PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @antamwin : trúng loto 55** 95* thưởng 15000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34* 77* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 86*** 54* thưởng 20000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 64*** thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 64*** thưởng 15000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 64*** thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 86*** thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 69* 80* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 64*** 21* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 55** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 86*** thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 86*** thưởng 9000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 64*** thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 72* 77* thưởng 20000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 55** thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 07* 64*** thưởng 24000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 64*** thưởng 30000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 55** thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 64*** thưởng 45000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 64*** thưởng 27000 xu.
  @happyday : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 76* 69* thưởng 40000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 12* 21* thưởng 24000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 12* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @kirito : trúng loto 07* thưởng 12000 xu.


  NICK- 07/07 - - 08/07 - - 09/07 - - 10/07 -
  HoangMinhTu17* 60*15*91*76* 69*
  Covid1984*77*89*12*
  HaiNam9216*15* 77*17* 71* 91*12* 21*
  loveyouloveyou77* 22*00* 55*42*12*
  chuoi30** 03*37* 36*23*69*
  vinamilk22*37*21*69*
  kirito82*53*91* 90*07*
  giacatgia............12*42*64***
  Giacatlo102............53*75*64***
  happyday............36*77*80*
  minhquang2016........................21*72* 77*
  Xyz18........................75*55**
  MRNam86........................89* 47**07* 64***
  chot10trung1........................97*77*
  hoanghonxanh........................89*64***
  HUYEN6879........................89* 42*07*
  chosau18h........................42*80*
  kyniemxua........................77* 16*55**
  lode2019........................91*34*
  hung83........................89*71*
  antamwin....................................55** 95*
  giahuy912....................................34* 77*
  songque38....................................86*** 54*
  DINHMINHSON....................................64***
  lienquan2019....................................64***
  ViettelDaily....................................64***
  vaobothoi....................................21*
  buihung88....................................69*
  emtapdanhlo....................................69*
  baycaobayxa....................................59*
  thanlo3388....................................71*
  mo3cang....................................76*
  soiroichot....................................86***
  vhg123....................................12*
  muahe2019....................................21* 12*
  thienduong01....................................69* 80*
  N_A_T....................................54*
  yeusohoc....................................69*
  bachthu3nhay....................................34*
  anhQuanday....................................71*
  khongsothua....................................64*** 21*
  girlcity....................................21*
  giaosuxoay....................................34*
  Npt....................................07*
  saptrungtoroi....................................80*
  sohochaylam....................................22*
  Cauamhanoi....................................69*
  niemvuisohoc....................................21*
  thuyanh29....................................55**
  minhlonghn....................................12* 21*
  minhdiep....................................86***
  quochuy92....................................86***
  Minhxyx....................................64***  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chidanh1con : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 14 số có 69 thưởng 7142 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @shopeone : Chốt 6 số có 69 thưởng 16666 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 69 thưởng 5263 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 16 số có 69 thưởng 12500 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 12 số có 69 thưởng 16666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 17 số có 69 thưởng 11764 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 69 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 69 thưởng 15000 xu.


  NICK- 08/07 - - 09/07 - - 10/07 -
  vaobothoi12 15 16 20 61 65 67 70 74 76 79 83 85 88 89 92 94 97 9817 19 20 25 26 28 30 34 64 65 70 71 73 75 80 82 85 89 90 9110 13 14 18 19 28 29 31 36 38 64 65 68 69 78 81 82 83 86 87
  AnBao.................77 76 75 74 73 72 71 91 70 69 62 61 59 58 57 56 55 54 53 5260 61 63 64 65 66 67 69 90 91 93 94 95 96 97 99
  CatLinhHD.................63 64 66 67 68 72 73 75 76 77 81 86 90 91 9327 68 69 70 71 26 72 73 74 76 25 77
  bietphailamsaoday.................64 65 66 67 68 69 71 72 73 81 82 83 91 92 9301 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 20 66 67 68 69 70 73
  kyniemxua.................45 46 48 49 60 79 80 81 82 84 85 86 88 90 91 93 94 95 97 9960 61 62 69 70 71 78 79 80 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  antamwin.................56 61 62 63 65 69 71 72 74 75 78 81 82 83 85 87 90 91 92 9592 87 85 84 83 82 93 80 79 78 76 69 94 67 66 65 64 62 61 96
  bababyby.................87 89 90 91 93 94 96 97 9946 48 49 60 61 63 64 66 67 68 69 70 72 73 75 76 77
  dongkhanh1994.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9909 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  chidanh1con..................................43 45 50 52 54 61 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  MRNam86..................................43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 64 65 66 67 68 69 80 82
  baoanhthu..................................43 44 45 46 47 60 61 62 63 64 65 69 70 71
  danv411..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 22 33 44 55 66 77 88 99 69
  ptsmr..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  tuankhang1980..................................62 64 65 66 67 69 70 74 75 76 77 79 80 82 84 85 86 87 89 92
  yeusohoc..................................64 67 69 71 73 76 78 80 82 85 87 91 94 96 99 00 01 02 03 04
  motobike..................................51 52 57 61 62 69 71 72 78 79
  shopeone..................................69 80 82 83 85 86
  Cauamhanoi..................................43 46 48 09 49 50 53 56 08 58 59 60 63 06 66 68 69 70 03
  girlcity..................................61 64 65 66 67 68 69 70 71 74 75 76 77 78 79 80 81 84 85 86
  loveyouloveyou..................................29 10 36 38 39 41 09 48 50 51 56 08 60 61 62 63 07 65 66 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @tengteng : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 18* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 41* 56* thưởng 6000 xu.
  @hitman : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @giaosuTom : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* 74* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 48* 49* thưởng 12000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 04* 48* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* 45* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 48* 36* thưởng 24000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 16* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 26* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @kirito : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.


  NICK- 07/07 - - 08/07 - - 09/07 - - 10/07 - - 11/07 -
  Covid1984*77*89*12*86*
  HoangMinhTu17* 60*15*91*76* 69*16*
  chuoi30** 03*37* 36*23*69*26*
  vinamilk22*37*21*69*17*
  kirito82*53*91* 90*07*62*
  giacatgia............12*42*64***86*
  Giacatlo102............53*75*64***48* 36*
  happyday............36*77*80*16*
  MRNam86........................89* 47**07* 64***45*
  chosau18h........................42*80*48*
  kyniemxua........................77* 16*55**19*
  hung83........................89*71*86*
  DINHMINHSON....................................64***48*
  lienquan2019....................................64***17*
  vaobothoi....................................21*86* 74*
  ViettelDaily....................................64***36*
  emtapdanhlo....................................69*74*
  mo3cang....................................76*19*
  buihung88....................................69*04*
  muahe2019....................................21* 12*45*
  baycaobayxa....................................59*04*
  thanlo3388....................................71*48* 49*
  N_A_T....................................54*04* 48*
  antamwin....................................55** 95*88*
  thienduong01....................................69* 80*86*
  yeusohoc....................................69*04*
  soiroichot....................................86***88*
  bachthu3nhay....................................34*04*
  khongsothua....................................64*** 21*48*
  giaosuxoay....................................34*88*
  anhQuanday....................................71*04* 45*
  sohochaylam....................................22*88*
  saptrungtoroi....................................80*97*
  niemvuisohoc....................................21*62*
  Cauamhanoi....................................69*48*
  tengteng................................................35*
  quangninh279................................................19*
  luonluontop1................................................17*
  hoisohoc................................................48*
  baoanhthu................................................74*
  tinhtuoisang................................................88*
  danhnhothoi................................................36*
  tuandjgj................................................41*
  vietkieudanhlo................................................45*
  chutheanh................................................86*
  ductrinh................................................86*
  binbinhn................................................16*
  vuanh886................................................19*
  nhat_chi_mai................................................17*
  anhnumberone................................................04*
  Thuminh................................................16*
  thuhuyengirl................................................35*
  Axz23................................................16*
  Ronaldo7................................................97*
  babylove................................................04*
  mrpts................................................18*
  kocannoinhieu................................................16*
  quocanhht................................................41*
  cuunon................................................48*
  adayroihihi................................................86*
  hyvongwin................................................45*
  Uyennhi2019................................................35*
  timlo2nhay................................................74*
  NOT_GOOD................................................41* 56*
  hitman................................................04*
  giaosuTom................................................74*
  SoiLoto................................................17*
  giangmobile................................................09*
  NgocNgoc................................................49*
  DamVinhHung................................................09*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 16 số có 16 thưởng 6250 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @anquanhnam : Chốt 9 số có 16 thưởng 11111 xu.
