PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 05/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : trúng loto 41* 69** thưởng 9000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 99** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 99** thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 64* 46* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @KHUONG_DUA : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @PHUHOANG1980s : trúng loto 43* 98** thưởng 9000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 41* 69** thưởng 18000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 98** thưởng 20000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 68* 69** thưởng 18000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 25* 51* thưởng 12000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 98** thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* 85* thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng loto 66* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 56* thưởng 15000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 99** 68* thưởng 60000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 99** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 71* thưởng 18000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*
  motobike........................31*06*95*99** 68*
  DamVinhHung........................16* 27* 58*52*18*68*
  bababyby........................63*96*99*95*
  timlo2nhay........................95*47*92*99**
  HoangMinhTu....................................60*19*71* 85*
  mrpts....................................88*37*66*
  TLong888....................................60*05*56*
  MRNam86....................................72**83*25*
  ptsmr................................................32* 42*41*
  danvietanhhung................................................32* 69*88*
  Covid19................................................95* 71*41* 69**
  ductrinh................................................05* 09*98**
  TrangTP................................................45*68* 69**
  HUYEN6879................................................22* 92*71*
  ViettelDaily................................................22*02*
  luonluontop1................................................02*38*
  Quantubaothu77................................................02*25* 51*
  hungzit76................................................09*85*
  CatLinhHD................................................22*98**
  kemngot................................................37* 92*84*
  khongsothua................................................22*71*
  baoanhthu............................................................41* 69**
  vhg123............................................................99**
  happyday............................................................99**
  cutibatlo............................................................64* 46*
  emtapdanhlo............................................................68*
  cuunon............................................................38*
  shopeone............................................................95*
  hyvongwin............................................................99**
  antamwin............................................................82*
  NetCaFe............................................................25*
  quocanhht............................................................71*
  ditimbachthu............................................................34* 43*
  chosau18h............................................................95*
  thienduong01............................................................71*
  huyenhuyen............................................................41*
  kocannoinhieu............................................................99**
  chutichhoidong............................................................71*
  anquanhnam............................................................02*
  Uyennhi2019............................................................88*
  girlcity............................................................64* 46*
  anhQuanday............................................................98**
  vietkieudanhlo............................................................38*
  tinhtuoisang............................................................68*
  numoneyee............................................................64* 46*
  Ronaldo7............................................................64* 46*
  hung83............................................................20*
  KHUONG_DUA............................................................84*
  vaobothoi............................................................85*
  Mualarung2016............................................................56*
  PHUHOANG1980s............................................................43* 98**
  soiroichot............................................................41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hongsontnth : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 10 số có 66 thưởng 10000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 15 số có 66 thưởng 6666 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 13 số có 66 thưởng 7692 xu.
  @Minhan : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 17 số có 66 thưởng 5882 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 18 số có 66 thưởng 5555 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 66 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 66 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 20 số có 66 thưởng 15000 xu.


  NICK- 29/04 - - 30/04 - - 01/05 -
  ptsmr80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  mrpts.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  hongsontnth..................................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00
  antamwin..................................59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 78 79 80 86 88 89 90
  khongsothua..................................48 51 58 60 64 66 67 68 76 82
  thuyanh29..................................66 67 69 70 72 74 76 77 79 90 92 94 96 97 99
  tuankhang1980..................................61 62 65 66 67 68 69 70 71 74 75 76 77
  Minhan..................................60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
  CatLinhHD..................................28 29 61 64 65 66 69 70 73 74 75 78 82 87 91 92 96
  quocanhht..................................30 31 32 33 34 36 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97
  giacatgia..................................16 18 30 59 60 61 63 65 66 67 68 70 72 74 75 76 77 79
  hungzit76..................................00 05 11 22 26 33 44 49 50 55 62 66 67 68 76 77 86 88 94 99
  toilatoi7x..................................39 41 44 45 46 49 51 54 56 59 61 63 64 66 69 71 72 74 76 79
  thienduong01..................................46 53 55 57 59 62 63 66 69 71 72 73 75 77 81 82 86 87 91 93
  anhnumberone..................................60 62 65 66 69 70 72 74 75 76 79 80 82 83 85 86 88 89 90 92
  Covid19..................................26 31 32 66 68 71 74 75 77 78 84 86 87 88 92 95 96 97
  hatay88..................................64 65 66 67 68 69 72 74 75 76 79 82 84 85 86 89 90 91 92 93
  TLong888..................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 66
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : trúng loto 00* 45* thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 00* 55* 52* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @Minhan : trúng loto 23* 24** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 00* 55* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 46* 59* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 34* 43* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 55* 00* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @zynzyn : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @Taxi2012 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 45* 28* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @happyday : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 45* 00* thưởng 12000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 31* 24** thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 24** thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 55* 00* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 12* 43* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @KHUONG_DUA : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 12* 14* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 23* thưởng 9000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 94** thưởng 18000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 01* thưởng 20000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @motobike : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 52* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 34* thưởng 21000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*
  motobike........................31*06*95*99** 68*59*
  bababyby........................63*96*99*95*52*
  mrpts....................................88*37*66*01*
  HoangMinhTu....................................60*19*71* 85*45*
  ductrinh................................................05* 09*98**45*
  HUYEN6879................................................22* 92*71*14*
  Quantubaothu77................................................02*25* 51*23*
  hungzit76................................................09*85*94**
  CatLinhHD................................................22*98**32*
  happyday............................................................99**59*
  emtapdanhlo............................................................68*45* 00*
  cutibatlo............................................................64* 46*59*
  cuunon............................................................38*46*
  shopeone............................................................95*34* 43*
  hyvongwin............................................................99**34* 43*
  quocanhht............................................................71*00*
  thienduong01............................................................71*31* 24**
  chosau18h............................................................95*24**
  ditimbachthu............................................................34* 43*45*
  huyenhuyen............................................................41*55* 00*
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*
  Uyennhi2019............................................................88*34*
  Ronaldo7............................................................64* 46*46*
  hung83............................................................20*32*
  KHUONG_DUA............................................................84*12*
  Mualarung2016............................................................56*12* 14*
  adayroihihi........................................................................00* 45*
  songque38........................................................................00* 55* 52*
  chinh1689482997........................................................................99*
  AnBao........................................................................43*
  danv411........................................................................01*
  Minhan........................................................................23* 24**
  muahe2019........................................................................14*
  bietphailamsaoday........................................................................43*
  zozozo........................................................................24**
  danhnhothoi........................................................................00* 55*
  Thuminh........................................................................46* 59*
  hoahuong........................................................................34* 43*
  visaolaithe........................................................................55* 00*
  TTPL7986........................................................................99*
  nonanoni........................................................................45*
  HaiNam92........................................................................24**
  alololo........................................................................46*
  anhnumberone........................................................................46*
  buihung88........................................................................46*
  baycaobayxa........................................................................14*
  thichchotso........................................................................34*
  zynzyn........................................................................31*
  locroitrungdau........................................................................55*
  sohochaylam........................................................................52*
  loveyouloveyou........................................................................52*
  kyniemxua........................................................................14*
  Cauamhanoi........................................................................24**
  Npt........................................................................87*
  giacatgia........................................................................12*
  HoangToan........................................................................28*
  Taxi2012........................................................................00*
  HON_CUA_DA........................................................................43*
  mytamido........................................................................52*
  minhdiep........................................................................12*
  DonaldTrump45........................................................................45* 28*
  dongkhanh1994........................................................................24**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 32 thưởng 5263 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 15 số có 32 thưởng 6666 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 16 số có 32 thưởng 6250 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 10 số có 32 thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hongsontnth : Chốt 8 số có 32 thưởng 25000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 32 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 32 thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 17 số có 32 thưởng 11764 xu.


