PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 28** thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 76** 67* thưởng 9000 xu.
  @kepbang : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 95** 11* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 50* 29* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* 76** thưởng 9000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 67* 76** thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @giacatde : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 76** 67* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 76** thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 11* 48* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 76** thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 19* 33* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @Emailty : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 19* 44* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 50* 16* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @Nguyenhang9999 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Thao77777 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 50* 07* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 95** 44* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 14* 74* thưởng 12000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 29* 48* thưởng 12000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 76** 67* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 74* 50* thưởng 18000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 96** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thanlo3388 : trúng loto 19* 44* 82* thưởng 36000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16* thưởng 20000 xu.
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 95** thưởng 50000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 29* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @consovang : trúng loto 50* thưởng 21000 xu.


  NICK- 22/05 - - 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 -
  consovang30* 55*69*41**52*62*29*50*
  giacmotrua............74*79*00*96*43* 29* 92*29*
  bachthu3nhay........................02*20**41*05* 79**95**
  thanlo3388....................................20**97*59* 05*19* 44* 82*
  yeusohoc....................................52*32* 97*59* 05*16*
  zozozo....................................52*04* 61*74* 47**15*
  danvietanhhung................................................35*05*15*
  KINGTON................................................61*40*74* 50*
  Uyennhi2019................................................96*72**96**
  luonluontop1............................................................77*44*
  CatLinhHD............................................................99*96**
  phocuvangem............................................................05*19*
  Axz23............................................................72**50* 07*
  lanh5doC............................................................72**96**
  chosau18h............................................................95*95** 44*
  hatay88............................................................40*14* 74*
  HoangMinhTu............................................................05*29* 48*
  phuquoc............................................................09*29*
  emtapdanhlo............................................................20* 02*76** 67*
  chutheanh........................................................................28**
  quoctrong89........................................................................14*
  vietkieudanhlo........................................................................76** 67*
  kepbang........................................................................16*
  danhlolayvo........................................................................95** 11*
  babylove........................................................................15*
  baoanhthu........................................................................74*
  kocannoinhieu........................................................................74*
  chaonammoi........................................................................11*
  chuoi........................................................................19*
  cuunon........................................................................50* 29*
  tamhoncuada........................................................................07*
  timlo2nhay........................................................................67* 76**
  TM201210........................................................................67* 76**
  anhnumberone........................................................................74*
  minhquang2016........................................................................82*
  giacatde........................................................................15*
  thichchotso........................................................................15*
  EM2020........................................................................80*
  vivungonsong........................................................................15*
  alololo........................................................................50*
  chot10trung1........................................................................14*
  huyenhuyen........................................................................29*
  xosoxmien........................................................................76** 67*
  locroitrungdau........................................................................80*
  qtv272........................................................................76**
  Canh1102........................................................................11* 48*
  quocanhht........................................................................80*
  XS360........................................................................48*
  Covid19........................................................................96**
  chutichhoidong........................................................................48*
  remix........................................................................76**
  selaylaitatca........................................................................29*
  happyday........................................................................16*
  danv411........................................................................80*
  mualanh2020........................................................................33*
  haiyen1295........................................................................48*
  Cauamhanoi........................................................................74*
  hung83........................................................................19* 33*
  dacbiet99........................................................................33*
  DonaldTrump45........................................................................07*
  Emailty........................................................................44*
  DuyManh92........................................................................95**
  Hoalanrung........................................................................44*
  OK6868........................................................................19* 44*
  bababyby........................................................................50* 16*
  danlode2k2........................................................................29*
  vaobothoi........................................................................50*
  numoneyee........................................................................82*
  cucaitron........................................................................15*
  Nguyenhang9999........................................................................67*
  Thao77777........................................................................03*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mytamido : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @traucon : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @quochuy92 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @khongcogihet : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @vivungonsong : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 11 số có 76 thưởng 9090 xu.
  @buihung88 : Chốt 14 số có 76 thưởng 7142 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @giacatgia : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 19 số có 76 thưởng 10526 xu.


