................47*
  TTPL7986................................................................................................96**
  kemngot................................................................................................14*
  Mualarung2016................................................................................................49*
  vaobothoi................................................................................................64*
  motobike................................................................................................59* 54*
  SoiLoto................................................................................................79*
  alololo................................................................................................16*
  cuunon................................................................................................59* 31*
  xoay................................................................................................49*
  DamVinhHung................................................................................................04*
  Namha21................................................................................................87*
  Thuantl................................................................................................01**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 15 số có 87 thưởng 6666 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 87 thưởng 11111 xu.
  @quangninh279 : Chốt 14 số có 87 thưởng 7142 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cuunon : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 15 số có 87 thưởng 13333 xu.
  @numoneyee : Chốt 9 số có 87 thưởng 22222 xu.
  @khongsothua : Chốt 19 số có 87 thưởng 10526 xu.


  NICK- 12/11 - - 13/11 -
  cuunon09 12 13 14 16 17 19 22 23 24 26 27 29 42 43 44 46 47 49 5287 89 90 92 95 96 98 99 04 05 07 08 09 14 17 18 22 23 25 26
  muahe201997 99 01 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2051 52 14 61 69 72 78 11 79 81 82 84 09 87 88
  numoneyee00 01 02 03 05 07 10 11 12 13 14 16 20 21 23 25 29 30 32 3384 85 87 88 90 94 95 97 98
  khongsothua38 67 35 34 69 32 70 30 29 71 26 25 74 23 21 76 17 16 78 1452 53 55 56 60 62 64 65 70 71 73 74 78 79 80 82 87 92 97
  dieuanh96.................74 76 78 80 81 87 90 91 92 94 96 99 00 01 03 05 08 09 10 12
  motobike.................64 65 67 68 71 73 74 75 76 77 81 82 83 85 86 87 91 92 94 95
  Npt.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Mualarung2016.................09 32 33 35 36 37 39 49 60 62 63 69 82 84 87 89 91 93 97 75
  Ronaldo7.................25 26 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 96
  chutichhoidong.................71 72 74 77 78 80 81 83 86 87 88 90 92 96 97 01 04 06 08 10
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  giacatgia.................61 66 67 70 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 94 98
  hauthuy29a.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  NgocNgoc.................28 82 33 88 48 84 98 89 73 37 23 32 78 87 39 93 04 40 09 90
  alololo.................78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96 97 98
  anhnumberone.................72 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 98 05
  Covid19.................85 86 87 91 94 95 96 97 99 00 01 04 05 06 07 08 11 14 15 16
  chosau18h.................28 29 31 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 95 96
  giangmobile.................15 17 18 19 22 73 74 77 78 79 80 81 82 86 87 90 91 92 96 97
  hoisohoc.................19 22 28 29 30 32 35 37 67 68 69 77 78 79 80 82 85 87 88 92
  huyenhuyen.................69 72 78 81 82 84 86 87 89 91 96 98
  niemvuisohoc.................84 85 86 87 89 92 93 96 98
  quangninh279.................78 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TTPL7986.................79 80 81 85 86 87 88 03 04 05 06 08 09 30 31 32 33 35 36 40
  vaobothoi.................82 87 90 91 94 95 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @binbinhn : trúng loto 48* 64** 46* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 64** 46* 45* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* 04* 40* thưởng 9000 xu.
  @ThieuGialoto2345 : trúng loto 22** 77* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 48* 13* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64** 46* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 45* 22** thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 12** thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 82* 37* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @0352006 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 09* 13* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 82* 83* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 96* 12** thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 64** 76* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @Npt : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 76* 67* thưởng 36000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @langthangtimso : trúng loto 46* 12** thưởng 75000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 09* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 67* 76* 46* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 71* 67* 76* thưởng 63000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 77* thưởng 50000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 - - 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 -
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**41*54*47*77*
  minhdiep....................................21** 12*41*71*64*67*22* 79*71* 67* 76*
  khongsothua................................................86* 24**86*41*67*38*67* 76* 46*
  langthangtimso............................................................64*42**42*16* 42*46* 12**
  Hoanglam2006............................................................71*45*27** 98*79*71*
  baycaobayxa............................................................86*95*20*38*09*
  CatLinhHD........................................................................41*40*04* 42*06* 76* 67*
  minhlonghn........................................................................64*73*89*96*
  lode2019........................................................................42**16*54* 45*71*
  vinamilk........................................................................63* 37*88*89*84*
  emtapdanhlo....................................................................................51*38* 73*71*
  chot10trung1....................................................................................71*59*06*
  thienduong01....................................................................................88*04*12**
  Hoalanrung....................................................................................16*73*76*
  Npt....................................................................................98*31*06*
  muahe2019....................................................................................54*89*96*
  NgocNgoc....................................................................................80*04*06*
  visaolaithe....................................................................................73*79* 31*37*
  mytamido....................................................................................16*88*40*
  danvietanhhung....................................................................................40*89* 02*12**
  tuankhang1980................................................................................................14*84* 48*
  minhquang2016................................................................................................01**09*
  haiyen1295................................................................................................02*15*
  hauthuy29a................................................................................................04* 38*48*
  hatay88................................................................................................64*15*