  NICK- 01/05 - - 02/05 -
  hongsontnth11 22 33 44 55 66 77 88 99 0023 32 28 82 37 73 78 87
  thuyanh2966 67 69 70 72 74 76 77 79 90 92 94 96 97 9937 54 36 58 35 34 61 33 63 32 31 67 30 70 29 28 71 27 72 26
  quocanhht30 31 32 33 34 36 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 9725 27 29 30 31 32 73 74 75 76 77 78 79 84 85 87 89 94 95 97
  thienduong0146 53 55 57 59 62 63 66 69 71 72 73 75 77 81 82 86 87 91 9342 73 39 37 75 35 77 33 32 78 28 27 79 25 82 23 22
  saptrungtoroi.................47 41 40 48 38 70 37 36 71 34 72 32 31 74 30 28 76 27 77 26
  dongkhanh1994.................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  binbinhn.................66 51 67 50 48 69 47 71 43 42 72 41 73 39 37 75 33 77 32 31
  HoangToan.................10 30 12 14 16 18 32 34 36 38 70 72 74 78 76
  sohochaylam.................00 02 05 06 11 14 15 17 20 23 24 26 27 32 33 35 36 37 41 42
  quangninh279.................98 06 07 09 10 14 16 18 23 24 27 29 32 33 34 36
  TTPL7986.................32 33 36 37 38 41 42 45 46 47 60 63 64 65 69 72 73 74 78 79
  kiep_lo_de.................89 72 34 65 42 13 81 32 49 68
  anquanhnam.................25 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 69 70 71 72 75 77 78 79
  vinamilk.................42 73 37 36 75 35 76 33 32 77 27 26 82 25 83 23 22 85 17 86
  chuoi.................28 82 12 21 23 32 89 98 09 90 19 91 01 10 18 81 06 60 63 36
  minhdiep.................05 07 12 14 16 17 18 19 21 23 25 27 30 32 61 63 64 67 70 71
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @khongsothua : trúng loto 74* 47* 14* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 71* 15* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 68* 89* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 73* 54* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 14* 54* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 74* 47* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 15* 68* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 88* 86* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 42* 47* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 47* thưởng 10000 xu.
  @Minhan : trúng loto 07* 09* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 89* 47* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 18* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cuunon : trúng loto 47* 89* thưởng 30000 xu.
  @happyday : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 74* 47* thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 47* 74* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 63* 09* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 55* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 63* thưởng 25000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* 84* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 89* 39* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 08* thưởng 24000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*
  bababyby........................63*96*99*95*52*89* 39*
  mrpts....................................88*37*66*01*63*
  HoangMinhTu....................................60*19*71* 85*45*15* 84*
  Quantubaothu77................................................02*25* 51*23*80*
  CatLinhHD................................................22*98**32*55*
  cuunon............................................................38*46*47* 89*
  happyday............................................................99**59*47* 74*
  shopeone............................................................95*34* 43*74* 47*
  quocanhht............................................................71*00*55*
  thienduong01............................................................71*31* 24**47* 74*
  ditimbachthu............................................................34* 43*45*63* 09*
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*15*
  hung83............................................................20*32*80*
  Ronaldo7............................................................64* 46*46*63*
  chinh1689482997........................................................................99*47*
  Minhan........................................................................23* 24**07* 09*
  zozozo........................................................................24**73*
  adayroihihi........................................................................00* 45*15*
  danhnhothoi........................................................................00* 55*14*
  Thuminh........................................................................46* 59*89* 47*
  hoahuong........................................................................34* 43*80*
  nonanoni........................................................................45*54*
  HaiNam92........................................................................24**80*
  alololo........................................................................46*42*
  buihung88........................................................................46*63*
  baycaobayxa........................................................................14*86*
  thichchotso........................................................................34*16*
  sohochaylam........................................................................52*42*
  Npt........................................................................87*18*
  giacatgia........................................................................12*42*
  khongsothua....................................................................................74* 47* 14*
  DamVinhHung....................................................................................28*
  baoanhthu....................................................................................71* 15*
  ptsmr....................................................................................39*
  TLong888....................................................................................63*
  vhg123....................................................................................39*
  lodelk....................................................................................68* 89*
  thuhuyengirl....................................................................................54*
  lienquan2019....................................................................................14*
  XS360....................................................................................54*
  Xyz18....................................................................................71*
  minhlonghn....................................................................................89*
  antamwin....................................................................................89*
  MRNam86....................................................................................74*
  ViettelDaily....................................................................................47*
  Hoalanrung....................................................................................14*
  niemvuisohoc....................................................................................89*
  mo3cang....................................................................................84*
  luonluontop1....................................................................................63*
  bachthu3nhay....................................................................................54*
  Annhien....................................................................................73*
  kocannoinhieu....................................................................................73* 54*
  toilatoi7x....................................................................................89*
  haiyen1295....................................................................................47*
  anhQuanday....................................................................................14* 54*
  giangmobile....................................................................................47*
  anquanhnam....................................................................................71*
  danhlolayvo....................................................................................39*
  tuankhang1980....................................................................................74* 47*
  yeusohoc....................................................................................88*
  minhquang2016....................................................................................47*
  tinhtuoisang....................................................................................55*
  hauthuy29a....................................................................................63*
  chuoi....................................................................................16*
  hoanghonxanh....................................................................................15* 68*
  hoisohoc....................................................................................88* 86*
  lode2019....................................................................................88*
  numoneyee....................................................................................42*
  vaobothoi....................................................................................86* 68*
  Galaxy....................................................................................42* 47*
  Cucvang....................................................................................73*
  quochuy92....................................................................................15*
  giaosuxoay....................................................................................71*
  kovachin....................................................................................74*
  babylove....................................................................................84*
  binbinhn....................................................................................14*
  soiroichot....................................................................................09*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @haiyen1295 : Chốt 9 số có 47 thưởng 11111 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 47 thưởng 50000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 16 số có 47 thưởng 6250 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 13 số có 47 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 47 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @hongsontnth : Chốt 16 số có 47 thưởng 18750 xu.


