PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 07/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Sửa lần cuối: 02/07/2020
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (27/07/2020 at 21:25:29)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : trúng loto 43** 86* 68* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 21* 96* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 95* 88* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55** thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 95* 71* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 55** 00* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 74* 04* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 55** 04* thưởng 9000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 96* 68* thưởng 6000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Hoa_Tuong_Lan : trúng loto 68* 88* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 86* 97* thưởng 20000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* 85* thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 88* 97* thưởng 12000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 00* 02* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 43** 61* thưởng 18000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 95* 04* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88* 74* thưởng 18000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 74* 88* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 88* thưởng 21000 xu.


  NICK- 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 -
  Xyz1811*14* 37*35* 36*** 06*85** 53**00*49*88*
  luonluontop1....................................22*19*30* 17* 71*02*
  ViettelDaily....................................43**12*92*71*
  vungtroisohoc....................................86*29*42*91*
  lodelk................................................52**19**28*
  chuoi................................................71*49*96*
  baycaobayxa................................................12*92*04*
  tuandjgj................................................37*71*43**
  hoisohoc................................................74*79*88* 74*
  HoangMinhTu................................................12* 20*42*04*
  muahe2019................................................71*50*04*
  mrpts................................................20*93*02*
  giacatgia................................................12*61*96*
  bietphailamsaoday................................................74*36**74* 88*
  mo3cang............................................................36**86* 97*
  thanlo3388............................................................64*88*
  hatay88............................................................64*86*
  chutichhoidong............................................................17*21* 85*
  HUYEN6879............................................................79*68*
  MRNam86............................................................92*74*
  kocannoinhieu............................................................42*21*
  songque38............................................................19**95*
  vinamilk............................................................71*88* 97*
  N_A_T............................................................49*88*
  happyday............................................................19**97*
  vaobothoi............................................................89*91*
  danhlolayvo............................................................89*37*
  chutheanh............................................................53*00* 02*
  chot10trung1............................................................89*88*
  danv411............................................................10*95*
  kiep_lo_de............................................................61*43** 61*
  Hoalanrung............................................................19**43**
  minhdiep............................................................68*95* 04*
  vietkieudanhlo........................................................................43** 86* 68*
  CatLinhHD........................................................................21* 96*
  langthangtimso........................................................................95* 88*
  binbinhn........................................................................43**
  DINHMINHSON........................................................................88*
  babylove........................................................................37*
  haiyen1295........................................................................02*
  minhquang2016........................................................................21*
  emtapdanhlo........................................................................55**
  HaiNam92........................................................................95* 71*
  mytamido........................................................................21*
  yeusohoc........................................................................55** 00*
  thuhuyengirl........................................................................74* 04*
  soiroichot........................................................................96*
  vuanh886........................................................................96*
  zozozo........................................................................68*
  Cucvang........................................................................88*
  sohochaylam........................................................................88*
  NetCaFe........................................................................02*
  hoanghonxanh........................................................................37*
  girlcity........................................................................74*
  locroitrungdau........................................................................86*
  TTPL7986........................................................................91*
  niemvuisohoc........................................................................97*
  antamwin........................................................................97*
  huyenhuyen........................................................................86*
  AnBao........................................................................96*
  bachthu3nhay........................................................................37*
  Tony02........................................................................55** 04*
  HoaHeoTan_87........................................................................04*
  chosau18h........................................................................96* 68*
  vjpcachua........................................................................37*
  hihaowen........................................................................88*
  DonaldTrump45........................................................................00*
  HON_CUA_DA........................................................................74*
  Hoa_Tuong_Lan........................................................................68* 88*
  Minhan........................................................................95*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @alololo : Chốt 9 số có 35 thưởng 11111 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 10 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 35 thưởng 5555 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 15 số có 35 thưởng 6666 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 17 số có 35 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hatay88 : Chốt 10 số có 35 thưởng 20000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Tony02 : Chốt 20 số có 35 thưởng 15000 xu.


  NICK- 29/06 - - 30/06 - - 01/07 -
  Tony0202 08 13 19 20 24 31 35 42 46 53 57 64 68 75 79 80 86 91 9709 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 9900 04 08 09 30 33 34 35 38 39 43 44 45 48 49 50 89 90 94 99
  hatay88.................51 47 46 45 42 40 37 29 28 27 24 22 15 1027 28 29 31 35 36 38 41 45 46
  chidanh1con.................03 04 07 08 09 10 12 13 21 22 25 26 27 28 29 30 31 34 35 3618 19 23 26 27 28 29 32 35 36 37 38 41 44 45 46 47 53 54 62
  giaosuxoay.................09 10 13 17 18 19 22 26 27 28 2907 08 12 13 15 17 18 22 23 24 03 25 27 28 31 32 33 35 37 38
  sohochaylam..................................12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 34 35 37 39 40
  chutheanh..................................03 30 08 80 02 20 07 70 00 50 05 55 53 35 58 85 52 25 57 75
  vinamilk..................................32 35 36 41 42 44 45 46 47 49
  alololo..................................25 26 29 33 35 38 39 43 47
  HaiNam92..................................09 15 17 19 25 27 29 30 31 32 33 07 34 35 36 37 38 39 45 47
  zozozo..................................35 36 37 38 39 45 49 53 54 55
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  NgocNgoc..................................03 08 12 13 17 18 21 26 28 30 31 33 35 36 38 39 43 44 48 49
  baycaobayxa..................................32 35 36 40 41 42 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  giahuy912..................................19 20 21 02 25 26 27 29 30 31 35 36 37 39 41 45 46 47 48 49
  vungtroisohoc..................................35 36 39 70 71 73 75 76 80 81 84 85 89 90 91 93 94 99
  chuoi..................................35 53 58 85 80 08 30 03 68 86 36 63 37 73 78 87 82 28 23 32
  luonluontop1..................................00 01 06 08 10 15 16 24 25 26 28 33 34 35 38
  tinhtuoisang..................................35 43 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 70 71 80 89 90
  chosau18h..................................32 35 38 40 50 52 53 56 59 61 62 65 68 69 70 78 80 83 86 87
  TLong888..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 09
  visaolaithe..................................03 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 48 49 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacang : trúng loto 48* 84* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 84* 59* 95* thưởng 9000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 79* 60* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 60* 04* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 76* 60* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @hitman : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 38* 79* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Minhan : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 79* 38* thưởng 18000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 84* 48* thưởng 24000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 85* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* 22* thưởng 24000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 -
  luonluontop122*19*30* 17* 71*02*22*
  vungtroisohoc86*29*42*91*22*
  lodelk............52**19**28*84* 48*
  muahe2019............71*50*04*22*
  hoisohoc............74*79*88* 74*85*
  tuandjgj............37*71*43**95*
  HoangMinhTu............12* 20*42*04*04* 22*
  giacatgia............12*61*96*86*
  chutichhoidong........................17*21* 85*95*
  MRNam86........................92*74*48*
  vinamilk........................71*88* 97*76*
  songque38........................19**95*60*
  vaobothoi........................89*91*86*
  chot10trung1........................89*88*86*
  danv411........................10*95*29*
  N_A_T........................49*88*22*
  danhlolayvo........................89*37*79* 38*
  minhdiep........................68*95* 04*84*
  DINHMINHSON....................................88*48*
  haiyen1295....................................02*84*
  emtapdanhlo....................................55**38* 79*
  yeusohoc....................................55** 00*38*
  mytamido....................................21*60*
  Cucvang....................................88*76*
  vietkieudanhlo....................................43** 86* 68*35*
  soiroichot....................................96*59* 95*
  niemvuisohoc....................................97*76*
  antamwin....................................97*38*
  AnBao....................................96*86*
  Tony02....................................55** 04*51**
  DonaldTrump45....................................00*22*
  Minhan....................................95*29*
  bacang................................................48* 84*
  tengteng................................................84* 59* 95*
  Ronaldo7................................................79* 60*
  chidanh1con................................................85*
  lienquan2019................................................12*
  Covid19................................................85*
  danhnhothoi................................................48* 84*
  baoanhthu................................................51**
  quangninh279................................................60* 04*
  tinhtuoisang................................................24*
  xosoxmien................................................86*
  ptsmr................................................76*
  quocanhht................................................12*
  buihung88................................................38*
  numoneyee................................................29*
  timlo2nhay................................................76*
  thuyanh29................................................38*
  dongkhanh1994................................................86*
  giahuy912................................................48* 84*
  toilatoi7x................................................76*
  bababyby................................................12*
  anquanhnam................................................51**
  thichchotso................................................95*
  kyniemxua................................................04*
  lode2019................................................59*
  saptrungtoroi................................................86*
  cuunon................................................86*
  hoahuong................................................95* 59*
  giaosuxoay................................................24*
  hyvongwin................................................76*
  kemngot................................................79*
  ductrinh................................................38*
  XS360................................................59* 95*
  minhlonghn................................................95* 59*
  thienduong01................................................76* 60*
  TrangTP................................................38*
  Thanlo686................................................31*
  chinhhongvan................................................53*
  hitman................................................22*
  Mualarung2016................................................38*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @numoneyee : Chốt 18 số có 29 thưởng 5555 xu.
  @girlcity : Chốt 12 số có 29 thưởng 8333 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 7 số có 29 thưởng 14285 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chuoi : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 15 số có 29 thưởng 13333 xu.


  NICK- 01/07 - - 02/07 -
  chuoi35 53 58 85 80 08 30 03 68 86 36 63 37 73 78 87 82 28 23 3221 12 26 62 67 76 71 17 45 54 40 04 24 42 47 74 79 97 29 92
  giahuy91219 20 21 02 25 26 27 29 30 31 35 36 37 39 41 45 46 47 48 4929 32 05 37 38 39 41 42 47 48 49 50 52 56 57
  numoneyee.................92 93 95 00 01 02 04 06 10 13 15 20 22 24 28 29 31 33
  girlcity.................01 02 04 09 11 12 16 19 21 22 26 29
  lodelk.................13 31 18 81 68 86 36 63 24 42 29 92 79 97 47 74 21 76 69 33
  mytamido.................21 22 23 26 29 30 31 33 36 39 40 41 43 46 49 51 53 56 58 59
  antamwin.................28 29 32 34 37 38 39 43 46 03 47 48 49 52 56 57 58 64 66 67
  anhQuanday.................08 12 14 17 20 21 23 24 25 26 29 32 34 38 41 42 43 44 47 48
  babylove.................01 04 07 08 09 10 13 16 17 18 22 25 26 27 29 31 35 36 40 45
  cutibatlo.................94 96 97 98 99 01 07 10 12 14 15 16 17 21 24 29 34 41 42 43
  haiyen1295.................34 83 33 32 86 31 29 24 87 23 22 89 21 16
  niemvuisohoc.................05 06 09 10 13 14 15 18 19 20 22 23 24 27 29 30 31 32 33 36
  xosoxmien.................23 24 26 27 28 29 32
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* 17* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 19* 57* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 16* 17* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 46* 42* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 84* 17* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 46* 78* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chinhhongvan : trúng loto 42* 17* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 46* 47* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 46* 84* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 11* 52** thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 57* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 11* 28** thưởng 27000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @Minhan : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 89* 98* thưởng 24000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 39* 46* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* thưởng 18000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 - - 03/07 -
  luonluontop122*19*30* 17* 71*02*22*17*
  vungtroisohoc86*29*42*91*22*19*
  muahe2019............71*50*04*22*84*
  tuandjgj............37*71*43**95*29*
  MRNam86........................92*74*48*89* 98*
  songque38........................19**95*60*42*
  vaobothoi........................89*91*86*89*
  chot10trung1........................89*88*86*42*
  danhlolayvo........................89*37*79* 38*89*
  N_A_T........................49*88*22*39* 46*
  DINHMINHSON....................................88*48*11* 28**
  Cucvang....................................88*76*11*
  soiroichot....................................96*59* 95*98*
  DonaldTrump45....................................00*22*47*
  Minhan....................................95*29*06*
  chinhhongvan................................................53*42* 17*
  lienquan2019................................................12*84*
  danhnhothoi................................................48* 84*46* 47*
  bacang................................................48* 84*11*
  quangninh279................................................60* 04*19*
  baoanhthu................................................51**46* 84*
  tinhtuoisang................................................24*84*
  ptsmr................................................76*16*
  bababyby................................................12*89*
  giaosuxoay................................................24*11* 52**
  toilatoi7x................................................76*84*
  saptrungtoroi................................................86*11*
  kemngot................................................79*46*
  ductrinh................................................38*57*
  thienduong01................................................76* 60*29*
  Mualarung2016................................................38*98*
  Xyz18............................................................11*
  babylove............................................................02*
  anhnumberone............................................................82*
  thanlo3388............................................................11*
  hatay88............................................................98* 89*
  ditimbachthu............................................................06* 17*
  dieuanh96............................................................46*
  mo3cang............................................................16*
  thuhuyengirl............................................................47*
  vhg123............................................................19* 57*
  HUYEN6879............................................................19*
  loveyouloveyou............................................................16* 17*
  hoanghonxanh............................................................89* 98*
  locroitrungdau............................................................46*
  motobike............................................................29*
  tuankhang1980............................................................46* 42*
  anhQuanday............................................................02*
  NetCaFe............................................................06*
  bietphailamsaoday............................................................84* 17*
  cutibatlo............................................................46*
  chutheanh............................................................11*
  Hoalanrung............................................................29*
  bachthu3nhay............................................................02*
  xoay............................................................16*
  chinh1689482997............................................................17*
  Thuminh............................................................46* 78*
  chosau18h............................................................29*
  Giacatlo102............................................................16*
  bactrangtinhdoi............................................................29*
  Tuyennamdinh118847............................................................98*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baycaobayxa : Chốt 12 số có 27 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 7 số có 27 thưởng 14285 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 11 số có 27 thưởng 9090 xu.


  NICK- 03/07 -
  baycaobayxa06 09 11 13 14 16 18 20 23 26 27 32
  cuunon16 17 19 21 24 25 27
  shopeone05 06 09 14 15 18 19 23 24 27 28 30 31 32 79 81 82 87 88 90
  vinamilk14 15 17 18 19 23 24 26 27 28 32 33 35 36 37 41 42 45 50 51
  HoaHeoTan_8700 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  baoanhthu09 17 18 20 25 27 35 40 45 48 50 52 53 54 57 59 68 70 71 72
  Cauamhanoi13 14 17 18 20 23 24 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  dongkhanh199407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  HoangMinhTu20 22 26 27 28 29 30 31 35 36 38 40 44 45 46 47 48 50 53
  minhlonghn00 04 05 08 09 14 17 18 19 27 28 37 40 41 44 45 46 50 54
  NetCaFe00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  Ronaldo716 17 18 19 21 26 27 71 72 73 74 75 76 77 78 81 84 86 87 91
  tuankhang198024 26 27 29 59 60 62 65 71 72 74 79 80 81 90 92 95 97 99
  thichchotso02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 17 22 23 25 27 30 31 32 33
  thuhuyengirl22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 38 39 40 46 55 59 64 68 73 77
  thuyanh2913 16 17 18 22 25 26 27 31 34 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 85* 19* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 85* 40** thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 54* 79* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 51* 33* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 54* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 40** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @NGUYENSANGMAI1299 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 17** 51* thưởng 18000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @xoay : trúng loto 75** thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 54* 40** thưởng 27000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 51* 33* thưởng 18000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 33* 07** thưởng 27000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 55* 95* thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 89* 06* thưởng 30000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 19* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 17** 80* thưởng 54000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 32* thưởng 21000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 - - 30/06 - - 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 -
  luonluontop122*19*30* 17* 71*02*22*17*32*
  tuandjgj............37*71*43**95*29*17** 80*
  MRNam86........................92*74*48*89* 98*89* 06*
  vaobothoi........................89*91*86*89*19*
  songque38........................19**95*60*42*32*
  DINHMINHSON....................................88*48*11* 28**55* 95*
  soiroichot....................................96*59* 95*98*79*
  danhnhothoi................................................48* 84*46* 47*54* 40**
  quangninh279................................................60* 04*19*51* 33*
  baoanhthu................................................51**46* 84*54*
  tinhtuoisang................................................24*84*19*
  ptsmr................................................76*16*80*
  giaosuxoay................................................24*11* 52**79*
  thienduong01................................................76* 60*29*33* 07**
  ductrinh................................................38*57*95*
  anhnumberone............................................................82*40**
  hatay88............................................................98* 89*95*
  thanlo3388............................................................11*55*
  ditimbachthu............................................................06* 17*33*
  loveyouloveyou............................................................16* 17*19*
  mo3cang............................................................16*51*
  motobike............................................................29*17** 51*
  tuankhang1980............................................................46* 42*54*
  vhg123............................................................19* 57*79*
  NetCaFe............................................................06*55*
  HUYEN6879............................................................19*79*
  locroitrungdau............................................................46*95*
  bachthu3nhay............................................................02*40**
  Hoalanrung............................................................29*17**
  xoay............................................................16*75**
  Thuminh............................................................46* 78*79*
  chinh1689482997............................................................17*79*
  chosau18h............................................................29*95*
  Giacatlo102............................................................16*54*
  Covid19........................................................................85* 19*
  Npt........................................................................85* 40**
  lodelk........................................................................89*
  emtapdanhlo........................................................................54*
  chidanh1con........................................................................40**
  ViettelDaily........................................................................95*
  mytamido........................................................................54*
  haiyen1295........................................................................51*
  nhat_chi_mai........................................................................54* 79*
  hoisohoc........................................................................79*
  xosoxmien........................................................................40**
  minhquang2016........................................................................87*
  HaiNam92........................................................................51*
  giahuy912........................................................................33*
  tengteng........................................................................51*
  quocanhht........................................................................17**
  buihung88........................................................................19*
  giacatgia........................................................................07**
  dongkhanh1994........................................................................87*
  TLong888........................................................................87*
  hoahuong........................................................................95*
  happyday........................................................................51* 33*
  Uyennhi2019........................................................................17**
  vuanh886........................................................................79*
  lode2019........................................................................19*
  AnBao........................................................................33*
  danvietanhhung........................................................................19*
  CatLinhHD........................................................................06* 54*
  minhlonghn........................................................................95*
  hyvongwin........................................................................06*
  langthangtimso........................................................................40**
  shopeone........................................................................19*
  Quantubaothu77........................................................................07**
  NGUYENSANGMAI1299........................................................................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @xoay : Chốt 3 số có 75 thưởng 33333 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 75 thưởng 5555 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 16 số có 75 thưởng 6250 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 14 số có 75 thưởng 7142 xu.
  @hyvongwin : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 75 thưởng 5263 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 75 thưởng 10526 xu.


  NICK- 03/07 - - 04/07 -
  dongkhanh199407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 7907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  chosau18h.................66 70 71 48 72 73 74 75 76 39 77 78 79 80 81 82 20 83 84 85
  girlcity.................75 79 80 82 83 84 88 89 93 97 98 00 01 02 06 07 08 10 17 20
  xosoxmien.................21 22 23 27 28 30 31 68 72 73 75 76 77 78 81 82 84 85 86 87
  alololo.................19 20 23 25 27 29 75 76 77 78 79 80 83 85 87 89 90 93 95 97
  babylove.................62 65 66 67 68 69 71 74 75 76 77 78 80 83 84 85 86 87 92 93
  vuanh886.................50 51 55 56 58 60 65 66 68 71 75 76 78 80 81 85 86 88 90 91
  xoay.................70 75 78
  giacatgia.................73 75 76 78 80 81 82 84 85 87 89 90 91 93 94 96 98 99
  AnBao.................39 41 43 45 48 50 51 52 53 54 55 57 58 61 63 71 73 75 78 80
  anquanhnam.................12 15 16 17 19 21 22 25 26 71 72 73 75 76 80 82 85 86 91 92
  chot10trung1.................68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  ditimbachthu.................00 01 02 05 07 08 10 11 14 15 17 20 23 25 26 75
  giangmobile.................32 36 38 39 41 47 48 57 59 63 68 69 72 74 75 77 78 81 83 84
  hoisohoc.................75 76 78 80 82 84 85 86 88 90 92 94 95 96
  hyvongwin.................73 75 79 82 84 90 91 93 97 99
  motobike.................13 31 32 33 36 38 11 39 41 47 51 57 59 10 63 69 72 74 75 09
  Thuminh.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  XS360.................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 83 91 92 00 01 10 19 28
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cuunon : trúng loto 77* 55* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* 55* 25* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* 67* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 41** 16** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 81* 01* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 67* 77* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 98** 98** thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 50* 00* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Kaito : trúng loto 70* 98** thưởng 9000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @giaosuTom : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @kirito : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @James92 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 50* 16** thưởng 30000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 41** thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 90* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 16** thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 16** 44* thưởng 27000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 90* thưởng 9000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 41** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 50* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 81* thưởng 15000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @MRNam86 : trúng loto 98** thưởng 36000 xu.


  NICK- 30/06 - - 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 - - 05/07 -
  MRNam8692*74*48*89* 98*89* 06*98**
  DINHMINHSON............88*48*11* 28**55* 95*81*
  soiroichot............96*59* 95*98*79*98**
  danhnhothoi........................48* 84*46* 47*54* 40**50*
  baoanhthu........................51**46* 84*54*67*
  ductrinh........................38*57*95*50*
  thanlo3388....................................11*55*43*
  ditimbachthu....................................06* 17*33*67*
  loveyouloveyou....................................16* 17*19*24*
  motobike....................................29*17** 51*98**
  mo3cang....................................16*51*25*
  Hoalanrung....................................29*17**16** 44*
  Thuminh....................................46* 78*79*90*
  Giacatlo102....................................16*54*41**
  AnBao................................................33*50* 16**
  emtapdanhlo................................................54*59*
  tengteng................................................51*77*
  quocanhht................................................17**44*
  hoisohoc................................................79*24*
  giacatgia................................................07**41**
  xosoxmien................................................40**43*
  TLong888................................................87*90*
  HaiNam92................................................51*16**
  vuanh886................................................79*77*
  happyday................................................51* 33*16**
  Npt................................................85* 40**77*
  langthangtimso................................................40**98**
  cuunon............................................................77* 55*
  alololo............................................................00* 55* 25*
  babylove............................................................50* 67*
  baycaobayxa............................................................67*
  muahe2019............................................................67*
  vietkieudanhlo............................................................16**
  vungtroisohoc............................................................41** 16**
  yeusohoc............................................................59*
  binbinhn............................................................59*
  chuoi............................................................81* 01*
  HoangMinhTu............................................................24*
  dieuanh96............................................................43*
  Cucvang............................................................67* 77*
  danhlolayvo............................................................98**
  bietphailamsaoday............................................................67*
  hoanghonxanh............................................................98** 98**
  mrpts............................................................77*
  bababyby............................................................16**
  anquanhnam............................................................43*
  niemvuisohoc............................................................00*
  chutheanh............................................................00*
  thichchotso............................................................59*
  adayroihihi............................................................00*
  TTPL7986............................................................98**
  kemngot............................................................98**
  girlcity............................................................50* 00*
  khongsothua............................................................98**
  vjpcachua............................................................81*
  Dodonguyen............................................................67*
  Henngayve............................................................00*
  xauzai88............................................................67*
  Kaito............................................................70* 98**
  Cuonghely............................................................41**
  giaosuTom............................................................25*
  kirito............................................................70*
  ngandoan............................................................94*
  James92............................................................70*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 15 số có 70 thưởng 6666 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @Kaito : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @kirito : Chốt 19 số có 70 thưởng 5263 xu.
  @James92 : Chốt 6 số có 70 thưởng 16666 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 17 số có 70 thưởng 5882 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 12 số có 70 thưởng 8333 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 17 số có 70 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @AnBao : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 70 thưởng 10526 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 70 thưởng 15789 xu.


  NICK- 03/07 - - 04/07 - - 05/07 -
  dongkhanh199407 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 7907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 7907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  AnBao.................39 41 43 45 48 50 51 52 53 54 55 57 58 61 63 71 73 75 78 8066 67 70 74 75 76 80 83 84 85 92 93 94 98 02 03 07 08 10 12
  giangmobile.................32 36 38 39 41 47 48 57 59 63 68 69 72 74 75 77 78 81 83 8427 31 32 34 35 69 70 71 72 73 77 78 87 89 90 91 95 96 98 99
  Thuminh.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 9700 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  vuanh886.................50 51 55 56 58 60 65 66 68 71 75 76 78 80 81 85 86 88 90 9167 69 70 72 76 78 79 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 94 96 97
  giahuy912..................................53 45 55 44 43 58 42 60 40 61 38 62 35 65 34 67 32 68 30 70
  haiyen1295..................................47 48 49 50 51 52 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 78 79 87
  HoangMinhTu..................................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 86 91 95 00 04 13 19 22
  baoanhthu..................................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 84 88 93 97
  lodelk..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 01 06 07 70 18 81 68 86 21 76
  luonluontop1..................................20 22 23 25 29 56 57 59 61 65 70 74 75 77 78 83 87 92 93 95
  minhlonghn..................................17 23 24 25 26 27 32 34 35 53 54 60 61 62 63 69 70 71 72 78
  shopeone..................................43 45 46 47 51 52 54 55 56 59 60 61 63 64 65 68 70 73 74 81
  Kaito..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09
  kirito..................................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  James92..................................70 71 72 27 77 22
  kiep_lo_de..................................95 58 61 21 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  binbinhn..................................58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  CatLinhHD..................................56 60 61 62 65 66 69 70 71 78 79 80 83 84 87 88 89 92 93 96
  danvietanhhung..................................73 70 67 88 65 63 60 57 55 53 50 49 89 48 47 46 45 44 43 42
  danhlolayvo..................................38 39 37 47 36 48 35 57 34 58 33 32 67 31 68 30 70
  HUYEN6879..................................70 71 73 75 78 79 80 82 84 87 88 89
  timlo2nhay..................................30 31 33 35 37 39 40 41 43 45 47 49 50 51 53 55 57 59 70 71
  tuandjgj..................................46 47 48 49 50 54 57 60 64 67 70 72 73 74 75 76 77 78 79 84
  yeusohoc..................................67 70 66 62 61 71 60 57 56 72 54 52 74 51 47 44 76
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 64* 02* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 83* 46* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 46* 64* thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 84* 83* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 09** 22** thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 09** 97* thưởng 9000 xu.
  @antamwin : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 46* 64* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 09** thưởng 10000 xu.
  @Minhan : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 65* 86* thưởng 20000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 84* 61* thưởng 12000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 61* 97* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @James92 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 02* 65* thưởng 30000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 65* 67* thưởng 18000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 09** thưởng 24000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 92* 64* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 02* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.


  NICK- 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 - - 05/07 - - 06/07 -
  DINHMINHSON88*48*11* 28**55* 95*81*88*
  baoanhthu............51**46* 84*54*67*02*
  ditimbachthu........................06* 17*33*67*09**
  Giacatlo102........................16*54*41**92* 64*
  emtapdanhlo....................................54*59*02* 65*
  xosoxmien....................................40**43*61*
  AnBao....................................33*50* 16**65* 67*
  vuanh886....................................79*77*17*
  baycaobayxa................................................67*65* 86*
  vietkieudanhlo................................................16**86*
  anquanhnam................................................43*84* 61*
  Cucvang................................................67* 77*22**
  chutheanh................................................00*08**
  bababyby................................................16**05*
  hoanghonxanh................................................98** 98**22**
  kemngot................................................98**61* 97*
  adayroihihi................................................00*64*
  TTPL7986................................................98**21*
  girlcity................................................50* 00*05*
  khongsothua................................................98**65*
  Cuonghely................................................41**61*
  James92................................................70*02*
  lienquan2019............................................................64* 02*
  mytamido............................................................83* 46*
  Axz23............................................................46* 64*
  kovachin............................................................47*
  Xyz18............................................................84* 83*
  ptsmr............................................................17*
  lodelk............................................................09** 22**
  bacang............................................................70*
  quangninh279............................................................67*
  tinhtuoisang............................................................21*
  tuankhang1980............................................................64* 46*
  vaobothoi............................................................02*
  nhat_chi_mai............................................................22**
  songque38............................................................02*
  vhg123............................................................09** 97*
  antamwin............................................................92*
  chot10trung1............................................................86*
  giahuy912............................................................47*
  chutichhoidong............................................................02*
  NetCaFe............................................................46* 64*
  hoahuong............................................................46* 64*
  giaosuxoay............................................................92*
  thuyanh29............................................................83*
  cutibatlo............................................................65*
  chosau18h............................................................17*
  danvietanhhung............................................................02*
  anhQuanday............................................................65*
  quochuy92............................................................09**
  Minhan............................................................05*
  HoaHeoTan_87............................................................84*
  Cauamhanoi............................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @alololo : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 16 số có 70 thưởng 6250 xu.
  @Axz23 : Chốt 10 số có 70 thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : Chốt 6 số có 70 thưởng 16666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 70 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 18 số có 70 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giahuy912 : Chốt 14 số có 70 thưởng 14285 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 70 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @AnBao : Chốt 18 số có 70 thưởng 16666 xu.


  NICK- 04/07 - - 05/07 - - 06/07 -
  AnBao39 41 43 45 48 50 51 52 53 54 55 57 58 61 63 71 73 75 78 8066 67 70 74 75 76 80 83 84 85 92 93 94 98 02 03 07 08 10 1265 67 68 69 70 71 73 74 76 77 78 80 82 83 85 86 87 89
  giahuy912.................53 45 55 44 43 58 42 60 40 61 38 62 35 65 34 67 32 68 30 7080 74 81 73 72 71 70 83 65 64 63 62 61 84
  haiyen1295.................47 48 49 50 51 52 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 78 79 8707 09 10 13 16 18 19 22 25 27 28 29 61 63 64 65 68 70 72 74
  alololo..................................73 70 79 69 68 67 66 65 82 64 63 62 61 83 60 56 55 52 51 87
  baycaobayxa..................................11 14 16 17 19 20 23 25 26 28 29 62 64 70 71 73 74 75 78 82
  chot10trung1..................................70 71 72 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89
  Axz23..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  nonanoni..................................60 64 65 67 70 74
  emtapdanhlo..................................59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 74 75 77 78 79 80 81 84 85 87
  quocanhht..................................20 26 27 29 30 33 19 34 36 37 39 17 60 63 64 66 67 16 69 70
  vaobothoi..................................29 30 32 61 65 69 70 74 75 78 79 84 85 88 89 92 94 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : trúng loto 60* 06* 11* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 09* 11* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 77* 49* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 83* 17* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 84* 97* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* 60* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 30** 03* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 04* 41* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* 04* thưởng 6000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 67* 17* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @kirito : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 22* 77* thưởng 20000 xu.
  @antamwin : trúng loto 97* 04* thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 28* 82* thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 79* 97* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* thưởng 15000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 06* 60* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 41* 22* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 28* 30** thưởng 63000 xu.


  NICK- 01/07 - - 02/07 - - 03/07 - - 04/07 - - 05/07 - - 06/07 - - 07/07 -
  DINHMINHSON88*48*11* 28**55* 95*81*88*28* 30**
  ditimbachthu........................06* 17*33*67*09**41* 22*
  vuanh886....................................79*77*17*67*
  vietkieudanhlo................................................16**86*79*
  baycaobayxa................................................67*65* 86*97*
  chutheanh................................................00*08**60*
  hoanghonxanh................................................98** 98**22**84*
  anquanhnam................................................43*84* 61*04*
  kemngot................................................98**61* 97*17*
  khongsothua................................................98**65*74*
  Cuonghely................................................41**61*06* 60*
  Axz23............................................................46* 64*22* 77*
  antamwin............................................................92*97* 04*
  quangninh279............................................................67*22*
  lienquan2019............................................................64* 02*79* 97*
  lodelk............................................................09** 22**04*
  bacang............................................................70*58*
  vaobothoi............................................................02*83*
  nhat_chi_mai............................................................22**28* 82*
  tinhtuoisang............................................................21*17*
  chot10trung1............................................................86*41*
  vhg123............................................................09** 97*02*
  hoahuong............................................................46* 64*79* 97*
  anhQuanday............................................................65*04*
  danvietanhhung............................................................02*11*
  Cauamhanoi............................................................88*04*
  buihung88........................................................................60* 06* 11*
  CatLinhHD........................................................................09* 11*
  dongkhanh1994........................................................................77*
  Npt........................................................................77* 49*
  luonluontop1........................................................................17*
  ViettelDaily........................................................................22*
  tengteng........................................................................83*
  anhnumberone........................................................................22*
  Covid19........................................................................84*
  loveyouloveyou........................................................................77* 22*
  yeusohoc........................................................................97* 79*
  motobike........................................................................41*
  hoisohoc........................................................................79* 97*
  haiyen1295........................................................................16*
  danhlolayvo........................................................................83* 17*
  bietphailamsaoday........................................................................84* 97*
  HoangMinhTu........................................................................17* 60*
  chuoi........................................................................30** 03*
  chidanh1con........................................................................11*
  HUYEN6879........................................................................97* 79*
  ductrinh........................................................................49*
  HaiNam92........................................................................16*
  dieuanh96........................................................................60*
  sohochaylam........................................................................04* 41*
  mrpts........................................................................77*
  kyniemxua........................................................................60*
  alololo........................................................................02*
  bachthu3nhay........................................................................60* 06*
  niemvuisohoc........................................................................67*
  Thuminh........................................................................79* 97*
  cuunon........................................................................97* 79*
  vinamilk........................................................................22*
  Ronaldo7........................................................................84*
  thienduong01........................................................................06*
  zozozo........................................................................83*
  thuhuyengirl........................................................................74*
  DonaldTrump45........................................................................03* 04*
  Tony02........................................................................04*
  timlo2nhay........................................................................22*
  thichchotso........................................................................67* 17*
  toilatoi7x........................................................................79* 97*
  nonanoni........................................................................11*
  visaolaithe........................................................................83*
  minhlonghn........................................................................84*
  shopeone........................................................................77* 22*
  huyenhuyen........................................................................60*
  kirito........................................................................82*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 9 số có 60 thưởng 11111 xu.
  @giacatgia : Chốt 7 số có 60 thưởng 14285 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 11 số có 60 thưởng 9090 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 9 số có 60 thưởng 11111 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @chuoi : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @Giacatlo102 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.


  NICK- 07/07 -
  babylove54 55 58 59 60 67 68 72 73
  giacatgia58 60 61 62 63 66 67
  xosoxmien59 60 61 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 79 90 91 92
  HUYEN687931 32 33 38 39 40 42 47 48 50 57 60 68 74 75 77 78 79 83 84
  chidanh1con49 51 53 55 58 60 62 63 71 72 73
  danhnhothoi62 61 60 90 46 45 44 43 91 42 41 40 92 26 25 24 23 93 22
  locroitrungdau53 57 60 62 64 70 71 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 87 92 93
  anhQuanday49 51 52 53 54 57 58 59 60
  MRNam8610 11 12 15 16 17 18 19 30 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63
  soiroichot25 26 27 60 61 62 63 66 67 68 70 71 72 75 76 77 79 80 81
  chuoi12 21 26 62 67 76 71 17 56 65 60 06 51 15 10 01 66 58 83
  chutheanh01 10 15 51 60 19 91 44 92 22 14 41 64 46 69 96 06 56 65 74
  Giacatlo10201 10 06 60 15 51 56 65 33 88 38 83 24 42 29 92 47 74 79 97
  giaosuxoay47 48 49 50 52 57 58 60 62 67 68 70 72 77 78 80 82 87 88 90
  khongsothua11 13 16 20 21 23 26 30 31 33 40 41 43 46 50 51 53 56 60 61
  mrpts70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  saptrungtoroi46 47 50 51 53 54 60 63 64 68 71 73 74 78 80 81 82 83 86 87
  Uyennhi201960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* 77* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 33* 55* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 36* 87* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 77* 12* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 83* 38* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 47* 74* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @Minhan : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 77* 91* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ViettelDaily : trúng loto 37* 55* 00* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 00* 55* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60** thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 37* 36* thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 09* 36* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 15* 77* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 37* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* 15* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 87* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* 64* thưởng 12000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 64* 74* thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 47* 74* thưởng 12000 xu.
  @kirito : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lienquan2019 : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 64* 15* thưởng 18000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 60** thưởng 30000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 83* 38* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 87* 94* thưởng 24000 xu.
  @kemngot : trúng loto 55* 00* thưởng 24000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 05* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 18000 xu.


  NICK- 03/07 - - 04/07 - - 05/07 - - 06/07 - - 07/07 - - 08/07 -
  ditimbachthu06* 17*33*67*09**41* 22*12*
  chutheanh........................00*08**60*87* 94*
  kemngot........................98**61* 97*17*55* 00*
  khongsothua........................98**65*74*05*
  lienquan2019....................................64* 02*79* 97*60**
  quangninh279....................................67*22*00*
  lodelk....................................09** 22**04*60**
  bacang....................................70*58*00*
  tinhtuoisang....................................21*17*36*
  hoahuong....................................46* 64*79* 97*64* 15*
  Axz23....................................46* 64*22* 77*60**
  Cauamhanoi....................................88*04*83* 38*
  ViettelDaily................................................22*37* 55* 00*
  Covid19................................................84*77*
  tengteng................................................83*36*
  hoisohoc................................................79* 97*77*
  loveyouloveyou................................................77* 22*00* 55*
  buihung88................................................60* 06* 11*60**
  HoangMinhTu................................................17* 60*15*
  ductrinh................................................49*87*
  chuoi................................................30** 03*37* 36*
  chidanh1con................................................11*09* 36*
  dieuanh96................................................60*74* 47*
  HaiNam92................................................16*15* 77*
  vinamilk................................................22*37*
  alololo................................................02*38* 83*
  Ronaldo7................................................84*37*
  dongkhanh1994................................................77*37*
  bachthu3nhay................................................60* 06*05* 15*
  sohochaylam................................................04* 41*05*
  thuhuyengirl................................................74*50*
  cuunon................................................97* 79*09*
  Npt................................................77* 49*87*
  visaolaithe................................................83*37* 64*
  nonanoni................................................11*64*
  shopeone................................................77* 22*64* 74*
  huyenhuyen................................................60*47* 74*
  kirito................................................82*53*
  baoanhthu............................................................34*
  danhnhothoi............................................................74*
  ptsmr............................................................91*
  emtapdanhlo............................................................34*
  hatay88............................................................83* 38*
  binbinhn............................................................74* 47*
  mytamido............................................................42*
  thanlo3388............................................................87*
  TLong888............................................................64*
  soiroichot............................................................91*
  giahuy912............................................................38* 77*
  Cucvang............................................................33* 55*
  NetCaFe............................................................90*
  giacatgia............................................................12*
  N_A_T............................................................36* 87*
  bababyby............................................................77* 12*
  mo3cang............................................................91*
  TTPL7986............................................................83* 38*
  girlcity............................................................47* 74*
  happyday............................................................36*
  Giacatlo102............................................................53*
  Minhan............................................................34*
  HoaHeoTan_87............................................................55*
  saptrungtoroi............................................................37*
  Uyennhi2019............................................................37*
  kovachin............................................................77* 91*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.
  @hitman : Chốt 10 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 6 số có 83 thưởng 16666 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 18 số có 83 thưởng 5555 xu.
  @anhnumberone : Chốt 11 số có 83 thưởng 9090 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 83 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 19 số có 83 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 10 số có 83 thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 83 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/07 - - 08/07 -
  HUYEN687931 32 33 38 39 40 42 47 48 50 57 60 68 74 75 77 78 79 83 8485 91 84 83 82 80 77 76 75 92 74 73 71 68 67 66 65 93 64 62
  chidanh1con49 51 53 55 58 60 62 63 71 72 7376 77 78 82 83 84 85 86 87 89
  khongsothua11 13 16 20 21 23 26 30 31 33 40 41 43 46 50 51 53 56 60 6123 26 27 29 31 32 35 36 68 69 72 74 78 80 81 83 86 87 90 92
  giahuy912.................18 19 21 24 26 27 28 29 30 33 74 76 79 80 81 82 83 85 88 90
  baoanhthu.................16 18 21 23 27 28 32 36 37 66 67 72 73 76 78 81 82 83 87 91
  vaobothoi.................12 15 16 20 61 65 67 70 74 76 79 83 85 88 89 92 94 97 98
  hyvongwin.................38 39 60 62 63 66 68 69 80 82 83 86 88 89 90 92 93 96 98 99
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 19 91 27 72 38 83 49 94
  NgocNgoc.................03 12 13 21 23 30 33 43 49 53 58 63 67 73 76 83 85 93 94
  hitman.................05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  quangninh279.................16 83 15 14 13 84
  HaiNam92.................46 47 48 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88
  anhnumberone.................81 83 85 87 89 90 92 94 96 98 99
  danv411.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  ptsmr.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  tuankhang1980.................32 34 35 36 65 69 70 74 78 80 81 83 87 89 90 92 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/07/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @MRNam86 : trúng loto 89* 47** thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 89* 33* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 17* 70* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 89* 42* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 77* 16* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* 16* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 21* 16* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 80* 90* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @hitman : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 41* 14* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mytamido : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @Giacatlo102 : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 21* 75* thưởng 12000 xu.
  @kovachin : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 17* 71* 91* thưởng 27000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 80* 20** thưởng 27000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 33* 77* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @kirito : trúng loto 91* 90* thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bacang : trúng loto 14* 41* thưởng 24000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 47** thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 74* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kemngot : trúng loto 71* 17* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 21* thưởng 21000 xu.


  NICK- 03/07 - - 04/07 - - 05/07 - - 06/07 - - 07/07 - - 08/07 - - 09/07 -
  ditimbachthu06* 17*33*67*09**41* 22*12*21*
  kemngot........................98**61* 97*17*55* 00*71* 17*
  bacang....................................70*58*00*14* 41*
  quangninh279....................................67*22*00*47**
  tinhtuoisang....................................21*17*36*74*
  HaiNam92................................................16*15* 77*17* 71* 91*
  hoisohoc................................................79* 97*77*80* 20**
  Covid19................................................84*77*89*
  HoangMinhTu................................................17* 60*15*91*
  loveyouloveyou................................................77* 22*00* 55*42*
  chuoi................................................30** 03*37* 36*23*
  chidanh1con................................................11*09* 36*41*
  nonanoni................................................11*64*16*
  vinamilk................................................22*37*21*
  shopeone................................................77* 22*64* 74*33* 77*
  visaolaithe................................................83*37* 64*10*
  kirito................................................82*53*91* 90*
  huyenhuyen................................................60*47* 74*42*
  mytamido............................................................42*20**
  hatay88............................................................83* 38*74*
  binbinhn............................................................74* 47*21*
  giacatgia............................................................12*42*
  TLong888............................................................64*97*
  happyday............................................................36*77*
  Giacatlo102............................................................53*75*
  HoaHeoTan_87............................................................55*21* 75*
  kovachin............................................................77* 91*41*
  MRNam86........................................................................89* 47**
  vungtroisohoc........................................................................42*
  Xyz18........................................................................75*
  danhlolayvo........................................................................89* 33*
  tuandjgj........................................................................41* 14*
  motobike........................................................................42*
  chot10trung1........................................................................97*
  nhat_chi_mai........................................................................17* 70*
  vietkieudanhlo........................................................................71*
  hoanghonxanh........................................................................89*
  haiyen1295........................................................................16*
  anhnumberone........................................................................14*
  HUYEN6879........................................................................89* 42*
  tuankhang1980........................................................................41*
  Thuminh........................................................................17* 71*
  kyniemxua........................................................................77* 16*
  vuanh886........................................................................88* 33*
  chosau18h........................................................................42*
  quocanhht........................................................................91*
  locroitrungdau........................................................................47**
  minhquang2016........................................................................21*
  chutichhoidong........................................................................21*
  cutibatlo........................................................................71* 16*
  numoneyee........................................................................42*
  kocannoinhieu........................................................................21* 16*
  toilatoi7x........................................................................97*
  Cuonghely........................................................................20**
  kiep_lo_de........................................................................80* 90*
  hung83........................................................................89*
  hyvongwin........................................................................21*
  lode2019........................................................................91*
  TrangTP........................................................................88*
  hitman........................................................................91*
  SoiLoto........................................................................20**
  giangmobile........................................................................41* 14*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 15 số có 91 thưởng 6666 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @kirito : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 15 số có 91 thưởng 6666 xu.
  @alololo : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @Giacatlo102 : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 91 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Xuanduy1999 : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 6 số có 91 thưởng 16666 xu.
  @SoiLoto : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 15 số có 91 thưởng 6666 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 8 số có 91 thưởng 12500 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 13 số có 91 thưởng 7692 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 7 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 12 số có 91 thưởng 8333 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 91 thưởng 6250 xu.
  @bababyby : Chốt 9 số có 91 thưởng 11111 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 91 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giahuy912 : Chốt 14 số có 91 thưởng 14285 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 91 thưởng 10000 xu.
  @hitman : Chốt 10 số có 91 thưởng 20000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 14 số có 91 thưởng 14285 xu.


  NICK- 08/07 - - 09/07 -
  giahuy91218 19 21 24 26 27 28 29 30 33 74 76 79 80 81 82 83 85 88 9065 68 69 73 74 78 79 81 83 88 89 91 95 98
  vaobothoi12 15 16 20 61 65 67 70 74 76 79 83 85 88 89 92 94 97 9817 19 20 25 26 28 30 34 64 65 70 71 73 75 80 82 85 89 90 91
  hitman05 50 16 61 27 72 38 83 49 9400 55 19 91 28 82 37 73 46 64
  hyvongwin38 39 60 62 63 66 68 69 80 82 83 86 88 89 90 92 93 96 98 9979 81 82 83 86 87 88 89 90 91 92 95 96 97
  haiyen1295.................81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 94 95 98 99 20 21 22 23 24
  AnBao.................77 76 75 74 73 72 71 91 70 69 62 61 59 58 57 56 55 54 53 52
  kiep_lo_de.................73 75 79 01 91 48 64 94 31 10 23 29
  anhQuanday.................55 56 57 58 59 62 66 71 75 80 84 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  CatLinhHD.................63 64 66 67 68 72 73 75 76 77 81 86 90 91 93
  binbinhn.................91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 06 08 10 11 12 13 14 15 16
  kirito.................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 22
  timlo2nhay.................70 71 72 77 80 81 82 87 89 90 91 92 97 98 99
  alololo.................87 90 91 92 93 96
  Giacatlo102.................15 51 01 10 14 41 19 91
  nonanoni.................95 92 91 89 88 86 83 82 79 78 77 76 74 73 70 69 68 66 65 96
  dongkhanh1994.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  HoangMinhTu.................55 57 60 61 62 64 66 70 71 75 80 82 84 91 00 02 06 07 08 11
  Xuanduy1999.................98 91 89 15 51 34 43 58 85
  DonaldTrump45.................55 00 46 64 91 19
  SoiLoto.................11 66 16 61 14 41 69 96 46 64 19 91
  bietphailamsaoday.................64 65 66 67 68 69 71 72 73 81 82 83 91 92 93
  HoaHeoTan_87.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kyniemxua.................45 46 48 49 60 79 80 81 82 84 85 86 88 90 91 93 94 95 97 99
  vungtroisohoc.................82 84 87 90 91 93 94 97
  antamwin.................56 61 62 63 65 69 71 72 74 75 78 81 82 83 85 87 90 91 92 95
  buihung88.................73 75 77 78 79 90 91 93 95 96 97 98 99
  chosau18h.................70 69 67 66 64 62 61 60 91 58 57 55 53 52 51 50 46 43 41 39
  hatay88.................88 91 92 94 95 97 98
  mo3cang.................18 19 21 22 26 28 29 69 71 72 74 76 78 81 82 84 86 91 92 94
  ViettelDaily.................67 70 75 76 79 82 84 85 89 91 94 97
  adayroihihi.................68 69 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85 87 88 89 90 91
  Covid19.................57 70 72 73 74 75 81 82 83 84 89 90 91 92 93 98
  bababyby.................87 89 90 91 93 94 96 97 99
  hoahuong.................10 11 13 14 15 16 18 19 24 25 77 78 79 81 84 87 89 90 91 92
  Npt.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 19 28 37 46 55 64 73 82 91 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này