PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 08/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 34* 43* 29* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 06* 12* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 79** 97* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 01*** thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79** 97* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 65* 56* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 96* 69* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 06* 69* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 56* 65* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 97* 79** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kirito : trúng loto 91* 03* thưởng 6000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Satthude94 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 01*** thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 01*** thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 79** thưởng 20000 xu.
  @girlcity : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01*** thưởng 30000 xu.
  @lodelk : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 01*** 90* thưởng 60000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 75* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 43* 06* thưởng 18000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @babylove : trúng loto 91* thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 06* thưởng 21000 xu.


  NICK- 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 - - 01/08 -
  toilatoi7x35*67*34*06*63*33*06*
  ViettelDaily....................................06*04*92* 29*63*
  HUYEN6879....................................86*37*29* 95*71*
  babylove....................................98*89*29* 95*91*
  kiep_lo_de....................................95*21*17* 93*91*
  minhquang2016................................................12* 21*62* 92*01*** 90*
  haiyen1295................................................38* 04*46*06*
  songque38................................................72**42*04*
  bacang................................................00* 02*29* 92*75*
  thienduong01................................................21* 12* 00*15*29*
  lienquan2019................................................64*15* 29*04*
  mytamido................................................14*52* 05*43* 06*
  emtapdanhlo................................................97*52*91*
  baycaobayxa................................................86*02*65*
  chuoi............................................................28*01***
  thichchotso............................................................46* 02*34*
  bachthu3nhay............................................................17*59*
  luonluontop1............................................................15*29*
  hyvongwin............................................................46*04*
  Xyz18............................................................52*01***
  binbinhn............................................................46*91*
  zozozo............................................................33* 71*** 17*59*
  niemvuisohoc............................................................52*29*
  sohochaylam............................................................71*** 17*04*
  TTPL7986............................................................95*97*
  chidanh1con............................................................02*63*
  anquanhnam............................................................95*79**
  girlcity............................................................12*34*
  thanlo3388............................................................03**90*
  muahe2019............................................................33*44*
  TLong888............................................................56*01***
  lodelk............................................................92* 29*75*
  kovachin............................................................12*12*
  bababyby........................................................................34* 43* 29*
  thuyanh29........................................................................06* 12*
  mo3cang........................................................................59*
  soiroichot........................................................................91*
  bietphailamsaoday........................................................................79** 97*
  chosau18h........................................................................34*
  vietkieudanhlo........................................................................59*
  buihung88........................................................................91*
  HoangMinhTu........................................................................48*
  shopeone........................................................................96*
  Npt........................................................................01***
  Cauamhanoi........................................................................79** 97*
  DonaldTrump45........................................................................65* 56*
  quangninh279........................................................................43* 34*
  timlo2nhay........................................................................34*
  Uyennhi2019........................................................................48*
  langthangtimso........................................................................12*
  anhQuanday........................................................................96*
  DINHMINHSON........................................................................06*
  vuanh886........................................................................34* 43*
  dieuanh96........................................................................96* 69*
  XS360........................................................................06* 69*
  Thuminh........................................................................79**
  locroitrungdau........................................................................79**
  Giacatlo102........................................................................56* 65*
  tuandjgj........................................................................06*
  baoanhthu........................................................................04*
  numoneyee........................................................................97* 79**
  kemngot........................................................................48*
  danhnhothoi........................................................................12*
  antamwin........................................................................97*
  khongsothua........................................................................59*
  kirito........................................................................91* 03*
  Henngayve........................................................................43* 34*
  Satthude94........................................................................63*
  Mualarung2016........................................................................90*
  N_A_T........................................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @khongsothua : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 18 số có 12 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @OngBaMuoi74 : Chốt 17 số có 12 thưởng 5882 xu.
  @kovachin : Chốt 2 số có 12 thưởng 50000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 12 số có 12 thưởng 8333 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 18 số có 12 thưởng 11111 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 12 thưởng 15000 xu.


  NICK- 30/07 - - 31/07 - - 01/08 -
  danhlolayvo38 41 43 46 47 52 53 56 58 61 62 63 67 71 72 73 76 78 81 8266 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 98 51 50 44 4300 01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 18 19 40 41 42 43 44 48
  chuoi.................56 65 60 06 67 76 62 26 69 96 22 08 80 03 30 95 5921 12 23 32 24 42 25 52 56 65 67 76 16 61 27 72 64 46
  bachthu3nhay.................48 49 52 55 56 57 58 59 62 64 65 66 67 68 72 73 75 76 77 8206 08 10 11 12 13 14 16 18 30 48 70 71 72 73 74 76 78 90 91
  Hoalanrung.................65 64 63 62 61 60 59 57 52 49 48 47 46 45 97 44 43 42 4183 84 85 86 87 89 00 01 02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16
  MRNam86.................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 7405 08 09 12 13 14 18 21 22 23 27 28 30 73 76 78 81 82 83 85
  lienquan2019..................................01 02 03 04 08 11 12 13 14 18 21 22 23 24 28 31 32 33
  khongsothua..................................00 02 03 04 06 09 10 12 13 14 16 19 20 22 23 24 26 29
  mytamido..................................67 69 75 76 77 78 79 84 87 93 94 95 96 97 02 03 04 05 06 12
  ptsmr..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  babylove..................................09 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 27 79 81 82 84 85 86 87 88
  chosau18h..................................00 04 09 10 12 16 19 22 25 26 29 30 34 35 36 40 44 45
  XS360..................................88 89 91 93 96 98 00 01 02 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  OngBaMuoi74..................................01 10 12 13 15 16 17 19 21 26 31 51 56 71 81 86 96
  kovachin..................................12 21
  NgocNgoc..................................04 07 10 12 16 21 25 34 38 40 42 43 52 56 59 65 82 83 95 98
  bababyby..................................88 89 90 91 94 97 98 00 01 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16
  quangninh279..................................18 17 79 15 14 90 13 91 12 11 92 10
  TLong888..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 09
  chutichhoidong..................................58 60 65 69 74 79 81 85 90 92 94 96 97 01 03 05 06 09 10 12
  kyniemxua..................................04 05 09 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 72 75 76 77 78 81 84
  muahe2019..................................78 81 85 87 92 01 02 05 07 10 11 12 14 16 17 18 20 21 23 25
  Npt..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  sohochaylam..................................03 06 12 18 21 24 27 28 29 30 33 36 37 38 42 63 64 65 67 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* 11* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00** 55* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* 64* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 55* 00** thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* 61* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Xuanduy1999 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @SieuGa9999 : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 30* 71* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* 92* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 19* 57* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @kirito : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 30* 64* thưởng 30000 xu.
  @chuoi : trúng loto 08* 80* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 04* 56* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @songque38 : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 00** 55* thưởng 36000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 64* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 24000 xu.