  baoanhthu................................................................................................89* 73*84* 48*
  sohochaylam................................................................................................47*06*
  giaosuxoay................................................................................................47*15* 51*
  Mualarung2016................................................................................................49*09* 13*
  motobike................................................................................................59* 54*37*
  TTPL7986................................................................................................96**96*
  SoiLoto................................................................................................79*82* 83*
  kemngot................................................................................................14*96* 12**
  cuunon................................................................................................59* 31*76*
  DamVinhHung................................................................................................04*64** 76*
  binbinhn............................................................................................................48* 64** 46*
  saptrungtoroi............................................................................................................64** 46* 45*
  buihung88............................................................................................................06* 04* 40*
  ThieuGialoto2345............................................................................................................22** 77*
  bababyby............................................................................................................51* 15*
  kiep_lo_de............................................................................................................48* 13*
  ductrinh............................................................................................................48*
  chutheanh............................................................................................................83*
  anquanhnam............................................................................................................15*
  vietkieudanhlo............................................................................................................64** 46*
  quochuy92............................................................................................................45* 22**
  NetCaFe............................................................................................................12**
  luonluontop1............................................................................................................37*
  danv411............................................................................................................12**
  ptsmr............................................................................................................67*
  TLong888............................................................................................................15*
  chidanh1con............................................................................................................09*
  nonanoni............................................................................................................04*
  MRNam86............................................................................................................09*
  timlo2nhay............................................................................................................12**
  danhnhothoi............................................................................................................48*
  thuyanh29............................................................................................................37*
  XS360............................................................................................................83*
  locroitrungdau............................................................................................................48*
  Ronaldo7............................................................................................................83*
  DINHMINHSON............................................................................................................82* 37*
  happyday............................................................................................................96*
  babylove............................................................................................................84*
  girlcity............................................................................................................06*
  Annhien............................................................................................................70*
  0352006............................................................................................................83*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 16 số có 06 thưởng 6250 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @0352006 : Chốt 19 số có 06 thưởng 5263 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 13 số có 06 thưởng 7692 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 06 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 8 số có 06 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 06 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/11 - - 14/11 -
  giacatgia61 66 67 70 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 94 9803 05 06 08 09 13 15 16 18 19 23 25 26 28 29 63 65 66 68 69
  Uyennhi2019.................02 04 06 10 11 13 15 19 20 22 24 28 29 73 74 75 77 79 82 83
  toilatoi7x.................76 78 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 98 00 02 04 05 06 10 12
  dongkhanh1994.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 60 61 62 63 64 65
  luonluontop1.................03 06 07 10 11 12 15 16 20 21 24 25 29 30 33 34 38 39 42 43
  minhdiep.................93 94 96 97 98 02 03 05 06 11 12 14 15 16 20 21 23 24 25 30
  quochuy92.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 16 17 18 20 25 26 27 34 35
  0352006.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  bachthu3nhay.................04 05 06 10 11 14 15 19 20 21 24 28 29 30 31 37 38 39 40 41
  CatLinhHD.................50 06 51 52 55 56 05 57 59 60 61 64 04 65 66 68 69 02 70 73
  danhlolayvo.................78 79 81 84 85 87 94 96 97 01 05 06 10 11 12 14 15 17 18 21
  giahuy912.................03 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 27 29 30 31 33
  kemngot.................06 12 13 15 16 21 22 23 24 25 29 30 31
  langthangtimso.................06 10 11 13 16 20 21 23 26 30 31 33 79 80 81 83 86 90 91 92
  lode2019.................84 85 86 88 89 91 93 94 96 97 98 99 01 02 03 06 07 09 11 12
  soiroichot.................77 78 79 81 85 86 87 90 94 95 96 97 05 06 09 12 13 14 15 18
  tuandjgj.................00 01 05 06 07 10 11 15
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* 19* 83* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 22* 36* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 95* 93* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 68* 86* 36* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 83* 36* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 26* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* 19* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 95* 62* thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 40** thưởng 30000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 54* 83* thưởng 18000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 40** thưởng 18000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 40** thưởng 40000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 49* thưởng 20000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 54* thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 68* 86* thưởng 30000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 95* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 86* thưởng 33000 xu.