  NICK- 01/05 - - 02/05 - - 03/05 -
  hongsontnth11 22 33 44 55 66 77 88 99 0023 32 28 82 37 73 78 8724 42 29 92 74 47 79 97 08 80 03 30 53 35 58 85
  anquanhnam.................25 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 69 70 71 72 75 77 78 7906 08 09 10 17 20 22 24 26 27 29 36 40 42 44 45 47 48 54 56
  haiyen1295..................................39 40 41 42 43 44 45 46 47
  toilatoi7x..................................69 58 56 70 54 52 71 51 49 74 48 47 76 46 44 78 43 41 79 39
  DamVinhHung..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 49 48 47 46 43
  motobike..................................30 36 37 38 39 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 63 64 65 66 67
  Thuminh..................................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  minhquang2016..................................47 62
  baycaobayxa..................................53 50 70 49 47 71 43 41 73 40 37 77 31 30 80 29 27 81 23 21
  huyenhuyen..................................45 46 47 48 49 53 54 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72
  Mualarung2016..................................06 09 10 15 17 19 35 47 51 58 60 64 74 77 79 80 81 90 97
  Quantubaothu77..................................47 74 25 52 35 53 58 85 07 70 17 71 67 76 79 97
  cutibatlo..................................65 54 53 67 52 51 71 49 47 72 45 44 74 42 38 76 36 35 79 34
  chidanh1con..................................24 25 26 27 28 29 30 35 37 38 44 46 47 49 50 51 52 53
  chosau18h..................................00 02 05 08 10 15 17 19 20 22 28 29 32 35 37 38 39 40 42 47
  loveyouloveyou..................................06 07 20 21 22 24 25 29 30 31 33 34 38 39 40 42 43 47 48 49
  mytamido..................................13 15 17 20 21 22 23 29 30 31 32 33 35 38 39 40 41 42 47 48
  Xyz18..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  giangmobile..................................59 69 56 53 71 50 49 74 48 47 77 46 45 78 44 43 80 42 41 81
  HoangMinhTu..................................41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hyvongwin : trúng loto 48* 84* 62* thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 48* 84* 83* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 62* 48* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 62* 80* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 67** thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 67** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 84* 48* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 97* 79** thưởng 9000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 22*** thưởng 9000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 10** thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 29** thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @tienquananh992 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @niemvuisohoc : trúng loto 67** 29** thưởng 40000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 29** thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 67** thưởng 12000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Annhien : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 53* 79** thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 29** thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 83* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 01* thưởng 15000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 29** thưởng 18000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 17* 67** thưởng 27000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 48* 84* thưởng 18000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 48* 84* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @happyday : trúng loto 79** 97* thưởng 36000 xu.
  @shopeone : trúng loto 97* thưởng 20000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 22*** 84* thưởng 48000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 22*** thưởng 36000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 22*** thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Quantubaothu77 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 97* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 91* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 81* thưởng 27000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*
  bababyby........................63*96*99*95*52*89* 39*91*
  Quantubaothu77................................................02*25* 51*23*80*80*
  CatLinhHD................................................22*98**32*55*97*
  happyday............................................................99**59*47* 74*79** 97*
  shopeone............................................................95*34* 43*74* 47*97*
  quocanhht............................................................71*00*55*22*** 84*
  thienduong01............................................................71*31* 24**47* 74*22***
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*15*91*
  hung83............................................................20*32*80*22***
  chinh1689482997........................................................................99*47*01*
  zozozo........................................................................24**73*29**
  nonanoni........................................................................45*54*29**
  buihung88........................................................................46*63*17* 67**
  baycaobayxa........................................................................14*86*48* 84*
  thichchotso........................................................................34*16*89*
  giacatgia........................................................................12*42*48* 84*
  niemvuisohoc....................................................................................89*67** 29**
  DamVinhHung....................................................................................28*62*
  ptsmr....................................................................................39*29**
  TLong888....................................................................................63*91*
  lodelk....................................................................................68* 89*67**
  thuhuyengirl....................................................................................54*30*
  XS360....................................................................................54*67**
  Xyz18....................................................................................71*91*
  MRNam86....................................................................................74*17*
  Annhien....................................................................................73*91*
  toilatoi7x....................................................................................89*48*
  haiyen1295....................................................................................47*83*
  minhquang2016....................................................................................47*01*
  hauthuy29a....................................................................................63*84*
  chuoi....................................................................................16*53* 79**
  hoanghonxanh....................................................................................15* 68*89*
  quochuy92....................................................................................15*59*
  giaosuxoay....................................................................................71*29**
  babylove....................................................................................84*83*
  soiroichot....................................................................................09*59*
  hyvongwin................................................................................................48* 84* 62*
  danvietanhhung................................................................................................48* 84* 83*
  HUYEN6879................................................................................................62* 48*
  tengteng................................................................................................62* 80*
  AnBao................................................................................................29**
  emtapdanhlo................................................................................................67**
  danv411................................................................................................62*
  giahuy912................................................................................................80*
  muahe2019................................................................................................67**
  Covid19................................................................................................62*
  dieuanh96................................................................................................67**
  bacang................................................................................................48*
  saptrungtoroi................................................................................................17*
  langthangtimso................................................................................................84* 48*
  huyenhuyen................................................................................................80*
  hatay88................................................................................................29**
  Uyennhi2019................................................................................................83*
  thuyanh29................................................................................................97* 79**
  NetCaFe................................................................................................22***
  chidanh1con................................................................................................91*
  timlo2nhay................................................................................................10**
  quangninh279................................................................................................30*
  chutichhoidong................................................................................................91*
  loveyouloveyou................................................................................................29**
  xosoxmien................................................................................................30*
  Cauamhanoi................................................................................................79**
  Mualarung2016................................................................................................91*
  xauzai88................................................................................................59*
  minhdiep................................................................................................97*
  vuanh886................................................................................................62*
  tienquananh992................................................................................................01*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : Chốt 17 số có 62 thưởng 5882 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai1234 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 62 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 62 thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 10 số có 62 thưởng 20000 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 -
  haiyen129539 40 41 42 43 44 45 46 4778 77 86 72 71 68 63 62 54 53 87 51 45 44 42 41 36 88 35 33
  giangmobile59 69 56 53 71 50 49 74 48 47 77 46 45 78 44 43 80 42 41 8117 18 20 23 26 27 29 32 36 38 41 44 45 47 48 50 54 56 57 62
  Quantubaothu7747 74 25 52 35 53 58 85 07 70 17 71 67 76 79 9714 41 18 81 25 52 12 21 26 62
  mrpts.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  adayroihihi.................77 75 72 84 71 68 62 61 57 54 52 87 51 48 45 44 42 41 88 35
  lienquan2019.................35 39 41 42 44 48 49 50 51 53 58 60 62 66 69 71 75 76 78 79
  hungzit76.................00 05 25 39 44 49 50 52 55 59 62 67 68 76 86 89 93
  timlo2nhay.................34 38 39 40 41 43 44 48 50 52 53 59 61 62 68 69 70 71 74 78
