PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dongkhanh1994 : trúng loto 89* 98* thưởng 10000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* 98* 31* thưởng 9000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 80** thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* 60* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 99* 45* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 17* 45* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* 89* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* 89* 37* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* 54* thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 80** thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 99* 37* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 98* 89* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 80** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 84** thưởng 24000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 80** thưởng 24000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 60* 54* thưởng 24000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 84** thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 80** thưởng 50000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.


  NICK- 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 - - 20/06 -
  HaiNam9271*60*06*04*99*
  hoisohoc34*79* 60*21*36*84**
  minhquang201671*07*77* 92*64**80**
  binbinhn45** 06*41* 17*06* 50*44*99*
  mo3cang............17*46*88*76*
  Cucvang............82*24* 23*13** 59*79*
  babylove............02*24*60*84**
  thanlo3388............51*06*03* 30**80**
  chidanh1con............60*80**44*60* 54*
  anhQuanday............02*80**88*98*
  locroitrungdau............59*46*88*45*
  lodelk........................17* 18*88*28*
  thichchotso........................46*88*76*
  chuoi........................77*56*76*
  vinamilk........................00*64**42*
  emtapdanhlo........................92*30**69*
  DINHMINHSON........................06*03* 30**80**
  thuhuyengirl....................................69*98* 89* 37*
  hoanghonxanh....................................38**89* 54*
  happyday....................................44*80**
  muahe2019....................................60*99* 37*
  dieuanh96....................................46** 64**64*
  quangninh279....................................73* 38**31*
  Axz23....................................69*79*
  zozozo....................................20*98*
  HoangMinhTu....................................69*98* 89*
  baycaobayxa....................................20*98*
  dongkhanh1994................................................89* 98*
  vaobothoi................................................89* 98* 31*
  TTPL7986................................................98*
  bababyby................................................76*
  HUYEN6879................................................59*
  hyvongwin................................................45*
  baoanhthu................................................64*
  vuanh886................................................69*
  buihung88................................................60*
  chot10trung1................................................76*
  vietkieudanhlo................................................37*
  minhlonghn................................................80**
  hung83................................................76*
  soiroichot................................................64*
  visaolaithe................................................37*
  Hoalanrung................................................17*
  thuyanh29................................................37* 60*
  cutibatlo................................................76*
  Uyennhi2019................................................45*
  danhnhothoi................................................99* 45*
  tinhtuoisang................................................60*
  Covid19................................................98* 89*
  Cauamhanoi................................................60*
  Ronaldo7................................................42*
  lienquan2019................................................69*
  hoahuong................................................60*
  yeusohoc................................................37*
  chinh1689482997................................................69*
  kocannoinhieu................................................17* 45*
  MRNam86................................................98* 89*
  xoay................................................28*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @girlcity : Chốt 10 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @huan : Chốt 18 số có 69 thưởng 5555 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 16 số có 69 thưởng 6250 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 17 số có 69 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @visaolaithe : Chốt 16 số có 69 thưởng 12500 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 69 thưởng 10526 xu.


  NICK- 19/06 - - 20/06 -
  visaolaithe08 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 28 30 31 32 33 35 3838 41 43 45 46 47 50 52 54 55 56 61 63 64 65 69
  motobike00 03 04 07 08 09 12 13 16 17 18 19 30 31 34 35 36 37 61 6263 64 65 66 67 68 69 71 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  Thuminh00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 9009 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  danhlolayvo.................58 60 61 63 64 65 67 69 70 72 73 74 76 78 79 90 91 92 94 96
  chot10trung1.................01 05 09 11 14 15 18 21 23 25 27 31 32 35 36 61 63 65 69 71
  giahuy912.................69 07 70 74 75 05 76 78 83 03
  girlcity.................59 60 61 63 64 65 68 69 80 81
  toilatoi7x.................52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 74
  danvietanhhung.................61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  Npt.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  timlo2nhay.................48 50 54 60 62 69 72 74 79 80 84 90 92 93 96 97 99
  thichchotso.................21 23 25 27 28 32 36 37 39 46 49 52 57 61 63 64 66 67 69 70
  yeusohoc.................11 13 14 15 16 44 45 46 47 48 49 60 61 63 64 65 66 67 68 69
  SoiLoto.................22 77 23 32 73 37 78 87 28 82 26 62 27 72 69 96 46 64 16 61
  chinh1689482997.................91 96 69 41 14 18 81 34 43 36 63 22 77 46 64 99 15
  antamwin.................58 59 61 66 68 69 71 75 77 78 79 81 84 86 88 89 91 93 95 98
  emtapdanhlo.................41 42 44 47 48 50 51 53 56 58 60 62 65 68 69 70 71 74 78 79
  hoahuong.................65 67 69 80 81 82 83 85 87 00 01 03 05 08 09 10 12 14 17 18
  Hoalanrung.................68 69 70 71 72 75 80 81 84 89 90 93 98 99 02 07 08 09 10 11
  huan.................01 10 29 92 38 83 47 74 56 65 09 19 39 49 59 69 79 99
  kemngot.................13 14 16 18 20 22 23 66 68 69 70 72 74 75 77 78 81 83 84 86
  soiroichot.................38 39 60 62 63 64 66 68 69 90 92 93 94 96 98 99
  thuyanh29.................68 69 70 71 76 77 78 79 81 86 87 89 91 95 96 98 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Tony02 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @huan : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 59* 39* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 05** 86* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 86* 59* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 70* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Lethang379 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 04* 40* thưởng 20000 xu.
  @bababyby : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 02** thưởng 20000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 96* 67* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @hung83 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* 25* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 25* 98* thưởng 18000 xu.
  @zozozo : trúng loto 39* 36* thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @lodelk : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 65* 86* thưởng 24000 xu.
  @chuoi : trúng loto 01* thưởng 12000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 61* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 25* 36* thưởng 30000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 05** thưởng 30000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 21* 67* thưởng 30000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 61* thưởng 18000 xu.