  NICK- 05/11 - - 06/11 - - 07/11 - - 08/11 - - 09/11 - - 10/11 - - 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 -
  zozozo40* 17*43*95* 44*11*41*73**41*54*47*77*86*
  baycaobayxa............................................................86*95*20*38*09*95*
  lode2019........................................................................42**16*54* 45*71*68* 86*
  vinamilk........................................................................63* 37*88*89*84*12*
  chot10trung1....................................................................................71*59*06*40**
  thienduong01....................................................................................88*04*12**68*
  Npt....................................................................................98*31*06*49*
  NgocNgoc....................................................................................80*04*06*57*
  muahe2019....................................................................................54*89*96*54*
  mytamido....................................................................................16*88*40*42*
  TTPL7986................................................................................................96**96*95* 62*
  minhquang2016................................................................................................01**09*40**
  hatay88................................................................................................64*15*54* 83*
  hauthuy29a................................................................................................04* 38*48*40**
  Mualarung2016................................................................................................49*09* 13*95*
  motobike................................................................................................59* 54*37*22*
  SoiLoto................................................................................................79*82* 83*94*
  chutheanh............................................................................................................83*22*
  kiep_lo_de............................................................................................................48* 13*68*
  ductrinh............................................................................................................48*26*
  anquanhnam............................................................................................................15*40**
  NetCaFe............................................................................................................12**95*
  vietkieudanhlo............................................................................................................64** 46*54*
  danv411............................................................................................................12**91*
  nonanoni............................................................................................................04*40**
  locroitrungdau............................................................................................................48*54* 19*
  binbinhn............................................................................................................48* 64** 46*54*
  timlo2nhay............................................................................................................12**02*
  thuyanh29............................................................................................................37*36*
  Ronaldo7............................................................................................................83*30*
  saptrungtoroi............................................................................................................64** 46* 45*36*
  buihung88............................................................................................................06* 04* 40*22*
  happyday............................................................................................................96*30*
  babylove............................................................................................................84*22*
  kocannoinhieu........................................................................................................................91* 19* 83*
  Cauamhanoi........................................................................................................................22* 36*
  Axz23........................................................................................................................95* 93*
  xoay........................................................................................................................70*
  ngandoan........................................................................................................................68* 86* 36*
  huyenhuyen........................................................................................................................86* 68*
  ViettelDaily........................................................................................................................36*
  antamwin........................................................................................................................68* 86*
  mrpts........................................................................................................................49*
  quocanhht........................................................................................................................68*
  kyniemxua........................................................................................................................22*
  chuoi........................................................................................................................57*
  thichchotso........................................................................................................................68*
  adayroihihi........................................................................................................................02*
  shopeone........................................................................................................................36*
  toilatoi7x........................................................................................................................36*
  songque38........................................................................................................................36*
  tuandjgj........................................................................................................................95*
  tinhtuoisang........................................................................................................................83* 36*
  AnBao........................................................................................................................40**
  bachthu3nhay........................................................................................................................42*
  vuanh886........................................................................................................................40**
  hyvongwin........................................................................................................................22*
  bietphailamsaoday........................................................................................................................30*
  xosoxmien........................................................................................................................68*
  loveyouloveyou........................................................................................................................42*
  HoangMinhTu........................................................................................................................86*
  giangmobile........................................................................................................................91*
  Covid19........................................................................................................................36*
  HaiNam92........................................................................................................................42*
  HoangToan........................................................................................................................40**
  dongkhanh1994........................................................................................................................23*
  Buivanquyet84........................................................................................................................36*
  Chetvidep6789........................................................................................................................08*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : Chốt 7 số có 18 thưởng 14285 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @alololo : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 8 số có 18 thưởng 12500 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 18 thưởng 7692 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 9 số có 18 thưởng 11111 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 10 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 18 thưởng 6250 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 17 số có 18 thưởng 5882 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 18 thưởng 5263 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 18 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 12 số có 18 thưởng 16666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 18 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 17 số có 18 thưởng 11764 xu.