  @tengteng : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @antamwin : Chốt 20 số có 16 thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/07 - - 10/07 - - 11/07 -
  antamwin56 61 62 63 65 69 71 72 74 75 78 81 82 83 85 87 90 91 92 9592 87 85 84 83 82 93 80 79 78 76 69 94 67 66 65 64 62 61 9603 05 06 07 08 12 14 15 16 17 19 21 23 24 64 67 69 80 82 85
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 22 33 44 55 66 77 88 99 6910 21 12 13 14 15 16 17 18 19 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  adayroihihi..................................16 20 23 24 25 27 32 33 34 36 39 41 42 43 45 48 50 52 54 57
  buihung88..................................15 16 18 22 23 24 25
  Npt..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  quangninh279..................................04 07 08 09 10 12 13 16 17 18 30 31 34 35 36 38 40 43 44 45
  timlo2nhay..................................41 77 29 28 78 27 26 79 22 21 19 81 18 17 82 16
  chinh1689482997..................................16 61 67 76 21 12 17 71 74 47 07 14 41 62 26 23 46 64
  anquanhnam..................................11 15 16 17 18 19 20 24 25
  tengteng..................................31 19 91 18 16 93 14
  chutichhoidong..................................06 08 10 11 12 13 15 16 18 30 31 32 33 35 36 38 40 41 42 43
  bacang..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  Hoalanrung..................................15 16 18 30 31 33 34 36 38 39 40
  hoisohoc..................................77 78 79 84 86 89 94 96 99 04 06 09 14 16 19 24 26 29 30 31
  langthangtimso..................................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  lienquan2019..................................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 27 73 79 81 82 88 90 91
  minhlonghn..................................11 12 15 16 17 18 20
  TLong888..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 12 13 14 15 16 17 18 19 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 00* 11* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 68* 76* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 15** 17* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 62* 76* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 60* 37* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 15** 68* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Xuanduy1999 : trúng loto 15** thưởng 10000 xu.
  @Mshoangha : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 68* 71* 17* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* 79* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 76* 60* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 15** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* 71* thưởng 12000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 24** 42* thưởng 18000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* 71* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 08** thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 17* 71* thưởng 18000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 17* 71* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 76* 00* thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 15** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 11* 60* thưởng 30000 xu.
  @happyday : trúng loto 65* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.


  NICK- 07/07 - - 08/07 - - 09/07 - - 10/07 - - 11/07 - - 12/07 -
  vinamilk22*37*21*69*17*37*
  giacatgia............12*42*64***86*11* 60*
  happyday............36*77*80*16*65*
  MRNam86........................89* 47**07* 64***45*60*
  chosau18h........................42*80*48*00*
  kyniemxua........................77* 16*55**19*17*
  hung83........................89*71*86*15**
  lienquan2019....................................64***17*17* 71*
  vaobothoi....................................21*86* 74*60*
  mo3cang....................................76*19*68*
  bachthu3nhay....................................34*04*30*
  N_A_T....................................54*04* 48*24**
  antamwin....................................55** 95*88*65*
  khongsothua....................................64*** 21*48*17* 71*
  giaosuxoay....................................34*88*92*
  saptrungtoroi....................................80*97*76* 00*
  sohochaylam....................................22*88*92*
  Cauamhanoi....................................69*48*42*
  cuunon................................................48*68* 71* 17*
  hyvongwin................................................45*71* 79*
  hoisohoc................................................48*65*
  luonluontop1................................................17*76* 60*
  baoanhthu................................................74*15**
  tinhtuoisang................................................88*17* 71*
  danhnhothoi................................................36*37*
  tuandjgj................................................41*30*
  vietkieudanhlo................................................45*24** 42*
  nhat_chi_mai................................................17*60*
  chutheanh................................................86*11* 71*
  anhnumberone................................................04*92*
  Thuminh................................................16*08**
  kocannoinhieu................................................16*68*
  Uyennhi2019................................................35*00*
  NOT_GOOD................................................41* 56*76*
  giangmobile................................................09*11*
  DamVinhHung................................................09*30*
  Xyz18............................................................00* 11*
  vungtroisohoc............................................................68* 76*
  ptsmr............................................................68*
  kemngot............................................................42*
  lodelk............................................................15** 17*
  mytamido............................................................71*
  chot10trung1............................................................42*
  giahuy912............................................................00*
  motobike............................................................48*
  HUYEN6879............................................................76*
  Cucvang............................................................15**
  NetCaFe............................................................11*
  hoahuong............................................................62* 76*
  TLong888............................................................30*
  girlcity............................................................68*
  xosoxmien............................................................60* 37*
  visaolaithe............................................................17* 71*
  thichchotso............................................................76*
  dieuanh96............................................................68*
  TTPL7986............................................................79*
  anquanhnam............................................................68*
  Cuonghely............................................................30*
  alololo............................................................79*
  huyenhuyen............................................................15**
  locroitrungdau............................................................92*
  kiep_lo_de............................................................90*
  langthangtimso............................................................76*
  quochuy92............................................................15** 68*
  danv411............................................................60*
  zozozo............................................................92*
  Minhxyx............................................................37*
  Xuanduy1999............................................................15**
  Mshoangha............................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 13 số có 90 thưởng 7692 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 13 số có 90 thưởng 7692 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 8 số có 90 thưởng 12500 xu.
  @yeusohoc : Chốt 7 số có 90 thưởng 14285 xu.
  @chosau18h : Chốt 11 số có 90 thưởng 9090 xu.
  @shopeone : Chốt 7 số có 90 thưởng 14285 xu.
  @Maimeconso : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : Chốt 16 số có 90 thưởng 6250 xu.
  @giangmobile : Chốt 7 số có 90 thưởng 14285 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 90 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 19 số có 90 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 90 thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 11 số có 90 thưởng 18181 xu.


  NICK- 11/07 - - 12/07 -
  quangninh27904 07 08 09 10 12 13 16 17 18 30 31 34 35 36 38 40 43 44 4578 80 81 87 90 93 02 04 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 20 22
  langthangtimso09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1977 78 79 80 81 82 89 90 91 92 99
  vaobothoi.................63 69 70 71 72 78 80 81 87 89 90 96 98 99 05 07 08 09 14 16
  baoanhthu.................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kiep_lo_de.................11 14 44 70 46 78 93 42 57 86 10 50 90
  vungtroisohoc.................89 90 91 92 96 97 98 99
  yeusohoc.................87 88 89 90 92 93 98
  chosau18h.................85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  shopeone.................88 90 93 95 96 97 98
  Maimeconso.................04 05 09 40 45 50 54 55 59 90 95 00 11 22 33 44 66 77 88 99
  Cuonghely.................59 95 04 40 09 90 45 54 03 30 08 80 35 53 58 85
  giangmobile.................88 89 90 93 95 96 97
  hoanghonxanh.................97 94 91 90 89 85 80 79 70 64 60 58 55 54 98 53 52 51 49 46
  hung83.................86 90 92 94 95 96 99 01 03 04 05 08 09 10 12 13 14 17 18 21
  kemngot.................85 86 87 88 89 90 92 95 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  vietkieudanhlo.................11 12 13 14 69 74 79 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  XS360.................53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 66 70 71 73 76 80 81 83 86 90
  zozozo.................43 44 45 48 61 62 63 66 69 80 81 84 87 89 90 93 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 19* 04* 40* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* 84* 48* thưởng 9000 xu.
  @xoay : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 04* 40* 06* thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 00** thưởng 6000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 19* 40* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @hitman : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 06* 56* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* 09* 47* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 00** thưởng 20000 xu.
  @lodelk : trúng loto 90** thưởng 12000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 43* 83* thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 06* 83* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 33* 83* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 47* 83* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 19* 43* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 43* 40* thưởng 18000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 80* thưởng 20000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 00** thưởng 40000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 15* 33* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @vinamilk : trúng loto 07* thưởng 21000 xu.


  NICK- 07/07 - - 08/07 - - 09/07 - - 10/07 - - 11/07 - - 12/07 - - 13/07 -
  vinamilk22*37*21*69*17*37*07*
  MRNam86........................89* 47**07* 64***45*60*15* 33*
  vaobothoi....................................21*86* 74*60*33*
  bachthu3nhay....................................34*04*30*80*
  N_A_T....................................54*04* 48*24**83*
  giaosuxoay....................................34*88*92*83*
  khongsothua....................................64*** 21*48*17* 71*00**
  Cauamhanoi....................................69*48*42*15*
  tinhtuoisang................................................88*17* 71*33*
  vietkieudanhlo................................................45*24** 42*19* 43*
  kocannoinhieu................................................16*68*43* 40*
  NOT_GOOD................................................41* 56*76*33*
  giangmobile................................................09*11*47*
  DamVinhHung................................................09*30*93*
  kiep_lo_de............................................................90*08* 09* 47*
  kemngot............................................................42*00**
  lodelk............................................................15** 17*90**
  Xyz18............................................................00* 11*33*
  giahuy912............................................................00*43* 83*
  motobike............................................................48*09*
  HUYEN6879............................................................76*33*
  NetCaFe............................................................11*06* 83*
  girlcity............................................................68*33*
  thichchotso............................................................76*33* 83*
  anquanhnam............................................................68*20*
  Cuonghely............................................................30*40*
  locroitrungdau............................................................92*47* 83*
  bietphailamsaoday........................................................................19* 04* 40*
  thuyanh29........................................................................19* 84* 48*
  xoay........................................................................07*
  DonaldTrump45........................................................................04* 40* 06*
  DINHMINHSON........................................................................80*
  quangninh279........................................................................06*
  tengteng........................................................................06*
  ViettelDaily........................................................................33*
  hoanghonxanh........................................................................80*
  HaiNam92........................................................................00**
  Giacatlo102........................................................................83*
  buihung88........................................................................48*
  vhg123........................................................................15*
  songque38........................................................................15*
  danhlolayvo........................................................................33*
  yeusohoc........................................................................20*
  binbinhn........................................................................80*
  vuanh886........................................................................40*
  haiyen1295........................................................................33*
  Npt........................................................................56*
  hatay88........................................................................04* 40*
  mrpts........................................................................28*
  chidanh1con........................................................................33*
  chutichhoidong........................................................................43*
  quocanhht........................................................................43*
  minhlonghn........................................................................19* 40*
  minhquang2016........................................................................87*
  babylove........................................................................15*
  adayroihihi........................................................................20*
  chinh1689482997........................................................................40*
  hitman........................................................................56*
  TrangTP........................................................................80*
  SoiLoto........................................................................06* 56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 11 số có 08 thưởng 9090 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Xuanduy1999 : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 08 thưởng 5882 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 7 số có 08 thưởng 14285 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @nonanoni : Chốt 10 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 6 số có 08 thưởng 16666 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kiep_lo_de : Chốt 19 số có 08 thưởng 10526 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 08 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 12 số có 08 thưởng 25000 xu.


  NICK- 11/07 - - 12/07 - - 13/07 -
  quangninh27904 07 08 09 10 12 13 16 17 18 30 31 34 35 36 38 40 43 44 4578 80 81 87 90 93 02 04 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 20 2285 26 86 25 88 24 22 89 21 92 20 08
  kiep_lo_de.................11 14 44 70 46 78 93 42 57 86 10 50 9007 86 74 53 42 21 25 46 67 78 94 39 71 46 10 81 08 09 47
  baoanhthu.................87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9979 87 88 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 17 18 27 28 37
  antamwin..................................08 20 21 23 26 28 41 44 46 48 49
  CatLinhHD..................................01 03 06 08 10 12 15 16 17 19 21 26 28 29 30 73 76 79 80 82
  adayroihihi..................................02 03 07 08 09 10 11 12 16 17 18 20 21 25 26 27 29 30 34 35
  Xuanduy1999..................................60 80 97 79 88 06 15 51 24 42 33 65 56 08 11 20 39 93 48
  chinh1689482997..................................02 03 05 08 06 12 21 25 01 10 30 39 93 51 81 41 87
  anquanhnam..................................06 07 08 09 11 12 13 15 18 76 77 79 81 82 84 85 86 88 90 91
  Hoalanrung..................................08 09 15 17 19 20 21
  loveyouloveyou..................................88 91 94 95 03 04 06 08 12 13 15 17 19 21 24 26 28 30 31
  nonanoni..................................07 08 09 10 11 13 14 15 17 18
  alololo..................................86 88 94 95 97 99 03 04 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  giahuy912..................................00 03 05 06 07 08 09 41 42 43 44 45 46 49 60 61 62 63 64 67
  lienquan2019..................................84 86 90 91 92 94 95 99 00 02 04 08 09 12 13 14 17 18 19 22
  ViettelDaily..................................02 05 06 07 08 12 15 16 17 18 22 24 25 26 28 71 72 75 78 79
  babylove..................................78 79 81 82 83 84 88 89 91 92 93 96 98 99 01 02 06 08 09 11
  chutheanh..................................29 92 24 42 27 72 08 80 03 30 22 77 74 47 79 97 53 35 58 85
  ditimbachthu..................................84 87 88 89 00 01 02 05 06 07 08 09 41 42 43 44 45 46 47
  HaiNam92..................................86 88 91 92 93 94 96 98 01 02 03 04 06 08 21 22 23 24 26 28
  lode2019..................................03 04 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 20 74 75 76 77 79 80 83
  muahe2019..................................02 04 06 07 08 09 21 22 24 26 27 28 29 31 32 34 36 37 38 39
  mytamido..................................00 02 05 06 07 08
  thuhuyengirl..................................00 03 07 08 10 13 17 18 20 23 27 28 30 33 37 63 67 68 70 73
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacang : trúng loto 26* 62* 28* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 39** 88* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41*** thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 82* 88* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 89* 88* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 39** 17* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 39** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 41*** thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 16* 61* thưởng 20000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 61* 16* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 16* 61* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 73* 17* thưởng 40000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16* 61* thưởng 24000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 17* 23* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 61* thưởng 18000 xu.


  NICK- 09/07 - - 10/07 - - 11/07 - - 12/07 - - 13/07 - - 14/07 -
  MRNam8689* 47**07* 64***45*60*15* 33*61*
  bachthu3nhay............34*04*30*80*36*
  kocannoinhieu........................16*68*43* 40*73* 17*
  giangmobile........................09*11*47*16* 61*
  DamVinhHung........................09*30*93*17* 23*
  kemngot....................................42*00**73*
  HUYEN6879....................................76*33*96*
  Xyz18....................................00* 11*33*73*
  thichchotso....................................76*33* 83*89*
  girlcity....................................68*33*73*
  locroitrungdau....................................92*47* 83*96*
  anquanhnam....................................68*20*96*
  quocanhht................................................43*16* 61*
  DINHMINHSON................................................80*89*
  HaiNam92................................................00**82*
  Giacatlo102................................................83*61* 16*
  danhlolayvo................................................33*60*
  buihung88................................................48*17*
  vuanh886................................................40*89*
  vhg123................................................15*39**
  bietphailamsaoday................................................19* 04* 40*61* 16*
  Npt................................................56*36*
  hatay88................................................04* 40*16* 61*
  mrpts................................................28*23*
  babylove................................................15*89*
  chidanh1con................................................33*17*
  DonaldTrump45................................................04* 40* 06*23*
  minhquang2016................................................87*89*
  adayroihihi................................................20*61*
  chinh1689482997................................................40*73*
  bacang............................................................26* 62* 28*
  anhQuanday............................................................39** 88*
  hoisohoc............................................................89*
  giacatgia............................................................41***
  HoangMinhTu............................................................17*
  danhnhothoi............................................................82* 88*
  luonluontop1............................................................88*
  chuoi............................................................89*
  chutheanh............................................................88*
  baoanhthu............................................................17*
  ptsmr............................................................23*
  muahe2019............................................................16*
  soiroichot............................................................20**
  ditimbachthu............................................................89*
  Thuminh............................................................17*
  mytamido............................................................96*
  thanlo3388............................................................89*
  Cucvang............................................................89* 88*
  TLong888............................................................36*
  cuunon............................................................61*
  hoahuong............................................................73*
  sohochaylam............................................................60* 06*
  dieuanh96............................................................16*
  niemvuisohoc............................................................16*
  Ronaldo7............................................................73*
  thuhuyengirl............................................................68*
  lode2019............................................................39** 17*
  nonanoni............................................................39**
  danv411............................................................39**
  cutibatlo............................................................82*
  Uyennhi2019............................................................16*
  numoneyee............................................................06*
  zozozo............................................................16*
  MD2830............................................................41***  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @shopeone : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 12 số có 89 thưởng 8333 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 89 thưởng 50000 xu.
  @NGYENOANET : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @anhnumberone : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @binbinhn : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @thichchotso : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @Giacatlo102 : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 16 số có 89 thưởng 6250 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 89 thưởng 9090 xu.
  @vinamilk : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @Xuanduy1999 : Chốt 6 số có 89 thưởng 33333 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 9 số có 89 thưởng 22222 xu.


  NICK- 13/07 - - 14/07 -
  chinh168948299702 03 05 08 06 12 21 25 01 10 30 39 93 51 81 41 8734 43 48 84 39 93 89 98 18 81 63 36 68 86 69 96 82 62
  Xuanduy199960 80 97 79 88 06 15 51 24 42 33 65 56 08 11 20 39 93 4897 79 70 07 98 89
  ditimbachthu84 87 88 89 00 01 02 05 06 07 08 09 41 42 43 44 45 46 4783 86 87 88 89 95 96 97 98
  shopeone.................70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 83 84 86 87 88 89 90 92 93 95
  danv411.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  bietphailamsaoday.................69 70 71 72 74 75 76 78 79 80 81 82 84 85 86 88 89 90 91 92
  buihung88.................83 84 85 86 87 88 89 93 96 99 02 05 08 10 11 12 13 14 15 16
  chidanh1con.................22 23 25 76 78 79 82 83 85 86 88 89 92 93 95 96 98 99
  XS360.................80 82 83 84 85 89 00 01 02 03 07 08 10 11 12 16 17 19 20 21
  chosau18h.................55 58 59 70 73 76 77 78 79 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 97
  kemngot.................82 84 85 86 87 88 89 93 94 96 97 98
  timlo2nhay.................18 20 24 25 78 79 80 81 84 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99
  minhquang2016.................89 98
  NGYENOANET.................16 61 26 62 46 64 56 65 87 78 49 94 59 95 89 98 02 20
  anhnumberone.................66 67 68 73 75 76 82 84 85 86 88 89 93 95 98 03 06
  binbinhn.................82 83 87 88 89 90 91 92 96 97 98
  thichchotso.................85 86 87 88 89 90 91 92 93
  SoiLoto.................02 20 07 70 57 75 25 52 28 82 29 89 98 16 61 04 40 45 54 09
  giacatgia.................56 57 58 59 63 65 72 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92
  Giacatlo102.................48 84 89 98 28 82 78 87 34 43 39 93 37 73 23 32
  huyenhuyen.................65 66 67 69 82 83 84 85 87 89 91 92 93 94 96 98
  kocannoinhieu.................63 69 70 72 73 76 78 81 82 85 89 90 91
  luonluontop1.................61 70 72 79 81 85 89 90 94 95 97 98 03 04 06 07 09 12 13 15
  N_A_T.................10 30 40 42 47 49 60 72 74 75 79 81 83 85 86 89 90 94 95 97
  tuandjgj.................85 87 88 89 90 92 94 95 97 98 99
  vinamilk.................87 89 90 91 94 95 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vaobothoi : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 47* 61** thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37** 47* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* 61** thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 91* 37** thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 25* 52* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @hitman : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @nguyenmaihai336 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @Ongnoichulo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 43* 34* 37** thưởng 24000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* 04* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 61** thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* 42* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 82* 04* thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 11* 37** thưởng 45000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 01* thưởng 9000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 37** thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 82* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 61** 43* thưởng 60000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 43* 34* thưởng 24000 xu.
  @kemngot : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 37** thưởng 24000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 21000 xu.


  NICK- 09/07 - - 10/07 - - 11/07 - - 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 -
  MRNam8689* 47**07* 64***45*60*15* 33*61*25*
  kocannoinhieu........................16*68*43* 40*73* 17*42*
  giangmobile........................09*11*47*16* 61*41*
  locroitrungdau....................................92*47* 83*96*61** 43*
  HUYEN6879....................................76*33*96*43* 34*
  kemngot....................................42*00**73*02*
  girlcity....................................68*33*73*37**
  thichchotso....................................76*33* 83*89*97*
  anquanhnam....................................68*20*96*00*
  chidanh1con................................................33*17*11* 37**
  DINHMINHSON................................................80*89*01*
  Giacatlo102................................................83*61* 16*97*
  HaiNam92................................................00**82*34*
  danhlolayvo................................................33*60*41*
  vuanh886................................................40*89*37**
  hatay88................................................04* 40*16* 61*82*
  vhg123................................................15*39**00*
  DonaldTrump45................................................04* 40* 06*23*11*
  babylove................................................15*89*04*
  adayroihihi................................................20*61*00*
  sohochaylam............................................................60* 06*43* 34* 37**
  HoangMinhTu............................................................17*91* 04*
  chuoi............................................................89*25* 52*
  soiroichot............................................................20**97*
  thanlo3388............................................................89*99*
  ditimbachthu............................................................89*61**
  Thuminh............................................................17*94*
  mytamido............................................................96*47*
  cuunon............................................................61*97*
  anhQuanday............................................................39** 88*04* 42*
  dieuanh96............................................................16*47*
  Ronaldo7............................................................73*34* 43*
  lode2019............................................................39** 17*02*
  zozozo............................................................16*82* 04*
  numoneyee............................................................06*61**
  MD2830............................................................41***01*
  vaobothoi........................................................................99*
  vinamilk........................................................................37**
  lienquan2019........................................................................47*
  vietkieudanhlo........................................................................47* 61**
  mo3cang........................................................................42*
  happyday........................................................................91*
  giahuy912........................................................................61**
  ViettelDaily........................................................................37** 47*
  tengteng........................................................................04*
  motobike........................................................................25* 61**
  hoanghonxanh........................................................................99*
  songque38........................................................................43* 34*
  chosau18h........................................................................97*
  ductrinh........................................................................94*
  kyniemxua........................................................................42*
  vungtroisohoc........................................................................41*
  baycaobayxa........................................................................91* 37**
  Cauamhanoi........................................................................25* 52*
  anhnumberone........................................................................11*
  binbinhn........................................................................43*
  minhlonghn........................................................................42*
  thuyanh29........................................................................43* 34*
  TTPL7986........................................................................91*
  Hoalanrung........................................................................34*
  huyenhuyen........................................................................42*
  hyvongwin........................................................................91*
  xosoxmien........................................................................47*
  Axz23........................................................................94*
  dongkhanh1994........................................................................42*
  hitman........................................................................04*
  langthangtimso........................................................................99*
  alololo........................................................................00*
  toilatoi7x........................................................................99*
  SoiLoto........................................................................04*
  quochuy92........................................................................34* 43*
  timlo2nhay........................................................................97*
  XS360........................................................................42*
  nguyenmaihai336........................................................................97*
  Ongnoichulo........................................................................99*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 19 số có 02 thưởng 5263 xu.
  @giangmobile : Chốt 16 số có 02 thưởng 6250 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 02 thưởng 5263 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 02 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 11 số có 02 thưởng 9090 xu.
  @happyday : Chốt 18 số có 02 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chosau18h : Chốt 18 số có 02 thưởng 11111 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 02 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 -
  chosau18h55 58 59 70 73 76 77 78 79 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 9792 94 97 01 02 06 08 11 12 15 17 18 21 24 26 27 35 36
  vinamilk87 89 90 91 94 95 96 9802 03 04 05 06 07 08 09 13 14 23 24 30 64 70 71 72 73 74 75
  quangninh279.................00 02 05 06 07 14 16 19 20 23 24 32 33 34 37 60 61 64 66 69
  langthangtimso.................88 89 92 93 95 97 98 01 02 04 06 07 10 15 16 20 25 29 38 39
  baoanhthu.................91 93 96 97 00 02 05 06 11 14 15 19 20 23 24 28 32 33 37
  giangmobile.................99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  Covid19.................72 73 74 76 79 92 93 94 96 99 02 03 04 06 09 12 13 14 16 19
  chot10trung1.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  happyday.................92 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 25 26
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 98* 46* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 57* 75* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98* 59* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Songlucnuihuyen : trúng loto 24* 27* thưởng 6000 xu.
  @THUAROICHAUOI : trúng loto 22* 27* thưởng 6000 xu.
  @dungdeptrai : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @soc123 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 84* 25* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 44* 88* thưởng 12000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 39* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 12* 67* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 08*** thưởng 27000 xu.
  @cuunon : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 67* 24* thưởng 18000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 59* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 24* 22* thưởng 36000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 44* thưởng 30000 xu.


  NICK- 11/07 - - 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 -
  kocannoinhieu16*68*43* 40*73* 17*42*24* 22*
  giangmobile09*11*47*16* 61*41*44*
  HUYEN6879............76*33*96*43* 34*86*
  girlcity............68*33*73*37**46*
  anquanhnam............68*20*96*00*88*
  thichchotso............76*33* 83*89*97*25*
  DINHMINHSON........................80*89*01*84*
  Giacatlo102........................83*61* 16*97*59*
  HaiNam92........................00**82*34*25*
  vhg123........................15*39**00*22*
  HoangMinhTu....................................17*91* 04*35*
  soiroichot....................................20**97*24*
  chuoi....................................89*25* 52*12*
  ditimbachthu....................................89*61**44*
  Thuminh....................................17*94*08***
  cuunon....................................61*97*44*
  lode2019....................................39** 17*02*46*
  zozozo....................................16*82* 04*12*
  numoneyee....................................06*61**67* 24*
  MD2830....................................41***01*84*
  vaobothoi................................................99*97*
  vietkieudanhlo................................................47* 61**22*
  vinamilk................................................37**84*
  ViettelDaily................................................37** 47*86*
  tengteng................................................04*46*
  Cauamhanoi................................................25* 52*84* 25*
  vungtroisohoc................................................41*67*
  minhlonghn................................................42*11*
  huyenhuyen................................................42*44* 88*
  TTPL7986................................................91*39*
  Axz23................................................94*12*
  langthangtimso................................................99*67*
  thuyanh29................................................43* 34*82*
  alololo................................................00*86*
  Hoalanrung................................................34*24*
  SoiLoto................................................04*46*
  quochuy92................................................34* 43*12* 67*
  XS360................................................42*84*
  bachthu3nhay............................................................84*
  tinhtuoisang............................................................97*
  quangninh279............................................................98*
  baoanhthu............................................................22*
  danhnhothoi............................................................98*
  lodelk............................................................01*
  emtapdanhlo............................................................59*
  luonluontop1............................................................86*
  giaosuxoay............................................................22*
  Xyz18............................................................22*
  Npt............................................................65*
  tuandjgj............................................................35*
  Covid19............................................................12*
  muahe2019............................................................98*
  NetCaFe............................................................90**
  quocanhht............................................................84*
  niemvuisohoc............................................................39*
  Cuonghely............................................................98* 46*
  minhquang2016............................................................90**
  thienduong01............................................................86*
  saptrungtoroi............................................................65*
  haiyen1295............................................................12*
  chutichhoidong............................................................67*
  bababyby............................................................35*
  DamVinhHung............................................................57* 75*
  HoaHeoTan_87............................................................90**
  visaolaithe............................................................59*
  cutibatlo............................................................12*
  hung83............................................................98* 59*
  nonanoni............................................................84*
  xoay............................................................39*
  CatLinhHD............................................................12*
  minhdiep............................................................44*
  danvietanhhung............................................................39*
  Quantubaothu77............................................................01*
  NgocNgoc............................................................39*
  Songlucnuihuyen............................................................24* 27*
  THUAROICHAUOI............................................................22* 27*
  dungdeptrai............................................................84*
  soc123............................................................25*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 10 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Cuonghely : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Songlucnuihuyen : Chốt 10 số có 11 thưởng 10000 xu.
  @dungdeptrai : Chốt 17 số có 11 thưởng 5882 xu.
  @AnBao : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 16 số có 11 thưởng 6250 xu.
  @khongsothua : Chốt 19 số có 11 thưởng 5263 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 13 số có 11 thưởng 7692 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 18 số có 11 thưởng 5555 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 11 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 11 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chosau18h : Chốt 20 số có 11 thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/07 - - 15/07 - - 16/07 -
  chosau18h55 58 59 70 73 76 77 78 79 82 85 86 87 88 89 91 94 95 96 9792 94 97 01 02 06 08 11 12 15 17 18 21 24 26 27 35 3610 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  giangmobile.................99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1406 07 10 11 13 15 16 19 20 22 24 52 56 60 61 64 65 66 68 70
  hoanghonxanh..................................73 75 76 77 78 81 82 84 85 86 87 89 91 96 98 07 11 12 13 14
  timlo2nhay..................................01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
  anhnumberone..................................41 17 44 47 14 48 50 11 53 57 10 60 62 09 66 67 08 69 70 07
  Cuonghely..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  hung83..................................03 05 07 08 09 10 11 13 14 17 18 19 20 23 27 28 29 32 33 37
  vaobothoi..................................96 97 98 99 01 03 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  ViettelDaily..................................69 71 73 75 79 82 85 89 91 93 94 96 97 98 99 02 03 05 11 12
  Songlucnuihuyen..................................00 11 22 55 77 99 79 97 59 95
  dungdeptrai..................................00 02 11 12 15 17 19 20 22 32 50 65 66 69 82 87 92
  AnBao..................................00 02 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 79
  thuyanh29..................................84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 10 11 12 13 14 15 16 17
  danvietanhhung..................................00 01 03 07 08 10 11 13 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  hyvongwin..................................98 01 03 04 05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 18 41
  khongsothua..................................94 95 97 98 02 03 04 06 07 11 12 13 15 16 20 21 30 31 33
  lodelk..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  motobike..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 30
  mrpts..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 20 21 40 23 24 25 26 27 28 29
  tengteng..................................02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 30 31 33 34
  thienduong01..................................93 95 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 16 20 22
  vhg123..................................02 07 09 10 11 13 16 21 22 25 27 28 29 31 40 42 50 52 56 57
  visaolaithe..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52
  xosoxmien..................................11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 28 32 77 78 79 80 81 82 83 84
  Xyz18..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hatay88 : trúng loto 98* 89* 41* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14* 35* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* 50** 05* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 05* 50** thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 79* 16* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 91* 22* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 05* 79* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 16* 68* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50** 05* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 38* 91* thưởng 20000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 95* 16* thưởng 20000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96** thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 16* 15* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* 98* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @alololo : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* 68* thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 05* 50** thưởng 36000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 13** thưởng 24000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 14* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Giacatlo102 : trúng loto 13** 14* thưởng 45000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 14* 41* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 96** thưởng 36000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 22* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 96** thưởng 60000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 -
  HUYEN687976*33*96*43* 34*86*96**
  anquanhnam68*20*96*00*88*22*
  thichchotso76*33* 83*89*97*25*96**
  Giacatlo102............83*61* 16*97*59*13** 14*
  vhg123............15*39**00*22*14* 41*
  HoangMinhTu........................17*91* 04*35*22* 68*
  soiroichot........................20**97*24*05* 50**
  ditimbachthu........................89*61**44*68*
  Thuminh........................17*94*08***16*
  cuunon........................61*97*44*16*
  chuoi........................89*25* 52*12*13**
  lode2019........................39** 17*02*46*15*
  zozozo........................16*82* 04*12*14*
  vietkieudanhlo....................................47* 61**22*79*
  Cauamhanoi....................................25* 52*84* 25*98* 89*
  tengteng....................................04*46*22*
  ViettelDaily....................................37** 47*86*95* 59*
  minhlonghn....................................42*11*79*
  vungtroisohoc....................................41*67*05*
  thuyanh29....................................43* 34*82*02*
  TTPL7986....................................91*39*95*
  alololo....................................00*86*05*
  huyenhuyen....................................42*44* 88*41*
  quochuy92....................................34* 43*12* 67*91*
  Hoalanrung....................................34*24*91*
  muahe2019................................................98*38* 91*
  CatLinhHD................................................12*95* 16*
  bachthu3nhay................................................84*14* 41*
  quangninh279................................................98*68*
  baoanhthu................................................22*89* 98*
  Covid19................................................12*02*
  luonluontop1................................................86*95* 59*
  quocanhht................................................84*98*
  Xyz18................................................22*95*
  tuandjgj................................................35*68*
  thienduong01................................................86*96**
  NetCaFe................................................90**16* 15*
  saptrungtoroi................................................65*85*
  haiyen1295................................................12*14* 41*
  DamVinhHung................................................57* 75*16*
  HoaHeoTan_87................................................90**16*
  danvietanhhung................................................39*59*
  minhdiep................................................44*89* 98*
  NgocNgoc................................................39*16*
  hatay88............................................................98* 89* 41*
  loveyouloveyou............................................................14* 35*
  xosoxmien............................................................89* 50** 05*
  kemngot............................................................89* 98*
  lienquan2019............................................................05* 50**
  vuanh886............................................................98* 89*
  hoisohoc............................................................98* 89*
  danhlolayvo............................................................68*
  giahuy912............................................................79* 16*
  buihung88............................................................50**
  chidanh1con............................................................38*
  ductrinh............................................................38*
  khongsothua............................................................41*
  hoanghonxanh............................................................98*
  chosau18h............................................................91* 22*
  happyday............................................................91*
  chutheanh............................................................15*
  mo3cang............................................................89*
  hoahuong............................................................38*
  locroitrungdau............................................................05* 79*
  kyniemxua............................................................98*
  anhnumberone............................................................15*
  chot10trung1............................................................41*
  DonaldTrump45............................................................16* 68*
  nhat_chi_mai............................................................96**
  Ronaldo7............................................................38*
  baycaobayxa............................................................79*
  toilatoi7x............................................................50** 05*
  thuhuyengirl............................................................16*
  AnBao............................................................68*
  TrangTP............................................................07*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 11 số có 14 thưởng 9090 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 10 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 14 thưởng 5263 xu.
  @Giacatlo102 : Chốt 16 số có 14 thưởng 6250 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 17 số có 14 thưởng 5882 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 14 thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 11 số có 14 thưởng 9090 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 14 thưởng 5555 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 12 số có 14 thưởng 8333 xu.
  @quocanhht : Chốt 11 số có 14 thưởng 9090 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 19 số có 14 thưởng 10526 xu.


  NICK- 16/07 - - 17/07 -
  ViettelDaily69 71 73 75 79 82 85 89 91 93 94 96 97 98 99 02 03 05 11 1289 92 94 98 01 03 05 10 12 14 15 21 23 24 25 29 30 32 33
  chinh1689482997.................46 64 47 74 54 34 14 94 04 56 58
  binbinhn.................02 03 05 06 07 08 09 10 14 16 20 23 24 65 66 67 69 70 73 74
  lode2019.................09 11 14 16 17 19 21 23 24 26
  CatLinhHD.................94 95 98 99 00 01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18
  Giacatlo102.................19 91 69 96 14 41 46 64 28 82 87 78 23 32 37 73
  Hoalanrung.................80 81 82 84 85 86 87 88 11 12 13 14 15 17 18 19 40 41 42 44
  lienquan2019.................06 07 08 09 10 14 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 37
  nonanoni.................92 96 01 02 05 10 11 12 14 18 19 20 21 23 27 28 29
  XS360.................89 90 92 95 96 97 99 00 02 04 05 07 09 10 12 13 14 15 17 19
  giacatgia.................63 65 66 67 69 74 75 76 83 84 85 93 94 96 03 05 06 14 15 23
  thuhuyengirl.................14 16 17 19 20 64 69 70 71 80 82 84 89 91 93 94 95 96 98 99
  Dodonguyen.................91 82 73 55 00 29 92 56 03 58 85 14 41 23 69 96 78 42 79 88
  ductrinh.................04 40 14 41 46 64 24 45 47 84
  quochuy92.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
  NetCaFe.................00 55 22 77 69 96 64 46 14 35 28 48 68 78 31 91 93 39 37 32
  NgocNgoc.................04 14 54 64 84 90 91 93 95 96 27 72 22 77 23 32 37 73 28 82
  nhat_chi_mai.................00 55 05 50 91 19 69 96 78 87 23 32 28 82 37 73 14 41 46 64
  cuunon.................10 11 14 15 17 18 19 23 26 28 32 33 66 69 71 73 78 80 81 82
  chuoi.................41 14 46 64 69 96 19 91 15 10 65 60 40 45 78 87 73 37
  chutichhoidong.................68 69 70 73 74 75 78 79 00 03 04 05 08 09 10 13 14 15 18 19
  emtapdanhlo.................12 13 14 20 21 22 23 24 64 71 72 73 74 80 81 82 83 84 90 91
  minhdiep.................05 08 09 10 12 14 15 18 19 20 22 24 75 78 79 80 82 84 85 88
  mo3cang.................31 27 25 22 19 18 95 17 16 15 14 13
  quocanhht.................12 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26
  soiroichot.................01 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  vietkieudanhlo.................02 05 06 11 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 71 72 73 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @girlcity : trúng loto 16* 33* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 82* 92* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 86* 71* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* 86* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 71* 16* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Minhxyx : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Shbaby1995 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Maimeconso : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 92* 21* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* 79* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 44* 71* thưởng 12000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 21* 88* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 71* 19* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* 16* thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 23** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @saptrungtoroi : trúng loto 25* 86* thưởng 30000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* 43* thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 92* 19* thưởng 24000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19* 73* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 16* 19* thưởng 30000 xu.
  @zozozo : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Giacatlo102 : trúng loto 62* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 83* 00* thưởng 70000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 86* thưởng 35000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 -
  HUYEN687976*33*96*43* 34*86*96**83* 00*
  thichchotso76*33* 83*89*97*25*96**86*
  Giacatlo102............83*61* 16*97*59*13** 14*62*
  chuoi........................89*25* 52*12*13**92*
  lode2019........................39** 17*02*46*15*16* 19*
  zozozo........................16*82* 04*12*14*43*
  Cauamhanoi....................................25* 52*84* 25*98* 89*83*
  vietkieudanhlo....................................47* 61**22*79*92* 19*
  vungtroisohoc....................................41*67*05*25*
  alololo....................................00*86*05*00*
  quochuy92....................................34* 43*12* 67*91*25*
  thuyanh29....................................43* 34*82*02*92*
  Hoalanrung....................................34*24*91*19* 73*
  saptrungtoroi................................................65*85*25* 86*
  bachthu3nhay................................................84*14* 41*88*
  quangninh279................................................98*68*92* 43*
  quocanhht................................................84*98*43*
  haiyen1295................................................12*14* 41*15*
  NgocNgoc................................................39*16*88*
  ductrinh............................................................38*92* 21*
  hoisohoc............................................................98* 89*79*
  khongsothua............................................................41*43*
  mo3cang............................................................89*25* 79*
  hoanghonxanh............................................................98*86*
  chosau18h............................................................91* 22*73*
  happyday............................................................91*15*
  chutheanh............................................................15*79*
  hatay88............................................................98* 89* 41*44* 71*
  giahuy912............................................................79* 16*71*
  buihung88............................................................50**83*
  anhnumberone............................................................15*62*
  nhat_chi_mai............................................................96**21* 88*
  DonaldTrump45............................................................16* 68*71* 19*
  xosoxmien............................................................89* 50** 05*83*
  Ronaldo7............................................................38*92* 16*
  thuhuyengirl............................................................16*43*
  toilatoi7x............................................................50** 05*88* 33*
  AnBao............................................................68*44*
  TrangTP............................................................07*23**
  girlcity........................................................................16* 33*
  Npt........................................................................82* 92*
  MRNam86........................................................................86* 71*
  tinhtuoisang........................................................................33*
  vaobothoi........................................................................79*
  thanlo3388........................................................................88*
  kocannoinhieu........................................................................19*
  lodelk........................................................................00*
  Axz23........................................................................62*
  babylove........................................................................33* 88*
  songque38........................................................................92* 86*
  binbinhn........................................................................88* 33*
  ptsmr........................................................................63*
  bacang........................................................................62*
  niemvuisohoc........................................................................79*
  adayroihihi........................................................................00*
  bietphailamsaoday........................................................................15*
  hyvongwin........................................................................71* 16*
  mrpts........................................................................08*
  bababyby........................................................................71*
  cutibatlo........................................................................73*
  nonanoni........................................................................44*
  Uyennhi2019........................................................................71*
  shopeone........................................................................92*
  tuankhang1980........................................................................83*
  numoneyee........................................................................16*
  timlo2nhay........................................................................21*
  Minhxyx........................................................................83*
  danv411........................................................................43*
  Shbaby1995........................................................................63*
  Maimeconso........................................................................83*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 12 số có 86 thưởng 8333 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 12 số có 86 thưởng 8333 xu.
  @vaobothoi : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 11 số có 86 thưởng 9090 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 86 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 15 số có 86 thưởng 6666 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 16 số có 86 thưởng 6250 xu.
  @numoneyee : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 10 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 86 thưởng 5263 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 14 số có 86 thưởng 7142 xu.
  @vuanh886 : Chốt 17 số có 86 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Giacatlo102 : Chốt 16 số có 86 thưởng 12500 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 86 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 86 thưởng 10526 xu.


  NICK- 17/07 - - 18/07 -
  Giacatlo10219 91 69 96 14 41 46 64 28 82 87 78 23 32 37 7315 51 56 65 33 88 36 63 68 86 53 35 58 85 59 95
  cuunon10 11 14 15 17 18 19 23 26 28 32 33 66 69 71 73 78 80 81 8278 80 82 83 86 88 90 92 95 96 98 00 05 06 08 10 13 15 16 18
  chutichhoidong68 69 70 73 74 75 78 79 00 03 04 05 08 09 10 13 14 15 18 1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  quocanhht12 14 17 18 20 21 22 23 24 25 2686 87 88 89 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16
  chosau18h.................58 59 63 64 67 68 69 72 76 78 81 82 85 86 87 90 91 94 95 96
  bietphailamsaoday.................78 80 84 85 86 87 89 95 96 98
  huyenhuyen.................78 32 31 84 30 85 23 86 21 87 16 89
  hyvongwin.................14 15 16 17 18 19 22 79 80 82 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97
  luonluontop1.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 95
  vaobothoi.................80 50 81 17 83 84 16 85 15 86
  chidanh1con.................65 68 72 74 75 78 81 83 84 85 86 87 92 93 94 95
  danvietanhhung.................65 66 68 69 73 82 83 86 92 93 96
  tengteng.................79 82 86 88 90 95 96 00 04 05 06 09 13 14 15 18 19 22 23 24
  thuyanh29.................21 22 23 27 28 68 69 71 72 73 77 78 81 82 86 87 90 91 95 96
  adayroihihi.................62 64 66 68 71 73 75 77 79 80 82 84 86 95 97 00 02 04 06 08
  bachthu3nhay.................09 10 16 20 26 30 69 70 76 80 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  baycaobayxa.................76 77 78 81 83 85 86 87 90 92 94 95 96 01 03 04 05 09 10 14
  Cauamhanoi.................28 29 36 37 63 66 68 69 73 77 78 83 86 87 89 93 96 98 99
  chutheanh.................68 86 36 63 04 40 09 90 79 97 29 92 59 95 54 45 13 31 18 81
  dieuanh96.................86 87 89 91 93 95 96 98 99 00 02 04 05 07 09 11 13 14 16 19
  haiyen1295.................19 22 24 27 28 29 60 63 64 65 68 81 82 83 86 88 90 91 92 95
  locroitrungdau.................59 64 68 71 75 78 80 82 84 85 86 87 91 94 95
  loveyouloveyou.................27 72 24 75 22 76 21 77 20 79 12 09 84 06 86 04
  numoneyee.................82 83 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 97 99
  toilatoi7x.................66 68 69 80 81 82 84 86 88 89
  Thuminh.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  Uyennhi2019.................72 76 77 78 79 80 81 85 86 87 88 89 95 97
  vuanh886.................77 78 79 81 82 84 85 86 87 88 90 91 93 94 95 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* 02* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 59* 02* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 43* 34** thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 34** 43* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14** 50* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 39** thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @sonmoi : trúng loto 66** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 41* 14** 39** thưởng 30000 xu.
  @girlcity : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 39** 04* thưởng 18000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 39** thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 06* 69* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 43* 34** thưởng 27000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 39** thưởng 30000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 80* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43* 34** thưởng 27000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 39** thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 69* 19* thưởng 30000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 12* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 39** thưởng 36000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 34** 43* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 69* thưởng 40000 xu.


  NICK- 12/07 - - 13/07 - - 14/07 - - 15/07 - - 16/07 - - 17/07 - - 18/07 - - 19/07 -
  thichchotso76*33* 83*89*97*25*96**86*69*
  chuoi........................89*25* 52*12*13**92*39**
  lode2019........................39** 17*02*46*15*16* 19*34** 43*
  vungtroisohoc....................................41*67*05*25*69* 19*
  Hoalanrung....................................34*24*91*19* 73*12*
  buihung88............................................................50**83*43* 34**
  mo3cang............................................................89*25* 79*39**
  hoanghonxanh............................................................98*86*43*
  chutheanh............................................................15*79*80*
  hatay88............................................................98* 89* 41*44* 71*43* 34**
  DonaldTrump45............................................................16* 68*71* 19*39**
  toilatoi7x............................................................50** 05*88* 33*80*
  AnBao............................................................68*44*50*
  nonanoni........................................................................44*41* 14** 39**
  girlcity........................................................................16* 33*69*
  vaobothoi........................................................................79*02*
  Npt........................................................................82* 92*59*
  kocannoinhieu........................................................................19*02*
  thanlo3388........................................................................88*39** 04*
  adayroihihi........................................................................00*71*
  ptsmr........................................................................63*81*
  hyvongwin........................................................................71* 16*39**
  cutibatlo........................................................................73*06* 69*
  bababyby........................................................................71*39**
  loveyouloveyou....................................................................................50* 02*
  kemngot....................................................................................59* 02*
  HaiNam92....................................................................................69*
  vuanh886....................................................................................29*
  HoangMinhTu....................................................................................71*
  DINHMINHSON....................................................................................04*
  cuunon....................................................................................41*
  ViettelDaily....................................................................................04*
  soiroichot....................................................................................12*
  anquanhnam....................................................................................71*
  lienquan2019....................................................................................43* 34**
  Covid19....................................................................................34** 43*
  Xyz18....................................................................................81*
  NetCaFe....................................................................................02*
  kyniemxua....................................................................................14** 50*
  danhlolayvo....................................................................................19*
  motobike....................................................................................19*
  minhlonghn....................................................................................06*
  TTPL7986....................................................................................69*
  mytamido....................................................................................06*
  TLong888....................................................................................39**
  thienduong01....................................................................................80*
  dieuanh96....................................................................................80*
  SoiLoto....................................................................................02*
  antamwin....................................................................................04*
  hung83....................................................................................34**
  danvietanhhung....................................................................................39**
  CatLinhHD....................................................................................69*
  minhdiep....................................................................................14** 41*
  XS360....................................................................................59*
  sonmoi....................................................................................66**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 17 số có 34 thưởng 5882 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 14 số có 34 thưởng 7142 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @TrangTP : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 14 số có 34 thưởng 7142 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 9 số có 34 thưởng 11111 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/07 - - 19/07 -
  danvietanhhung65 66 68 69 73 82 83 86 92 93 9610 14 19 25 28 29 30 34 38 70 74 78 82 83 85 86 87 89 91 92
  vaobothoi80 50 81 17 83 84 16 85 15 8601 10 12 15 16 18 19 21 24 25 28 34 38 42 43 45 46 47 49 51
  haiyen129519 22 24 27 28 29 60 63 64 65 68 81 82 83 86 88 90 91 92 9551 59 49 61 48 63 46 45 64 43 68 41 39 69 38 70 37 71 36 34
  NetCaFe.................04 40 09 90 34 43 39 93 03 30 05 50 07 70 08 80 35 53 36 63
  nhat_chi_mai.................23 32 78 87 28 82 37 73 34 43 04 40 09 90 39 93 35 53 08 80
  hoanghonxanh.................16 17 23 25 26 27 29 31 32 34 35 71 72 74 77 78 83 86 87 89
  motobike.................19 23 24 25 27 32 33 34 36 41 42 43 45 50 51 52 53
  XS360.................34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 00 01 02 03 04 05
  happyday.................32 34 35 38 39 40 41 43 50 52 53 56 61 62 65 66 67 68 69 70
  hung83.................05 07 09 10 14 15 16 17 18 24 25 27 29 34
  langthangtimso.................85 83 82 81 80 49 47 46 45 44 43 41 38 37 36 35 98 34 32 30
  nonanoni.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 30 31 32 33 34 35 36
  thienduong01.................03 04 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 21 24 27 28 29 30 34
  vhg123.................01 05 07 09 12 20 21 26 28 29 31 33 34 35 36 41 43 46 50 53
  vinamilk.................03 07 08 11 12 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 35
  SoiLoto.................04 40 48 84 49 94 89 98 39 93 45 54 34 43 59 95 08 80 09 90
  TrangTP.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  bababyby.................69 34 70 29 28 71 27 74 26 25 78 19 80 18
  giahuy912.................04 07 13 14 16 17 18 22 23 25 26 27 31 32 34 36 40 41 43 44
  Npt.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  ptsmr.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  shopeone.................29 32 34 38 41 43 45 47 48
  thichchotso.................00 05 07 08 10 15 17 18 20 25 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này