PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 04/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 60* 52* 25* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 78* 11* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @alololo : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 52* 25* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 41* 60* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 78* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 28* 32* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @roimaisexkhac : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 92* 24* thưởng 20000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 07* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 25* 52* thưởng 12000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @AffCup : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 86* 68** thưởng 18000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 68** 86* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 68** 86* thưởng 36000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 77* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 86* thưởng 20000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 77* thưởng 20000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 94* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 07* thưởng 20000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 60* thưởng 12000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 78* thưởng 12000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 -
  HUYEN687921*34*37*68** 86*
  vuanh88659*69*95*77*
  XS36047*77*33*86*
  Ronaldo764*50*48** 84*67*
  kocannoinhieu21* 12*99*33*77*
  vhg12311*18**29*94*
  baoanhthu48** 20*37* 73* 55*68**07*
  vtvcab47*34* 47*67** 29*47*
  cuunon76*55*96*60*
  Buivanquyet8451*32* 55*95*78*
  khongsothua............35*77*77*
  nguyenyenlinh............97* 69*63*68**
  giacmotrua........................16*92* 24*
  muahe2019........................48** 84*92*
  thichchotso........................37*60*
  langthangtimso........................79*55*
  AnBao........................60*07*
  soiroichot........................77*25* 52*
  toanbatbai........................42*86*
  anquanhnam........................42*11*
  giahuy912........................96*84*
  timlo2nhay........................67**41*
  AffCup........................68**60*
  tinhtuoisang........................77*92*
  mualanh2020........................42*92*
  qtv272........................42*86* 68**
  lethuylinh........................46*92*
  shopeone........................63* 63*68** 86*
  numoneyee........................68**68**
  chot10trung1........................32* 42*32*
  Covid19....................................60* 52* 25*
  motobike....................................84*
  zozozo....................................47*
  traucon....................................55*
  ViettelDaily....................................41*
  DuyManh92....................................47*
  chuoi....................................78* 11*
  vungtroisohoc....................................67*
  hoanghonxanh....................................84*
  bachthu3nhay....................................35*
  DonaldTrump45....................................09*
  DAIPHAT88....................................47*
  cucaitron....................................67*
  hyvongwin....................................47*
  alololo....................................67*
  vaobothoi....................................62*
  chutheanh....................................53*
  phuquoc....................................92*
  thuhuyengirl....................................67*
  ansongaymai....................................55*
  Uyennhi2019....................................62*
  locroitrungdau....................................52* 25*
  antamwin....................................55*
  chutichhoidong....................................41* 60*
  tamhoncuada....................................60*
  OK6868....................................24*
  Bacaily....................................78*
  minhquang2016....................................53*
  lamlaitudau2020....................................92*
  DamVinhHung....................................28* 32*
  phocuvangem....................................84*
  chosau18h....................................35*
  haiyen1295....................................11*
  Quantubaothu77....................................60*
  roimaisexkhac....................................55*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 10 số có 60 thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 9 số có 60 thưởng 11111 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 60 thưởng 5263 xu.
  @lanh5doC : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 18 số có 60 thưởng 5555 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 60 thưởng 5000 xu.
  @traucon : Chốt 11 số có 60 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 60 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 60 thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 60 thưởng 20000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 -
  nguyenyenlinh32 34 36 39 41 43 45 48 49 50 54 57 61 63 66 67 69 70 72 7521 42 43 20 46 51 16 52 55 15 57 13 60 61 12 66 67 11 70 7374 75 76 79 83 84 86 89 92 93 96 98 99 01 02 06 07 09 10 1108 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 60 62
  phocuvangem.................55 97 7992 93 94 95 97 99 02 03 08 09 12 13 17 18 20 21 22 24 26 2731 32 33 35 28 37 38 46 49 26 53 56 58 59 23 60 62 64 65 19
  muahe2019..................................17 22 26 28 31 32 37 38 62 66 68 71 77 78 82 86 87 88 91 9246 48 50 54 55 56 58 60 63 64 65 66 68 70 72 74 75 76 78 80
  quochuy92...................................................42 45 48 49 50 51 54 57 58 59 60 68 69 72 75 78 79 81 84 85
  timlo2nhay...................................................84 88 82 79 77 75 73 70 89 68 66 64 61 60 91 59 57 55 52 51
  baoanhthu...................................................52 09 53 54 55 56 08 57 60 61
  HoangMinhTu...................................................74 82 73 72 70 69 64 83 63 62 61 60 59 84 54 53 52 50 49 89
  thuyanh29...................................................57 58 59 60 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 88 95
  dacbiet99...................................................80 79 78 77 76 82 75 74 73 72 71 83 70 67 65 64 62 85 60
  saptrungtoroi...................................................56 60 63 65 72 74 78 81 83
  hoaihd85...................................................50 51 52 55 57 60 61 64 66 69 70 75 78 82 84 87 88 89 96 98
  co3bich...................................................39 41 43 47 48 50 51 57 60 61 63 69 70 72 74 75 78 79 81 83
  OK6868...................................................10 11 13 14 16 19 40 41 43 44 46 49 50 51 53 54 56 59 60 61
  ansongaymai...................................................51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74
  dongkhanh1994...................................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  lanh5doC...................................................30 31 32 39 40 41 42 47 48 49 50 51 56 57 58 59 60 65 69 74
  mualanh2020...................................................60 63 65 66 68 69 72 74 75 77 78 79 81 83 84 86 87 88
  thichchotso...................................................50 09 51 52 53 54 08 55 56 57 58 07 59 60 61 62 06 63 64 65
  traucon...................................................46 49 50 51 53 54 55 58 59 60 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : trúng loto 97* 77** thưởng 15000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 60* 89* 98* thưởng 9000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 22* 77** 15* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 98* 47* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 98* 89* 02* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 47* 89* 98* thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 89* 98* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 89* 98* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 79* 97* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 89* 04* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 25* 20** thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 76* 38* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @miule : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @kemngot : trúng loto 60* 25* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 98* 38* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 44** thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 46* 22* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 76* 38* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 63* 25* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @kepbang : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 47* 51* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 47* 46* thưởng 6000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @hung83 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 97* 79* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 22* 77** thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 63* 79* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @thithichieu989 : trúng loto 66* 66* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Covid19 : trúng loto 63* 20** 02* thưởng 24000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 79* 38* thưởng 20000 xu.