  NICK- 14/11 - - 15/11 -
  lode201984 85 86 88 89 91 93 94 96 97 98 99 01 02 03 06 07 09 11 1212 14 16 18 21 23 24 25 27 29 32 34
  tuandjgj00 01 05 06 07 10 11 1517 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 40 41 43 44 45 46 48 49 61
  danhlolayvo78 79 81 84 85 87 94 96 97 01 05 06 10 11 12 14 15 17 18 2115 18 21 22 23 24 75 77 78 81 82 84 85 87 88 91 93 94 95 97
  toilatoi7x76 78 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96 98 00 02 04 05 06 10 1213 14 15 16 17 18 19 23 24 33 34 43 44 50 51 52 53
  danhnhothoi.................22 73 20 75 77 18 78
  cuunon.................03 04 06 09 11 12 13 15 18 20 21 22 24 27 30 31 33 36 39 40
  hauthuy29a.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 20 21 22 23 24 25 26 27 29 40
  NgocNgoc.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 66 12 13 14 15 16 17 18
  alololo.................99 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 28
  anhnumberone.................57 30 60 29 61 63 27 65 25 67 23 70 20 72 18 73
  dieuanh96.................11 12 15 18 19 30 33 36 56 57 58 60 63 64 65 66 67 90 91 92
  saptrungtoroi.................42 27 45 47 24 49 23 51 22 54 21 59 18 63 69 15 72 14 74 13
  baoanhthu.................13 14 15 16 17 18 19 23 62 64 69 70 71 73 78 80 82 87 89 91
  vuanh886.................84 23 87 89 18 90 16 92
  bietphailamsaoday.................24 60 22 61 62 21 64 20 67 19 68 18 69
  chot10trung1.................06 07 08 09 12 13 14 15 18
  ditimbachthu.................02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 27 29
  Hoalanrung.................13 15 17 18 19 22 24 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 40 42 44
  HoangMinhTu.................11 12 13 16 17 18 20 21 22 25 26 27 63 66 67 68 71 72 75 76
  lienquan2019.................08 09 10 14 18 20 22 23 24 26
  loveyouloveyou.................95 96 97 98 99 00 03 04 09 12 13 18 19 21 22 27 28 30 31 36
  MRNam86.................01 03 05 07 08 09 11 13 15 17 18 19 21 23 25 67
  mytamido.................08 09 11 12 13 15 16 17 18 62 63 65 66 67 68 69 81 82 83 85
  nonanoni.................77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 02 04 09 11 13 18
  sohochaylam.................94 95 01 03 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  tinhtuoisang.................92 93 95 98 11 12 13 15 18 21 22 23 25 28 31 32 33 35 38
  Thuminh.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Xyz18.................11 13 14 15 16 17 18 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhdiep : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* 24* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* 60* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* 40* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 86* 43* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 61* 46* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25* 55* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20* 61* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 87* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 27* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* 96* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* 54* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 40* thưởng 20000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 23* 40* thưởng 24000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 30* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 25* thưởng 21000 xu.


  NICK- 10/11 - - 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 -
  baycaobayxa86*95*20*38*09*95*25*
  lode2019............42**16*54* 45*71*68* 86*02*
  vinamilk............63* 37*88*89*84*12*43*
  chot10trung1........................71*59*06*40**46*
  mytamido........................16*88*40*42*25*
  muahe2019........................54*89*96*54*30*
  minhquang2016....................................01**09*40**40*
  hauthuy29a....................................04* 38*48*40**23* 40*
  motobike....................................59* 54*37*22*25*
  SoiLoto....................................79*82* 83*94*79*
  ductrinh................................................48*26*27*
  anquanhnam................................................15*40**21*
  locroitrungdau................................................48*54* 19*54* 96*
  binbinhn................................................48* 64** 46*54*43*
  timlo2nhay................................................12**02*60*
  thuyanh29................................................37*36*24*
  saptrungtoroi................................................64** 46* 45*36*25* 54*
  buihung88................................................06* 04* 40*22*86*
  babylove................................................84*22*40*
  happyday................................................96*30*21*
  antamwin............................................................68* 86*61* 46*
  huyenhuyen............................................................86* 68*55*
  kocannoinhieu............................................................91* 19* 83*86*
  chuoi............................................................57*27*
  adayroihihi............................................................02*43*
  shopeone............................................................36*25* 55*
  tinhtuoisang............................................................83* 36*30*
  bachthu3nhay............................................................42*40*
  hyvongwin............................................................22*35*
  loveyouloveyou............................................................42*20* 61*
  giangmobile............................................................91*25*
  HoangMinhTu............................................................86*61*
  dongkhanh1994............................................................23*86*
  Buivanquyet84............................................................36*87*
  minhdiep........................................................................99*
  Hoanglam2006........................................................................94*
  bababyby........................................................................79*
  anhQuanday........................................................................40*
  luonluontop1........................................................................96*
  tuankhang1980........................................................................20* 02*
  emtapdanhlo........................................................................99*
  MRNam86........................................................................86*
  khongsothua........................................................................60*
  Thuminh........................................................................59*
  Xyz18........................................................................55*