  NICK- 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 -
  HaiNam9271*60*06*04*99*61*
  mo3cang............17*46*88*76*25* 36*
  Cucvang............82*24* 23*13** 59*79*39*
  babylove............02*24*60*84**05**
  chidanh1con............60*80**44*60* 54*21* 67*
  thanlo3388............51*06*03* 30**80**61*
  lodelk........................17* 18*88*28*98*
  thichchotso........................46*88*76*65* 86*
  chuoi........................77*56*76*01*
  DINHMINHSON........................06*03* 30**80**61*
  dieuanh96....................................46** 64**64*96*
  happyday....................................44*80**25* 98*
  zozozo....................................20*98*39* 36*
  baycaobayxa....................................20*98*98*
  thuhuyengirl....................................69*98* 89* 37*36*
  dongkhanh1994................................................89* 98*04* 40*
  bababyby................................................76*86*
  hyvongwin................................................45*02**
  vuanh886................................................69*96* 67*
  baoanhthu................................................64*98*
  minhlonghn................................................80**65*
  hung83................................................76*96*
  soiroichot................................................64*99* 25*
  cutibatlo................................................76*35*
  Uyennhi2019................................................45*05**
  tinhtuoisang................................................60*36*
  Covid19................................................98* 89*96*
  hoahuong................................................60*59*
  lienquan2019................................................69*86*
  MRNam86................................................98* 89*61*
  Tony02............................................................01*
  MD2830............................................................39*
  haiyen1295............................................................61*
  giacatgia............................................................25*
  chutichhoidong............................................................21*
  khongsothua............................................................61*
  bacang............................................................99*
  timlo2nhay............................................................59*
  huan............................................................67*
  mrpts............................................................67*
  huyenhuyen............................................................67*
  Xyz18............................................................95*
  langthangtimso............................................................61*
  danvietanhhung............................................................21*
  NetCaFe............................................................86*
  vhg123............................................................11*
  hihaowen............................................................05**
  toilatoi7x............................................................36*
  tuankhang1980............................................................61*
  girlcity............................................................61*
  giangmobile............................................................61*
  DonaldTrump45............................................................39*
  xosoxmien............................................................67*
  songque38............................................................36*
  motobike............................................................25*
  Quantubaothu77............................................................59* 39*
  anhnumberone............................................................05** 86*
  hatay88............................................................99*
  quocanhht............................................................67*
  niemvuisohoc............................................................36*
  ditimbachthu............................................................11*
  anquanhnam............................................................96*
  loveyouloveyou............................................................25*
  quochuy92............................................................67*
  antamwin............................................................86* 59*
  cuunon............................................................04*
  TLong888............................................................01*
  mytamido............................................................25*
  numoneyee............................................................86*
  adayroihihi............................................................25*
  kovachin............................................................70*
  sohochaylam............................................................36*
  kiep_lo_de............................................................59*
  danv411............................................................86*
  thienduong01............................................................36*
  kemngot............................................................95*
  Npt............................................................86*
  minhdiep............................................................86*
  Lethang379............................................................39*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 27 thưởng 5555 xu.
  @minhdiep : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @quocanhht : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 9 số có 27 thưởng 11111 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 17 số có 27 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 19 số có 27 thưởng 5263 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 27 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 27 thưởng 10000 xu.


  NICK- 20/06 - - 21/06 -
  danhlolayvo58 60 61 63 64 65 67 69 70 72 73 74 76 78 79 90 91 92 94 9636 32 37 31 38 39 30 40 29 41 42 28 43 27 44 45 26 46 25 47
  mo3cang.................05 08 09 17 20 22 23 26 27 28 32 35 37 40 45 50 53 54 55 57
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  luonluontop1.................91 92 96 01 03 05 09 12 18 19 21 23 27 28 29 32 36 37
  minhdiep.................15 18 19 20 22 23 24 27 28 29 31 32 40 41 42 45 50 51 54
  quocanhht.................50 36 52 54 34 55 32 56 31 57 58 30 59 29 61 63 28 64 27
  baycaobayxa.................79 82 89 92 99 02 09 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  buihung88.................28 58 59 27 66 26 67 68 25 69 19 75 18 76 77 17 78 16 79 85
  chutichhoidong.................25 26 27 28 29 30 31 32 42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  happyday.................19 21 22 23 26 27 28 29 31
  kyniemxua.................49 51 52 45 53 42 54 39 57 58 36 59 35 60 61 27 62 26 63 66
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  saptrungtoroi.................97 98 10 11 13 16 17 18 20 21 23 26 27 28 30 31 33
  xosoxmien.................38 50 52 37 53 36 54 35 55 57 34 58 30 60 61 28 62 27 63 65
  danhnhothoi.................28 54 27 55 56 26 57 25 58 59 24 62 23 63 22 64 65 09 66
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  HoangMinhTu.................93 95 96 97 01 05 06 07 10 11 13 14 15 16 18 19 23 25 27
  HUYEN6879.................90 92 97 98 00 02 06 07 08 10 12 16 17 18 20 26 27 28 30
  nonanoni.................09 10 12 14 15 18 19 21 23 24 27 28 29 30 32 33 36 37 38 41
  Uyennhi2019.................51 45 53 54 38 55 37 56 57 35 58 28 65 67 27 71 21 72 19 73
  vaobothoi.................02 03 05 08 09 12 14 17 18 19 20 21 23 26 27 28 30 32 37 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Axz23 : trúng loto 33** 88* 43** thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 17** 25* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 30* 07* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* 19* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @ATUNA : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MD2830 : trúng loto 49** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 21* 05** thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 38* 83* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49** thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 33** thưởng 20000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 33** 05** thưởng 24000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 09** thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 17** thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hung83 : trúng loto 33** 88* thưởng 27000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 22* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 33** 88* thưởng 27000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 52* 25* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* 83* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 49** thưởng 30000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 19* 49** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 17** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 21* 06* thưởng 42000 xu.


  NICK- 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 -
  HaiNam9271*60*06*04*99*61*21* 06*
  chidanh1con............60*80**44*60* 54*21* 67*17**
  chuoi........................77*56*76*01*49**
  DINHMINHSON........................06*03* 30**80**61*19* 49**
  dieuanh96....................................46** 64**64*96*52*
  zozozo....................................20*98*39* 36*38* 83*
  hung83................................................76*96*33** 88*
  cutibatlo................................................76*35*22*
  Uyennhi2019................................................45*05**33** 88*
  tinhtuoisang................................................60*36*52* 25*
  MD2830............................................................39*49**
  giacatgia............................................................25*21* 05**
  chutichhoidong............................................................21*06*
  bacang............................................................99*21*
  huan............................................................67*38* 83*
  xosoxmien............................................................67*30*
  vhg123............................................................11*49**
  anhnumberone............................................................05** 86*19*
  toilatoi7x............................................................36*33**
  hatay88............................................................99*33** 05**
  niemvuisohoc............................................................36*19*
  ditimbachthu............................................................11*21*
  DonaldTrump45............................................................39*09**
  loveyouloveyou............................................................25*17**
  songque38............................................................36*22*
  giangmobile............................................................61*21*
  motobike............................................................25*19*
  quocanhht............................................................67*25*
  mytamido............................................................25*19*
  numoneyee............................................................86*21*
  quochuy92............................................................67*17**
  antamwin............................................................86* 59*19*
  danv411............................................................86*06*
  cuunon............................................................04*62*
  sohochaylam............................................................36*22*
  Axz23........................................................................33** 88* 43**
  TTPL7986........................................................................17**
  HUYEN6879........................................................................83*
  lode2019........................................................................17** 25*
  muahe2019........................................................................38*
  CatLinhHD........................................................................06*
  quangninh279........................................................................25*
  nhat_chi_mai........................................................................30* 07*
  giahuy912........................................................................52*
  vietkieudanhlo........................................................................21*
  thuyanh29........................................................................25*
  danhnhothoi........................................................................38*
  Cauamhanoi........................................................................06* 19*
  emtapdanhlo........................................................................52*
  bachthu3nhay........................................................................43**
  giaosuxoay........................................................................06*
  chutheanh........................................................................22*
  luonluontop1........................................................................19*
  saptrungtoroi........................................................................21*
  ViettelDaily........................................................................43**
  kyniemxua........................................................................17**
  yeusohoc........................................................................19*
  alololo........................................................................21*
  NgocNgoc........................................................................30*
  kocannoinhieu........................................................................19*
  tengteng........................................................................33**
  ATUNA........................................................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 9 số có 17 thưởng 11111 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 15 số có 17 thưởng 6666 xu.
  @kemngot : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 9 số có 17 thưởng 11111 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quocanhht : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 17 thưởng 10526 xu.