  @motobike : trúng loto 25* 51* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 44** thưởng 12000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 15* 25* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 63* 76* thưởng 12000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 20** thưởng 20000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 72* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 76* 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @muahe2019 : trúng loto 89* 98* 79* thưởng 27000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 97* 79* thưởng 18000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 89* 98* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 79* 97* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 20** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 15* 51* thưởng 24000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 20** 02* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @XS360 : trúng loto 51* 15* thưởng 30000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 47* thưởng 15000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 - - 24/04 -
  XS36047*77*33*86*51* 15*
  kocannoinhieu21* 12*99*33*77*47*
  Ronaldo764*50*48** 84*67*15*
  vhg12311*18**29*94*62*
  vtvcab47*34* 47*67** 29*47*63*
  Buivanquyet8451*32* 55*95*78*38*
  khongsothua............35*77*77*15* 51*
  nguyenyenlinh............97* 69*63*68**20** 02*
  muahe2019........................48** 84*92*89* 98* 79*
  giacmotrua........................16*92* 24*47*
  langthangtimso........................79*55*60*
  thichchotso........................37*60*04*
  anquanhnam........................42*11*97*
  giahuy912........................96*84*97* 79*
  qtv272........................42*86* 68**89* 98*
  tinhtuoisang........................77*92*63*
  lethuylinh........................46*92*47*
  numoneyee........................68**68**79* 97*
  chot10trung1........................32* 42*32*20**
  Covid19....................................60* 52* 25*63* 20** 02*
  cucaitron....................................67*79* 38*
  motobike....................................84*25* 51*
  zozozo....................................47*63*
  DuyManh92....................................47*38*
  hoanghonxanh....................................84*44**
  bachthu3nhay....................................35*02*
  vungtroisohoc....................................67*22*
  ansongaymai....................................55*63*
  phuquoc....................................92*63*
  locroitrungdau....................................52* 25*15* 25*
  hyvongwin....................................47*63* 76*
  Uyennhi2019....................................62*25*
  antamwin....................................55*25*
  chutichhoidong....................................41* 60*20**
  Bacaily....................................78*72*
  chosau18h....................................35*76*
  haiyen1295....................................11*04*
  Quantubaothu77....................................60*76* 63*
  lienquan2019................................................97* 77**
  Canh1102................................................60* 89* 98*
  quoctrong89................................................22* 77** 15*
  hoisohoc................................................98* 47*
  kyniemxua................................................98* 89* 02*
  anhnumberone................................................47* 89* 98*
  HOANG YEN................................................89* 98*
  giacatgia................................................46*
  tuankhang1980................................................25*
  giacatde................................................79*
  saptrungtoroi................................................72*
  hoaihd85................................................72*
  consokydieu................................................79*
  co3bich................................................89* 98*
  bietphailamsaoday................................................47*
  ditimbachthu................................................89*
  vietkieudanhlo................................................79* 97*
  vuquy48................................................79*
  quocanhht................................................89*
  cuocchienso................................................89* 04*
  lode2019................................................25* 20**
  minhdiep................................................98*
  lanh5doC................................................76* 38*
  KINGTON................................................22*
  miule................................................22* 77**
  kemngot................................................60* 25*
  danvietanhhung................................................47*
  danhnhothoi................................................97*
  buihung88................................................47*
  MRNam86................................................25*
  yeusohoc................................................46*
  bababyby................................................25*
  dieuanh96................................................98* 38*
  nonanoni................................................60*
  remix................................................04*
  happyday................................................44**
  selaylaitatca................................................47*
  Vumay9999................................................98*
  hoahuong................................................46* 22*
  Emailty................................................60*
  sohochaylam................................................98*
  tuandjgj................................................76*
  tengteng................................................22* 77**
  CSGT01................................................76* 38*
  visaolaithe................................................51* 15*
  xosoxmien................................................60*
  songque38................................................63* 25*
  adayroihihi................................................62*
  kepbang................................................47*
  mtq................................................63*
  dongkhanh1994................................................66*
  toilatoi7x................................................47* 51*
  luonluontop1................................................97* 79*
  HaiNam92................................................60*
  mo3cang................................................60*
  QuocLinh88................................................79*
  chidanh1con................................................47* 46*
  TM201210................................................51*
  danlode2k2................................................79*
  hung83................................................46*
  binbinhn................................................97* 79*
  vinamilk................................................22* 77**
  Hoanglam2006................................................63* 79*
  CatLinhHD................................................38*
  thithichieu989................................................66* 66*
   
 3. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @remix : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @tuandjgj : Chốt 10 số có 77 thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @cucaitron : Chốt 11 số có 77 thưởng 9090 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 18 số có 77 thưởng 5555 xu.
  @thienduong01 : Chốt 15 số có 77 thưởng 6666 xu.
  @taosogiha : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @thithichieu989 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @Leanhnuoi1991 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @QuocLinh88 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 16 số có 77 thưởng 6250 xu.
  @caligo : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @consovang : Chốt 19 số có 77 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 17 số có 77 thưởng 5882 xu.
