PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangCatalan : trúng loto 03* 63* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* 67* thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* 14*** thưởng 20000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 61** thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* 12* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 34* 63* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 14*** thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 14*** thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 38* 96** thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 63* 67* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @hoanhtrang : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhlonghn : trúng loto 67* 38* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 38* 39* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 63* 96** thưởng 18000 xu.
  @lodelk : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 61** thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cucvang : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 96** thưởng 18000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 61** thưởng 30000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12* 61** thưởng 27000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 74* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 43* 34* 09* thưởng 36000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 42* thưởng 20000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 31* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 43* 34* thưởng 42000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 74* thưởng 21000 xu.


  NICK- 04/06 - - 05/06 - - 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 -
  AnBao92* 44*38**40*61*16*47*43* 34*
  danhlolayvo04*76*67*76*20**97*74*
  khongsothua............00*34*91* 19**20**91*31*
  bababyby........................34*38* 83* 74*77*98** 09*42*
  mo3cang........................40*50* 64*88*24*60*
  HaiNam92....................................45*20**98**43* 34* 09*
  chosau18h....................................55*34* 77*47*42*
  Thuminh....................................42*95*95**67*
  Cucvang................................................41*80*63*
  vaobothoi................................................60*47*96**
  dieuanh96................................................71*83* 38*61**
  langthangtimso................................................71*36*12* 61**
  loveyouloveyou................................................34*95**74*
  minhlonghn............................................................91*67* 38*
  Uyennhi2019............................................................47*60*
  vungtroisohoc............................................................47*74*
  hoahuong............................................................21*34* 43*
  chot10trung1............................................................64** 38* 83*60*
  giacatgia............................................................09*34* 43*
  muahe2019............................................................91*43*
  hatay88............................................................97*38* 39*
  thuyanh29............................................................47*61**
  hung83............................................................06*63* 96**
  lodelk............................................................26* 62*61**
  ptsmr............................................................96*61**
  toilatoi7x............................................................24* 54*11*
  babylove............................................................98**48*
  mrpts............................................................96*11*
  MRNam86............................................................97*61**
  HoangCatalan........................................................................03* 63*
  anhQuanday........................................................................48* 67*
  vietkieudanhlo........................................................................34* 14***
  timlo2nhay........................................................................60*
  happyday........................................................................61**
  vuanh886........................................................................48*
  NetCaFe........................................................................11* 12*
  haiyen1295........................................................................34* 63*
  nonanoni........................................................................14***
  quochuy92........................................................................43*
  tuankhang1980........................................................................74*
  yeusohoc........................................................................63*
  buihung88........................................................................12*
  huyenhuyen........................................................................96**
  saptrungtoroi........................................................................63*
  Axz23........................................................................43*
  chuoi........................................................................67*
  hoisohoc........................................................................60*
  bietphailamsaoday........................................................................31*
  anhnumberone........................................................................14***
  baycaobayxa........................................................................38* 96**
  HUYEN6879........................................................................60*
  HoangMinhTu........................................................................38*
  adayroihihi........................................................................34*
  quangninh279........................................................................63*
  Cauamhanoi........................................................................43*
  SoiLoto........................................................................39*
  vinamilk........................................................................63*
  HON_CUA_DA........................................................................56*
  Quantubaothu77........................................................................63* 67*
  minhquang2016........................................................................87*
  hoanhtrang........................................................................67*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @niemvuisohoc : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 18 số có 30 thưởng 5555 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 8 số có 30 thưởng 12500 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 11 số có 30 thưởng 18181 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/06 - - 10/06 -
  hoisohoc16 17 18 19 20 29 30 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8924 25 26 27 28 29 30 35 44 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  chuoi25 52 70 07 20 02 57 75 34 43 48 84 89 98 39 93 16 6112 21 26 62 67 76 17 71 44 99 49 94 35 53 58 85 30 03 80 08
  kocannoinhieu22 28 30 31 32 34 38 40 41 44 50 52 54 58 61 62 64 68 70 7136 76 32 77 30 29 79 27 85 25 22
  motobike67 68 69 70 73 76 86 91 94 9621 25 26 27 29 30 31 35 76 77 79 80 81 85 86 87 89 90 91 95
  Uyennhi201917 19 20 21 22 23 24 25 27 61 62 63 64 65 67 69 70 71 72 7345 70 43 40 73 38 74 36 34 76 31 81 30 28 83 25 85 21 18 86
  niemvuisohoc.................19 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  toilatoi7x.................16 18 19 21 22 25 27 28 29 30 31 34 65 67 68 70 72 73 74 76
  bababyby.................03 04 08 12 13 18 21 22 26 27 29 30 31 35 36 38 40 44 45 47
  khongsothua.................19 21 25 27 28 30 32 34 36 37 41 45 46 49 50 52 54 55 58 61
  thichchotso.................68 38 37 70 36 72 35 34 75 33 78 32 31 80 30 81 29 28
  AnBao.................06 09 10 11 12 13 15 18 19 21 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39
  MRNam86.................32 30 75 29 76 28 25 79
  quocanhht.................30 39 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 54 60 64 69 71 74 79 80
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (11/06/2020 at 13:26:08)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuhuyengirl : trúng loto 31* 34** thưởng 15000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 00* 32* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 43* 34** thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 35** thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 35** thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 04* 68* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @happyday : trúng loto 59** thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 00* 41* thưởng 12000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 07** thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 41* 10* thưởng 30000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 31* 30* thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @mrpts : trúng loto 18* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @dieuanh96 : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 31* thưởng 25000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 31* thưởng 30000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 59** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 68* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @AnBao : trúng loto 43* 34** thưởng 72000 xu.