  NICK- 27/05 - - 28/05 -
  emtapdanhlo03 08 09 20 21 22 23 28 29 30 31 3212 13 14 15 16 17 18 19 21 62 65 67 70 71 74 76 80 83 85 89
  saptrungtoroi01 03 05 06 07 08 09 11 12 15 16 18 21 25 2672 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94
  mytamido.................36 74 34 76 33 32 77 31 78 30 29 79 27 81 25 24 83 23 85 22
  MRNam86.................73 41 74 40 39 75 38 76 37 36 77 35 78 34 33
  traucon.................31 76 30 25 77 24 79 22 21 84
  bababyby.................03 06 07 09 13 16 17 19 23 26 27 29 33 36 37 66 67 69 73 76
  numoneyee.................58 59 60 61 63 65 68 70 76 79 81 83 85 86 88 89 90 95 98
  quochuy92.................76 77 79 81 84 85 86 87 88 90 94 95 96 97
  khongcogihet.................51 65 67 71 73 74 76 77 79 85 91 92 94 95 97 99
  hatay88.................52 53 56 58 61 62 65 67 69 70 71 74 76 78 83 85 87 94 96
  vivungonsong.................10 11 12 14 15 20 21 23 24 29 74 75 76 78 79 83 84 85 87 88
  cuunon.................73 75 76 77 80 81 85 86 90 91 95
  buihung88.................74 76 77 78 83 85 86 87 89 92 94 95 96 98
  cucaitron.................77 76 75 74 78 73 72 71 79 70 60 51 88 49 48 47 90 46 45 44
  dieuanh96.................76 79 80 81 82 86 89 90 91 99
  hung83.................73 60 58 55 76 54 51 50 78 49 48 47 79 46 45 44 81 43 42 41
  miule.................76 78 79 80 82 83 87 90 91 92 93 94 96 97 99 00 01 02 03 05
  soiroichot.................72 73 74 75 76 77 78 79 83 85 92 94
  vinamilk.................59 62 58 57 56 67 55 54 53 70 52 51 50 71 49 44 43 76 42 35
  xosoxmien.................74 75 76 77 78 79 82 88 89 92 98 99
  giacatgia.................34 75 76 79 80 81 84 85 88 89 90 93 94 97 98 99
  thuyanh29.................59 60 61 63 66 67 68 69 70 72 75 76 77 78 79 85 86 87 93 95
  chot10trung1.................47 48 49 53 54 56 57 58 59 63 64 66 67 68 69 73 74 76 77 78
  chungcumini.................72 73 75 76 78 79 82 83 84 85 87 88 89 92 93 94 96 98 99
  KINGTON.................09 10 12 14 16 18 19 21 23 76 78 81 82 83 85 87 88 89 90 91
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (28/05/2021 at 20:03:38)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thuhuyengirl : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 73* 72* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 50* 44* thưởng 6000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 41* 87*** thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @co3bich : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 96* 15* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* 95* thưởng 6000 xu.
  @mtq : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 95* 50* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 73* 41* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 13** thưởng 10000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 15* 14** thưởng 9000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 71* 96* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @kepbang : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 00* 88* thưởng 12000 xu.
  @giacatde : trúng loto 96* 71* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41* 14** thưởng 18000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 99* 44* thưởng 12000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 00* 88* thưởng 12000 xu.
  @Emailty : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 87*** thưởng 18000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 96* 71* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 14** 41* thưởng 27000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 44* 99* thưởng 18000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 73* thưởng 9000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* thưởng 15000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 44* 99* thưởng 18000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 40* 50* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 88* 99* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 87*** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 73* thưởng 35000 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 -
  giacmotrua74*79*00*96*43* 29* 92*29*73*
  Vumay9999........................86*11*05* 95*07*87***
  KINGTON....................................61*40*74* 50*99*
  Uyennhi2019....................................96*72**96**73*
  Nguyenkeng....................................45**77*33*88* 99*
  luonluontop1................................................77*44*14** 41*
  CatLinhHD................................................99*96**44* 99*
  Axz23................................................72**50* 07*73*
  chosau18h................................................95*95** 44*99*
  lanh5doC................................................72**96**44* 99*
  phuquoc................................................09*29*40* 50*
  chutheanh............................................................28**00*
  babylove............................................................15*73*
  baoanhthu............................................................74*50*
  quoctrong89............................................................14*40*
  tamhoncuada............................................................07*71* 96*
  vietkieudanhlo............................................................76** 67*71*
  kepbang............................................................16*88*
  chaonammoi............................................................11*40*
  kocannoinhieu............................................................74*00* 88*
  giacatde............................................................15*96* 71*
  minhquang2016............................................................82*88*
  thichchotso............................................................15*41* 14**
  vivungonsong............................................................15*96*
  mrpts............................................................28**14**
  xosoxmien............................................................76** 67*46*
  qtv272............................................................76**99* 44*
  anhnumberone............................................................74*40*
  locroitrungdau............................................................80*41*
  Covid19............................................................96**73*
  happyday............................................................16*95*
  hung83............................................................19* 33*40*
  dacbiet99............................................................33*40*