  @langthangtimso : Chốt 13 số có 77 thưởng 7692 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 77 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @timlo2nhay : Chốt 17 số có 77 thưởng 11764 xu.
  @hoaihd85 : Chốt 12 số có 77 thưởng 16666 xu.
  @mualanh2020 : Chốt 19 số có 77 thưởng 10526 xu.
  @thichchotso : Chốt 19 số có 77 thưởng 10526 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @nguyenyenlinh : Chốt 20 số có 77 thưởng 25000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 - - 24/04 -
  nguyenyenlinh32 34 36 39 41 43 45 48 49 50 54 57 61 63 66 67 69 70 72 7521 42 43 20 46 51 16 52 55 15 57 13 60 61 12 66 67 11 70 7374 75 76 79 83 84 86 89 92 93 96 98 99 01 02 06 07 09 10 1108 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 29 60 6203 04 06 07 11 12 13 14 16 18 20 21 22 77 78 81 82 84 86 87
  timlo2nhay...................................................84 88 82 79 77 75 73 70 89 68 66 64 61 60 91 59 57 55 52 5172 73 74 77 79 80 81 82 83 86 87 88 90 91 92 95 97
  hoaihd85...................................................50 51 52 55 57 60 61 64 66 69 70 75 78 82 84 87 88 89 96 9866 67 68 69 71 73 74 75 76 77 78 79
  mualanh2020...................................................60 63 65 66 68 69 72 74 75 77 78 79 81 83 84 86 87 8868 69 71 73 75 77 78 79 81 83 84 86 87 89 91 93 95 96 99
  thichchotso...................................................50 09 51 52 53 54 08 55 56 57 58 07 59 60 61 62 06 63 64 6569 72 73 76 77 78 79 81 82 85 87 88 89 90 91 94 97 98 99
  remix....................................................................52 53 54 57 59 61 62 63 66 68 70 71 72 75 77 80 81 84 86 89
  chidanh1con....................................................................17 18 25 27 28 35 37 38 40 41 42 77 78 85 87 88 90 91 92 93
  sohochaylam....................................................................14 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 88 89 97 98
  tuandjgj....................................................................74 77 79 80 81 82 83 84 87 89
  KINGTON....................................................................01 02 07 08 10 11 12 16 17 18 20 22 25 27 75 77 78 80 82 83
  TTPL7986....................................................................19 20 73 74 75 76 77 78 79 82 84 85 89 91 93 94 98
  cucaitron....................................................................76 77 78 79 80 83 84 87 88 89 92
  locroitrungdau....................................................................28 29 32 34 37 42 44 47 52 54 57 62 64 67 72 74 77 82 84 87
  minhdiep....................................................................18 19 20 73 75 76 77 79 81 86 89 90 91 93 94 95 97 98
  thienduong01....................................................................74 75 76 77 78 79 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  taosogiha....................................................................11 22 34 44 55 66 77 88 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36
  thithichieu989....................................................................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 12 14 41 15 16 17 18 19 20 30
  X155....................................................................63 64 65 67 69 70 73 74 75 77 78 80 82 83 85 87 90 91 92 93
  Leanhnuoi1991....................................................................03 05 08 13 15 17 30 35 38 51 59 76 77 78 79 80 83 85 88 96
  QuocLinh88....................................................................59 61 65 66 68 69 70 74 75 77 78 84 86 87 89 92 93 95 96 98
  AnBao....................................................................57 58 61 18 63 65 15 67 68 13 73 75 11 77 81 83
  caligo....................................................................66 67 09 68 69 08 70 71 07 72 76 06 77
  consovang....................................................................40 41 42 46 73 76 77 78 79 82 85 86 87 88 91 94 95 96 97
  ditimbachthu....................................................................77 80 81 83 85 86 90 92 94 95 99 01 08 09 10 12 13 17 18 21
  girlcity....................................................................10 11 12 13 14 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 94 95
  lamlaitudau2020....................................................................67 69 71 72 76 77 78 79 80 81 87 90 94 95 96 97 99
  langthangtimso....................................................................75 76 77 80 81 84 85 86 90 91 93 94 95
  lienquan2019....................................................................17 20 24 26 31 33 34 35 66 68 70 71 75 77 79 80 84 86 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Axz23 : trúng loto 41* 52* thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 21* 12* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 21* 12* thưởng 10000 xu.
  @choi_la_win : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @TuanTraDem : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @traucon : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @AffCup : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 01* 07** thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 12* 21* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 45* 12* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 21* 12* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 41* 52* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @caligo : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 50* 88* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @nammocsung : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @tuan79 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 52* 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 64* 82* thưởng 20000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 52* 62* thưởng 20000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @giacatde : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @miule : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @vuquy48 : trúng loto 99* 44* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @bababyby : trúng loto 36* 21* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64* 06* thưởng 12000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 45* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @Emailty : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 45* 91** thưởng 18000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 91** thưởng 20000 xu.
  @tengteng : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 82* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 52* 40* thưởng 12000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 07** thưởng 20000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 21* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 12* 21* thưởng 18000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 45* 21* thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 91** 88* thưởng 27000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 32* 23* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 64* 45* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 04* 40* 41* thưởng 36000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 04* 40* 12* thưởng 36000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 40* 04* thưởng 24000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 12* thưởng 12000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* 12* thưởng 24000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 06* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @khongsothua : trúng loto 40* 04* 91** thưởng 60000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.