  NICK- 04/06 - - 05/06 - - 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 -
  AnBao92* 44*38**40*61*16*47*43* 34*43* 34**
  khongsothua............00*34*91* 19**20**91*31*68*
  bababyby........................34*38* 83* 74*77*98** 09*42*31*
  mo3cang........................40*50* 64*88*24*60*59**
  chosau18h....................................55*34* 77*47*42*31*
  Thuminh....................................42*95*95**67*31*
  dieuanh96................................................71*83* 38*61**00*
  vaobothoi................................................60*47*96**45*
  vungtroisohoc............................................................47*74*41* 10*
  giacatgia............................................................09*34* 43*37*
  muahe2019............................................................91*43*40*
  chot10trung1............................................................64** 38* 83*60*91*
  lodelk............................................................26* 62*61**31* 30*
  ptsmr............................................................96*61**10*
  mrpts............................................................96*11*18*
  happyday........................................................................61**59**
  NetCaFe........................................................................11* 12*04*
  haiyen1295........................................................................34* 63*00*
  HoangCatalan........................................................................03* 63*83*
  quochuy92........................................................................43*00* 41*
  buihung88........................................................................12*45*
  vietkieudanhlo........................................................................34* 14***68*
  quangninh279........................................................................63*07**
  hoisohoc........................................................................60*68*
  bietphailamsaoday........................................................................31*04* 40*
  adayroihihi........................................................................34*97*
  vinamilk........................................................................63*45*
  thuhuyengirl....................................................................................31* 34**
  MD2830....................................................................................00* 32*
  visaolaithe....................................................................................97*
  thichchotso....................................................................................37*
  TTPL7986....................................................................................59**
  bacang....................................................................................66*
  dongkhanh1994....................................................................................00*
  danvietanhhung....................................................................................43* 34**
  ViettelDaily....................................................................................35**
  hyvongwin....................................................................................91*
  baoanhthu....................................................................................68*
  XS360....................................................................................10*
  lode2019....................................................................................83*
  quocanhht....................................................................................40*
  chutichhoidong....................................................................................41*
  cuunon....................................................................................00*
  chutheanh....................................................................................35**
  DonaldTrump45....................................................................................37*
  girlcity....................................................................................45*
  numoneyee....................................................................................41*
  TLong888....................................................................................68*
  chidanh1con....................................................................................59**
  Ronaldo7....................................................................................04* 40*
  danv411....................................................................................10*
  anquanhnam....................................................................................68*
  hihaowen....................................................................................04*
  niemvuisohoc....................................................................................83*
  luonluontop1....................................................................................43*
  Tony02....................................................................................04* 68*
  Covid19....................................................................................07**
  hoangminh2410....................................................................................41*
  HoaHeoTan_87....................................................................................59**
  vjpcachua....................................................................................10*
  chinh1689482997....................................................................................31*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 17 số có 34 thưởng 5882 xu.
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 34 thưởng 5882 xu.
  @alololo : Chốt 11 số có 34 thưởng 9090 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 16 số có 34 thưởng 6250 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 15 số có 34 thưởng 6666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 13 số có 34 thưởng 7692 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 17 số có 34 thưởng 5882 xu.
  @songque38 : Chốt 12 số có 34 thưởng 8333 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 34 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @khongsothua : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 34 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/06 - - 11/06 -
  khongsothua19 21 25 27 28 30 32 34 36 37 41 45 46 49 50 52 54 55 58 6132 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 45 50 52 53 54 60 62 63 70
  bababyby03 04 08 12 13 18 21 22 26 27 29 30 31 35 36 38 40 44 45 4703 08 13 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  Xyz18.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  ditimbachthu.................25 27 28 29 31 33 34 36 37 38 39 40 42 43 45 46 47 48 52 54
  tuandjgj.................29 30 31 34 36 37 40 41 44 46 47 49 50 54 56 59 61
  xosoxmien.................21 27 29 30 31 34 35 36 38 39 40 43 44 45 47 48 49
  alololo.................14 16 17 20 24 26 27 30 34 36 37
  CatLinhHD.................16 18 19 23 25 26 27 28 29 32 34 35 72 73 78 80 81 82 83 87
  Covid19.................12 13 14 15 16 17 18 19 32 33 34 35 36 37 38 39
  chosau18h.................34 37 38 39 41 43 46 47 48 56 61 64 65 66 69 73 74 78 82 83
  chot10trung1.................33 34 35 36 37 38 39 44 50 51 52 53 54 55 56
  emtapdanhlo.................04 07 09 31 34 36 37 38 39 40 43 45 65 66 68 70 72 73 74 75
  huyenhuyen.................30 31 34 35 36 38 41 44 46 47 48 49 51
  lienquan2019.................22 23 24 25 26 30 32 33 34 35 36 50 52 53 54 55 56
  songque38.................81 36 34 85 33 31 86 30 27 89 25 21
  vaobothoi.................69 71 73 74 75 76 77 79 81 83 84 85 86 87 89 31 33 34 35 36
  vietkieudanhlo.................03 07 09 11 12 16 17 18 02 21 22 25 27 30 31 32 34 36 37 41
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 84* 71* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 40* 00* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 34** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 69* 77* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 77* 33* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 34** thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 00* 83* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 08* 80* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 03** 08* thưởng 9000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 22* 00* thưởng 20000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 33* 34** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* 84* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 97* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @cuunon : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 34** thưởng 12000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 34** thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 84* 24* thưởng 12000 xu.
  @girlcity : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 24* 00* thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @happyday : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 22* thưởng 9000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 39* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 40* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 48* 84* thưởng 24000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 71* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 48* 84* thưởng 30000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 08* 80* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 24* thưởng 21000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 33* thưởng 21000 xu.


  NICK- 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 -
  bababyby34*38* 83* 74*77*98** 09*42*31*24*
  mo3cang40*50* 64*88*24*60*59**33*
  chosau18h............55*34* 77*47*42*31*71*
  Thuminh............42*95*95**67*31*08* 80*
  vaobothoi........................60*47*96**45*48* 84*
  dieuanh96........................71*83* 38*61**00*69*
  giacatgia....................................09*34* 43*37*40*
  vungtroisohoc....................................47*74*41* 10*48* 84*
  chot10trung1....................................64** 38* 83*60*91*22* 77*
  ptsmr....................................96*61**10*71*
  happyday................................................61**59**48*
  NetCaFe................................................11* 12*04*22*
  HoangCatalan................................................03* 63*83*97*
  buihung88................................................12*45*24*
  hoisohoc................................................60*68*40*
  bietphailamsaoday................................................31*04* 40*97*
  vinamilk................................................63*45*39*
  thichchotso............................................................37*22* 00*
  MD2830............................................................00* 32*48* 84*
  danvietanhhung............................................................43* 34**40*
  bacang............................................................66*33* 34**
  XS360............................................................10*48* 84*
  baoanhthu............................................................68*97*
  hyvongwin............................................................91*55*
  cuunon............................................................00*55* 00*
  chutichhoidong............................................................41*00*
  thuhuyengirl............................................................31* 34**33*
  DonaldTrump45............................................................37*97*
  Ronaldo7............................................................04* 40*34**
  chidanh1con............................................................59**34**
  anquanhnam............................................................68*84* 24*
  girlcity............................................................45*46**
  hihaowen............................................................04*00*
  niemvuisohoc............................................................83*24* 00*
  luonluontop1............................................................43*69*
  Covid19............................................................07**48*
  xauzai88........................................................................22*
  xoay........................................................................48*
  minhlonghn........................................................................84* 71*
  giaosuxoay........................................................................40* 00*
  Cucvang........................................................................34**
  lienquan2019........................................................................48* 84*
  timlo2nhay........................................................................33*
  giangmobile........................................................................48*
  tuankhang1980........................................................................84* 48*
  huyenhuyen........................................................................97*
  giahuy912........................................................................34**
  Hoalanrung........................................................................69* 77*
  zozozo........................................................................24*
  thuyanh29........................................................................69*
  ductrinh........................................................................80*
  tinhtuoisang........................................................................09*
  langthangtimso........................................................................77* 22*
  anhnumberone........................................................................77* 33*
  hatay88........................................................................34**
  motobike........................................................................00*
  xosoxmien........................................................................22*
  babylove........................................................................54*
  hung83........................................................................22*
  HUYEN6879........................................................................97*
  kyniemxua........................................................................77*
  thienduong01........................................................................00* 83*
  songque38........................................................................22*
  bachthu3nhay........................................................................83*
  ditimbachthu........................................................................71*
  baycaobayxa........................................................................46**
  loveyouloveyou........................................................................84* 48*
  binbinhn........................................................................39*
  vhg123........................................................................39*
  Quantubaothu77........................................................................39*
  Xyz18........................................................................22* 77*
  sohochaylam........................................................................22* 77*
  CatLinhHD........................................................................69*
  tuandjgj........................................................................33*
  Cauamhanoi........................................................................46**
  cutibatlo........................................................................71*
  minhdiep........................................................................83*
  NgocNgoc........................................................................08* 80*
  minhquang2016........................................................................77*
  nhat_chi_mai........................................................................03** 08*
  TrangTP........................................................................22*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @binbinhn : Chốt 18 số có 03 thưởng 5555 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @huan : Chốt 14 số có 03 thưởng 7142 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 03 thưởng 7142 xu.
  @babylove : Chốt 13 số có 03 thưởng 7692 xu.
  @buihung88 : Chốt 16 số có 03 thưởng 6250 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 16 số có 03 thưởng 6250 xu.
  @mo3cang : Chốt 14 số có 03 thưởng 7142 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 03 thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : Chốt 19 số có 03 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Covid19 : Chốt 14 số có 03 thưởng 14285 xu.