  chutichhoidong............................................................48*15*
  haiyen1295............................................................48*00* 88*
  Emailty............................................................44*88*
  quocanhht............................................................80*92*
  DonaldTrump45............................................................07*87***
  OK6868............................................................19* 44*96* 71*
  Cauamhanoi............................................................74*73*
  numoneyee............................................................82*40*
  Hoalanrung............................................................44*71*
  danlode2k2............................................................29*00*
  bababyby............................................................50* 16*71*
  DINHMINHSON............................................................82*73*
  thuhuyengirl........................................................................00*
  vtvcab........................................................................40*
  lethuylinh........................................................................73*
  tengteng........................................................................88*
  Hoanglam2006........................................................................15*
  hongtutoan........................................................................96*
  mo3cang........................................................................40*
  hoisohoc........................................................................73* 72*
  anhQuanday........................................................................50* 44*
  tinhyeucuatoi........................................................................14** 41*
  tinhtuoisang........................................................................88*
  traucon........................................................................95*
  tuankhang1980........................................................................95*
  chinh1689482997........................................................................41*
  cuocchienso........................................................................14**
  ditimbachthu........................................................................50*
  binhminhsaomai........................................................................41* 87***
  minhlonghn........................................................................99*
  consokydieu........................................................................92*
  minhdiep........................................................................95*
  motobike........................................................................00*
  kemngot........................................................................41*
  co3bich........................................................................46*
  lamlaitudau2020........................................................................96* 15*
  EmLaTatCa........................................................................92*
  cutibatlo........................................................................41*
  giahuy912........................................................................95*
  binbinhn........................................................................88*
  baycaobayxa........................................................................95*
  langthangtimso........................................................................71*
  soiroichot........................................................................99* 95*
  mtq........................................................................73*
  Ronaldo7........................................................................95*
  quochuy92........................................................................71*
  MRNam86........................................................................73*
  mytamido........................................................................95* 50*
  shopeone........................................................................92*
  vinamilk........................................................................73* 41*
  vuquy48........................................................................40*
  nonanoni........................................................................44* 99*
  dongkhanh1994........................................................................13**
  CSGT01........................................................................71*
  giacatgia........................................................................88*
  ansongaymai........................................................................40*
  sohochaylam........................................................................71*
  ViettelDaily........................................................................92*
  visaolaithe........................................................................40*
  lienquan2019........................................................................15* 14**
  niemvuisohoc........................................................................50*
  Annhien........................................................................88*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 11 số có 87 thưởng 9090 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 87 thưởng 5263 xu.
  @X155 : Chốt 13 số có 87 thưởng 7692 xu.
  @Vumay9999 : Chốt 2 số có 87 thưởng 50000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 7 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 8 số có 87 thưởng 12500 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 12 số có 87 thưởng 8333 xu.
  @consokydieu : Chốt 18 số có 87 thưởng 5555 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 10 số có 87 thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 17 số có 87 thưởng 5882 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 16 số có 87 thưởng 6250 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 87 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @traucon : Chốt 12 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @hatay88 : Chốt 6 số có 87 thưởng 33333 xu.
  @MRNam86 : Chốt 12 số có 87 thưởng 16666 xu.
  @soiroichot : Chốt 11 số có 87 thưởng 18181 xu.
  @buihung88 : Chốt 14 số có 87 thưởng 14285 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 87 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : Chốt 18 số có 87 thưởng 16666 xu.