  Xuanmai1234.................45 39 93 80 08 20 02 67 68 65 56 60 63 64 61 62 00 09 08 07
  cuunon.................59 60 61 62 63 65 68 70 71 72 74 77 79 80 81 83 86 88 89 90
  chot10trung1.................17 24 26 27 33 34 35 36 39 42 43 62 63 66 70 71 72 75 79 84
  quochuy92.................65 67 64 63 62 61 60 59 68 58 57 56 55 54 53 69 52 51 50 47
  XS360.................38 39 42 45 49 51 53 54 56 57 58 60 62 63 65 66 67 72 75 76
  shopeone.................43 44 45 60 61 62 63 68 69 70 71 72 77 78 79 80 81 86 87 88
  vietkieudanhlo.................53 55 59 60 62 64 68 69 80 82 86 95 96 00 04 05 06 08 14 15
  vuanh886.................81 69 68 67 65 82 64 62 61 59 58 57 55 84 54 52 51 49 48 47
  xosoxmien.................84 83 82 81 88 80 78 75 74 73 72 90 71 70 68 65 64 63 91 62
  luonluontop1.................25 26 29 31 42 47 51 52 56 57 60 61 62 65 66 68 70 71 74 75
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : trúng loto 25* 50* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 88* 50* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 37*** 20* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* 20* thưởng 6000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* 71** thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98** 61* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37*** thưởng 30000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* 80* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37*** thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @Annhien : trúng loto 37*** thưởng 27000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 10* 29* thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 37*** thưởng 45000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 88* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*80*
  bababyby........................63*96*99*95*52*89* 39*91*88*
  shopeone............................................................95*34* 43*74* 47*97*10* 29*
  quocanhht............................................................71*00*55*22*** 84*61*
  thienduong01............................................................71*31* 24**47* 74*22***37***
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*15*91*63*
  hung83............................................................20*32*80*22***98**
  buihung88........................................................................46*63*17* 67**25*
  giacatgia........................................................................12*42*48* 84*29*
  DamVinhHung....................................................................................28*62*98**
  ptsmr....................................................................................39*29**20*
  TLong888....................................................................................63*91*65*
  thuhuyengirl....................................................................................54*30*22**
  XS360....................................................................................54*67**42*
  Xyz18....................................................................................71*91*25*
  Annhien....................................................................................73*91*37***
  haiyen1295....................................................................................47*83*88*
  minhquang2016....................................................................................47*01*20*
  chuoi....................................................................................16*53* 79**03*
  hoanghonxanh....................................................................................15* 68*89*29*
  giaosuxoay....................................................................................71*29**22**
  babylove....................................................................................84*83*25*
  emtapdanhlo................................................................................................67**25*
  hyvongwin................................................................................................48* 84* 62*22**
  danvietanhhung................................................................................................48* 84* 83*29*
  HUYEN6879................................................................................................62* 48*37***
  Covid19................................................................................................62*22**
  langthangtimso................................................................................................84* 48*42*
  huyenhuyen................................................................................................80*63*
  NetCaFe................................................................................................22***42*
  chidanh1con................................................................................................91*22**
  timlo2nhay................................................................................................10**25*
  loveyouloveyou................................................................................................29**50* 80*
  chutichhoidong................................................................................................91*37***
  xosoxmien................................................................................................30*20*
  tengteng................................................................................................62* 80*22**
  minhdiep................................................................................................97*25*
  mo3cang............................................................................................................25* 50*
  khongsothua............................................................................................................88* 50*
  motobike............................................................................................................98**
  baoanhthu............................................................................................................50*
  bietphailamsaoday............................................................................................................29*
  alololo............................................................................................................37*** 20*
  minhlonghn............................................................................................................98**
  Hoalanrung............................................................................................................63*
  chosau18h............................................................................................................71**
  luonluontop1............................................................................................................71**
  visaolaithe............................................................................................................71**
  bachthu3nhay............................................................................................................50*
  sohochaylam............................................................................................................25* 20*
  hungzit76............................................................................................................25*
  Ronaldo7............................................................................................................20*
  tinhtuoisang............................................................................................................25*
  hoisohoc............................................................................................................29* 71**
  songque38............................................................................................................50*
  Cucvang............................................................................................................65*
  vaobothoi............................................................................................................42*
  kyniemxua............................................................................................................71**
  HON_CUA_DA............................................................................................................63*
  binbinhn............................................................................................................20*
  tuandjgj............................................................................................................98** 61*
  DonaldTrump45............................................................................................................61*
  HoangCatalan............................................................................................................42*
  dongkhanh1994............................................................................................................20*
  Hoiyeulo............................................................................................................63*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 13 số có 72 thưởng 7692 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 72 thưởng 7142 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 16 số có 72 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 8 số có 72 thưởng 12500 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @zynzyn : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 72 thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  giangmobile59 69 56 53 71 50 49 74 48 47 77 46 45 78 44 43 80 42 41 8117 18 20 23 26 27 29 32 36 38 41 44 45 47 48 50 54 56 57 6201 02 04 06 11 12 13 15 19 20 21 22 24 28 72 73 75 77 79 81
  mrpts.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  vuanh886.................81 69 68 67 65 82 64 62 61 59 58 57 55 84 54 52 51 49 48 4730 31 34 36 40 44 45 46 50 54 56 59 60 63 64 66 68 70 72 74
  XS360.................38 39 42 45 49 51 53 54 56 57 58 60 62 63 65 66 67 72 75 7671 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92
  luonluontop1.................25 26 29 31 42 47 51 52 56 57 60 61 62 65 66 68 70 71 74 7551 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 68 72 73 77 81 82 86 90 91
  timlo2nhay.................34 38 39 40 41 43 44 48 50 52 53 59 61 62 68 69 70 71 74 7827 28 34 36 37 63 64 66 67 70 72 73 75 76 81 82 84 85 91 94
  vietkieudanhlo.................53 55 59 60 62 64 68 69 80 82 86 95 96 00 04 05 06 08 14 1535 36 38 45 47 51 53 54 56 59 60 62 63 65 68 71 72 74 77 79
  thienduong01..................................54 58 59 61 62 63 68 69 71 72 78 79 80 81 87 88 89 90 91 96
  quocanhht..................................56 59 60 61 62 63 66 69 71 72 76 79 80 81 82 86 88 89 90 91
  quangninh279..................................53 54 15 60 62 63 14 68 69 13 71 72 77
  TTPL7986..................................63 64 65 66 67 68 69 71 72 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  huyenhuyen..................................45 46 47 53 54 55 56 62 63 64 65 68 71 72
  giacatgia..................................31 25 35 38 40 24 44 47 53 23 56 59 22 62 65 68 21 70 71 72
  ptsmr..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  SoiLoto..................................05 50 15 51 52 35 53 45 54 65 57 75 58 85 59 95 07 72 79 76
  mo3cang..................................12 15 17 18 19 21 24 26 27 28 35 37 42 44 64 67 71 72 73 76
  visaolaithe..................................50 12 51 54 56 10 58 60 63 09 65 67 06 72 74 76
  dieuanh96..................................71 72 76 77 78 79 80 81
  hoisohoc..................................71 72 75 78 80 81 84 87 89 90 93 98 02 05 07 08 09 14 17 18
  zynzyn..................................02 05 12 21 46 54 58 60 61 65 66 68 72 73 76 78 86 87 88
  anhQuanday..................................33 36 38 40 42 45 47 49 51 54 58 63 67 68 72 74 76 77 79 81
  danv411..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  danvietanhhung..................................42 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 64 65 68 72 73 75
  emtapdanhlo..................................66 67 72 73 75 76 79 81 82 85 90 91 93 94 97
  Npt..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mo3cang : trúng loto 25* 50* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 88* 50* thưởng 10000 xu.
