PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Cauamhanoi : trúng loto 07* 48* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 32* 86* thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 50* 38* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 48* 50* 05* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* 72* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 32* 22* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 41* 36* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 06* 07* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* 72* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 41* 29** thưởng 9000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 41* 86* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* 22* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hitman : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 07* 51* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @binhan6868 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @Laothaigia : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 06* 71* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 12* 71* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* 86* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* 35** thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 22* 22* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 12* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 89* 90* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 48* 99* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* 37* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 86* 36* thưởng 40000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 06* 35** thưởng 60000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 07* 06* thưởng 40000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* 41* thưởng 36000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 36* thưởng 21000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 71* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 48* thưởng 45000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 -
  thichchotso76*33* 83*89*97*25*96**86*69*48*
  chuoi........................89*25* 52*12*13**92*39**36*
  lode2019........................39** 17*02*46*15*16* 19*34** 43*71*
  vungtroisohoc....................................41*67*05*25*69* 19*99* 41*
  Hoalanrung....................................34*24*91*19* 73*12*12*
  hoanghonxanh............................................................98*86*43*86* 36*
  buihung88............................................................50**83*43* 34**06* 35**
  mo3cang............................................................89*25* 79*39**07* 06*
  toilatoi7x............................................................50** 05*88* 33*80*71*
  Npt........................................................................82* 92*59*89* 90*
  vaobothoi........................................................................79*02*38*
  adayroihihi........................................................................00*71*12*
  nonanoni........................................................................44*41* 14** 39**48* 99*
  hyvongwin........................................................................71* 16*39**41* 37*
  HoangMinhTu....................................................................................71*06* 71*
  kemngot....................................................................................59* 02*89*
  HaiNam92....................................................................................69*06*
  anquanhnam....................................................................................71*12* 71*
  ViettelDaily....................................................................................04*36*
  soiroichot....................................................................................12*89*
  kyniemxua....................................................................................14** 50*22*
  Covid19....................................................................................34** 43*89*
  loveyouloveyou....................................................................................50* 02*71* 86*
  NetCaFe....................................................................................02*48*
  minhlonghn....................................................................................06*86* 35**
  motobike....................................................................................19*22* 22*
  dieuanh96....................................................................................80*48*
  mytamido....................................................................................06*62*
  TLong888....................................................................................39**38*
  hung83....................................................................................34**36*
  CatLinhHD....................................................................................69*06* 12*
  XS360....................................................................................59*86*
  Cauamhanoi................................................................................................07* 48*
  thuyanh29................................................................................................32* 86*
  locroitrungdau................................................................................................50* 38*
  bietphailamsaoday................................................................................................48* 50* 05*
  tuankhang1980................................................................................................48* 72*
  bachthu3nhay................................................................................................05*
  MRNam86................................................................................................89*
  hoisohoc................................................................................................71*
  tinhtuoisang................................................................................................32* 22*
  happyday................................................................................................41* 36*
  ditimbachthu................................................................................................37*
  quangninh279................................................................................................29**
  Thuminh................................................................................................89*
  giahuy912................................................................................................41*
  vhg123................................................................................................06* 07*
  chosau18h................................................................................................86*
  quocanhht................................................................................................62*
  tengteng................................................................................................48*
  baoanhthu................................................................................................22*
  sohochaylam................................................................................................29**
  chidanh1con................................................................................................06* 72*
  quochuy92................................................................................................41* 29**
  ductrinh................................................................................................90*
  saptrungtoroi................................................................................................48*
  nhat_chi_mai................................................................................................90*
  huyenhuyen................................................................................................50*
  zozozo................................................................................................38*
  Cuonghely................................................................................................89*
  anhQuanday................................................................................................51*
  babylove................................................................................................05*
  mrpts................................................................................................07*
  xosoxmien................................................................................................48*
  haiyen1295................................................................................................41* 86*
  giaosuxoay................................................................................................12*
  thuhuyengirl................................................................................................36*
  chot10trung1................................................................................................41*
  Cucvang................................................................................................89*
  minhquang2016................................................................................................90*
  tuandjgj................................................................................................29**
  visaolaithe................................................................................................37* 22*
  yeusohoc................................................................................................86*
  numoneyee................................................................................................22*
  Uyennhi2019................................................................................................48*
  hitman................................................................................................38*
  shopeone................................................................................................29**
  langthangtimso................................................................................................41*
  chutichhoidong................................................................................................07* 51*
  timlo2nhay................................................................................................48*
  Dodonguyen................................................................................................90*
  binhan6868................................................................................................06*
  Laothaigia................................................................................................38*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @numoneyee : Chốt 7 số có 29 thưởng 14285 xu.
  @quochuy92 : Chốt 7 số có 29 thưởng 14285 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @Laothaigia : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 29 thưởng 6250 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @hatay88 : Chốt 7 số có 29 thưởng 14285 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 -
  vhg12301 05 07 09 12 20 21 26 28 29 31 33 34 35 36 41 43 46 50 5300 02 05 06 07 08 09 10 16 19 20 24 27 28 29 34 36 37 41 45
  thichchotso00 05 07 08 10 15 17 18 20 25 27 28 30 31 32 33 34 35 36 3701 04 06 08 10 13 15 17 22 24 26 29 31 33 35 73 74 75 76 77
  chosau18h.................16 15 17 18 19 14 20 25 13 27 29 34 12 36 38 11 39 43 45 10
  baycaobayxa.................01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 28 29
  loveyouloveyou.................24 25 26 27 29 60 61 62 63 65 67 69 70 71
  numoneyee.................18 19 23 27 28 29 32
  quochuy92.................22 24 25 26 28 29 35
  toilatoi7x.................42 43 37 44 45 36 46 47 48 31 49 50 29 51 52 53 27 54 55 26
  adayroihihi.................02 04 08 09 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 34
  binbinhn.................08 09 11 15 18 19 21 23 28 29 33 35 38 39 41 45 48 49 51 53
  khongsothua.................23 24 29 30 31 32 33 38 40 41 42 49 50 51 56 58 59 60 65 69
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  Laothaigia.................01 10 14 16 23 29 32 41 47 56 61 65 69 74 78 87 92 96
  Ronaldo7.................29 40 41 42 43 47 49 50 51 52 56 58 59 70 74 76 77 78 79 92
  baoanhthu.................04 06 07 09 11 14 16 17 19 21 24 26 27 29 80 81 82 83 84 85
  Covid19.................26 27 28 29 32 35 36 37 42 45 46 47 52 55 56 57
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  hatay88.................23 25 26 29 30 31 33
  kocannoinhieu.................20 21 22 27 28 29 30 31 32 37 38 39 40 41 42 47 48 49 60 61
  yeusohoc.................29 32 36 26 39 41 25 45 48 50 24 54 57 23 60 61 62 22 63 64
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Giacatlo102 : trúng loto 42** 24* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 21* 24* 42** thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 24* 42** thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 44** thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 42** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 19* 74* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 36** 63* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Shbaby1995 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 43* 24* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 97* 45* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 44** thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 24* 42** thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Laothaigia : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 33* 88* 44** thưởng 36000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 33* 88* 92** thưởng 36000 xu.