  NICK- 27/05 - - 28/05 - - 29/05 -
  emtapdanhlo03 08 09 20 21 22 23 28 29 30 31 3212 13 14 15 16 17 18 19 21 62 65 67 70 71 74 76 80 83 85 8973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91
  traucon.................31 76 30 25 77 24 79 22 21 8477 78 82 83 84 86 87 90 92 93 94 96
  hatay88.................52 53 56 58 61 62 65 67 69 70 71 74 76 78 83 85 87 94 9685 86 87 88 89 92
  MRNam86.................73 41 74 40 39 75 38 76 37 36 77 35 78 34 3380 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 99
  soiroichot.................72 73 74 75 76 77 78 79 83 85 92 9477 78 79 82 86 87 88 89 95 97 98
  buihung88.................74 76 77 78 83 85 86 87 89 92 94 95 96 9857 58 63 65 72 75 78 81 83 84 85 87 92 93
  xosoxmien.................74 75 76 77 78 79 82 88 89 92 98 9926 28 32 35 36 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Dodonguyen..................................02 06 08 11 14 15 22 23 33 34 50 55 60 61 66 70 78 87 96 98
  Canh1102..................................73 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 00 02 03 04 05
  danv411..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  minhdiep..................................81 82 85 86 87 91 94 95 96 97 99
  antamwin..................................48 51 58 60 62 63 66 67 68 69 71 72 76 78 80 81 84 85 86 87
  Thuminh..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  X155..................................82 85 86 87 88 89 90 91 94 95 96 97 98
  Vumay9999..................................85 87
  tuandjgj..................................52 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 81 82 83 84 85 86 87
  DonaldTrump45..................................87 78 28 82 83 38 88 33
  anquanhnam..................................87 91 92 93 95 96 97 00 01 02 05 07 11 12 14 15 17 19 20 21
  giahuy912..................................79 81 82 86 87 88 90 91 95 96 97 00 04 05 06 09 13 15 18 19
  khongcohoiket..................................61 62 63 64 65 66 68 69 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92
  Ronaldo7..................................86 87 88 89 92 94 97
  tinhyeucuatoi..................................75 76 78 79 82 85 87 88 89 96 97 98 99 02 05 06 07 08 12 15
  chutheanh..................................28 82 87 78 18 81 86 68 00 55
  WIN2020..................................49 50 51 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 81 82 84 85 87
  anhQuanday..................................85 86 87 88 89 90 97 98
  CatLinhHD..................................77 79 81 83 85 87 89 90 91 93 95 97
  consokydieu..................................67 69 70 71 75 77 78 80 81 85 87 89 90 91 95 96 97 98
  CSGT01..................................71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94
  DuyManh92..................................83 84 85 86 87 88 89 90 91 93
  HaiNam92..................................61 82 60 58 51 84 50 48 46 85 41 40 31 86 30 28 21 87 20 19
  kemngot..................................59 87 56 50 46 88 43 40 38 89 37 34 33 91 32 31 29
  kyniemxua..................................38 39 50 53 54 55 56 57 58 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93
  khongsothua..................................29 69 72 73 77 78 81 82 83 86 87 90 91 92 93 96
  zozozo..................................84 87 88 90 91 93 96 97 99 00 02 05 06 08 09 11 14 15 17 18
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (29/05/2021 at 20:01:05)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 30/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danv411 : trúng loto 10* 06* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 73*** thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 17* 71* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 96* 97** thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 73*** thưởng 9000 xu.
  @XS360 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 73*** thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 00* 14* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 97** thưởng 6000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 17* 71* thưởng 20000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @traucon : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 99* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 73*** thưởng 18000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 06* 17* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 97** thưởng 12000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 73*** 82* thưởng 24000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 97** thưởng 20000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 29* 73*** thưởng 36000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @giacatde : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 73*** thưởng 27000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @Emailty : trúng loto 21* 97** thưởng 27000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 50* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @luonluontop1 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 21* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 00* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 66* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 73*** thưởng 72000 xu.


  NICK- 23/05 - - 24/05 - - 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 -
  giacmotrua74*79*00*96*43* 29* 92*29*73*73***
  Vumay9999........................86*11*05* 95*07*87***66*
  KINGTON....................................61*40*74* 50*99*00*
  luonluontop1................................................77*44*14** 41*77*
  chosau18h................................................95*95** 44*99*00*
  lanh5doC................................................72**96**44* 99*21*
  baoanhthu............................................................74*50*63*
  quoctrong89............................................................14*40*99*
  tamhoncuada............................................................07*71* 96*96*
  anhnumberone............................................................74*40*29* 73***
  kocannoinhieu............................................................74*00* 88*97**
  giacatde............................................................15*96* 71*97**
  Covid19............................................................96**73*11*
  xosoxmien............................................................76** 67*46*73***
  locroitrungdau............................................................80*41*06*
  quocanhht............................................................80*92*17*
  Emailty............................................................44*88*21* 97**
  DonaldTrump45............................................................07*87***11*
  Cauamhanoi............................................................74*73*65*
  dacbiet99............................................................33*40*50*
  chutichhoidong............................................................48*15*96*
  haiyen1295............................................................48*00* 88*77*
  numoneyee............................................................82*40*77*
  OK6868............................................................19* 44*96* 71*17*
  bababyby............................................................50* 16*71*63*
  tinhyeucuatoi........................................................................14** 41*17* 71*
  hoisohoc........................................................................73* 72*17*
  tengteng........................................................................88*29*
  hongtutoan........................................................................96*77*
  mo3cang........................................................................40*63*
  traucon........................................................................95*96*
  tuankhang1980........................................................................95*14*
  tinhtuoisang........................................................................88*99*
  motobike........................................................................00*73***
  consokydieu........................................................................92*29*
  minhdiep........................................................................95*14*
  binbinhn........................................................................88*06* 17*
  ditimbachthu........................................................................50*14*
  EmLaTatCa........................................................................92*97**
  baycaobayxa........................................................................95*14*
  cutibatlo........................................................................41*29*
  quochuy92........................................................................71*00*
  mytamido........................................................................95* 50*73*** 82*
  soiroichot........................................................................99* 95*82*
  MRNam86........................................................................73*00*
  shopeone........................................................................92*29*
  CSGT01........................................................................71*31*
  ViettelDaily........................................................................92*96*
  lienquan2019........................................................................15* 14**06*
  ansongaymai........................................................................40*97**
  niemvuisohoc........................................................................50*77*
  danv411....................................................................................10* 06*
  consovang....................................................................................77*
  AffCup....................................................................................29*
  cuunon....................................................................................73***
  danvietanhhung....................................................................................17* 71*
  dieuanh96....................................................................................63*
  zozozo....................................................................................96* 97**
  loveyouloveyou....................................................................................73***
  XS360....................................................................................71*
  remix....................................................................................99*
  huyenhuyen....................................................................................14*
  AnBao....................................................................................97**
  kyniemxua....................................................................................73***
  ptsmr....................................................................................63*
  Canh1102....................................................................................21*
  chilaconso....................................................................................06*
  sangtruatoi....................................................................................00* 14*
  hoahuong....................................................................................00*
  hoaihd85....................................................................................00*
  QuocLinh88....................................................................................21*
  TTPL7986....................................................................................06*
  chot10trung1....................................................................................99*
  quangninh279....................................................................................50*
  DuyManh92....................................................................................77*
  saptrungtoroi....................................................................................65*
  HUYEN6879....................................................................................21*
  hoanghonxanh....................................................................................11*
  anquanhnam....................................................................................97**
  tuandjgj....................................................................................96*
  WIN2020....................................................................................96*
  khongcohoiket....................................................................................77*
  TLong888....................................................................................21*
  muahe2019....................................................................................71* 17*
  giaosuxoay....................................................................................21*
  allwin99....................................................................................06*
  vaobothoi....................................................................................63*
  cucaitron....................................................................................50*
  emtapdanhlo....................................................................................10*
  DAIPHAT88....................................................................................97**
  ACMilan....................................................................................10*
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Vumay9999 (31/05/2021 at 12:15:56)
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mytamido : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 16 số có 53 thưởng 6250 xu.
  @cucaitron : Chốt 11 số có 53 thưởng 9090 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 14 số có 53 thưởng 7142 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 18 số có 53 thưởng 5555 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 7 số có 53 thưởng 14285 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 12 số có 53 thưởng 8333 xu.
  @cuocchienso : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 19 số có 53 thưởng 5263 xu.
  @chaonammoi : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 53 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @danv411 : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 16 số có 53 thưởng 12500 xu.
  @kemngot : Chốt 16 số có 53 thưởng 12500 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 53 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 53 thưởng 15000 xu.