  @Buivanquyet84 : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 - - 24/04 - - 25/04 -
  Ronaldo764*50*48** 84*67*15*36*
  Buivanquyet8451*32* 55*95*78*38*88*
  khongsothua............35*77*77*15* 51*40* 04* 91**
  nguyenyenlinh............97* 69*63*68**20** 02*45*
  numoneyee........................68**68**79* 97*04* 40* 41*
  chot10trung1........................32* 42*32*20**04* 40* 12*
  giacmotrua........................16*92* 24*47*40* 04*
  langthangtimso........................79*55*60*12*
  thichchotso........................37*60*04*36*
  tinhtuoisang........................77*92*63*36* 12*
  lethuylinh........................46*92*47*06*
  zozozo....................................47*63*21*
  motobike....................................84*25* 51*88*
  hoanghonxanh....................................84*44**12* 21*
  ansongaymai....................................55*63*88*
  locroitrungdau....................................52* 25*15* 25*88*
  hyvongwin....................................47*63* 76*45* 21*
  antamwin....................................55*25*91** 88*
  Uyennhi2019....................................62*25*06*
  chutichhoidong....................................41* 60*20**06*
  Bacaily....................................78*72*32* 23*
  chosau18h....................................35*76*64* 45*
  haiyen1295....................................11*04*64*
  yeusohoc................................................46*52* 04* 40*
  songque38................................................63* 25*64* 82*
  QuocLinh88................................................79*52* 62*
  tuankhang1980................................................25*21*
  giacatgia................................................46*45*
  co3bich................................................89* 98*50*
  giacatde................................................79*64*
  vietkieudanhlo................................................79* 97*06*
  saptrungtoroi................................................72*88*
  kemngot................................................60* 25*62*
  miule................................................22* 77**06*
  ditimbachthu................................................89*88*
  vuquy48................................................79*99* 44*
  quocanhht................................................89*40*
  bababyby................................................25*36* 21*
  danvietanhhung................................................47*64* 06*
  lanh5doC................................................76* 38*45*
  dieuanh96................................................98* 38*50*
  minhdiep................................................98*45*
  danhnhothoi................................................97*50*
  KINGTON................................................22*64*
  Vumay9999................................................98*01*
  hoahuong................................................46* 22*45*
  nonanoni................................................60*41*
  sohochaylam................................................98*88*
  Emailty................................................60*32*
  visaolaithe................................................51* 15*45* 91**
  CSGT01................................................76* 38*91**
  tengteng................................................22* 77**12*
  adayroihihi................................................62*88*
  kepbang................................................47*82*
  kyniemxua................................................98* 89* 02*44* 99*
  hoisohoc................................................98* 47*40*
  xosoxmien................................................60*04*
  toilatoi7x................................................47* 51*52* 40*
  danlode2k2................................................79*40*
  binbinhn................................................97* 79*07**
  Hoanglam2006................................................63* 79*36*
  hung83................................................46*44*
  Axz23............................................................41* 52*
  mrpts............................................................21* 12*
  Npt............................................................21* 12*
  choi_la_win............................................................36*
  TuanTraDem............................................................23*
  vivungonsong............................................................21*
  HUYEN6879............................................................06*
  chilaconso............................................................50*
  chuoi............................................................45*
  chaonammoi............................................................82*
  TTPL7986............................................................52*
  quangninh279............................................................06*
  traucon............................................................41*
  hongtutoan............................................................04*
  soiroichot............................................................91**
  AffCup............................................................44*
  quochuy92............................................................91**
  chutheanh............................................................01* 07**
  Thuminh............................................................12* 21*
  ViettelDaily............................................................44* 99*
  hatay88............................................................04*
  minhlonghn............................................................12* 21*
  sangtruatoi............................................................04*
  thienduong01............................................................45* 12*
  thuyanh29............................................................21* 12*
  cutibatlo............................................................40*
  thuhuyengirl............................................................45*
  mualanh2020............................................................52*
  danhlolayvo............................................................04* 40*
  giangmobile............................................................41*
  Cauamhanoi............................................................41* 52*
  girlcity............................................................64*
  alololo............................................................06*
  minhquang2016............................................................78*
  lamlaitudau2020............................................................06*
  babylove............................................................41*
  caligo............................................................88*
  OK6868............................................................32*
  phocuvangem............................................................88*
  DamVinhHung............................................................21*
  X155............................................................50* 88*
  TLong888............................................................64*
  nammocsung............................................................88*
  tuan79............................................................36*
   
 5. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thuyanh29 : Chốt 19 số có 78 thưởng 5263 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Buivanquyet84 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @tengteng : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.
  @minhquang2016 : Chốt 2 số có 78 thưởng 50000 xu.
  @nammocsung : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @cuocchienso : Chốt 14 số có 78 thưởng 7142 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @chaonammoi : Chốt 14 số có 78 thưởng 7142 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 15 số có 78 thưởng 6666 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 10 số có 78 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 18 số có 78 thưởng 5555 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 17 số có 78 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 11 số có 78 thưởng 9090 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @minhdiep : Chốt 17 số có 78 thưởng 11764 xu.
  @AnBao : Chốt 7 số có 78 thưởng 28571 xu.
  @chidanh1con : Chốt 19 số có 78 thưởng 10526 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 12 số có 78 thưởng 16666 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 20 số có 78 thưởng 10000 xu.