  NICK- 11/06 - - 12/06 -
  Covid1912 13 14 15 16 17 18 19 32 33 34 35 36 37 38 3901 02 03 04 07 08 10 11 12 13 16 17 19 30
  binbinhn.................95 98 99 00 01 03 04 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 21
  hoanghonxanh.................58 64 66 67 71 73 75 76 80 84 85 91 93 94 99 00 03 08 11 17
  huan.................03 30 80 08 58 85 01 10 06 60 15 51 56 65
  vhg123.................00 01 03 04 10 16 17 18 19 21 26 30 38 40 42 43 46 49 51 53
  Hoalanrung.................03 08 09 16 18 23 26 29 30 32 34 35 36 38 43 69 76 78 80 81
  anhQuanday.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  babylove.................02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  buihung88.................42 43 46 07 47 49 50 52 06 53 56 57 59 03 80 82
  danv411.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  HaiNam92.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 18 19 20 67 68 69 72 73
  luonluontop1.................99 01 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  mo3cang.................01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  muahe2019.................00 01 03 04 10 13 15 19 21 24 25 29 30 31 33 64 65 70 71 73
  Tony02.................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Tony02 (13/06/2020 at 11:07:00)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TTPL7986 : trúng loto 19* 06** thưởng 15000 xu.
  @antamwin : trúng loto 39** 95* thưởng 15000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 21* 50* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 64* 61** thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 61** 38* thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 95* 59* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 61** 37* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* 73* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 06** 62* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 21* 19* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 21* 06** thưởng 30000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 39** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 61** thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67** 61** thưởng 24000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 79* 19* thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 37* 73* 38* thưởng 27000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 19* 30* thưởng 30000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 37* 73* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* 37* thưởng 18000 xu.
  @bacang : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 67** thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 08* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 95* thưởng 20000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 06** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 04* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 21* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @vaobothoi : trúng loto 73* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 38* thưởng 21000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 50* thưởng 24000 xu.


  NICK- 06/06 - - 07/06 - - 08/06 - - 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 -
  bababyby34*38* 83* 74*77*98** 09*42*31*24*50*
  Thuminh............42*95*95**67*31*08* 80*38*
  vaobothoi........................60*47*96**45*48* 84*73*
  vungtroisohoc....................................47*74*41* 10*48* 84*04*
  ptsmr....................................96*61**10*71*21*
  buihung88................................................12*45*24*95*
  vinamilk................................................63*45*39*06**
  DonaldTrump45............................................................37*97*37* 73* 38*
  luonluontop1............................................................43*69*19* 30*
  MD2830............................................................00* 32*48* 84*37* 73*
  thichchotso............................................................37*22* 00*04* 37*
  bacang............................................................66*33* 34**61**
  XS360............................................................10*48* 84*30*
  chutichhoidong............................................................41*00*21*
  baoanhthu............................................................68*97*67**
  girlcity............................................................45*46**04*
  hihaowen............................................................04*00*08*
  hatay88........................................................................34**21* 06**
  Cucvang........................................................................34**53*
  tuankhang1980........................................................................84* 48*95* 59*
  giangmobile........................................................................48*37*
  timlo2nhay........................................................................33*61**
  huyenhuyen........................................................................97*19*
  giahuy912........................................................................34**21*
  langthangtimso........................................................................77* 22*39**
  xosoxmien........................................................................22*59* 95*
  anhnumberone........................................................................77* 33*67**
  HUYEN6879........................................................................97*50*
  motobike........................................................................00*21*
  songque38........................................................................22*61**
  babylove........................................................................54*38*
  kyniemxua........................................................................77*64*
  bachthu3nhay........................................................................83*38*
  ductrinh........................................................................80*38*
  tinhtuoisang........................................................................09*73*
  hung83........................................................................22*04*
  binbinhn........................................................................39*32*
  CatLinhHD........................................................................69*67** 61**
  tuandjgj........................................................................33*73*
  vhg123........................................................................39*79*
  Cauamhanoi........................................................................46**51*
  cutibatlo........................................................................71*79* 19*
  minhdiep........................................................................83*38*
  NgocNgoc........................................................................08* 80*95*
  TTPL7986....................................................................................19* 06**
  antamwin....................................................................................39** 95*
  Uyennhi2019....................................................................................67**
  visaolaithe....................................................................................64*
  vuanh886....................................................................................64*
  dongkhanh1994....................................................................................67**
  quangninh279....................................................................................21* 50*
  nonanoni....................................................................................64* 61**
  danhlolayvo....................................................................................38*
  haiyen1295....................................................................................48*
  lode2019....................................................................................61** 38*
  muahe2019....................................................................................95* 59*
  shopeone....................................................................................37*
  chuoi....................................................................................50*
  vietkieudanhlo....................................................................................64*
  lodelk....................................................................................04*
  alololo....................................................................................51*
  saptrungtoroi....................................................................................21*
  Axz23....................................................................................67**
  mytamido....................................................................................79*
  chutheanh....................................................................................59*
  adayroihihi....................................................................................67**
  huan....................................................................................30*
  thanlo3388....................................................................................61** 37*
  anhQuanday....................................................................................48* 73*
  N_A_T....................................................................................06** 62*
  danhnhothoi....................................................................................64*
  emtapdanhlo....................................................................................21* 19*
  HoangMinhTu....................................................................................21*
  numoneyee....................................................................................51*
  hoanghonxanh....................................................................................21*
  soiroichot....................................................................................32*
  tengteng....................................................................................64*
  GIACATDU888....................................................................................79*
  hungzit76....................................................................................75*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 61 thưởng 9090 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 18 số có 61 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 61 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 8 số có 61 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 61 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 61 thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 14 số có 61 thưởng 14285 xu.


  NICK- 12/06 - - 13/06 -
  vhg12300 01 03 04 10 16 17 18 19 21 26 30 38 40 42 43 46 49 51 5300 02 03 06 09 10 13 19 23 26 35 38 44 45 55 56 58 59 61 62
  babylove02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1458 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 73 78 80 81 82 83 84 85 86
  anhQuanday01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1440 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 61 63
  hoisohoc.................36 38 43 51 56 58 60 61 63 65 67 70 76 81 83 85 88 89 90 98
  tuandjgj.................01 04 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 22 23 25 54 56 59 61 62
  huyenhuyen.................07 08 09 10 11 13 20 21 23 30 31 33 40 41 43 50 51 53 60 61
  minhlonghn.................28 29 30 31 34 38 40 43 46 47 49 52 58 61 64 68 70 74 82 83
  vaobothoi.................54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
  danvietanhhung.................58 61 62 63 64 68 71 72 73 76 81 82 85 86 91 94 95 98
  Ronaldo7.................38 40 41 42 43 45 47 49 50 51 54 60 61 63 70 74 81 83 90 94
  bacang.................01 10 11 88 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  happyday.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 57 58 59 61 63
  hatay88.................57 58 61 63 64 65 66 67 68 71 73 74 75 76 77 78 81 83 84 85
  thienduong01.................61 62 21 64 20 67 68 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @sohochaylam : trúng loto 39* 83* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 49** 94** thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 94** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @ATUNA : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 06** thưởng 12000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 79* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 78* 68* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 78* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @huyenhuyen : trúng loto 83* 85* thưởng 30000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 72* 79* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06** thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @MD2830 : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 39* thưởng 20000 xu.
  @bacang : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 78* thưởng 12000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 01* 02* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 49** 94** thưởng 120000 xu.


  NICK- 09/06 - - 10/06 - - 11/06 - - 12/06 - - 13/06 - - 14/06 -
  ptsmr96*61**10*71*21*49** 94**
  buihung88............12*45*24*95*61*
  MD2830........................00* 32*48* 84*37* 73*79*
  baoanhthu........................68*97*67**39*
  bacang........................66*33* 34**61**68*
  DonaldTrump45........................37*97*37* 73* 38*78*
  hihaowen........................04*00*08*01* 02*
  huyenhuyen....................................97*19*83* 85*
  Cucvang....................................34**53*93*
  tuankhang1980....................................84* 48*95* 59*72* 79*
  giangmobile....................................48*37*06**
  giahuy912....................................34**21*74*
  anhnumberone....................................77* 33*67**09*
  HUYEN6879....................................97*50*79*
  hatay88....................................34**21* 06**74*
  xosoxmien....................................22*59* 95*61*
  cutibatlo....................................71*79* 19*14*
  TTPL7986................................................19* 06**06**
  danhlolayvo................................................38*79*
  dongkhanh1994................................................67**61*
  haiyen1295................................................48*83*
  lodelk................................................04*78* 68*
  Axz23................................................67**85*
  huan................................................30*14*
  N_A_T................................................06** 62*78*
  danhnhothoi................................................64*79*
  numoneyee................................................51*61*
  anhQuanday................................................48* 73*09*
  sohochaylam............................................................39* 83*
  Npt............................................................49** 94**
  happyday............................................................85*
  chot10trung1............................................................68*
  hyvongwin............................................................09*
  ViettelDaily............................................................74*
  khongsothua............................................................74*
  HaiNam92............................................................68*
  quocanhht............................................................14*
  chidanh1con............................................................74*
  HoangCatalan............................................................28*
  mrpts............................................................28*
  bietphailamsaoday............................................................06**
  kovachin............................................................94**
  danv411............................................................68*
  baycaobayxa............................................................14*
  Xyz18............................................................85*
  loveyouloveyou............................................................83*
  Tony02............................................................85*
  minhquang2016............................................................01*
  xauzai88............................................................83*
  ATUNA............................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @binbinhn : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 11 số có 74 thưởng 9090 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 6 số có 74 thưởng 16666 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 14 số có 74 thưởng 7142 xu.
  @huan : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 18 số có 74 thưởng 5555 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @N_A_T : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 12 số có 74 thưởng 8333 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 15 số có 74 thưởng 6666 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vaobothoi : Chốt 11 số có 74 thưởng 18181 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 74 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/06 - - 13/06 - - 14/06 -
  vhg12300 01 03 04 10 16 17 18 19 21 26 30 38 40 42 43 46 49 51 5300 02 03 06 09 10 13 19 23 26 35 38 44 45 55 56 58 59 61 6201 04 07 10 13 24 25 28 29 36 40 41 42 49 53 59 70 71 74 88
  vaobothoi.................54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6447 51 56 59 60 61 65 68 70 71 74
  binbinhn..................................01 02 04 05 08 10 11 13 14 17 20 22 23 26 29 71 74 75 77 78
  chosau18h..................................27 74 26 80 24 22 81 20 19 82 18
  ditimbachthu..................................73 74 75 76 77 78
  emtapdanhlo..................................61 62 63 64 65 66 69 71 72 73 74 75 76 79
  huan..................................92 97 90 95 91 96 29 79 09 59 19 69 24 42 46 64 45 54 74 47
  Uyennhi2019..................................49 52 57 58 59 61 67 68 69 74 77 78 83 84 87 89 92 93 94 98
  bietphailamsaoday..................................52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78
  quochuy92..................................28 29 31 68 71 74 75 77 78 80 83 85 86 88 92 95 98 99
  lode2019..................................71 70 72 49 47 73 46 45 74 44 43 76 42 78 41 38 79 37 36 80
  N_A_T..................................00 01 05 10 17 18 33 34 36 43 47 60 63 70 71 74 78 80 81 88
  tinhtuoisang..................................30 34 35 37 38 43 44 65 67 73 74 76 80 82 83 85 89 91 92 94
  TTPL7986..................................70 72 74 77 78 79 90 92 95 96 97 98
  cuunon..................................37 39 46 47 56 57 59 60 62 63 64 65 66 68 69 71 72 73 74 75
  giangmobile..................................69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 88 89 90 91 92 93 94
  hoahuong..................................05 07 08 11 12 13 14 15 17 18 41 58 71 72 73 74 75 77 78 81
  HoangMinhTu..................................64 65 66 71 73 74 82 83 84 91 92 93
  hung83..................................60 64 68 72 74 77 79 81 82 84 88 90 91 92 97 00 01 02 04 09
  kyniemxua..................................62 68 60 59 69 56 54 71 51 50 72 44 42 74 41
  locroitrungdau..................................64 59 73 58 57 74 56 75 55 47 76 46 39 77 38 37 82 31 30 83
  saptrungtoroi..................................62 59 65 57 56 66 55 67 54 52 69 49 47 72 46 45 74 44 42 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : trúng loto 64** 79** thưởng 20000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64** thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 24* 98* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 51** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 37* 42* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 49* 17* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @Caothusoicau : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 79** thưởng 12000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 24* 30* thưởng 30000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* 51** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 79** 41* thưởng 45000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.


  NICK- 11/06 - - 12/06 - - 13/06 - - 14/06 - - 15/06 -
  baoanhthu68*97*67**39*79** 41*
  hihaowen04*00*08*01* 02*00*
  tuankhang1980............84* 48*95* 59*72* 79*48* 51**
  TTPL7986........................19* 06**06**24* 30*
  danhlolayvo........................38*79*00*
  lodelk........................04*78* 68*41*
  Axz23........................67**85*42*
  happyday....................................85*17*
  chot10trung1....................................68*20*
  hyvongwin....................................09*79**
  khongsothua....................................74*17*
  bietphailamsaoday....................................06**41*
  Xyz18....................................85*49*
  giacatgia................................................64** 79**
  timlo2nhay................................................04*
  bababyby................................................52*
  vuanh886................................................20*
  mo3cang................................................51**
  Thuminh................................................79**
  langthangtimso................................................51**
  chosau18h................................................24* 42*
  vietkieudanhlo................................................64**
  chuoi................................................98*
  chutichhoidong................................................42*
  antamwin................................................64**
  Hoalanrung................................................24* 98*
  muahe2019................................................51**
  nonanoni................................................37* 42*
  anquanhnam................................................79**
  zozozo................................................51**
  tuandjgj................................................42* 24*
  chutheanh................................................17*
  vinamilk................................................04*
  kiep_lo_de................................................49* 17*
  TLong888................................................52*
  Quantubaothu77................................................49*
  emtapdanhlo................................................48*
  kocannoinhieu................................................04*
  nhat_chi_mai................................................03*
  Caothusoicau................................................37*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : Chốt 7 số có 52 thưởng 14285 xu.
  @anhQuanday : Chốt 9 số có 52 thưởng 11111 xu.
  @thienduong01 : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @hatay88 : Chốt 10 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 12 số có 52 thưởng 8333 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hoahuong : Chốt 19 số có 52 thưởng 10526 xu.
  @lode2019 : Chốt 7 số có 52 thưởng 28571 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @vhg123 : Chốt 20 số có 52 thưởng 20000 xu.


  NICK- 12/06 - - 13/06 - - 14/06 - - 15/06 -
  vhg12300 01 03 04 10 16 17 18 19 21 26 30 38 40 42 43 46 49 51 5300 02 03 06 09 10 13 19 23 26 35 38 44 45 55 56 58 59 61 6201 04 07 10 13 24 25 28 29 36 40 41 42 49 53 59 70 71 74 8803 15 46 49 50 52 53 55 57 62 71 73 83 84 85 88 89 90 93 97
  hoahuong..................................05 07 08 11 12 13 14 15 17 18 41 58 71 72 73 74 75 77 78 8126 28 29 31 32 34 35 36 38 39 51 52 54 55 56 58 59 61 62
  lode2019..................................71 70 72 49 47 73 46 45 74 44 43 76 42 78 41 38 79 37 36 8045 46 48 52 54 55 57
  Covid19...................................................43 45 46 49 52 54 58
  anhQuanday...................................................59 58 57 53 52 50 49 48 47
  thienduong01...................................................65 64 61 60 59 55 52 51 50 46
  hatay88...................................................40 42 47 51 52 56 59 60 61 62
  muahe2019...................................................18 20 21 22 29 34 36 43 45 52 54 61 63 70 72 81 89 90 98
  vietkieudanhlo...................................................08 31 34 35 38 39 40 07 43 44 47 48 52 53 04 56 57 59 61 62
  NgocNgoc...................................................00 05 15 25 35 45 65 75 85 95 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  baoanhthu...................................................35 39 41 43 44 46 47 48 50 52 53 55 56 57 61 62 64 65 66 69
  baycaobayxa...................................................22 23 24 21 25 26 27 28 29 33 20 35 38 42 44 47 50 17 51 52
  kocannoinhieu...................................................43 48 49 52 57 58 07 59 67 68 70 73 75 03 76 77 82
  langthangtimso...................................................68 65 62 59 58 55 52 49 48 45 42 39
  mytamido...................................................19 21 23 24 25 28 29 32 37 38 42 46 47 49 52 56 58 60 61 64
  shopeone...................................................10 16 18 22 23 25 09 26 27 29 32 35 08 36 38 40 45 50 52 07
  vungtroisohoc...................................................28 32 34 15 35 39 40 41 42 14 43 44 46 48 49 50 12 51 52 53
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @XS360 : trúng loto 04** 40** thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 41* 88* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* 99* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 90* 87* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 40** 04** thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 88* 41* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 19** thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 07** thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 99* 88* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* 62* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 45** 06* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 40** 04** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 45** 88* thưởng 9000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 92* 05* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 45** thưởng 12000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 97* 05* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 19** thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 40** 04** thưởng 24000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 06* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 19** thưởng 30000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 97* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhlolayvo : trúng loto 97* thưởng 12000 xu.
  @lodelk : trúng loto 41* thưởng 12000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 71* thưởng 12000 xu.