  NICK- 21/06 - - 22/06 -
  quocanhht50 36 52 54 34 55 32 56 31 57 58 30 59 29 61 63 28 64 2790 91 94 95 96 99 00 03 04 05 08 09 12 13 14 17 18 19 21 27
  baycaobayxa79 82 89 92 99 02 09 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3009 12 16 17 19 22 79 82 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  danhnhothoi28 54 27 55 56 26 57 25 58 59 24 62 23 63 22 64 65 09 6602 03 04 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 81 82 84 85 86 88
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 2907 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79
  chosau18h.................28 29 19 30 32 18 35 36 17 37 38 14 41 44 12 45 46 10 47 49
  Hoalanrung.................02 06 08 09 12 15 17 18 19
  alololo.................27 44 45 26 46 48 21 49 50 20 51 53 18 54 56 17 57 58 16 60
  danvietanhhung.................96 97 98 99 00 04 06 07 08 10 13 15 16 17 18 20 22 24 26
  huyenhuyen.................01 02 03 06 07 08 10 11 12 15 16 17 20 21 24
  kemngot.................93 98 99 01 02 07 08 10 11 16 17 20 25 26 29 34 35 38
  hung83.................07 10 15 16 17 20 25 26 27 30 35 36 65 66 67 70 75 76 77 80
  binbinhn.................06 07 08 09 10 12 14 17 20
  giaosuxoay.................80 81 82 84 86 90 91 93 95 98 00 02 04 07 08 11 13 16 17 18
  minhlonghn.................78 80 81 85 87 88 90 92 95 97 98 01 05 07 08 10 12 15 17 18
  TTPL7986.................10 13 15 17 18 22 24 26 27 29 31 36 38 40 42 44 45 47 51 54
  vhg123.................01 02 03 04 08 12 16 17 21 24 26 35 40 43 45 49 50 51 56 59
  vungtroisohoc.................78 81 84 87 91 93 96 05 07 11 14 16 17 18 19 23 25 26 27 32
  zozozo.................87 88 91 94 96 97 05 06 08 11 12 14 15 17 19 21 24 26 28 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @minhquang2016 : trúng loto 44* 94* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 66* 67* 76* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 06* 33** thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* 76* 67* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 94* 33** thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 33** thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 47* 76* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 47* 44* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 20* 67* thưởng 30000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 94* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* 47* thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @huan : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 67* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 33** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 54* 89* thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 47* thưởng 18000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 20* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 47* thưởng 21000 xu.


  NICK- 17/06 - - 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 -
  chidanh1con60*80**44*60* 54*21* 67*17**47*
  chuoi............77*56*76*01*49**47*
  DINHMINHSON............06*03* 30**80**61*19* 49**20*
  dieuanh96........................46** 64**64*96*52*54* 89*
  tinhtuoisang....................................60*36*52* 25*33**
  ditimbachthu................................................11*21*20* 67*
  MD2830................................................39*49**94*
  chutichhoidong................................................21*06*21* 47*
  anhnumberone................................................05** 86*19*20*
  hatay88................................................99*33** 05**47*
  huan................................................67*38* 83*44*
  xosoxmien................................................67*30*54*
  loveyouloveyou................................................25*17**42*
  giangmobile................................................61*21*36*
  quocanhht................................................67*25*67*
  niemvuisohoc................................................36*19*67*
  numoneyee................................................86*21*30*
  sohochaylam................................................36*22*30*
  cuunon................................................04*62*65*
  muahe2019............................................................38*67*
  lode2019............................................................17** 25*52*
  vietkieudanhlo............................................................21*47* 76*
  quangninh279............................................................25*52*
  nhat_chi_mai............................................................30* 07*76*
  giahuy912............................................................52*62*
  emtapdanhlo............................................................52*65*
  chutheanh............................................................22*66*
  danhnhothoi............................................................38*52*
  luonluontop1............................................................19*42*
  ViettelDaily............................................................43**47* 44*
  yeusohoc............................................................19*06*
  kocannoinhieu............................................................19*20*
  alololo............................................................21*47*
  minhquang2016........................................................................44* 94*
  Xyz18........................................................................66* 67* 76*
  babylove........................................................................06* 33**
  vinamilk........................................................................36* 76* 67*
  lodelk........................................................................94* 33**
  baoanhthu........................................................................47*
  huyenhuyen........................................................................54*
  vuanh886........................................................................47*
  tuandjgj........................................................................33**
  haiyen1295........................................................................42*
  binbinhn........................................................................89*
  danvietanhhung........................................................................38**
  timlo2nhay........................................................................54*
  vaobothoi........................................................................42*
  ptsmr........................................................................89*
  tuankhang1980........................................................................67* 76*
  chot10trung1........................................................................54*
  NetCaFe........................................................................54*
  baycaobayxa........................................................................06*
  XS360........................................................................33**
  AnBao........................................................................43*
  TLong888........................................................................36*
  Covid19........................................................................89*
  visaolaithe........................................................................44*
  adayroihihi........................................................................31*
  Npt........................................................................89*
  lienquan2019........................................................................54*
  Ronaldo7........................................................................43*
  kiep_lo_de........................................................................94*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @antamwin : Chốt 14 số có 62 thưởng 7142 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @Nongvanthin : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 13 số có 62 thưởng 7692 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 15 số có 62 thưởng 6666 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chosau18h : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 16 số có 62 thưởng 12500 xu.


  NICK- 22/06 - - 23/06 -
  chosau18h28 29 19 30 32 18 35 36 17 37 38 14 41 44 12 45 46 10 47 4966 65 63 67 62 58 69 57 56 54 74 53 50 75 49 48 76 47 45 80
  danvietanhhung96 97 98 99 00 04 06 07 08 10 13 15 16 17 18 20 22 24 2657 60 61 62 67 70 71 74 77 80 83 84 92 93 94 97
  antamwin.................44 45 46 47 48 49 52 53 54 62 63 64 70 71
  HON_CUA_DA.................13 18 63 68 17 12 67 62
  Nongvanthin.................62 63 59 58 38 39 19 64 14 32 67 76 89 98 85 96 69 23 42 88
  anhQuanday.................34 43 49 52 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
  baoanhthu.................62 63 64 65 67 68 71 72 73 74 77 78 81 82 83 85 87 88 91 92
  chuoi.................12 21 26 62 17 71 67 76 25 52 57 75 70 07 20 02 24 42 29 92
  hatay88.................54 56 57 58 59 62 63 65 67 71 72 74 75 76 77 81 83 85 90 92
  kocannoinhieu.................42 43 44 49 52 53 54 56 59 60 62 63 70
  khongsothua.................66 65 62 71 61 57 72 56 55 75 53 52 76 51 48 80 46 45 81 44
  niemvuisohoc.................34 37 40 41 43 44 46 50 52 53 59 61 62 64 68
  quangninh279.................52 53 54 56 58 61 62 63 64 65 67 70 71 73 74 76 80 83 84 85
  TLong888.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 60* 95* thưởng 10000 xu.
  @HANVANTINH1281 : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 59** 95* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 45* 20* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 78* 79* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @xoay : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @Henngayve : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 50* 96* thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 83* 29* thưởng 20000 xu.
  @lodelk : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59** 95* thưởng 27000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59** 95* thưởng 27000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @huan : trúng loto 38* 83* thưởng 40000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 83* 38* thưởng 24000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 10* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 66* thưởng 21000 xu.


  NICK- 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 -
  DINHMINHSON06*03* 30**80**61*19* 49**20*66*
  huan....................................67*38* 83*44*38* 83*
  hatay88....................................99*33** 05**47*83* 38*
  anhnumberone....................................05** 86*19*20*20*
  xosoxmien....................................67*30*54*10*
  loveyouloveyou....................................25*17**42*83*
  quocanhht....................................67*25*67*96*
  sohochaylam....................................36*22*30*45*
  nhat_chi_mai................................................30* 07*76*79*
  emtapdanhlo................................................52*65*59** 95*
  quangninh279................................................25*52*29*
  danhnhothoi................................................38*52*45*
  luonluontop1................................................19*42*67*
  ViettelDaily................................................43**47* 44*20*
  yeusohoc................................................19*06*59** 95*
  alololo................................................21*47*20*
  timlo2nhay............................................................54*50* 96*
  TLong888............................................................36*83* 29*
  lodelk............................................................94* 33**99*
  baoanhthu............................................................47*67*
  babylove............................................................06* 33**50*
  haiyen1295............................................................42*19*
  binbinhn............................................................89*99*
  baycaobayxa............................................................06*96*
  Covid19............................................................89*95*
  AnBao............................................................43*79*
  adayroihihi............................................................31*20*
  bietphailamsaoday........................................................................60* 95*
  HANVANTINH1281........................................................................79*
  bacang........................................................................59** 95*
  Thuminh........................................................................20*
  happyday........................................................................19*
  toilatoi7x........................................................................29*
  hung83........................................................................79*
  buihung88........................................................................60*
  hoisohoc........................................................................79*
  mrpts........................................................................29*
  langthangtimso........................................................................45* 20*
  thuyanh29........................................................................38*
  vungtroisohoc........................................................................38* 83*
  soiroichot........................................................................99*
  zozozo........................................................................83*
  CatLinhHD........................................................................60*
  motobike........................................................................45*
  ductrinh........................................................................50*
  N_A_T........................................................................39*
  thanlo3388........................................................................78* 79*
  HoangMinhTu........................................................................20*
  anquanhnam........................................................................20*
  quochuy92........................................................................79*
  hoahuong........................................................................20*
  MRNam86........................................................................54*
  bachthu3nhay........................................................................60*
  danv411........................................................................29*
  Hoalanrung........................................................................20*
  locroitrungdau........................................................................54* 45*
  kyniemxua........................................................................29*
  tengteng........................................................................96*
  kemngot........................................................................96*
  xoay........................................................................66*
  HON_CUA_DA........................................................................66*
  Henngayve........................................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 11 số có 10 thưởng 9090 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 10 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 11 số có 10 thưởng 9090 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 10 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @antamwin : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 17 số có 10 thưởng 11764 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.


  NICK- 23/06 - - 24/06 -
  antamwin44 45 46 47 48 49 52 53 54 62 63 64 70 7103 04 07 09 10 12 13 16 18 21 25 29 30 31 58 59 61 63 65 70
  quangninh27952 53 54 56 58 61 62 63 64 65 67 70 71 73 74 76 80 83 84 8598 99 00 01 08 09 10 11 18 19 20 21 28 29 30 31 38
  chuoi12 21 26 62 17 71 67 76 25 52 57 75 70 07 20 02 24 42 29 9215 51 10 01 56 65 60 06 22 27 72 44 99 49 94 24 42 29 92 47
  TLong88820 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 12 32 42 52 62 72 82 92 8901 10 29 38 47 56 65 74 83 92 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
  kyniemxua.................10 12 13 14 16 17 19 30 32 33 34 36 37 39 40 42 43 44 46 47
  motobike.................09 10 13 17 18 20 26 27 29 30 35 36 38 39 40 44 45 47 48 49
  thichchotso.................85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 98 10 11 12 13 14 15 16 18 20
  anquanhnam.................01 04 05 07 10 11 13 14 16 17 19
  N_A_T.................00 03 05 08 10 19 16 22 23 32 35 46 66 68 73 76 78 82 95 96
  AnBao.................92 93 95 97 00 01 02 03 04 06 10 11 13 15 19 20 21 22 23
  anhnumberone.................00 03 06 10 12 13 15 19 22 28 29 30 33 37 38 40 42 46 47 49
  Cauamhanoi.................38 24 23 39 21 41 20 42 19 45 18 46 15 14 47 12 48 11 49 10
  chidanh1con.................08 09 10 12 13 14 15 17 18 21
  HaiNam92.................08 09 10 11 13 14 17 18 19 40 59 70 71 73 74 77 78 79 90 91
  hyvongwin.................04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 30 38
  locroitrungdau.................10 12 16 18 19 22 26 27 28 29 64 65 66 72 73 74 76 81 82 83
  mytamido.................05 06 07 10 11 14 15 17 20 21 23 24 77 78 79 80 81 83 84 87
  sohochaylam.................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  vinamilk.................93 97 98 01 02 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  XS360.................10 15 19 20 25 29 70 75 79 80 85 89 90 91 92 93 94 96 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bababyby : trúng loto 77* 20** thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 72* 82* thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20** thưởng 10000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 28** 82* thưởng 9000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 28** 82* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 98* 46* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* 46* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74** 92* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 79* 20** thưởng 9000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* 76* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 87* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 20** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 04* 76* thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 80* 92* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 20** thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 92* 77* thưởng 30000 xu.
  @lodelk : trúng loto 09* 11* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74** thưởng 18000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* 42* thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 20** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 20** thưởng 30000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 20** thưởng 50000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 82* 92* thưởng 48000 xu.


  NICK- 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 -
  DINHMINHSON06*03* 30**80**61*19* 49**20*66*82* 92*
  anhnumberone....................................05** 86*19*20*20*20**
  hatay88....................................99*33** 05**47*83* 38*46*
  loveyouloveyou....................................25*17**42*83*20**
  quocanhht....................................67*25*67*96*98*
  nhat_chi_mai................................................30* 07*76*79*04*
  quangninh279................................................25*52*29*22*
  danhnhothoi................................................38*52*45*33*
  ViettelDaily................................................43**47* 44*20*33* 42*
  alololo................................................21*47*20*20**
  Covid19............................................................89*95*92* 77*
  lodelk............................................................94* 33**99*09* 11*
  haiyen1295............................................................42*19*51*
  babylove............................................................06* 33**50*04*
  baoanhthu............................................................47*67*92*
  binbinhn............................................................89*99*74**
  baycaobayxa............................................................06*96*92*
  buihung88........................................................................60*04* 76*
  bacang........................................................................59** 95*11*
  hoisohoc........................................................................79*92*
  Thuminh........................................................................20*09*
  hung83........................................................................79*79*
  mrpts........................................................................29*98*
  thanlo3388........................................................................78* 79*80* 92*
  soiroichot........................................................................99*98*
  zozozo........................................................................83*46*
  HoangMinhTu........................................................................20*22*
  anquanhnam........................................................................20*20**
  locroitrungdau........................................................................54* 45*46*
  MRNam86........................................................................54*98*
  Hoalanrung........................................................................20*11*
  bababyby....................................................................................77* 20**
  ptsmr....................................................................................72* 82*
  chidanh1con....................................................................................04*
  minhquang2016....................................................................................20**
  MD2830....................................................................................28** 82*
  Cucvang....................................................................................28** 82*
  Xyz18....................................................................................11*
  HaiNam92....................................................................................80*
  Axz23....................................................................................04*
  HUYEN6879....................................................................................72*
  TTPL7986....................................................................................98* 46*
  tuandjgj....................................................................................51*
  vietkieudanhlo....................................................................................74**
  tuankhang1980....................................................................................92*
  tinhtuoisang....................................................................................33*
  niemvuisohoc....................................................................................76*
  chot10trung1....................................................................................22* 77*
  danvietanhhung....................................................................................72*
  anhQuanday....................................................................................20**
  numoneyee....................................................................................42* 46*
  thuhuyengirl....................................................................................76*
  XS360....................................................................................79*
  cuunon....................................................................................74** 92*
  danhlolayvo....................................................................................79* 20**
  Uyennhi2019....................................................................................22*
  Cauamhanoi....................................................................................04*
  mytamido....................................................................................42*
  lienquan2019....................................................................................82*
  saptrungtoroi....................................................................................92* 76*
  nonanoni....................................................................................42*
  visaolaithe....................................................................................74**
  shopeone....................................................................................92*
  chinh1689482997....................................................................................87*
  antamwin....................................................................................20**
  Ronaldo7....................................................................................42*
  vjpcachua....................................................................................09*
  NgocNgoc....................................................................................77*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @alololo : Chốt 15 số có 82 thưởng 6666 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 18 số có 82 thưởng 5555 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 13 số có 82 thưởng 7692 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 82 thưởng 5882 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 14 số có 82 thưởng 7142 xu.
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 10 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 16 số có 82 thưởng 12500 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 82 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @antamwin : Chốt 16 số có 82 thưởng 18750 xu.
  @chuoi : Chốt 18 số có 82 thưởng 16666 xu.


  NICK- 23/06 - - 24/06 - - 25/06 -
  antamwin44 45 46 47 48 49 52 53 54 62 63 64 70 7103 04 07 09 10 12 13 16 18 21 25 29 30 31 58 59 61 63 65 7029 66 67 68 72 73 74 76 82 83 84 86 90 92 93 94
  chuoi12 21 26 62 17 71 67 76 25 52 57 75 70 07 20 02 24 42 29 9215 51 10 01 56 65 60 06 22 27 72 44 99 49 94 24 42 29 92 4732 23 28 82 39 93 89 98 58 85 34 43 69 96 91 19 37 73
  kyniemxua.................10 12 13 14 16 17 19 30 32 33 34 36 37 39 40 42 43 44 46 4757 59 60 61 62 64 66 68 69 71 73 75 77 78 79 80 81 82 84 86
  HaiNam92.................08 09 10 11 13 14 17 18 19 40 59 70 71 73 74 77 78 79 90 9108 09 10 11 12 15 17 18 19 40 79 80 81 82 85 87 88 89 90 91
  sohochaylam.................09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1910 12 13 14 17 19 30 31 32 35 37 38 40 41 44 67 68 69 80 82
  thichchotso.................85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 98 10 11 12 13 14 15 16 18 2064 65 67 68 69 70 76 82 86 89 91 92 94 95 96 98
  motobike.................09 10 13 17 18 20 26 27 29 30 35 36 38 39 40 44 45 47 48 4963 67 68 72 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 95
  alololo..................................70 72 73 76 77 81 82 85 86 89 90 91 94 95 98
  giaosuxoay..................................26 28 34 71 76 79 80 81 82 85 88 89 90 91 94 97 98 99
  niemvuisohoc..................................73 75 77 79 82 84 87 89 91 93 97 98 99
  TTPL7986..................................18 81 82 83 84 85 87 89 90 91 92 93 94 96 98 99
  chutichhoidong..................................29 30 79 80 82 83 84 85 88 89 91 92 93 94 97 98 99
  mo3cang..................................69 71 74 79 82 86 89 91 92 95 96 97 98 99 01 04 05 06 10 13
  ptsmr..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  bachthu3nhay..................................82 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 99
  tuandjgj..................................77 80 81 82 85 86 90 91 94 95 99
  Covid19..................................47 48 49 55 58 64 67 73 76 82 85 91 94 00 03 12 19 20 21 22
  chot10trung1..................................46 47 48 52 53 55 56 57 58 72 73 75 76 77 78 82 83 85 86 87
  giahuy912..................................81 82 86 87 88 90 91 95 97 98 99 00 01 04 07 08 10 11 13 17
  loveyouloveyou..................................05 10 13 19 20 22 23 28 29 31 32 59 64 65 66 68 69 73 82 83
  muahe2019..................................74 77 78 80 82 86 87 91 92 96
  numoneyee..................................56 57 58 59 62 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 85 88
  tengteng..................................53 58 61 62 63 68 70 71 72 73 80 81 82 83 84 85 86 89 90 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @dieuanh96 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 34* 14* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 62* 16** thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @Taxi2012 : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 16** 73* thưởng 18000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 14* 16** thưởng 18000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 14* 37* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 58* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* 97* thưởng 12000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 04* 14* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 02* 16** thưởng 18000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 34* 46* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* 67* thưởng 18000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 21* 34* thưởng 24000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 12000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 55* 16** thưởng 45000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 16** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 73* 37* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 21* thưởng 27000 xu.


  NICK- 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 -
  DINHMINHSON06*03* 30**80**61*19* 49**20*66*82* 92*21*
  hatay88....................................99*33** 05**47*83* 38*46*73* 37*
  quangninh279................................................25*52*29*22*97*
  danhnhothoi................................................38*52*45*33*55* 16**
  ViettelDaily................................................43**47* 44*20*33* 42*16**
  baoanhthu............................................................47*67*92*48*
  binbinhn............................................................89*99*74**21* 34*
  babylove............................................................06* 33**50*04*02*
  Covid19............................................................89*95*92* 77*67*
  baycaobayxa............................................................06*96*92*21*
  buihung88........................................................................60*04* 76*02*
  anquanhnam........................................................................20*20**21* 67*
  MRNam86........................................................................54*98*73*
  chidanh1con....................................................................................04*16** 73*
  MD2830....................................................................................28** 82*14* 16**
  Xyz18....................................................................................11*14* 37*
  Axz23....................................................................................04*48*
  tuandjgj....................................................................................51*38**
  bababyby....................................................................................77* 20**67*
  HUYEN6879....................................................................................72*46*
  tinhtuoisang....................................................................................33*97*
  numoneyee....................................................................................42* 46*55*
  vietkieudanhlo....................................................................................74**48*
  ptsmr....................................................................................72* 82*58*
  thuhuyengirl....................................................................................76*16**
  tuankhang1980....................................................................................92*04*
  chot10trung1....................................................................................22* 77*22* 97*
  anhQuanday....................................................................................20**04* 14*
  mytamido....................................................................................42*16**
  lienquan2019....................................................................................82*02* 16**
  danhlolayvo....................................................................................79* 20**34* 46*
  Uyennhi2019....................................................................................22*16**
  shopeone....................................................................................92*46*
  antamwin....................................................................................20**21*
  dieuanh96................................................................................................55*
  emtapdanhlo................................................................................................04*
  chuoi................................................................................................34* 14*
  muahe2019................................................................................................16**
  vuanh886................................................................................................48*
  vinamilk................................................................................................21*
  luonluontop1................................................................................................38**
  mo3cang................................................................................................48*
  dongkhanh1994................................................................................................21*
  sohochaylam................................................................................................67*
  cutibatlo................................................................................................62* 16**
  girlcity................................................................................................21*
  giacatgia................................................................................................52*
  giahuy912................................................................................................52*
  ditimbachthu................................................................................................31**
  motobike................................................................................................02*
  TLong888................................................................................................70*
  vungtroisohoc................................................................................................67*
  bietphailamsaoday................................................................................................73*
  N_A_T................................................................................................38**
  chutheanh................................................................................................28*
  yeusohoc................................................................................................31**
  vaobothoi................................................................................................31**
  danv411................................................................................................52*
  chosau18h................................................................................................37*
  kocannoinhieu................................................................................................67*
  kyniemxua................................................................................................38**
  tengteng................................................................................................22*
  adayroihihi................................................................................................46*
  khongsothua................................................................................................97*
  giaosuxoay................................................................................................97*
  hoanghonxanh................................................................................................52*
  hoahuong................................................................................................04*
  kiep_lo_de................................................................................................38**
  thienduong01................................................................................................46*
  minhdiep................................................................................................48*
  xauzai88................................................................................................38**
  Taxi2012................................................................................................55*
  Dodonguyen................................................................................................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 10 số có 16 thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 8 số có 16 thưởng 12500 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 16 thưởng 5263 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 15 số có 16 thưởng 6666 xu.
  @langthangtimso : Chốt 14 số có 16 thưởng 7142 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 13 số có 16 thưởng 7692 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 18 số có 16 thưởng 5555 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 11 số có 16 thưởng 9090 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @niemvuisohoc : Chốt 8 số có 16 thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @motobike : Chốt 19 số có 16 thưởng 15789 xu.


  NICK- 24/06 - - 25/06 - - 26/06 -
  motobike09 10 13 17 18 20 26 27 29 30 35 36 38 39 40 44 45 47 48 4963 67 68 72 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 94 9516 17 18 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 41
  niemvuisohoc.................73 75 77 79 82 84 87 89 91 93 97 98 9916 20 24 28 30 33 34 37
  locroitrungdau..................................16 17 20 21 10 23 26 27 30 07 31 33 36 37 40 06 41 43 46 47
  khongsothua..................................10 15 16 17 19 23 25 26 29 32
  quocanhht..................................10 11 15 16 19 20 24 25 28 29
  vhg123..................................03 04 07 08 12 14 16 17 18 21 23 27 28 30 32 34 38 40 42 44
  vungtroisohoc..................................07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 26 28 31 34 35 37
  HUYEN6879..................................14 16 17 18 21 23 25 26
  nonanoni..................................96 97 98 99 00 01 03 05 06 07 08 10 16 19 26 28 29 30 38
  chutheanh..................................03 30 08 80 28 82 23 32 61 66 11 16 58 85 53 35 78 87 73 37
  giangmobile..................................11 14 15 16 17 18 19 21 24 25 26 27 28 29 31 34 35 36 37 38
  hoahuong..................................16 46 49 54 56 59 14 60 61 62 63 64 09 65 66
  langthangtimso..................................01 03 05 06 08 10 11 13 15 16 18 20 21 23
  lodelk..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  quochuy92..................................08 16 17 19 20 25 26 28 35 37 39 70 71 73 75 77 80 82 84 86
  soiroichot..................................92 93 94 95 98 99 01 02 03 04 06 08 11 12 13 15 16 19 21 22
  timlo2nhay..................................00 01 02 04 05 06 07 10 13 14 15 16 19
  tinhtuoisang..................................60 61 62 63 69 72 96 05 06 14 15 16 23 24 25 26 27 32 33 34
  thienduong01..................................16 21 25 74 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 94 98
  thuhuyengirl..................................12 15 16 18 21 24 25 29 34 39 42
  Uyennhi2019..................................08 09 10 14 16 18 19 20 24 26 28 29 80 84 86 88 89 90 91 92
  visaolaithe..................................17 21 24 26 27 30 16 34 36 41 44 14 48 50 51 54 57 11 58 60
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @nhat_chi_mai : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 78* 87* 99* thưởng 18000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 52* 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 35* 36*** 06* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 98* thưởng 30000 xu.


  NICK- 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 -
  DINHMINHSON06*03* 30**80**61*19* 49**20*66*82* 92*21*98*
  Xyz18....................................................................................11*14* 37*35* 36*** 06*
  Dodonguyen................................................................................................22*78* 87* 99*
  dongkhanh1994................................................................................................21*20*
  chosau18h................................................................................................37*99*
  khongsothua................................................................................................97*52* 25*
  nhat_chi_mai............................................................................................................06*
  minhquang2016............................................................................................................87*
  Cucvang............................................................................................................66*
  bacang............................................................................................................66*
  NetCaFe............................................................................................................35*
  TrangTP............................................................................................................99*
  HoaHeoTan_87............................................................................................................66*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : Chốt 10 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @huan : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.


  NICK- 26/06 - - 27/06 -
  chutheanh03 30 08 80 28 82 23 32 61 66 11 16 58 85 53 35 78 87 73 3701 10 15 51 18 81 86 68 11 61 66 16 06 60 56 65 13 31 36 63
  Dodonguyen.................34 43 39 93 84 48 89 98 31 36
  huan.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  danv411.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  hoisohoc.................59 55 78 54 52 50 79 49 46 81 45 43 42 82 41 39 85 37 36 35
  Xyz18.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : trúng loto 51* 22* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 24* 42* 38* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 86* 24* 42* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 85** 41* thưởng 15000 xu.
  @xoay : trúng loto 24* 42* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 50* 22* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 86* 38* thưởng 6000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 86* 59* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 59* 95* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 10* 79* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* 92** thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* 43** thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38* 22* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 90** thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 92** thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng loto 22* 23* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 51* 59* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @dongkhanh1994 : trúng loto 86* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 85** 53** thưởng 48000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @DINHMINHSON : trúng loto 42* 24* thưởng 66000 xu.


  NICK- 18/06 - - 19/06 - - 20/06 - - 21/06 - - 22/06 - - 23/06 - - 24/06 - - 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 -
  DINHMINHSON06*03* 30**80**61*19* 49**20*66*82* 92*21*98*42* 24*
  Xyz18....................................................................................11*14* 37*35* 36*** 06*85** 53**
  dongkhanh1994................................................................................................21*20*86*
  nhat_chi_mai............................................................................................................06*92**
  minhquang2016............................................................................................................87*93*
  bacang............................................................................................................66*22* 23*
  NetCaFe............................................................................................................35*51* 59*
  baoanhthu........................................................................................................................51* 22*
  motobike........................................................................................................................24* 42* 38*
  lienquan2019........................................................................................................................86* 24* 42*
  vaobothoi........................................................................................................................85** 41*
  xoay........................................................................................................................24* 42*
  binbinhn........................................................................................................................86*
  emtapdanhlo........................................................................................................................51*
  chidanh1con........................................................................................................................50*
  haiyen1295........................................................................................................................51*
  anhnumberone........................................................................................................................50* 22*
  buihung88........................................................................................................................59*
  TTPL7986........................................................................................................................50*
  Covid19........................................................................................................................86* 38*
  thanlo3388........................................................................................................................42*
  chutichhoidong........................................................................................................................51*
  vietkieudanhlo........................................................................................................................50*
  xosoxmien........................................................................................................................38*
  mytamido........................................................................................................................95*
  quocanhht........................................................................................................................59* 95*
  hung83........................................................................................................................86* 59*
  ViettelDaily........................................................................................................................43**
  sohochaylam........................................................................................................................92**
  zozozo........................................................................................................................38*
  giahuy912........................................................................................................................59* 95*
  luonluontop1........................................................................................................................22*
  Uyennhi2019........................................................................................................................79*
  ditimbachthu........................................................................................................................10* 79*
  ptsmr........................................................................................................................23*
  thuhuyengirl........................................................................................................................64* 92**
  girlcity........................................................................................................................41*
  CatLinhHD........................................................................................................................50* 43**
  anquanhnam........................................................................................................................64*
  kocannoinhieu........................................................................................................................10*
  songque38........................................................................................................................38*
  tengteng........................................................................................................................86*
  vhg123........................................................................................................................24* 42*
  thuyanh29........................................................................................................................43**
  hoanghonxanh........................................................................................................................85**
  nonanoni........................................................................................................................38* 22*
  vungtroisohoc........................................................................................................................86*
  Cauamhanoi........................................................................................................................41*
  hoahuong........................................................................................................................51*
  bachthu3nhay........................................................................................................................43**
  chinh1689482997........................................................................................................................90**
  quochuy92........................................................................................................................41*
  Tony02........................................................................................................................23*
  Ronaldo7........................................................................................................................50*
  NOT_GOOD........................................................................................................................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HaiNam92 : Chốt 12 số có 51 thưởng 8333 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 12 số có 51 thưởng 8333 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 18 số có 51 thưởng 5555 xu.
  @vinamilk : Chốt 19 số có 51 thưởng 5263 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 14 số có 51 thưởng 7142 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 51 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/06 - - 28/06 -
  danv41120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  HaiNam92.................31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 50 51
  sohochaylam.................40 42 38 43 36 46 48 33 50 32 51 78 76 73 72 70 80 68 66 63
  thichchotso.................50 51 52 55 56 59 60 62 65 66 68 69 70 72 75 76 77 79 80 82
  alololo.................39 50 51 53 54 55 58 59 60 61 63 64 65 68 69 90 91 93 94 95
  loveyouloveyou.................41 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55 56
  mo3cang.................06 07 08 10 12 15 16 17 18 21 26 27 36 38 47 51 56 58 60 61
  mytamido.................82 69 66 65 64 83 63 61 60 56 84 52 51 48 46 87 42 41 38 88
  numoneyee.................24 25 26 27 28 29 31 33 36 39 41 43 46 49 50 51 52 53
  vinamilk.................15 16 19 20 21 22 24 25 26 29 30 31 32 34 35 36 39 50 51
  thuhuyengirl.................27 28 29 40 41 42 43 45 47 48 49 50 51 52 53 55 57 58 59 80
  xauzai88.................04 05 08 41 44 48 49 51 53 55 57 59 71 75 77 78 79 93 94 95
  danhlolayvo.................28 29 50 51 52 53 55 56 73 75 76 77 78 79 90 91 92 93 95 96
  hatay88.................31 33 36 37 40 42 45 46 51 54 55 58 59 60 63 64 67 68 72 73
  kemngot.................42 45 46 48 51 52 55 56 58 61 62 65 66 68
  MRNam86.................51 52 61 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 90 91 92 93
  zozozo.................17 21 23 26 29 30 31 32 35 36 38 41 44 46 47 49 50 51 53 56
  adayroihihi.................70 69 68 89 67 66 65 64 90 63 62 61 60 91 59 56 52 51 92 47
  bababyby.................36 37 42 44 45 46 51 53 55 56 60 62 64 65 66 71 73 75 76 79
  giacatgia.................51 52 32 54 27 61 25 67 24 69 70 23 72 21 76 18 78 79 16 81
  girlcity.................84 76 75 74 85 66 65 64 59 86 58 57 56 55 90 54 53 52 51 91
  shopeone.................21 24 25 26 28 29 30 33 34 35 37 38 42 43 49 51 52 53 61 62
  bacang.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 33 56 65 57 75 58 85 59 95
  Npt.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 12* 20* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* 71* thưởng 10000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 28* 82* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 52** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* 19* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 12* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Tony02 : trúng loto 29* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45* 00* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 76* 00* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 00* 29* thưởng 12000 xu.
  @tengteng : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 90** thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 12* thưởng 9000 xu.
  @bacang : trúng loto 90** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.