  @motobike : trúng loto 24* 42** 36** thưởng 45000 xu.
  @hung83 : trúng loto 33* 42** 24* thưởng 36000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 92** 88* thưởng 27000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92** 44** thưởng 36000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 36** thưởng 30000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 33* 88* 73* thưởng 36000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 74* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 10* thưởng 25000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 44** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 97* thưởng 21000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 74* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 46* thưởng 30000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 -
  thichchotso76*33* 83*89*97*25*96**86*69*48*46*
  chuoi........................89*25* 52*12*13**92*39**36*74*
  vungtroisohoc....................................41*67*05*25*69* 19*99* 41*97*
  Hoalanrung....................................34*24*91*19* 73*12*12*43*
  hoanghonxanh............................................................98*86*43*86* 36*10*
  mo3cang............................................................89*25* 79*39**07* 06*45*
  toilatoi7x............................................................50** 05*88* 33*80*71*44**
  vaobothoi........................................................................79*02*38*33* 88* 73*
  nonanoni........................................................................44*41* 14** 39**48* 99*46*
  adayroihihi........................................................................00*71*12*74*
  hyvongwin........................................................................71* 16*39**41* 37*46*
  ViettelDaily....................................................................................04*36*33* 88* 44**
  HaiNam92....................................................................................69*06*33* 88* 92**
  motobike....................................................................................19*22* 22*24* 42** 36**
  hung83....................................................................................34**36*33* 42** 24*
  anquanhnam....................................................................................71*12* 71*88*
  kyniemxua....................................................................................14** 50*22*92** 88*
  soiroichot....................................................................................12*89*92** 44**
  minhlonghn....................................................................................06*86* 35**86*
  dieuanh96....................................................................................80*48*36**
  CatLinhHD....................................................................................69*06* 12*73*
  Cauamhanoi................................................................................................07* 48*88* 33*
  tinhtuoisang................................................................................................32* 22*43* 24*
  quangninh279................................................................................................29**74*
  giahuy912................................................................................................41*21*
  happyday................................................................................................41* 36*24*
  quochuy92................................................................................................41* 29**97* 45*
  sohochaylam................................................................................................29**97*
  zozozo................................................................................................38*92**
  anhQuanday................................................................................................51*97*
  ductrinh................................................................................................90*44**
  haiyen1295................................................................................................41* 86*86*
  Cuonghely................................................................................................89*45*
  giaosuxoay................................................................................................12*97*
  chot10trung1................................................................................................41*19*
  minhquang2016................................................................................................90*92**
  visaolaithe................................................................................................37* 22*24*
  mrpts................................................................................................07*21*
  Uyennhi2019................................................................................................48*24* 42**
  bietphailamsaoday................................................................................................48* 50* 05*45*
  Cucvang................................................................................................89*88*
  shopeone................................................................................................29**92**
  timlo2nhay................................................................................................48*86*
  langthangtimso................................................................................................41*45*
  Laothaigia................................................................................................38*74*
  Giacatlo102............................................................................................................42** 24*
  thienduong01............................................................................................................21* 24* 42**
  vietkieudanhlo............................................................................................................92**
  DINHMINHSON............................................................................................................24* 42**
  cuunon............................................................................................................21*
  vuanh886............................................................................................................46*
  Xyz18............................................................................................................42**
  giangmobile............................................................................................................97*
  lodelk............................................................................................................44**
  Ronaldo7............................................................................................................33*
  alololo............................................................................................................97*
  antamwin............................................................................................................45*
  binbinhn............................................................................................................73*
  cutibatlo............................................................................................................19*
  luonluontop1............................................................................................................43*
  baycaobayxa............................................................................................................44**
  niemvuisohoc............................................................................................................63*
  muahe2019............................................................................................................42**
  songque38............................................................................................................21*
  emtapdanhlo............................................................................................................19* 74*
  danvietanhhung............................................................................................................36**
  AnBao............................................................................................................36** 63*
  dongkhanh1994............................................................................................................87*
  danv411............................................................................................................01*
  Shbaby1995............................................................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bababyby : Chốt 12 số có 88 thưởng 8333 xu.
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 88 thưởng 5555 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 16 số có 88 thưởng 6250 xu.
  @hung83 : Chốt 14 số có 88 thưởng 7142 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 10 số có 88 thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 13 số có 88 thưởng 7692 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 88 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quochuy92 : Chốt 16 số có 88 thưởng 12500 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 10 số có 88 thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 88 thưởng 10000 xu.


  NICK- 20/07 - - 21/07 -
  quochuy9222 24 25 26 28 29 3518 61 63 64 65 66 68 69 81 82 83 84 86 87 88 89
  Ronaldo729 40 41 42 43 47 49 50 51 52 56 58 59 70 74 76 77 78 79 9288 89 90 91 92 93 94 96 97 98
  khongsothua23 24 29 30 31 32 33 38 40 41 42 49 50 51 56 58 59 60 65 6976 77 78 84 85 86 87 88 91 93 94 95 96 97 00 03 04 05 06 11
  bababyby.................71 72 78 80 81 84 85 87 88 90 93 94
  giahuy912.................33 34 35 61 63 64 65 71 73 74 76 81 83 85 88 91 94 98
  huyenhuyen.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 99 04 09 10 11 12 13 14 15 16
  lode2019.................21 76 78 79 81 83 85 86 88 89 90 91 93 95 96 98
  bachthu3nhay.................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 04 05 07 09 12 14
  chuoi.................24 42 47 74 79 97 29 92 78 87 73 37 88 33 38 83
  chutheanh.................38 83 02 20 52 25 08 80 03 30 33 88 07 70 57 75 53 35 58 85
  happyday.................78 79 80 82 84 86 87 88 89 91 93 95 96 97 98 99
  hung83.................74 75 76 79 81 83 84 85 88 90 92 93 94 97
  HaiNam92.................82 83 88 89 90 91 92 93 98 99
  HUYEN6879.................74 76 77 79 82 83 85 86 88 92 94 95 97
  kemngot.................20 23 24 25 30 33 34 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93
  mytamido.................76 78 79 82 83 84 85 87 88 89 92 94 96 98 99 01 02 03 04 05
  niemvuisohoc.................72 74 77 78 79 80 82 84 87 88 92 94 97 98 99 02 04 06 07 08
  songque38.................44 45 46 47 49 80 81 82 83 85 86 87 88 89 00 01 03 04 05 06
  TTPL7986.................02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 85 86 87 88 89 90 91
  tuankhang1980.................33 34 36 38 39 50 69 70 72 74 75 76 78 79 81 83 84 85 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/07/2020 at 21:25:52)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 16*** thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 88* 15* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 85* 96* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 16*** thưởng 15000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 85* 88* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 16*** thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* 16*** thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* 88* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 03* 26* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 44* 38* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giahuy912 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 94** thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 38* 83* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 85* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @shopeone : trúng loto 07* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 74** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55** thưởng 24000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* 79* thưởng 24000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74** 16*** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 96* thưởng 30000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 83* thưởng 27000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 -
  chuoi89*25* 52*12*13**92*39**36*74*83*
  mo3cang....................................89*25* 79*39**07* 06*45*96*
  toilatoi7x....................................50** 05*88* 33*80*71*44**88*
  HaiNam92............................................................69*06*33* 88* 92**15*
  kyniemxua............................................................14** 50*22*92** 88*42*
  anquanhnam............................................................71*12* 71*88*55**
  hung83............................................................34**36*33* 42** 24*97* 79*
  dieuanh96............................................................80*48*36**74** 16***
  giahuy912........................................................................41*21*64*
  quochuy92........................................................................41* 29**97* 45*44*
  haiyen1295........................................................................41* 86*86*15*
  visaolaithe........................................................................37* 22*24*88*
  Cuonghely........................................................................89*45*94**
  chot10trung1........................................................................41*19*38* 83*
  Uyennhi2019........................................................................48*24* 42**85*
  giaosuxoay........................................................................12*97*42*
  shopeone........................................................................29**92**07*
  langthangtimso........................................................................41*45*74**
  vietkieudanhlo....................................................................................92**64* 88*
  vuanh886....................................................................................46*55**
  Xyz18....................................................................................42**03* 26*
  giangmobile....................................................................................97*88*
  alololo....................................................................................97*55**
  luonluontop1....................................................................................43*79* 97*
  emtapdanhlo....................................................................................19* 74*83*
  dongkhanh1994....................................................................................87*03*
  AnBao....................................................................................36** 63*44* 38*
  HoangMinhTu................................................................................................16***
  bachthu3nhay................................................................................................07*
  buihung88................................................................................................42*
  kocannoinhieu................................................................................................64*
  MRNam86................................................................................................83*
  hoisohoc................................................................................................96*
  Covid19................................................................................................88* 15*
  girlcity................................................................................................15*
  Thuminh................................................................................................39*
  vinamilk................................................................................................38*
  lienquan2019................................................................................................96*
  chidanh1con................................................................................................74**
  huyenhuyen................................................................................................88*
  chutheanh................................................................................................85*
  vhg123................................................................................................39*
  tengteng................................................................................................88*
  loveyouloveyou................................................................................................15*
  danhlolayvo................................................................................................85* 96*
  nhat_chi_mai................................................................................................16***
  Axz23................................................................................................85*
  DamVinhHung................................................................................................13*
  TTPL7986................................................................................................85* 88*
  TLong888................................................................................................16***
  bacang................................................................................................88*
  xosoxmien................................................................................................44*
  yeusohoc................................................................................................55**
  danhnhothoi................................................................................................64*
  bababyby................................................................................................79* 16***
  tuankhang1980................................................................................................74**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @numoneyee : Chốt 12 số có 42 thưởng 8333 xu.
  @thichchotso : Chốt 8 số có 42 thưởng 12500 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 42 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 16 số có 42 thưởng 6250 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 19 số có 42 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 15 số có 42 thưởng 6666 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 42 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giahuy912 : Chốt 18 số có 42 thưởng 11111 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 42 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 8 số có 42 thưởng 37500 xu.


  NICK- 20/07 - - 21/07 - - 22/07 -
  Ronaldo729 40 41 42 43 47 49 50 51 52 56 58 59 70 74 76 77 78 79 9288 89 90 91 92 93 94 96 97 9840 41 42 43 44 45 46 47
  giahuy912.................33 34 35 61 63 64 65 71 73 74 76 81 83 85 88 91 94 9844 43 57 42 41 58 40 38 59 31 30 29 65 22 21 67 19 18
  chuoi.................24 42 47 74 79 97 29 92 78 87 73 37 88 33 38 8323 32 37 73 34 43 39 93 48 84 29 92 24 42 47 74 57 75 28 82
  numoneyee..................................06 07 09 42 43 45 46 47 48 51 52 54
  thichchotso..................................32 33 34 36 37 38 41 42
  vhg123..................................00 02 04 05 06 08 09 11 13 14 16 24 26 29 30 32 37 40 41 42
  chidanh1con..................................48 46 45 49 44 43 55 42 41 58 40 37 59 31 30 28 64 22 21 67
  bietphailamsaoday..................................17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 40 41 42 43 44 45 47 48
  dongkhanh1994..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  thienduong01..................................10 13 15 24 27 30 31 33 36 37 38 40 42 45 46 47 49 51 54 55
  thuyanh29..................................24 27 30 35 39 42 44 45 48 49 51 53 54 57 58 60 67 71 72 75
  ductrinh..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  anquanhnam..................................44 74 43 42 79 38 36 80 35 34 81 33 29 83 27 26
  babylove..................................36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 59 62 68 71 77
  chot10trung1..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  danv411..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  giacatgia..................................24 30 31 33 39 40 42 48 49 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65
  hoisohoc..................................29 33 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 51 53
  mrpts..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  muahe2019..................................06 08 09 40 42 44 45 46 47 49 00 51 53 54 55 56 58 59 60 62
  TLong888..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 16
  vungtroisohoc..................................09 15 17 18 23 24 25 26 27 29 32 35 38 42 45 47 50 51 52 53
  xosoxmien..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 34 37 39 42 43 46 48 52 55
  Xyz18..................................30 31 32 33 34 31 40 41 42 43 44 50 51 52 53 54 60 61 62 63
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DINHMINHSON : trúng loto 05* 10* 19* thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* 67** 92* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 32** 44* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 32** 42* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 76* 69* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 69* 05* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 85* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quochuy92 : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* 76* thưởng 24000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 21* 35** thưởng 36000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 35** thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 56* thưởng 30000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 -
  chuoi89*25* 52*12*13**92*39**36*74*83*56*
  toilatoi7x....................................50** 05*88* 33*80*71*44**88*35**
  HaiNam92............................................................69*06*33* 88* 92**15*21*
  quochuy92........................................................................41* 29**97* 45*44*21*
  haiyen1295........................................................................41* 86*86*15*17* 76*
  giaosuxoay........................................................................12*97*42*21* 35**
  chot10trung1........................................................................41*19*38* 83*61*
  langthangtimso........................................................................41*45*74**42*
  Xyz18....................................................................................42**03* 26*85*
  vuanh886....................................................................................46*55**69*
  luonluontop1....................................................................................43*79* 97*21*
  HoangMinhTu................................................................................................16***17*
  kocannoinhieu................................................................................................64*19*
  buihung88................................................................................................42*05*
  girlcity................................................................................................15*44*
  vinamilk................................................................................................38*50*
  Thuminh................................................................................................39*19*
  chidanh1con................................................................................................74**00*
  chutheanh................................................................................................85*55*
  tengteng................................................................................................88*19*
  TTPL7986................................................................................................85* 88*30*
  nhat_chi_mai................................................................................................16***00*
  Axz23................................................................................................85*92*
  danhnhothoi................................................................................................64*76* 69*
  xosoxmien................................................................................................44*42*
  bababyby................................................................................................79* 16***69* 05*
  bacang................................................................................................88*05*
  yeusohoc................................................................................................55**92*
  DINHMINHSON............................................................................................................05* 10* 19*
  niemvuisohoc............................................................................................................76* 67** 92*
  ViettelDaily............................................................................................................69*
  happyday............................................................................................................61*
  thichchotso............................................................................................................67**
  cuunon............................................................................................................85*
  sohochaylam............................................................................................................32** 44*
  adayroihihi............................................................................................................55* 00*
  chosau18h............................................................................................................69*
  quocanhht............................................................................................................61*
  locroitrungdau............................................................................................................44*
  motobike............................................................................................................42*
  minhquang2016............................................................................................................90*
  Ronaldo7............................................................................................................32** 42*
  khongsothua............................................................................................................61*
  binbinhn............................................................................................................42*
  ditimbachthu............................................................................................................42*
  thanlo3388............................................................................................................55*
  cutibatlo............................................................................................................42*
  lodelk............................................................................................................05*
  anhnumberone............................................................................................................76*
  bietphailamsaoday............................................................................................................42*
  songque38............................................................................................................32**
  hoahuong............................................................................................................55*
  danv411............................................................................................................17*
  minhdiep............................................................................................................21*
  NgocNgoc............................................................................................................21*
  ngaoducacmien123............................................................................................................90*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @happyday : Chốt 8 số có 92 thưởng 12500 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 19 số có 92 thưởng 5263 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 7 số có 92 thưởng 14285 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 9 số có 92 thưởng 11111 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 13 số có 92 thưởng 7692 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @Minh_Quan : Chốt 12 số có 92 thưởng 8333 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 12 số có 92 thưởng 8333 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 14 số có 92 thưởng 7142 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 92 thưởng 8333 xu.
  @kyniemxua : Chốt 16 số có 92 thưởng 6250 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 92 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 92 thưởng 10526 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 92 thưởng 10526 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 92 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 -
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 2902 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  xosoxmien20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 34 37 39 42 43 46 48 52 5555 56 57 59 64 65 73 74 75 79 83 84 89 91 92 93 95 97 98
  hoisohoc29 33 35 36 38 39 42 43 44 45 46 48 49 51 5379 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
  happyday.................88 89 91 92 93 96 97 98
  hoanghonxanh.................31 36 38 39 66 68 79 81 82 83 84 86 88 90 91 92 93 95 97
  mytamido.................34 35 36 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 90 92 93 94 95 96
  bachthu3nhay.................86 87 88 89 92 96 99
  HaiNam92.................82 83 86 88 92 93 95 96 99
  huyenhuyen.................39 40 44 47 48 49 53 57 62 67 71 74 75 76 77 83 84 92 93 94
  songque38.................85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  loveyouloveyou.................63 64 65 69 73 74 80 83 90 91 92 95 96 99 00 01 04 05 08 09
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Minh_Quan.................17 29 31 32 34 36 38 86 92 93 95 97
  antamwin.................65 66 69 71 73 74 75 78 79 81 83 84 85 87 89 91 92 93 95 96
  anhnumberone.................83 84 85 86 88 89 91 92 93 94 95 97 98 99
  locroitrungdau.................14 15 16 17 21 22 23 75 76 78 80 81 82 83 85 86 87 91 92 95
  sohochaylam.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 97
  giangmobile.................61 62 65 67 69 70 71 74 76 78 79 80 83 85 87 88 89 92 94 96
  buihung88.................89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 05 10 11 12 13 14 15 16 17
  Cauamhanoi.................66 67 68 69 71 73 77 80 82 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cuunon.................73 74 75 76 77 82 83 84 85 86 91 92 93 94
  Hoalanrung.................65 66 67 69 80 82 83 84 85 86 87 89 90 92 93 94 95 96 97 99
  HoangMinhTu.................75 76 77 78 90 91 92 93 94 95 96 98
  kyniemxua.................46 71 72 74 75 76 81 82 84 85 86 91 92 94 95 96
  tinhtuoisang.................65 67 68 73 74 76 77 82 83 85 86 91 92 94 95 00 01 02 03 04
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 52** 25* thưởng 15000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 97* 83** thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 52** 25* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 58* 83** thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 52** thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 29* 97* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 22* 72* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 25* 52** 24* thưởng 24000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 25* 52** thưởng 30000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 69* 29* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 32* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 25* 52** thưởng 54000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**
  chot10trung1............41*19*38* 83*61*97*
  langthangtimso............41*45*74**42*19*
  luonluontop1........................43*79* 97*21*32*
  kocannoinhieu....................................64*19*22*
  Thuminh....................................39*19*29*
  tengteng....................................88*19*22*
  yeusohoc....................................55**92*69*
  bababyby....................................79* 16***69* 05*97*
  bacang....................................88*05*83**
  ditimbachthu................................................42*25* 52** 24*
  NgocNgoc................................................21*25* 52**
  thichchotso................................................67**73*
  happyday................................................61*19*
  DINHMINHSON................................................05* 10* 19*24*
  quocanhht................................................61*69* 29*
  Ronaldo7................................................32** 42*29*
  cutibatlo................................................42*80*
  khongsothua................................................61*97*
  thanlo3388................................................55*15*
  songque38................................................32**32*
  minhdiep................................................21*72*
  ngaoducacmien123................................................90*57*
  Npt............................................................52** 25*
  kyniemxua............................................................25*
  mo3cang............................................................73*
  HUYEN6879............................................................69*
  hung83............................................................97*
  giahuy912............................................................24*
  tinhtuoisang............................................................32*
  hoisohoc............................................................97* 83**
  hyvongwin............................................................69*
  quangninh279............................................................16*
  vhg123............................................................05*
  hatay88............................................................24*
  thuyanh29............................................................52** 25*
  nonanoni............................................................54**
  Cuonghely............................................................58* 83**
  dieuanh96............................................................52**
  Hoalanrung............................................................29* 97*
  Uyennhi2019............................................................73*
  DonaldTrump45............................................................22* 72*
  ductrinh............................................................05*
  anhQuanday............................................................05*
  numoneyee............................................................29*
  AnBao............................................................29*
  emtapdanhlo............................................................97*
  shopeone............................................................32*
  thuhuyengirl............................................................54**
  XS360............................................................69*
  tuankhang1980............................................................54**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : Chốt 19 số có 97 thưởng 5263 xu.
  @adayroihihi : Chốt 13 số có 97 thưởng 7692 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 97 thưởng 5263 xu.
  @soiroichot : Chốt 12 số có 97 thưởng 8333 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 97 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 18 số có 97 thưởng 5555 xu.
  @cutibatlo : Chốt 17 số có 97 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 97 thưởng 8333 xu.
  @mo3cang : Chốt 14 số có 97 thưởng 7142 xu.
  @shopeone : Chốt 11 số có 97 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 11 số có 97 thưởng 18181 xu.
  @sohochaylam : Chốt 7 số có 97 thưởng 28571 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 10 số có 97 thưởng 20000 xu.
  @antamwin : Chốt 18 số có 97 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @xosoxmien : Chốt 13 số có 97 thưởng 23076 xu.


  NICK- 22/07 - - 23/07 - - 24/07 -
  xosoxmien20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 34 37 39 42 43 46 48 52 5555 56 57 59 64 65 73 74 75 79 83 84 89 91 92 93 95 97 9869 74 75 76 77 78 79 94 95 96 97 98 99
  happyday.................88 89 91 92 93 96 97 9873 74 79 81 82 89 90 91 92 97 98
  sohochaylam.................81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 9785 87 91 92 93 95 97
  locroitrungdau.................14 15 16 17 21 22 23 75 76 78 80 81 82 83 85 86 87 91 92 9584 85 87 88 90 91 93 94 96 97
  antamwin.................65 66 69 71 73 74 75 78 79 81 83 84 85 87 89 91 92 93 95 9697 98 99 02 06 07 08 12 14 16 17 20 24 26 30 32 34 39
  khongsothua..................................95 97 98 99 00 01 02 04 06 07 08 09 31 33 34 35 36 37 38
  adayroihihi..................................73 74 75 77 79 90 91 92 93 95 97 98 99
  chidanh1con..................................87 88 93 95 96 97 02 04 05 06 11 13 14 15 20 22 23 24 31 32
  anquanhnam..................................67 68 69 73 75 76 77 78 79 93 95 96 97 98 99 13 15 16 17 18
  toilatoi7x..................................23 27 28 32 36 37 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Thuminh..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  soiroichot..................................86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bacang..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 22 78 87 79 97
  alololo..................................46 47 53 54 56 63 64 69 73 74 78 79 83 87 88 89 96 97 98 99
  AnBao..................................70 72 74 77 78 79 80 82 84 86 87 88 90 92 94 95 96 97
  cutibatlo..................................77 78 79 80 81 82 84 87 88 89 90 91 92 94 97 98 99
  langthangtimso..................................78 79 84 86 87 88 89 93 95 96 97 98
  mo3cang..................................57 58 60 63 65 66 67 69 90 92 93 94 96 97
  shopeone..................................83 84 85 86 87 88 89 91 95 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/07/2020 at 21:26:21)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : trúng loto 80* 98* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* 47* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 47* 80* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* 65* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 98* 98* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* 04* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* 85* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 07* 10* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 59* 65* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 54* 68* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 54* 55* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 10* 68* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 09* 79* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 22* 68* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 25* 98* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02* 09* thưởng 12000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 48* 99* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 69* 55* thưởng 30000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 26* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 54* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 48* thưởng 21000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**48*
  chot10trung1............41*19*38* 83*61*97*54*
  tengteng....................................88*19*22*68*
  bababyby....................................79* 16***69* 05*97*79*
  bacang....................................88*05*83**26*
  minhdiep................................................21*72*69* 55*
  DINHMINHSON................................................05* 10* 19*24*17*
  quocanhht................................................61*69* 29*68*
  Ronaldo7................................................32** 42*29*04* 40*
  thanlo3388................................................55*15*22*
  cutibatlo................................................42*80*68*
  NgocNgoc................................................21*25* 52**11*
  mo3cang............................................................73*22*
  HUYEN6879............................................................69*25*
  thuyanh29............................................................52** 25*99*
  hyvongwin............................................................69*22*
  Hoalanrung............................................................29* 97*22* 68*
  hoisohoc............................................................97* 83**68*
  quangninh279............................................................16*25* 98*
  DonaldTrump45............................................................22* 72*02* 09*
  ductrinh............................................................05*59*
  anhQuanday............................................................05*04*
  nonanoni............................................................54**54*
  thuhuyengirl............................................................54**48* 99*
  XS360............................................................69*54*
  shopeone............................................................32*07*
  minhlonghn........................................................................80* 98*
  timlo2nhay........................................................................59* 47*
  chuoi........................................................................59*
  ViettelDaily........................................................................47* 80*
  quochuy92........................................................................99* 65*
  vaobothoi........................................................................98* 98*
  HoangMinhTu........................................................................25*
  bachthu3nhay........................................................................40* 04*
  Xyz18........................................................................11*
  vietkieudanhlo........................................................................54*
  Giacatlo102........................................................................48*
  MRNam86........................................................................98* 85*
  soiroichot........................................................................98*
  sohochaylam........................................................................99*
  vungtroisohoc........................................................................59*
  chosau18h........................................................................79*
  chutheanh........................................................................02*
  locroitrungdau........................................................................59*
  lienquan2019........................................................................68*
  DamVinhHung........................................................................07* 10*
  xosoxmien........................................................................99*
  nhat_chi_mai........................................................................09*
  bietphailamsaoday........................................................................68*
  muahe2019........................................................................59* 65*
  mrpts........................................................................02*
  anhnumberone........................................................................04* 40*
  danhnhothoi........................................................................22*
  baoanhthu........................................................................54* 68*
  binbinhn........................................................................47*
  babylove........................................................................47*
  danhlolayvo........................................................................98*
  huyenhuyen........................................................................65*
  loveyouloveyou........................................................................22*
  visaolaithe........................................................................54* 55*
  danv411........................................................................59*
  TLong888........................................................................48*
  antamwin........................................................................68*
  CatLinhHD........................................................................04*
  mytamido........................................................................25*
  giacatgia........................................................................10* 68*
  hoahuong........................................................................69*
  danvietanhhung........................................................................11*
  dongkhanh1994........................................................................47*
  chutichhoidong........................................................................09* 79*
  HoaHeoTan_87........................................................................08*
  longhoang1970........................................................................22*
  kovachin........................................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mytamido : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 15 số có 08 thưởng 6666 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @kovachin : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 8 số có 08 thưởng 12500 xu.
  @Cuonghely : Chốt 16 số có 08 thưởng 6250 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 12 số có 08 thưởng 16666 xu.


  NICK- 24/07 - - 25/07 -
  mo3cang57 58 60 63 65 66 67 69 90 92 93 94 96 9706 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20
  mytamido.................00 01 03 04 07 08 10 11 13 14 17 18 20 21 23 24 27 28 30 31
  Ronaldo7.................08 09 10 11 12 13 14 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  songque38.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 99 02 08 09 11 17
  chuoi.................14 41 19 91 46 64 69 96 38 83 47 74 59 95 80 08 23 32 78 87
  anhnumberone.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  TLong888.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 57
  kovachin.................02 03 08 22 23 28 62 63 68 72 73 78
  HoaHeoTan_87.................08 80 18 81 28 82 78 87 23 32 58 85 68 86 37 73 49 94 44 99
  NgocNgoc.................08 80 37 73 38 83 87 78 28 82 19 91 46 64 14 41 23 32 78 87
  ditimbachthu.................07 08 09 10 11 12 13 14
  Cuonghely.................02 20 07 70 52 25 57 75 03 30 08 80 53 35 58 85
  giaosuxoay.................03 04 05 06 07 08 09 14 15 19 20 21
  nhat_chi_mai.................23 32 37 73 35 53 36 63 03 30 28 82 78 87 12 21 80 08 18 81
  thuhuyengirl.................03 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 28 30
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/07/2020 at 21:26:32)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : trúng loto 91* 19* 00* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 96** 91* thưởng 15000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 60* 88* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 35* 53* thưởng 10000 xu.
  @PhamNhatVuong : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* 91* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 12* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 96** 59* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* 37* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 97* 59* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @kirito : trúng loto 09* 19* thưởng 6000 xu.
  @Thanhcong2525 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 98* 40* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* 91* thưởng 20000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 96** 97* thưởng 18000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 96** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 96** 67* thưởng 27000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 96** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 40* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 59* thưởng 24000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**48*59*
  chot10trung1............41*19*38* 83*61*97*54*40*
  quocanhht................................................61*69* 29*68*60*
  cutibatlo................................................42*80*68*96**
  HUYEN6879............................................................69*25*96** 67*
  Hoalanrung............................................................29* 97*22* 68*17*
  thuyanh29............................................................52** 25*99*35*
  DonaldTrump45............................................................22* 72*02* 09*58*
  nonanoni............................................................54**54*40*
  anhQuanday............................................................05*04*97*
  XS360............................................................69*54*97*
  soiroichot........................................................................98*98* 40*
  danv411........................................................................59*19* 91*
  ViettelDaily........................................................................47* 80*00*
  bachthu3nhay........................................................................40* 04*40*
  HoangMinhTu........................................................................25*17*
  MRNam86........................................................................98* 85*91*
  locroitrungdau........................................................................59*88*
  DamVinhHung........................................................................07* 10*19*
  xosoxmien........................................................................99*40*
  chosau18h........................................................................79*96** 97*
  lienquan2019........................................................................68*11*
  baoanhthu........................................................................54* 68*59*
  binbinhn........................................................................47*54*
  babylove........................................................................47*09*
  huyenhuyen........................................................................65*60*
  visaolaithe........................................................................54* 55*37*
  CatLinhHD........................................................................04*12*
  hoahuong........................................................................69*59*
  antamwin........................................................................68*59*
  giacatgia........................................................................10* 68*12*
  chutichhoidong........................................................................09* 79*96**
  giaosuxoay....................................................................................91* 19* 00*
  TTPL7986....................................................................................96** 91*
  niemvuisohoc....................................................................................60* 88*
  xoay....................................................................................35* 53*
  PhamNhatVuong....................................................................................00*
  Thuminh....................................................................................19* 91*
  luonluontop1....................................................................................59*
  adayroihihi....................................................................................00* 12*
  girlcity....................................................................................17*
  buihung88....................................................................................12*
  happyday....................................................................................17*
  hung83....................................................................................96** 59*
  haiyen1295....................................................................................17*
  toilatoi7x....................................................................................35*
  zozozo....................................................................................37*
  hatay88....................................................................................67*
  Npt....................................................................................13*
  motobike....................................................................................59*
  ditimbachthu....................................................................................12* 37*
  hoanghonxanh....................................................................................97* 59*
  kemngot....................................................................................96**
  Cuonghely....................................................................................91*
  vinamilk....................................................................................88*
  alololo....................................................................................00*
  songque38....................................................................................88*
  lodelk....................................................................................09*
  numoneyee....................................................................................35*
  yeusohoc....................................................................................59*
  SoiLoto....................................................................................88*
  emtapdanhlo....................................................................................00*
  Cucvang....................................................................................12*
  baycaobayxa....................................................................................17*
  tuankhang1980....................................................................................17*
  kirito....................................................................................09* 19*
  Thanhcong2525....................................................................................35*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @shopeone : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Minhxyx : Chốt 9 số có 54 thưởng 11111 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 18 số có 54 thưởng 5555 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 12 số có 54 thưởng 8333 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.


  NICK- 25/07 - - 26/07 -
  HoaHeoTan_8708 80 18 81 28 82 78 87 23 32 58 85 68 86 37 73 49 94 44 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 55 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  thuhuyengirl03 04 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 28 3040 42 44 45 48 50 53 54 57 60 62 63 66 68 72 75 77 78 80 84
  anquanhnam.................22 24 27 28 29 31 38 40 42 45 46 47 48 51 54 64 68 72 74 81
  chidanh1con.................50 52 16 54 55 10 56 57 09 61 63 07 64 65 05 66 69 02 70 72
  buihung88.................52 54 57 58 59 63 64 67 68
  shopeone.................41 18 44 45 17 46 47 14 48 49 12 50 53 11 54
  vhg123.................04 09 17 23 26 28 31 35 37 38 40 42 43 45 46 47 49 51 54 55
  NetCaFe.................04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Minhxyx.................78 87 14 41 55 66 91 45 54
  girlcity.................39 47 48 38 51 52 37 53 54 35 55 56 29 57 65 28 70 71 27 72
  baoanhthu.................50 29 52 53 27 54 56 25 58 59 23 63 65 17 67 69 13 70
  baycaobayxa.................57 71 55 72 54 73 53 74 52 75 51 77 50 78 49 79 48 80 47 81
  anhQuanday.................37 38 40 43 45 46 47 49 54 58 59
  hung83.................35 36 27 37 40 26 42 44 25 45 46 24 47 50 22 52 54 20 55 56
  lienquan2019.................46 48 49 50 54 55 58 59 60 62 64 66
  lodelk.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  minhlonghn.................33 34 35 36 37 39 42 43 44 45 46 48 53 54 60 61 62 63 64 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/07/2020 at 21:26:44)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 79* 54* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* 77* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 90* 91* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 54* 35* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 54* 50* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 91* 89* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* 48* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* 38* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 55* 68* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 91* 79* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 38* 83* 91* thưởng 18000 xu.
  @Thanhcong2525 : trúng loto 90* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* 36** thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 54* thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 83* 38* 99* thưởng 27000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 50* 54* thưởng 30000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* 42* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* 38* thưởng 18000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 67* 91* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 68* 96* thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 36** thưởng 30000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 38* 48* thưởng 40000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 43* 50* thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 91* thưởng 27000 xu.
   
 9. NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**48*59*91*
  chot10trung1............41*19*38* 83*61*97*54*40*43* 50*
  nonanoni............................................................54**54*40*38* 48*
  Hoalanrung............................................................29* 97*22* 68*17*14*
  thuyanh29............................................................52** 25*99*35*96*
  anhQuanday............................................................05*04*97*38*
  XS360............................................................69*54*97*89*
  locroitrungdau........................................................................59*88*83* 38* 99*
  baoanhthu........................................................................54* 68*59*50* 54*
  ViettelDaily........................................................................47* 80*00*43*
  bachthu3nhay........................................................................40* 04*40*50*
  HoangMinhTu........................................................................25*17*79*
  soiroichot........................................................................98*98* 40*99* 42*
  MRNam86........................................................................98* 85*91*91*
  xosoxmien........................................................................99*40*83* 38*
  DamVinhHung........................................................................07* 10*19*67* 91*
  chosau18h........................................................................79*96** 97*68* 96*
  huyenhuyen........................................................................65*60*96*
  danv411........................................................................59*19* 91*36**
  visaolaithe........................................................................54* 55*37*14*
  binbinhn........................................................................47*54*54*
  babylove........................................................................47*09*50*
  antamwin........................................................................68*59*50*
  zozozo....................................................................................37*38* 83* 91*
  Thanhcong2525....................................................................................35*90*
  Thuminh....................................................................................19* 91*91*
  luonluontop1....................................................................................59*25*
  adayroihihi....................................................................................00* 12*25*
  toilatoi7x....................................................................................35*67*
  happyday....................................................................................17*83*
  hatay88....................................................................................67*99* 36**
  Npt....................................................................................13*49*
  ditimbachthu....................................................................................12* 37*14*
  motobike....................................................................................59*42*
  giaosuxoay....................................................................................91* 19* 00*14*
  kemngot....................................................................................96**96*
  Cuonghely....................................................................................91*42*
  alololo....................................................................................00*55*
  songque38....................................................................................88*06*
  lodelk....................................................................................09*42*
  niemvuisohoc....................................................................................60* 88*54*
  Cucvang....................................................................................12*14*
  tuankhang1980....................................................................................17*14*
  xoay....................................................................................35* 53*54*
  kirito....................................................................................09* 19*67*
  bababyby................................................................................................79* 54*
  thichchotso................................................................................................67* 77*
  quochuy92................................................................................................25*
  mo3cang................................................................................................25*
  Xyz18................................................................................................38* 83*
  DINHMINHSON................................................................................................90* 91*
  vietkieudanhlo................................................................................................96*
  vaobothoi................................................................................................38*
  vungtroisohoc................................................................................................77*
  tengteng................................................................................................68*
  Cauamhanoi................................................................................................50*
  Ronaldo7................................................................................................42*
  cuunon................................................................................................42*
  hyvongwin................................................................................................77*
  quangninh279................................................................................................36**
  dieuanh96................................................................................................54* 35*
  hoisohoc................................................................................................14*
  langthangtimso................................................................................................42*
  vuanh886................................................................................................96*
  sohochaylam................................................................................................38* 83*
  bietphailamsaoday................................................................................................54* 50*
  Uyennhi2019................................................................................................06*
  nhat_chi_mai................................................................................................50*
  thanlo3388................................................................................................42*
  NetCaFe................................................................................................43*
  NgocNgoc................................................................................................50*
  AnBao................................................................................................25*
  bacang................................................................................................91* 89*
  minhquang2016................................................................................................01*
  anhnumberone................................................................................................55* 48*
  mrpts................................................................................................14*
  khongsothua................................................................................................42*
  mytamido................................................................................................91*
  shopeone................................................................................................96*
  loveyouloveyou................................................................................................77* 38*
  muahe2019................................................................................................55* 68*
  Covid19................................................................................................91* 79*
  timlo2nhay................................................................................................48*
  danvietanhhung................................................................................................96*
  thienduong01................................................................................................91*
  ptsmr................................................................................................68*
  tuandjgj................................................................................................67*
  TrangTP................................................................................................68*
  Minhxyx................................................................................................42*
  Dodonguyen................................................................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @sohochaylam : Chốt 14 số có 31 thưởng 7142 xu.
  @anhnumberone : Chốt 16 số có 31 thưởng 6250 xu.
  @songque38 : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 10 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 15 số có 31 thưởng 6666 xu.
  @Cuonghely : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 18 số có 31 thưởng 5555 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 18 số có 31 thưởng 5555 xu.
  @Thanhcong2525 : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 31 thưởng 5882 xu.
  @muahe2019 : Chốt 19 số có 31 thưởng 5263 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 15 số có 31 thưởng 6666 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 31 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 31 thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 10 số có 31 thưởng 20000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 31 thưởng 14285 xu.


  NICK- 26/07 - - 27/07 -
  NetCaFe04 14 24 34 44 54 64 74 84 94 03 13 23 33 43 53 63 73 83 9330 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 88 43 53 63 73 83 93
  minhlonghn33 34 35 36 37 39 42 43 44 45 46 48 53 54 60 61 62 63 64 6616 17 20 21 22 23 25 26 31 32
  anhQuanday37 38 40 43 45 46 47 49 54 58 5952 86 45 43 89 40 36 90 34 31 91 29 28 92
  sohochaylam.................81 36 35 82 33 32 83 31 28 85 27 26 86 25
  anhnumberone.................46 43 73 41 40 74 39 38 75 37 34 76 32 31 77 30
  songque38.................72 45 43 75 41 40 78 39 36 81 34 32 84 31 30 85 27 25 86
  mytamido.................47 46 72 45 44 73 43 40 74 38 37 80 36 35 81 34 31 82 30 29
  tinhtuoisang.................11 14 16 20 22 25 28 31 32 34
  ditimbachthu.................17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  bacang.................03 30 13 31 23 32 33 88 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  bachthu3nhay.................02 04 12 14 22 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  Cuonghely.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 11 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  Npt.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  TLong888.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 20
  kiep_lo_de.................27 35 20 80 81 50 40 31 71 15 90 83 84 22 77 79 94 21
  Thanhcong2525.................26 30 31 35 39 40 46 56 57 71 72 73 78 81 82 84 93 94 96
  kemngot.................18 19 21 22 24 26 27 28 31 36 40 42 44 45 46 49 51 54 60 62
  yeusohoc.................63 50 38 64 37 36 66 34 33 67 31 30 68 18 17 90 16 14 91 13
  giacatgia.................31 33 36 37 39 40 42 45 46 48 51 54 55 57 59 60 63
  muahe2019.................96 97 98 99 04 05 13 14 22 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  timlo2nhay.................01 02 04 08 10 11 12 14 17 20 21 22 29 30 31
  thichchotso.................11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 27 30 31 32 33 34 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : trúng loto 11* 32* thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 16* 23* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 92** 28* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 51** 52* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 92** thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 16* 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07** thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 92** thưởng 20000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 28* 82** thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92** 51** thưởng 24000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 52* 53* thưởng 30000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 51** thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @soiroichot : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 99* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 59* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @thuyanh29 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 16* thưởng 30000 xu.


  NICK- 19/07 - - 20/07 - - 21/07 - - 22/07 - - 23/07 - - 24/07 - - 25/07 - - 26/07 - - 27/07 - - 28/07 -
  HaiNam9269*06*33* 88* 92**15*21*25* 52**48*59*91*16*
  thuyanh29............................................................52** 25*99*35*96*34*
  soiroichot........................................................................98*98* 40*99* 42*98*
  bachthu3nhay........................................................................40* 04*40*50*05*
  MRNam86........................................................................98* 85*91*91*99*
  binbinhn........................................................................47*54*54*34*
  huyenhuyen........................................................................65*60*96*59*
  danv411........................................................................59*19* 91*36**16*
  Npt....................................................................................13*49*52* 53*
  adayroihihi....................................................................................00* 12*25*11*
  toilatoi7x....................................................................................35*67*34*
  luonluontop1....................................................................................59*25*45*
  happyday....................................................................................17*83*51**
  songque38....................................................................................88*06*33*
  Cuonghely....................................................................................91*42*33*
  tuankhang1980....................................................................................17*14*11*
  tengteng................................................................................................68*51**
  Ronaldo7................................................................................................42*52*
  vietkieudanhlo................................................................................................96*59*
  bietphailamsaoday................................................................................................54* 50*52*
  Cauamhanoi................................................................................................50*07**
  langthangtimso................................................................................................42*99*
  sohochaylam................................................................................................38* 83*34*
  NgocNgoc................................................................................................50*92**
  minhquang2016................................................................................................01*07**
  mrpts................................................................................................14*92**
  nhat_chi_mai................................................................................................50*28* 82**
  Uyennhi2019................................................................................................06*34*
  shopeone................................................................................................96*92** 51**
  loveyouloveyou................................................................................................77* 38*92**
  Covid19................................................................................................91* 79*05*
  timlo2nhay................................................................................................48*82**
  danvietanhhung................................................................................................96*11*
  thienduong01................................................................................................91*34*
  ptsmr................................................................................................68*16*
  tuandjgj................................................................................................67*33*
  chidanh1con............................................................................................................11* 32*
  xauzai88............................................................................................................16* 23*
  chuoi............................................................................................................92** 28*
  haiyen1295............................................................................................................51**
  girlcity............................................................................................................51**
  anquanhnam............................................................................................................05*
  hoanghonxanh............................................................................................................98*
  vhg123............................................................................................................05*
  CatLinhHD............................................................................................................51**
  chutheanh............................................................................................................51** 52*
  tinhtuoisang............................................................................................................34*
  vinamilk............................................................................................................16*
  TLong888............................................................................................................92**
  hoahuong............................................................................................................59*
  saptrungtoroi............................................................................................................33*
  HoaHeoTan_87............................................................................................................07**
  chinh1689482997............................................................................................................16* 99*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : Chốt 15 số có 82 thưởng 6666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 9 số có 82 thưởng 11111 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 82 thưởng 6666 xu.
  @soiroichot : Chốt 12 số có 82 thưởng 8333 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 14 số có 82 thưởng 7142 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 14 số có 82 thưởng 7142 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @hoisohoc : Chốt 18 số có 82 thưởng 5555 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 9 số có 82 thưởng 11111 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 13 số có 82 thưởng 7692 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhnumberone : Chốt 10 số có 82 thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 12 số có 82 thưởng 16666 xu.
  @mytamido : Chốt 17 số có 82 thưởng 11764 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 82 thưởng 14285 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/07 - - 28/07 -
  anhnumberone46 43 73 41 40 74 39 38 75 37 34 76 32 31 77 3077 78 79 80 82 86 87 92 96 97
  ditimbachthu17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3782 83 85 86 88 89 92 93 94 95 97 98
  mytamido47 46 72 45 44 73 43 40 74 38 37 80 36 35 81 34 31 82 30 2932 38 64 65 66 69 71 74 78 80 82 83 84 87 91 92 96
  yeusohoc63 50 38 64 37 36 66 34 33 67 31 30 68 18 17 90 16 14 91 1376 78 80 82 84 86 87 89 90 91 92 93 96 98
  kemngot18 19 21 22 24 26 27 28 31 36 40 42 44 45 46 49 51 54 60 6268 69 72 77 79 82 87 89 92 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  mo3cang.................71 72 73 74 80 82 83 84 89 91 92 93 94 98 99
  thuhuyengirl.................19 21 22 23 26 28 29 30 31 73 74 76 77 78 82 83 86 87 91 92
  giaosuxoay.................82 84 85 89 91 93 94 96 98
  lienquan2019.................73 77 78 79 80 82 86 87 89 90 91 95 96 97 99
  soiroichot.................76 77 79 80 82 83 86 88 91 92 97 99
  baoanhthu.................47 48 49 52 57 58 60 67 70 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85
  baycaobayxa.................77 78 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 97 98 00 04 05 06 07 08
  hung83.................74 75 77 80 82 84 89 90 91 92 93 95 98 99
  khongsothua.................41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 56 62 66 72 76 80 81 82 83 84
  Thuminh.................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  chinh1689482997.................19 91 28 82 18 81 39 93 00 37 73 46 64 55
  huyenhuyen.................78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 94 96 00 01 02 03 04
  quocanhht.................66 68 80 81 82 83 85 86 88 90 91 92 93 95 96 98
  babylove.................42 43 44 45 46 47 48 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 80 81 82
  chosau18h.................36 62 63 64 65 66 67 69 72 74 76 82 84 92 94 96
  hoisohoc.................46 49 51 53 54 55 58 60 63 64 73 80 81 82 85 88 90 94
  HUYEN6879.................76 62 56 80 55 81 52 49 82 48 47 83 46 84 45 44 85 43 42 86
  niemvuisohoc.................79 81 82 84 89 91 92 94 99
  numoneyee.................71 70 69 78 68 61 79 60 80 59 51 81 50 41 82 40 83 38 31 86
  quochuy92.................36 37 38 39 42 52 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
  tuankhang1980.................70 72 75 81 82 84 86 90 91 95 96
  thuyanh29.................56 57 58 59 62 64 68 69 72 74 78 79 82 84 88 89 92 94 98 99
  Uyennhi2019.................78 81 82 84 85 87 89 91 92 94 95 98 99
  visaolaithe.................06 07 09 30 32 33 34 35 36 37 82 83 84 85 86 87 89 90 92 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này