  NICK- 13/06 - - 14/06 - - 15/06 - - 16/06 -
  danhlolayvo38*79*00*97*
  lodelk04*78* 68*41*41*
  Axz2367**85*42*71*
  hyvongwin............09*79**19**
  Xyz18............85*49*97*
  vuanh886........................20*48*
  chuoi........................98*92* 05*
  vietkieudanhlo........................64**45**
  Thuminh........................79**88*
  chosau18h........................24* 42*97* 05*
  giacatgia........................64** 79**19**
  chutichhoidong........................42*71*
  tuandjgj........................42* 24*40** 04**
  emtapdanhlo........................48*97*
  TLong888........................52*06*
  nhat_chi_mai........................03*34*
  XS360....................................04** 40**
  dieuanh96....................................48*
  bacang....................................41*
  haiyen1295....................................88*
  giahuy912....................................99*
  dongkhanh1994....................................41*
  huyenhuyen....................................62*
  anhnumberone....................................41* 88*
  minhlonghn....................................99*
  buihung88....................................05* 99*
  DonaldTrump45....................................19**
  quangninh279....................................88*
  HUYEN6879....................................04**
  huan....................................90* 87*
  visaolaithe....................................40** 04**
  hoisohoc....................................34*
  mrpts....................................07**
  shopeone....................................19**
  HaiNam92....................................71*
  girlcity....................................88* 41*
  hung83....................................41*
  NetCaFe....................................88*
  motobike....................................19**
  ductrinh....................................05*
  cutibatlo....................................07**
  lode2019....................................99* 88*
  hatay88....................................99* 62*
  danvietanhhung....................................99*
  binbinhn....................................45** 06*
  HoangMinhTu....................................88*
  songque38....................................34*
  thuyanh29....................................40** 04**
  bachthu3nhay....................................34*
  N_A_T....................................45** 88*
  toilatoi7x....................................34*
  CatLinhHD....................................04**
  hoahuong....................................41*
  loveyouloveyou....................................92*
  thienduong01....................................88*
  Cauamhanoi....................................06*
  hoanghonxanh....................................92*
  minhquang2016....................................71*
  kemngot....................................71*
  ditimbachthu....................................06*
  luonluontop1....................................92*
  mytamido....................................30*
  soiroichot....................................99*
  tengteng....................................97*
  Covid19....................................99*
  HoaHeoTan_87....................................07**
  TrangTP....................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 18 số có 62 thưởng 5555 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 10 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 16 số có 62 thưởng 6250 xu.
  @adayroihihi : Chốt 19 số có 62 thưởng 5263 xu.
  @chidanh1con : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 8 số có 62 thưởng 12500 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.


  NICK- 16/06 -
  kyniemxua60 62 64 66 67 69 75 76 78 79 80 82 84 85 87 88 91 93 94 96
  luonluontop162 70 60 59 71 54 52 72 50 49 73 44 42 40 74 39 38 75 37 36
  visaolaithe57 58 61 62 64 67 68 71 72 74 77 81 82 84 91 92 94 98
  tuankhang198043 44 46 47 50 52 61 62 64 70
  dongkhanh199402 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  ViettelDaily40 42 43 44 47 48 49 60 61 62 65 66 67 68 80 83 84 85 86 88
  yeusohoc89 70 69 90 67 65 91 64 63 92 62 61 60 94 29 28
  adayroihihi23 24 25 26 61 62 63 64 65 66 69 90 91 92 93 94 95 96 99
  chidanh1con53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 67 69 71 72 73
  chot10trung142 51 60 61 62 63 64 65
  timlo2nhay76 69 68 77 67 66 78 65 64 63 79 62 61 80 60 59 81 58 57 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 79* 07* 77**** thưởng 18000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51* 44* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 59* 41* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 50* 63** thưởng 9000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 51* 59* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 74* 79* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 77**** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 78** thưởng 6000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 02* 17* thưởng 20000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 82* 35* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 41* 17* thưởng 20000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79* 74* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @huan : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 78** thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 79* 60* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 93* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77**** 22* thưởng 30000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @kemngot : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 79* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 77**** 22* thưởng 45000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 60* 41* thưởng 18000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 77**** thưởng 60000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 59* 74* thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 07* 78** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 35* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Axz23 : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.