  TLong888........................................................................55*
  chidanh1con........................................................................25*
  mo3cang........................................................................21* 24*
  dieuanh96........................................................................54*
  ptsmr........................................................................59*
  Uyennhi2019........................................................................43*
  langthangtimso........................................................................44* 99*
  sohochaylam........................................................................25* 60*
  baoanhthu........................................................................54*
  lienquan2019........................................................................88*
  quangninh279........................................................................24*
  chutichhoidong........................................................................02* 20*
  danhnhothoi........................................................................54*
  hoahuong........................................................................59*
  hoisohoc........................................................................79* 40*
  Hoalanrung........................................................................88*
  bacang........................................................................23*
  visaolaithe........................................................................43*
  danhlolayvo........................................................................86* 43*
  giacatgia........................................................................44* 99*
  laoquai8866........................................................................79*
  niemvuisohoc........................................................................88*
  girlcity........................................................................59*
  numoneyee........................................................................24*
  DINHMINHSON........................................................................24*
  cuunon........................................................................79*
  DamVinhHung........................................................................24*
  DonaldTrump45........................................................................99*
  thanlo3388........................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @vaobothoi : Chốt 13 số có 30 thưởng 7692 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 7 số có 30 thưởng 14285 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 8 số có 30 thưởng 12500 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 30 thưởng 6666 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 13 số có 30 thưởng 15384 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 30 thưởng 10526 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 30 thưởng 10526 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/11 - - 16/11 -
  danhnhothoi22 73 20 75 77 18 7803 08 09 11 12 17 18 19 20 21 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36
  hauthuy29a08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 20 21 22 23 24 25 26 27 29 4000 01 10 02 20 30 03 40 04 50 05 60 06 70 07 80 08 90 09 48
  ditimbachthu02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 27 2913 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36
  MRNam8601 03 05 07 08 09 11 13 15 17 18 19 21 23 25 6716 20 23 25 29 30 31 32 73 74 75 76 77 78 79 83 84 87 89 92
  nonanoni77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 02 04 09 11 13 1806 09 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 27 29 30 31 32 33 36 39
  saptrungtoroi42 27 45 47 24 49 23 51 22 54 21 59 18 63 69 15 72 14 74 1320 21 22 23 25 26 28 30 31 32 34 35 37 39 40 41 43 44 46
  tinhtuoisang92 93 95 98 11 12 13 15 18 21 22 23 25 28 31 32 33 35 3819 20 21 23 27 28 29 30 31 32 36 37 39 40 41 45 46 49 50 51
  Thuminh01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 9103 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Xyz1811 13 14 15 16 17 18 31 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 4700 01 03 04 05 08 09 10 11 13 14 15 18 19 30 31 33 34 35 38
  dongkhanh1994.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  minhdiep.................11 15 18 19 20 21 28 30 31 36 39 40 41 45 46 48 49 50 51 55
  chuoi.................34 43 48 84 39 93 89 98 35 53 58 85 80 08 30 03
  vaobothoi.................29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42
  bachthu3nhay.................11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35
  chidanh1con.................19 23 28 30 31 32 36 37 40 46 49 50 58 59 63 64 67 68 69 73
  langthangtimso.................15 16 17 30 31 33 35 36 37 40 41 43 45 46 47 60 61 63 65 66
  DonaldTrump45.................30 85 58 94 41 96 69
  Buivanquyet84.................44 99 94 49 08 80 03 30 53 35 58 85 67 76 12 21 71 17 26 62
  bacang.................00 66 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  anquanhnam.................22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 46 47
  baycaobayxa.................17 18 21 22 25 26 27 30
  Cauamhanoi.................02 03 04 06 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 24 26 30 31 32 33
  haiyen1295.................23 24 25 26 27 28 30 33 34 35 36 37 38 40 43
  hoahuong.................11 12 14 16 17 20 21 23 25 26 30 32 34 35 39 40 41 42 43 44
  hung83.................24 26 28 29 30 32 33 34 35 38 39 40 41 42 44 48
  kyniemxua.................00 02 03 04 05 06 07 13 15 16 20 23 25 28 30 31 32 33 34 37
  minhlonghn.................88 92 94 95 01 03 04 05 10 12 13 14 15 21 22 23 24 29 30
  xosoxmien.................11 12 15 16 17 18 20 21 24 25 26 27 29 30 35 42 45 47 51 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @soiroichot : trúng loto 99* 46* 64* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29** thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 25* 64* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 26*** thưởng 30000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 62* 10* thưởng 30000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 22* 64* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 20000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 86** thưởng 40000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 85* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 64* 46* thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* 05* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 54* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64* thưởng 30000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 64* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 22* 77* thưởng 42000 xu.


  NICK- 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 - - 17/11 -
  lode201942**16*54* 45*71*68* 86*02*22* 77*
  chot10trung1............71*59*06*40**46*54*
  mytamido............16*88*40*42*25*64*
  muahe2019............54*89*96*54*30*64*
  binbinhn....................................48* 64** 46*54*43*46*
  timlo2nhay....................................12**02*60*86**
  thuyanh29....................................37*36*24*85*
  locroitrungdau....................................48*54* 19*54* 96*64* 46*
  babylove....................................84*22*40*50* 05*
  huyenhuyen................................................86* 68*55*62* 10*
  loveyouloveyou................................................42*20* 61*22* 64*
  hyvongwin................................................22*35*25*
  dongkhanh1994................................................23*86*22*
  luonluontop1............................................................96*25* 64*
  MRNam86............................................................86*29**
  khongsothua............................................................60*54*
  tuankhang1980............................................................20* 02*54*
  dieuanh96............................................................54*35*
  Xyz18............................................................55*75*
  chidanh1con............................................................25*10*
  ptsmr............................................................59*26***
  baoanhthu............................................................54*99*
  Uyennhi2019............................................................43*29**
  langthangtimso............................................................44* 99*10*
  sohochaylam............................................................25* 60*62*
  quangninh279............................................................24*99*
  giacatgia............................................................44* 99*85*
  chutichhoidong............................................................02* 20*64*
  danhnhothoi............................................................54*46* 64*
  danhlolayvo............................................................86* 43*25*
  numoneyee............................................................24*10*
  DamVinhHung............................................................24*54*
  soiroichot........................................................................99* 46* 64*
  mrpts........................................................................69*
  giahuy912........................................................................64*
  chutheanh........................................................................50*
  quocanhht........................................................................29**
  NetCaFe........................................................................35*
  danv411........................................................................29**
  hatay88........................................................................99*
  Npt........................................................................54*
  yeusohoc........................................................................69*
  Ronaldo7........................................................................35*
  quochuy92........................................................................25*
  tengteng........................................................................54*
  TTPL7986........................................................................50*
  thichchotso........................................................................86**
  hung83........................................................................29**
  giaosuxoay........................................................................99*
  thuhuyengirl........................................................................46* 64*
  vungtroisohoc........................................................................99*
  CatLinhHD........................................................................10*
  kemngot........................................................................77* 22*
  Covid19........................................................................10*
  ditimbachthu........................................................................85*
  HUYEN6879........................................................................86**
  Thuantl........................................................................78*
  Namha21........................................................................99*
  SaoMai789........................................................................46* 64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 8 số có 93 thưởng 12500 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 18 số có 93 thưởng 5555 xu.
  @mytamido : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 6 số có 93 thưởng 16666 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @thienduong01 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 93 thưởng 10526 xu.


  NICK- 16/11 - - 17/11 -
  vaobothoi29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4287 86 93 85 84 83 82 81 80 78 77 94 76 73 69 68 67 64 59 95
  dongkhanh199403 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  tuandjgj.................92 82 81 80 76 75 73 72 93 71 70 66 65 63 62 61 60 94 56 55
  chosau18h.................78 84 86 87 88 89 93 95 96 98
  chutichhoidong.................69 71 73 74 76 81 83 84 86 89 91 93
  Hoalanrung.................84 85 87 91 92 93 94 97
  huyenhuyen.................93 95 96 00 02 04 05 09 13 19 20 22 23 27 28 31 32 36
  mytamido.................74 80 82 83 84 86 88 92 93 98
  quangninh279.................64 66 69 71 72 73 75 81 82 84 91 93 96 02 05 11 14 17 18 19
  sohochaylam.................92 93 94 95 98 99
  CatLinhHD.................91 93 94 97 98 99 00 03 04 07 08 10 13 14 16 17 19 20 23 24
  Covid19.................16 19 23 24 25 74 76 79 82 83 84 86 89 91 92 93 94 96 98 99
  bababyby.................83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94
  emtapdanhlo.................57 58 59 71 72 74 75 76 77 90 92 93 94 95 99
  songque38.................69 72 74 75 77 78 79 81 83 84 86 87 88 90 92 93 95 96 97
  thienduong01.................48 49 90 91 93 94 96 97 98 99
  adayroihihi.................78 76 75 74 73 72 92 68 66 65 64 63 62 60 58 93 56 55 54 53
  AnBao.................60 61 62 63 66 70 71 72 75 79 80 81 90 93 97 02 06 07 08 09
  danvietanhhung.................83 84 89 92 93 94 98 99 01 02 03 08 09 11 12 14 18 21 23 29
  HaiNam92.................79 84 89 90 91 93 95 96 97 98
  thichchotso.................18 19 21 22 23 24 27 79 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 95
  ViettelDaily.................53 54 55 57 59 61 63 64 65 67 69 71 73 74 75 77 79 91 93 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 06* 96* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 05** 88* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 43* 67* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 60* 71* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05** 64* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 91* 38* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 96* 16* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 64* 20* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 68** 60* thưởng 9000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 68** 20* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 71* 06* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 99* 43* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* 02* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @rongphuongbac886 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 99* 64* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 12* 16* thưởng 30000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 20* 02* 67* thưởng 27000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 06* 60* 88* thưởng 27000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 90* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 68** 05** thưởng 36000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 16* 12* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 16* 88* thưởng 50000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 68** thưởng 42000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 20* 02* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 41* 12* thưởng 48000 xu.


  NICK- 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 -
  lode201942**16*54* 45*71*68* 86*02*22* 77*41* 12*
  chot10trung1............71*59*06*40**46*54*68**
  muahe2019............54*89*96*54*30*64*20* 02*
  thuyanh29....................................37*36*24*85*16* 88*
  locroitrungdau....................................48*54* 19*54* 96*64* 46*71*
  binbinhn....................................48* 64** 46*54*43*46*64*
  huyenhuyen................................................86* 68*55*62* 10*67*
  loveyouloveyou................................................42*20* 61*22* 64*16* 12*
  khongsothua............................................................60*54*12* 16*
  danhnhothoi............................................................54*46* 64*20* 02* 67*
  danhlolayvo............................................................86* 43*25*06* 60* 88*
  luonluontop1............................................................96*25* 64*16*
  dieuanh96............................................................54*35*68**
  chidanh1con............................................................25*10*64*
  Xyz18............................................................55*75*90*
  langthangtimso............................................................44* 99*10*71*
  baoanhthu............................................................54*99*60*
  chutichhoidong............................................................02* 20*64*68** 05**
  quangninh279............................................................24*99*64*
  numoneyee............................................................24*10*68**
  Covid19........................................................................10*99* 64*
  giahuy912........................................................................64*60*
  quocanhht........................................................................29**38*
  NetCaFe........................................................................35*38*
  yeusohoc........................................................................69*60*
  Ronaldo7........................................................................35*64*
  tengteng........................................................................54*96*
  TTPL7986........................................................................50*60*
  hung83........................................................................29**38*
  giaosuxoay........................................................................99*68**
  soiroichot........................................................................99* 46* 64*96*
  ditimbachthu........................................................................85*68**
  HUYEN6879........................................................................86**99*
  Thuantl........................................................................78*38*
  bababyby....................................................................................06* 96*
  AnBao....................................................................................05** 88*
  zozozo....................................................................................02*
  minhdiep....................................................................................16*
  kocannoinhieu....................................................................................43* 67*
  Hoanglam2006....................................................................................99*
  minhquang2016....................................................................................02*
  mo3cang....................................................................................60* 71*
  chuoi....................................................................................56*
  anhQuanday....................................................................................67*
  anquanhnam....................................................................................02* 20*
  vietkieudanhlo....................................................................................68**
  nonanoni....................................................................................71*
  buihung88....................................................................................91*
  kyniemxua....................................................................................91*
  motobike....................................................................................99*
  haiyen1295....................................................................................43*
  ViettelDaily....................................................................................30**
  saptrungtoroi....................................................................................05** 64*
  shopeone....................................................................................91* 38*
  hoanghonxanh....................................................................................96* 16*
  songque38....................................................................................64* 20*
  lienquan2019....................................................................................67*
  hoahuong....................................................................................68** 60*
  laoquai8866....................................................................................68** 20*
  tinhtuoisang....................................................................................30**
  SoiLoto....................................................................................38*
  Hoalanrung....................................................................................41*
  HoangMinhTu....................................................................................05**
  visaolaithe....................................................................................71* 06*
  girlcity....................................................................................38*
  danvietanhhung....................................................................................43*
  xosoxmien....................................................................................99* 43*
  XS360....................................................................................12*
  niemvuisohoc....................................................................................38*
  DonaldTrump45....................................................................................20* 02*
  DINHMINHSON....................................................................................90*
  cuunon....................................................................................02* 20*
  chosau18h....................................................................................02*
  alololo....................................................................................20*
  thanlo3388....................................................................................96*
  rongphuongbac886....................................................................................67*
  Chetvidep6789....................................................................................71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @langthangtimso : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 17 số có 30 thưởng 11764 xu.
  @thichchotso : Chốt 18 số có 30 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 30 thưởng 15789 xu.


  NICK- 16/11 - - 17/11 - - 18/11 -
  dongkhanh199403 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 3903 13 23 33 43 53 63 73 83 93 30 31 32 34 35 36 37 38 39
  Hoalanrung.................84 85 87 91 92 93 94 9722 23 25 27 28 30 31 32 34 36 40 41 43 45 46 49 50
  thichchotso.................18 19 21 22 23 24 27 79 81 82 83 85 86 88 89 90 92 93 94 9523 25 30 68 69 70 75 76 78 84 85 86 87 89 93 95 96 98
  MRNam86..................................55 64 52 51 65 47 46 67 43 42 70 38 37 73 34 33 74 30 76 29
  nonanoni..................................27 29 30 35 36 37 41 45 46 47 49 50 51 53
  langthangtimso..................................88 89 94 98 00 01 03 04 05 06 07 10 13 14 23 24 28 30 31
  tinhtuoisang..................................22 23 24 25 26 30 32 33 34 35 40 42 43 44 45 50
  anquanhnam..................................99 02 04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 30
  vuanh886..................................54 50 73 48 47 74 43 40 77 38 37 78 34 33 83 30 28 84 27 87
  dieuanh96..................................04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 30
  Uyennhi2019..................................72 36 35 74 33 30 76 29 27 79 26 81 24 21
  tuankhang1980..................................31 76 30 28 77 27 81 22 21 82 20 19 84 18
  giangmobile..................................07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31
  girlcity..................................06 07 10 11 13 14 15 16 17 20 21 23 24 25 26 27 30 31 33 34
  niemvuisohoc..................................07 09 10 13 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  numoneyee..................................30 31 32 36 40 71 72 76 77 78 79 80 81 86 87 88 90 96 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (19/11/2020 at 14:30:58)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/11/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 34* 73* 88* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 67* 91* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 73* 37* 07* thưởng 9000 xu.
  @0352006 : trúng loto 17* 98* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @habongda2002 : trúng loto 58** thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 92* 64* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 17* 73* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37* 73* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 07* 88* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 34* 97* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 86* 67* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @LTH : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 58** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 67* 76* 16* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 64* 37* 73* thưởng 18000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* 16* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05** thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 34* 64* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 73* 91* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @laoquai8866 : trúng loto 86* 88* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 98* 92* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97* 96* thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 05** thưởng 40000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 76* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 97* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 17* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 20* 96* thưởng 90000 xu.


  NICK- 11/11 - - 12/11 - - 13/11 - - 14/11 - - 15/11 - - 16/11 - - 17/11 - - 18/11 - - 19/11 -
  lode201942**16*54* 45*71*68* 86*02*22* 77*41* 12*20* 96*
  muahe2019............54*89*96*54*30*64*20* 02*17*
  thuyanh29....................................37*36*24*85*16* 88*97*
  huyenhuyen................................................86* 68*55*62* 10*67*76*
  khongsothua............................................................60*54*12* 16*64*
  langthangtimso............................................................44* 99*10*71*05**
  chidanh1con............................................................25*10*64*16*
  chutichhoidong............................................................02* 20*64*68** 05**20*
  danhnhothoi............................................................54*46* 64*20* 02* 67*64*
  quangninh279............................................................24*99*64*20*
  quocanhht........................................................................29**38*17*
  giahuy912........................................................................64*60*95*
  yeusohoc........................................................................69*60*04*
  TTPL7986........................................................................50*60*97* 96*
  Ronaldo7........................................................................35*64*92*
  giaosuxoay........................................................................99*68**41*
  tengteng........................................................................54*96*95*
  Covid19........................................................................10*99* 64*98*
  soiroichot........................................................................99* 46* 64*96*92*
  HUYEN6879........................................................................86**99*91*
  ditimbachthu........................................................................85*68**41*
  minhdiep....................................................................................16*67* 76* 16*
  niemvuisohoc....................................................................................38*64* 37* 73*
  Hoanglam2006....................................................................................99*05**
  anhQuanday....................................................................................67*04* 16*
  anquanhnam....................................................................................02* 20*05**
  minhquang2016....................................................................................02*98*
  bababyby....................................................................................06* 96*76*
  ViettelDaily....................................................................................30**34* 64*
  lienquan2019....................................................................................67*73* 91*
  nonanoni....................................................................................71*67*
  laoquai8866....................................................................................68** 20*86* 88*
  hoahuong....................................................................................68** 60*97*
  motobike....................................................................................99*17*
  tinhtuoisang....................................................................................30**34*
  haiyen1295....................................................................................43*16*
  Hoalanrung....................................................................................41*17*
  shopeone....................................................................................91* 38*67*
  HoangMinhTu....................................................................................05**17*
  SoiLoto....................................................................................38*04*
  girlcity....................................................................................38*41*
  DINHMINHSON....................................................................................90*98* 92*
  XS360....................................................................................12*04*
  chutheanh................................................................................................34* 73* 88*
  cutibatlo................................................................................................67* 91*
  vungtroisohoc................................................................................................73* 37* 07*
  0352006................................................................................................17* 98*
  MRNam86................................................................................................86*
  mrpts................................................................................................63*
  Npt................................................................................................35*
  timlo2nhay................................................................................................64*
  baycaobayxa................................................................................................98*
  antamwin................................................................................................04*
  tuankhang1980................................................................................................98*
  minhlonghn................................................................................................73*
  quochuy92................................................................................................88*
  habongda2002................................................................................................58**
  hauthuy29a................................................................................................92* 64*
  babylove................................................................................................05**
  tuandjgj................................................................................................98*
  sohochaylam................................................................................................88*
  hyvongwin................................................................................................17* 73*
  vinamilk................................................................................................37* 73*
  thichchotso................................................................................................64*
  Thuminh................................................................................................04*
  CatLinhHD................................................................................................07* 88*
  Mualarung2016................................................................................................97*
  thuhuyengirl................................................................................................97*
  NgocNgoc................................................................................................04*
  giangmobile................................................................................................91*
  bachthu3nhay................................................................................................20*
  hoisohoc................................................................................................41*
  DamVinhHung................................................................................................34* 97*
  vuanh886................................................................................................86* 67*
  HaiNam92................................................................................................91*
  LTH................................................................................................07*
  lodelk................................................................................................20*
  Namha21................................................................................................17*
  N_A_T................................................................................................95*
  Hoiyeulo................................................................................................58**
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (19/11/2020 at 20:01:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này