PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @XS360 : trúng loto 71* 40* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 30* 31* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 11* 71* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* 68* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 31* 30* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 68* 86** thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 44* 73** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @vanduy1193 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 69* 46* thưởng 20000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 46* 64* thưởng 12000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 68* 59* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* 71* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* 31* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73** thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 46* 40* thưởng 30000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* 31* thưởng 30000 xu.
  @bababyby : trúng loto 96* 69* 71* thưởng 27000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 46* 64* thưởng 24000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 86** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 11* thưởng 25000 xu.


  NICK- 23/09 - - 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 -
  cuunon20*67**40**86* 68*11*
  hoahuong............50* 69**34**86* 68* 84*46* 64*
  thienduong01............79*34**86*71*
  thuyanh29............43*40** 95*83** 79*86**
  baoanhthu........................34**68*46* 40*
  happyday........................91*24*16* 31*
  bababyby........................91*29*96* 69* 71*
  timlo2nhay........................77*74*46*
  ViettelDaily........................15*83**16*
  muahe2019........................95*74* 22*59*
  Uyennhi2019........................15*29*33*
  kocannoinhieu........................91*35*46*
  anquanhnam........................02*24*96*
  chutichhoidong........................11*50*33*
  yeusohoc........................37*76*33*
  giangmobile........................17*51*20*
  tinhtuoisang........................37*97* 79*20*
  quocanhht....................................76*69* 46*
  cutibatlo....................................69*73**
  hung83....................................51* 15** 84*50*
  hatay88....................................83** 88*44*
  saptrungtoroi....................................83**52*
  TTPL7986....................................34*96*
  bachthu3nhay....................................22* 34*46* 64*
  hauthuy29a....................................68*68* 59*
  CatLinhHD....................................50*50*
  quangninh279....................................85*17* 71*
  chot10trung1....................................15** 84*40*
  numoneyee....................................34*91*
  danv411....................................50* 05*78*
  hoanghonxanh....................................64* 50*86**
  huyenhuyen....................................29*59* 31*
  HUYEN6879....................................69*73**
  Xyz18....................................15**52*
  TLong888....................................68* 35*20*
  langthangtimso....................................50*73**
  ditimbachthu....................................83**30*
  HoangMinhTu....................................91*16*
  ptsmr....................................76*08*
  giaosuxoay....................................68*20*
  lode2019....................................83**96*
  XS360................................................71* 40*
  Npt................................................30* 31*
  danvietanhhung................................................11* 71*
  alololo................................................20*
  Cucvang................................................11*
  emtapdanhlo................................................59*
  Hoalanrung................................................16*
  chutheanh................................................11* 68*
  anhQuanday................................................20*
  minhlonghn................................................96* 69*
  NgocNgoc................................................31* 30*
  vaobothoi................................................68* 86**
  HaiNam92................................................11*
  danhnhothoi................................................64* 46*
  NetCaFe................................................73**
  bietphailamsaoday................................................64* 46*
  ductrinh................................................73**
  kovachin................................................73**
  thichchotso................................................64*
  vuanh886................................................64*
  girlcity................................................71*
  songque38................................................33*
  babylove................................................40*
  kyniemxua................................................91*
  vietkieudanhlo................................................44* 73**
  danhlolayvo................................................50*
  giacatgia................................................50*
  adayroihihi................................................40*
  quochuy92................................................73**
  mo3cang................................................68*
  shopeone................................................52*
  tuandjgj................................................33*
  Hoanglam2006................................................64*
  vhg123................................................13*
  vanduy1193................................................08*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 8 số có 46 thưởng 12500 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @cuunon : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @giacatgia : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @langthangtimso : Chốt 13 số có 46 thưởng 7692 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @kovachin : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 15 số có 46 thưởng 6666 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 17 số có 46 thưởng 5882 xu.
  @kemngot : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.


  NICK- 27/09 -
  anquanhnam36 37 38 41 44 45 46 47
  baoanhthu42 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57 58 60 62
  cuunon30 31 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  giacatgia25 26 27 28 29 30 34 37 38 43 46
  langthangtimso45 46 47 48 49 56 58 59 66 68 69 70 71
  antamwin14 16 18 19 20 22 23 25 27 28 40 41 43 45 46 48 50 52 54 55
  HaiNam9223 24 25 26 27 29 33 34 35 36 37 39 43 44 45 46 47 49 63 64
  haiyen129527 28 29 35 36 37 39 45 46 47 49 55 56 57 59
  hauthuy29a04 40 14 41 24 42 34 43 44 54 45 46 64 47 74 48 84 49 94 68
  NgocNgoc42 43 46 49 52 61 64 67 70 73 50 53 56 59 65 68 72 76 79 80
  shopeone01 02 04 10 11 13 20 22 29 31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  thuyanh2930 34 35 36 42 43 44 45 46 47 49 51
  kovachin23 73 45 40 41 46 90 95 27 72
  Hoanglam200602 06 09 41 46 48 51 54 64 66 68 69 81 84 88
  Xyz1810 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 40 41 42 43 44 45 46 47
  anhQuanday08 11 12 13 16 17 21 22 23 26 28 31 32 33 37 38 41 42 43 46
  CatLinhHD40 32 45 46 30 48 49 29 50 28 52 55 26 56 58 25 59 22 62 65
  happyday24 25 26 28 30 31 33 34 35 37 39 40 42 43 44 46 48 49 51 52
  HoangMinhTu45 44 46 47 39 48 53 38 54 37 55 56 36 57 58 35 62
  kemngot37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  Ronaldo713 15 18 22 23 24 26 27 28 31 32 33 35 36 37 40 42 45 46 50
  vietkieudanhlo33 37 40 41 46 47 50 51 55 56 59 60 64 65 69 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 38** 88* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 85** thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 21* 84* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 04* 36* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 84* 76* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 76* 84* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 49** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 99* 98* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @alololo : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 78* 84* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 84* 85** thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 38** 39* thưởng 45000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 76* thưởng 15000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 57* thưởng 15000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 21* 59* thưởng 24000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 98* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 85** thưởng 50000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 04* thưởng 25000 xu.


  NICK- 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 -
  hoahuong50* 69**34**86* 68* 84*46* 64*85**
  thienduong0179*34**86*71*04*
  baoanhthu............34**68*46* 40*21* 59*
  ViettelDaily............15*83**16*98*
  bababyby............91*29*96* 69* 71*76*
  anquanhnam............02*24*96*16*
  giangmobile............17*51*20*04*
  chutichhoidong............11*50*33*76*
  huyenhuyen........................29*59* 31*38** 39*
  cutibatlo........................69*73**82*
  hatay88........................83** 88*44*36*
  saptrungtoroi........................83**52*76*
  hauthuy29a........................68*68* 59*23*
  CatLinhHD........................50*50*84*
  danv411........................50* 05*78*56*
  HUYEN6879........................69*73**59*
  numoneyee........................34*91*36*
  TLong888........................68* 35*20*57*
  HoangMinhTu........................91*16*36*
  quocanhht........................76*69* 46*98*
  giaosuxoay........................68*20*21*
  lode2019........................83**96*36*
  alololo....................................20*16*
  minhlonghn....................................96* 69*98*
  chutheanh....................................11* 68*78* 84*
  anhQuanday....................................20*88*
  NetCaFe....................................73**38**
  XS360....................................71* 40*38**
  HaiNam92....................................11*76*
  thichchotso....................................64*59*
  bietphailamsaoday....................................64* 46*98*
  giacatgia....................................50*36*
  songque38....................................33*31*
  adayroihihi....................................40*84*
  babylove....................................40*82*
  mo3cang....................................68*59*
  Hoanglam2006....................................64*84* 85**
  danvietanhhung....................................11* 71*39*
  tuandjgj....................................33*36*
  Covid19................................................38** 88*
  AnBao................................................21*
  minhquang2016................................................88*
  niemvuisohoc................................................98*
  tuankhang1980................................................76*
  mamalanlan................................................99*
  MRNam86................................................38**
  visaolaithe................................................36*
  Thuminh................................................82*
  buihung88................................................04*
  giahuy912................................................76*
  chuoi................................................23*
  thanlo3388................................................85**
  N_A_T................................................90*
  haiyen1295................................................21* 84*
  thuhuyengirl................................................16*
  mytamido................................................04*
  hoisohoc................................................04* 36*
  anhnumberone................................................84* 76*
  chidanh1con................................................84*
  motobike................................................31*
  dieuanh96................................................76* 84*
  hyvongwin................................................36*
  vjpcachua................................................49**
  mrpts................................................90*
  luonluontop1................................................99*
  Vumay9999................................................99* 98*
  kiep_lo_de................................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 31 thưởng 9090 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @chosau18h : Chốt 15 số có 31 thưởng 6666 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 15 số có 31 thưởng 6666 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HaiNam92 : Chốt 7 số có 31 thưởng 28571 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 31 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 -
  HaiNam9223 24 25 26 27 29 33 34 35 36 37 39 43 44 45 46 47 49 63 6420 21 24 27 29 31 34
  thuyanh2930 34 35 36 42 43 44 45 46 47 49 5131 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 60 61 63 64 66 68 81 82
  tuandjgj.................61 34 62 33 32 63 31 64 30 65 29
  kocannoinhieu.................21 23 24 25 31 33 34 75 81 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97
  alololo.................54 51 55 39 56 38 37 57 36 59 34 70 33 72 31 29 73 28 74 27
  lienquan2019.................24 26 27 30 31 33 35 36 39 40 42 49 53 59 60 62 63 72 79
  chosau18h.................68 39 69 37 70 35 71 32 31 73 30 75 28 77 25
  lode2019.................56 36 57 35 31 58 28 59 27 61 25 63 21 19 64 18 65 17 71 16
  mo3cang.................26 29 30 31 32 33 35 36 39 60 61 62 63 65 66
  TTPL7986.................27 31 35 40 53 54 59 60 71 72 77 78 79 80 81 87 90 95 97
  HUYEN6879.................01 03 05 06 10 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 27 29 30 31
  luonluontop1.................09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32
  NetCaFe.................04 40 59 95 13 31 68 86 77 22 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Npt.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  sohochaylam.................21 25 29 30 31 35 39 40 41 45 49 50 51 55 59 60 61 65 69 70
  tuankhang1980.................49 43 42 70 41 71 40 72 39 73 37 35 74 34 75 33 77 32 79 31
  zozozo.................22 23 24 25 27 28 30 31 67 68 69 70 72 73 76 77 78 79 82 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @antamwin : trúng loto 68* 72* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 83* 91* 19* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* 00* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 00* 33* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 42** 98* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tDTYHFfguhggaa23 : trúng loto 12* 23* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 11* 21* 23* thưởng 18000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 19* 00* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 60* 33* thưởng 18000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 42** 68* thưởng 27000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42** thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hauthuy29a : trúng loto 23* 93* 12* thưởng 36000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97** thưởng 24000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 97** thưởng 40000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 80* 21* 12* thưởng 45000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* 12* thưởng 30000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 39* thưởng 30000 xu.


  NICK- 24/09 - - 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 -
  hoahuong50* 69**34**86* 68* 84*46* 64*85**68*
  thienduong0179*34**86*71*04*39*
  bababyby............91*29*96* 69* 71*76*80* 21* 12*
  ViettelDaily............15*83**16*98*83*
  giangmobile............17*51*20*04*21* 12*
  chutichhoidong............11*50*33*76*89*
  hauthuy29a........................68*68* 59*23*23* 93* 12*
  cutibatlo........................69*73**82*48*
  saptrungtoroi........................83**52*76*97**
  CatLinhHD........................50*50*84*48*
  numoneyee........................34*91*36*33*
  danv411........................50* 05*78*56*97**
  HoangMinhTu........................91*16*36*48*
  quocanhht........................76*69* 46*98*19*
  lode2019........................83**96*36*11*
  XS360....................................71* 40*38**36*
  chutheanh....................................11* 68*78* 84*91*
  adayroihihi....................................40*84*00*
  bietphailamsaoday....................................64* 46*98*60*
  babylove....................................40*82*60* 33*
  Hoanglam2006....................................64*84* 85**42** 68*
  mo3cang....................................68*59*42**
  tuandjgj....................................33*36*68*
  kiep_lo_de................................................84*11* 21* 23*
  minhquang2016................................................88*68*
  giahuy912................................................76*98* 89*
  chuoi................................................23*60*
  thanlo3388................................................85**48*
  haiyen1295................................................21* 84*19* 00*
  chidanh1con................................................84*10*
  anhnumberone................................................84* 76*42**
  mytamido................................................04*42**
  motobike................................................31*48*
  mrpts................................................90*28*
  antamwin............................................................68* 72*
  chosau18h............................................................83* 91* 19*
  muahe2019............................................................68*
  kocannoinhieu............................................................42**
  timlo2nhay............................................................60* 00*
  NgocNgoc............................................................68*
  minhdiep............................................................98* 89*
  nonanoni............................................................97**
  chot10trung1............................................................48*
  vaobothoi............................................................89* 98*
  Cauamhanoi............................................................10*
  TTPL7986............................................................97**
  danhnhothoi............................................................19* 91*
  xosoxmien............................................................19*
  cuunon............................................................00*
  loveyouloveyou............................................................91*
  hoanghonxanh............................................................91*
  locroitrungdau............................................................98* 89*
  danhlolayvo............................................................91*
  vinamilk............................................................42**
  zozozo............................................................48*
  kemngot............................................................97**
  vietkieudanhlo............................................................97**
  girlcity............................................................00* 33*
  kyniemxua............................................................42** 98*
  yeusohoc............................................................00*
  thuyanh29............................................................10*
  ditimbachthu............................................................12* 21*
  tinhtuoisang............................................................36*
  Axz23............................................................93*
  shopeone............................................................36*
  vhg123............................................................83*
  xauzai88............................................................68*
  khongsothua............................................................68*
  tDTYHFfguhggaa23............................................................12* 23*
  SoiLoto............................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 15 số có 23 thưởng 6666 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 23 thưởng 5555 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 18 số có 23 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lienquan2019 : Chốt 13 số có 23 thưởng 15384 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thuyanh29 : Chốt 10 số có 23 thưởng 30000 xu.


  NICK- 27/09 - - 28/09 - - 29/09 -
  thuyanh2930 34 35 36 42 43 44 45 46 47 49 5131 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 60 61 63 64 66 68 81 8210 11 13 17 19 20 21 22 23 24
  lienquan2019.................24 26 27 30 31 33 35 36 39 40 42 49 53 59 60 62 63 72 7969 23 71 73 20 74 75 19 78 82 17 84 87
  tuandjgj.................61 34 62 33 32 63 31 64 30 65 2901 02 07 08 11 12 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  alololo.................54 51 55 39 56 38 37 57 36 59 34 70 33 72 31 29 73 28 74 2708 10 13 17 20 22 23 26 29 31 32 35 38 39 40 47 50 53 56 57
  NgocNgoc..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  HoangMinhTu..................................04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  hoisohoc..................................23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 50 51 52
  baycaobayxa..................................91 92 93 94 96 97 98 99 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
  minhlonghn..................................39 43 33 45 46 29 48 49 28 53 55 56 26 58 59 25 73 75 23 76
  Uyennhi2019..................................14 15 17 20 21 23 67 70 71 74 75 76 78 79 80 84 85 87 92 94
  ductrinh..................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  bababyby..................................06 07 09 11 12 14 16 19 20 22 23 24 75 76 78 79 82 84 86 87
  bietphailamsaoday..................................10 12 13 14 18 19 22 23 24 28 68 69 72 73 74 78 79 80 82 83
  dieuanh96..................................06 08 09 14 18 19 23 24 26 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 41
  mrpts..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  nonanoni..................................83 87 90 92 96 97 99 01 09 10 14 15 17 18 23 24 27 29 32 33
  ptsmr..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  thuhuyengirl..................................19 20 21 22 23 58 59 63 73 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93
  vaobothoi..................................27 38 39 24 42 43 23 45 47 20 48 51 18 53 54 17 57 58 15 60
  vinamilk..................................03 05 07 14 16 18 21 23 25 27 28 34 36 37 64 65 67 73 74 76
  vuanh886..................................25 51 54 24 55 56 60 23 64 65 15 69 74 14 75 78 10 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* 19* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 40* 19* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 76* 19* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40* 05* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* 54* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 23** thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* 48* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* 48* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 47* 92* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @nguoichoilo138 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 11* 71* thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* 47* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 54* 05* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 21** 12* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 76* 88* thưởng 30000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 40* thưởng 18000 xu.


  NICK- 25/09 - - 26/09 - - 27/09 - - 28/09 - - 29/09 - - 30/09 -
  ViettelDaily15*83**16*98*83*40*
  cutibatlo............69*73**82*48*76* 88*
  saptrungtoroi............83**52*76*97**05*
  numoneyee............34*91*36*33*68**
  XS360........................71* 40*38**36*02*
  chutheanh........................11* 68*78* 84*91*40*
  bietphailamsaoday........................64* 46*98*60*54*
  Hoanglam2006........................64*84* 85**42** 68*43*
  babylove........................40*82*60* 33*40*
  tuandjgj........................33*36*68*88*
  giahuy912....................................76*98* 89*05*
  motobike....................................31*48*45*
  mrpts....................................90*28*53*
  ditimbachthu................................................12* 21*11* 71*
  muahe2019................................................68*48* 47*
  minhdiep................................................98* 89*05*
  nonanoni................................................97**40*
  kocannoinhieu................................................42**19*
  timlo2nhay................................................60* 00*54* 05*
  TTPL7986................................................97**21** 12*
  xosoxmien................................................19*97*
  Cauamhanoi................................................10*12*
  danhlolayvo................................................91*45* 54*
  kemngot................................................97**88*
  hoanghonxanh................................................91*88*
  kyniemxua................................................42** 98*19*
  vietkieudanhlo................................................97**71*
  thuyanh29................................................10*43*
  tinhtuoisang................................................36*88*
  shopeone................................................36*68**
  emtapdanhlo............................................................54* 19*
  Uyennhi2019............................................................40* 19*
  hoisohoc............................................................76* 19*
  AnBao............................................................40* 05*
  alololo............................................................02* 54*
  Cucvang............................................................23**
  anhQuanday............................................................97*
  huyenhuyen............................................................97*
  minhlonghn............................................................71*
  anquanhnam............................................................02*
  Covid19............................................................48*
  mamalanlan............................................................53*
  bachthu3nhay............................................................05*
  giacatgia............................................................12* 48*
  Hoalanrung............................................................19*
  N_A_T............................................................58*
  Xyz18............................................................54*
  songque38............................................................88*
  TLong888............................................................40*
  soiroichot............................................................92* 48*
  vuanh886............................................................68**
  langthangtimso............................................................48*
  thuhuyengirl............................................................47* 92*
  tengteng............................................................68**
  dongkhanh1994............................................................47*
  dieuanh96............................................................19*
  ptsmr............................................................40*
  vungtroisohoc............................................................97*
  binbinhn............................................................43*
  hyvongwin............................................................19*
  Npt............................................................92*
  bacang............................................................12*
  quochuy92............................................................54*
  nguoichoilo138............................................................47*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @happyday : Chốt 13 số có 68 thưởng 7692 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoxs : Chốt 16 số có 68 thưởng 6250 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 11 số có 68 thưởng 9090 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.


  NICK- 30/09 -
  happyday49 62 64 65 66 68 69 72 74 75 76 78 79
  antamwin06 11 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 67 68 69 71 74 75 76 81
  hauthuy29a08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98 49
  khongsothua15 22 23 24 26 29 32 35 38 40 60 62 65 68 69 74 78 80 83 86
  Npt50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  SoiLoxs89 98 34 43 48 84 39 93 68 86 18 81 13 31 36 63
  MRNam8600 01 03 04 07 10 13 14 18 21 23 24 27 28 30 68 70 73 74 77
  yeusohoc68 69 70 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87 89 92 93 94 95 96 98
  chuoi58 85 53 35 80 08 30 03 18 81 86 68 63 36 67 76 17 71 78 87
  danv41150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  girlcity51 60 61 63 64 66 68 70 81 82 84
  hoahuong52 53 54 56 58 59 62 65 67 68 70 71 72 74 76 77 80 81 83 85
  hoanghonxanh12 13 14 18 19 21 23 27 28 30 31 32 36 68 69 72 73 76 77 78
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này