  NICK- 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 - - 01/08 - - 02/08 -
  toilatoi7x35*67*34*06*63*33*06*71*
  kiep_lo_de....................................95*21*17* 93*91*61*
  songque38................................................72**42*04*30*
  lienquan2019................................................64*15* 29*04*00** 55*
  mytamido................................................14*52* 05*43* 06*25*
  emtapdanhlo................................................97*52*91*64*
  baycaobayxa................................................86*02*65*99*
  sohochaylam............................................................71*** 17*04*30* 64*
  chuoi............................................................28*01***08* 80*
  thichchotso............................................................46* 02*34*61*
  bachthu3nhay............................................................17*59*12*
  niemvuisohoc............................................................52*29*11*
  girlcity............................................................12*34*12*
  chidanh1con............................................................02*63*06*
  lodelk............................................................92* 29*75*55*
  kovachin............................................................12*12*04* 56*
  shopeone........................................................................96*30* 71*
  Npt........................................................................01***67*
  soiroichot........................................................................91*99* 92*
  bababyby........................................................................34* 43* 29*95*
  timlo2nhay........................................................................34*61*
  HoangMinhTu........................................................................48*71*
  DINHMINHSON........................................................................06*93*
  Cauamhanoi........................................................................79** 97*06*
  DonaldTrump45........................................................................65* 56*19* 57*
  quangninh279........................................................................43* 34*92*
  XS360........................................................................06* 69*19*
  vuanh886........................................................................34* 43*92*
  danhnhothoi........................................................................12*64*
  kemngot........................................................................48*92*
  kirito........................................................................91* 03*19*
  N_A_T........................................................................48*11*
  loveyouloveyou....................................................................................25* 11*
  Ronaldo7....................................................................................92*
  happyday....................................................................................19*
  Hoalanrung....................................................................................64*
  chutheanh....................................................................................99*
  adayroihihi....................................................................................00** 55*
  vaobothoi....................................................................................11*
  motobike....................................................................................25* 64*
  mrpts....................................................................................64*
  chot10trung1....................................................................................71*
  nhat_chi_mai....................................................................................55* 00**
  hoisohoc....................................................................................64*
  tinhtuoisang....................................................................................95*
  CatLinhHD....................................................................................06*
  giahuy912....................................................................................67*
  lode2019....................................................................................19*
  minhlonghn....................................................................................67*
  kyniemxua....................................................................................92*
  cuunon....................................................................................12*
  huyenhuyen....................................................................................61*
  danvietanhhung....................................................................................12*
  ditimbachthu....................................................................................12*
  hatay88....................................................................................99* 61*
  Cucvang....................................................................................82*
  chutichhoidong....................................................................................61*
  giacatgia....................................................................................04*
  saptrungtoroi....................................................................................25*
  thuhuyengirl....................................................................................99*
  NetCaFe....................................................................................13*
  anhnumberone....................................................................................67*
  Minhxyx....................................................................................61*
  HoaHeoTan_87....................................................................................55*
  HoaMauDon....................................................................................13*
  hongsontnth....................................................................................64*
  Xuanduy1999....................................................................................12*
  SieuGa9999....................................................................................70*
  hauthuy29a....................................................................................67*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 17 số có 11 thưởng 5882 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 11 thưởng 11111 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @kirito : Chốt 10 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 15 số có 11 thưởng 6666 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khongsothua : Chốt 16 số có 11 thưởng 12500 xu.


  NICK- 01/08 - - 02/08 -
  khongsothua00 02 03 04 06 09 10 12 13 14 16 19 20 22 23 24 26 2999 02 05 06 07 08 11 12 14 16 17 20 22 23 25 26
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 11 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  bietphailamsaoday.................15 50 51 14 52 13 53 12 54 55 11 56 10 57 09 58 59
  ditimbachthu.................88 89 91 92 93 96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 19
  kiep_lo_de.................41 86 61 45 62 58 80 09 78 60 97 56 38 65 94 81 11 66
  niemvuisohoc.................11 15 16 17 18 19 31 35 36
  thuhuyengirl.................75 79 83 84 88 89 92 93 97 98 01 02 06 07 10 11 12 13 14 15
  kirito.................11 00 22 33 44 55 66 77 88 99
  Cauamhanoi.................01 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 26 31
  anhQuanday.................01 02 05 10 11 14 20 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41
  CatLinhHD.................76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 96 97 06 07 10 11 12 13
  kemngot.................75 76 80 81 82 83 84 85 00 01 02 03 08 09 10 11 12 17 18 19
  quochuy92.................74 80 81 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 04 10 11 14
  shopeone.................85 87 89 90 92 93 94 96 98 01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 16
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @AnBao : trúng loto 36** 64* thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36** 05* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* 24* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 83* 89* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 22* 83* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 83* 84* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 90* thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 22* 36** thưởng 27000 xu.
  @bababyby : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @girlcity : trúng loto 15* 92* thưởng 40000 xu.
  @chuoi : trúng loto 49* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 55* 10* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 22* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 90* thưởng 18000 xu.


  NICK- 29/07 - - 30/07 - - 31/07 - - 01/08 - - 02/08 - - 03/08 -
  kiep_lo_de95*21*17* 93*91*61*90*
  mytamido............14*52* 05*43* 06*25*22*
  girlcity........................12*34*12*15* 92*
  chuoi........................28*01***08* 80*49*
  niemvuisohoc........................52*29*11*65*
  lodelk........................92* 29*75*55*55* 10*
  Npt....................................01***67*90*
  DINHMINHSON....................................06*93*22* 36**
  bababyby....................................34* 43* 29*95*32*
  Ronaldo7................................................92*22* 83*
  loveyouloveyou................................................25* 11*24*
  vaobothoi................................................11*84*
  mrpts................................................64*83*
  CatLinhHD................................................06*24*
  hoisohoc................................................64*22*
  danvietanhhung................................................12*05*
  ditimbachthu................................................12*92*
  NetCaFe................................................13*83* 84*
  saptrungtoroi................................................25*92*
  Minhxyx................................................61*88*
  hongsontnth................................................64*10*
  AnBao............................................................36** 64*
  ViettelDaily............................................................36** 05*
  haiyen1295............................................................15*
  luonluontop1............................................................19*
  minhquang2016............................................................90*
  dieuanh96............................................................59*
  tuankhang1980............................................................64* 24*
  MRNam86............................................................65*
  TLong888............................................................24*
  quochuy92............................................................36**
  visaolaithe............................................................36**
  thanlo3388............................................................22*
  NgocNgoc............................................................89*
  zozozo............................................................35*
  minhdiep............................................................36**
  quocanhht............................................................59* 95*
  muahe2019............................................................84*
  Giacatlo102............................................................83*
  hoahuong............................................................54*
  DamVinhHung............................................................56*
  ductrinh............................................................83*
  alololo............................................................55*
  danhlolayvo............................................................83* 89*
  ptsmr............................................................10*
  Axz23............................................................83*
  Mualarung2016............................................................49*
  Annhien............................................................36**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bababyby : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 17 số có 36 thưởng 5882 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Minhxyx : Chốt 16 số có 36 thưởng 6250 xu.
  @AnBao : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.


  NICK- 03/08 -
  bababyby18 20 26 27 29 34 36 39 41 43 44 45 47 48 50 54 56 57 61
  lodelk46 64 24 42 00 55 05 50 66 35 76 86 68 36 06 60 02 19 91 20
  loveyouloveyou29 30 09 31 32 33 34 35 36 37 38 39 08 44 45 47 49
  Npt30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  Annhien12 21 17 71 67 76 26 62 13 31 18 81 86 68 63 36 11 66 16 61
  Minhxyx60 06 26 62 64 46 65 56 63 36 40 04 91 19 02 20
  AnBao07 09 10 12 15 16 18 20 21 05 25 27 29 30 34 35 36 38 40
  bacang06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 55 67 76 68 86 69 96
  mrpts30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 07* 17* 71* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 71* 14* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 17* 71* 21* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 83* 21* thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 83* 38** thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 88* 14* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 21* 74* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Supperwin78 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01*** thưởng 30000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* 59* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 01*** 21* thưởng 24000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 38** thưởng 20000 xu.
  @Annhien : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 70* 75* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 83* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 82* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 57* 75* thưởng 50000 xu.
  @girlcity : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.


  NICK- 31/07 - - 01/08 - - 02/08 - - 03/08 - - 04/08 -
  lodelk92* 29*75*55*55* 10*57* 75*
  girlcity12*34*12*15* 92*14*
  bababyby............34* 43* 29*95*32*82*
  hongsontnth........................64*10*70* 75*
  vaobothoi........................11*84*21*
  CatLinhHD........................06*24*06*
  ditimbachthu........................12*92*83*
  danvietanhhung........................12*05*21*
  saptrungtoroi........................25*92*14*
  ViettelDaily....................................36** 05*59*
  haiyen1295....................................15*14*
  minhquang2016....................................90*01***
  tuankhang1980....................................64* 24*74* 47*
  MRNam86....................................65*06*
  dieuanh96....................................59*59*
  quochuy92....................................36**71* 59*
  NgocNgoc....................................89*01*** 21*
  AnBao....................................36** 64*40*
  TLong888....................................24*17*
  ductrinh....................................83*88*
  alololo....................................55*50*
  ptsmr....................................10*38**
  Annhien....................................36**88*
  chidanh1con................................................07* 17* 71*
  vuanh886................................................71* 14*
  chutichhoidong................................................17* 71* 21*
  hung83................................................83* 21*
  hungzit76................................................83* 38**
  songque38................................................40*
  soiroichot................................................40*
  bietphailamsaoday................................................88*
  thichchotso................................................40*
  chot10trung1................................................47*
  timlo2nhay................................................59*
  Cuonghely................................................21*
  langthangtimso................................................50*
  vietkieudanhlo................................................74*
  babylove................................................14*
  emtapdanhlo................................................59*
  hyvongwin................................................21*
  XS360................................................83*
  Hoalanrung................................................74*
  nhat_chi_mai................................................21*
  chutheanh................................................21*
  HUYEN6879................................................17* 71*
  thuyanh29................................................21*
  tinhtuoisang................................................39*
  adayroihihi................................................39*
  lienquan2019................................................71*
  DonaldTrump45................................................74*
  huyenhuyen................................................71* 17*
  giahuy912................................................71*
  buihung88................................................14*
  minhlonghn................................................71*
  thienduong01................................................74* 47*
  giaosuxoay................................................44*
  danv411................................................21*
  cuunon................................................88* 14*
  kyniemxua................................................14*
  yeusohoc................................................71*
  kovachin................................................21* 74*
  Covid19................................................39*
  antamwin................................................71*
  kemngot................................................83*
  khongsothua................................................06*
  giangmobile................................................21*
  Supperwin78................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 8 số có 17 thưởng 12500 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 11 số có 17 thưởng 9090 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 8 số có 17 thưởng 12500 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 12 số có 17 thưởng 8333 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 6 số có 17 thưởng 16666 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 17 thưởng 10526 xu.