  NICK- 24/04 - - 25/04 -
  minhdiep18 19 20 73 75 76 77 79 81 86 89 90 91 93 94 95 97 9819 20 65 68 69 70 75 78 79 80 85 88 89 90 95 98 99
  AnBao57 58 61 18 63 65 15 67 68 13 73 75 11 77 81 8378 85 86 87 93 95 96
  chidanh1con17 18 25 27 28 35 37 38 40 41 42 77 78 85 87 88 90 91 92 9331 32 36 38 72 74 76 77 78 81 83 85 86 87 90 92 94 95 96
  lamlaitudau202067 69 71 72 76 77 78 79 80 81 87 90 94 95 96 97 9951 52 56 60 61 65 69 70 78 79 83 87
  lienquan201917 20 24 26 31 33 34 35 66 68 70 71 75 77 79 80 84 86 88 8971 73 74 77 78 79 91 92 95 96 97 99 00 01 04 05 06 08 10 13
  thuyanh29.................49 76 48 46 43 77 41 40 78 39 38 36 79 34 32 80 31 30 29
  co3bich.................60 59 74 58 57 75 56 54 53 76 51 50 77 49 48 47 78 45 44 79
  chilaconso.................55 56 57 58 60 63 65 66 67 68 70 72 75 76 77 78 80 81 84 85
  phuquoc.................57 56 55 76 53 50 77 49 48 47 78 46 43 80 41 40 39 83
  AffCup.................78 77 87 75 69 88 68 66 59 89 57 50 90 48 41 40 91 39 38 92
  baycaobayxa.................24 25 27 28 29 32 36 69 72 76 78 81 82 83 84 85 87 88 89 92
  Buivanquyet84.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 89 81 82 83 84 85 86 87 98
  tengteng.................60 65 67 70 73 74 76 77 78 79 83 85 87 95 97
  minhquang2016.................78 87
  nammocsung.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 12 13 14 15 16 17 18 19 06 78
  cuocchienso.................78 79 80 82 83 86 87 88 91 92 95 96 97 99
  Quantubaothu77.................16 61 17 71 18 81 03 30 36 63 08 80 58 85 78 87 89 98
  chaonammoi.................76 78 79 81 82 83 85 88 89 90 92 94 97 98
  hung83.................78 79 83 84 87 88 93 94 97 98 03 04 07 08 13 14 17 18 23 24
  lode2019.................07 09 10 12 13 15 16 18 21 22 24 77 78 79 81 83 85 86 88 89
  thuhuyengirl.................64 68 71 72 74 77 78 80 81 82 84 87 90 91 92
  huyenhuyen.................76 55 52 78 50 49 46 79 43 42 82 38 33 32 83 30 29 85 28 25
  vietkieudanhlo.................32 28 78 26 25 24 79 23 20 80
  antamwin.................78 80 82 83 85 87 89 91 92 94 96 98 99 00 01 03 05 07 08 10
  qtv272.................40 41 45 57 59 64 65 72 73 74 75 77 78 81 84 87 91 95
  tinhtuoisang.................06 07 08 09 10 11 12 13 14 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 85
  Covid19.................72 78 71 70 69 79 63 61 80 60 53 51 81 50 43 82 41 37 36 87
  chosau18h.................53 56 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 76 78 80 83
  chungcumini.................19 20 21 22 25 26 27 28 71 72 75 76 77 78 79 90 91 92 95 96
  chuoi.................27 72 17 71 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97
  giacmotrua.................54 57 58 59 63 68 69 75 78 80 81 84 85 86 87 89 90 93 94 95
  loveyouloveyou.................43 48 49 50 52 58 68 70 78 84 85 86 87 89 93 94 98
  MRNam86.................75 76 77 78 79 80 88 89 97 98 99
  vtvcab.................78 81 83 87 89 90 92 96 98 01 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giaosuxoay : trúng loto 68* 86** 10* thưởng 12000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 68* 86** 52* thưởng 12000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 14* 65* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 02* 64* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 86** 68* thưởng 9000 xu.
  @khongcohoiket : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 55* 83* thưởng 6000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 86** 68* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 68* 86** thưởng 9000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @lodelk : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 78** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 86** 68* 68* thưởng 24000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 68* 14* thưởng 20000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 68* 86** 96* thưởng 24000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 55* 68* thưởng 20000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 68* 86** thưởng 18000 xu.
  @chuoi : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 36* 14* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 19* 16* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* 02* thưởng 30000 xu.
  @co3bich : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @Vumay9999 : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @bababyby : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 02* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 36* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 83* 10* thưởng 40000 xu.
  @motobike : trúng loto 02* 55* thưởng 24000 xu.
  @zozozo : trúng loto 52* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* 02* thưởng 24000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 19* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 55* thưởng 20000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 83* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @giacmotrua : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 02* 16* thưởng 30000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 36* 02* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @nguyenyenlinh : trúng loto 16* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Buivanquyet84 : trúng loto 78** 02* 58* thưởng 84000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 55* thưởng 21000 xu.


  NICK- 20/04 - - 21/04 - - 22/04 - - 23/04 - - 24/04 - - 25/04 - - 26/04 -
  Buivanquyet8451*32* 55*95*78*38*88*78** 02* 58*
  Ronaldo764*50*48** 84*67*15*36*55*
  nguyenyenlinh............97* 69*63*68**20** 02*45*16*
  giacmotrua........................16*92* 24*47*40* 04*64*
  thichchotso........................37*60*04*36*02* 16*
  tinhtuoisang........................77*92*63*36* 12*36* 02*
  ansongaymai....................................55*63*88*83* 10*
  motobike....................................84*25* 51*88*02* 55*
  zozozo....................................47*63*21*52*
  hoanghonxanh....................................84*44**12* 21*84*
  locroitrungdau....................................52* 25*15* 25*88*16*
  chutichhoidong....................................41* 60*20**06*02* 02*
  Bacaily....................................78*72*32* 23*19*
  hyvongwin....................................47*63* 76*45* 21*36*
  chosau18h....................................35*76*64* 45*55*
  haiyen1295....................................11*04*64*83*
  vietkieudanhlo................................................79* 97*06*64* 02*
  co3bich................................................89* 98*50*52*
  miule................................................22* 77**06*02*
  ditimbachthu................................................89*88*64*
  Vumay9999................................................98*01*84*
  quocanhht................................................89*40*36*
  bababyby................................................25*36* 21*64*
  sohochaylam................................................98*88*52*
  minhdiep................................................98*45*02*
  visaolaithe................................................51* 15*45* 91**55*
  danhnhothoi................................................97*50*80*
  adayroihihi................................................62*88*14*
  yeusohoc................................................46*52* 04* 40*83*
  hoahuong................................................46* 22*45*83*
  nonanoni................................................60*41*12**
  QuocLinh88................................................79*52* 62*19*
  hoisohoc................................................98* 47*40*36*
  xosoxmien................................................60*04*64*
  danlode2k2................................................79*40*36*
  TTPL7986............................................................52*86** 68* 68*
  quochuy92............................................................91**68* 14*
  minhlonghn............................................................12* 21*68* 86** 96*
  minhquang2016............................................................78*55* 68*
  chilaconso............................................................50*68* 86**
  chuoi............................................................45*58*
  chaonammoi............................................................82*96*
  quangninh279............................................................06*36* 14*
  soiroichot............................................................91**19*
  Thuminh............................................................12* 21*19*
  chutheanh............................................................01* 07**23*
  giangmobile............................................................41*16*
  alololo............................................................06*19* 16*
  thuyanh29............................................................21* 12*96*
  cutibatlo............................................................40*36*
  thuhuyengirl............................................................45*12**
  babylove............................................................41*84*
  phocuvangem............................................................88*64*
  DamVinhHung............................................................21*65*
  giaosuxoay........................................................................68* 86** 10*
  TM201210........................................................................68* 86** 52*
  lienquan2019........................................................................84*
  kocannoinhieu........................................................................52*
  consokydieu........................................................................64*
  vuanh886........................................................................16*
  Hoalanrung........................................................................84*
  muahe2019........................................................................64*
  anhQuanday........................................................................83*
  niemvuisohoc........................................................................10*
  Canh1102........................................................................19*
  kiep_lo_de........................................................................14* 65*
  baoanhthu........................................................................84*
  cuocchienso........................................................................14*
  DAIPHAT88........................................................................83*
  bachthu3nhay........................................................................55*
  lode2019........................................................................14*
  happyday........................................................................52*
  vungtroisohoc........................................................................83*
  selaylaitatca........................................................................55*
  mytamido........................................................................02* 64*
  consovang........................................................................83*
  WIN2020........................................................................19*
  cucaitron........................................................................96*
  DonaldTrump45........................................................................02*
  dacbiet99........................................................................86** 68*
  khongcohoiket........................................................................16*
  remix........................................................................84*
  tamhoncuada........................................................................65*
  huyenhuyen........................................................................52*
  dongkhanh1994........................................................................65*
  chidanh1con........................................................................96*
  tinhyeucuatoi........................................................................02*
  HaiNam92........................................................................55* 83*
  EM2020........................................................................86** 68*
  tuandjgj........................................................................55*
  mo3cang........................................................................68* 86**
  shopeone........................................................................19*
  cuunon........................................................................52*
  khongcogihet........................................................................16*
  lodelk........................................................................83*
  binhminhsaomai........................................................................80*
  CatLinhHD........................................................................83*
  bacang........................................................................78**
  danv411........................................................................02*
   
 7. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mtq : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @X155 : Chốt 17 số có 52 thưởng 5882 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @consokydieu : Chốt 6 số có 52 thưởng 16666 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 8 số có 52 thưởng 12500 xu.
  @hoahuong : Chốt 14 số có 52 thưởng 7142 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 52 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 52 thưởng 7692 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 52 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 19 số có 52 thưởng 10526 xu.
  @chuoi : Chốt 11 số có 52 thưởng 18181 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 52 thưởng 10000 xu.


  NICK- 25/04 - - 26/04 -
  thuyanh2949 76 48 46 43 77 41 40 78 39 38 36 79 34 32 80 31 30 2950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 69 72 79 82 89 90 91 92 93
  lode201907 09 10 12 13 15 16 18 21 22 24 77 78 79 81 83 85 86 88 8941 42 43 48 49 50 51 52 57 58 59 60 61 66 67 68 69 70 75
  chuoi27 72 17 71 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 79 9701 10 12 21 05 50 25 52 58 80 64
  vietkieudanhlo32 28 78 26 25 24 79 23 20 8071 73 70 69 66 64 75 62 61 57 55 78 53 52 50 48 80 46 44 43
  giacmotrua54 57 58 59 63 68 69 75 78 80 81 84 85 86 87 89 90 93 94 9549 52 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 92 02 10 11 12 13
  tinhtuoisang06 07 08 09 10 11 12 13 14 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 8521 22 23 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 47 51 52
  mtq.................37 38 40 42 43 46 47 49 51 52 55 56 58 59 61 64 65 67 70 73
  X155.................31 32 33 34 36 37 42 43 52 58 63 67 68 70 72 73 76
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  niemvuisohoc.................31 32 33 12 34 39 40 42 43 44 09 49 52 53 54 59 07 61 62 63
  binbinhn.................35 42 43 44 46 48 49 51 52 53 55 57 58
  consokydieu.................50 51 52 53 54 59
  mytamido.................25 26 35 36 41 45 46 50 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62 63 64
  anhQuanday.................50 35 51 34 52 33 53 32 56 30 58 17 70 16 71 15 74 14 76 12
  EmLaTatCa.................29 32 33 34 36 38 41 42 43 45 47 51 52 54 61 63 70 72 74
  tamhoncuada.................37 39 42 43 16 45 46 48 51 52 54 15 55 57 60 61 63 06 64 66
  bachthu3nhay.................32 33 35 38 39 40 42 43 45 48 49 50 52 53 55 58 59 70 72 73
  danhlolayvo.................40 43 47 48 50 51 52 53
  hoahuong.................32 35 38 40 41 08 42 45 50 51 52 53 07 54
  HUYEN6879.................19 25 26 18 28 30 31 34 35 16 36 37 40 43 44 45 13 46 49 52
  mo3cang.................71 74 67 65 63 62 76 61 58 56 54 80 53 52 49 47 81 45 44 43
  shopeone.................52 53 54 04 55 59 62 63 64 03 65 69 72
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 67 76 68 86 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vivungonsong : trúng loto 71* 59* 95* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 71* 25* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 39* 59* 95* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @giacatde : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @XS360 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @traucon : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @chungcumini : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 46* 29* thưởng 6000 xu.
  @sangtruatoi : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Emailty : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 39* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 67* 02* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 71* 14* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @X155 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 07* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 29* 89* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 07* 09* thưởng 6000 xu.
  @tridungtn2013 : trúng loto 39* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalanrung : trúng loto 12* 59* thưởng 20000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 59* 46* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 02* 71* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* 12* thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 25* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 69* thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 25* 99* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 69* 95* thưởng 12000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14* 33* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 67* 29* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 09* 73* thưởng 12000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 95* 59* thưởng 12000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @binhminhsaomai : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chaonammoi : trúng loto 59* 95* thưởng 18000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 99* thưởng 9000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 58* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 33* 99* thưởng 18000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* 02* thưởng 18000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 39* thưởng 15000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Vumay9999 : trúng loto 33* 48* 69* thưởng 36000 xu.
  @co3bich : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 73* thưởng 20000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 95* 59* thưởng 24000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 67* thưởng 12000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 46* 73* thưởng 24000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 99* thưởng 20000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 29* 38* thưởng 24000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @ansongaymai : trúng loto 89* 76* 67* thưởng 45000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 07* thưởng 15000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @Bacaily : trúng loto 58* 56* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 11* 12* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @thichchotso : trúng loto 46* 69* thưởng 60000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 67* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* thưởng 24000 xu.
  BẢNG THỐNG KÊ
  (Đang cập nhật)​

   
  Sửa lần cuối: 27/04/2021

 9. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @lanh5doC : Chốt 17 số có 33 thưởng 5882 xu.
  @phocuvangem : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @tridungtn2013 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @giacatde : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 19 số có 33 thưởng 5263 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 33 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 15 số có 33 thưởng 6666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @mytamido : Chốt 20 số có 33 thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : Chốt 18 số có 33 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 33 thưởng 15000 xu.


  NICK- 25/04 - - 26/04 - - 27/04 -
  thuyanh2949 76 48 46 43 77 41 40 78 39 38 36 79 34 32 80 31 30 2950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 69 72 79 82 89 90 91 92 9342 53 40 55 39 57 37 59 35 60 33 62 32 63 30 65 29 67 27 69
  mytamido.................25 26 35 36 41 45 46 50 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62 63 6486 87 88 93 96 97 98 00 03 06 07 10 13 16 20 23 28 30 33 37
  hoahuong.................32 35 38 40 41 08 42 45 50 51 52 53 07 5433 59 32 60 31 61 28 64 27 65 25 67 24 68 23 69 71 22
  lamlaitudau2020..................................14 15 22 23 24 26 32 33 65 66 72 74 75 76 83 84 85 86 92 93
  co3bich..................................43 34 49 33 52 32 53 31 59 30 60 29 61 23 62 63 22 64 19 65
  TTPL7986..................................25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  OK6868..................................10 13 15 17 19 20 23 26 29 30 33 73 75 76 77 79 80 83 85 86
  phuquoc..................................42 47 40 50 37 52 35 53 34 57 33 60 32 61 30 62 27 63 26 67
  AffCup..................................27 29 31 32 33 54 57 59 61 62 63 64 67 69 71 72 73 74 77 79
  baycaobayxa..................................45 35 47 34 49 33 50 32 51 31 52 30 53 29 54 28 55 56 27 57
  lanh5doC..................................17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36
  phocuvangem..................................15 16 19 21 23 24 25 28 30 31 33 34 37 41 42 43 46 49 51 52
  quochuy92..................................39 42 37 44 35 46 33 48 28 51 26 53 24 55 20 57 19 60 18 62
  tridungtn2013..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Hoalanrung..................................33 42 31 43 51 30 52 29 56 25 58 24 59 22 60 21 61 16 65 15
  EM2020..................................17 18 24 25 26 27 28 33 34 35 36 37 38 43 44 45 46 47 51 53
  nonanoni..................................11 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 33 34 35 36 37 39 42 43
  danhnhothoi..................................04 05 06 07 08 30 31 32 33 34 35 53 54 55 56 57 58 90 91 92
  giacatde..................................23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  chutichhoidong..................................25 26 28 29 30 33 34 36 38 40 42 43 46 47 48 50 51 52 56
  danv411..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  HaiNam92..................................23 24 27 30 32 33 70 72 75 76 78 79 84 87 89 90 93 94 96 97
  Npt..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  ptsmr..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  songque38..................................55 41 56 57 39 59 37 81 36 82 35 83 33 85 32 86 31 87 19 89
  TLong888..................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 03 13 23 43 53 63 73 83 93 46
  Uyennhi2019..................................33 34 35 28 36 37 26 38 43 25 45 46 18 51 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/04/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @zozozo : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71** thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 43* 60** thưởng 9000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 96* 17* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 08* 78* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @caligo : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @anthukeo22 : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @thanhthanhngu : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Emailty : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* 67* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 96* 96* thưởng 12000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 30* 43* thưởng 12000 xu.
  @Npt : trúng loto 60** thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 43* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vuanh886 : trúng loto 17* 71** 82* thưởng 36000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 50* 00* thưởng 18000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 15* 60** thưởng 27000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 43* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 05* 50* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 96* 98* thưởng 18000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 60** thưởng 18000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 17* 71** thưởng 27000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @lodelk : trúng loto 67* 15* thưởng 18000 xu.
  @khongcogihet : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @thuhuyengirl : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 96* 45* thưởng 50000 xu.
  @QuocLinh88 : trúng loto 45* thưởng 25000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 05* 50* thưởng 30000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 98* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutichhoidong : trúng loto 04* thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 59* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 98* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 19* thưởng 18000 xu.


  NICK- 23/04 - - 24/04 - - 25/04 - - 26/04 - - 27/04 - - 28/04 -
  chutichhoidong41* 60*20**06*02* 02*07*04*
  hyvongwin47*63* 76*45* 21*36*14*59*
  chosau18h35*76*64* 45*55*48*98*
  haiyen129511*04*64*83*11* 12*19*
  hoahuong............46* 22*45*83*89*96* 45*
  QuocLinh88............79*52* 62*19*99*45*
  xosoxmien............60*04*64*29* 38*05* 50*
  nonanoni............60*41*12**38*98*
  thuhuyengirl........................45*12**33* 99*98*
  vuanh886....................................16*25*17* 71** 82*
  muahe2019....................................64*73* 12*17*
  Hoalanrung....................................84*12* 59*19*
  kiep_lo_de....................................14* 65*25*59*
  cuocchienso....................................14*69*50* 00*
  tamhoncuada....................................65*67* 29*15* 60**
  vungtroisohoc....................................83*25* 99*64*
  cucaitron....................................96*69*43*
  happyday....................................52*02*15*
  DAIPHAT88....................................83*69* 95*05* 50*
  shopeone....................................19*71*96* 98*
  huyenhuyen....................................52*29*60**
  HaiNam92....................................55* 83*09* 73*83*
  EM2020....................................86** 68*48*17* 71**
  DonaldTrump45....................................02*11*15*
  lodelk....................................83*33*67* 15*
  khongcogihet....................................16*95*59*
  Emailty................................................67*59*
  chot10trung1................................................29*15*
  kyniemxua................................................07*86*
  baycaobayxa................................................59*96*
  antamwin................................................38*19* 67*
  loveyouloveyou................................................99*83*
  EmLaTatCa................................................71* 14*59*
  luonluontop1................................................48*59*
  DINHMINHSON................................................02*96* 96*
  emtapdanhlo................................................29*30* 43*
  Npt................................................56*60**
  TLong888................................................07*43*
  zozozo............................................................43*
  chilaconso............................................................00*
  vietkieudanhlo............................................................71**
  soiroichot............................................................45*
  chuoi............................................................30*
  quocanhht............................................................04*
  bachthu3nhay............................................................50*
  kemngot............................................................86*
  niemvuisohoc............................................................43* 60**
  lanh5doC............................................................83*
  toanbatbai............................................................45*
  giangmobile............................................................19*
  anquanhnam............................................................67*
  Uyennhi2019............................................................00*
  thienduong01............................................................96* 17*
  Covid19............................................................43*
  DamVinhHung............................................................08* 78*
  quoctrong89............................................................67*
  ptsmr............................................................30*
  toilatoi7x............................................................43*
  caligo............................................................45*
  binbinhn............................................................43*
  anthukeo22............................................................98*
  thanhthanhngu............................................................67*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 17 số có 13 thưởng 5882 xu.
  @mtq : Chốt 16 số có 13 thưởng 6250 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @anthukeo22 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @thanhthanhngu : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 18 số có 13 thưởng 5555 xu.
  @muahe2019 : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 13 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 15 số có 13 thưởng 6666 xu.
  @yeusohoc : Chốt 19 số có 13 thưởng 5263 xu.
  @zozozo : Chốt 14 số có 13 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Hoalanrung : Chốt 18 số có 13 thưởng 11111 xu.


  NICK- 27/04 - - 28/04 -
  Hoalanrung33 42 31 43 51 30 52 29 56 25 58 24 59 22 60 21 61 16 65 1592 93 95 01 09 10 11 13 18 19 28 29 31 36 37 38 39 45
  bachthu3nhay.................86 87 88 90 93 95 96 97 06 09 11 13 14 15 18 23 31 32 33 36
  girlcity.................21 57 58 20 59 15 60 65 13 67 68 12 75 11 77 79 10
  mtq.................23 56 20 57 59 19 63 65 16 66 15 69 73 13 75 76
  EmLaTatCa.................04 05 06 08 10 11 13 14 15 17 20 22 23 44 47 48 60 62 65 66
  niemvuisohoc.................95 96 97 98 99 01 02 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
  anthukeo22.................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34
  thanhthanhngu.................11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34
  adayroihihi.................50 23 52 53 20 54 57 18 59 17 61 62 16 63 66 14 68 13
  cutibatlo.................90 91 93 94 95 97 00 01 02 04 06 10 11 13 14 15 19 20 21 22
  khongcohoiket.................71 80 85 86 88 89 94 95 98 04 08 12 13 15 16 17 21 22 24 25
  luonluontop1.................00 03 04 08 12 13 19 21 22 26 28 30 31 35 40 59 62 64
  muahe2019.................93 94 95 96 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 16 20 22 23 25
  vhg123.................01 05 10 11 12 13 14 16 17 19 21 26 31 35 41 45 50 51 53 34
  WIN2020.................00 03 04 05 06 07 09 10 13 15 16 18 20 22 23
  yeusohoc.................93 94 95 98 00 03 04 05 08 10 12 13 15 18 20 21 22 23 25
  zozozo.................05 08 09 13 15 18 19 23 25 28 29 33 35 38
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec