PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 29* 92* 61* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 92* 61* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 61* 64* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* 92* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 17* 29* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* 30* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 36** thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 50* 89* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 30* 17* 71* thưởng 27000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 92* 29* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 50* thưởng 15000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 49* thưởng 18000 xu.


  NICK- 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 - - 30/06 -
  Xyz1811*14* 37*35* 36*** 06*85** 53**00*49*
  luonluontop1....................................22*19*30* 17* 71*
  anhnumberone....................................50* 22*20*89*
  lienquan2019....................................86* 24* 42*76* 00*92* 29*
  ViettelDaily....................................43**12*92*
  thuyanh29....................................43**19*42*
  tengteng....................................86*12*68*
  vhg123....................................24* 42*00* 29*27*
  ptsmr....................................23*20*53*
  nonanoni....................................38* 22*12*50*
  vungtroisohoc....................................86*29*42*
  lodelk................................................52**19**
  chuoi................................................71*49*
  tuandjgj................................................37*71*
  baycaobayxa................................................12*92*
  danhnhothoi................................................74*64* 30*
  muahe2019................................................71*50*
  hoisohoc................................................74*79*
  HoangMinhTu................................................12* 20*42*
  TLong888................................................45*53*
  giacatgia................................................12*61*
  mrpts................................................20*93*
  tuankhang1980................................................71*36**
  visaolaithe................................................37* 71*42*
  kyniemxua................................................19*50* 89*
  thichchotso................................................45*71*
  bietphailamsaoday................................................74*36**
  loveyouloveyou............................................................29* 92* 61*
  Covid19............................................................92* 61*
  baoanhthu............................................................79*
  dieuanh96............................................................50*
  quangninh279............................................................29* 92*
  chutichhoidong............................................................17*
  thanlo3388............................................................64*
  hatay88............................................................64*
  buihung88............................................................50*
  motobike............................................................42*
  mo3cang............................................................36**
  HUYEN6879............................................................79*
  kocannoinhieu............................................................42*
  giahuy912............................................................61*
  vinamilk............................................................71*
  MRNam86............................................................92*
  anhQuanday............................................................61*
  songque38............................................................19**
  happyday............................................................19**
  danhlolayvo............................................................89*
  N_A_T............................................................49*
  cutibatlo............................................................79*
  chot10trung1............................................................89*
  chutheanh............................................................53*
  vaobothoi............................................................89*
  kiep_lo_de............................................................61*
  saptrungtoroi............................................................61* 64*
  danv411............................................................10*
  Ronaldo7............................................................29* 92*
  Hoalanrung............................................................19**
  Npt............................................................10*
  NgocNgoc............................................................17*
  minhdiep............................................................68*
  NOT_GOOD............................................................17* 29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @huan : Chốt 8 số có 29 thưởng 12500 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 16 số có 29 thưởng 6250 xu.
  @NOT_GOOD : Chốt 14 số có 29 thưởng 7142 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 9 số có 29 thưởng 11111 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 11 số có 29 thưởng 9090 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 15 số có 29 thưởng 6666 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 11 số có 29 thưởng 18181 xu.
  @Tony02 : Chốt 19 số có 29 thưởng 10526 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @adayroihihi : Chốt 16 số có 29 thưởng 18750 xu.
  @numoneyee : Chốt 17 số có 29 thưởng 17647 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 - - 30/06 -
  adayroihihi70 69 68 89 67 66 65 64 90 63 62 61 60 91 59 56 52 51 92 4712 14 15 16 20 21 22 24 25 26 40 41 42 74 75 76 80 81 82 8423 25 26 29 31 32 33 35 36 38 40 41 42 43 45 46
  numoneyee24 25 26 27 28 29 31 33 36 39 41 43 46 49 50 51 52 5320 22 23 24 26 10 28 29 31 32 08 38 39 40 41 06 42 48 50 5129 35 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 84 93 99
  Hoalanrung.................00 03 05 07 08 09 10 13 15 17 18 19 20 23 25 27 28 29 30 3310 13 14 15 16 18 22 24 26 28 29
  Tony02.................02 08 13 19 20 24 31 35 42 46 53 57 64 68 75 79 80 86 91 9709 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  tuandjgj.................08 09 10 16 18 20 2104 06 07 09 10 12 14 15 16 19 20 22 24 25 29 30 32 33 34 38
  huan..................................95 59 96 69 92 29 03 30
  quocanhht..................................03 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 29 30 31 32 33 35 36
  hatay88..................................51 47 46 45 42 40 37 29 28 27 24 22 15 10
  hoahuong..................................11 12 13 14 18 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 38 40 41 42 43
  Xyz18..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 27 72 28 82 29 92 49 94 78 87
  Hoiyeulo..................................14 18 23 27 29 32 38 41 47 48 72 74 81 83 84 92
  NOT_GOOD..................................15 51 17 71 18 81 28 82 27 72 79 97 29 92
  chidanh1con..................................03 04 07 08 09 10 12 13 21 22 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36
  chutichhoidong..................................62 60 48 47 45 44 42 41 29
  giaosuxoay..................................09 10 13 17 18 19 22 26 27 28 29
  vietkieudanhlo..................................03 04 09 12 13 14 18 21 22 23 24 27 29 30 31 32 33 36 38 40
  binbinhn..................................03 09 12 18 19 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33
  vuanh886..................................24 27 28 29 31 48 72 73 74 75 77 78 79 81 82 83 84 86 87 88
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này