  NICK- 25/06 - - 26/06 - - 27/06 - - 28/06 - - 29/06 -
  Xyz1811*14* 37*35* 36*** 06*85** 53**00*
  nhat_chi_mai........................06*92**12*
  bacang........................66*22* 23*90**
  Tony02....................................23*29*
  binbinhn....................................86*45* 00*
  haiyen1295....................................51*12*
  anhnumberone....................................50* 22*20*
  ViettelDaily....................................43**12*
  ditimbachthu....................................10* 79*12*
  mytamido....................................95*20*
  xosoxmien....................................38*37*
  lienquan2019....................................86* 24* 42*76* 00*
  luonluontop1....................................22*19*
  ptsmr....................................23*20*
  thuyanh29....................................43**19*
  vhg123....................................24* 42*00* 29*
  tengteng....................................86*12*
  hoanghonxanh....................................85**19*
  nonanoni....................................38* 22*12*
  vungtroisohoc....................................86*29*
  xoay....................................24* 42*90**
  HoangMinhTu................................................12* 20*
  visaolaithe................................................37* 71*
  GIACATDU888................................................28* 82*
  lodelk................................................52**
  chuoi................................................71*
  HaiNam92................................................14* 19*
  Axz23................................................76*
  babylove................................................15*
  baycaobayxa................................................12*
  danhnhothoi................................................74*
  tuandjgj................................................37*
  muahe2019................................................71*
  numoneyee................................................29*
  timlo2nhay................................................15*
  tinhtuoisang................................................20*
  hoisohoc................................................74*
  hyvongwin................................................74*
  yeusohoc................................................37*
  TLong888................................................45*
  mrpts................................................20*
  tuankhang1980................................................71*
  giacatgia................................................12*
  lode2019................................................19*
  Thuminh................................................20*
  danvietanhhung................................................20*
  antamwin................................................76*
  bietphailamsaoday................................................74*
  alololo................................................00*
  kemngot................................................82*
  XS360................................................76*
  giaosuxoay................................................12*
  AnBao................................................12*
  adayroihihi................................................00* 12*
  thichchotso................................................45*
  kyniemxua................................................19*
  minhlonghn................................................74*
  thienduong01................................................71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 7 số có 20 thưởng 14285 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 19 số có 20 thưởng 5263 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 20 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @numoneyee : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 18 số có 20 thưởng 11111 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 20 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/06 - - 29/06 -
  numoneyee24 25 26 27 28 29 31 33 36 39 41 43 46 49 50 51 52 5320 22 23 24 26 10 28 29 31 32 08 38 39 40 41 06 42 48 50 51
  sohochaylam40 42 38 43 36 46 48 33 50 32 51 78 76 73 72 70 80 68 66 6310 11 13 15 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 34 36 38 39
  adayroihihi70 69 68 89 67 66 65 64 90 63 62 61 60 91 59 56 52 51 92 4712 14 15 16 20 21 22 24 25 26 40 41 42 74 75 76 80 81 82 84
  girlcity84 76 75 74 85 66 65 64 59 86 58 57 56 55 90 54 53 52 51 9174 75 76 77 78 79 90 91 92 94 95 96 97 98 99 20 21 22 24 25
  shopeone21 24 25 26 28 29 30 33 34 35 37 38 42 43 49 51 52 53 61 6218 20 23 24 25 28 30 32 33 34 35 38 40 41 42 44 45 48 50 51
  bacang05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 33 56 65 57 75 58 85 59 9502 20 07 70 25 52 01 10 06 60 56 65 00 55 05 50 22 77 27 72
  chutheanh.................02 20 52 25 29 92 97 79 74 47 60 06 56 65 57 75 07 70 24 42
  locroitrungdau.................01 02 03 07 09 10 11 12 16 18 20 21 25 29 30 34 36 39 43 45
  muahe2019.................44 45 20 48 51 53 54 57 18 60 61 62 63 17 64 65 66 67 15 68
  tuandjgj.................08 09 10 16 18 20 21
  Uyennhi2019.................29 21 39 40 42 44 20 47 48 49 56 17 57 59 60 62 65 12 66 67
  lodelk.................00 03 04 06 10 13 20 23 30 34 36 40 43 50 53 60 63 70 73 80
  ptsmr.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  vhg123.................00 04 05 06 08 11 12 13 16 17 20 22 26 28 30 31 35 36 39 40
  Tony02.................02 08 13 19 20 24 31 35 42 46 53 57 64 68 75 79 80 86 91 97
  AnBao.................94 95 98 99 00 03 04 06 08 10 13 15 16 19 20 24 25 26 28
  cuunon.................11 12 14 17 20 21 23 26 30 32 35 39 41 44 48 49 50 53 57 58
  Hoalanrung.................00 03 05 07 08 09 10 13 15 17 18 19 20 23 25 27 28 29 30 33
  kocannoinhieu.................91 92 95 96 98 99 20 21 22 25 26 28 29 30 31 32 35 36 38 39
  toilatoi7x.................05 06 11 14 15 19 20 23 24 28 32 33 37 85 86 87 88 89 90 91
  dieuanh96.................18 14 19 20 24 27 28 11 34 37 41 42 09 43 44 45 46 08 48 50
  ViettelDaily.................92 95 96 99 10 11 12 15 16 19 20 21 22 25 26 29 40 41 42
  happyday.................02 03 05 07 09 11 12 14 16 18 20 21 23 25 27 57 58 61 69 70
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này