PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 09/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (15/09/2020 at 08:04:00)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ductrinh : trúng loto 52* 56** thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 14* 78* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* 71* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 14* 71* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 78* 59* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 72** thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 45** thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @P666 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @lythatda : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Minkanghy12 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hiepkhach__8 : trúng loto 46* 78* thưởng 20000 xu.
  @AnBao : trúng loto 72** thưởng 20000 xu.
  @shopeone : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 92* 67** thưởng 18000 xu.
  @kovachin : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45** thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 67** 52* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 40* 11* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 14* 49* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 92* thưởng 20000 xu.
  @cuunon : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67** 92* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 19* thưởng 21000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 52* thưởng 24000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*
  huyenhuyen............88*82*54**51*89*60* 06*19*
  soiroichot............42*52* 33*82*54*24*21*59*
  Quantubaothu77....................................38*05*23* 53*00* 34*14*
  chosau18h....................................69**05*44*74* 47*40*
  XS360....................................82*51* 16*80*24*67** 92*
  chutichhoidong................................................84*12*25*92*
  cuunon................................................54*39*84*52*
  vaobothoi................................................85*89*47* 74* 92*92*
  sohochaylam............................................................55*25*14*
  langthangtimso............................................................45* 54*88*52*
  adayroihihi............................................................00*00*46*
  buihung88............................................................60* 71*34*52*
  danvietanhhung............................................................12*69*19*
  MeoBongBong............................................................45* 54*00*71*
  baycaobayxa............................................................30*73* 34*14*
  MRNam86............................................................89*86*19*
  CatLinhHD............................................................60*73*52*
  hiepkhach__8........................................................................70* 71*46* 78*
  AnBao........................................................................69*72**
  shopeone........................................................................92*11*
  kemngot........................................................................19*71*
  khongsothua........................................................................17*40*
  toilatoi7x........................................................................92*72**
  giaosuxoay........................................................................00* 69*82*
  girlcity........................................................................88* 47*82*
  hoanghonxanh........................................................................24*71*
  ditimbachthu........................................................................25*92* 67**
  kovachin........................................................................88*11*
  quochuy92........................................................................67* 92*59*
  HUYEN6879........................................................................04*45**
  mo3cang........................................................................84*67** 52*
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*
  chuoi........................................................................11*14* 49*
  ductrinh....................................................................................52* 56**
  ptsmr....................................................................................14* 78*
  bacang....................................................................................11*
  giacatgia....................................................................................14*
  chutheanh....................................................................................11*
  vietkieudanhlo....................................................................................67**
  xosoxmien....................................................................................14*
  lienquan2019....................................................................................40*
  niemvuisohoc....................................................................................40*
  thichchotso....................................................................................19*
  loveyouloveyou....................................................................................45**
  bachthu3nhay....................................................................................40* 71*
  zozozo....................................................................................14*
  alololo....................................................................................14* 71*
  anhnumberone....................................................................................19*
  thuhuyengirl....................................................................................71*
  PhiHai....................................................................................78* 59*
  dongkhanh1994....................................................................................72**
  hungzit76....................................................................................45**
  bababyby....................................................................................45**
  TLong888....................................................................................78*
  visaolaithe....................................................................................46*
  danhlolayvo....................................................................................82*
  P666....................................................................................11*
  lythatda....................................................................................59*
  Minkanghy12....................................................................................92*
  Minhan....................................................................................14*
  thanhthanh....................................................................................82*
  Xyz18....................................................................................78*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 12 số có 57 thưởng 8333 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 57 thưởng 6250 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 9 số có 57 thưởng 11111 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 19 số có 57 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 57 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 57 thưởng 13333 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 57 thưởng 10526 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 57 thưởng 10000 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 -
  DamVinhHung90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 17 37 47 57 30
  tuankhang198076 73 70 69 68 67 64 61 59 58 55 52 96 50 49 46 43 41 40 3750 52 54 57 58 59 62 63 64 66 68 69 72 74 75 77 78 81 82 84
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9807 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  zozozo06 10 15 20 30 40 47 50 51 56 57 58 59 60 65 66 67 68 69 7448 49 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 70 72 73 75 76 79
  hungzit76.................07 23 25 28 32 37 52 57 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 87
  babylove.................22 24 25 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 51 52 54 55 56 57
  CatLinhHD.................12 13 14 15 19 20 49 50 51 55 56 57 58 59 73 74 75 76 77 78
  chuoi.................17 71 67 76 75 57 70 07 34 43 39 93
  giacatgia.................42 13 44 46 12 48 51 11 53 55 10 57 60 09 61 62
  tinhtuoisang.................57 17 58 60 15 62 63 13 65
  thichchotso.................50 53 54 56 57 59 62 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78 80 81
  hoanghonxanh.................54 55 56 57 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98
  TLong888.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 87 97 39
  loveyouloveyou.................38 39 41 42 45 47 48 49 54 56 57 60 63 65 66 67 69 72 74 75
  niemvuisohoc.................48 49 31 53 57 30 60 62 26 64 66 24 67 68 23 69 71 17 73 75
  tuandjgj.................47 49 23 50 53 22 56 57 21 58 59 20 60 63 17 65 67 13 68 70
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : trúng loto 00* 37* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 58** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* 33* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* 89* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 37* 91* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 26* 36* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 36* 39* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @lythatda : trúng loto 58** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @kemngot : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 33* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 33* 98* thưởng 50000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 02* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48* thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 42* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 46* thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 21* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 48* thưởng 27000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 - - 02/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*48*
  huyenhuyen............88*82*54**51*89*60* 06*19*46*
  soiroichot............42*52* 33*82*54*24*21*59*21*
  Quantubaothu77....................................38*05*23* 53*00* 34*14*02*
  chosau18h....................................69**05*44*74* 47*40*48*
  XS360....................................82*51* 16*80*24*67** 92*42*
  cuunon................................................54*39*84*52*33* 98*
  chutichhoidong................................................84*12*25*92*02*
  vaobothoi................................................85*89*47* 74* 92*92*21*
  sohochaylam............................................................55*25*14*46*
  langthangtimso............................................................45* 54*88*52*71*
  adayroihihi............................................................00*00*46*36*
  buihung88............................................................60* 71*34*52*02*
  MeoBongBong............................................................45* 54*00*71*33*
  MRNam86............................................................89*86*19*02*
  CatLinhHD............................................................60*73*52*00*
  AnBao........................................................................69*72**21*
  kemngot........................................................................19*71*91*
  girlcity........................................................................88* 47*82*71*
  khongsothua........................................................................17*40*89*
  kovachin........................................................................88*11*46*
  HUYEN6879........................................................................04*45**71*
  mo3cang........................................................................84*67** 52*06*
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*48*
  xosoxmien....................................................................................14*36* 39*
  niemvuisohoc....................................................................................40*59*
  giacatgia....................................................................................14*06*
  thichchotso....................................................................................19*71*
  anhnumberone....................................................................................19*42*
  thuhuyengirl....................................................................................71*74*
  loveyouloveyou....................................................................................45**98*
  dongkhanh1994....................................................................................72**70*
  visaolaithe....................................................................................46*59* 95*
  lythatda....................................................................................59*58**
  Ronaldo7................................................................................................00* 37*
  bietphailamsaoday................................................................................................02*
  songque38................................................................................................89* 98*
  lodelk................................................................................................58**
  anquanhnam................................................................................................36*
  emtapdanhlo................................................................................................95*
  HoangMinhTu................................................................................................21*
  hung83................................................................................................48*
  hyvongwin................................................................................................91* 33*
  timlo2nhay................................................................................................48*
  Hoalanrung................................................................................................00*
  dieuanh96................................................................................................39*
  kyniemxua................................................................................................46*
  tuankhang1980................................................................................................42*
  Thuminh................................................................................................48*
  kocannoinhieu................................................................................................91* 89*
  thuyanh29................................................................................................39*
  danhnhothoi................................................................................................21*
  babylove................................................................................................95*
  happyday................................................................................................02*
  N_A_T................................................................................................36*
  anhQuanday................................................................................................46*
  cutibatlo................................................................................................06*
  NgocNgoc................................................................................................33*
  locroitrungdau................................................................................................37* 91*
  yeusohoc................................................................................................71*
  hoisohoc................................................................................................00*
  lode2019................................................................................................91*
  binbinhn................................................................................................00*
  vungtroisohoc................................................................................................59* 95*
  baoanhthu................................................................................................98* 89*
  mytamido................................................................................................06*
  DamVinhHung................................................................................................71*
  minhlonghn................................................................................................48*
  DonaldTrump45................................................................................................74*
  antamwin................................................................................................71*
  NetCaFe................................................................................................95*
  quocanhht................................................................................................36*
  hauthuy29a................................................................................................48*
  mamalanlan................................................................................................26* 36*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : Chốt 17 số có 48 thưởng 5882 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @Chudu1994 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 48 thưởng 5263 xu.
  @soiroichot : Chốt 14 số có 48 thưởng 7142 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 18 số có 48 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 48 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 48 thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 10 số có 48 thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 48 thưởng 15789 xu.


  NICK- 31/08 - - 01/09 - - 02/09 -
  Thuminh08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 9807 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 9704 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  CatLinhHD.................12 13 14 15 19 20 49 50 51 55 56 57 58 59 73 74 75 76 77 7816 20 21 23 24 25 29 30 32 33 34 38 39 42 43 48 49 50 52 56
  TLong888.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 87 97 3980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 39
  niemvuisohoc.................48 49 31 53 57 30 60 62 26 64 66 24 67 68 23 69 71 17 73 7535 36 37 39 42 43 45 47 48 52
  MRNam86..................................30 32 33 34 36 38 39 41 42 43 45 47 48 49 52 54 56
  saptrungtoroi..................................64 61 57 54 50 48 47 46 45 43 41 37 34 27 20 19 18 16 14 11
  mrpts..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  N_A_T..................................04 15 24 25 29 36 37 40 42 46 47 48 49 51 62 63 64 70 73 74
  Chudu1994..................................08 13 23 28 31 32 37 39 48 50 68 73 75 80 82 84 85 86 88 93
  cuunon..................................09 12 16 18 19 22 27 28 29 32 36 37 38 39 42 46 47 48 49 52
  danhnhothoi..................................21 25 26 29 30 34 35 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53
  dongkhanh1994..................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  soiroichot..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 57 58 60 61
  toilatoi7x..................................44 45 48 54 55 58 64 65 68 74 75 78 84 85 88 94 95 98
  XS360..................................91 90 89 88 82 81 79 78 73 72 69 68 64 63 59 58 55 54 49 48
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ductrinh : trúng loto 38* 83** thưởng 15000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 34* 97** thưởng 15000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 38* 83** thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 38* 83** thưởng 15000 xu.
  @ngocha95 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* 21** thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 54* 77* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* 21** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 21** thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 21** thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 38* 80* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 34* 21** thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 69** thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 38* 83** thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 83** 38* 88* thưởng 24000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 88* 83** 80* thưởng 24000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 34* 54* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97** thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 21** thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 82** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 88* 36* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @xosoxmien : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 82** thưởng 30000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 83** thưởng 24000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97** thưởng 40000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 83** thưởng 24000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 21** 34* thưởng 45000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 83** 34* thưởng 45000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 77* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 97** thưởng 36000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 83** thưởng 36000 xu.
  @cuunon : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 41* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 38* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 98* thưởng 30000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*48*98*
  huyenhuyen............88*82*54**51*89*60* 06*19*46*38*
  chosau18h....................................69**05*44*74* 47*40*48*41*
  chutichhoidong................................................84*12*25*92*02*97**
  vaobothoi................................................85*89*47* 74* 92*92*21*83**
  cuunon................................................54*39*84*52*33* 98*36*
  sohochaylam............................................................55*25*14*46*77*
  adayroihihi............................................................00*00*46*36*21** 34*
  buihung88............................................................60* 71*34*52*02*61*
  MeoBongBong............................................................45* 54*00*71*33*83** 34*
  MRNam86............................................................89*86*19*02*77*
  kemngot........................................................................19*71*91*48*
  khongsothua........................................................................17*40*89*61*
  girlcity........................................................................88* 47*82*71*83**
  HUYEN6879........................................................................04*45**71*97**
  mo3cang........................................................................84*67** 52*06*83**
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*48*77*
  xosoxmien....................................................................................14*36* 39*59*
  niemvuisohoc....................................................................................40*59*88*
  anhnumberone....................................................................................19*42*82**
  dongkhanh1994....................................................................................72**70*77*
  dieuanh96................................................................................................39*83** 38* 88*
  DonaldTrump45................................................................................................74*88* 83** 80*
  HoangMinhTu................................................................................................21*34* 54*
  lodelk................................................................................................58**61*
  hung83................................................................................................48*97**
  anquanhnam................................................................................................36*88*
  hyvongwin................................................................................................91* 33*98*
  timlo2nhay................................................................................................48*61*
  Thuminh................................................................................................48*80*
  Hoalanrung................................................................................................00*77*
  tuankhang1980................................................................................................42*21**
  thuyanh29................................................................................................39*82**
  yeusohoc................................................................................................71*31*
  NgocNgoc................................................................................................33*54*
  hoisohoc................................................................................................00*88*
  babylove................................................................................................95*38*
  N_A_T................................................................................................36*97**
  Ronaldo7................................................................................................00* 37*34*
  locroitrungdau................................................................................................37* 91*36*
  vungtroisohoc................................................................................................59* 95*36*
  minhlonghn................................................................................................48*88* 36*
  mytamido................................................................................................06*96* 69**
  NetCaFe................................................................................................95*80*
  quocanhht................................................................................................36*41*
  hauthuy29a................................................................................................48*48*
  ductrinh............................................................................................................38* 83**
  hoanghonxanh............................................................................................................34* 97**
  xauzai88............................................................................................................38* 83**
  mrpts............................................................................................................38* 83**
  ngocha95............................................................................................................88*
  saptrungtoroi............................................................................................................59*
  shopeone............................................................................................................48*
  nonanoni............................................................................................................80*
  chutheanh............................................................................................................49*
  danvietanhhung............................................................................................................97**
  baycaobayxa............................................................................................................38* 21**
  luonluontop1............................................................................................................77*
  toilatoi7x............................................................................................................41*
  lienquan2019............................................................................................................54*
  tuandjgj............................................................................................................54* 77*
  hoahuong............................................................................................................59* 21**
  bachthu3nhay............................................................................................................21**
  TTPL7986............................................................................................................21**
  giaosuxoay............................................................................................................41*
  tinhtuoisang............................................................................................................54*
  hatay88............................................................................................................59*
  Covid19............................................................................................................31*
  giangmobile............................................................................................................36*
  minhdiep............................................................................................................98*
  alololo............................................................................................................54*
  thienduong01............................................................................................................36*
  Cucvang............................................................................................................38* 80*
  bababyby............................................................................................................34* 21**
  ptsmr............................................................................................................69**
  tengteng............................................................................................................98*
  vuanh886............................................................................................................34*
  thanlo3388............................................................................................................38* 83**
  TLong888............................................................................................................83**
  vinamilk............................................................................................................96*
  kiep_lo_de............................................................................................................83**
  Minhan............................................................................................................97**
  vhg123............................................................................................................69**
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 11 số có 80 thưởng 9090 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @ngocha95 : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 6 số có 80 thưởng 16666 xu.
  @hyvongwin : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @NetCaFe : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 80 thưởng 5263 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 12 số có 80 thưởng 8333 xu.
  @vuanh886 : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 80 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 80 thưởng 15000 xu.


  NICK- 01/09 - - 02/09 - - 03/09 -
  TLong88870 71 72 73 74 75 76 77 78 79 07 17 27 37 47 57 67 87 97 3980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 3980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 39
  mrpts.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  dongkhanh1994.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  TTPL7986..................................62 63 65 70 71 72 74 79 80 81 90 92 97
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  danhlolayvo..................................53 54 60 63 70 74 80 83 84 90 93
  luonluontop1..................................62 63 70 71 72 73 77 80 81 82 90 91 00 04 07 08 09 13 16 17
  tengteng..................................06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 71 74 78 80 81 82 83 84 86 87
  tinhtuoisang..................................60 62 65 68 70 72 78 80 82 85 88 90 92 95 98 00 05 08 10 12
  anhnumberone..................................54 55 57 58 59 62 64 66 67 68 72 75 76 77 80 82 84 85 86 90
  bacang..................................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  chuoi..................................28 82 78 87 08 80 85 58 53 35 30 03 67 76 62 26 04 40 83 38
  minhlonghn..................................22 62 70 21 71 72 20 73 74 12 75 11 76 77 10 78 79 02 80
  mytamido..................................03 05 06 08 10 11 12 14 15 17 19 20 79 80 82 83 84 85 87 88
  ngocha95..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 01 03 03 04 05 06 07 08 09
  DonaldTrump45..................................80 08 88 89 98 34
  hyvongwin..................................73 74 77 78 79 80 82 86 87 89 91 92 95 96 97 98 99
  NetCaFe..................................01 10 11 20 50 70 80 61 71 81 00 31 40 41 48 60 91
  adayroihihi..................................43 44 45 47 49 50 52 53 54 55 57 59 80 82 83 84 85 87 89 90
  chutheanh..................................03 30 08 80 67 76 26 62 49 94 44 99 53 35 58 85 12 21 17 71
  giangmobile..................................80 81 82 83 85 86 88 90 91 92 93 95 96 98 10 11 12 13 15 16
  girlcity..................................61 65 68 69 71 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92
  lodelk..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 08 80 17 71 26 62 37 73 45 54
  ptsmr..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  sohochaylam..................................34 37 38 42 43 79 80 81 82 83 85 88 89 90 91 92 94 97 98 99
  songque38..................................40 41 42 44 45 48 60 61 62 64 65 68 70 71 72 74 75 78 80
  thienduong01..................................17 18 25 26 27 31 35 36 45 63 68 70 71 72 77 79 80 81 86 88
  thuyanh29..................................76 77 80 82 83 86 87 91 92 96 97 99
  vuanh886..................................21 74 79 80 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacang : trúng loto 34** 84* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* 10* 80** thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @Chudu1994 : trúng loto 00* 11* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 83** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34** thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @PhiHai : trúng loto 01* 80** thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 79* 10* thưởng 6000 xu.
  @lythatda : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @dxt198x : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 25* 52** 34** thưởng 30000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 10* 01* 81* thưởng 18000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 25* 42** thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 64* 34** thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 34** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 42** thưởng 12000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 83** thưởng 20000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 83** thưởng 20000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 34** thưởng 12000 xu.
  @Minhan : trúng loto 83** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 80** thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 83** 80** thưởng 36000 xu.
  @lodelk : trúng loto 80** thưởng 30000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 80** thưởng 18000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 83** thưởng 30000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* 00* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34** thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 52** thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 52** 25* thưởng 45000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 52** 25* thưởng 45000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 84* thưởng 21000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 12* 91* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 12* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 12* thưởng 55000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*48*98*12*
  chosau18h....................................69**05*44*74* 47*40*48*41*12*
  chutichhoidong................................................84*12*25*92*02*97**84*
  vaobothoi................................................85*89*47* 74* 92*92*21*83**12* 91*
  kemngot........................................................................19*71*91*48*52** 25*
  mo3cang........................................................................84*67** 52*06*83**52** 25*
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*48*77*91*
  niemvuisohoc....................................................................................40*59*88*00*
  anhnumberone....................................................................................19*42*82**65*
  HoangMinhTu................................................................................................21*34* 54*61*
  Thuminh................................................................................................48*80*80**
  dieuanh96................................................................................................39*83** 38* 88*83** 80**
  lodelk................................................................................................58**61*80**
  hung83................................................................................................48*97**79*
  tuankhang1980................................................................................................42*21**00*
  anquanhnam................................................................................................36*88*64*
  Hoalanrung................................................................................................00*77*80**
  NgocNgoc................................................................................................33*54*84*
  thuyanh29................................................................................................39*82**83**
  hoisohoc................................................................................................00*88*79* 00*
  yeusohoc................................................................................................71*31*34**
  vungtroisohoc................................................................................................59* 95*36*00*
  DonaldTrump45................................................................................................74*88* 83** 80*52**
  quocanhht................................................................................................36*41*83**
  hauthuy29a................................................................................................48*48*91*
  shopeone............................................................................................................48*25* 52** 34**
  Cucvang............................................................................................................38* 80*10* 01* 81*
  danvietanhhung............................................................................................................97**25* 42**
  tuandjgj............................................................................................................54* 77*64* 34**
  hoanghonxanh............................................................................................................34* 97**64*
  hoahuong............................................................................................................59* 21**86*
  tinhtuoisang............................................................................................................54*83**
  baycaobayxa............................................................................................................38* 21**00*
  hatay88............................................................................................................59*07*
  luonluontop1............................................................................................................77*34**
  lienquan2019............................................................................................................54*42**
  ductrinh............................................................................................................38* 83**83**
  Covid19............................................................................................................31*65*
  bachthu3nhay............................................................................................................21**00*
  giangmobile............................................................................................................36*83**
  vuanh886............................................................................................................34*34**
  Minhan............................................................................................................97**83**
  vhg123............................................................................................................69**64*
  bacang........................................................................................................................34** 84*
  chuoi........................................................................................................................01* 10* 80**
  Npt........................................................................................................................01* 10*
  Chudu1994........................................................................................................................00* 11*
  bietphailamsaoday........................................................................................................................42**
  kyniemxua........................................................................................................................86*
  Cauamhanoi........................................................................................................................91*
  Quantubaothu77........................................................................................................................83**
  giacatgia........................................................................................................................79*
  vietkieudanhlo........................................................................................................................79*
  kocannoinhieu........................................................................................................................00*
  danhnhothoi........................................................................................................................79*
  lode2019........................................................................................................................52** 25*
  anhQuanday........................................................................................................................65*
  thuhuyengirl........................................................................................................................86*
  cutibatlo........................................................................................................................42**
  baoanhthu........................................................................................................................10*
  CatLinhHD........................................................................................................................86*
  HaiNam92........................................................................................................................86*
  XS360........................................................................................................................79*
  binbinhn........................................................................................................................34**
  happyday........................................................................................................................00*
  PhiHai........................................................................................................................01* 80**
  Uyennhi2019........................................................................................................................25*
  chidanh1con........................................................................................................................84*
  DamVinhHung........................................................................................................................79*
  zozozo........................................................................................................................84*
  antamwin........................................................................................................................79* 10*
  lythatda........................................................................................................................65*
  danv411........................................................................................................................81*
  numoneyee........................................................................................................................00*
  Xyz18........................................................................................................................01*
  dxt198x........................................................................................................................80**
   
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @alololo : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 80 thưởng 7142 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 9 số có 80 thưởng 11111 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 17 số có 80 thưởng 5882 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 16 số có 80 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 80 thưởng 15789 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 -
  dongkhanh199408 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  anhnumberone.................54 55 57 58 59 62 64 66 67 68 72 75 76 77 80 82 84 85 86 9058 60 66 68 70 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 98
  chutheanh.................03 30 08 80 67 76 26 62 49 94 44 99 53 35 58 85 12 21 17 7138 88 58 08 17 71 67 76 26 62 33 83 85 80 35 53 03 30 12 21
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6901 07 08 41 42 43 45 80 81 87 23 24 31 32 34 35 51 52 53 54
  nonanoni..................................28 79 26 24 22 80 20 19 17 82 15 13 11 91
  alololo..................................65 68 72 21 80 81 18 83 85 12 86 89 90 09
  loveyouloveyou..................................71 72 73 76 80 81 82 83 85 86 90 91 92 95
  toilatoi7x..................................63 74 62 61 60 76 58 53 52 79 51 47 43 80 42 38 81 36 35 34
  visaolaithe..................................12 68 70 71 10 74 76 08 77 78 07 80 83
  hoahuong..................................67 66 65 79 64 63 62 80 61 60 59 88 58 50 49 89 48 40 39 90
  bababyby..................................49 50 51 23 53 56 21 58 62 15 65 69 74 14 78 79 12 80
  baoanhthu..................................70 73 77 78 80 82 86 87 90 91 95 96 00 04 05 10 13 14 19 20
  chidanh1con..................................57 58 59 65 68 71 74 75 80 83 84 85 86 93 94 95
  danv411..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  giahuy912..................................10 12 16 21 23 25 26 29 30 32 62 65 67 69 70 76 78 80 83 85
  happyday..................................77 79 80 81 87 90 95 97 99
  Hoalanrung..................................01 03 05 07 08 10 11 13 15 17 18 20 21 23 65 67 68 80 81 83
  locroitrungdau..................................56 57 23 59 60 20 63 65 09 66 67 69 07 80 83 06 85
  motobike..................................13 16 17 18 20 21 22 25 26 27 72 75 76 80 81 84 85 86 89 90
  muahe2019..................................28 30 31 35 36 64 66 67 68 71 73 76 80 81 82 84 85 86 91 93
  quangninh279..................................24 75 78 79 80 81 82 84 87 88 90 91 93 96 97 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nonanoni : trúng loto 41* 30* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 30* 44* 99* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* 25* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61** 14* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 24* 34* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 73* 61** thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 70** 23* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 74* 34* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 70** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 24* 14* 41* thưởng 18000 xu.
  @dxt198x : trúng loto 14* 41* thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 42* 24* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 42* 73* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 31* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 24* 24* thưởng 24000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* thưởng 20000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 14* thưởng 12000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 92* thưởng 30000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 24* 42* thưởng 36000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 25* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 73* thưởng 36000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*48*98*12*73*
  kemngot........................................................................19*71*91*48*52** 25*92*
  mo3cang........................................................................84*67** 52*06*83**52** 25*24* 42*
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*48*77*91*25*
  HoangMinhTu................................................................................................21*34* 54*61*19*
  Thuminh................................................................................................48*80*80**85*
  dieuanh96................................................................................................39*83** 38* 88*83** 80**74*
  NgocNgoc................................................................................................33*54*84*24* 24*
  tuankhang1980................................................................................................42*21**00*25*
  anquanhnam................................................................................................36*88*64*02*
  thuyanh29................................................................................................39*82**83**34*
  DonaldTrump45................................................................................................74*88* 83** 80*52**14*
  hauthuy29a................................................................................................48*48*91*19*
  shopeone............................................................................................................48*25* 52** 34**92*
  danvietanhhung............................................................................................................97**25* 42**92*
  tuandjgj............................................................................................................54* 77*64* 34**74*
  baycaobayxa............................................................................................................38* 21**00*92*
  giangmobile............................................................................................................36*83**99*
  hatay88............................................................................................................59*07*61**
  Covid19............................................................................................................31*65*42*
  kyniemxua........................................................................................................................86*24* 14* 41*
  dxt198x........................................................................................................................80**14* 41*
  bietphailamsaoday........................................................................................................................42**19*
  Quantubaothu77........................................................................................................................83**74*
  Cauamhanoi........................................................................................................................91*34*
  lode2019........................................................................................................................52** 25*92*
  vietkieudanhlo........................................................................................................................79*42* 24*
  thuhuyengirl........................................................................................................................86*74*
  Uyennhi2019........................................................................................................................25*42* 73*
  HaiNam92........................................................................................................................86*25*
  chuoi........................................................................................................................01* 10* 80**14* 41*
  chidanh1con........................................................................................................................84*61**
  DamVinhHung........................................................................................................................79*13*
  numoneyee........................................................................................................................00*31*
  Xyz18........................................................................................................................01*44*
  nonanoni....................................................................................................................................41* 30*
  ditimbachthu....................................................................................................................................30* 44* 99*
  adayroihihi....................................................................................................................................02* 25*
  timlo2nhay....................................................................................................................................00*
  AnBao....................................................................................................................................41*
  buihung88....................................................................................................................................41* 14*
  saptrungtoroi....................................................................................................................................02*
  soiroichot....................................................................................................................................74*
  girlcity....................................................................................................................................61** 14*
  thichchotso....................................................................................................................................92*
  MeoBongBong....................................................................................................................................57*
  alololo....................................................................................................................................00*
  locroitrungdau....................................................................................................................................00*
  dongkhanh1994....................................................................................................................................44*
  hungzit76....................................................................................................................................66*
  Ronaldo7....................................................................................................................................92*
  tengteng....................................................................................................................................74*
  mytamido....................................................................................................................................25*
  motobike....................................................................................................................................24* 34*
  ptsmr....................................................................................................................................66*
  visaolaithe....................................................................................................................................73* 61**
  quochuy92....................................................................................................................................44*
  muahe2019....................................................................................................................................42*
  xauzai88....................................................................................................................................23*
  thanlo3388....................................................................................................................................70** 23*
  DINHMINHSON....................................................................................................................................74*
  vinamilk....................................................................................................................................74* 34*
  giahuy912....................................................................................................................................00*
  mamalanlan....................................................................................................................................70**
  mrpts....................................................................................................................................66*
   
 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @minhlonghn : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @XS360 : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 17 số có 85 thưởng 5882 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 8 số có 85 thưởng 12500 xu.
  @Cucvang : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 19 số có 85 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 11 số có 85 thưởng 9090 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @toilatoi7x : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 9 số có 85 thưởng 33333 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 85 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 85 thưởng 21052 xu.


  NICK- 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 -
  dongkhanh199408 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 8908 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89
  anhnumberone.................54 55 57 58 59 62 64 66 67 68 72 75 76 77 80 82 84 85 86 9058 60 66 68 70 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 9876 78 79 80 81 83 84 85 87
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6901 07 08 41 42 43 45 80 81 87 23 24 31 32 34 35 51 52 53 5466 15 68 81 84 87 78 18 28 82 42 41 14 48 12 51 52 54 58 85
  toilatoi7x..................................63 74 62 61 60 76 58 53 52 79 51 47 43 80 42 38 81 36 35 3484 85 86 87 00 01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 18 19 20
  chidanh1con..................................57 58 59 65 68 71 74 75 80 83 84 85 86 93 94 9548 50 57 58 60 67 68 70 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  motobike..................................13 16 17 18 20 21 22 25 26 27 72 75 76 80 81 84 85 86 89 9032 31 72 30 76 27 25 77 23 78 22 21 81 18 85 13 12 86 09
  visaolaithe..................................12 68 70 71 10 74 76 08 77 78 07 80 8384 85 86 90 91 92 93 95 01 02 04 05 09 10 11 12 13 15 18 20
  TLong888...................................................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 80 81 82 83 84 85 86 87 89 62
  niemvuisohoc...................................................04 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 40 79 81 83 84 85 86 88 89
  CatLinhHD...................................................11 12 14 15 16 19 20 21 22 72 73 74 75 76 82 84 85 89 91 92
  DamVinhHung...................................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 80 85 84 88 82
  minhlonghn...................................................85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  XS360...................................................73 74 75 76 77 78 79 82 84 85 86
  bacang...................................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 15 25 35 45 65 75 85 95 52
  giacatgia...................................................11 12 13 15 20 21 22 23 24 25 26 66 68 72 75 77 79 82 84 85
  lodelk...................................................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  mytamido...................................................70 72 76 81 82 83 85 86 89 90 91 92 98 00 01 03 04 07 09 10
  Npt...................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  saptrungtoroi...................................................55 56 57 58 59 63 65 67 73 75 77 83 85 87 93 95 97
  tuankhang1980...................................................85 86 87 88 89 91 94 99
  Cucvang...................................................45 46 47 48 49 81 82 83 84 85 86 87 88
  chutichhoidong...................................................82 83 84 85 86 87 88 89 92 93 96
  anquanhnam...................................................45 46 47 48 49 56 58 59 66 68 69 76 78 79 80 81 82 83 84 85
  anhQuanday...................................................06 07 08 12 15 17 20 21 22 24 25 26 71 75 76 77 79 80 84 85
  binbinhn...................................................58 59 60 63 66 67 68 72 75 76 81 85 86 90 93 95
  buihung88...................................................20 21 22 25 26 29 30 31 34 70 71 74 75 76 77 83 85 89 92 93
  Cauamhanoi...................................................70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 84 85 87 88 89 90 96 97 98
  chosau18h...................................................87 85 83 82 81 80 79 78 77 92 76 75 74 73 72 71 70 67 65 63
  giaosuxoay...................................................36 39 41 44 45 48 49 50 53 54 57 58 63 69 75 80 84 85 90
  hoisohoc...................................................50 51 54 57 58 59 69 72 75 79 84 85 90 93 94 95 96 97
  lienquan2019...................................................70 71 72 73 80 81 82 85 90 91 95
  thuhuyengirl...................................................53 52 54 51 56 50 49 58 47 80 45 44 81 43 83 42 41 85 18 87
  vaobothoi...................................................22 64 65 66 67 68 69 73 76 77 82 85 86 91 94 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/09/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* 20* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @lythatda : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 60* 98** thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 00* 96* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* 98** thưởng 18000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 13* 20* thưởng 12000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* 15* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 41* 95** thưởng 27000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 95** thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 00* 12* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 54* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 84* 20* thưởng 78000 xu.


  NICK- 25/08 - - 26/08 - - 27/08 - - 28/08 - - 29/08 - - 30/08 - - 31/08 - - 01/09 - - 02/09 - - 03/09 - - 04/09 - - 05/09 - - 06/09 -
  quangninh27919*97*15*25*51*24*88*52*48*98*12*73*84* 20*
  haiyen1295........................................................................60* 06* 47*40* 11*48*77*91*25*54*
  HoangMinhTu................................................................................................21*34* 54*61*19*95**
  dieuanh96................................................................................................39*83** 38* 88*83** 80**74*20*
  thuyanh29................................................................................................39*82**83**34*54*
  DonaldTrump45................................................................................................74*88* 83** 80*52**14*84*
  hauthuy29a................................................................................................48*48*91*19*00* 12*
  tuandjgj............................................................................................................54* 77*64* 34**74*54*
  baycaobayxa............................................................................................................38* 21**00*92*96*
  giangmobile............................................................................................................36*83**99*25*
  kyniemxua........................................................................................................................86*24* 14* 41*98**
  lode2019........................................................................................................................52** 25*92*54*
  HaiNam92........................................................................................................................86*25*51* 15*
  Uyennhi2019........................................................................................................................25*42* 73*96*
  chidanh1con........................................................................................................................84*61**41* 95**
  DamVinhHung........................................................................................................................79*13*20*
  numoneyee........................................................................................................................00*31*00*
  buihung88....................................................................................................................................41* 14*60* 98**
  nonanoni....................................................................................................................................41* 30*25*
  AnBao....................................................................................................................................41*72*
  hungzit76....................................................................................................................................66*96*
  mytamido....................................................................................................................................25*00* 96*
  alololo....................................................................................................................................00*96*
  motobike....................................................................................................................................24* 34*98**
  visaolaithe....................................................................................................................................73* 61**25* 98**
  Ronaldo7....................................................................................................................................92*98**
  thanlo3388....................................................................................................................................70** 23*13* 20*
  mamalanlan....................................................................................................................................70**41*
  mrpts....................................................................................................................................66*60*
  vaobothoi................................................................................................................................................51* 15*
  niemvuisohoc................................................................................................................................................68*
  Hoalanrung................................................................................................................................................96*
  chosau18h................................................................................................................................................00*
  chutheanh................................................................................................................................................58*
  hoisohoc................................................................................................................................................95**
  tinhtuoisang................................................................................................................................................25*
  giacatgia................................................................................................................................................12*
  luonluontop1................................................................................................................................................60*
  khongsothua................................................................................................................................................25*
  lienquan2019................................................................................................................................................96*
  hoanghonxanh................................................................................................................................................15*
  giaosuxoay................................................................................................................................................12*
  ViettelDaily................................................................................................................................................00*
  bacang................................................................................................................................................01*
  vuanh886................................................................................................................................................15* 51*
  yeusohoc................................................................................................................................................60*
  hoahuong................................................................................................................................................68*
  HUYEN6879................................................................................................................................................12*
  vungtroisohoc................................................................................................................................................65*
  zozozo................................................................................................................................................84*
  TTPL7986................................................................................................................................................96* 20*
  antamwin................................................................................................................................................95**
  chot10trung1................................................................................................................................................60*
  NetCaFe................................................................................................................................................58*
  loveyouloveyou................................................................................................................................................20*
  thienduong01................................................................................................................................................41*
  lythatda................................................................................................................................................58*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bababyby : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 93 thưởng 5263 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 11 số có 93 thưởng 9090 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 16 số có 93 thưởng 6250 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 7 số có 93 thưởng 14285 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 93 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 15 số có 93 thưởng 6666 xu.
  @xosoxmien : Chốt 12 số có 93 thưởng 8333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Cucvang : Chốt 16 số có 93 thưởng 12500 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 11 số có 93 thưởng 18181 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 7 số có 93 thưởng 28571 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @visaolaithe : Chốt 12 số có 93 thưởng 25000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 15 số có 93 thưởng 20000 xu.


  NICK- 04/09 - - 05/09 - - 06/09 -
  visaolaithe12 68 70 71 10 74 76 08 77 78 07 80 8384 85 86 90 91 92 93 95 01 02 04 05 09 10 11 12 13 15 18 2076 77 80 83 84 85 86 92 93 94 95 99
  chidanh1con57 58 59 65 68 71 74 75 80 83 84 85 86 93 94 9548 50 57 58 60 67 68 70 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8975 77 79 81 82 83 84 86 88 90 91 92 93 95 97
  Cucvang.................45 46 47 48 49 81 82 83 84 85 86 87 8845 54 59 95 39 93 10 10 55 66 77 88 99 44 33 00
  lienquan2019.................70 71 72 73 80 81 82 85 90 91 9586 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  tuankhang1980.................85 86 87 88 89 91 94 9990 93 94 95 96 97 99
  bababyby..................................70 71 75 76 77 79 93 94 95 97 98 99 02 03 04 06 07 08 20 21
  locroitrungdau..................................65 66 69 73 74 75 78 82 83 84 87 91 92 93 96 00 01 02 05 10
  N_A_T..................................03 04 06 14 15 26 36 37 38 39 40 48 51 58 60 62 63 83 93 96
  nonanoni..................................29 34 35 36 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vuanh886..................................59 68 74 80 83 84 85 86 92 93 94 95 99 01 02 03 04 08 10 13
  bachthu3nhay..................................88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bietphailamsaoday..................................93 94 95 96 97 98 99
  hoanghonxanh..................................28 34 35 37 43 44 46 71 73 80 82 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  antamwin..................................74 76 78 79 91 92 93 94 96 98 99
  ditimbachthu..................................36 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  huyenhuyen..................................93 94 95 96 97 98 99
  mo3cang..................................77 79 81 83 86 87 88 89 91 92 93 96 97 99 01 03 06 07 09 10
  Ronaldo7..................................39 41 45 49 50 53 54 57 58 63 69 71 75 80 81 85 90 93 94 96
  vietkieudanhlo..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 98
  xosoxmien..................................83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này