  NICK- 28/05 - - 29/05 - - 30/05 -
  MRNam8673 41 74 40 39 75 38 76 37 36 77 35 78 34 3380 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 9916 18 21 23 26 28 30 32 33 36 41 42 43 46 50 51 52 53 58 60
  danv411.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  antamwin.................48 51 58 60 62 63 66 67 68 69 71 72 76 78 80 81 84 85 86 8700 03 04 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 50 53 54 56 57 58
  Canh1102.................73 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 00 02 03 04 0550 51 52 53 54 55 56 57 58 59 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
  anquanhnam.................87 91 92 93 95 96 97 00 01 02 05 07 11 12 14 15 17 19 20 2147 48 50 52 53 54 55 56 57 61 62 64 65 69 71 72 74 75 81 82
  tinhyeucuatoi.................75 76 78 79 82 85 87 88 89 96 97 98 99 02 05 06 07 08 12 1554 69 53 52 71 51 75 50 49 76 48 44 80 39 84 35
  kemngot.................59 87 56 50 46 88 43 40 38 89 37 34 33 91 32 31 2999 01 02 03 05 07 09 21 22 23 25 27 29 51 52 53
  khongsothua.................29 69 72 73 77 78 81 82 83 86 87 90 91 92 93 9642 44 46 47 48 49 50 51 53 55 56 57 58 59 80 82 83 84 85 86
  mytamido..................................52 53 56 57 60 61 62 65 66 67 70 71 74 75 76 77 79 80 83 84
  lanh5doC..................................39 50 53 56 57 59 60 63 66 67 69 70 73 76 77 79
  cucaitron..................................43 44 45 46 47 48 49 53 54 60 61
  giaosuxoay..................................80 58 81 57 56 82 55 54 83 53 84 51 50 85
  lienquan2019..................................23 24 27 29 30 31 33 37 38 40 42 43 47 50 51 53 56 57
  TLong888..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 48
  hoahuong..................................44 46 47 50 53 56 59 61 64 69 70 71 73 74 77 80 83 86 87 89
  QuocLinh88..................................39 50 51 53 54 55 56
  bietphailamsaoday..................................11 14 16 17 18 20 23 25 26 27 32 34 35 36 39 41 43 48 52 53
  binbinhn..................................64 59 65 58 56 67 55 68 53 51 71 50 49 73 47 74 46 44 76 42
  kocannoinhieu..................................25 26 27 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 52 53 54 60 61 62 63
  adayroihihi..................................43 42 51 41 52 33 32 53 31 29 60 28 61 27 26 62 25 24 63 23
  bachthu3nhay..................................42 43 44 47 48 53 57 60 68 70 71 74
  cuocchienso..................................60 56 61 55 54 62 53 52 63 50 64 47 46 65 45 44 69 43 70 41
  cutibatlo..................................43 44 46 47 53 56 61 62 64 65 68 70 71 73 74 80 83 86 91
  chaonammoi..................................23 24 26 27 28 50 51 53 54 55 57 58 71 72 73 75 76 78 79 80
  ptsmr..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 31/05/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @babylove : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 61* 50** thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 77* 10* thưởng 6000 xu.
  @Nguyenkeng : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 50** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 21* 59* thưởng 6000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thichthix : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @chuasonlam666 : trúng loto 75** thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 89* 61* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 60** 62* thưởng 30000 xu.
  @consovang : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 67* 76* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @ACMilan : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 40* 60** thưởng 45000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* 50** thưởng 45000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 50** thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 59* 45** thưởng 27000 xu.
  @mytamido : trúng loto 21* 45** thưởng 27000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 41* thưởng 9000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 50** thưởng 18000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baoanhthu : trúng loto 50** thưởng 40000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 45** thưởng 24000 xu.
  @Emailty : trúng loto 67* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @lanh5doC : trúng loto 60** thưởng 50000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @KINGTON : trúng loto 89* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 61* thưởng 21000 xu.