  NICK- 13/06 - - 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 -
  Axz2367**85*42*71*35*
  hyvongwin............09*79**19**51*
  Xyz18............85*49*97*35*
  chosau18h........................24* 42*97* 05*79*
  vuanh886........................20*48*77**** 22*
  chutichhoidong........................42*71*60* 41*
  giacatgia........................64** 79**19**77****
  Thuminh........................79**88*59* 74*
  tuandjgj........................42* 24*40** 04**21*
  nhat_chi_mai........................03*34*07* 78**
  buihung88....................................05* 99*02* 17*
  HUYEN6879....................................04**82* 35*
  binbinhn....................................45** 06*41* 17*
  XS360....................................04** 40**79* 74*
  dieuanh96....................................48*74*
  haiyen1295....................................88*21*
  huan....................................90* 87*22*
  dongkhanh1994....................................41*78**
  hoisohoc....................................34*79* 60*
  mrpts....................................07**21*
  HaiNam92....................................71*60*
  girlcity....................................88* 41*21*
  motobike....................................19**17*
  ductrinh....................................05*59*
  shopeone....................................19**41*
  HoangMinhTu....................................88*41*
  NetCaFe....................................88*44*
  lode2019....................................99* 88*59*
  N_A_T....................................45** 88*93*
  toilatoi7x....................................34*77**** 22*
  CatLinhHD....................................04**50*
  minhquang2016....................................71*07*
  kemngot....................................71*50*
  luonluontop1....................................92*17*
  soiroichot....................................99*60*
  tengteng....................................97*79*
  Covid19....................................99*79*
  chutheanh................................................79* 07* 77****
  TTPL7986................................................41*
  baoanhthu................................................51* 44*
  bababyby................................................50*
  happyday................................................51*
  timlo2nhay................................................21*
  mo3cang................................................17*
  Cucvang................................................82*
  AnBao................................................41*
  vungtroisohoc................................................51*
  giangmobile................................................60*
  xosoxmien................................................02*
  Uyennhi2019................................................44*
  bietphailamsaoday................................................59*
  danhnhothoi................................................60*
  muahe2019................................................59* 41*
  nonanoni................................................35*
  babylove................................................02*
  anquanhnam................................................17*
  thuhuyengirl................................................50* 63**
  thanlo3388................................................51*
  chidanh1con................................................60*
  saptrungtoroi................................................51*
  sohochaylam................................................51* 59*
  quochuy92................................................74* 79*
  cuunon................................................74*
  anhQuanday................................................02*
  niemvuisohoc................................................77****
  vhg123................................................18*
  baycaobayxa................................................74*
  yeusohoc................................................59*
  kocannoinhieu................................................17*
  locroitrungdau................................................59*
  chinh1689482997................................................78**
  vjpcachua................................................50*
  Dodonguyen................................................59*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @danvietanhhung : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.
  @happyday : Chốt 15 số có 17 thưởng 6666 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 6 số có 17 thưởng 16666 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/06 - - 17/06 -
  ViettelDaily40 42 43 44 47 48 49 60 61 62 65 66 67 68 80 83 84 85 86 8808 09 12 14 15 17 18 19 21 24 26 64 67 69 71 76 79 80 81 85
  danvietanhhung.................08 10 11 14 15 16 17 24 26 34 38 41 42
  minhlonghn.................02 06 07 09 10 11 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 34 36
  baycaobayxa.................82 85 91 02 05 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
  chosau18h.................01 02 03 04 05 06 08 09 10 17 18 20 26 27 30 36 38 40 47 48
  vungtroisohoc.................17 18 19 20 23 29 30 31 32 33 34 35 36
  happyday.................01 03 04 05 07 08 09 10 13 17 18 23 27 29 30
  vietkieudanhlo.................14 15 16 17 18 19 22 28 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
  giahuy912.................90 91 96 98 99 09 14 16 17 18 19 23 25 26 27 28 32 34 35 36
  giaosuxoay.................11 13 16 17 18 19 20 21 23 26 27 28 29 30 31 33 36 37 38 39
  Npt.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  CatLinhHD.................86 88 89 91 92 94 96 98 99 01 03 06 07 08 10 11 12 16 17 18
  Cauamhanoi.................82 84 86 88 95 97 02 08 15 17 18 20 22 24 26 27 28 35 37 42
  chutichhoidong.................94 95 97 98 00 01 04 06 07 08 11 13 14 15 17 18 19 21 22
  danhlolayvo.................87 88 90 92 93 94 97 02 03 06 07 09 11 12 13 15 17 18 20 21
  HaiNam92.................20 90 19 18 17 91
  mo3cang.................53 31 30 28 57 27 23 58 22 21 20 80 18 17 81 13 12
  songque38.................02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 17 19 21 22 24 27 29 31 32
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 06* 00* thưởng 10000 xu.
  @MD2830 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 17* 18* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* 77* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 99* 50* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 89** thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 21* 06* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 46* 06* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 89** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Taxi2012 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 14* 14* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 92* thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 24* 23* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 80** thưởng 20000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 80** thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 57* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @minhquang2016 : trúng loto 77* 92* thưởng 30000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @huan : trúng loto 84* 32* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 77* 84* thưởng 18000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 06* 50* thưởng 18000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 84* 21* thưởng 18000 xu.
  @kemngot : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 00* 20* thưởng 30000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 - - 18/06 -
  hyvongwin09*79**19**51*00* 20*
  Xyz1885*49*97*35*77*
  vuanh886............20*48*77**** 22*21*
  tuandjgj............42* 24*40** 04**21*84*
  nhat_chi_mai............03*34*07* 78**00*
  minhquang2016........................71*07*77* 92*
  HUYEN6879........................04**82* 35*99*
  huan........................90* 87*22*84* 32*
  hoisohoc........................34*79* 60*21*
  HaiNam92........................71*60*06*
  haiyen1295........................88*21*50*
  shopeone........................19**41*77* 84*
  ductrinh........................05*59*77*
  lode2019........................99* 88*59*24*
  CatLinhHD........................04**50*06*
  binbinhn........................45** 06*41* 17*06* 50*
  toilatoi7x........................34*77**** 22*50*
  soiroichot........................99*60*84* 21*
  kemngot........................71*50*46*
  TTPL7986....................................41*06*
  bababyby....................................50*92*
  mo3cang....................................17*46*
  timlo2nhay....................................21*14* 14*
  AnBao....................................41*50*
  vungtroisohoc....................................51*92*
  Cucvang....................................82*24* 23*
  giangmobile....................................60*46*
  babylove....................................02*24*
  nonanoni....................................35*77*
  chidanh1con....................................60*80**
  thanlo3388....................................51*06*
  anhQuanday....................................02*80**
  saptrungtoroi....................................51*20*
  vhg123....................................18*57*
  yeusohoc....................................59*46*
  locroitrungdau....................................59*46*
  chinh1689482997....................................78**24*
  vjpcachua....................................50*99*
  lienquan2019................................................06* 00*
  MD2830................................................32*
  khongsothua................................................00*
  thichchotso................................................46*
  minhlonghn................................................17*
  lodelk................................................17* 18*
  huyenhuyen................................................77*
  chuoi................................................77*
  hihaowen................................................02*
  giaosuxoay................................................14* 77*
  ViettelDaily................................................99*
  danvietanhhung................................................17*
  langthangtimso................................................50*
  thuyanh29................................................99* 50*
  numoneyee................................................24*
  ptsmr................................................89**
  quocanhht................................................21* 06*
  songque38................................................46* 06*
  alololo................................................84*
  vinamilk................................................00*
  mytamido................................................02*
  tinhtuoisang................................................00*
  ditimbachthu................................................84*
  kyniemxua................................................89**
  emtapdanhlo................................................92*
  MRNam86................................................17*
  DINHMINHSON................................................06*
  Taxi2012................................................84*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 15 số có 89 thưởng 6666 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 6 số có 89 thưởng 16666 xu.
  @Covid19 : Chốt 13 số có 89 thưởng 7692 xu.
  @cuunon : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 17 số có 89 thưởng 5882 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 9 số có 89 thưởng 11111 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 10 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 19 số có 89 thưởng 5263 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 89 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 8 số có 89 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 89 thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : Chốt 17 số có 89 thưởng 11764 xu.


  NICK- 17/06 - - 18/06 -
  danhlolayvo87 88 90 92 93 94 97 02 03 06 07 09 11 12 13 15 17 18 20 2182 87 89 91 92 93 96 97 98 02 05 07 15 19 20 23 24 25 28 29
  mo3cang53 31 30 28 57 27 23 58 22 21 20 80 18 17 81 13 1266 69 71 74 75 76 78 79 81 84 85 88 89 94 96 98 99
  kyniemxua.................71 73 74 75 79 80 81 83 84 89 91 92 93 94 99 01 02 03 04 08
  luonluontop1.................88 89 92 93 97 98 99 01 02 06 07 08 10 11 15 16 17 20 24 25
  anhQuanday.................78 79 80 81 82 87 89 90 91 93 95 96 97 98 99
  bietphailamsaoday.................87 89 90 94 95 98
  Covid19.................81 84 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  cuunon.................86 87 89 91 93 94 96 98
  chidanh1con.................79 82 83 85 87 89 91 93 94 96 97 98 99 00 03 05 07 09 12 13
  langthangtimso.................24 25 63 64 69 72 73 76 79 82 85 86 89 94 95 96 99
  buihung88.................14 15 16 17 21 25 26 71 75 76 78 80 83 84 85 86 87 88 89 95
  minhdiep.................84 86 87 89 91 92 94 96 97 99
  toilatoi7x.................76 77 80 82 83 84 85 86 89
  thuhuyengirl.................76 83 85 89 90 91 92 93 94 98
  anhnumberone.................84 86 87 89 00 01 02 03 04 06 07 09 20 21 22 23 24 26 27
  girlcity.................62 63 64 66 69 70 72 73 74 75 78 82 83 84 87 89 91 92 93 94
  hoanghonxanh.................96 92 89 87 85 83 81 80 78 76 74 72 71 70 69 67 65 63 62 61
  mrpts.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  quocanhht.................30 32 33 74 77 79 80 82 83 84 87 89 90 92 93 94 97 99
  bababyby.................23 24 25 27 28 72 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85 87 88 89
  lodelk.................34 43 39 93 89 98 48 84 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 16 61
  ptsmr.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TLong888.................15 51 06 60 56 65 39 93 89 98 59 95 45 54 09 90 48 84 01 10
  thichchotso.................98 92 89 88 86 84 83 80 79 74 68 66 65 62 61 60 59 56 53 52
  vinamilk.................88 89 91 93 95 96 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/06/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @CaChep23 : trúng loto 03* 03* 03* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 60* 69* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 03* 30** thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 46** 64** thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 73* 38** thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 43* 43* thưởng 6000 xu.
  @N_A_T : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 69* 73* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @MD2830 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @hihaowen : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 56* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @songque38 : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64** thưởng 20000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 30** thưởng 20000 xu.
  @mytamido : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 03* 30** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 13** 59* thưởng 27000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.
  @thanlo3388 : trúng loto 03* 30** thưởng 27000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 35* thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 38** thưởng 40000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 43* thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 64** thưởng 40000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 44* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 38** 04* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @tuandjgj : trúng loto 17* thưởng 25000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 38** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.


  NICK- 14/06 - - 15/06 - - 16/06 - - 17/06 - - 18/06 - - 19/06 -
  Xyz1885*49*97*35*77*73*
  tuandjgj............42* 24*40** 04**21*84*17*
  nhat_chi_mai............03*34*07* 78**00*38**
  hoisohoc........................34*79* 60*21*36*
  shopeone........................19**41*77* 84*43*
  HaiNam92........................71*60*06*04*
  haiyen1295........................88*21*50*38**
  lode2019........................99* 88*59*24*43*
  minhquang2016........................71*07*77* 92*64**
  binbinhn........................45** 06*41* 17*06* 50*44*
  toilatoi7x........................34*77**** 22*50*38** 04*
  mo3cang....................................17*46*88*
  Cucvang....................................82*24* 23*13** 59*
  timlo2nhay....................................21*14* 14*17*
  babylove....................................02*24*60*
  thanlo3388....................................51*06*03* 30**
  vhg123....................................18*57*35*
  chidanh1con....................................60*80**44*
  anhQuanday....................................02*80**88*
  locroitrungdau....................................59*46*88*
  MD2830................................................32*20*
  lodelk................................................17* 18*88*
  huyenhuyen................................................77*88*
  hihaowen................................................02*08*
  thichchotso................................................46*88*
  danvietanhhung................................................17*44*
  chuoi................................................77*56*
  giaosuxoay................................................14* 77*30**
  songque38................................................46* 06*32*
  vinamilk................................................00*64**
  ditimbachthu................................................84*20*
  emtapdanhlo................................................92*30**
  mytamido................................................02*43*
  DINHMINHSON................................................06*03* 30**
  CaChep23............................................................03* 03* 03*
  danhlolayvo............................................................60* 69*
  happyday............................................................44*
  Thuminh............................................................03* 30**
  dieuanh96............................................................46** 64**
  chutichhoidong............................................................69*
  bacang............................................................32*
  muahe2019............................................................60*
  quangninh279............................................................73* 38**
  xosoxmien............................................................59*
  giahuy912............................................................73*
  anhnumberone............................................................69*
  girlcity............................................................43* 43*
  N_A_T............................................................38**
  NetCaFe............................................................08*
  Axz23............................................................69*
  thuhuyengirl............................................................69*
  niemvuisohoc............................................................32*
  HoangMinhTu............................................................69*
  bachthu3nhay............................................................69*
  zozozo............................................................20*
  Quantubaothu77............................................................04*
  baycaobayxa............................................................20*
  hoanghonxanh............................................................38**
  HoaHeoTan_87............................................................88*
  Npt............................................................56*
  Tony02............................................................69* 73*
  TrangTP............................................................04*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 14 số có 30 thưởng 7142 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 30 thưởng 5882 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 30 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 30 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @luonluontop1 : Chốt 13 số có 30 thưởng 15384 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 30 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @mo3cang : Chốt 20 số có 30 thưởng 15000 xu.


  NICK- 17/06 - - 18/06 - - 19/06 -
  mo3cang53 31 30 28 57 27 23 58 22 21 20 80 18 17 81 13 1266 69 71 74 75 76 78 79 81 84 85 88 89 94 96 98 9905 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 30 31
  luonluontop1.................88 89 92 93 97 98 99 01 02 06 07 08 10 11 15 16 17 20 24 2512 13 15 18 19 21 22 24 27 28 30 31 33
  lodelk.................34 43 39 93 89 98 48 84 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 16 6123 32 28 82 37 73 78 87 03 30 08 80 35 53 58 85 22 77 27 72
  ViettelDaily..................................09 12 16 19 21 22 26 28 29 30 32 36 37 39 42 46 49 52 55 56
  visaolaithe..................................08 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 28 30 31 32 33 35 38
  chosau18h..................................61 62 38 63 32 64 65 30 66 67 29 68 28 69 70 22 71 72 20 73
  Quantubaothu77..................................44 99 03 30 08 80 53 35 58 85 17 71 62 26
  babylove..................................40 36 43 46 33 49 30 50 53 29 56 59 28 60 27 61 62 26 63 25
  huyenhuyen..................................23 26 27 29 30 62 67 69 71 72 74 76 78 80 87 90 92 94 96 99
  quochuy92..................................95 96 00 01 02 03 04 05 10 13 14 19 20 23 29 30 31
  saptrungtoroi..................................45 43 46 48 39 49 37 52 54 36 55 34 57 58 31 59 61 30 63 28
  alololo..................................97 98 02 03 04 06 07 12 13 15 20 21 22 24 25 30 31
  ditimbachthu..................................12 18 20 21 22 26 27 29 30 36 38 39 40 48 49 56 58 59 62 63
  motobike..................................00 03 04 07 08 09 12 13 16 17 18 19 30 31 34 35 36 37 61 62
  Thuminh..................................00 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90
  xosoxmien..................................02 03 05 12 13 17 20 21 22 23 26 30 31 32 35 66 67 68 69 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này