PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : trúng loto 29* 64* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 17** 71* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 71* 98* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 17** thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Hoanghy98 : trúng loto 92* 98* thưởng 6000 xu.
  @vuvanduan90 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 95* 92* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 06* 17** thưởng 27000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 17** 71* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 93* thưởng 20000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 71* 17** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 06* thưởng 25000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 33000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**48*59*91*16*06*
  bachthu3nhay........................................................................40* 04*40*50*05*06*
  MRNam86........................................................................98* 85*91*91*99*98*
  toilatoi7x....................................................................................35*67*34*06*
  happyday....................................................................................17*83*51**95*
  Npt....................................................................................13*49*52* 53*93*
  Cuonghely....................................................................................91*42*33*71*
  tuankhang1980....................................................................................17*14*11*71* 17**
  Ronaldo7................................................................................................42*52*64*
  tengteng................................................................................................68*51**95* 92*
  vietkieudanhlo................................................................................................96*59*95*
  Cauamhanoi................................................................................................50*07**64*
  bietphailamsaoday................................................................................................54* 50*52*06* 17**
  loveyouloveyou................................................................................................77* 38*92**79**
  timlo2nhay................................................................................................48*82**54*
  tuandjgj................................................................................................67*33*17** 71*
  chuoi............................................................................................................92** 28*93*
  CatLinhHD............................................................................................................51**54*
  chutheanh............................................................................................................51** 52*79**
  chidanh1con............................................................................................................11* 32*09*
  tinhtuoisang............................................................................................................34*64*
  chosau18h........................................................................................................................29* 64*
  thichchotso........................................................................................................................71*
  ViettelDaily........................................................................................................................06*
  quochuy92........................................................................................................................98*
  mo3cang........................................................................................................................79**
  cutibatlo........................................................................................................................17** 71*
  xosoxmien........................................................................................................................71*
  vungtroisohoc........................................................................................................................86*
  Xyz18........................................................................................................................62*
  bababyby........................................................................................................................09*
  HUYEN6879........................................................................................................................86*
  anhQuanday........................................................................................................................95*
  vaobothoi........................................................................................................................06*
  kocannoinhieu........................................................................................................................98*
  buihung88........................................................................................................................17**
  hoisohoc........................................................................................................................29*
  vuanh886........................................................................................................................71* 98*
  hyvongwin........................................................................................................................79**
  cuunon........................................................................................................................79**
  niemvuisohoc........................................................................................................................95*
  lode2019........................................................................................................................54*
  TTPL7986........................................................................................................................79**
  baoanhthu........................................................................................................................98*
  babylove........................................................................................................................98*
  numoneyee........................................................................................................................54*
  muahe2019........................................................................................................................79**
  minhdiep........................................................................................................................86*
  NetCaFe........................................................................................................................17**
  Cucvang........................................................................................................................98*
  danhnhothoi........................................................................................................................17**
  giacatgia........................................................................................................................92* 29*
  kovachin........................................................................................................................93*
  Hoanghy98........................................................................................................................92* 98*
  vuvanduan90........................................................................................................................23*
  Henngayve........................................................................................................................64*
  kiep_lo_de........................................................................................................................95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 17 thưởng 6250 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : Chốt 6 số có 17 thưởng 16666 xu.
  @binhan6868 : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 12 số có 17 thưởng 16666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 13 số có 17 thưởng 15384 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 17 thưởng 11764 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 13 số có 17 thưởng 15384 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 17 thưởng 15000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 17 thưởng 15000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 17 thưởng 15000 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 - - 29/07 -
  anhnumberone46 43 73 41 40 74 39 38 75 37 34 76 32 31 77 3077 78 79 80 82 86 87 92 96 9701 03 04 07 09 11 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  ditimbachthu17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3782 83 85 86 88 89 92 93 94 95 97 9861 62 63 66 67 71 72 73 76 77 91 92 93 96 97 11 12 13 16 17
  mytamido47 46 72 45 44 73 43 40 74 38 37 80 36 35 81 34 31 82 30 2932 38 64 65 66 69 71 74 78 80 82 83 84 87 91 92 9611 12 13 14 15 16 17 18 19 26 27 35 36 44 45 50 51 52 53 54
  mo3cang.................71 72 73 74 80 82 83 84 89 91 92 93 94 98 9906 07 08 11 12 13 16 17 21 22 26 28
  lienquan2019.................73 77 78 79 80 82 86 87 89 90 91 95 96 97 9907 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
  huyenhuyen.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 94 96 00 01 02 03 0418 35 36 17 38 39 40 16 42 43 15 44 45 13 47 48 12 49 51 11
  khongsothua.................41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 62 66 72 76 80 81 82 83 8471 72 73 80 81 82 83 85 90 91 92 00 01 03 08 09 10 12 17 18
  numoneyee.................71 70 69 78 68 61 79 60 80 59 51 81 50 41 82 40 83 38 31 8676 79 01 02 03 06 08 10 11 12 15 17 20 21 24 26 29
  thuyanh29.................56 57 58 59 62 64 68 69 72 74 78 79 82 84 88 89 92 94 98 9910 11 12 13 15 17 18 21 27 31 35 38 45
  visaolaithe.................06 07 09 30 32 33 34 35 36 37 82 83 84 85 86 87 89 90 92 9330 39 41 29 44 47 26 48 49 23 50 53 56 20 57 62 17 65 66 14
  NetCaFe..................................01 10 11 66 12 21 17 71 19 91 18 81 13 31 14 41 26 62 39 93
  chuoi..................................15 51 56 65 10 01 60 06 70 07 80 08 17 71 30 03
  dongkhanh1994..................................01 11 21 31 41 11 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  giacatgia..................................12 14 17 18 19 21 23 27 28 30 32 35 36 37 38 39 41 44 45 46
  mrpts..................................10 11 14 15 17 20 24 25 26 27 30 34 35 36 37 90 94 95 96 97
  nhat_chi_mai..................................18 81 17 71 36 63 13 31 68 86 01 10 62 26 65 56 83 38 14 41
  ptsmr..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Ronaldo7..................................20 21 17 30 31 33 15 35 39 13 40 51 12 53 57 11 58 59 08 60
  Tuyennamdinh118847..................................70 07 71 17 72 27
  binhan6868..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 01
  Cucvang..................................01 11 21 31 41 51 61 71 91 81 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  TTPL7986..................................16 17 20 21 26 11 29 30 32 34 38 39 10 41 44 47 48 49 50 08
  ductrinh..................................12 13 14 17 18 03 23 43 63 83
  motobike..................................00 04 05 08 09 13 14 17 18 19 28 31 35 40 41 45 50 53 54 55
  nonanoni..................................06 08 10 11 15 17 19 20 24 26 28 29 80 81 82 83 84 85 86 87
  tengteng..................................06 08 09 10 11 12 13 14 15 17
  thienduong01..................................07 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 27 30 31 33 34 37 39
  bietphailamsaoday..................................15 17 19 26 29 30 33 35 37 38 39 46 47
  chutheanh..................................43 34 79 97 74 47 12 21 17 71 48 84 67 76 62 26 24 42 29 92
  HaiNam92..................................16 17 18 21 22 26 27 31 32 67 68 71 72 74 76 77 78 81 86 87
  hyvongwin..................................00 03 04 07 08 09 13 17 18 19 22 23 27 28 29 31 33 36 37 38
  saptrungtoroi..................................13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 61
  vietkieudanhlo..................................02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 17 24 25
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 12* 21* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 21* 12* 00* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 38* 04* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 04* 38* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 72** thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 04* 95* thưởng 6000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 00* 02* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 41** 14* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 64* 21* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 97* 72** thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 64* 72** thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 04* 00* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 72** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41** thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 23** thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* 72** thưởng 36000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 21* 63* thưởng 24000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 95* thưởng 30000 xu.


  NICK- 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 -
  MRNam8698* 85*91*91*99*98*95*
  toilatoi7x............35*67*34*06*63*
  happyday............17*83*51**95*14*
  tengteng........................68*51**95* 92*86*
  Ronaldo7........................42*52*64*39*
  vietkieudanhlo........................96*59*95*38* 72**
  Cauamhanoi........................50*07**64*21* 63*
  loveyouloveyou........................77* 38*92**79**95*
  bietphailamsaoday........................54* 50*52*06* 17**97*
  timlo2nhay........................48*82**54*37*
  tuandjgj........................67*33*17** 71*89*
  chutheanh....................................51** 52*79**23**
  tinhtuoisang....................................34*64*38*
  kocannoinhieu................................................98*64* 72**
  ViettelDaily................................................06*04*
  mo3cang................................................79**97*
  chosau18h................................................29* 64*02*
  vaobothoi................................................06*04* 00*
  cutibatlo................................................17** 71*02*
  HUYEN6879................................................86*37*
  buihung88................................................17**72**
  anhQuanday................................................95*04*
  lode2019................................................54*64*
  babylove................................................98*89*
  numoneyee................................................54*38*
  NetCaFe................................................17**02*
  danhnhothoi................................................17**95*
  giacatgia................................................92* 29*41**
  kiep_lo_de................................................95*21*
  minhquang2016............................................................12* 21*
  thienduong01............................................................21* 12* 00*
  Hoalanrung............................................................39*
  soiroichot............................................................04*
  HoangMinhTu............................................................95*
  haiyen1295............................................................38* 04*
  langthangtimso............................................................14*
  DINHMINHSON............................................................04* 38*
  DonaldTrump45............................................................38*
  quangninh279............................................................64*
  nhat_chi_mai............................................................37*
  songque38............................................................72**
  XS360............................................................02*
  quocanhht............................................................41**
  shopeone............................................................63*
  motobike............................................................00*
  AnBao............................................................12*
  minhlonghn............................................................04* 95*
  Giacatlo102............................................................86*
  dieuanh96............................................................95*
  visaolaithe............................................................37*
  giahuy912............................................................37*
  Uyennhi2019............................................................02*
  vhg123............................................................64*
  danvietanhhung............................................................95*
  lienquan2019............................................................64*
  bacang............................................................00* 02*
  mrpts............................................................63*
  vinamilk............................................................31*
  thuhuyengirl............................................................41** 14*
  hoahuong............................................................64* 21*
  saptrungtoroi............................................................41**
  emtapdanhlo............................................................97*
  mytamido............................................................14*
  chutichhoidong............................................................97* 72**
  baycaobayxa............................................................86*
  Minhxyx............................................................38*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 18 số có 63 thưởng 5555 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 9 số có 63 thưởng 11111 xu.
  @Cuonghely : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 15 số có 63 thưởng 6666 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 63 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 63 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 63 thưởng 20000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 63 thưởng 10000 xu.


  NICK- 29/07 - - 30/07 -
  giacatgia12 14 17 18 19 21 23 27 28 30 32 35 36 37 38 39 41 44 45 4636 38 41 42 43 44 45 47 60 61 62 63 65 69 70 71 72 74 78 79
  ductrinh12 13 14 17 18 03 23 43 63 8327 72 37 73 78 87 36 63 68 86
  tengteng06 08 09 10 11 12 13 14 15 1761 62 63 65 68 69 72 74 78 79 80 81 83 86 87 88 89 90 92 95
  ptsmr10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  minhlonghn.................47 50 54 56 59 62 63 64 65 68 69 74 78 80 81 82 83 86 87 90
  yeusohoc.................33 38 12 39 40 42 48 10 49 54 58 09 59 60 63 04 64 68 72 73
  kiep_lo_de.................25 88 64 21 37 67 23 75 18 99 49 83 94 72 48 23 63 08
  quocanhht.................31 32 33 36 37 38 60 63 64 65 67 68 69 72 73 74 76 77 78 79
  soiroichot.................55 58 63 64 65 67 73 74 75
  Cuonghely.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  adayroihihi.................63 65 62 66 61 67 60 56 68 52 69 50 47 70 43 74 41 38 78 34
  binbinhn.................55 60 53 50 63 49 66 48 46 68 45 69 40 39 73 36 75 35 33 76
  Covid19.................37 59 36 61 34 63 31 29 64 28 66 27 26 68 25 70 24 23 72 22
  danhlolayvo.................38 41 43 46 47 52 53 56 58 61 62 63 67 71 72 73 76 78 81 82
  dieuanh96.................58 62 63 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84
  loveyouloveyou.................36 37 38 39 40 41 50 51 59 60 63 69 73 79 81 83 90 91 92 93
  minhdiep.................58 60 56 53 62 51 63 49 47 65 44 67 43 42 71 38 73 35 33 74
  XS360.................62 63 64 67 69 72 73 74 77 79 82 83 84 87 89
  Xyz18.................23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 34 43 35 53 37 63
  zozozo.................33 35 36 38 51 53 54 56 58 60 62 63 65 67
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (31/07/2020 at 21:15:41)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zozozo : trúng loto 33* 71*** 17* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 46* 02* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 05* 42* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71*** 17* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 71*** 17* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 92* 29* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 03** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @binhan6868 : trúng loto 87** thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Hoanghy98 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 62* 92* thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 46* 02* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 29* 92* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 15* 29* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 95* 33* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* 05* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 92* 29* 05* thưởng 27000 xu.
  @babylove : trúng loto 29* 95* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* 29* thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 29* 95* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* 92* thưởng 18000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 17* 93* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 52* thưởng 25000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* 92* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 33* thưởng 18000 xu.


  NICK- 26/07 - - 27/07 - - 28/07 - - 29/07 - - 30/07 - - 31/07 -
  toilatoi7x35*67*34*06*63*33*
  tengteng............68*51**95* 92*86*52*
  Ronaldo7............42*52*64*39*29* 92*
  chutheanh........................51** 52*79**23**29*
  lode2019....................................54*64*92* 29* 05*
  babylove....................................98*89*29* 95*
  ViettelDaily....................................06*04*92* 29*
  HUYEN6879....................................86*37*29* 95*
  giacatgia....................................92* 29*41**42* 92*
  kiep_lo_de....................................95*21*17* 93*
  minhquang2016................................................12* 21*62* 92*
  haiyen1295................................................38* 04*46*
  AnBao................................................12*12*
  songque38................................................72**42*
  thienduong01................................................21* 12* 00*15*
  minhlonghn................................................04* 95*46* 02*
  bacang................................................00* 02*29* 92*
  motobike................................................00*32*
  mrpts................................................63*62*
  giahuy912................................................37*52*
  lienquan2019................................................64*15* 29*
  saptrungtoroi................................................41**95* 33*
  emtapdanhlo................................................97*52*
  vinamilk................................................31*15*
  chutichhoidong................................................97* 72**02*
  mytamido................................................14*52* 05*
  baycaobayxa................................................86*02*
  zozozo............................................................33* 71*** 17*
  chuoi............................................................28*
  thichchotso............................................................46* 02*
  bachthu3nhay............................................................17*
  luonluontop1............................................................15*
  xosoxmien............................................................95*
  Cuonghely............................................................15*
  Xyz18............................................................52*
  NgocNgoc............................................................28*
  hoisohoc............................................................46*
  tuankhang1980............................................................05*
  hyvongwin............................................................46*
  hoanghonxanh............................................................62*
  Covid19............................................................12*
  minhdiep............................................................05* 42*
  niemvuisohoc............................................................52*
  TTPL7986............................................................95*
  anquanhnam............................................................95*
  girlcity............................................................12*
  binbinhn............................................................46*
  cuunon............................................................05*
  sohochaylam............................................................71*** 17*
  muahe2019............................................................33*
  DamVinhHung............................................................12*
  kyniemxua............................................................71*** 17*
  chidanh1con............................................................02*
  lodelk............................................................92* 29*
  thanlo3388............................................................03**
  TLong888............................................................56*
  yeusohoc............................................................33*
  giangmobile............................................................32*
  binhan6868............................................................87**
  kovachin............................................................12*
  Dodonguyen............................................................05*
  Hoanghy98............................................................56*
  chinh1689482997............................................................28*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 62 thưởng 50000 xu.
  @Hoanghy98 : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quocanhht : Chốt 18 số có 62 thưởng 11111 xu.
  @soiroichot : Chốt 19 số có 62 thưởng 10526 xu.
  @adayroihihi : Chốt 12 số có 62 thưởng 16666 xu.
  @binbinhn : Chốt 19 số có 62 thưởng 10526 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/07 - - 31/07 -
  quocanhht31 32 33 36 37 38 60 63 64 65 67 68 69 72 73 74 76 77 78 7974 73 71 68 67 66 64 62 61 59 58 57 55 54 53 95 51 49
  soiroichot55 58 63 64 65 67 73 74 7569 66 62 61 59 57 56 52 47 46 41 39 37 36 32 31 29 27 26
  adayroihihi63 65 62 66 61 67 60 56 68 52 69 50 47 70 43 74 41 38 78 3440 44 45 46 49 53 54 55 58 59 62 63
  binbinhn55 60 53 50 63 49 66 48 46 68 45 69 40 39 73 36 75 35 33 7628 32 34 35 36 37 39 43 46 48 52 53 61 62 63 64 66 69 72
  Covid1937 59 36 61 34 63 31 29 64 28 66 27 26 68 25 70 24 23 72 2244 46 47 48 51 53 55 56 57 59 60 62 64 65 66 68 71 73 74 75
  danhlolayvo38 41 43 46 47 52 53 56 58 61 62 63 67 71 72 73 76 78 81 8266 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 98 51 50 44 43
  huyenhuyen.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 89
  bachthu3nhay.................48 49 52 55 56 57 58 59 62 64 65 66 67 68 72 73 75 76 77 82
  niemvuisohoc.................62 63 64 65 66 67 68 69 73 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  baoanhthu.................52 53 54 58 60 61 62 63 64 68 70 71 72 73 74 78 80 81 82 83
  baycaobayxa.................60 62 68 70 71 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 98
  chuoi.................56 65 60 06 67 76 62 26 69 96 22 08 80 03 30 95 59
  hoisohoc.................84 83 81 80 79 78 74 73 71 68 65 64 63 62 61 60 58 56 54 98
  thuhuyengirl.................86 85 80 79 76 71 69 68 67 65 64 62 60 97 59 58 56 55 53 51
  minhquang2016.................62 92
  Hoanghy98.................13 16 17 24 27 31 34 36 42 61 62 63 68 73 82 83 86
  HoangMinhTu.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 76 79 80 85 88 89 94 97 98
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  emtapdanhlo.................22 23 24 26 30 31 32 40 41 42 44 48 49 50 51 60 62 66 67 68
  hatay88.................48 49 50 53 54 55 57 58 62 63 64 66 67 69 71 72 73 75 76 78
  Hoalanrung.................65 64 63 62 61 60 59 57 52 49 48 47 46 45 97 44 43 42 41
  MRNam86.................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 74
  vinamilk.................62 64 65 66 68 70 71 73 74 75 77 82 86 91 92 01 02 07 10 11
  xosoxmien.................34 35 36 38 39 43 47 53 56 57 60 61 62 63 65 66 70 71 72 74
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này