  NICK- 25/05 - - 26/05 - - 27/05 - - 28/05 - - 29/05 - - 30/05 - - 31/05 -
  Vumay999986*11*05* 95*07*87***66*61*
  KINGTON............61*40*74* 50*99*00*89*
  lanh5doC........................72**96**44* 99*21*60**
  chosau18h........................95*95** 44*99*00*31*
  baoanhthu....................................74*50*63*50**
  dacbiet99....................................33*40*50*45**
  Emailty....................................44*88*21* 97**67*
  tinhyeucuatoi................................................14** 41*17* 71*40* 60**
  tuankhang1980................................................95*14*74* 50**
  hongtutoan................................................96*77*59*
  mo3cang................................................40*63*50**
  ditimbachthu................................................50*14*67*
  baycaobayxa................................................95*14*59*
  cutibatlo................................................41*29*59* 45**
  mytamido................................................95* 50*73*** 82*21* 45**
  shopeone................................................92*29*41*
  CSGT01................................................71*31*41*
  ansongaymai................................................40*97**50**
  niemvuisohoc................................................50*77*89*
  anquanhnam............................................................97**89* 61*
  saptrungtoroi............................................................65*60** 62*
  consovang............................................................77*06*
  danvietanhhung............................................................17* 71*41*
  ptsmr............................................................63*94*
  Canh1102............................................................21*50**
  XS360............................................................71*61*
  loveyouloveyou............................................................73***40*
  kyniemxua............................................................73***59*
  WIN2020............................................................96*67* 76*
  hoahuong............................................................00*61*
  chot10trung1............................................................99*50**
  DuyManh92............................................................77*77*
  allwin99............................................................06*31*
  ACMilan............................................................10*89*
  emtapdanhlo............................................................10*59*
  babylove........................................................................45**
  thichchotso........................................................................77*
  chutheanh........................................................................07*
  thuhuyengirl........................................................................61* 50**
  Hoanglam2006........................................................................62*
  mrpts........................................................................89*
  Thuminh........................................................................80*
  khongsothua........................................................................40*
  chinh1689482997........................................................................41*
  miule........................................................................80*
  TM201210........................................................................77* 10*
  Nguyenkeng........................................................................41*
  minhlonghn........................................................................74*
  qtv272........................................................................50**
  chuoi........................................................................89*
  vhg123........................................................................27*
  binhminhsaomai........................................................................80*
  Uyennhi2019........................................................................59*
  vuanh886........................................................................41*
  buihung88........................................................................41*
  EM2020........................................................................21*
  giangmobile........................................................................77*
  vuquy48........................................................................45**
  Ronaldo7........................................................................21* 59*
  kiep_lo_de........................................................................41*
  HoangMinhTu........................................................................59*
  toilatoi7x........................................................................77*
  bietphailamsaoday........................................................................77*
  thichthix........................................................................41*
  chidanh1con........................................................................74*
  chuasonlam666........................................................................75**
  nonanoni........................................................................77*
  Annhien........................................................................62*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : Chốt 9 số có 50 thưởng 11111 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 50 thưởng 5263 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 18 số có 50 thưởng 5555 xu.
  @vuquy48 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @ACMilan : Chốt 9 số có 50 thưởng 11111 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 18 số có 50 thưởng 5555 xu.
  @remix : Chốt 8 số có 50 thưởng 12500 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 10 số có 50 thưởng 10000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 50 thưởng 5555 xu.
  @Emailty : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 50 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 11 số có 50 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mytamido : Chốt 18 số có 50 thưởng 11111 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 50 thưởng 10000 xu.


  NICK- 30/05 - - 31/05 -
  mytamido52 53 56 57 60 61 62 65 66 67 70 71 74 75 76 77 79 80 83 8450 53 54 55 56 63 64 65 71 72 73 74 78 80 81 82 83 87
  cutibatlo43 44 46 47 53 56 61 62 64 65 68 70 71 73 74 80 83 86 9113 14 09 16 18 19 25 29 31 34 40 05 41 43 45 46 47 50 52 54
  DonaldTrump45.................38 83 33 88 93 39 48 50 05
  dongkhanh1994.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  Uyennhi2019.................71 70 65 64 60 55 54 50 45 44 40 39 38 37 36 35 34 33
  vuquy48.................48 49 50 52 56 57 58 59 65 69 70 74 75 84 85 89 92 93 94 95
  ACMilan.................02 20 05 50 25 52 00 22 55
  lamlaitudau2020.................22 26 07 27 28 30 32 36 37 38 40 06 42 46 47 48 50 52 56 57
  Hoalanrung.................33 39 40 42 43 47 49 50 52 53 57 59 60 62 63 67 69 70 72 77
  quangninh279.................12 17 20 21 26 27 30 35 37 39 40 44 47 48 49 50 53 57
  remix.................45 46 48 50 52 05 53 54
  HUYEN6879.................35 36 37 39 50 51 52 53 54 55
  dacbiet99.................31 32 36 18 37 39 45 46 48 50 54 55 13 57 58 59 63 64 66 67
  danlode2k2.................34 39 40 41 42 44 48 50 51 52 57 59 60 61 62 68 69 70 71 77
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  ViettelDaily.................41 42 44 02 47 48 49 50 51 52 54 57 01 58 59 70 71 72
  Emailty.................43 46 49 50 51 52 53 56 59 60 61 62 63 66 69 70 71 72 73 76
  hyvongwin.................77 76 75 74 73 72 96 70 59 58 57 56 55 54 52 51 50 39 38 37
  qtv272.................44 47 50 51 54 60 62 64 68 71 72
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec