PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 49* 94* thưởng 10000 xu.
  @Huy2016 : trúng loto 35* 53* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* 35* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 43* 62* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 35* 53* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 61** thưởng 10000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 52** thưởng 20000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 52** 55** thưởng 24000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 55** 91* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @lythatda : trúng loto 38* 48* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 35* 48* thưởng 18000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 94* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giangmobile : trúng loto 15* thưởng 25000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 55** thưởng 36000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 69* thưởng 18000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 62* thưởng 18000 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 -
  HoangMinhTu21*34* 54*61*19*95**55**
  dieuanh9639*83** 38* 88*83** 80**74*20*69*
  thuyanh2939*82**83**34*54*37*
  DonaldTrump4574*88* 83** 80*52**14*84*62*
  giangmobile............36*83**99*25*15*
  baycaobayxa............38* 21**00*92*96*43*
  buihung88....................................41* 14*60* 98**61**
  nonanoni....................................41* 30*25*61**
  mytamido....................................25*00* 96*35* 48*
  mamalanlan....................................70**41*69*
  mrpts....................................66*60*94*
  niemvuisohoc................................................68*09*
  vaobothoi................................................51* 15*52**
  Hoalanrung................................................96*11*
  chutheanh................................................58*52** 55**
  khongsothua................................................25*55** 91*
  hoisohoc................................................95**61**
  hoahuong................................................68*61**
  luonluontop1................................................60*38*
  zozozo................................................84*15*
  ViettelDaily................................................00*54*
  vuanh886................................................15* 51*69*
  HUYEN6879................................................12*15*
  antamwin................................................95**48*
  NetCaFe................................................58*91*
  TTPL7986................................................96* 20*54*
  loveyouloveyou................................................20*48*
  thienduong01................................................41*92*
  lythatda................................................58*38* 48*
  chot10trung1................................................60*91*
  Npt............................................................49* 94*
  Huy2016............................................................35* 53*
  adayroihihi............................................................61**
  chutichhoidong............................................................52** 25*
  Thuminh............................................................52**
  mo3cang............................................................55**
  kemngot............................................................48*
  danvietanhhung............................................................25*
  timlo2nhay............................................................91*
  kocannoinhieu............................................................43*
  soiroichot............................................................92*
  tuankhang1980............................................................61**
  hatay88............................................................69*
  cuunon............................................................38*
  MeoBongBong............................................................48*
  xosoxmien............................................................37* 35*
  hyvongwin............................................................48*
  saptrungtoroi............................................................62*
  vietkieudanhlo............................................................91*
  anhnumberone............................................................43* 62*
  dongkhanh1994............................................................03*
  minhlonghn............................................................69*
  ditimbachthu............................................................61**
  bachthu3nhay............................................................62*
  minhdiep............................................................15*
  anhQuanday............................................................69*
  ductrinh............................................................52**
  locroitrungdau............................................................25*
  quochuy92............................................................69*
  tengteng............................................................91*
  MRNam86............................................................62*
  babylove............................................................91*
  xauzai88............................................................69*
  toilatoi7x............................................................52** 25*
  kovachin............................................................15*
  TLong888............................................................94*
  Minhan............................................................35* 53*
  Xyz18............................................................52**
  giahuy912............................................................91*
  danv411............................................................61**
  Chudu1994............................................................75*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 7 số có 53 thưởng 14285 xu.
  @babylove : Chốt 8 số có 53 thưởng 12500 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 19 số có 53 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 13 số có 53 thưởng 7692 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 53 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 53 thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 53 thưởng 20000 xu.


  NICK- 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 -
  visaolaithe12 68 70 71 10 74 76 08 77 78 07 80 8384 85 86 90 91 92 93 95 01 02 04 05 09 10 11 12 13 15 18 2076 77 80 83 84 85 86 92 93 94 95 9911 13 15 16 17 20 22 24 44 47 48 51 52 53 56 57 59 70 71 74
  chidanh1con57 58 59 65 68 71 74 75 80 83 84 85 86 93 94 9548 50 57 58 60 67 68 70 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8975 77 79 81 82 83 84 86 88 90 91 92 93 95 9739 42 43 48 51 53 57 58 60 63 66 68 73 75 78 79 83 84 88 93
  locroitrungdau..................................65 66 69 73 74 75 78 82 83 84 87 91 92 93 96 00 01 02 05 1004 05 06 07 08 09 10 16 25 29 34 38 43 47 50 51 52 53 54 55
  toilatoi7x...................................................85 62 61 60 58 57 53 52 51 87 50 41 35 26 25 21 17 16 96 15
  baoanhthu...................................................45 46 53 54 55 60 61 62 63 64
  chutichhoidong...................................................12 17 21 26 30 35 44 49 53 58 60 61 62 77 78 79 80 85 90 91
  giahuy912...................................................78 75 74 73 69 68 89 65 64 63 59 58 55 54 53 93 49 48 47 46
  anhQuanday...................................................25 26 20 27 28 29 19 34 35 44 18 45 50 51 52 17 53 54 55 16
  quangninh279...................................................45 46 53 54 55 56 58 63 64 65 68 71 73 74 76 80 81 83 85 86
  Covid19...................................................50 51 52 53 54 55 62
  babylove...................................................43 45 47 49 51 53 55 57
  chot10trung1...................................................43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 61 62 63 65 71 72
  HaiNam92...................................................66 64 63 62 60 57 90 54 53 52 51 48 45 44 92 43 42 39 36 34
  haiyen1295...................................................18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 38 43 48 53 58 60 61
  HUYEN6879...................................................84 94 83 80 69 68 67 66 65 95 62 61 59 58 57 56 53 52 96 50
  quocanhht...................................................48 52 53 61 62 63 68 71 72 73 78 80 81 82 83 84 86 87 89 91
  quochuy92...................................................50 52 53 54 55 57 59 61 62 63 64 66 68 69 70 71 72 73 75 77
  thichchotso...................................................20 45 51 52 15 53 54 56 13 57 58 59 12
  Thuminh...................................................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 85* 09* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 91*** thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 33* 64* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 91*** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 31* 64* thưởng 6000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* 83* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55*** thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55*** thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 85* 58* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91*** thưởng 30000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 16* 98* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 91*** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 98* 91*** thưởng 24000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 55*** thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 91*** thưởng 18000 xu.
  @Minhan : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 16* 22* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 09* 43* 34* thưởng 27000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 91*** thưởng 45000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 91*** thưởng 27000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 20000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 64* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 73* thưởng 21000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 34* thưởng 21000 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 -
  HoangMinhTu21*34* 54*61*19*95**55**73*
  DonaldTrump4574*88* 83** 80*52**14*84*62*34*
  buihung88....................................41* 14*60* 98**61**69*
  nonanoni....................................41* 30*25*61**16*
  mytamido....................................25*00* 96*35* 48*64*
  zozozo................................................84*15*09* 43* 34*
  niemvuisohoc................................................68*09*91***
  ViettelDaily................................................00*54*22*
  HUYEN6879................................................12*15*22*
  hoahuong................................................68*61**73*
  luonluontop1................................................60*38*91***
  thienduong01................................................41*92*83*
  loveyouloveyou................................................20*48*69*
  chot10trung1................................................60*91*33*
  TTPL7986................................................96* 20*54*83*
  danv411............................................................61**85* 58*
  adayroihihi............................................................61**69*
  mo3cang............................................................55**98*
  kemngot............................................................48*17*
  Thuminh............................................................52**85*
  tuankhang1980............................................................61**91***
  danvietanhhung............................................................25*33*
  cuunon............................................................38*73*
  kocannoinhieu............................................................43*98*
  hyvongwin............................................................48*05*
  dongkhanh1994............................................................03*33*
  minhlonghn............................................................69*16* 98*
  ditimbachthu............................................................61**98*
  saptrungtoroi............................................................62*91***
  bachthu3nhay............................................................62*98* 91***
  minhdiep............................................................15*55***
  MRNam86............................................................62*12*
  babylove............................................................91*91***
  Minhan............................................................35* 53*57*
  Xyz18............................................................52**49*
  giahuy912............................................................91*16* 22*
  alololo........................................................................85* 09*
  quangninh279........................................................................34*
  bietphailamsaoday........................................................................85*
  chosau18h........................................................................85*
  tuandjgj........................................................................64*
  shopeone........................................................................91***
  haiyen1295........................................................................73*
  hung83........................................................................43* 34*
  Cauamhanoi........................................................................12*
  lode2019........................................................................22*
  langthangtimso........................................................................34*
  bacang........................................................................16*
  HaiNam92........................................................................33* 64*
  Uyennhi2019........................................................................91***
  XS360........................................................................31* 64*
  hungzit76........................................................................05*
  thuhuyengirl........................................................................64* 83*
  anquanhnam........................................................................55***
  lienquan2019........................................................................22*
  girlcity........................................................................05*
  tinhtuoisang........................................................................98*
  chuoi........................................................................05*
  quocanhht........................................................................64*
  happyday........................................................................16*
  N_A_T........................................................................33*
  Cucvang........................................................................33*
  vinamilk........................................................................98*
  DINHMINHSON........................................................................83*
  numoneyee........................................................................55***
  minhquang2016........................................................................83*
  xoay........................................................................33*
  Axz23........................................................................49*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 11 số có 22 thưởng 9090 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 11 số có 22 thưởng 9090 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 13 số có 22 thưởng 7692 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 16 số có 22 thưởng 6250 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 7 số có 22 thưởng 14285 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 20 số có 22 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 12 số có 22 thưởng 16666 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 22 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 22 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 22 thưởng 25000 xu.


  NICK- 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 -
  chidanh1con57 58 59 65 68 71 74 75 80 83 84 85 86 93 94 9548 50 57 58 60 67 68 70 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8975 77 79 81 82 83 84 86 88 90 91 92 93 95 9739 42 43 48 51 53 57 58 60 63 66 68 73 75 78 79 83 84 88 9373 75 76 78 79 81 82 83 85 86 88 89 21 22 23 25 26 28 29 31
  locroitrungdau..................................65 66 69 73 74 75 78 82 83 84 87 91 92 93 96 00 01 02 05 1004 05 06 07 08 09 10 16 25 29 34 38 43 47 50 51 52 53 54 5528 24 29 23 30 22 31 21 32 20 37 19 40 18 41 17 42 16 46 50
  chutichhoidong...................................................12 17 21 26 30 35 44 49 53 58 60 61 62 77 78 79 80 85 90 9110 12 13 15 21 22 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42
  thichchotso...................................................20 45 51 52 15 53 54 56 13 57 58 59 1203 05 12 14 20 21 22 23 24 25 26 27
  haiyen1295...................................................18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 38 43 48 53 58 60 6114 15 17 18 20 22 23 24 26 27 29 40 59 60 62 63 65 66 68 69
  anhnumberone....................................................................12 13 16 17 19 20 21 22 25 26 28
  lodelk....................................................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  binbinhn....................................................................09 12 14 15 17 19 22 24 25 27 29
  giaosuxoay....................................................................04 05 08 09 13 14 18 19 22 23 27 28 29 31 77 78 79 81 83 86
  hoisohoc....................................................................60 30 61 27 62 22 67 70 21 71 20 72 19
  huyenhuyen....................................................................82 87 88 90 92 97 98 00 02 07 08 10 12 17 18 20 21 22 23 24
  loveyouloveyou....................................................................98 06 08 13 15 16 22 24 25 26 28 31 33 34 35 37
  thuhuyengirl....................................................................02 03 04 05 09 12 13 14 20 21 22 23 26 27 29 30 31 32 35 36
  timlo2nhay....................................................................52 56 39 57 38 59 34 61 32 66 31 68 29 69 22 70 20 74 16 77
  baycaobayxa....................................................................93 30 29 27 24 22 21
  danhnhothoi....................................................................01 02 04 05 10 11 12 13 14 15 21 22 23 25 29 31 32 35 38 40
  kyniemxua....................................................................16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 29 50 51 52 53 54 56 57 59 60
  lode2019....................................................................15 16 17 20 21 22 24 25 26 30 31 40 42 48 51 52 58 60 61 62
  xauzai88....................................................................11 22 24 27 29 31 36 38 41 42 44 47 63 68 72 74 77 79 33 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : trúng loto 02* 20** thưởng 15000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 68* 88* thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 88* 19* 90** thưởng 12000 xu.
  @Minhannkk2992 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 11* 89* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 33** 89* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 02* 20** thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89* 00* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 37* 00* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 33** thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 88* 97* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 20** 88* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68* 24** thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* 19* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 02* 20** 33** thưởng 30000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 33** thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 00* 68* thưởng 12000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33** thưởng 20000 xu.
  @alololo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 24** 00* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 24** thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 24** 36* thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 88* 24** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 02* 20** thưởng 45000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 27* 37* thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 11* 24** thưởng 36000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 79* 97* thưởng 24000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 36* 37* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 89* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 20** 02* thưởng 72000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24** thưởng 48000 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 -
  HoangMinhTu21*34* 54*61*19*95**55**73*20** 02*
  DonaldTrump4574*88* 83** 80*52**14*84*62*34*24**
  mytamido....................................25*00* 96*35* 48*64*89*
  HUYEN6879................................................12*15*22*11* 24**
  hoahuong................................................68*61**73*79* 97*
  thienduong01................................................41*92*83*16*
  luonluontop1................................................60*38*91***14*
  TTPL7986................................................96* 20*54*83*14*
  chot10trung1................................................60*91*33*36* 37*
  danv411............................................................61**85* 58*02* 20**
  mo3cang............................................................55**98*14*
  adayroihihi............................................................61**69*36*
  Thuminh............................................................52**85*16*
  kocannoinhieu............................................................43*98*16*
  cuunon............................................................38*73*00*
  saptrungtoroi............................................................62*91***16*
  ditimbachthu............................................................61**98*00*
  MRNam86............................................................62*12*10*
  Xyz18............................................................52**49*27* 37*
  giahuy912............................................................91*16* 22*36*
  Cauamhanoi........................................................................12*79* 19*
  tinhtuoisang........................................................................98*02* 20** 33**
  chosau18h........................................................................85*33**
  haiyen1295........................................................................73*68*
  lode2019........................................................................22*00* 68*
  hungzit76........................................................................05*88*
  bacang........................................................................16*79*
  langthangtimso........................................................................34*89*
  Uyennhi2019........................................................................91***33**
  alololo........................................................................85* 09*36*
  anquanhnam........................................................................55***24** 00*
  lienquan2019........................................................................22*14*
  chuoi........................................................................05*24**
  girlcity........................................................................05*24**
  quocanhht........................................................................64*40*
  N_A_T........................................................................33*24** 36*
  DINHMINHSON........................................................................83*20**
  numoneyee........................................................................55***37*
  Cucvang........................................................................33*88* 24**
  TLong888....................................................................................02* 20**
  Chudu1994....................................................................................68* 88*
  kirito....................................................................................88* 19* 90**
  Minhannkk2992....................................................................................89*
  vaobothoi....................................................................................88*
  timlo2nhay....................................................................................14*
  baycaobayxa....................................................................................14*
  NgocNgoc....................................................................................27*
  hatay88....................................................................................97* 79*
  huyenhuyen....................................................................................00*
  chutheanh....................................................................................10*
  giangmobile....................................................................................11* 89*
  Quantubaothu77....................................................................................33** 89*
  sohochaylam....................................................................................20**
  khongsothua....................................................................................02* 20**
  anhnumberone....................................................................................89* 00*
  giaosuxoay....................................................................................37* 00*
  hoanghonxanh....................................................................................14*
  Covid19....................................................................................33**
  AnBao....................................................................................36*
  NetCaFe....................................................................................00*
  locroitrungdau....................................................................................14*
  hauthuy29a....................................................................................88* 97*
  thanlo3388....................................................................................20** 88*
  toilatoi7x....................................................................................68* 24**
  mrpts....................................................................................14*
  vhg123....................................................................................19*
  Hoanglam2006....................................................................................27*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bacang : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @Hoanglam2006 : Chốt 10 số có 00 thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 00 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : Chốt 18 số có 00 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 00 thưởng 25000 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 -
  chidanh1con48 50 57 58 60 67 68 70 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8975 77 79 81 82 83 84 86 88 90 91 92 93 95 9739 42 43 48 51 53 57 58 60 63 66 68 73 75 78 79 83 84 88 9373 75 76 78 79 81 82 83 85 86 88 89 21 22 23 25 26 28 29 3185 86 88 90 94 95 97 00 02 03 04 06 09 15 18 20 24 27 28 30
  thuhuyengirl...................................................02 03 04 05 09 12 13 14 20 21 22 23 26 27 29 30 31 32 35 3690 93 97 00 01 02 04 06 08 09 10 13 17 18 20 26 27 28
  bacang....................................................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  babylove....................................................................92 93 94 95 96 97 98 99 00 02 04 09 11 13 18 19 20 22 27 28
  baoanhthu....................................................................87 88 90 91 94 97 98 00 01 03 06 07 08 10 11 12 15 17 18 20
  HUYEN6879....................................................................85 91 92 93 94 00 02 03 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  Hoanglam2006....................................................................00 33 44 55 88 12 21 27 72 77
  emtapdanhlo....................................................................00 02 03 04 11 12 13 17 19 20 21 22 26 30 31 64 66 67 71 73
  NgocNgoc....................................................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 00 01 02 03 04 05 06 08 09 99
  danhlolayvo....................................................................73 75 79 80 81 82 84 85 89 90 91 92 93 95 99 00 02 05 08 09
  dieuanh96....................................................................73 75 80 89 90 91 93 98 99 00 02 07 08 09 16 17 19 20 25 26
  kemngot....................................................................65 68 70 71 74 75 78 80 81 84 85 88 00 01 04 05 08 10 11 14
  luonluontop1....................................................................77 79 80 82 83 84 85 89 91 92 93 94 95 97 99 00 01 02 03 04
  mrpts....................................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  tengteng....................................................................91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 04** 40** 20* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 02* 40** thưởng 15000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 95* 06* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 33* 40** thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 02* 20* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 33* 04** thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @dgfshddsss : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @fhskhfkfdsk : trúng loto 53** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 28* 82* thưởng 20000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40** thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 75* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 40** 04** 20* thưởng 45000 xu.
  @chuoi : trúng loto 07** 70* thưởng 27000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 06* 07** thưởng 27000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 33* 09** thưởng 60000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 41* thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 04** 07** thưởng 48000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 07** thưởng 60000 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 -
  mytamido25*00* 96*35* 48*64*89*07**
  chot10trung1............60*91*33*36* 37*41*
  mo3cang........................55**98*14*33* 09**
  Thuminh........................52**85*16*16*
  adayroihihi........................61**69*36*02*
  ditimbachthu........................61**98*00*41*
  MRNam86........................62*12*10*41*
  Xyz18........................52**49*27* 37*04** 07**
  danv411........................61**85* 58*02* 20**95*
  quocanhht....................................64*40*40** 04** 20*
  chuoi....................................05*24**07** 70*
  langthangtimso....................................34*89*33*
  anquanhnam....................................55***24** 00*05*
  Uyennhi2019....................................91***33**16*
  N_A_T....................................33*24** 36*06* 07**
  DINHMINHSON....................................83*20**06*
  NetCaFe................................................00*28* 82*
  vaobothoi................................................88*82*
  timlo2nhay................................................14*02*
  hatay88................................................97* 79*33*
  AnBao................................................36*40**
  locroitrungdau................................................14*20*
  mrpts................................................14*82*
  Chudu1994................................................68* 88*75*
  vhg123................................................19*41*
  giacatgia............................................................04** 40** 20*
  muahe2019............................................................02* 40**
  quangninh279............................................................05*
  buihung88............................................................95* 06*
  Hoalanrung............................................................33* 40**
  soiroichot............................................................42*
  kyniemxua............................................................95*
  tuandjgj............................................................33*
  hung83............................................................33*
  dieuanh96............................................................33*
  chutichhoidong............................................................95*
  minhlonghn............................................................82*
  zozozo............................................................06*
  bachthu3nhay............................................................05*
  ViettelDaily............................................................20*
  antamwin............................................................95*
  vietkieudanhlo............................................................42*
  xosoxmien............................................................05*
  babylove............................................................19*
  loveyouloveyou............................................................07**
  Ronaldo7............................................................02* 20*
  baoanhthu............................................................16*
  CatLinhHD............................................................42*
  quochuy92............................................................95*
  DamVinhHung............................................................41*
  Minhan............................................................33* 04**
  binbinhn............................................................33*
  Npt............................................................07**
  bababyby............................................................05*
  minhquang2016............................................................93*
  Axz23............................................................42*
  danhlolayvo............................................................42*
  dgfshddsss............................................................42*
  fhskhfkfdsk............................................................53**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 18 số có 20 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 16 số có 20 thưởng 6250 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 20 thưởng 6666 xu.
  @buihung88 : Chốt 10 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 17 số có 20 thưởng 5882 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 12 số có 20 thưởng 8333 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/09 - - 10/09 -
  luonluontop177 79 80 82 83 84 85 89 91 92 93 94 95 97 99 00 01 02 03 0400 03 04 05 08 09 10 13 14 15 17 19 20 22 23 25 26 29 30 31
  antamwin.................19 20 21 75 76 77 79 80 83 84 85 87 89 92 93 94 97 99
  bachthu3nhay.................82 84 85 89 91 92 93 94 97 98 99 02 06 12 15 16 19 20 21 24
  danhnhothoi.................20 52 60 19 61 16 64 66 15 69 78 14 82 84 11 87 88 06
  giaosuxoay.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 19 20 22 29 30 32 39 40
  mo3cang.................01 02 04 06 08 10 11 13 15 17 20 24 31 33 35
  tuankhang1980.................23 64 66 22 68 69 20 73 13 75 77 06 78 79 05 82
  anhQuanday.................14 15 17 19 20 21 24 25 29 30 32 34 35 37 39 41 42 44 47 49
  chot10trung1.................66 69 71 73 82 83 91 92 93 96 01 02 06 10 11 14 15 17 19 20
  giahuy912.................51 20 52 56 15 57 58 13 59 60 10 65 07 67 70 06 74 75 04 76
  motobike.................11 12 14 15 18 20 21 22 24 25 30 68 70 71 72 75 78 80 81 84
  ductrinh.................01 10 02 20 06 60 15 61 70 80
  DamVinhHung.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 93 97 98
  buihung88.................05 07 09 10 18 20 25 28 30 38
  CatLinhHD.................37 31 38 39 30 42 47 29 48 51 24 56 57 20 60 65 19 66 18 70
  cuunon.................71 73 74 76 77 78 79 90 91 93 94 96 97 98 99 20 21
  minhlonghn.................00 01 02 05 08 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 25 26 28 30 31
  muahe2019.................18 19 20 29 34 36 37 38 39 43 45 46 47 48 54 61 63 64 70 73
  NetCaFe.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 02 09 13 20 26 31 38 39 45 83
  songque38.................88 92 96 97 98 00 02 06 07 10 12 16 20 22 28 30 32 37 38 40
  thienduong01.................85 86 87 88 89 90 93 97 98 02 06 07 09 11 15 16 18 20 24 25
  vaobothoi.................03 04 05 06 07 08 09 12 14 17 20 21
  vinamilk.................25 47 49 24 70 23 71 72 22 73 74 21 75 77 20 79 80 19 81 82
  vungtroisohoc.................17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @shopeone : trúng loto 34* 51* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* 51* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 34* 40* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 40* 25* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @lotocauchuansss : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @antamwin : trúng loto 89* 52* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 91* 93** thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* 95* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 91* 81* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 91* 13* thưởng 24000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 40* 32* thưởng 42000 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 -
  mytamido25*00* 96*35* 48*64*89*07**40* 32*
  Thuminh........................52**85*16*16*85*
  ditimbachthu........................61**98*00*41*55*
  danv411........................61**85* 58*02* 20**95*89*
  chuoi....................................05*24**07** 70*91* 13*
  N_A_T....................................33*24** 36*06* 07**25*
  DINHMINHSON....................................83*20**06*91*
  mrpts................................................14*82*91* 81*
  vaobothoi................................................88*82*52* 25*
  NetCaFe................................................00*28* 82*48*
  AnBao................................................36*40**89*
  antamwin............................................................95*89* 52*
  minhquang2016............................................................93*91* 93**
  dieuanh96............................................................33*89*
  Hoalanrung............................................................33* 40**54*
  chutichhoidong............................................................95*34*
  kyniemxua............................................................95*29*
  bachthu3nhay............................................................05*40* 95*
  minhlonghn............................................................82*05*
  ViettelDaily............................................................20*48*
  Ronaldo7............................................................02* 20*25* 52*
  baoanhthu............................................................16*55*
  giacatgia............................................................04** 40** 20*29*
  babylove............................................................19*48*
  Minhan............................................................33* 04**34*
  quochuy92............................................................95*29*
  Npt............................................................07**56*
  bababyby............................................................05*29*
  muahe2019............................................................02* 40**54*
  danhlolayvo............................................................42*55*
  shopeone........................................................................34* 51*
  chosau18h........................................................................34* 51*
  kocannoinhieu........................................................................34* 40*
  danvietanhhung........................................................................55*
  cuunon........................................................................48*
  hungzit76........................................................................21**
  Quantubaothu77........................................................................28*
  kemngot........................................................................54*
  tuankhang1980........................................................................48*
  bietphailamsaoday........................................................................68**
  alololo........................................................................34*
  girlcity........................................................................48*
  khongsothua........................................................................79*
  anhnumberone........................................................................85*
  chutheanh........................................................................52*
  sohochaylam........................................................................25* 52*
  tinhtuoisang........................................................................32*
  chidanh1con........................................................................05*
  thuyanh29........................................................................68**
  hyvongwin........................................................................29*
  thichchotso........................................................................52* 25*
  yeusohoc........................................................................32*
  vungtroisohoc........................................................................95*
  luonluontop1........................................................................54*
  xauzai88........................................................................34*
  hauthuy29a........................................................................48*
  vuanh886........................................................................95*
  cutibatlo........................................................................91*
  emtapdanhlo........................................................................40* 25*
  HaiNam92........................................................................29*
  giaosuxoay........................................................................25* 52*
  minhdiep........................................................................89*
  danhnhothoi........................................................................54*
  toilatoi7x........................................................................05*
  Covid19........................................................................21**
  thanlo3388........................................................................91*
  visaolaithe........................................................................89*
  TLong888........................................................................29*
  kovachin........................................................................21**
  mamalanlan........................................................................53*
  songque38........................................................................21**
  vinamilk........................................................................55*
  tengteng........................................................................34*
  kiep_lo_de........................................................................28*
  lotocauchuansss........................................................................21**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 12 số có 29 thưởng 8333 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @kovachin : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 11 số có 29 thưởng 9090 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhQuanday : Chốt 19 số có 29 thưởng 10526 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 -
  anhQuanday14 15 17 19 20 21 24 25 29 30 32 34 35 37 39 41 42 44 47 4918 20 22 23 25 27 29 31 32 34 36 38 39 40 41 43 45 47 50
  tuankhang198023 64 66 22 68 69 20 73 13 75 77 06 78 79 05 8202 06 08 09 10 11 15 17 18 19 20 24 26 27 29 36 37 39 42 44
  haiyen1295.................44 43 77 41 39 78 38 37 79 35 34 80 31 29
  tengteng.................05 07 08 10 11 14 16 18 20 21 23 24 25 28 29 30 31 32 34 38
  kemngot.................07 09 10 12 13 14 17 19 20 22 23 24 27 29 50 52 53 54 57 59
  quochuy92.................24 25 26 27 28 29 31 32 38 39 41 42
  kiep_lo_de.................45 28 64 21 13 22 77 48 39 29 23 88 89 59 99 78 14 50 23 09
  kovachin.................00 01 03 09 20 21 23 29 50 51 53 59 80 81 83 89 52 08 76 35
  Quantubaothu77.................33 88 38 83 01 10 06 60 56 65 15 51 24 42 29 92 47 74 79 97
  minhdiep.................78 49 47 79 43 41 82 38 37 83 34 33 85 32 30 87 29 28 88
  vhg123.................03 04 08 10 13 15 17 18 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42
  alololo.................01 03 04 05 07 08 21 22 23 25 26 28 29 40
  cutibatlo.................01 04 05 06 07 10 13 14 15 16 22 23 24 25 29 80 81 82 83 84
  happyday.................00 01 03 07 09 10 13 16 17 18 20 23 25 27 29 30 33 34 36 37
  hyvongwin.................06 07 08 10 14 16 24 26 29 30 34
  langthangtimso.................12 13 15 21 22 24 29 30 31 33 65 67 68 74 76 77 79 83 85 86
  N_A_T.................01 02 08 10 17 19 20 27 29 42 48 71 72 78 80 84 89 91 92 98
  Uyennhi2019.................09 10 13 16 18 20 29 30 31 34 70 74 76 81 83 84 85 86 89 90
  Xyz18.................01 02 05 07 08 10 11 14 16 17 20 23 25 26 29 32 34 35 38 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @soiroichot : trúng loto 50* 84* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 29* 51* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 05* 50* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 50* 05* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24* 04* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73* 24* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61*** thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 61*** 97* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 97* 97* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 57** 24* thưởng 9000 xu.
  @xoay : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @fldgldjgk : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @kjghkhhhhj : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 51* 24* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* 73* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 14* 04* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 61*** thưởng 30000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 57** thưởng 20000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 21* 57** thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 05* 50* thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84* 19* thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 61*** thưởng 27000 xu.
  @babylove : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 61*** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 51* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 61*** thưởng 54000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 84* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 19* thưởng 24000 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 -
  mytamido25*00* 96*35* 48*64*89*07**40* 32*19*
  Thuminh........................52**85*16*16*85*61***
  ditimbachthu........................61**98*00*41*55*84*
  mrpts................................................14*82*91* 81*51*
  dieuanh96............................................................33*89*97*
  Hoalanrung............................................................33* 40**54*29*
  chutichhoidong............................................................95*34*29*
  antamwin............................................................95*89* 52*84* 19*
  bachthu3nhay............................................................05*40* 95*61***
  babylove............................................................19*48*24*
  baoanhthu............................................................16*55*04*
  quochuy92............................................................95*29*61***
  chosau18h........................................................................34* 51*51* 24*
  tuankhang1980........................................................................48*51*
  cuunon........................................................................48*51*
  bietphailamsaoday........................................................................68**24*
  chutheanh........................................................................52*51*
  kemngot........................................................................54*71*
  alololo........................................................................34*14* 73*
  shopeone........................................................................34* 51*84*
  khongsothua........................................................................79*14* 04*
  girlcity........................................................................48*21*
  vungtroisohoc........................................................................95*97*
  vuanh886........................................................................95*84*
  chidanh1con........................................................................05*04*
  hyvongwin........................................................................29*29*
  yeusohoc........................................................................32*61***
  luonluontop1........................................................................54*29*
  xauzai88........................................................................34*57**
  thanlo3388........................................................................91*19*
  HaiNam92........................................................................29*19*
  emtapdanhlo........................................................................40* 25*29*
  kovachin........................................................................21**53*
  cutibatlo........................................................................91*52*
  minhdiep........................................................................89*84*
  mamalanlan........................................................................53*21* 57**
  tengteng........................................................................34*05* 50*
  songque38........................................................................21**52*
  soiroichot....................................................................................50* 84*
  Cauamhanoi....................................................................................29* 51*
  quangninh279....................................................................................29*
  haiyen1295....................................................................................05* 50*
  timlo2nhay....................................................................................97*
  niemvuisohoc....................................................................................21*
  XS360....................................................................................50* 05*
  zozozo....................................................................................84*
  nonanoni....................................................................................29*
  hung83....................................................................................19*
  lode2019....................................................................................24* 04*
  tuandjgj....................................................................................51*
  hoahuong....................................................................................32*
  anquanhnam....................................................................................52*
  xosoxmien....................................................................................73* 24*
  hoanghonxanh....................................................................................71*
  quocanhht....................................................................................61***
  thienduong01....................................................................................61*** 97*
  lienquan2019....................................................................................50*
  vietkieudanhlo....................................................................................29*
  loveyouloveyou....................................................................................05*
  thuhuyengirl....................................................................................52*
  numoneyee....................................................................................19*
  Cucvang....................................................................................80**
  giahuy912....................................................................................73*
  happyday....................................................................................97* 97*
  anhQuanday....................................................................................50*
  Chudu1994....................................................................................97*
  Axz23....................................................................................57** 24*
  xoay....................................................................................18*
  fldgldjgk....................................................................................32*
  kjghkhhhhj....................................................................................21*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @xoay : Chốt 2 số có 80 thưởng 50000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @hoahuong : Chốt 10 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 7 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @chosau18h : Chốt 7 số có 80 thưởng 14285 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 80 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @N_A_T : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.


  NICK- 11/09 - - 12/09 -
  N_A_T01 02 08 10 17 19 20 27 29 42 48 71 72 78 80 84 89 91 92 9805 08 28 35 45 48 50 52 53 54 55 57 58 75 78 80 82 87 89 98
  chidanh1con.................71 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96
  danhnhothoi.................20 22 25 26 27 70 72 75 77 78 80 86 87 88 90 92 95 96 97 98
  thuhuyengirl.................45 48 49 53 56 58 62 63 65 66 71 72 75 76 80 81 83 85 90 92
  bacang.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  binbinhn.................42 44 45 48 49 50 51 53 54 57 58 71 72 75 76 78 79 80 81 84
  lodelk.................58 85 89 98 48 84 08 80 65 56 69 96 46 64 06 60 59 95 54 45
  cuunon.................25 26 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 95 96 97 98 99
  chot10trung1.................16 17 20 21 25 26 30 34 35 79 80 84 85 89 90 91 92 93 94 95
  lode2019.................56 57 58 59 62 66 69 71 75 78 80 84 87 93 96 99
  muahe2019.................74 79 80 81 82 83 88 90 91 92 97 99 00 01 06 08 09 10 15 17
  vinamilk.................68 70 71 72 76 78 80 81 85
  xoay.................08 80
  tuandjgj.................79 80 84 86 87 88 93 95 96 97 99 02 04 05 06 08 10 11 12 13
  ditimbachthu.................29 30 71 73 74 76 78 80 83 87 89 91 92 94 96 98 99
  hoahuong.................76 77 78 79 80 82 86 91 95 99
  kocannoinhieu.................80 87 90 92 94 96 99
  hung83.................40 42 43 44 45 46 47 49 80 81 82 83 85 86 88 89 90 91 92 94
  adayroihihi.................39 40 41 42 38 43 44 46 37 47 48 49 35 80 82 83
  chosau18h.................79 80 85 89 94 98 99
  chuoi.................23 32 37 73 78 87 28 82 90 09 01 10 80 08 30 03 35 53 58 85
  chutheanh.................58 85 37 73 87 78 15 51 56 65 08 80 23 32 28 82 01 10 06 60
  girlcity.................00 01 02 03 05 06 08 10 12 14 17 19 20 21 23 79 80 82 83 84
  soiroichot.................20 21 22 24 67 68 71 72 76 80 81 82 84 85 86 88 89 91 98
  thuyanh29.................74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HUYEN6879 : trúng loto 80* 50* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 63* 64* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 99** 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 65* 84* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 80* 61* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 63* 64* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* 84* 04* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 35* 99** thưởng 15000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* 99** thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99** 44* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 99** 44* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 01** 40* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 44* 48* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 84* 48* 65* thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 65* 80* thưởng 20000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 50* 61* thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99** thưởng 20000 xu.
  @zozozo : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* 29* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 99** thưởng 30000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* 48* thưởng 18000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* 92** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @antamwin : trúng loto 61* 15* thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 24* 65* thưởng 54000 xu.


  NICK- 05/09 - - 06/09 - - 07/09 - - 08/09 - - 09/09 - - 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 -
  mytamido25*00* 96*35* 48*64*89*07**40* 32*19*24* 65*
  Thuminh........................52**85*16*16*85*61***80*
  mrpts................................................14*82*91* 81*51*63*
  Hoalanrung............................................................33* 40**54*29*15*
  antamwin............................................................95*89* 52*84* 19*61* 15*
  babylove............................................................19*48*24*50*
  baoanhthu............................................................16*55*04*63*
  quochuy92............................................................95*29*61***61*
  kemngot........................................................................54*71*99**
  tuankhang1980........................................................................48*51*44*
  bietphailamsaoday........................................................................68**24*64*
  alololo........................................................................34*14* 73*84*
  girlcity........................................................................48*21*15*
  chutheanh........................................................................52*51*08*
  vuanh886........................................................................95*84*61*
  thanlo3388........................................................................91*19*61*
  yeusohoc........................................................................32*61***84* 48*
  mamalanlan........................................................................53*21* 57**94*
  xauzai88........................................................................34*57**48*
  songque38........................................................................21**52*29* 92**
  timlo2nhay....................................................................................97*84* 48* 65*
  niemvuisohoc....................................................................................21*65* 80*
  hoahuong....................................................................................32*50* 61*
  quangninh279....................................................................................29*24*
  haiyen1295....................................................................................05* 50*15*
  soiroichot....................................................................................50* 84*99**
  zozozo....................................................................................84*39*
  nonanoni....................................................................................29*04*
  thienduong01....................................................................................61*** 97*64*
  happyday....................................................................................97* 97*61* 29*
  Axz23....................................................................................57** 24*24*
  HUYEN6879................................................................................................80* 50*
  danv411................................................................................................63* 64*
  lodelk................................................................................................99** 04* 40*
  thichchotso................................................................................................65* 84*
  ductrinh................................................................................................80* 61*
  Npt................................................................................................63* 64*
  muahe2019................................................................................................48* 84* 04*
  vinamilk................................................................................................35* 99**
  vaobothoi................................................................................................50*
  mo3cang................................................................................................24*
  kyniemxua................................................................................................41* 99**
  DonaldTrump45................................................................................................63*
  baycaobayxa................................................................................................92**
  hatay88................................................................................................41*
  chuoi................................................................................................01**
  anhnumberone................................................................................................04*
  thuyanh29................................................................................................35*
  Minhan................................................................................................01**
  bacang................................................................................................40*
  dongkhanh1994................................................................................................15*
  langthangtimso................................................................................................99** 44*
  hoisohoc................................................................................................92**
  ViettelDaily................................................................................................61*
  locroitrungdau................................................................................................99** 44*
  DINHMINHSON................................................................................................01** 40*
  TLong888................................................................................................15*
  tinhtuoisang................................................................................................04* 40*
  Ronaldo7................................................................................................44*
  toilatoi7x................................................................................................50*
  Uyennhi2019................................................................................................29*
  TTPL7986................................................................................................92**
  visaolaithe................................................................................................63*
  danhnhothoi................................................................................................41*
  ptsmr................................................................................................64*
  vhg123................................................................................................44* 48*
  motobike................................................................................................61*
  NOT_GOOD................................................................................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tengteng : Chốt 11 số có 63 thưởng 9090 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 14 số có 63 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 16 số có 63 thưởng 6250 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : Chốt 19 số có 63 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 63 thưởng 9090 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bacang : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 -
  bacang08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 9829 92 59 95 89 98 39 93 05 50 03 30 26 62 56 65 68 86 36 63
  ditimbachthu29 30 71 73 74 76 78 80 83 87 89 91 92 94 96 98 9952 53 60 61 62 63 70 71 72 73 74 77 79 80 81 82 83 90 91 92
  hoahuong76 77 78 79 80 82 86 91 95 9956 58 59 60 63 65 67 68 72 73 74 76 77 79 81 82 83 85 86 88
  tengteng.................31 32 33 34 36 37 38 39 60 61 63
  luonluontop1.................33 34 36 42 43 44 46 49 52 53 54 58 59 62 63 64 68 72 73 76
  tuankhang1980.................33 35 36 39 40 48 50 53 57 60 63 68 71 72 75 77 78 79 80 81
  CatLinhHD.................50 31 56 30 57 29 28 60 27 61 26 62 25 63 24 23 64 22 65
  haiyen1295.................63 64 69 71 73 77 79 80 81 87 90 91 95 97 99 00 04 05 09 13
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Hoalanrung.................54 55 60 61 62 63 64 69 70 72 80 82 90 96
  vuanh886.................28 55 60 63 64 68 70 73 78 80 86 88 90 95 96 98
  bietphailamsaoday.................05 06 07 08 09 13 16 18 19 20 63 64 68 70 72 73 77 81 82 86
  Cauamhanoi.................62 63 65 72 79 83 85 90 92 94 95 97 99 03 09 12 13 15 21 22
  Cucvang.................52 53 57 58 59 60 06 68 86 89 98 88 45 54 95 48 84 62 63
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  loveyouloveyou.................42 43 44 45 47 48 52 53 54 56 58 62 63 65 68 71 72 73
  shopeone.................63 64 65 66 68 72 73 74 75 76 78
  TLong888.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 58
  ViettelDaily.................24 26 27 29 30 31 33 35 36 38 40 42 49 53 59 60 62 63 72 79
  xauzai88.................15 18 33 34 36 42 43 45 51 54 61 63 72 78 97 98 06 60 24 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : trúng loto 63* 33* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 85** 88* thưởng 9000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 88* 79* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 31** thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 43* 09* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* 89** thưởng 9000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 09* 89** thưởng 30000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 95* 59* 33* thưởng 18000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 89** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 89** thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 89** thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* 95* thưởng 18000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @alololo : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 89** 89** thưởng 48000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 89** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @babylove : trúng loto 61* thưởng 25000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 95* 59* thưởng 30000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 -
  Hoalanrung33* 40**54*29*15*61*
  babylove19*48*24*50*61*
  quochuy9295*29*61***61*79*
  baoanhthu16*55*04*63*95* 59*
  alololo............34*14* 73*84*38*
  tuankhang1980............48*51*44*17*
  chutheanh............52*51*08*82*
  thanlo3388............91*19*61*89** 89**
  yeusohoc............32*61***84* 48*89**
  hoahuong........................32*50* 61*89**
  timlo2nhay........................97*84* 48* 65*59* 95*
  soiroichot........................50* 84*99**61*
  zozozo........................84*39*63*
  Npt....................................63* 64*09* 89**
  baycaobayxa....................................92**95* 59* 33*
  vaobothoi....................................50*17*
  chuoi....................................01**89**
  hatay88....................................41*88*
  anhnumberone....................................04*79*
  DINHMINHSON....................................01** 40*89**
  TLong888....................................15*82*
  toilatoi7x....................................50*33* 88*
  Ronaldo7....................................44*61*
  dongkhanh1994....................................15*64*
  Uyennhi2019....................................29*79*
  ductrinh....................................80* 61*88*
  lodelk....................................99** 04* 40*38*
  visaolaithe....................................63*63*
  muahe2019....................................48* 84* 04*61*
  thichchotso....................................65* 84*95*
  danhnhothoi....................................41*63*
  vhg123....................................44* 48*95*
  buihung88................................................63* 33*
  adayroihihi................................................38*
  HoangMinhTu................................................39*
  chutichhoidong................................................82*
  danvietanhhung................................................64*
  minhlonghn................................................35*
  shopeone................................................62*
  kocannoinhieu................................................33*
  quocanhht................................................33*
  anquanhnam................................................43*
  AnBao................................................38*
  NgocNgoc................................................09*
  Xyz18................................................85** 88*
  hauthuy29a................................................88* 79*
  Cauamhanoi................................................79*
  XS360................................................31**
  hoanghonxanh................................................88*
  NetCaFe................................................33*
  loveyouloveyou................................................17*
  numoneyee................................................17*
  HaiNam92................................................43*
  giaosuxoay................................................63*
  chidanh1con................................................31**
  thuhuyengirl................................................64*
  kovachin................................................38*
  Covid19................................................95*
  tengteng................................................79*
  CatLinhHD................................................63*
  Chudu1994................................................17*
  Cucvang................................................43* 09*
  bababyby................................................59*
  binbinhn................................................64* 89**
  HoaMauDon................................................93*
  vjpcachua................................................63*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @minhdiep : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuankhang1980 : Chốt 8 số có 89 thưởng 25000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 19 số có 89 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 9 số có 89 thưởng 33333 xu.


  NICK- 12/09 - - 13/09 - - 14/09 -
  hoahuong76 77 78 79 80 82 86 91 95 9956 58 59 60 63 65 67 68 72 73 74 76 77 79 81 82 83 85 86 8881 84 89 90 93 94 97 98 99
  tuankhang1980.................33 35 36 39 40 48 50 53 57 60 63 68 71 72 75 77 78 79 80 8186 87 89 92 93 96 97 99
  Cauamhanoi.................62 63 65 72 79 83 85 90 92 94 95 97 99 03 09 12 13 15 21 2288 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bietphailamsaoday.................05 06 07 08 09 13 16 18 19 20 63 64 68 70 72 73 77 81 82 8630 33 34 36 63 66 67 70 75 76 81 84 85 88 89 90 93 94 98
  cuunon..................................79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 96 00 01 02 05 10
  chot10trung1..................................63 70 72 80 81 82 89 90 92 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  buihung88..................................61 64 67 70 71 73 74 76 77 79 83 89 91 92 94 95 97 98 99
  cutibatlo..................................61 62 64 65 66 70 71 73 74 75 79 80 82 83 84 88 89 91 92 93
  giahuy912..................................72 71 70 69 68 88 67 66 65 64 63 62 61 60 89
  giaosuxoay..................................83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99
  quochuy92..................................61 62 65 67 69 71 72 74 76 79 81 82 83 85 89 90 91 92 93 94
  langthangtimso..................................39 79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 93 96 97 98 99
  minhdiep..................................92 93 91 90 89 85 84 80 76 75 94 71 70 67 66
  Uyennhi2019..................................69 73 75 76 79 83 85 86 89 93 95 96 99
  HoaMauDon..................................07 16 24 25 27 28 37 61 70 73 01 05 10 50 42 52 72 82 89 98
  NgocNgoc..................................07 70 72 73 79 82 83 89 97 98 00 05 11 16 27 37 50 55 61 66
  Covid19..................................91 90 93 89 81 72 70 69 68 67 66 94 65 64 63 62 61 60 54 52
  emtapdanhlo..................................89 87 91 86 85 81 79 77 76 75 71 95 69 67 66 65 61 59 57 56
  giangmobile..................................10 12 13 21 22 23 24 25 60 63 69 70 72 79 83 89 90 92 94 95
  lienquan2019..................................80 83 84 87 88 89 92 93 96 97 98 99
  saptrungtoroi..................................76 79 82 83 84 85 88 89 91 92 93 94 97 98 00 01 02 03 06 07
  thichchotso..................................63 62 61 88 60 52 51 48 46 42 36 31 28 89 27 26 25 24 22 20
  visaolaithe..................................38 40 42 51 52 55 56 59 60 61 65 68 70 82 83 86 88 89 91 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (15/09/2020 at 08:06:24)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 11** 43* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 39* 54* thưởng 10000 xu.
  @AGSSS : trúng loto 54* 67* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 89* 11** thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 29* 67* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @mrcuong157 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @loveyouloveyou : trúng loto 21* 32* thưởng 20000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 52** thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 59* 54* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 63* 37* thưởng 18000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 52** 06* thưởng 27000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 52** thưởng 24000 xu.
  @zozozo : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 52** 29* thưởng 75000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 09* 32* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 89* thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 89* thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 -
  Hoalanrung33* 40**54*29*15*61*89*
  babylove19*48*24*50*61*89*
  baoanhthu16*55*04*63*95* 59*29*
  yeusohoc............32*61***84* 48*89**52** 29*
  thanlo3388............91*19*61*89** 89**53*
  chutheanh............52*51*08*82*09* 32*
  hoahuong........................32*50* 61*89**43*
  timlo2nhay........................97*84* 48* 65*59* 95*52**
  zozozo........................84*39*63*43*
  chuoi....................................01**89**21*
  anhnumberone....................................04*79*43*
  hatay88....................................41*88*09*
  toilatoi7x....................................50*33* 88*29*
  Ronaldo7....................................44*61*29*
  Uyennhi2019....................................29*79*43*
  DINHMINHSON....................................01** 40*89**53*
  visaolaithe....................................63*63*63* 37*
  ductrinh....................................80* 61*88*32*
  lodelk....................................99** 04* 40*38*06*
  muahe2019....................................48* 84* 04*61*52** 06*
  danhnhothoi....................................41*63*39*
  loveyouloveyou................................................17*21* 32*
  buihung88................................................63* 33*21*
  chutichhoidong................................................82*06*
  danvietanhhung................................................64*21*
  Xyz18................................................85** 88*11**
  hauthuy29a................................................88* 79*11**
  kocannoinhieu................................................33*52**
  NetCaFe................................................33*21*
  numoneyee................................................17*43*
  HaiNam92................................................43*82*
  kovachin................................................38*67*
  chidanh1con................................................31**89*
  tengteng................................................79*67*
  Cucvang................................................43* 09*32*
  Covid19................................................95*59* 54*
  bababyby................................................59*09*
  vjpcachua................................................63*89*
  giacatgia............................................................11** 43*
  minhdiep............................................................39* 54*
  AGSSS............................................................54* 67*
  Thuminh............................................................89*
  mo3cang............................................................21*
  kemngot............................................................54*
  chosau18h............................................................29*
  girlcity............................................................41*
  mrpts............................................................32*
  antamwin............................................................63*
  HUYEN6879............................................................52**
  khongsothua............................................................59*
  ditimbachthu............................................................41*
  thuyanh29............................................................41*
  kyniemxua............................................................30*
  Minhan............................................................37*
  nonanoni............................................................37*
  bietphailamsaoday............................................................41*
  MRNam86............................................................89* 11**
  danv411............................................................29*
  tinhtuoisang............................................................30*
  langthangtimso............................................................37*
  thienduong01............................................................43*
  hung83............................................................59*
  N_A_T............................................................06*
  giangmobile............................................................89*
  ViettelDaily............................................................63*
  xosoxmien............................................................63*
  bacang............................................................32*
  sohochaylam............................................................29*
  huyenhuyen............................................................59*
  saptrungtoroi............................................................29* 67*
  anhQuanday............................................................89*
  chot10trung1............................................................37*
  Axz23............................................................09*
  ptsmr............................................................21*
  emtapdanhlo............................................................54*
  cutibatlo............................................................69*
  minhquang2016............................................................08*
  xoay............................................................67*
  mrcuong157............................................................53*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @minhdiep : Chốt 11 số có 30 thưởng 18181 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/09 - - 15/09 -
  minhdiep92 93 91 90 89 85 84 80 76 75 94 71 70 67 6667 30 68 70 27 71 25 72 20 75 18
  giaosuxoay83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 9936 56 58 35 59 32 62 30 65 29 68 69 26 72 22 74 18 76 78 14
  ditimbachthu.................07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 27 30 34 37 40 41 42
  tengteng.................91 92 94 95 97 99 00 01 03 04 06 08 10 15 17 19 26 29 30 35
  anhQuanday.................10 12 13 15 17 21 24 26 29 30 31 62 65 67 68 71 74 76 79 83
  hyvongwin.................00 03 05 06 08 12 14 15 17 19 21 24 26 28 30 41 42 44 46 49
  danv411.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  mrpts.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  thuyanh29.................12 15 17 18 26 27 28 30 32 35 62 65 67 72 76 78 80 82 85 87
  vhg123.................01 02 03 05 10 12 15 18 19 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 34
  hoisohoc.................00 01 08 10 17 19 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44
  quocanhht.................19 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52
  vaobothoi.................03 13 19 28 29 30 31 37 38 39 46 47 48 49 56 57 58 59 64 65
  XS360.................94 95 97 99 10 11 12 14 15 17 19 30 31 32 34 35 37 39 40
  yeusohoc.................16 17 18 19 22 23 27 30 31 32 33 34 35 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 21* 12* 86* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 74* 21* 12* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61* 83* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 51* 11* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 43* 94* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 83* 19* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @kgbdfsnrlhkge : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 29* 92* 88* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 88* 33** thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 21* 12* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 29* 92* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 92* 54* thưởng 30000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 88* 40** thưởng 27000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 40** 43* thưởng 27000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 59* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 20* 43* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 54* thưởng 21000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* thưởng 21000 xu.


  NICK- 10/09 - - 11/09 - - 12/09 - - 13/09 - - 14/09 - - 15/09 - - 16/09 -
  Hoalanrung33* 40**54*29*15*61*89*54*
  baoanhthu16*55*04*63*95* 59*29*92*
  chutheanh............52*51*08*82*09* 32*20* 43*
  timlo2nhay........................97*84* 48* 65*59* 95*52**20*
  zozozo........................84*39*63*43*59*
  Uyennhi2019....................................29*79*43*40**
  hatay88....................................41*88*09*51*
  toilatoi7x....................................50*33* 88*29*82*
  muahe2019....................................48* 84* 04*61*52** 06*97*
  danhnhothoi....................................41*63*39*40**
  buihung88................................................63* 33*21*92* 54*
  chutichhoidong................................................82*06*86*
  Xyz18................................................85** 88*11**11*
  NetCaFe................................................33*21*86*
  hauthuy29a................................................88* 79*11**88*
  danvietanhhung................................................64*21*82*
  loveyouloveyou................................................17*21* 32*61*
  HaiNam92................................................43*82*88* 40**
  kocannoinhieu................................................33*52**40** 43*
  numoneyee................................................17*43*88*
  Cucvang................................................43* 09*32*20*
  Covid19................................................95*59* 54*52*
  bababyby................................................59*09*20*
  MRNam86............................................................89* 11**29* 92* 88*
  mo3cang............................................................21*51*
  kemngot............................................................54*20*
  chosau18h............................................................29*97*
  antamwin............................................................63*21*
  thienduong01............................................................43*29*
  xosoxmien............................................................63*88* 33**
  giacatgia............................................................11** 43*21* 12*
  bacang............................................................32*97*
  giangmobile............................................................89*29* 92*
  hung83............................................................59*86*
  N_A_T............................................................06*19*
  ViettelDaily............................................................63*54*
  minhdiep............................................................39* 54*52*
  sohochaylam............................................................29*43*
  saptrungtoroi............................................................29* 67*19*
  chot10trung1............................................................37*97*
  Axz23............................................................09*21*
  anhQuanday............................................................89*97*
  cutibatlo............................................................69*88*
  minhquang2016............................................................08*61*
  emtapdanhlo............................................................54*32*
  Cauamhanoi........................................................................21* 12* 86*
  TTPL7986........................................................................74* 21* 12*
  alololo........................................................................59*
  quangninh279........................................................................51*
  tuankhang1980........................................................................74*
  dieuanh96........................................................................61* 83*
  adayroihihi........................................................................82*
  HoangMinhTu........................................................................97*
  niemvuisohoc........................................................................86*
  anquanhnam........................................................................54*
  bachthu3nhay........................................................................51* 11*
  shopeone........................................................................83*
  quocanhht........................................................................54*
  soiroichot........................................................................43*
  AnBao........................................................................20*
  luonluontop1........................................................................19*
  mamalanlan........................................................................92*
  TLong888........................................................................20*
  tuandjgj........................................................................32*
  minhlonghn........................................................................33**
  vuanh886........................................................................74*
  locroitrungdau........................................................................54*
  hoanghonxanh........................................................................54*
  lienquan2019........................................................................40**
  Npt........................................................................86*
  NgocNgoc........................................................................83*
  Quantubaothu77........................................................................43* 94*
  XS360........................................................................61*
  thichchotso........................................................................52*
  vungtroisohoc........................................................................82*
  vhg123........................................................................94*
  happyday........................................................................83* 19*
  vinamilk........................................................................59*
  giahuy912........................................................................29*
  songque38........................................................................52*
  danhlolayvo........................................................................19*
  Hoanglam2006........................................................................19*
  thich_an_xoi........................................................................29* 92*
  kgbdfsnrlhkge........................................................................43*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : Chốt 12 số có 82 thưởng 8333 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @motobike : Chốt 15 số có 82 thưởng 6666 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengteng : Chốt 13 số có 82 thưởng 15384 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 82 thưởng 11111 xu.


  NICK- 15/09 - - 16/09 -
  tengteng91 92 94 95 97 99 00 01 03 04 06 08 10 15 17 19 26 29 30 3564 20 65 67 19 70 12 74 11 75 82 10 84
  hoisohoc00 01 08 10 17 19 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4465 70 72 73 74 75 79 82 89 90 91 92 93 97 98 02 07 09
  Cauamhanoi.................75 76 81 82 84 85 89 90 91 93 94 98
  chot10trung1.................65 74 80 81 82 83 84 01 85 86 87 88 89 90 91 92
  buihung88.................07 08 09 10 16 19 20 26 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  quochuy92.................66 67 68 69 70 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  saptrungtoroi.................05 06 08 10 14 15 17 18 19 23 24 25 26 78 79 80 82 83 85 87
  chidanh1con.................74 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96 01 05 10 14 23 29
  emtapdanhlo.................74 75 82 83 84 90 92 93 96 00 01 02 05 06 07 09 10 14 15 16
  TLong888.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 16
  tuandjgj.................45 46 47 48 49 51 52 53 61 62 63 71 72 73 81 82 83 90 91 92
  antamwin.................72 73 76 78 82 83 86 92 93 96 99 02 03 08 09 12 13 18 19 22
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  khongsothua.................82 83 84 85 86 87 88 89 93 95 97
  motobike.................70 71 73 74 79 80 82 83 88 89 91 92 97 98 99
  MRNam86.................51 69 81 82 83 86 87 88 89 91 92 93 96 97 98 99
  vungtroisohoc.................04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 62 70 72 80 82 90 91 92 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này