  NICK- 03/08 - - 04/08 -
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 9607 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  niemvuisohoc.................25 26 35 21 38 41 17 50 51 16 52 53 56 15 58 60 14 61 62 12
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 11 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  hatay88.................11 12 17 20 21 22 27 29 30 31 39 40 42 47 49 51 52 57 59 60
  huyenhuyen.................18 59 61 17 70 71 72 16
  kemngot.................04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 22 25 27 28 30 31 35 36
  vinamilk.................08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 26 30 31 32 33 34
  adayroihihi.................54 19 55 56 18 58 59 60 17 62 63
  baoanhthu.................67 17 68 70 71 16 72 73 15 76
  quochuy92.................01 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26
  TLong888.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 85
  mo3cang.................30 31 33 34 19 35 37 17
  tengteng.................03 07 08 10 11 12 16 17 19 20 21 25 26 29 30 35 39 46 49 52
  thichchotso.................02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 17 18 20 69 71 72 74 80 81
  yeusohoc.................10 12 14 17 19 20 21 22 23 24
  alololo.................81 82 84 85 86 87 91 92 94 95 96 97 11 12 14 15 16 17 21 22
  chutheanh.................46 64 12 21 17 71 15 51 01 10 14 41 62 26 76 67 06 60 56 65
  locroitrungdau.................11 12 15 16 17 20 21 25 62 65 66 67 70 71 74 75 76 79 80 83
  luonluontop1.................14 15 17 23 24 26 29 32 33 35 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  Ronaldo7.................09 10 12 13 14 17 18 21 26 27 29 31
  songque38.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78
  toilatoi7x.................07 08 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 40 41 43 44 46 48
  thienduong01.................10 13 14 17 18 23
  ViettelDaily.................91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 07 11 17 21 27 30 31 32 33 34
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : trúng loto 27* 72* 28* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 34* 91** thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 14* 77* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 91** thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @Kimbinhmai : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 34* 00* thưởng 20000 xu.
  @songque38 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* 29* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96** thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 27* 72* 28* thưởng 27000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 39** thưởng 18000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 39** thưởng 24000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 09* thưởng 12000 xu.


  NICK- 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 -
  vaobothoi11*84*21*29*
  danvietanhhung12*05*21*39**
  hongsontnth64*10*70* 75*09*
  NgocNgoc............89*01*** 21*27* 72* 28*
  haiyen1295............15*14*30*
  tuankhang1980............64* 24*74* 47*95*
  MRNam86............65*06*95*
  AnBao............36** 64*40*39**
  TLong888............24*17*53*
  alololo............55*50*00*
  thuyanh29........................21*34* 00*
  songque38........................40*29*
  vietkieudanhlo........................74*45* 29*
  emtapdanhlo........................59*59* 95*
  langthangtimso........................50*96**
  chutheanh........................21*30*
  vuanh886........................71* 14*29*
  chidanh1con........................07* 17* 71*09*
  DonaldTrump45........................74*77*
  XS360........................83*84*
  Hoalanrung........................74*45*
  hyvongwin........................21*14*
  thienduong01........................74* 47*77*
  adayroihihi........................39*00*
  tinhtuoisang........................39*61*
  huyenhuyen........................71* 17*59* 95*
  cuunon........................88* 14*61*
  giahuy912........................71*48*
  kovachin........................21* 74*72*
  minhlonghn........................71*72*
  giaosuxoay........................44*14*
  kyniemxua........................14*91**
  hung83........................83* 21*45*
  Covid19........................39*96**
  khongsothua........................06*77*
  giangmobile........................21*14*
  hungzit76........................83* 38**09*
  NetCaFe....................................27* 72* 28*
  niemvuisohoc....................................96**
  HaiNam92....................................91**
  tengteng....................................59* 95*
  happyday....................................61*
  sohochaylam....................................34*
  Npt....................................09*
  bacang....................................34* 91**
  mrpts....................................39**
  hoisohoc....................................45*
  binbinhn....................................45*
  HoangMinhTu....................................77*
  quangninh279....................................77*
  danhnhothoi....................................96**
  giacatgia....................................14* 77*
  hoahuong....................................59* 95*
  minhdiep....................................96**
  tuandjgj....................................61*
  locroitrungdau....................................29*
  baoanhthu....................................48* 84*
  kocannoinhieu....................................96**
  nonanoni....................................45*
  numoneyee....................................91**
  lode2019....................................34*
  anhnumberone....................................29*
  vungtroisohoc....................................14*
  dongkhanh1994....................................30*
  HoaHeoTan_87....................................50*
  N_A_T....................................72*
  Kimbinhmai....................................61*
  MeoBongBong....................................14*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 6 số có 96 thưởng 16666 xu.
  @happyday : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 96 thưởng 6250 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 14 số có 96 thưởng 7142 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 9 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @tuandjgj : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @tengteng : Chốt 11 số có 96 thưởng 18181 xu.
  @adayroihihi : Chốt 10 số có 96 thưởng 20000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 12 số có 96 thưởng 16666 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.


  NICK- 04/08 - - 05/08 -
  TLong88810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 8590 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 38
  tengteng03 07 08 10 11 12 16 17 19 20 21 25 26 29 30 35 39 46 49 5276 78 81 83 84 86 90 92 93 94 96
  adayroihihi54 19 55 56 18 58 59 60 17 62 6378 79 84 85 87 88 93 94 96 97
  Ronaldo709 10 12 13 14 17 18 21 26 27 29 3180 82 83 86 87 88 92 93 96 97 98 99
  toilatoi7x07 08 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 40 41 43 44 46 4864 66 69 90 91 92 93 94 96 99 00 01 02 03 04 06 09 10 11 12
  bachthu3nhay.................84 86 87 88 91 92 93 95 96 97 00 01 02 04 05 06 10 11 13 14
  hungzit76.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danhnhothoi.................86 87 88 89 94 96
  happyday.................64 67 68 69 71 74 77 78 79 81 84 87 88 91 94 96 97 98
  hongsontnth.................79 97 74 47 14 41 69 96 19 91 64 46 24 42 29 92
  vungtroisohoc.................65 66 67 68 69 74 77 78 83 86 87 92 95 96
  tuankhang1980.................87 88 89 92 93 96 97 98 99
  tuandjgj.................36 37 39 50 69 80 81 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97 99
  giangmobile.................21 22 23 24 69 74 75 76 78 83 84 85 86 87 88 92 94 95 96
  quocanhht.................96 97 99 03 06 08 09 10 12 17 18 23 26 27 29 30 32 33
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hongsontnth (05/08/2020 at 23:06:15)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cuonghely : trúng loto 31* 68** 86** thưởng 15000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 68** 86** 19* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 86** 68** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Choivuithoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @soc123 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 45* 86** thưởng 30000 xu.
  @Npt : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 75** thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 68** 86** thưởng 24000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @MeoBongBong : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 86** 68** thưởng 36000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 68** 63* thưởng 27000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 63* 55* thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @NgocNgoc : trúng loto 68** 86** thưởng 80000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 51* thưởng 15000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 18* 81* thưởng 30000 xu.


  NICK- 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 -
  vaobothoi11*84*21*29*19*
  danvietanhhung12*05*21*39**51*
  hongsontnth64*10*70* 75*09*18* 81*
  NgocNgoc............89*01*** 21*27* 72* 28*68** 86**
  tuankhang1980............64* 24*74* 47*95*29*
  haiyen1295............15*14*30*51*
  chutheanh........................21*30*51*
  vietkieudanhlo........................74*45* 29*35*
  vuanh886........................71* 14*29*86** 68**
  huyenhuyen........................71* 17*59* 95*68** 63*
  hyvongwin........................21*14*35*
  thienduong01........................74* 47*77*63* 55*
  cuunon........................88* 14*61*02*
  tinhtuoisang........................39*61*29*
  minhlonghn........................71*72*24*
  hungzit76........................83* 38**09*45*
  binbinhn....................................45*45* 86**
  Npt....................................09*90*
  bacang....................................34* 91**75**
  hoisohoc....................................45*02*
  HaiNam92....................................91**19*
  HoangMinhTu....................................77*51*
  sohochaylam....................................34*09*
  danhnhothoi....................................96**60*
  minhdiep....................................96**68**
  locroitrungdau....................................29*45*
  lode2019....................................34*24*
  nonanoni....................................45*68** 86**
  anhnumberone....................................29*60*
  vungtroisohoc....................................14*55*
  MeoBongBong....................................14*90*
  Cuonghely................................................31* 68** 86**
  nhat_chi_mai................................................68** 86** 19*
  bababyby................................................86** 68**
  Ronaldo7................................................24*
  girlcity................................................24*
  luonluontop1................................................19*
  bachthu3nhay................................................19*
  minhquang2016................................................90*
  thichchotso................................................24*
  chosau18h................................................51*
  buihung88................................................19*
  danv411................................................31*
  Cauamhanoi................................................60*
  cutibatlo................................................24*
  muahe2019................................................68**
  saptrungtoroi................................................45*
  motobike................................................24*
  Giacatlo102................................................45*
  Minhxyx................................................68**
  ptsmr................................................02*
  anquanhnam................................................02*
  hoanghonxanh................................................63*
  Henngayve................................................60*
  Choivuithoi................................................45*
  TIMLUCBINH123................................................35*
  soc123................................................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @niemvuisohoc : Chốt 17 số có 75 thưởng 5882 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 11 số có 75 thưởng 9090 xu.
  @thienduong01 : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 13 số có 75 thưởng 7692 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 8 số có 75 thưởng 12500 xu.
  @sohochaylam : Chốt 15 số có 75 thưởng 6666 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.
  @anhnumberone : Chốt 14 số có 75 thưởng 7142 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 13 số có 75 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 17 số có 75 thưởng 11764 xu.
  @tuandjgj : Chốt 14 số có 75 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 14 số có 75 thưởng 21428 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 75 thưởng 33333 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 75 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/08 - - 05/08 - - 06/08 -
  adayroihihi54 19 55 56 18 58 59 60 17 62 6378 79 84 85 87 88 93 94 96 9770 71 72 73 75 76 78 79 81 85 87 91 96 97
  toilatoi7x07 08 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 40 41 43 44 46 4864 66 69 90 91 92 93 94 96 99 00 01 02 03 04 06 09 10 11 1274 75 84 89 91 92 93 96 98
  TLong88810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 8590 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 3850 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 82
  happyday.................64 67 68 69 71 74 77 78 79 81 84 87 88 91 94 96 97 9863 64 65 66 72 73 74 75 81 82 83 84 88 90 91 92 93
  tuandjgj.................36 37 39 50 69 80 81 83 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97 9990 93 89 86 84 80 77 75 71 70 68 66 62 61
  niemvuisohoc..................................58 60 65 67 68 70 75 77 78 80 85 87 88 90 95 97 98
  bietphailamsaoday..................................72 36 33 73 29 74 28 75 27 24 79 20 82 19 15 83
  loveyouloveyou..................................75 77 78 79 80 86 87 93 95 96 97
  thienduong01..................................28 68 72 73 75 76 79 82 84 85 86 88 90 93 94 95
  ViettelDaily..................................75 77 78 80 81 82 84 87 90 91 92 95 99
  CatLinhHD..................................77 75 71 70 68 62 60 57 52 48 44 97 43 42 40 34 26 25 24 22
  songque38..................................53 55 56 57 58 59 70 73 75 76 77 78 79 90 93 95 96 97 98 99
  babylove..................................59 63 66 67 68 69 75 76
  sohochaylam..................................75 76 77 80 81 84 85 86 89 90 93 94 95 98 99
  soiroichot..................................67 68 69 71 73 75 76 77 78 80 82 84 85 86 87 91 93 94 95 96
  motobike..................................72 75 76 79 81 84 85 93 94 97
  XS360..................................64 65 66 67 68 69 71 75 76 81 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97
  baycaobayxa..................................91 90 86 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 97 66 60 56 50 49
  tinhtuoisang..................................69 39 70 37 36 71 35 72 34 73 33 32 75 31 77 28 27 78 26
  anhnumberone..................................75 76 78 79 84 85 87 88 89 93 94 96 97 98
  buihung88..................................94 93 92 91 90 89 88 87 85 96 83 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  dieuanh96..................................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 80
  HoangMinhTu..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 85 88 90 91 92 93 94 95 96 97
  langthangtimso..................................48 47 67 46 68 40 39 73 38 74 37 75 36 31 76 29 77 28 27 78
  minhdiep..................................33 34 35 38 39 41 43 44 45 48 49 71 73 74 75 78 79 81 83 84
  mytamido..................................57 58 60 61 63 66 67 69 70 72 75 76 78 79 85 87 93 96 97
  saptrungtoroi..................................70 72 73 74 75 76 77 79 81 86 90 91 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : trúng loto 45* 30** thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 89* 21* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* 63* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 13* 38** thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 45* 63* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 38** 39* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38** 83* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 71* 83* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 14** 50* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 50* 82* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Kevin : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @ThieuGialoto2345 : trúng loto 81** thưởng 10000 xu.
  @OngBaMuoi74 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 14** 53* thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14** thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14** thưởng 30000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* 84* thưởng 24000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 07* thưởng 18000 xu.


  NICK- 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 -
  danvietanhhung12*05*21*39**51*07*
  vietkieudanhlo........................74*45* 29*35*45*
  hyvongwin........................21*14*35*21* 84*
  vuanh886........................71* 14*29*86** 68**74*
  thienduong01........................74* 47*77*63* 55*71*
  cuunon........................88* 14*61*02*74*
  sohochaylam....................................34*09*71*
  hoisohoc....................................45*02*45*
  HaiNam92....................................91**19*14**
  HoangMinhTu....................................77*51*14**
  minhdiep....................................96**68**63*
  ptsmr................................................02*14** 53*
  minhquang2016................................................90*14**
  thichchotso................................................24*50*
  luonluontop1................................................19*71*
  nhat_chi_mai................................................68** 86** 19*83*
  Cauamhanoi................................................60*79* 97*
  saptrungtoroi................................................45*74*
  hoanghonxanh................................................63*89*
  TIMLUCBINH123................................................35*97*
  hatay88............................................................45* 30**
  MRNam86............................................................89* 21*
  XS360............................................................74*
  toilatoi7x............................................................14**
  thuyanh29............................................................35* 63*
  bietphailamsaoday............................................................89*
  lodelk............................................................74*
  timlo2nhay............................................................74*
  Hoalanrung............................................................71*
  chuoi............................................................71*
  kovachin............................................................82*
  chot10trung1............................................................63*
  mytamido............................................................71*
  anhQuanday............................................................38**
  CatLinhHD............................................................50*
  kiep_lo_de............................................................13* 38**
  chutichhoidong............................................................74*
  baoanhthu............................................................45* 63*
  tuandjgj............................................................71*
  NetCaFe............................................................38** 39*
  quochuy92............................................................38** 83*
  dieuanh96............................................................45*
  giahuy912............................................................63*
  kocannoinhieu............................................................71* 83*
  Covid19............................................................84*
  vinamilk............................................................14** 50*
  antamwin............................................................63*
  kyniemxua............................................................50*
  alololo............................................................50*
  ductrinh............................................................38**
  N_A_T............................................................97*
  giangmobile............................................................50* 82*
  xoay............................................................89*
  Kevin............................................................35*
  ThieuGialoto2345............................................................81**
  OngBaMuoi74............................................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 14 thưởng 50000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 15 số có 14 thưởng 6666 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 10 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thienduong01 : Chốt 11 số có 14 thưởng 18181 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @TLong888 : Chốt 20 số có 14 thưởng 20000 xu.


  NICK- 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 -
  TLong88810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 8590 91 92 93 94 95 96 97 98 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89 3850 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 8240 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 89
  thienduong01..................................28 68 72 73 75 76 79 82 84 85 86 88 90 93 94 9510 13 14 15 17 18 19 22 23 24 26
  mo3cang...................................................10 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 40 42
  thichchotso...................................................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 05 08 10 11 14 17 20 23
  vinamilk...................................................14 16 17 18 19 30 32 34 35 36 37 39 41 78 80 81 82 84 85 87
  yeusohoc...................................................03 12 14 17 18 19 21 23 26 27 28 30 32 35 36 37 41 44 45 46
  lodelk...................................................00 55 19 91 28 82 37 73 46 64 05 50 14 41 23 32 78 87 69 96
  luonluontop1...................................................06 08 10 11 12 14 15 17 20 21 23 24 29 30 32 33 35 38 39 41
  quochuy92...................................................82 83 84 87 88 89 91 92 93 96 97 98 06 14 16 19 23 24 28 29
  minhquang2016...................................................01 14
  giaosuxoay...................................................11 12 13 14 75 76 84 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vietkieudanhlo...................................................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 29 35 38 44 47 50 51 52
  cuunon...................................................02 04 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 27 32 33
  hoisohoc...................................................03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 30 69 70 71 72 76
  muahe2019...................................................07 10 12 13 14 16 19 21 25 28
  ptsmr...................................................35 53 41 14 34 43 51 15 31 13 54 45 85 58 84 48 81 18 83 38
  vaobothoi...................................................00 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 73 75 76 77 78
  xosoxmien...................................................14 15 16 17 18 19 20 21 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 76* 95* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 47* 84* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 20* 40* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95* 40* 04* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 95* 19* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* 95* 40* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 59* 95* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 86* 47* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* 86* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43** 41* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 04* 86* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 38* 77* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 43** 95* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43** thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 20* 76* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 17* 77* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 47* 72* thưởng 12000 xu.
  @kovachin : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* 48* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @xoay : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @ThieuGialoto2345 : trúng loto 76* 77* thưởng 12000 xu.
  @Kevin : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 43** thưởng 50000 xu.
  @cuunon : trúng loto 77* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 55* 41* thưởng 42000 xu.


  NICK- 02/08 - - 03/08 - - 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 - - 08/08 -
  danvietanhhung12*05*21*39**51*07*55* 41*
  vietkieudanhlo........................74*45* 29*35*45*07*
  hyvongwin........................21*14*35*21* 84*19*
  thienduong01........................74* 47*77*63* 55*71*43**
  cuunon........................88* 14*61*02*74*77*
  HaiNam92....................................91**19*14**19*
  thichchotso................................................24*50*38*
  luonluontop1................................................19*71*20*
  saptrungtoroi................................................45*74*52*
  hoanghonxanh................................................63*89*88*
  Hoalanrung............................................................71*17* 77*
  MRNam86............................................................89* 21*40* 04*
  toilatoi7x............................................................14**88*
  bietphailamsaoday............................................................89*47* 72*
  kovachin............................................................82*04*
  mytamido............................................................71*88*
  CatLinhHD............................................................50*04* 40*
  kiep_lo_de............................................................13* 38**17*
  chutichhoidong............................................................74*84* 48*
  baoanhthu............................................................45* 63*84* 48*
  tuandjgj............................................................71*04* 40*
  dieuanh96............................................................45*48*
  quochuy92............................................................38** 83*48* 84*
  Covid19............................................................84*86*
  kyniemxua............................................................50*19*
  hatay88............................................................45* 30**76*
  N_A_T............................................................97*04* 40*
  xoay............................................................89*77*
  ThieuGialoto2345............................................................81**76* 77*
  Kevin............................................................35*59*
  minhlonghn........................................................................76* 95*
  danhnhothoi........................................................................47* 84*
  danv411........................................................................20* 40*
  kemngot........................................................................95* 40* 04*
  TTPL7986........................................................................95* 19*
  thuhuyengirl........................................................................59* 95* 40*
  Axz23........................................................................59* 95*
  Npt........................................................................20*
  tuankhang1980........................................................................07*
  songque38........................................................................77*
  NgocNgoc........................................................................59* 95*
  bababyby........................................................................48*
  ViettelDaily........................................................................48* 84*
  vaobothoi........................................................................86*
  haiyen1295........................................................................17*
  chutheanh........................................................................17*
  bacang........................................................................07*
  huyenhuyen........................................................................86*
  HUYEN6879........................................................................07*
  tengteng........................................................................86* 47*
  girlcity........................................................................41* 86*
  tinhtuoisang........................................................................88*
  niemvuisohoc........................................................................76*
  chosau18h........................................................................55*
  lienquan2019........................................................................52*
  AnBao........................................................................43** 41*
  DINHMINHSON........................................................................77*
  giacatgia........................................................................55*
  muahe2019........................................................................48* 84*
  quangninh279........................................................................52*
  loveyouloveyou........................................................................19*
  hoahuong........................................................................38*
  adayroihihi........................................................................59*
  nonanoni........................................................................95*
  Giacatlo102........................................................................52*
  cutibatlo........................................................................72*
  locroitrungdau........................................................................38*
  thanlo3388........................................................................77*
  zozozo........................................................................04* 40*
  anhnumberone........................................................................04* 86*
  visaolaithe........................................................................38* 77*
  vungtroisohoc........................................................................43** 95*
  xosoxmien........................................................................43**
  baycaobayxa........................................................................52*
  Uyennhi2019........................................................................43**
  anquanhnam........................................................................04* 40*
  yeusohoc........................................................................59*
  Henngayve........................................................................20* 76*
  dongkhanh1994........................................................................88*
  hauthuy29a........................................................................59*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @babylove : Chốt 18 số có 58 thưởng 5555 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 16 số có 58 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 58 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 58 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 58 thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 58 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/08 - - 08/08 -
  luonluontop106 08 10 11 12 14 15 17 20 21 23 24 29 30 32 33 35 38 39 4168 64 69 63 62 59 72 58 57 56 73 55 54 53 74 52 51 50 78 49
  vinamilk14 16 17 18 19 30 32 34 35 36 37 39 41 78 80 81 82 84 85 8763 62 61 73 60 59 58 75 57 55 77 53 52 51 78 50 49 48 79 47
  Ronaldo7.................66 63 67 61 60 59 70 58 57 56 71 55 54 53 73 52 51 50 76 47
  songque38.................28 33 34 37 42 43 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64
  tuandjgj.................10 11 14 15 17 18 19 30 31 34 35 37 38 39 50 51 54 55 57 58
  vungtroisohoc.................24 25 28 30 32 33 35 38 40 42 45 48 50 51 52 55 58 60 62
  babylove.................21 24 30 33 42 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 67
  baycaobayxa.................32 49 58 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 88 98
  dieuanh96.................18 22 25 27 28 33 36 37 38 42 43 45 46 47 52 55 56 58 63 65
  HoangMinhTu.................20 24 33 39 42 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  chot10trung1.................62 58 52 49 48 94 39 38 30 29 27 26 25 21 20 98 18 12 10
  cutibatlo.................01 06 08 11 16 18 21 26 28 31 36 38 41 46 48 51 56 58 61 66
  chuoi.................64 46 68 86 80 08 81 18 58 85 83 38 61 16 66 60 63 36 65
  ditimbachthu.................26 40 42 43 44 48 49 51 52 53 57 58 59 60 61 62 66 67 68
  hyvongwin.................20 21 22 23 28 29 30 31 32 53 58 59 60 61 62 63 68 69 80 81
  numoneyee.................58 60 62 63 65 67 69 71 76 80 81 85 90 96
  shopeone.................46 48 49 54 55 58 62 64 66 69 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/08/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mai55 : trúng loto 24* 25* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 79* thưởhttp://forum.webxoso.net/threads/thao-luan-loto-dac-biet-ngay-10-08-2020.16058/ng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* 35* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* 91* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 74* 70* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* 43* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* 38* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* 72* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* 59* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Vietytbg : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 73** 42* thưởng 30000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 42* 24* thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 21* 25* thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* 43* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 46* 42* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 74* 96* thưởng 18000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @ThieuGialoto2345 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 05* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 17* 79* thưởng 36000 xu.
  @cuunon : trúng loto 91* thưởng 18000 xu.


  NICK- 04/08 - - 05/08 - - 06/08 - - 07/08 - - 08/08 - - 09/08 -
  vietkieudanhlo74*45* 29*35*45*07*43*
  thienduong0174* 47*77*63* 55*71*43**05*
  hyvongwin21*14*35*21* 84*19*17* 79*
  cuunon88* 14*61*02*74*77*91*
  luonluontop1........................19*71*20*21*
  hoanghonxanh........................63*89*88*05*
  MRNam86....................................89* 21*40* 04*91*
  toilatoi7x....................................14**88*21*
  bietphailamsaoday....................................89*47* 72*79*
  mytamido....................................71*88*42*
  tuandjgj....................................71*04* 40*74* 96*
  kiep_lo_de....................................13* 38**17*21*
  baoanhthu....................................45* 63*84* 48*38*
  dieuanh96....................................45*48*74*
  N_A_T....................................97*04* 40*01*
  hatay88....................................45* 30**76*43*
  ThieuGialoto2345....................................81**76* 77*24*
  minhlonghn................................................76* 95*73** 42*
  Giacatlo102................................................52*42* 24*
  haiyen1295................................................17*21* 25*
  chutheanh................................................17*25*
  huyenhuyen................................................86*59*
  girlcity................................................41* 86*21* 43*
  niemvuisohoc................................................76*79*
  HUYEN6879................................................07*74*
  tengteng................................................86* 47*74*
  chosau18h................................................55*46*
  muahe2019................................................48* 84*48*
  danhnhothoi................................................47* 84*46*
  DINHMINHSON................................................77*46* 42*
  AnBao................................................43** 41*38*
  locroitrungdau................................................38*74*
  zozozo................................................04* 40*73**
  nonanoni................................................95*38*
  visaolaithe................................................38* 77*38*
  xosoxmien................................................43**73**
  vungtroisohoc................................................43** 95*73**
  baycaobayxa................................................52*38*
  thanlo3388................................................77*70*
  TTPL7986................................................95* 19*96*
  Henngayve................................................20* 76*85*
  thuhuyengirl................................................59* 95* 40*46*
  hauthuy29a................................................59*24*
  mai55............................................................24* 25*
  minhquang2016............................................................01*
  sohochaylam............................................................79*
  timlo2nhay............................................................74* 35*
  Ronaldo7............................................................43*
  XS360............................................................59*
  hoisohoc............................................................79*
  vuanh886............................................................79*
  soiroichot............................................................17*
  thuyanh29............................................................43*
  Cauamhanoi............................................................06*
  lodelk............................................................85*
  mrpts............................................................21*
  nhat_chi_mai............................................................46*
  chuoi............................................................01* 91*
  DonaldTrump45............................................................35*
  babylove............................................................24*
  binbinhn............................................................45**
  chidanh1con............................................................06*
  NetCaFe............................................................06*
  minhdiep............................................................74*
  emtapdanhlo............................................................55*
  anhQuanday............................................................21*
  happyday............................................................79*
  shopeone............................................................43*
  chot10trung1............................................................06*
  lode2019............................................................91*
  giahuy912............................................................59*
  motobike............................................................25*
  langthangtimso............................................................43*
  buihung88............................................................05*
  DamVinhHung............................................................74* 70*
  vinamilk............................................................38* 43*
  ditimbachthu............................................................06* 38*
  mo3cang............................................................25* 72*
  numoneyee............................................................21*
  kocannoinhieu............................................................91*
  ductrinh............................................................01*
  giangmobile............................................................55*
  HoaHeoTan_87............................................................59*
  hung83............................................................79* 59*
  Thuminh............................................................24* 42*
  Dodonguyen............................................................01*
  danhlolayvo............................................................55*
  Vietytbg............................................................24* 42*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 9 số có 38 thưởng 11111 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 10 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 13 số có 38 thưởng 7692 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 6 số có 38 thưởng 16666 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 38 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 10 số có 38 thưởng 20000 xu.


  NICK- 08/08 - - 09/08 -
  Ronaldo766 63 67 61 60 59 70 58 57 56 71 55 54 53 73 52 51 50 76 4723 25 29 30 32 34 38 39 43 48 49 50 52 56 57 58 65 69 75 78
  numoneyee58 60 62 63 65 67 69 71 76 80 81 85 90 9608 30 32 33 34 35 38 40 42 43
  TLong888.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93 61
  adayroihihi.................24 26 28 29 30 38 39 41 42 44 46 47 48 49
  ViettelDaily.................34 37 38 39 40 42 43 46 47
  anhnumberone.................08 10 11 12 16 17 18 20 21 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 44
  hongsontnth.................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  vaobothoi.................50 59 49 61 47 46 65 43 67 41 68 40 38 69 37 70 32 73 31 30
  giangmobile.................33 34 35 38 40 43 47 51 52 53 56 58 59
  hoisohoc.................32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 60 63 64 65 66 67
  ptsmr.................19 91 03 30 10 01 93 39 13 31 09 90 08 80 18 81 38 83 89 98
  DonaldTrump45.................65 15 10 60 38 83
  kiep_lo_de.................18 28 38 80 84 85 86 78 97 87 71 60 59 21 14 54
  bababyby.................27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 50
  ductrinh.................28 38 68 81 82 83 84 86 87 88
  lode2019.................21 25 27 28 29 30 31 34 37 38 39 41 43 47 48 49 51 52
  NgocNgoc.................01 10 00 55 44 99 26 62 29 92 38 83 28 82 27 72 22 07 70 88
  danv411.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  HoaHeoTan_87.................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  mrpts.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  N_A_T.................18 27 28 37 38 39 50 60 69 70 71 72 73 74 81 83 93 94 96 97
  Npt.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  TTPL7986.................07 08 09 30 31 33 35 37 38 39 40 41 43 45 47 48 49 50 51 53
  Thuminh.................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này