  @motobike : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 37*** 20* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 98** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* 20* thưởng 6000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 29* 71** thưởng 9000 xu.
  @songque38 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 98** 61* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 37*** thưởng 30000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 22** thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 50* 80* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37*** thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22** thưởng 12000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @XS360 : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 25* thưởng 15000 xu.
  @Annhien : trúng loto 37*** thưởng 27000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 20* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 22** thưởng 18000 xu.
  @babylove : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @buihung88 : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 10* 29* thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 37*** thưởng 45000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 88* thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 80* thưởng 30000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*80*
  bababyby........................63*96*99*95*52*89* 39*91*88*
  shopeone............................................................95*34* 43*74* 47*97*10* 29*
  quocanhht............................................................71*00*55*22*** 84*61*
  thienduong01............................................................71*31* 24**47* 74*22***37***
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*15*91*63*
  hung83............................................................20*32*80*22***98**
  buihung88........................................................................46*63*17* 67**25*
  giacatgia........................................................................12*42*48* 84*29*
  DamVinhHung....................................................................................28*62*98**
  ptsmr....................................................................................39*29**20*
  TLong888....................................................................................63*91*65*
  thuhuyengirl....................................................................................54*30*22**
  XS360....................................................................................54*67**42*
  Xyz18....................................................................................71*91*25*
  Annhien....................................................................................73*91*37***
  haiyen1295....................................................................................47*83*88*
  minhquang2016....................................................................................47*01*20*
  chuoi....................................................................................16*53* 79**03*
  hoanghonxanh....................................................................................15* 68*89*29*
  giaosuxoay....................................................................................71*29**22**
  babylove....................................................................................84*83*25*
  emtapdanhlo................................................................................................67**25*
  hyvongwin................................................................................................48* 84* 62*22**
  danvietanhhung................................................................................................48* 84* 83*29*
  HUYEN6879................................................................................................62* 48*37***
  Covid19................................................................................................62*22**
  langthangtimso................................................................................................84* 48*42*
  huyenhuyen................................................................................................80*63*
  NetCaFe................................................................................................22***42*
  chidanh1con................................................................................................91*22**
  timlo2nhay................................................................................................10**25*
  loveyouloveyou................................................................................................29**50* 80*
  chutichhoidong................................................................................................91*37***
  xosoxmien................................................................................................30*20*
  tengteng................................................................................................62* 80*22**
  minhdiep................................................................................................97*25*
  mo3cang............................................................................................................25* 50*
  khongsothua............................................................................................................88* 50*
  motobike............................................................................................................98**
  baoanhthu............................................................................................................50*
  bietphailamsaoday............................................................................................................29*
  alololo............................................................................................................37*** 20*
  minhlonghn............................................................................................................98**
  Hoalanrung............................................................................................................63*
  chosau18h............................................................................................................71**
  luonluontop1............................................................................................................71**
  visaolaithe............................................................................................................71**
  bachthu3nhay............................................................................................................50*
  sohochaylam............................................................................................................25* 20*
  hungzit76............................................................................................................25*
  Ronaldo7............................................................................................................20*
  tinhtuoisang............................................................................................................25*
  hoisohoc............................................................................................................29* 71**
  songque38............................................................................................................50*
  Cucvang............................................................................................................65*
  vaobothoi............................................................................................................42*
  kyniemxua............................................................................................................71**
  HON_CUA_DA............................................................................................................63*
  binbinhn............................................................................................................20*
  tuandjgj............................................................................................................98** 61*
  DonaldTrump45............................................................................................................61*
  HoangCatalan............................................................................................................42*
  dongkhanh1994............................................................................................................20*
  Hoiyeulo............................................................................................................63*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 13 số có 72 thưởng 7692 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 14 số có 72 thưởng 7142 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @SoiLoto : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 16 số có 72 thưởng 6250 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 8 số có 72 thưởng 12500 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @zynzyn : Chốt 19 số có 72 thưởng 5263 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 15 số có 72 thưởng 6666 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 72 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mrpts : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 72 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giangmobile : Chốt 20 số có 72 thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/05 - - 04/05 - - 05/05 -
  giangmobile59 69 56 53 71 50 49 74 48 47 77 46 45 78 44 43 80 42 41 8117 18 20 23 26 27 29 32 36 38 41 44 45 47 48 50 54 56 57 6201 02 04 06 11 12 13 15 19 20 21 22 24 28 72 73 75 77 79 81
  mrpts.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  vuanh886.................81 69 68 67 65 82 64 62 61 59 58 57 55 84 54 52 51 49 48 4730 31 34 36 40 44 45 46 50 54 56 59 60 63 64 66 68 70 72 74
  XS360.................38 39 42 45 49 51 53 54 56 57 58 60 62 63 65 66 67 72 75 7671 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92
  luonluontop1.................25 26 29 31 42 47 51 52 56 57 60 61 62 65 66 68 70 71 74 7551 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 68 72 73 77 81 82 86 90 91
  timlo2nhay.................34 38 39 40 41 43 44 48 50 52 53 59 61 62 68 69 70 71 74 7827 28 34 36 37 63 64 66 67 70 72 73 75 76 81 82 84 85 91 94
  vietkieudanhlo.................53 55 59 60 62 64 68 69 80 82 86 95 96 00 04 05 06 08 14 1535 36 38 45 47 51 53 54 56 59 60 62 63 65 68 71 72 74 77 79
  thienduong01..................................54 58 59 61 62 63 68 69 71 72 78 79 80 81 87 88 89 90 91 96
  quocanhht..................................56 59 60 61 62 63 66 69 71 72 76 79 80 81 82 86 88 89 90 91
  quangninh279..................................53 54 15 60 62 63 14 68 69 13 71 72 77
  TTPL7986..................................63 64 65 66 67 68 69 71 72 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88
  huyenhuyen..................................45 46 47 53 54 55 56 62 63 64 65 68 71 72
  giacatgia..................................31 25 35 38 40 24 44 47 53 23 56 59 22 62 65 68 21 70 71 72
  ptsmr..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  SoiLoto..................................05 50 15 51 52 35 53 45 54 65 57 75 58 85 59 95 07 72 79 76
  mo3cang..................................12 15 17 18 19 21 24 26 27 28 35 37 42 44 64 67 71 72 73 76
  visaolaithe..................................50 12 51 54 56 10 58 60 63 09 65 67 06 72 74 76
  dieuanh96..................................71 72 76 77 78 79 80 81
  hoisohoc..................................71 72 75 78 80 81 84 87 89 90 93 98 02 05 07 08 09 14 17 18
  zynzyn..................................02 05 12 21 46 54 58 60 61 65 66 68 72 73 76 78 86 87 88
  anhQuanday..................................33 36 38 40 42 45 47 49 51 54 58 63 67 68 72 74 76 77 79 81
  danv411..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  danvietanhhung..................................42 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 64 65 68 72 73 75
  emtapdanhlo..................................66 67 72 73 75 76 79 81 82 85 90 91 93 94 97
  Npt..................................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giahuy912 : trúng loto 68* 36** thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36** 45** thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 72* 73* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 45** 20* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84* 86* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 31* 25* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 84* 36** thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 73* 84* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 35* 43** thưởng 9000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 45** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @zynzyn : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 84* 25* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* 43** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 43** thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @motobike : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 74* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 36** thưởng 12000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 43** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 20* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 36** thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 30* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 43** 94* thưởng 36000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 86* 68* thưởng 36000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 73* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @bababyby : trúng loto 45** thưởng 90000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 73* thưởng 33000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 - - 06/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*80*73*
  bababyby........................63*96*99*95*52*89* 39*91*88*45**
  quocanhht............................................................71*00*55*22*** 84*61*86* 68*
  thienduong01............................................................71*31* 24**47* 74*22***37***73*
  vietkieudanhlo............................................................38*12* 43*15*91*63*74*
  DamVinhHung....................................................................................28*62*98**68*
  minhquang2016....................................................................................47*01*20*72*
  chuoi....................................................................................16*53* 79**03*43** 94*
  hoanghonxanh....................................................................................15* 68*89*29*15*
  emtapdanhlo................................................................................................67**25*36**
  hyvongwin................................................................................................48* 84* 62*22**30*
  langthangtimso................................................................................................84* 48*42*74*
  timlo2nhay................................................................................................10**25*41*
  motobike............................................................................................................98**15*
  baoanhthu............................................................................................................50*74*
  alololo............................................................................................................37*** 20*36**
  minhlonghn............................................................................................................98**35*
  mo3cang............................................................................................................25* 50*29*
  Hoalanrung............................................................................................................63*15*
  chosau18h............................................................................................................71**15*
  bachthu3nhay............................................................................................................50*36**
  hungzit76............................................................................................................25*68* 86*
  Ronaldo7............................................................................................................20*29*
  tinhtuoisang............................................................................................................25*43**
  kyniemxua............................................................................................................71**20*
  binbinhn............................................................................................................20*74*
  tuandjgj............................................................................................................98** 61*20*
  DonaldTrump45............................................................................................................61*20*
  dongkhanh1994............................................................................................................20*72*
  giahuy912........................................................................................................................68* 36**
  thuyanh29........................................................................................................................36** 45**
  happyday........................................................................................................................15*
  lodelk........................................................................................................................72* 73*
  cuunon........................................................................................................................74*
  danv411........................................................................................................................31*
  vhg123........................................................................................................................94*
  Quantubaothu77........................................................................................................................43**
  nonanoni........................................................................................................................45** 20*
  danhnhothoi........................................................................................................................84* 86*
  HoangMinhTu........................................................................................................................16*
  niemvuisohoc........................................................................................................................43**
  hoahuong........................................................................................................................45**
  bacang........................................................................................................................15*
  saptrungtoroi........................................................................................................................31* 25*
  hatay88........................................................................................................................84* 36**
  ViettelDaily........................................................................................................................73* 84*
  toilatoi7x........................................................................................................................43**
  Uyennhi2019........................................................................................................................35* 43**
  hauthuy29a........................................................................................................................45**
  anhnumberone........................................................................................................................41*
  Npt........................................................................................................................73*
  Cauamhanoi........................................................................................................................72*
  tuankhang1980........................................................................................................................84*
  Mualarung2016........................................................................................................................15*
  zynzyn........................................................................................................................35*
  locroitrungdau........................................................................................................................84* 25*
  numoneyee........................................................................................................................36**
  chot10trung1........................................................................................................................84*
  girlcity........................................................................................................................15* 43**
  kemngot........................................................................................................................43**
  soiroichot........................................................................................................................15*
  mytamido........................................................................................................................25*
  vuanh886........................................................................................................................73*
  chutheanh........................................................................................................................68*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baycaobayxa : Chốt 7 số có 36 thưởng 14285 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Annhien : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @muahe2019 : Chốt 13 số có 36 thưởng 7692 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 36 thưởng 16666 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 36 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/05 - - 05/05 - - 06/05 -
  luonluontop125 26 29 31 42 47 51 52 56 57 60 61 62 65 66 68 70 71 74 7551 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 68 72 73 77 81 82 86 90 9189 97 98 06 07 15 16 24 25 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  vietkieudanhlo53 55 59 60 62 64 68 69 80 82 86 95 96 00 04 05 06 08 14 1535 36 38 45 47 51 53 54 56 59 60 62 63 65 68 71 72 74 77 7918 19 20 23 24 25 27 28 32 33 34 36 37 39 41 42 43 45 46 48
  anhQuanday.................33 36 38 40 42 45 47 49 51 54 58 63 67 68 72 74 76 77 79 8116 14 20 21 22 13 23 24 25 26 11 27 28 29 09 31 33 34 08 36
  baycaobayxa..................................19 30 31 32 33 34 36
  quochuy92..................................26 27 29 32 36 37 57 65 66 67 69 74 76 77 78 83 86 87 92 96
  ViettelDaily..................................32 34 35 36 37 38 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 85 86
  Annhien..................................13 31 18 81 36 63 68 86 98 89 84 48 34 43 39 93 49 94 99 44
  bietphailamsaoday..................................31 33 34 17 35 36 38 40 16 41 43 44 14 46 48 50 13 51 53 54
  Galaxy..................................12 13 17 21 26 31 36 46 62 63 64 67 68 69 71 76 89 96
  muahe2019..................................31 32 34 36 37 41 44 46 49 50 51 54 55
  numoneyee..................................25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 44 45 51
  TLong888..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 04
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TLong888 : trúng loto 17* 71* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 91* 10* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* 17* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 82* 16** thưởng 9000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 16** thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* 66* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 36* 60* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 60* 10* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @KHUONG_DUA : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 71* 79* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @CAONHANHT38 : trúng loto 44* 82* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 44* 60* thưởng 20000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 13* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* 85* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* 91* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* 83* thưởng 12000 xu.
  @kemngot : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @motobike : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 20* 02* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02* 20* thưởng 18000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 60* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 16** 34* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 08* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 10* thưởng 36000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 - - 06/05 - - 07/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*80*73*10*
  DamVinhHung....................................................................................28*62*98**68*17*
  minhquang2016....................................................................................47*01*20*72*08*
  hyvongwin................................................................................................48* 84* 62*22**30*16** 34*
  motobike............................................................................................................98**15*24*
  baoanhthu............................................................................................................50*74*25*
  alololo............................................................................................................37*** 20*36**20* 02*
  minhlonghn............................................................................................................98**35*71*
  mo3cang............................................................................................................25* 50*29*92*
  Hoalanrung............................................................................................................63*15*16**
  hungzit76............................................................................................................25*68* 86*91*
  tinhtuoisang............................................................................................................25*43**36*
  DonaldTrump45............................................................................................................61*20*02* 20*
  dongkhanh1994............................................................................................................20*72*60*
  nonanoni........................................................................................................................45** 20*44* 60*
  happyday........................................................................................................................15*17*
  lodelk........................................................................................................................72* 73*36*
  danv411........................................................................................................................31*13*
  Quantubaothu77........................................................................................................................43**92*
  HoangMinhTu........................................................................................................................16*17*
  saptrungtoroi........................................................................................................................31* 25*92* 85*
  toilatoi7x........................................................................................................................43**34* 91*
  Uyennhi2019........................................................................................................................35* 43**36*
  anhnumberone........................................................................................................................41*24*
  Npt........................................................................................................................73*11*
  Cauamhanoi........................................................................................................................72*60*
  Mualarung2016........................................................................................................................15*82*
  numoneyee........................................................................................................................36**34*
  girlcity........................................................................................................................15* 43**60* 83*
  kemngot........................................................................................................................43**71*
  chutheanh........................................................................................................................68*08*
  TLong888....................................................................................................................................17* 71*
  baycaobayxa....................................................................................................................................91* 10*
  ptsmr....................................................................................................................................71*
  shopeone....................................................................................................................................71* 17*
  AnBao....................................................................................................................................79*
  XS360....................................................................................................................................91*
  HUYEN6879....................................................................................................................................82* 16**
  danvietanhhung....................................................................................................................................10*
  Covid19....................................................................................................................................85*
  muahe2019....................................................................................................................................44*
  huyenhuyen....................................................................................................................................60*
  haiyen1295....................................................................................................................................16**
  bietphailamsaoday....................................................................................................................................16**
  NetCaFe....................................................................................................................................11* 66*
  Thuminh....................................................................................................................................36* 60*
  hung83....................................................................................................................................36*
  MRNam86....................................................................................................................................92*
  chidanh1con....................................................................................................................................83*
  visaolaithe....................................................................................................................................25*
  thichchotso....................................................................................................................................16**
  antamwin....................................................................................................................................24*
  chutichhoidong....................................................................................................................................71*
  giaosuxoay....................................................................................................................................71*
  khongsothua....................................................................................................................................25*
  vungtroisohoc....................................................................................................................................34*
  kocannoinhieu....................................................................................................................................25*
  anquanhnam....................................................................................................................................60* 10*
  anhQuanday....................................................................................................................................44*
  songque38....................................................................................................................................44*
  quochuy92....................................................................................................................................82*
  KHUONG_DUA....................................................................................................................................01*
  Phamhuong6868....................................................................................................................................82*
  HoangCatalan....................................................................................................................................71* 79*
  vinamilk....................................................................................................................................17*
  CAONHANHT38....................................................................................................................................44* 82*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Mualarung2016 : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 82 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 14 số có 82 thưởng 7142 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 16 số có 82 thưởng 6250 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 18 số có 82 thưởng 5555 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @khongsothua : Chốt 11 số có 82 thưởng 9090 xu.
  @nonanoni : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 10 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 10 số có 82 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quochuy92 : Chốt 13 số có 82 thưởng 15384 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 82 thưởng 15000 xu.


  NICK- 05/05 - - 06/05 - - 07/05 -
  anhQuanday33 36 38 40 42 45 47 49 51 54 58 63 67 68 72 74 76 77 79 8116 14 20 21 22 13 23 24 25 26 11 27 28 29 09 31 33 34 08 3664 65 66 67 70 72 73 75 76 77 82 85 86 87 89 91 92 95 96 97
  quochuy92.................26 27 29 32 36 37 57 65 66 67 69 74 76 77 78 83 86 87 92 9673 74 78 80 82 83 87 89 91 92 96 98 99
  Mualarung2016..................................00 01 04 05 10 14 28 40 51 54 55 57 58 75 79 82 85 88 94
  DamVinhHung..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  HoangMinhTu..................................21 25 28 29 31 75 81 82 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 98
  hoisohoc..................................08 09 14 18 19 24 26 28 36 39 41 42 44 45 79 80 81 82 84 85
  hungzit76..................................00 18 19 28 38 44 68 78 79 81 82 83 86 87 88 89 91 97 98 99
  quocanhht..................................20 23 24 75 77 78 79 82 84 87 88 89 91 93 94 96 97 99
  xosoxmien..................................82 83 84 85 86 87 88 89 91 95 96 00 04 05 13 14 19 22 23 28
  HoangToan..................................60 68 64 81 85 89 46 88 80 84 48 82 28 06
  HaiNam92..................................71 72 73 75 76 80 81 82 85 90 91
  bacang..................................08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 98
  buihung88..................................26 73 76 78 80 81 82 83 86 87 88 90 91 93 96 98
  danhlolayvo..................................68 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94 95 99
  hoahuong..................................33 34 35 37 38 41 42 43 44 46 47 60 61 62 64 65 69 80 82 83
  hung83..................................64 69 80 82 84 91 93 94 95 96 99
  khongsothua..................................51 58 60 72 78 81 82 83 84 85 87
  nonanoni..................................26 28 31 32 73 78 79 80 82 86 87 88 89 91 95 96 97 98 99
  tinhtuoisang..................................51 54 55 56 58 60 63 64 65 67 69 72 73 74 76 78 79 81 82 83
  thichchotso..................................74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98
  vaobothoi..................................80 81 82 85 88 90 91 94 95 98 99 00 03 05 08 09 10 12 15 17
  vungtroisohoc..................................63 68 70 72 73 75 77 81 82 84
  yeusohoc..................................78 79 80 81 82 84 86 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/05/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quangninh279 : trúng loto 95* 74** thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 59** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 45* 54* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 07** thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 59** 95* thưởng 9000 xu.
  @mytamido : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @ATUNA : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @Chunglonl : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Lamlaitudau19780 : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 59** 45* thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @shopeone : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 28** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 86* 68* thưởng 30000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 07** thưởng 18000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 74** thưởng 30000 xu.
  @Npt : trúng loto 23* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hungzit76 : trúng loto 55* 68* 86* thưởng 36000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 17* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 68* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY
  @kiep_lo_de : trúng loto 74** thưởng 78000 xu.


  NICK- 26/04 - - 27/04 - - 28/04 - - 29/04 - - 30/04 - - 01/05 - - 02/05 - - 03/05 - - 04/05 - - 05/05 - - 06/05 - - 07/05 - - 08/05 -
  kiep_lo_de59* 95*27*46*72** 58*69*71*34*08*81*80*73*10*74**
  DamVinhHung....................................................................................28*62*98**68*17*68*
  hungzit76............................................................................................................25*68* 86*91*55* 68* 86*
  baoanhthu............................................................................................................50*74*25*42*
  alololo............................................................................................................37*** 20*36**20* 02*86*
  tinhtuoisang............................................................................................................25*43**36*17*
  nonanoni........................................................................................................................45** 20*44* 60*86* 68*
  HoangMinhTu........................................................................................................................16*17*07**
  saptrungtoroi........................................................................................................................31* 25*92* 85*42*
  anhnumberone........................................................................................................................41*24*74**
  Npt........................................................................................................................73*11*23*
  numoneyee........................................................................................................................36**34*04*
  girlcity........................................................................................................................15* 43**60* 83*67*
  TLong888....................................................................................................................................17* 71*59** 45*
  ptsmr....................................................................................................................................71*23*
  shopeone....................................................................................................................................71* 17*41*
  XS360....................................................................................................................................91*68*
  HUYEN6879....................................................................................................................................82* 16**67*
  danvietanhhung....................................................................................................................................10*42*
  bietphailamsaoday....................................................................................................................................16**04*
  huyenhuyen....................................................................................................................................60*45*
  haiyen1295....................................................................................................................................16**55*
  Thuminh....................................................................................................................................36* 60*48*
  NetCaFe....................................................................................................................................11* 66*68*
  hung83....................................................................................................................................36*42*
  chidanh1con....................................................................................................................................83*79*
  visaolaithe....................................................................................................................................25*79*
  thichchotso....................................................................................................................................16**79*
  chutichhoidong....................................................................................................................................71*54* 45*
  antamwin....................................................................................................................................24*17*
  giaosuxoay....................................................................................................................................71*42*
  anquanhnam....................................................................................................................................60* 10*45* 54*
  vungtroisohoc....................................................................................................................................34*41*
  songque38....................................................................................................................................44*04*
  HoangCatalan....................................................................................................................................71* 79*28**
  quangninh279................................................................................................................................................95* 74**
  bababyby................................................................................................................................................42*
  thienduong01................................................................................................................................................74**
  giahuy912................................................................................................................................................59**
  mrpts................................................................................................................................................41*
  vhg123................................................................................................................................................07**
  langthangtimso................................................................................................................................................48*
  buihung88................................................................................................................................................67*
  bacang................................................................................................................................................68* 86*
  chuoi................................................................................................................................................03*
  chosau18h................................................................................................................................................59**
  timlo2nhay................................................................................................................................................41*
  hoanghonxanh................................................................................................................................................45* 54*
  ViettelDaily................................................................................................................................................55*
  ductrinh................................................................................................................................................95*
  dieuanh96................................................................................................................................................54*
  luonluontop1................................................................................................................................................45*
  sohochaylam................................................................................................................................................54*
  tuankhang1980................................................................................................................................................86* 68*
  kyniemxua................................................................................................................................................45*
  hoisohoc................................................................................................................................................17*
  tengteng................................................................................................................................................54* 45*
  TTPL7986................................................................................................................................................07**
  babylove................................................................................................................................................68*
  Cucvang................................................................................................................................................23*
  vaobothoi................................................................................................................................................68*
  binbinhn................................................................................................................................................67*
  giangmobile................................................................................................................................................48*
  minhdiep................................................................................................................................................04*
  lode2019................................................................................................................................................59** 95*
  mytamido................................................................................................................................................42*
  HoangToan................................................................................................................................................45*
  kovachin................................................................................................................................................54*
  ATUNA................................................................................................................................................04*
  Chunglonl................................................................................................................................................23*
  Lamlaitudau19780................................................................................................................................................68* 86*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 12 số có 41 thưởng 8333 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 41 thưởng 5263 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 17 số có 41 thưởng 5882 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 41 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 14 số có 41 thưởng 7142 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 16 số có 41 thưởng 6250 xu.
  @zozozo : Chốt 17 số có 41 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bacang : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 41 thưởng 10000 xu.


  NICK- 07/05 - - 08/05 -
  bacang08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 33 89 9801 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  danhlolayvo68 73 74 75 80 81 82 83 84 85 86 90 91 92 93 94 95 9913 14 15 18 30 31 32 33 36 39 40 41 42 45 48 49 50 51 54 57
  mrpts.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  XS360.................29 35 36 39 41 44 57 62 63 65 66 69 74 75 80 84 90 92 93 96
  danvietanhhung.................91 93 94 95 96 97 98 99 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43
  muahe2019.................14 17 18 20 23 26 27 29 32 35 36 38 39 41 44 45 47 48 53 54
  numoneyee.................31 33 34 36 39 40 41 43 44 45 49 50
  ptsmr.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TLong888.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 04 14 24 34 54 64 74 84 94 59
  AnBao.................41 48 39 49 50 38 51 35 52 53 34 56 33 57 58 32 60 30 61 62
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  hoanghonxanh.................44 45 41 46 47 40 48 19 49 50 18 51 17 54 55 16 56
  hyvongwin.................34 39 33 40 41 32 42 31 43 44 30 45 28 46 47 21 48 19 49 50
  tuankhang1980.................26 29 40 41 42 43 44 47 50 51 52 53 56 59
  Uyennhi2019.................26 27 28 29 32 33 35 36 41 42 44 45 50 51 52 53
  zozozo.................30 32 33 34 36 39 41 43 49 51 57 60 61 63 66 67 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này