PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : trúng loto 91* 84*** thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 83* 84*** 48* thưởng 15000 xu.
  @Npt : trúng loto 23* 32** thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 83* 98* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 61* 91* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 48* 84*** thưởng 12000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84*** thưởng 15000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 27* 72* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 48* 84*** thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 61* 99* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 64* 46** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @Batman : trúng loto 84*** thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @khongcogihet : trúng loto 84*** 48* 61* thưởng 30000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 32** thưởng 20000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 23* 32** thưởng 18000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 84*** thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 84*** 83* thưởng 24000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @happyday : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 32** thưởng 18000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 61* 32** thưởng 27000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 46** 64* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 61* 99* thưởng 24000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 -
  binbinhn38* 60*38*36* 00*61* 99*
  khongsothua29*19**36*99*
  happyday............25*73*34*
  mytamido............77*84*32**
  kiep_lo_de............84* 38*51* 53*01*
  lamlaitudau2020............95*50*72*
  hongtutoan............42*73*34*
  adayroihihi............47**83*** 00*61* 32**
  HOANG YEN............63*11*46** 64*
  khongcogihet........................44*84*** 48* 61*
  vinamilk........................85*32**
  qtv272........................65*34*
  chuoi........................50*23* 32**
  chungcumini........................98***35*
  sangtruatoi........................00*84***
  tuandjgj........................51*30*
  alololo........................98***84*** 83*
  nguyenyenlinh........................44*46**
  lienquan2019........................30*34*
  lethuylinh........................84*98*
  tuankhang1980........................47*83*
  lode2019........................00*99*
  hoaihd85........................73*64*
  quocanhht........................47*98*
  QuocLinh88........................44* 98***35*
  luonluontop1........................98***91*
  vhg123........................84*13*
  anhnumberone....................................91* 84***
  anquanhnam....................................83* 84*** 48*
  Npt....................................23* 32**
  minhquang2016....................................83* 98*
  dongkhanh1994....................................01*
  chosau18h....................................09*
  giacmotrua....................................91*
  tengteng....................................61* 91*
  danv411....................................35*
  sohochaylam....................................48* 84***
  EM2020....................................32**
  mtq....................................83*
  DonaldTrump45....................................01*
  chidanh1con....................................84***
  chuasonlam666....................................27* 72*
  tinhyeucuatoi....................................83*
  XS360....................................72*
  allwin99....................................61*
  dacbiet99....................................98*
  haiyen1295....................................83*
  hyvongwin....................................32**
  zozozo....................................64*
  WIN2020....................................91*
  Hoalanrung....................................72*
  buihung88....................................48*
  chutichhoidong....................................91*
  loveyouloveyou....................................83*
  khongcohoiket....................................48*
  toanbatbai....................................99*
  HUYEN6879....................................91*
  kepbang....................................48* 84***
  xosoxmien....................................30*
  ansongaymai....................................83*
  giaosuxoay....................................98*
  thantai368....................................01*
  danlode2k2....................................35*
  EmLaTatCa....................................91*
  timlo2nhay....................................99*
  vuquy48....................................64*
  chinh1689482997....................................76*
  girlcity....................................64*
  langthangtimso....................................98*
  hung83....................................30*
  kocannoinhieu....................................61* 99*
  thienduong01....................................64* 46**
  danhlolayvo....................................46**
  Covid19....................................61*
  quochuy92....................................61*
  _AK47_....................................98*
  Batman....................................84***  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @selaylaitatca : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 48 thưởng 6666 xu.
  @Heovang83 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @Batman : Chốt 4 số có 48 thưởng 25000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 8 số có 48 thưởng 12500 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 8 số có 48 thưởng 12500 xu.
  @vinamilk : Chốt 11 số có 48 thưởng 9090 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 13 số có 48 thưởng 7692 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 13 số có 48 thưởng 7692 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @rem_cua_72h : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 48 thưởng 18181 xu.
  @AffCup : Chốt 14 số có 48 thưởng 14285 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 -
  vaobothoi42 43 22 44 45 46 21 48 49 52 20 54 58 60 18 61 62 63 1631 33 36 38 39 40 42 45 46 48 50
  AffCup30 34 40 41 43 48 49 50 52 57 58 59 61 66 67 68 69 70 75 7631 34 36 38 03 39 40 43 45 47 48 02 49 81
  selaylaitatca.................59 81 58 56 54 53 82 52 51 48 47 83 45 44 42 86 40 38
  caligo.................39 40 13 44 46 48 49 53 55 08 57 58 59 62 64 66 04 67 68 73
  chutichhoidong.................91 75 74 73 92 72 71 70 66 93 65 57 56 94 48
  Heovang83.................37 73 88 33 36 63 68 86 78 87 65 65 23 32 47 48 89 98 15 51
  locroitrungdau.................08 14 15 17 20 23 24 26 28 32 35 37 41 42 44 46 48 50 51 53
  quangninh279.................33 34 35 36 37 38 45 46 47 48 49 50 53 62 69 71 78 80 87 96
  traucon.................47 48 49 58 59 61 64 68 71 74 80 82 83 84 85 86 89 91 92 93
  Batman.................93 39 84 48
  hoaihd85.................40 44 46 47 48 49 50 54
  HaiNam92.................45 48 49 51 54 55 58 59
  vinamilk.................42 43 44 45 46 48 51 54 57 60 61
  danlode2k2.................45 46 48 49 54 57 58 64 67 69 70 71 72
  mytamido.................28 30 32 34 35 38 40 42 44 45 48 50 52 54 55 58 60 62 64 65
  phuquoc.................23 24 26 27 28 29 41 42 44 45 46 47 48
  QuocLinh88.................72 71 82 68 65 64 63 83 59 57 56 84 55 54 53 48 86 47 46 45
  rem_cua_72h.................70 07 16 61 98 89 43 34 25 52 20 02 66 11 48 84 93 39 75 57
  songque38.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 55 62 65
  tamhoncuada.................32 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 54 62 64 72 74 80 81
  vuanh886.................03 04 05 11 12 13 14 19 20 21 22 23 28 30 31 32 37 40 41 48
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/09/2021 at 19:43:17)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : trúng loto 31* 67* thưởng 10000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 79* 55* 00* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* 74* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* 55* thưởng 10000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 67* 76* 21* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 82* 55* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @xitlo : trúng loto 04* 26* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @X155 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 14* 59* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 84*** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 84*** thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @rem_cua_72h : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 60* 21* thưởng 6000 xu.
  @acb112 : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 31* 60* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Tieunguyen : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 55* thưởng 20000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 67* 84*** thưởng 40000 xu.
  @danv411 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 84*** 00* thưởng 24000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84*** thưởng 30000 xu.
  @mtq : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 10** thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 84*** thưởng 30000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 84*** thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 52** thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 84*** thưởng 18000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 60* 79* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @alololo : trúng loto 00* 60* thưởng 30000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 74* 64* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 64* 38* thưởng 40000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52** thưởng 24000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 84*** thưởng 36000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 -
  khongsothua29*19**36*99*14*
  lamlaitudau2020............95*50*72*64* 38*
  happyday............25*73*34*60*
  mytamido............77*84*32**52**
  hongtutoan............42*73*34*84***
  adayroihihi............47**83*** 00*61* 32**00*
  alololo........................98***84*** 83*00* 60*
  vinamilk........................85*32**21*
  qtv272........................65*34*74* 64*
  khongcogihet........................44*84*** 48* 61*60*
  hoaihd85........................73*64*59*
  nguyenyenlinh........................44*46**14*
  lethuylinh........................84*98*59*
  lode2019........................00*99*14*
  luonluontop1........................98***91*21*
  dongkhanh1994....................................01*55*
  giacmotrua....................................91*67* 84***
  danv411....................................35*04*
  EM2020....................................32**84*** 00*
  tengteng....................................61* 91*84***
  mtq....................................83*67*
  chidanh1con....................................84***50*
  tinhyeucuatoi....................................83*59*
  chuasonlam666....................................27* 72*21*
  XS360....................................72*21*
  dacbiet99....................................98*50*
  buihung88....................................48*00*
  khongcohoiket....................................48*64*
  hyvongwin....................................32**21*
  WIN2020....................................91*71*
  giaosuxoay....................................98*60*
  thantai368....................................01*10**
  minhquang2016....................................83* 98*84***
  toanbatbai....................................99*84***
  HUYEN6879....................................91*52**
  Npt....................................23* 32**04*
  danlode2k2....................................35*84***
  vuquy48....................................64*59*
  danhlolayvo....................................46**52**
  kocannoinhieu....................................61* 99*60* 79*
  Covid19....................................61*50*
  baoanhthu................................................31* 67*
  phocuvangem................................................79* 55* 00*
  bachthu3nhay................................................04* 74*
  Cauamhanoi................................................04* 55*
  chilaconso................................................67* 76* 21*
  quoctrong89................................................82* 55*
  giahuy912................................................00* 55*
  xitlo................................................04* 26*
  OK6868................................................60*
  vaobothoi................................................79*
  CatLinhHD................................................04*
  Emailty................................................55*
  X155................................................59*
  ViettelDaily................................................14*
  AnBao................................................14*
  baycaobayxa................................................64*
  anhQuanday................................................55* 00*
  shopeone................................................14* 59*
  consovang................................................84***
  hoanghonxanh................................................74*
  TLong888................................................59*
  phuquoc................................................55*
  vungtroisohoc................................................71*
  HoangMinhTu................................................60*
  niemvuisohoc................................................04*
  bietphailamsaoday................................................52**
  vuanh886................................................38*
  cuunon................................................52**
  TM201210................................................59*
  caligo................................................21*
  lanh5doC................................................84***
  chutheanh................................................55*
  vtvcab................................................59*
  hoisohoc................................................55*
  DuyManh92................................................00*
  ditimbachthu................................................50*
  antamwin................................................74*
  NHANTAI................................................71*
  consokydieu................................................50*
  minhdiep................................................38*
  soiroichot................................................59*
  rem_cua_72h................................................21*
  ptsmr................................................59*
  giangmobile................................................71*
  mo3cang................................................21*
  mualanh2020................................................64*
  DAIPHAT88................................................59*
  quangninh279................................................14*
  vietkieudanhlo................................................55*
  Thuminh................................................08*
  TTPL7986................................................64*
  giacatde................................................00*
  co3bich................................................64*
  giacatgia................................................60* 21*
  acb112................................................10**
  dieuanh96................................................31* 60*
  chaonammoi................................................74*
  mrpts................................................52**
  vivungonsong................................................00*
  Tieunguyen................................................79*
  Vumay9999................................................55*
  kovachin................................................60*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 59 thưởng 5882 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 7 số có 59 thưởng 14285 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 13 số có 59 thưởng 7692 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Tieunguyen : Chốt 5 số có 59 thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @KINGTON : Chốt 8 số có 59 thưởng 12500 xu.
  @phocuvangem : Chốt 16 số có 59 thưởng 6250 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 14 số có 59 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 9 số có 59 thưởng 11111 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 10 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @selaylaitatca : Chốt 17 số có 59 thưởng 11764 xu.
  @traucon : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @AffCup : Chốt 20 số có 59 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 - - 14/09 -
  AffCup30 34 40 41 43 48 49 50 52 57 58 59 61 66 67 68 69 70 75 7631 34 36 38 03 39 40 43 45 47 48 02 49 8152 53 54 55 56 57 58 59 62 67 68 72 77 78 82 87 88 90 91 92
  selaylaitatca.................59 81 58 56 54 53 82 52 51 48 47 83 45 44 42 86 40 3815 16 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  traucon.................47 48 49 58 59 61 64 68 71 74 80 82 83 84 85 86 89 91 92 9320 22 25 26 27 34 35 39 40 43 44 45 48 52 53 54 57 59 62 70
  hoaihd85.................40 44 46 47 48 49 50 5447 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 90
  tamhoncuada.................32 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 54 62 64 72 74 80 8140 44 45 49 50 53 54 55 57 59 60 63 64 67 69 73 75 77 79 80
  kiep_lo_de..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  chidanh1con..................................49 50 51 54 58 59 60 63
  giacatgia..................................57 58 59 61 66 68 70 75 77 84 86 89 93 95 98 00 01
  quocanhht..................................17 18 20 25 26 27 29 35 36 38 39 40 45 47 48 56 57 59 60 65
  thichchotso..................................59 60 61 62 64 67 69
  anhnumberone..................................52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 64 68 71 73 74 78 81 83 84 88
  EM2020..................................59 62 63 66 67 69 71 73 75 76 77 79 80 83 84 85 87 89 93 94
  minhlonghn..................................58 59 60 62 64 67 68 69 71 73 76 77 78 79 80 82 85 86 87 88
  quochuy92..................................52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 67 70 71
  sohochaylam..................................48 49 50 51 52 58 59 61 62 67 68 69 71 72 76 78 79 81 82 85
  Tieunguyen..................................79 97 99 59 95
  bachthu3nhay..................................39 40 41 50 52 57 59 61 62 63 66 68 69 70 71
  KINGTON..................................44 48 49 51 53 57 58 59
  phocuvangem..................................25 29 30 31 38 39 40 41 48 49 50 52 56 57 58 59
  qtv272..................................40 58 39 59 38 65 35 67 33 71 31 74 30 75 29 76 24 77 21 79
  quoctrong89..................................54 55 58 59 63 64 67 68 69 72 73 76 77 78
  shopeone..................................54 56 59 60 61 62 64 66 69
  TTPL7986..................................38 39 40 48 53 59 62 63 68 72
  Uyennhi2019..................................59 70 74 75 76 77 78 79 80 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:52:28) , chutheanh (14/09/2021 at 19:49:09)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : trúng loto 12* 25* thưởng 10000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 04* 34* 14* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 14* 34* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 25* 04* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 25* 82** thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @noinholode : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 06* 92* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 06* 14* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 92* 95* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 50* 17* thưởng 20000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 14* 62* thưởng 20000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* 37* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* 95* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 37* 04* thưởng 18000 xu.
  @mtq : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42** thưởng 30000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 47* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 25* 42** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 06* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 -
  khongsothua29*19**36*99*14*06*
  mytamido............77*84*32**52**47*
  hongtutoan............42*73*34*84***17*
  adayroihihi............47**83*** 00*61* 32**00*25* 42**
  nguyenyenlinh........................44*46**14*47*
  luonluontop1........................98***91*21*47*
  tinhyeucuatoi....................................83*59*37* 04*
  mtq....................................83*67*04*
  chidanh1con....................................84***50*92*
  dacbiet99....................................98*50*50*
  buihung88....................................48*00*92*
  hyvongwin....................................32**21*95*
  HUYEN6879....................................91*52**14*
  WIN2020....................................91*71*37*
  giaosuxoay....................................98*60*47*
  toanbatbai....................................99*84***95*
  danhlolayvo....................................46**52**88*
  kocannoinhieu....................................61* 99*60* 79*42**
  Covid19....................................61*50*25*
  niemvuisohoc................................................04*50* 17*
  vivungonsong................................................00*14* 62*
  giahuy912................................................00* 55*39*
  OK6868................................................60*92*
  ViettelDaily................................................14*25*
  baycaobayxa................................................64*14*
  CatLinhHD................................................04*25*
  hoanghonxanh................................................74*50*
  vungtroisohoc................................................71*40* 04*
  baoanhthu................................................31* 67*47*
  HoangMinhTu................................................60*37*
  Emailty................................................55*42**
  anhQuanday................................................55* 00*25*
  consovang................................................84***40* 04*
  cuunon................................................52**42**
  phocuvangem................................................79* 55* 00*40*
  chutheanh................................................55*65*
  bachthu3nhay................................................04* 74*37*
  bietphailamsaoday................................................52**12* 37*
  phuquoc................................................55*88*
  vuanh886................................................38*42**
  lanh5doC................................................84***17*
  vtvcab................................................59*92*
  consokydieu................................................50*34*
  DuyManh92................................................00*12*
  mo3cang................................................21*37*
  ditimbachthu................................................50*50* 95*
  giangmobile................................................71*47*
  antamwin................................................74*47*
  ptsmr................................................59*95*
  giacatde................................................00*40*
  TTPL7986................................................64*25*
  co3bich................................................64*47*
  chilaconso................................................67* 76* 21*40* 04*
  dieuanh96................................................31* 60*04*
  Vumay9999................................................55*66*
  quocanhht............................................................12* 25*
  Quyettien2008............................................................04* 34* 14*
  binbinhn............................................................95*
  bababyby............................................................92*
  cucaitron............................................................34*
  tamhoncuada............................................................95*
  thuhuyengirl............................................................06*
  haiyen1295............................................................37*
  muahe2019............................................................65*
  toilatoi7x............................................................88*
  kiep_lo_de............................................................14* 34*
  traucon............................................................25* 04*
  anquanhnam............................................................17*
  allwin99............................................................42**
  tuandjgj............................................................06*
  lienquan2019............................................................12*
  cuocchienso............................................................92*
  danhnhothoi............................................................42**
  kemngot............................................................04*
  Hoalanrung............................................................06*
  HaiNam92............................................................06*
  chutichhoidong............................................................95*
  Axz23............................................................78*
  numoneyee............................................................14*
  anhnumberone............................................................12*
  Canh1102............................................................42**
  cutibatlo............................................................34*
  selaylaitatca............................................................34*
  loveyouloveyou............................................................42**
  hatay88............................................................25* 82**
  tuankhang1980............................................................88*
  yeusohoc............................................................42**
  CSGT01............................................................37*
  locroitrungdau............................................................42**
  EmLaTatCa............................................................88*
  MRNam86............................................................12*
  timlo2nhay............................................................88*
  saptrungtoroi............................................................17*
  vhg123............................................................78*
  hung83............................................................17*
  Uyennhi2019............................................................92*
  huyenhuyen............................................................88*
  noinholode............................................................78*
  QuocLinh88............................................................06* 92*
  babylove............................................................50*
  emtapdanhlo............................................................88*
  hoahuong............................................................06* 14*
  tinhtuoisang............................................................92* 95*
  quochuy92............................................................12*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 16 số có 65 thưởng 6250 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 18 số có 65 thưởng 5555 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @vjpcachua : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 17 số có 65 thưởng 5882 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @khongcogihet : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 65 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/09 - - 15/09 -
  Uyennhi201959 70 74 75 76 77 78 79 80 84 85 86 87 88 8942 43 47 48 50 51 52 56 57 60 61 65 66 69 74 75 83 84 92 93
  tuandjgj.................71 68 65 74 60 59 75 57 56 77 53 79 51 48 80 47 40 83 39 84
  TM201210.................52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 72 74 75 76
  tuankhang1980.................67 68 66 65 64 63 69 62 61 60 57 73 55 53 47 45 75 43 39 38
  vinamilk.................29 34 35 43 44 45 47 48 52 53 54 56 57 61 62 65
  chot10trung1.................16 18 50 51 52 54 56 58 59 60 61 63 65 67 68 69 70 72
  happyday.................60 58 63 57 55 65 54 53 67 51 68 50 48 70 47 45 72 43 42 73
  hung83.................78 72 71 70 69 79 67 66 65 64 90 63 62 61 60 91 58 57 56 55
  xosoxmien.................56 57 58 59 62 64 65 66 69 71 73 74 75 78 80 82 83 84 87 91
  vjpcachua.................60 61 66 65 71 76 70 75 80 81 85 86
  chutheanh.................34 43 39 93 65 56 01 10 67 76
  alololo.................68 83 65 61 59 58 85 56 54 52 51 86 50 45 42 41 87 38 32 31
  CSGT01.................57 58 59 60 62 65 66 67 68 69 71 74 75 76 77 78 79 80 83 84
  danvietanhhung.................63 56 65 54 48 66 47 69 46 45 73 41 39 74 38 81 37 36 83 32
  EmLaTatCa.................58 62 65 67 69 71 76 78 79 83 85 87 88 92 96 97 99
  giacatde.................75 74 73 76 72 71 70 69 77 67 65 62 59 78 58 57 56 55 79 54
  giaosuxoay.................49 60 48 61 47 46 62 45 44 63 43 42 64 41 65 40 35 66 32 26
  hoahuong.................55 56 57 58 63 64 65 66 67 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 90
  hyvongwin.................14 15 17 18 62 63 64 65 66 67 69 80 81 82 83 84 85 87 88
  khongcogihet.................37 38 39 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 71 72
  lanh5doC.................65 64 72 63 73 62 61 74 60 54 75 53 44 76 43 77 34 33 78 29
  lienquan2019.................42 43 47 49 50 52 56 60 61 65 67 69 70 74 76 83 92 94 96
  OK6868.................42 45 46 47 49 60 62 65 66 67 69 80 82 85 86 87 89 90 92 95
  thuyanh29.................74 71 78 70 69 68 65 80 62 61 56 52 83 50 47 44 43 86 41 40
  yeusohoc.................74 72 78 68 65 63 62 80 60 56 54 53 83 50 45 44 42 86 40 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:54:00) , chutheanh (15/09/2021 at 19:22:35)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 23* 84* thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 63* 47* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 59* 65* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 65* 71* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* 19* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 30*** thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @caligo : trúng loto 97** 71* thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 59* 42* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* 71* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 39* 42* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 30*** thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 30*** thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43** 84* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 30*** thưởng 15000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 97** 43** thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 42* 00* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 19* 39* thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 32** thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 43** thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 82** thưởng 12000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 43** 82** thưởng 36000 xu.
  @consovang : trúng loto 47* 19* thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @Emailty : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 75* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 43** thưởng 24000 xu.
  @mtq : trúng loto 82** thưởng 40000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hongtutoan : trúng loto 48* 84* 82** thưởng 72000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 48* 84* thưởng 42000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 -
  khongsothua29*19**36*99*14*06*48* 84*
  hongtutoan............42*73*34*84***17*48* 84* 82**
  adayroihihi............47**83*** 00*61* 32**00*25* 42**00*
  nguyenyenlinh........................44*46**14*47*59*
  tinhyeucuatoi....................................83*59*37* 04*43**
  mtq....................................83*67*04*82**
  toanbatbai....................................99*84***95*00*
  kocannoinhieu....................................61* 99*60* 79*42**59*
  giahuy912................................................00* 55*39*63*
  baoanhthu................................................31* 67*47*43** 82**
  consovang................................................84***40* 04*47* 19*
  vungtroisohoc................................................71*40* 04*39*
  Emailty................................................55*42**59*
  anhQuanday................................................55* 00*25*48*
  bietphailamsaoday................................................52**12* 37*43**
  mo3cang................................................21*37*63*
  niemvuisohoc................................................04*50* 17*42*
  vuanh886................................................38*42**39*
  co3bich................................................64*47*65*
  chilaconso................................................67* 76* 21*40* 04*65*
  vivungonsong................................................00*14* 62*59*
  Vumay9999................................................55*66*75*
  dieuanh96................................................31* 60*04*63*
  danhnhothoi............................................................42**42* 00*
  saptrungtoroi............................................................17*19* 39*
  toilatoi7x............................................................88*19*
  bababyby............................................................92*39*
  cuocchienso............................................................92*32**
  Axz23............................................................78*43**
  traucon............................................................25* 04*82**
  anquanhnam............................................................17*97**
  tuandjgj............................................................06*42*
  cutibatlo............................................................34*71*
  CSGT01............................................................37*43**
  yeusohoc............................................................42**71*
  timlo2nhay............................................................88*43**
  EmLaTatCa............................................................88*97**
  vhg123............................................................78*00*
  hung83............................................................17*42*
  huyenhuyen............................................................88*63*
  hoahuong............................................................06* 14*84* 48*
  tinhtuoisang............................................................92* 95*19*
  quochuy92............................................................12*82**
  Quyettien2008............................................................04* 34* 14*43**
  danv411........................................................................23* 84*
  giacmotrua........................................................................63* 47*
  EM2020........................................................................59* 65*
  happyday........................................................................39*
  qtv272........................................................................65* 71*
  chosau18h........................................................................42*
  chuasonlam666........................................................................48* 84*
  shopeone........................................................................71* 19*
  sohochaylam........................................................................19*
  vinamilk........................................................................30***
  TLong888........................................................................94*
  khongcogihet........................................................................97**
  caligo........................................................................97** 71*
  TM201210........................................................................59* 42*
  thuyanh29........................................................................19* 71*
  kepbang........................................................................97**
  Ronaldo7........................................................................48*
  thantai368........................................................................75*
  alololo........................................................................00*
  minhdiep........................................................................39* 42*
  quangninh279........................................................................71*
  chungcumini........................................................................30***
  AffCup........................................................................48*
  soiroichot........................................................................30***
  bacang........................................................................00*
  danlode2k2........................................................................42*
  thichchotso........................................................................42*
  lode2019........................................................................42*
  vuquy48........................................................................97**
  sangtruatoi........................................................................97**
  visaolaithe........................................................................42*
  girlcity........................................................................97**
  zozozo........................................................................42*
  Mualarung2016........................................................................63*
  xosoxmien........................................................................19*
  vietkieudanhlo........................................................................43** 84*
  lethuylinh........................................................................65*
  Quantubaothu77........................................................................07*
  DAIPHAT88........................................................................30***
  quoctrong89........................................................................97** 43**
  thienduong01........................................................................19*
  songque38........................................................................19*
  Chetvidep6789........................................................................19*
  mrpts........................................................................63*
  HoangToan........................................................................47*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @selaylaitatca : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 10 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @mo3cang : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @caligo : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @acb112 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 9 số có 93 thưởng 11111 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 7 số có 93 thưởng 28571 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 8 số có 93 thưởng 25000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 93 thưởng 10000 xu.


  NICK- 15/09 - - 16/09 -
  tuankhang198067 68 66 65 64 63 69 62 61 60 57 73 55 53 47 45 75 43 39 3817 21 24 25 30 31 33 70 71 75 76 77 79 84 85 89 93 94 95 97
  xosoxmien56 57 58 59 62 64 65 66 69 71 73 74 75 78 80 82 83 84 87 9181 82 83 86 87 88 90 92 93 96 97 01 02 03 05 06 09 10 12 13
  lanh5doC65 64 72 63 73 62 61 74 60 54 75 53 44 76 43 77 34 33 78 2984 89 91 92 93 98 99
  thuyanh2974 71 78 70 69 68 65 80 62 61 56 52 83 50 47 44 43 86 41 4088 89 90 92 93 94 97 99
  OK686842 45 46 47 49 60 62 65 66 67 69 80 82 85 86 87 89 90 92 9583 84 87 90 93 94 96 97 00 01 02 03 05 06 08 09 10 14 17 20
  selaylaitatca.................81 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93 95 96 98 99 00
  HOANG YEN.................88 33 38 83 18 81 68 86 39 93
  giacatgia.................86 88 89 90 93 94 95 97 98 99 03 06 08 09 13 15 16 18 25 26
  KINGTON.................66 67 69 74 75 76 78 79 83 84 85 86 87 88 92 93 94 96 97
  mo3cang.................93 94 95 96 97 98 99
  bachthu3nhay.................72 73 74 75 80 81 82 83 84 89 90 91 92 93 99 00 01 02 09 10
  caligo.................17 18 19 20 21 75 76 78 79 80 81 84 85 87 89 90 93 94 96 99
  DuyManh92.................83 86 88 91 92 93 98
  acb112.................50 55 61 66 72 77 83 88 94 99 81 86 91 96 92 93 98 84 85 87
  anquanhnam.................49 70 71 73 75 76 77 80 82 84 85 86 89 91 93 94 95 98 99
  babylove.................82 83 84 85 87 90 91 92 93 94 96 00 01 02 03 05 09 10 18 19
  buihung88.................83 84 85 86 88 90 91 92 93 94 95 97 00 01 02 03 04 06 09 30
  Cauamhanoi.................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 08 09 10 17 18
  co3bich.................86 87 90 92 93 94 95 96 97
  danv411.................02 03 04 05 06 07 08 09 81 82 83 84 85 87 89 92 93 94 96 98
  danhlolayvo.................15 18 23 25 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 85 88 93 95 98
  danhnhothoi.................86 87 91 93 94 95 96 99 00 02 04 05 06 08 11 13 14 16 17 19
  kepbang.................67 68 73 74 77 78 83 84 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  khongsothua.................63 65 69 75 79 81 83 85 90 92 93 94 95 96 97 01 02 03 04 05
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tengteng.................83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 03 04 05 06 07
  TLong888.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 84
  ViettelDaily.................69 71 72 73 74 75 78 80 81 82 83 84 87 90 91 92 93 96 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  HOANG YEN (16/09/2021 at 20:50:51) , thantai368 (19/09/2021 at 19:53:54)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 05* 77* thưởng 10000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 60* 60* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 77* 51* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60* 15* thưởng 6000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 76* 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @EM2020 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 89* 32* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @caligo : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 67* 76* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 79** 76* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 89* 99* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 30** thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @bababyby : trúng loto 10* 89* thưởng 18000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @traucon : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @consovang : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 51* 15* thưởng 24000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 67* 76* thưởng 24000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 30** thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 51* thưởng 30000 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 - - 17/09 -
  nguyenyenlinh44*46**14*47*59*51*
  tinhyeucuatoi............83*59*37* 04*43**30**
  kocannoinhieu............61* 99*60* 79*42**59*05*
  giahuy912........................00* 55*39*63*41*
  consovang........................84***40* 04*47* 19*15*
  vungtroisohoc........................71*40* 04*39*05*
  anhQuanday........................55* 00*25*48*51* 15*
  vuanh886........................38*42**39*05*
  co3bich........................64*47*65*67* 76*
  chilaconso........................67* 76* 21*40* 04*65*41*
  toilatoi7x....................................88*19*51*
  cuocchienso....................................92*32**89*
  bababyby....................................92*39*10* 89*
  anquanhnam....................................17*97**79**
  danhnhothoi....................................42**42* 00*89*
  traucon....................................25* 04*82**19*
  tuandjgj....................................06*42*60*
  vhg123....................................78*00*77*
  timlo2nhay....................................88*43**60*
  tinhtuoisang....................................92* 95*19*79**
  EM2020................................................59* 65*77*
  giacmotrua................................................63* 47*77*
  qtv272................................................65* 71*15*
  danv411................................................23* 84*90*
  chuasonlam666................................................48* 84*89* 32*
  chosau18h................................................42*60*
  TM201210................................................59* 42*41*
  caligo................................................97** 71*99*
  thuyanh29................................................19* 71*60*
  Ronaldo7................................................48*60*
  thantai368................................................75*29*
  alololo................................................00*32*
  chungcumini................................................30***67* 76*
  zozozo................................................42*15*
  soiroichot................................................30***79** 76*
  visaolaithe................................................42*89* 99*
  DAIPHAT88................................................30***51* 15*
  sangtruatoi................................................97**41*
  vietkieudanhlo................................................43** 84*99*
  songque38................................................19*29*
  quoctrong89................................................97** 43**30**
  mrpts................................................63*29*
  lienquan2019............................................................05* 77*
  Heovang83............................................................32*
  haiyen1295............................................................51*
  CatLinhHD............................................................15* 51*
  binbinhn............................................................99*
  dacbiet99............................................................60* 60*
  tengteng............................................................77* 51*
  ViettelDaily............................................................60*
  kyniemxua............................................................32*
  tamhoncuada............................................................60* 15*
  cucaitron............................................................89*
  phocuvangem............................................................60*
  vaobothoi............................................................05*
  X155............................................................29*
  HaiNam92............................................................77*
  chuoi............................................................15*
  giaosuxoay............................................................79**
  minhquang2016............................................................30**
  ditimbachthu............................................................67* 76*
  lodelk............................................................94*
  hyvongwin............................................................99*
  muahe2019............................................................76*
  TTPL7986............................................................76* 67*
  DonaldTrump45............................................................29*
  lamlaitudau2020............................................................51*
  Cauamhanoi............................................................05*
  giangmobile............................................................60*
  hoaihd85............................................................51* 15*
  HUYEN6879............................................................10*
  selaylaitatca............................................................60*
  ptsmr............................................................29*
  khongcohoiket............................................................89*
  tuankhang1980............................................................79**
  chot10trung1............................................................99*
  mualanh2020............................................................67* 76*
  remix............................................................05*
  MRNam86............................................................30**
  locroitrungdau............................................................19*
  danhlolayvo............................................................05*
  quocanhht............................................................05*
  langthangtimso............................................................30**
  giacatgia............................................................77*
  chinh1689482997............................................................76*
  babylove............................................................30**
  emtapdanhlo............................................................79**
  miule............................................................79**
  Hoanglam2006............................................................76* 41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vinamilk : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 30 thưởng 6250 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 13 số có 30 thưởng 7692 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 11 số có 30 thưởng 9090 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 30 thưởng 50000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 12 số có 30 thưởng 8333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 13 số có 30 thưởng 7692 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @selaylaitatca : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 18 số có 30 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 30 thưởng 17647 xu.


  NICK- 15/09 - - 16/09 - - 17/09 -
  xosoxmien56 57 58 59 62 64 65 66 69 71 73 74 75 78 80 82 83 84 87 9181 82 83 86 87 88 90 92 93 96 97 01 02 03 05 06 09 10 12 1328 30 31 33 34 37 39 42 43 46 48 49 52 57 58 59 60
  selaylaitatca.................81 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93 95 96 98 99 0030 31 33 35 36 37 39 45 46 48 49 51 53 54 55 57 58 59 60 62
  bachthu3nhay.................72 73 74 75 80 81 82 83 84 89 90 91 92 93 99 00 01 02 09 1036 61 34 64 30 67 28 69 27 70 26 71 21 76 19 78 80 18 81 17
  Cauamhanoi.................86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 08 09 10 17 1817 18 20 21 24 25 26 27 29 30 36 38 42 47 48 51 52 56
  vinamilk..................................00 03 04 07 10 13 14 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33
  chidanh1con..................................55 40 56 39 57 34 58 59 30 61 29 66 28 67 27 70
  HaiNam92..................................23 24 26 27 30 32 04 34 35 37 40 41 42 43 44 03 45 46 47 48
  TM201210..................................08 12 13 14 16 17 19 21 04 30 31 34 37 40 41 43 44 03 46 49
  tuandjgj..................................59 36 70 35 72 34 73 33 74 32 75 30 76
  thichchotso..................................09 10 11 12 14 15 18 19 30 49 50 51 54 55 56 57 58 90 91 92
  hoahuong..................................21 22 24 26 29 30 38 40 58 60 62 65 67 68 74 76 80 83 85 86
  lienquan2019..................................29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  quocanhht..................................22 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  minhquang2016..................................30 31
  bacang..................................00 55 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  DonaldTrump45..................................21 12 76 67 30 03 58 85 14 41 19 91
  chinh1689482997..................................02 20 03 30 52 32 92 01 21 41 61 81 25 18 69 98 70
  bababyby..................................08 09 05 21 22 23 25 26 27 28 29 04 30 31 32 34 35 36 37 38
  bietphailamsaoday..................................12 14 16 17 21 22 26 27 30 31 32 34 36 40 41 44 47 50 52 54
  ditimbachthu..................................35 58 32 59 31 62 30 63 29 65 26 66 67 23 68 21 69 20 71 18
  emtapdanhlo..................................00 02 04 05 06 08 10 12 14 15 18 20 22 23 24 25 28 30 32 33
  HUYEN6879..................................05 06 20 21 22 23 03 25 26 30 31 32 33 35 36 02 50 51 52 53
  lamlaitudau2020..................................04 05 06 07 08 09 10 12 18 21 27 29 30 36 38 40 41 42 43 44
  langthangtimso..................................84 85 86 88 93 95 03 08 13 15 18 28 30 31 33 35 36 37 38 39
  remix..................................30 33 34 35 36 39 40 42 43 44 45 49 52
  Ronaldo7..................................01 02 03 07 10 11 12 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34
  thuhuyengirl..................................42 31 45 30 46 29 48 28 49 26 70 25 71 22 72 21 75 76 20 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:53:48)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @phuquoc : trúng loto 74* 47** 59* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 43* 74* 47** thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 65** 14* thưởng 15000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 83** 74* 47** thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 59* 43* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 39* 83** thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 74* 47** thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 02* 44* thưởng 6000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 47** 74* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 44* 10* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @AffCup : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @acb112 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 03* 02* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 74* 47** thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 89* 44* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 47** 74* thưởng 18000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @X155 : trúng loto 47** 74* thưởng 18000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 39* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 71* 14* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuasonlam666 : trúng loto 17* 71* 74* thưởng 27000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 47** 74* thưởng 27000 xu.
  @caligo : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 47** 74* thưởng 27000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.
  @traucon : trúng loto 14* 17* thưởng 24000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 83** 45* thưởng 36000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 44* 17* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @consovang : trúng loto 89* 36* thưởng 30000 xu.
  @co3bich : trúng loto 59* 02* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 45* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 45* thưởng 35000 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 - - 17/09 - - 18/09 -
  nguyenyenlinh44*46**14*47*59*51*45*
  tinhyeucuatoi............83*59*37* 04*43**30**45*
  giahuy912........................00* 55*39*63*41*44*
  consovang........................84***40* 04*47* 19*15*89* 36*
  co3bich........................64*47*65*67* 76*59* 02*
  toilatoi7x....................................88*19*51*44*
  danhnhothoi....................................42**42* 00*89*10*
  traucon....................................25* 04*82**19*14* 17*
  anquanhnam....................................17*97**79**83** 45*
  tuandjgj....................................06*42*60*43*
  tinhtuoisang....................................92* 95*19*79**44* 17*
  chuasonlam666................................................48* 84*89* 32*17* 71* 74*
  giacmotrua................................................63* 47*77*17*
  qtv272................................................65* 71*15*02*
  danv411................................................23* 84*90*36*
  thuyanh29................................................19* 71*60*47** 74*
  caligo................................................97** 71*99*10*
  TM201210................................................59* 42*41*51*
  Ronaldo7................................................48*60*45*
  alololo................................................00*32*45*
  zozozo................................................42*15*44*
  chungcumini................................................30***67* 76*47** 74*
  DAIPHAT88................................................30***51* 15*43*
  sangtruatoi................................................97**41*43*
  songque38................................................19*29*06*
  vietkieudanhlo................................................43** 84*99*67*
  tengteng............................................................77* 51*74* 47**
  ViettelDaily............................................................60*83**
  haiyen1295............................................................51*06*
  binbinhn............................................................99*06*
  kyniemxua............................................................32*02*
  phocuvangem............................................................60*89*
  chuoi............................................................15*02*
  giangmobile............................................................60*89* 44*
  lienquan2019............................................................05* 77*71*
  muahe2019............................................................76*10*
  DonaldTrump45............................................................29*83**
  hoaihd85............................................................51* 15*47** 74*
  lamlaitudau2020............................................................51*59*
  X155............................................................29*47** 74*
  cucaitron............................................................89*89*
  giaosuxoay............................................................79**67*
  tuankhang1980............................................................79**52*
  lodelk............................................................94*39*
  remix............................................................05*71* 17*
  Cauamhanoi............................................................05*45*
  HUYEN6879............................................................10*36*
  selaylaitatca............................................................60*43*
  danhlolayvo............................................................05*17*
  khongcohoiket............................................................89*45*
  langthangtimso............................................................30**52*
  emtapdanhlo............................................................79**71* 14*
  giacatgia............................................................77*14*
  babylove............................................................30**51*
  Hoanglam2006............................................................76* 41*67*
  phuquoc........................................................................74* 47** 59*
  Emailty........................................................................43* 74* 47**
  toanbatbai........................................................................65** 14*
  chaonammoi........................................................................83** 74* 47**
  happyday........................................................................71* 17*
  vinamilk........................................................................67*
  baycaobayxa........................................................................71*
  mtq........................................................................52*
  chidanh1con........................................................................51*
  sohochaylam........................................................................10*
  XS360........................................................................67*
  chutheanh........................................................................43*
  hoanghonxanh........................................................................59* 43*
  khongsothua........................................................................17*
  buihung88........................................................................89*
  kiep_lo_de........................................................................39*
  adayroihihi........................................................................59*
  cuunon........................................................................67*
  shopeone........................................................................74*
  Minhan........................................................................39* 83**
  quangninh279........................................................................39*
  luonluontop1........................................................................36*
  thuhuyengirl........................................................................06*
  vtvcab........................................................................83**
  chutichhoidong........................................................................06*
  TLong888........................................................................36*
  DuyManh92........................................................................52*
  danlode2k2........................................................................06*
  bietphailamsaoday........................................................................45*
  bachthu3nhay........................................................................83**
  EmLaTatCa........................................................................74* 47**
  yeusohoc........................................................................36*
  lanh5doC........................................................................74*
  anhnumberone........................................................................02* 44*
  vivungonsong........................................................................47** 74*
  hung83........................................................................44* 10*
  Hoalanrung........................................................................45*
  AffCup........................................................................02*
  bacang........................................................................03*
  QuocLinh88........................................................................89*
  dieuanh96........................................................................74*
  loveyouloveyou........................................................................89*
  Thuminh........................................................................59*
  Uyennhi2019........................................................................43*
  vuquy48........................................................................43*
  huyenhuyen........................................................................17*
  acb112........................................................................44*
  Npt........................................................................36*
  HOANG YEN........................................................................51*
  hoahuong........................................................................44*
  motobike........................................................................47**
  quochuy92........................................................................83**
  NetCaFe........................................................................03* 02*
  xoay........................................................................01*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:53:42) , chutheanh (19/09/2021 at 05:13:24)
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 8 số có 01 thưởng 12500 xu.
  @anquanhnam : Chốt 17 số có 01 thưởng 5882 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 16 số có 01 thưởng 6250 xu.
  @xoay : Chốt 2 số có 01 thưởng 50000 xu.
  @Chetvidep6789 : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 15 số có 01 thưởng 6666 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 16 số có 01 thưởng 6250 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 18 số có 01 thưởng 5555 xu.
  @quangninh279 : Chốt 10 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @toanbatbai : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 01 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DonaldTrump45 : Chốt 18 số có 01 thưởng 11111 xu.


  NICK- 17/09 - - 18/09 -
  DonaldTrump4521 12 76 67 30 03 58 85 14 41 19 9128 82 37 73 18 81 68 86 58 85 01 10 51 51 13 31 36 63
  Uyennhi2019.................01 02 03 04 05 07 21 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 37 61 62
  traucon.................01 07 10 11 12 13 14 15
  anquanhnam.................97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 17 19 23
  tamhoncuada.................96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 21 22
  xoay.................01 21
  Chetvidep6789.................37 73 91 19 65 56 01 10 33 83 38 68 86 31 13 32 23 46 64
  lodelk.................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 14 41 18 81 19 91
  anhQuanday.................00 01 08 09 10 17 18 19 26 27 28 29 35 36 37
  dacbiet99.................95 96 97 98 99 01 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 29 33
  giacmotrua.................57 58 64 65 70 74 75 80 82 83 84 85 89 94 98 00 01 02 03 07
  girlcity.................99 00 01 02 04 05 08 20 22 23 26 28 29 31 32 35
  hoanghonxanh.................92 93 95 97 98 99 00 01 02 04 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17
  hongtutoan.................74 77 80 81 82 84 87 90 91 92 94 97 00 01 02 04 07 10 11 12
  minhdiep.................75 76 79 81 83 84 85 86 89 91 93 94 95 96 99 01 03 04
  quangninh279.................01 05 06 09 10 11 12 13 14 15
  toanbatbai.................93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  vietkieudanhlo.................85 86 88 91 95 96 97 99 01 05 06 08 11 15 16 17 21 24 25 26
  vuanh886.................65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:53:06)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hyvongwin : trúng loto 12* 36* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 12* 17* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 18** 81* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Heovang83 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* 19* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 36* 00* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 41* 00* thưởng 6000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @xitvansuthd34 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @acb112 : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 19* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* 42* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 42* 04* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 69** thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 42* 36* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 19* 69** thưởng 27000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @X155 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 69** thưởng 24000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.
  @caligo : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @zozozo : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* 71* 12* thưởng 45000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.


  NICK- 14/09 - - 15/09 - - 16/09 - - 17/09 - - 18/09 - - 19/09 -
  giahuy91200* 55*39*63*41*44*36*
  tinhtuoisang............92* 95*19*79**44* 17*17* 71* 12*
  anquanhnam............17*97**79**83** 45*00*
  toilatoi7x............88*19*51*44*19*
  giacmotrua........................63* 47*77*17*19*
  chuasonlam666........................48* 84*89* 32*17* 71* 74*69**
  Ronaldo7........................48*60*45*42*
  alololo........................00*32*45*00*
  thuyanh29........................19* 71*60*47** 74*19*
  caligo........................97** 71*99*10*99*
  zozozo........................42*15*44*42*
  vietkieudanhlo........................43** 84*99*67*04*
  DAIPHAT88........................30***51* 15*43*36*
  ViettelDaily....................................60*83**19* 69**
  haiyen1295....................................51*06*00*
  DonaldTrump45....................................29*83**19*
  giangmobile....................................60*89* 44*04*
  lienquan2019....................................05* 77*71*00*
  X155....................................29*47** 74*99*
  tuankhang1980....................................79**52*32*
  Cauamhanoi....................................05*45*04*
  remix....................................05*71* 17*12*
  HUYEN6879....................................10*36*41*
  khongcohoiket....................................89*45*42*
  langthangtimso....................................30**52*09*
  babylove....................................30**51*00*
  acb112................................................44*12*
  vinamilk................................................67*19*
  phuquoc................................................74* 47** 59*99*
  happyday................................................71* 17*41*
  adayroihihi................................................59*00* 19*
  shopeone................................................74*71* 17*
  sohochaylam................................................10*71* 17*
  XS360................................................67*41*
  buihung88................................................89*04* 42*
  hoanghonxanh................................................59* 43*69**
  chutichhoidong................................................06*04*
  kiep_lo_de................................................39*28*
  bachthu3nhay................................................83**00*
  bietphailamsaoday................................................45*32*
  Minhan................................................39* 83**42* 04*
  luonluontop1................................................36*41*
  yeusohoc................................................36*99*
  Hoalanrung................................................45*41*
  QuocLinh88................................................89*69**
  hung83................................................44* 10*42* 36*
  AffCup................................................02*69**
  huyenhuyen................................................17*36*
  Thuminh................................................59*12*
  motobike................................................47**04*
  NetCaFe................................................03* 02*69**
  hyvongwin............................................................12* 36*
  ptsmr............................................................12* 17*
  mrpts............................................................18** 81*
  chosau18h............................................................99*
  Heovang83............................................................57*
  vuanh886............................................................36*
  cuocchienso............................................................69**
  Axz23............................................................28*
  CatLinhHD............................................................04* 19*
  hongtutoan............................................................65*
  mo3cang............................................................32*
  tamhoncuada............................................................17* 71*
  HoangMinhTu............................................................19*
  thichchotso............................................................36* 00*
  lode2019............................................................71*
  kepbang............................................................04*
  niemvuisohoc............................................................42*
  antamwin............................................................41*
  AnBao............................................................99*
  thantai368............................................................42*
  visaolaithe............................................................19*
  minhdiep............................................................36*
  WIN2020............................................................12*
  xosoxmien............................................................42*
  hatay88............................................................99*
  Covid19............................................................41* 00*
  _AK47_............................................................42*
  xitvansuthd34............................................................70*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TM201210 : Chốt 7 số có 57 thưởng 14285 xu.
  @OK6868 : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 57 thưởng 5555 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 8 số có 57 thưởng 12500 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 17 số có 57 thưởng 5882 xu.
  @xitlo : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @_AK47_ : Chốt 10 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 11 số có 57 thưởng 9090 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/09 - - 19/09 -
  hongtutoan74 77 80 81 82 84 87 90 91 92 94 97 00 01 02 04 07 10 11 1251 52 53 56 57 60 61 62 63 66 67 80 81 82 83 86 87 90 91 92
  tamhoncuada96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 21 2290 91 76 75 74 73 72 71 70 92 67 66 65 64 63 62 61 93 58 57
  TM201210.................52 53 56 57 58 60 61
  OK6868.................63 61 60 59 83 58 57 56 55 54 53 52 86 51 50 46 43
  hyvongwin.................20 25 26 34 35 37 00 41 43 44 46 48 50 52 53 55 57 61 62 64
  khongcogihet.................40 41 44 46 47 48 50 51 54 56 57 58 60 61 64 66 67 68 70 71
  khongsothua.................52 55 56 57 59 64 65 70 73 74 75 77 78 82 84 87 92 95
  lamlaitudau2020.................44 45 47 48 51 54 57 59
  ViettelDaily.................37 38 40 42 45 46 47 20 48 50 52 55 56 57 58 60 62 65 66 67
  yeusohoc.................27 28 29 31 37 39 47 52 57 59 61 70 72 73 74 75 77
  alololo.................38 39 43 47 48 49 52 54 57 58 63 64 67 70 72 73 74 82 83 84
  babylove.................44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 70 73 74 75 76 77
  danhlolayvo.................01 02 04 06 07 09 11 12 14 16 17 19 21 22 24 56 57 59 61 62
  happyday.................58 57 54 53 52 85 51 50 45 43 41 39 36 86 35 34 33
  xitlo.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  _AK47_.................42 50 52 57 60 70 75 82 87 92
  qtv272.................32 33 34 36 39 42 43 44 50 52 53 54 57 60 62 63 66 69 70 72
  CatLinhHD.................69 68 67 66 65 89 64 63 62 61 60 59 58 93 57 52
  chaonammoi.................48 49 52 56 57 61 65 66 70 74 75 83 84 89 90 91 92 93 94 95
  haiyen1295.................48 50 51 52 57 58 60 61 63 66 67 70 72 76 78 81 87 88 90 93
  Hoalanrung.................52 53 57 60 61 62 66 70 71 75 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  huyenhuyen.................35 39 40 44 48 49 53 02 57 58 59
  thantai368.................75 57 94 08 18 28 38 48 59 68 78 98 21 31 41 51 61 71 81 91
  vtvcab.................10 12 13 17 20 21 22 27 30 31 37 40 47 49 50 57 58 59 60 67
  vuquy48.................13 14 19 21 23 30 31 32 37 39 40 41 46 48 49 50 55 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/09/2021 at 19:52:43)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* 34* thưởng 10000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 30* 00** thưởng 15000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @traucon : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63* 96* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 00** 96* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 24* 31* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 19*** thưởng 15000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 17* 63* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 34* 00** thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @Batman : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Vumay999999 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 30* 12* thưởng 20000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @phuquoc : trúng loto 91* 19*** 00** thưởng 54000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 68* 63* thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 63* 74* thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 20* 12* thưởng 18000 xu.
  @Minhan : trúng loto 12* 34* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 00** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 68* 24* thưởng 40000 xu.
  @remix : trúng loto 68* 19*** thưởng 80000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 00** 34* thưởng 60000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 34* thưởng 20000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @X155 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 70* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 00** thưởng 24000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 10* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 39* thưởng 25000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 60* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.


  NICK- 15/09 - - 16/09 - - 17/09 - - 18/09 - - 19/09 - - 20/09 -
  anquanhnam17*97**79**83** 45*00*60*
  tinhtuoisang92* 95*19*79**44* 17*17* 71* 12*68*
  giacmotrua............63* 47*77*17*19*24*
  Ronaldo7............48*60*45*42*39*
  thuyanh29............19* 71*60*47** 74*19*96*
  vietkieudanhlo............43** 84*99*67*04*74*
  Cauamhanoi........................05*45*04*68* 24*
  remix........................05*71* 17*12*68* 19***
  langthangtimso........................30**52*09*00** 34*
  haiyen1295........................51*06*00*96*
  ViettelDaily........................60*83**19* 69**34*
  giangmobile........................60*89* 44*04*65*
  X155........................29*47** 74*99*96*
  DonaldTrump45........................29*83**19*70*
  lienquan2019........................05* 77*71*00*00**
  HUYEN6879........................10*36*41*68*
  khongcohoiket........................89*45*42*10*
  phuquoc....................................74* 47** 59*99*91* 19*** 00**
  vinamilk....................................67*19*68* 63*
  happyday....................................71* 17*41*82*
  adayroihihi....................................59*00* 19*39*
  shopeone....................................74*71* 17*63* 74*
  buihung88....................................89*04* 42*30*
  luonluontop1....................................36*41*68*
  kiep_lo_de....................................39*28*85*
  bietphailamsaoday....................................45*32*20* 12*
  Minhan....................................39* 83**42* 04*12* 34*
  yeusohoc....................................36*99*85*
  QuocLinh88....................................89*69**96*
  huyenhuyen....................................17*36*00**
  motobike....................................47**04*00**
  vuanh886................................................36*30* 12*
  HoangMinhTu................................................19*63*
  CatLinhHD................................................04* 19*68*
  kepbang................................................04*63*
  thantai368................................................42*30*
  lode2019................................................71*68*
  niemvuisohoc................................................42*63*
  antamwin................................................41*17*
  xosoxmien................................................42*82*
  _AK47_................................................42*17*
  loveyouloveyou............................................................17* 34*
  ansongaymai............................................................30* 00**
  dongkhanh1994............................................................30*
  traucon............................................................00**
  EM2020............................................................60*
  TM201210............................................................68*
  danv411............................................................30*
  bababyby............................................................00**
  cuunon............................................................96*
  chuoi............................................................31*
  baoanhthu............................................................63* 96*
  ditimbachthu............................................................00**
  dacbiet99............................................................00** 96*
  binbinhn............................................................91*
  hoaihd85............................................................74*
  lamlaitudau2020............................................................68*
  OK6868............................................................34*
  quangninh279............................................................34*
  cucaitron............................................................74*
  mtq............................................................68*
  tuandjgj............................................................34*
  co3bich............................................................30*
  TTPL7986............................................................65*
  danlode2k2............................................................12*
  EmLaTatCa............................................................24* 31*
  mualanh2020............................................................00**
  sangtruatoi............................................................24*
  DuyManh92............................................................19***
  selaylaitatca............................................................17*
  HaiNam92............................................................34*
  vhg123............................................................23*
  TLong888............................................................34*
  vivungonsong............................................................17* 63*
  saptrungtoroi............................................................63*
  Quantubaothu77............................................................68*
  soiroichot............................................................39*
  lethuylinh............................................................96*
  dieuanh96............................................................60*
  hoahuong............................................................63*
  consokydieu............................................................96*
  giacatde............................................................34*
  Uyennhi2019............................................................34*
  vuquy48............................................................65*
  chaonammoi............................................................96*
  locroitrungdau............................................................34* 00**
  nonanoni............................................................00**
  thienduong01............................................................34*
  miule............................................................63*
  quochuy92............................................................65*
  Batman............................................................66*
  minhlonghn............................................................63*
  Mongbinhthuong_68............................................................60*
  DINHMINHSON............................................................82*
  Vumay999999............................................................66*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @remix : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 6 số có 19 thưởng 16666 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 6 số có 19 thưởng 16666 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 11 số có 19 thưởng 9090 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 13 số có 19 thưởng 7692 xu.
  @shopeone : Chốt 12 số có 19 thưởng 8333 xu.
  @soiroichot : Chốt 18 số có 19 thưởng 5555 xu.
  @visaolaithe : Chốt 17 số có 19 thưởng 5882 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 19 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @OK6868 : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 19 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/09 - - 20/09 -
  OK686863 61 60 59 83 58 57 56 55 54 53 52 86 51 50 46 4380 81 82 84 85 86 11 12 13 17 18 19 20 21 22 26 27 28 30 31
  yeusohoc27 28 29 31 37 39 47 52 57 59 61 70 72 73 74 75 7784 88 91 94 98 01 04 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  DonaldTrump45.................24 42 79 97 09 90 04 54 85 58 28 82 19 91 46 64 30 03
  chidanh1con.................84 86 89 90 91 93 95 98 99 00 02 04 07 08 09 13 18 19 20 28
  remix.................82 83 84 86 87 90 92 93 96 00 02 04 09 10 13 14 19 20 22 23
  tengteng.................16 17 18 19 20 21 71 73 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  emtapdanhlo.................13 18 19 20 21 22 23 78 79 80 83 85 86 88 89 90 92 93 94 95
  giacmotrua.................08 09 11 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34
  kepbang.................16 17 18 19 20 21
  langthangtimso.................16 17 19 02 20 24 25 26 29 33 34 35 38 39 42 43 44 45 47 48
  minhdiep.................00 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 75 78 80 81 82
  NetCaFe.................00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  kemngot.................12 02 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 41 42 43 45 46 48
  khongcohoiket.................02 06 09 13 16 18 19 20 22 24 25 27 28 31 33 34 36 37 39 42
  consokydieu.................11 14 15 16 17 18 19 24 27 28 34 37 38 41 42 43 44 45 46 47
  cutibatlo.................05 06 08 09 11 14 15 17 18 19 24 26 28 35 36 75 78 79 80 81
  chot10trung1.................63 19 64 65 18 67
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  nguyenyenlinh.................15 16 17 18 19 32 34 35 36 37 38 39 42 59 62 64 65 66 67 68
  quoctrong89.................19 23 27 28 33 37 38 43 47 48 53
  saptrungtoroi.................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 27
  shopeone.................04 08 13 14 16 17 19 22 23 25 26 28
  soiroichot.................01 09 10 12 14 15 16 17 18 19 21 24 29 34 41 64 69 71
  visaolaithe.................98 99 00 01 03 06 08 09 10 13 16 18 19 21 23 26 28
  vungtroisohoc.................07 09 10 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  zozozo.................02 04 09 12 14 19 22 24 29 32 34 39 40 41 42 74 79 80 81 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)[/CENT​
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/09/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @phocuvangem : trúng loto 83*** 36* thưởng 20000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42* 28* 18* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 72** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 83*** thưởng 9000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 83*** thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 72** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 25* 77* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 19* 29* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* 83*** thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @NHANTAI : trúng loto 67* 61* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 61* 62* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83*** thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 67* 77* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 91* 19* 62* thưởng 18000 xu.
  @traucon : trúng loto 91* 19* thưởng 12000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @mtq : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @co3bich : trúng loto 72** thưởng 20000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 83*** thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 24* 42* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @Batman : trúng loto 83*** thưởng 30000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 83*** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 72** thưởng 30000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 83*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 19* 84* thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 19* 12* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @X155 : trúng loto 42* thưởng 25000 xu.
  @remix : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 24* 42* thưởng 36000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 83*** 19* thưởng 72000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 55* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 25* 61* thưởng 42000 xu.


  NICK- 15/09 - - 16/09 - - 17/09 - - 18/09 - - 19/09 - - 20/09 - - 21/09 -
  anquanhnam17*97**79**83** 45*00*60*25* 61*
  Ronaldo7............48*60*45*42*39*24* 42*
  thuyanh29............19* 71*60*47** 74*19*96*83*** 19*
  vietkieudanhlo............43** 84*99*67*04*74*55*
  X155........................29*47** 74*99*96*42*
  remix........................05*71* 17*12*68* 19***84*
  khongcohoiket........................89*45*42*10*77*
  langthangtimso........................30**52*09*00** 34*67*
  adayroihihi....................................59*00* 19*39*29*
  kiep_lo_de....................................39*28*85*19* 84*
  bietphailamsaoday....................................45*32*20* 12*12*
  buihung88....................................89*04* 42*30*12*
  luonluontop1....................................36*41*68*55*
  QuocLinh88....................................89*69**96*19* 12*
  vuanh886................................................36*30* 12*72**
  HoangMinhTu................................................19*63*30*
  lode2019................................................71*68*61*
  _AK47_................................................42*17*83***
  quochuy92............................................................65*91* 19* 62*
  traucon............................................................00**91* 19*
  lamlaitudau2020............................................................68*61*
  tuandjgj............................................................34*36*
  cucaitron............................................................74*45*
  chuoi............................................................31*61*
  baoanhthu............................................................63* 96*12*
  quangninh279............................................................34*36*
  OK6868............................................................34*29*
  HaiNam92............................................................34*24*
  mtq............................................................68*29*
  co3bich............................................................30*72**
  loveyouloveyou............................................................17* 34*19*
  saptrungtoroi............................................................63*72**
  DuyManh92............................................................19***67*
  vhg123............................................................23*72**
  vivungonsong............................................................17* 63*83***
  dieuanh96............................................................60*61*
  consokydieu............................................................96*12*
  soiroichot............................................................39*12*
  vuquy48............................................................65*45*
  thienduong01............................................................34*24* 42*
  giacatde............................................................34*25*
  miule............................................................63*24*
  Batman............................................................66*83***
  minhlonghn............................................................63*83***
  phocuvangem........................................................................83*** 36*
  Hoanglam2006........................................................................42* 28* 18*
  toilatoi7x........................................................................91*
  khongsothua........................................................................30*
  alololo........................................................................72**
  sohochaylam........................................................................83***
  qtv272........................................................................45*
  hongtutoan........................................................................84*
  zozozo........................................................................12*
  chidanh1con........................................................................42*
  chutichhoidong........................................................................12*
  anhQuanday........................................................................24* 42*
  vungtroisohoc........................................................................77*
  chosau18h........................................................................25*
  khongcogihet........................................................................83***
  mo3cang........................................................................67*
  tuankhang1980........................................................................72**
  hoanghonxanh........................................................................36*
  XS360........................................................................55*
  hung83........................................................................55*
  chot10trung1........................................................................29*
  kemngot........................................................................25* 77*
  thuhuyengirl........................................................................42*
  baycaobayxa........................................................................55*
  vtvcab........................................................................84*
  AnBao........................................................................67*
  Hoalanrung........................................................................25*
  lanh5doC........................................................................67*
  ptsmr........................................................................25*
  anhnumberone........................................................................19* 29*
  minhquang2016........................................................................19*
  giacatgia........................................................................45* 83***
  thichchotso........................................................................84*
  DAIPHAT88........................................................................84*
  WIN2020........................................................................29*
  cutibatlo........................................................................67*
  timlo2nhay........................................................................67*
  NHANTAI........................................................................67* 61*
  songque38........................................................................61* 62*
  MRNam86........................................................................83***
  Thuminh........................................................................12*
  Vumay9999........................................................................67* 77*
  KINGTON........................................................................91* 19*
  Npt........................................................................36*
  quocanhht........................................................................29*
  SoiLoto........................................................................84*
  NetCaFe........................................................................01*
  vjpcachua........................................................................13*
  thanlo3388........................................................................62*
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời