PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 03/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2020.

 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quochuy92 : trúng loto 46* 91** thưởng 15000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 14* 41* thưởng 10000 xu.
  @duyentranuu686 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @Manhhiep1992 : trúng loto 14* 41* thưởng 10000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 31** thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* 21* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 55* 56* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74** 71* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 71* 41* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 42* 16* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 21* 16* thưởng 6000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 46* 16* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 74** thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 89* 73* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Daoroicuaphat : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thaialice : trúng loto 78* thưởng 5000 xu.
  @THOREN286 : trúng loto 01* thưởng 5000 xu.
  @viengocrong : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 68** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 74** 31** thưởng 40000 xu.
  @DOANBINH : trúng loto 73* 78* thưởng 20000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 74** thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 68** 71* thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @xoay : trúng loto 62* thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 74** thưởng 20000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 31** thưởng 20000 xu.
  @hung83 : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 14* 64* 46* thưởng 27000 xu.
  @bacang : trúng loto 73* 74** 75* thưởng 36000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 74** 46* thưởng 27000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 89* 74** thưởng 27000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 74** thưởng 30000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @lodelk : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 74** thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 68** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @sohochaylam : trúng loto 21* thưởng 20000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 91** thưởng 24000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 41* 14* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 46* thưởng 25000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 41* 71* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 91** thưởng 36000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 68** thưởng 36000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 - - 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 -
  hyvongwin15**34*24*12*63** 36* 89*91**
  nonanoni46**44*43*47*89*68**
  Uyennhi201971*15*88*92*22*36*
  bietphailamsaoday............40*84*47*63**46*
  chutheanh............77*25*26*23* 74**41* 71*
  sohochaylam........................84*12*71*21*
  anhnumberone........................69*54*74**91**
  giangmobile........................24* 38*12*06*41* 14*
  adayroihihi....................................00*19*14* 64* 46*
  bacang....................................41*89*73* 74** 75*
  danhnhothoi....................................64*71*74** 46*
  hoanghonxanh....................................88*12*89* 74**
  tuankhang1980....................................64*74**64*
  cutibatlo....................................79* 97*89*74**
  hoahuong....................................59* 95*22* 71*71*
  lodelk....................................41* 51*27*21*
  babylove....................................00*74**71*
  Cauamhanoi....................................89*89*74**
  tengteng....................................65* 89*67*68**
  NetCaFe....................................22*42*68**
  minhdiep................................................10* 74**74** 31**
  DOANBINH................................................81*73* 78*
  MRNam86................................................12*74**
  chosau18h................................................29* 71*74**
  AnBao................................................19*42*
  binbinhn................................................06*73*
  toilatoi7x................................................42*89*
  bactrangtinhdoi................................................63**74**
  happyday................................................51**16*
  HoaHeoTan_87................................................32*14* 41*
  niemvuisohoc................................................19*68** 71*
  ditimbachthu................................................42*21*
  xoay................................................81*62*
  thichchotso................................................79**68**
  chutichhoidong................................................63**74**
  TTPL7986................................................79**68**
  Cucvang................................................10*31**
  hung83................................................72*68**
  quochuy92............................................................46* 91**
  TLong888............................................................14* 41*
  duyentranuu686............................................................89*
  Manhhiep1992............................................................14* 41*
  Phamhuong6868............................................................31**
  visaolaithe............................................................42* 21*
  TranDung64............................................................55* 56*
  cuunon............................................................74** 71*
  giahuy912............................................................64*
  minhlonghn............................................................73*
  danhlolayvo............................................................89*
  danvietanhhung............................................................21*
  Thuminh............................................................91**
  khongsothua............................................................68**
  mrpts............................................................89*
  anquanhnam............................................................21*
  HoangMinhTu............................................................71* 41*
  zozozo............................................................42* 16*
  haiyen1295............................................................16*
  Xyz18............................................................75*
  tinhtuoisang............................................................42*
  emtapdanhlo............................................................89*
  chidanh1con............................................................21* 16*
  duhunx999............................................................46* 16*
  chot10trung1............................................................68**
  quangninh279............................................................89*
  kocannoinhieu............................................................68**
  tuandjgj............................................................89*
  lode2019............................................................74**
  anhQuanday............................................................41*
  dongkhanh1994............................................................78*
  vaobothoi............................................................89* 73*
  XS360............................................................55*
  Daoroicuaphat............................................................74**
  GIACATDU888............................................................01*
  HON_CUA_DA............................................................06*
  thaialice............................................................78*
  THOREN286............................................................01*
  viengocrong............................................................74**
  hoangminh2410............................................................68**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @buihung88 : Chốt 14 số có 36 thưởng 7142 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.
  @CAVOIXANH : Chốt 8 số có 36 thưởng 12500 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @viengocrong : Chốt 19 số có 36 thưởng 5263 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 18 số có 36 thưởng 5555 xu.
  @sohochaylam : Chốt 15 số có 36 thưởng 6666 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 36 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lodelk : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 18 số có 36 thưởng 11111 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 36 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Annhien : Chốt 20 số có 36 thưởng 15000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 36 thưởng 15000 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 -
  Annhien24 42 29 92 74 47 79 97 34 43 39 93 98 89 84 4824 42 29 92 47 74 79 97 12 21 17 71 76 67 62 26 22 77 72 2723 32 28 82 37 73 78 87 13 31 18 81 86 68 63 36 33 88 38 83
  bietphailamsaoday12 13 14 16 18 21 30 31 36 40 68 69 70 76 78 81 85 86 87 8941 40 39 73 38 37 36 74 35 34 33 75 32 31 3019 24 27 28 29 33 36 37 79 81 82 83 88 90 91 92 93 94 95 96
  lodelk.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 29 92 78 87 79 9704 40 13 31 22 77 59 95 68 86 09 90 18 81 27 72 36 63 45 54
  Ronaldo7.................48 52 53 54 55 57 62 63 64 65 66 72 73 74 75 82 83 84 85 9228 29 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 50 51
  vinamilk.................00 02 03 04 05 08 10 12 13 14 15 18 30 32 33 74 75 78 80 8236 37 38 29 39 40 28 41 42 43 27 44 45 26 46 47 48 25 49 54
  babylove.................04 07 11 12 13 17 20 21 22 23 24 25 26 27 73 74 75 76 77 7827 29 31 33 34 35 36 38 40 42 43 44 45 47 51 52 53 54 56 59
  buihung88..................................35 36 38 42 44 45 46 52 54 55 56 58 62 64
  quochuy92..................................36 37 38 39 40 42 44 49 51 53 58 59 60 62 67 68 71 76 77 79
  thienduong01..................................30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54
  CAVOIXANH..................................68 86 63 36 31 13 18 81
  hoangminh2410..................................13 31 18 81 36 63 68 86 07 70
  viengocrong..................................06 60 61 16 62 26 63 36 64 46 65 56 66 67 76 68 86 69 96
  HoangMinhTu..................................12 33 34 35 11 36 37 10 38 39 41 09 45 50 54 08 60 61
  loveyouloveyou..................................30 32 33 36 38 41 42 45 47 49 50 51 54 56 58 63 65 67
  sohochaylam..................................27 28 29 30 31 34 36 37 38 39 40 44 46 47 48
  xosoxmien..................................03 04 05 06 08 09 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Annhien (20/03/2020 at 19:21:23)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 15* 51* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 15* 51* thưởng 10000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 34* 43* 14** thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 96* 96* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 06* 86* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 12* 21** thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 03* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @songque38 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 98** thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 03* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 24** thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 21** 24** thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 72* 91* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 14** 48* thưởng 9000 xu.
  @meomisa17 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TLong888 : trúng loto 35* 15* thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng loto 34* 15* thưởng 20000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 21** 12* 15* thưởng 24000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 35* 37* thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 15* 24** thưởng 18000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 12* 21** thưởng 18000 xu.
  @cuunon : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @zozozo : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 51* 98** thưởng 18000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 14** 24** thưởng 24000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 48* 34* thưởng 12000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 51* 77* thưởng 30000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 24** thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 12* 21** thưởng 27000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.
  @AnBao : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 98** thưởng 18000 xu.
  @DOANBINH : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @danhnhothoi : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 34* 43* thưởng 24000 xu.
  @lodelk : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 98** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 86* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 37* thưởng 21000 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 - - 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 -
  Uyennhi201971*15*88*92*22*36*37*
  bietphailamsaoday............40*84*47*63**46*86*
  anhnumberone........................69*54*74**91**77*
  giangmobile........................24* 38*12*06*41* 14*98**
  danhnhothoi....................................64*71*74** 46*96*
  hoanghonxanh....................................88*12*89* 74**34* 43*
  lodelk....................................41* 51*27*21*51*
  Cauamhanoi....................................89*89*74**96*
  NetCaFe....................................22*42*68**96*
  toilatoi7x................................................42*89*51* 77*
  MRNam86................................................12*74**24**
  chosau18h................................................29* 71*74**12* 21**
  minhdiep................................................10* 74**74** 31**06*
  AnBao................................................19*42*48*
  thichchotso................................................79**68**77*
  TTPL7986................................................79**68**06*
  Cucvang................................................10*31**96*
  hung83................................................72*68**98**
  DOANBINH................................................81*73* 78*35*
  TLong888............................................................14* 41*35* 15*
  mrpts............................................................89*34* 15*
  visaolaithe............................................................42* 21*21** 12* 15*
  Phamhuong6868............................................................31**35* 37*
  danvietanhhung............................................................21*91*
  HoangMinhTu............................................................71* 41*15* 24**
  TranDung64............................................................55* 56*77*
  giahuy912............................................................64*12* 21**
  cuunon............................................................74** 71*86*
  danhlolayvo............................................................89*34*
  zozozo............................................................42* 16*12*
  tinhtuoisang............................................................42*51* 98**
  tuandjgj............................................................89*14** 24**
  emtapdanhlo............................................................89*48* 34*
  kocannoinhieu............................................................68**15* 51*
  HON_CUA_DA............................................................06*03*
  hoangminh2410............................................................68**86*
  ptsmr........................................................................15* 51*
  ductrinh........................................................................15* 51*
  soiroichot........................................................................34* 43* 14**
  giaosuxoay........................................................................96* 96*
  DamVinhHung........................................................................06* 86*
  bababyby........................................................................48*
  bachthu3nhay........................................................................15*
  motobike........................................................................86*
  xosoxmien........................................................................96*
  numoneyee........................................................................12* 21**
  yeusohoc........................................................................12*
  DonaldTrump45........................................................................03*
  vungtroisohoc........................................................................24**
  songque38........................................................................12*
  TuansonA80........................................................................26*
  danv411........................................................................98**
  buihung88........................................................................51*
  vietkieudanhlo........................................................................15*
  Galaxy........................................................................03*
  Ronaldo7........................................................................15*
  Covid19........................................................................06*
  minhquang2016........................................................................24**
  baoanhthu........................................................................15*
  muahe2019........................................................................21** 24**
  vuanh886........................................................................72* 91*
  hoisohoc........................................................................86*
  xauzai88........................................................................37*
  Quantubaothu77........................................................................14** 48*
  meomisa17........................................................................15*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 16 số có 21 thưởng 6250 xu.
  @Phamhuong6868 : Chốt 14 số có 21 thưởng 7142 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 13 số có 21 thưởng 7692 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @hoisohoc : Chốt 13 số có 21 thưởng 7692 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 16 số có 21 thưởng 6250 xu.
  @meomisa17 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Manhhiep1992 : Chốt 17 số có 21 thưởng 5882 xu.
  @Quantubaothu77 : Chốt 7 số có 21 thưởng 14285 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 13 số có 21 thưởng 7692 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 9 số có 21 thưởng 33333 xu.


  NICK- 19/03 - - 20/03 - - 21/03 -
  Ronaldo748 52 53 54 55 57 62 63 64 65 66 72 73 74 75 82 83 84 85 9228 29 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 50 5106 07 08 09 11 12 19 21 22
  loveyouloveyou.................30 32 33 36 38 41 42 45 47 49 50 51 54 56 58 63 65 6778 79 81 85 87 88 91 95 97 98 01 05 07 08 11 15 17 18 20 21
  xosoxmien.................03 04 05 06 08 09 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 3606 07 09 10 12 14 18 21 22 23 24 79 81 83 85 86 87 88 89 90
  ptsmr..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  HoangToan..................................11 21 31 61 71 81 91 70 72 77 54 56 50 43 47 85
  Phamhuong6868..................................12 21 16 61 71 71 19 91 11 66 79 97 29 92
  dongkhanh1994..................................01 10 11 21 12 31 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19
  girlcity..................................94 95 97 98 99 03 04 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24
  zozozo..................................05 07 08 12 14 15 17 18 20 21 22 23 24
  chutheanh..................................45 54 29 92 24 42 17 71 12 21 04 40 79 97 74 47 26 62 67 76
  danvietanhhung..................................09 12 15 20 21 23 24 25 26 27 29 30 32 33 34 35 36 38 39 42
  danhnhothoi..................................12 14 15 17 20 21 77 78 80 82 84 85 86 87 88 91 92 94 95 96
  emtapdanhlo..................................16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 37 38 39
  hoisohoc..................................03 04 05 06 10 11 12 13 14 16 19 20 21
  kyniemxua..................................07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 21 23 81 83 84 85 86 87 89
  Uyennhi2019..................................89 00 01 05 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 25
  meomisa17..................................14 41 15 51 17 71 18 81 19 91 63 73 65 46 64 78 31 21 11 01
  Manhhiep1992..................................01 02 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 24
  Quantubaothu77..................................03 30 21 71 58 85 31
  chinh1689482997..................................70 71 72 21 31 29 85 40 42 46 86 45 91 01 61 67 76 12 43 47
  adayroihihi..................................07 08 09 10 12 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 32 35 38 40
  alololo..................................10 12 13 14 17 19 21 23 26 28 30 31 32 35 37 38 40 41 44 46
  Cauamhanoi..................................02 03 04 07 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25 26 76 77 78 83
  chot10trung1..................................12 14 15 17 18 21 22 24 25 27 28 41 42 44 45 47 48 61 62 64
  Hoalanrung..................................03 09 11 12 14 17 18 21 23 26 30 32 35 36 39 54 62 63 66 67
  mo3cang..................................05 06 07 08 09 11 13 20 21 22 69 75 77 80 81 82 83 84 85 86
  mytamido..................................18 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 33 35 37 38 40 41 42 43 45
  niemvuisohoc..................................04 06 08 09 12 13 16 17 18 19 21 22 26
  soiroichot..................................04 05 06 10 12 14 15 16 19 20 21 23 24 26 28 30 32 33 34 36
  TLong888..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 21 31 41 51 61 71 81 91 35
  Thuminh..................................01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  yeusohoc..................................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (21/03/2020 at 19:16:28)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @luonluontop1 : trúng loto 09* 69* thưởng 10000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 76* 48* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 24* thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 04* 34* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 19* 69* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 00* 22** thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 22** thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 60* 76* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 00* 48* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 52* 76* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @Annhien : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @GIACATDU888 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @kieudiem : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 22** thưởng 10000 xu.
  @Manhhiep1992 : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @Hjjkkkkffffff : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @nguyenphuong1992 : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 35* 04* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 19* 91* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 91* 19* 24* thưởng 27000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @Phamhuong6868 : trúng loto 53* 35* thưởng 18000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 95* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 10* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 04* 95* thưởng 18000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TTPL7986 : trúng loto 19* 91* 95* thưởng 36000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 04* thưởng 12000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 17* thưởng 20000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @hung83 : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 13** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 91* thưởng 25000 xu.
  @lodelk : trúng loto 17* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 22** thưởng 30000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 19* 91* thưởng 36000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 72* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Uyennhi2019 : trúng loto 34* thưởng 24000 xu.


  NICK- 15/03 - - 16/03 - - 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 -
  Uyennhi201971*15*88*92*22*36*37*34*
  anhnumberone........................69*54*74**91**77*19* 91*
  giangmobile........................24* 38*12*06*41* 14*98**72*
  hoanghonxanh....................................88*12*89* 74**34* 43*91*
  lodelk....................................41* 51*27*21*51*17*
  Cauamhanoi....................................89*89*74**96*22**
  NetCaFe....................................22*42*68**96*00*
  TTPL7986................................................79**68**06*19* 91* 95*
  minhdiep................................................10* 74**74** 31**06*04*
  MRNam86................................................12*74**24**69*
  toilatoi7x................................................42*89*51* 77*17*
  chosau18h................................................29* 71*74**12* 21**00*
  AnBao................................................19*42*48*76*
  hung83................................................72*68**98**60*
  Cucvang................................................10*31**96*13**
  emtapdanhlo............................................................89*48* 34*91* 19* 24*
  danvietanhhung............................................................21*91*48*
  Phamhuong6868............................................................31**35* 37*53* 35*
  visaolaithe............................................................42* 21*21** 12* 15*52*
  TranDung64............................................................55* 56*77*95*
  HoangMinhTu............................................................71* 41*15* 24**04*
  zozozo............................................................42* 16*12*35*
  tinhtuoisang............................................................42*51* 98**95*
  TLong888............................................................14* 41*35* 15*10*
  tuandjgj............................................................89*14** 24**04* 95*
  kocannoinhieu............................................................68**15* 51*04*
  DamVinhHung........................................................................06* 86*48*
  giaosuxoay........................................................................96* 96*48*
  bachthu3nhay........................................................................15*35* 04*
  yeusohoc........................................................................12*60*
  DonaldTrump45........................................................................03*76*
  TuansonA80........................................................................26*95*
  xosoxmien........................................................................96*19* 91*
  vungtroisohoc........................................................................24**33*
  baoanhthu........................................................................15*91*
  vuanh886........................................................................72* 91*48*
  hoisohoc........................................................................86*52*
  xauzai88........................................................................37*09*
  luonluontop1....................................................................................09* 69*
  adayroihihi....................................................................................76* 48*
  hyvongwin....................................................................................48*
  cutibatlo....................................................................................24*
  tuankhang1980....................................................................................91*
  HaiNam92....................................................................................52*
  nonanoni....................................................................................22**
  loveyouloveyou....................................................................................76*
  shopeone....................................................................................60*
  binbinhn....................................................................................22**
  baycaobayxa....................................................................................04* 34*
  khongsothua....................................................................................95*
  hoahuong....................................................................................17*
  haiyen1295....................................................................................19* 69*
  girlcity....................................................................................69*
  chuoi....................................................................................08*
  Xyz18....................................................................................00*
  HoaHeoTan_87....................................................................................00* 22**
  timlo2nhay....................................................................................48*
  dieuanh96....................................................................................22**
  Hoalanrung....................................................................................69*
  mo3cang....................................................................................24*
  langthangtimso....................................................................................09*
  antamwin....................................................................................60* 76*
  huyenhuyen....................................................................................00* 48*
  quangninh279....................................................................................52* 76*
  vinamilk....................................................................................60*
  lienquan2019....................................................................................24*
  niemvuisohoc....................................................................................17*
  ditimbachthu....................................................................................91* 19*
  dongkhanh1994....................................................................................87*
  chot10trung1....................................................................................33*
  mytamido....................................................................................91* 19*
  chutichhoidong....................................................................................24*
  kyniemxua....................................................................................19*
  anhQuanday....................................................................................60*
  HoangToan....................................................................................58*
  Annhien....................................................................................33*
  GIACATDU888....................................................................................58*
  Xiaomiredminote4....................................................................................48*
  TrangTP....................................................................................04*
  kieudiem....................................................................................33*
  vaobothoi....................................................................................22**
  Manhhiep1992....................................................................................52*
  Hjjkkkkffffff....................................................................................76*
  kovachin....................................................................................69*
  nguyenphuong1992....................................................................................08*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @babylove : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 9 số có 24 thưởng 11111 xu.
  @baoanhthu : Chốt 6 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @baycaobayxa : Chốt 19 số có 24 thưởng 5263 xu.
  @vanlatoi : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 12 số có 24 thưởng 8333 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 17 số có 24 thưởng 5882 xu.
  @MRNam86 : Chốt 16 số có 24 thưởng 6250 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 24 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 11 số có 24 thưởng 9090 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Manhhiep1992 : Chốt 12 số có 24 thưởng 16666 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 24 thưởng 10000 xu.


  NICK- 21/03 - - 22/03 -
  Manhhiep199201 02 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 2425 52 20 02 50 05 48 84 24 42 28 82
  chot10trung112 14 15 17 18 21 22 24 25 27 28 41 42 44 45 47 48 61 62 6424 30 31 32 33 38 39 40 41 42 47 48 49 50 51 56 57 58 59 65
  babylove.................04 05 06 07 08 09 20 21 24 25 26 27 28 29 40 41 44 45 46 47
  bacang.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  CatLinhHD.................97 00 03 06 09 12 15 18 19 21 24 27 28 30 33 36
  HoangMinhTu.................24 64 23 67 69 21 71 19 73
  baoanhthu.................16 17 18 21 24 25
  baycaobayxa.................03 06 07 09 12 15 16 18 21 24 25 27 30 33 34 36 40 41 42
  vanlatoi.................20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44
  binbinhn.................06 07 09 12 13 14 16 17 19 22 23 24
  cuunon.................10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 27 72 74 75 76 77
  giahuy912.................06 07 08 20 21 24 25 26 29 30 33 34 56 57 58 70 71 74 75 76
  HUYEN6879.................01 02 06 07 08 10 17 20 24 29 34 38 39 42 43 44
  kocannoinhieu.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 36 39 40 41 42 43
  MRNam86.................00 03 04 06 07 09 13 15 16 17 18 19 22 23 24 76
  quangninh279.................10 14 16 17 18 20 24 26 27 28 40 44 46 47 48 50 54 56 57 58
  tuandjgj.................39 42 31 51 29 52 56 25 57 24 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (22/03/2020 at 22:33:55)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danhnhothoi : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* 23* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 23* thưởng 5000 xu.
  @bacang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 51* 15** thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Long1983 : trúng loto 75* thưởng 5000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 01* 10* thưởng 6000 xu.
  @hauthuy29a : trúng loto 04* 17* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @adayroihihi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 63* 04* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15** thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 17* 51* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 07* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 96** thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 04* 54* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @xauzai88 : trúng loto 93* thưởng 30000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* 17* thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 96** thưởng 30000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 19* 74* thưởng 18000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 38* 04* thưởng 18000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 23* 04* thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 25000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 52* thưởng 25000 xu.
  @hung83 : trúng loto 52* thưởng 15000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 19* 07* thưởng 36000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 10* 74* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 96** thưởng 42000 xu.


  NICK- 17/03 - - 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 -
  anhnumberone69*54*74**91**77*19* 91*96**
  hoanghonxanh............88*12*89* 74**34* 43*91*19* 07*
  NetCaFe............22*42*68**96*00*10* 74*
  toilatoi7x........................42*89*51* 77*17*63*
  minhdiep........................10* 74**74** 31**06*04*63*
  chosau18h........................29* 71*74**12* 21**00*63*
  TTPL7986........................79**68**06*19* 91* 95*52*
  hung83........................72*68**98**60*52*
  Cucvang........................10*31**96*13**11*
  Phamhuong6868....................................31**35* 37*53* 35*23* 04*
  tinhtuoisang....................................42*51* 98**95*63*
  xauzai88................................................37*09*93*
  DamVinhHung................................................06* 86*48*04*
  DonaldTrump45................................................03*76*11* 17*
  xosoxmien................................................96*19* 91*96**
  yeusohoc................................................12*60*63*
  vungtroisohoc................................................24**33*19* 74*
  hoisohoc................................................86*52*63*
  baoanhthu................................................15*91*38* 04*
  vuanh886................................................72* 91*48*52*
  adayroihihi............................................................76* 48*17*
  cutibatlo............................................................24*63* 04*
  shopeone............................................................60*17*
  nonanoni............................................................22**52*
  baycaobayxa............................................................04* 34*51*
  hoahuong............................................................17*14*
  loveyouloveyou............................................................76*15**
  khongsothua............................................................95*17* 51*
  haiyen1295............................................................19* 69*74*
  chuoi............................................................08*07*
  antamwin............................................................60* 76*19*
  HoaHeoTan_87............................................................00* 22**10*
  mo3cang............................................................24*17*
  huyenhuyen............................................................00* 48*54*
  lienquan2019............................................................24*38*
  niemvuisohoc............................................................17*04*
  anhQuanday............................................................60*96**
  kyniemxua............................................................19*54*
  Xiaomiredminote4............................................................48*04* 54*
  danhnhothoi........................................................................96**
  vhg123........................................................................11* 23*
  bietphailamsaoday........................................................................04*
  Npt........................................................................23*
  bacang........................................................................51*
  motobike........................................................................51* 15**
  babylove........................................................................96**
  danhlolayvo........................................................................74*
  ViettelDaily........................................................................11*
  songque38........................................................................74*
  kemngot........................................................................19*
  Thuminh........................................................................23*
  sohochaylam........................................................................54*
  quochuy92........................................................................54*
  happyday........................................................................17*
  chutheanh........................................................................51*
  thuhuyengirl........................................................................19*
  Ronaldo7........................................................................14*
  muahe2019........................................................................74*
  chidanh1con........................................................................38*
  ductrinh........................................................................11*
  thuyanh29........................................................................54*
  HUYEN6879........................................................................38*
  thienduong01........................................................................14*
  XS360........................................................................74*
  Long1983........................................................................75*
  Quantubaothu77........................................................................01* 10*
  hauthuy29a........................................................................04* 17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @emtapdanhlo : Chốt 9 số có 23 thưởng 11111 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 23 thưởng 5882 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 14 số có 23 thưởng 7142 xu.
  @alololo : Chốt 17 số có 23 thưởng 5882 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @hauthuy29a : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 19 số có 23 thưởng 5263 xu.
  @happyday : Chốt 13 số có 23 thưởng 7692 xu.
  @Xiaomiredminote4 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 12 số có 23 thưởng 8333 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 23 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.
  @cuunon : Chốt 20 số có 23 thưởng 10000 xu.


  NICK- 22/03 - - 23/03 -
  CatLinhHD97 00 03 06 09 12 15 18 19 21 24 27 28 30 33 3606 07 08 14 15 16 20 23 24 25 26 30 32 33 34 35 37 39 41 42
  baoanhthu16 17 18 21 24 2519 20 21 22 23 24 25 26 66 67 69 70 76 77 79 80 86 87 89 90
  cuunon10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 27 72 74 75 76 7718 19 22 23 24 26 27 28 29 32 37 38 40 42 47 50 59 60 62 68
  emtapdanhlo.................14 17 18 19 20 21 22 23 24
  chinh1689482997.................29 92 21 23 25 32 30 03 51 53 35 18 93 33 28 38 83
  antamwin.................04 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 23 73 74 81 83 84 89 90
  buihung88.................05 06 07 08 09 11 14 16 17 18 21 23 26 27
  alololo.................11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 25 26 27 28 31 32 33
  chuoi.................14 41 46 64 69 96 19 91 49 94 23 32 37 73 78 87 00 55 50 05
  dieuanh96.................00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 21 22 23 24 25 26 27
  Hoalanrung.................87 89 90 91 93 94 96 98 00 02 03 05 07 09 12 16 19 20 21 23
  hoisohoc.................81 83 84 85 87 88 90 92 93 94 96 97 99 03 08 09 14 17 18 23
  Thuminh.................03 30 13 31 23 32 33 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  hauthuy29a.................02 20 12 21 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 22
  Hoiyeulo.................23 25 26 33 35 36 41 43 45 51 52 53 61 63 69 81 89 91 96
  happyday.................79 34 33 83 32 31 86 23 16 87 15 14 88
  Xiaomiredminote4.................00 05 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 64 69 73 78 82 87 91 96
  giangmobile.................30 70 23 21 73 20 19 76 16 14 84 13
  luonluontop1.................90 92 96 97 99 01 05 06 08 09 10 14 15 17 18 23 24 26 27 29
  thichchotso.................01 02 03 10 11 12 14 15 16 19 20 21 23 24 25 28 29 30 32 33
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (24/03/2020 at 08:57:47)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 24/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Covid19 : trúng loto 59** 43* thưởng 15000 xu.
  @kieudiem : trúng loto 93* 59** 95* thưởng 12000 xu.
  @Skyworth : trúng loto 59** 95* thưởng 15000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 95* 59** thưởng 9000 xu.
  @cuunon : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 59** 95* thưởng 9000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* 20* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* 37* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 77* 43* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 98* 63* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 98* 74* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 48* 95* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 21* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 77* 22* 20* thưởng 27000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @chuoi : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 88* thưởng 15000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 59** thưởng 30000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @yeusohoc : trúng loto 21* 12* thưởng 24000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 95* 59** thưởng 36000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 37* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 20* 31* thưởng 30000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 37* 74* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 74* thưởng 18000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 37* thưởng 18000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 98* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 43* thưởng 21000 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 -
  NetCaFe22*42*68**96*00*10* 74*43*
  toilatoi7x............42*89*51* 77*17*63*74*
  chosau18h............29* 71*74**12* 21**00*63*74*
  TTPL7986............79**68**06*19* 91* 95*52*37*
  Cucvang............10*31**96*13**11*98*
  Phamhuong6868........................31**35* 37*53* 35*23* 04*20* 31*
  tinhtuoisang........................42*51* 98**95*63*37* 74*
  yeusohoc....................................12*60*63*21* 12*
  xosoxmien....................................96*19* 91*96**63*
  hoisohoc....................................86*52*63*95* 59**
  baoanhthu....................................15*91*38* 04*37*
  shopeone................................................60*17*77* 22* 20*
  cutibatlo................................................24*63* 04*37*
  baycaobayxa................................................04* 34*51*42*
  nonanoni................................................22**52*43*
  hoahuong................................................17*14*20*
  khongsothua................................................95*17* 51*05*
  chuoi................................................08*07*20*
  lienquan2019................................................24*38*88*
  niemvuisohoc................................................17*04*59**
  mo3cang................................................24*17*05*
  kyniemxua................................................19*54*43*
  bietphailamsaoday............................................................04*88*
  danhnhothoi............................................................96**22*
  danhlolayvo............................................................74*29*
  ViettelDaily............................................................11*21*
  babylove............................................................96**63*
  muahe2019............................................................74*37*
  chidanh1con............................................................38*22*
  thuyanh29............................................................54*05*
  HUYEN6879............................................................38*21*
  thienduong01............................................................14*42*
  Quantubaothu77............................................................01* 10*95*
  Covid19........................................................................59** 43*
  kieudiem........................................................................93* 59** 95*
  Skyworth........................................................................59** 95*
  hyvongwin........................................................................77*
  TuansonA80........................................................................48*
  locroitrungdau........................................................................31*
  danvietanhhung........................................................................74*
  Cauamhanoi........................................................................95* 59**
  cuunon........................................................................88*
  giacatgia........................................................................05*
  HaiNam92........................................................................63*
  Uyennhi2019........................................................................59** 95*
  tuandjgj........................................................................42* 20*
  HoangMinhTu........................................................................48*
  giangmobile........................................................................77*
  quocanhht........................................................................21*
  binbinhn........................................................................63*
  anquanhnam........................................................................77*
  minhlonghn........................................................................99* 37*
  vinamilk........................................................................77* 43*
  buihung88........................................................................16*
  vietkieudanhlo........................................................................98* 63*
  Hoalanrung........................................................................98* 74*
  dieuanh96........................................................................37*
  quangninh279........................................................................48*
  chot10trung1........................................................................74*
  Galaxy........................................................................37*
  lode2019........................................................................48* 95*
  mytamido........................................................................37*
  tengteng........................................................................20*
  langthangtimso........................................................................99*
  vaobothoi........................................................................74*
  CatLinhHD........................................................................77* 22*
  soiroichot........................................................................95*
  hatay88........................................................................43*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Annhien : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @hoanghonxanh : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 8 số có 78 thưởng 12500 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @hung83 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 16 số có 78 thưởng 6250 xu.
  @lode2019 : Chốt 13 số có 78 thưởng 7692 xu.
  @numoneyee : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 6 số có 78 thưởng 16666 xu.
  @TTPL7986 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 12 số có 78 thưởng 8333 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 78 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 13 số có 78 thưởng 15384 xu.


  NICK- 23/03 - - 24/03 -
  happyday79 34 33 83 32 31 86 23 16 87 15 14 8874 75 76 78 81 83 84 85 87 89 94 96 98
  Annhien.................23 32 28 82 37 73 87 78 33 88 38 83 48 84 89 98 34 43 39 93
  bietphailamsaoday.................74 76 78 79 80 83 85 87 88 89 92 97 98
  soiroichot.................71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  kocannoinhieu.................46 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 91 92
  kyniemxua.................77 78 79 80 85 88 94 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
  mo3cang.................19 22 23 24 27 28 29 72 73 74 77 78 79 82 83 84 87 88 92 93
  TLong888.................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 41
  DamVinhHung.................40 41 42 43 44 47 01 03 04 07 09 17 19 25 78 96
  hoanghonxanh.................78 79 82 84 85 87 88 91 93 94 96 97 06 11 12 14 15 19 21 24
  tuankhang1980.................13 14 15 16 17 18 19 24 28 34 68 74 78 84 88 90 91 92 93 94
  thuyanh29.................78 80 83 85 86 87 88 92
  cutibatlo.................47 52 54 55 58 63 64 65 67 68 72 73 74 77 78 82 83 85 87 92
  hung83.................08 12 14 15 17 19 21 23 24 26 28 71 73 76 78 79 80 82 85 87
  hyvongwin.................10 12 15 16 20 21 22 23 69 70 74 75 76 77 78 79 85 86 87 92
  lienquan2019.................40 62 66 68 69 75 78 80 84 86 87 89 93 95 96 98
  lode2019.................77 78 79 80 82 85 87 89 92 94 97 98 99
  numoneyee.................70 78 80 81 82 87 89 90 91 96 98 99
  tinhtuoisang.................63 64 68 71 72 73 78 80 81 82 86 87 88 91 95 04 05 08 13 14
  toilatoi7x.................78 79 85 89 94 98
  TTPL7986.................49 61 62 63 64 65 67 69 70 71 72 73 74 76 78 00 01 03 05 07
  vaobothoi.................76 78 81 82 85 87 89 90 91 94 96 98
  vhg123.................50 51 60 68 71 75 76 77 78 80 81 82 84 87 88 89 94 96 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 25/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Annhien : trúng loto 00* 37* 73** thưởng 12000 xu.
  @thaialice : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @Chunglonl : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 37* 73** thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 88* 33* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84** 48* thưởng 9000 xu.
  @zozozo : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 82** thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 21* 84** thưởng 9000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 57* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 55* 45* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 17* 37* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 84** 48* thưởng 9000 xu.
  @alololo : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @haigiang96969 : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tengteng : trúng loto 68** 55* 00* thưởng 24000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 84** 64* thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 68** thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 73** thưởng 12000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 33* 88* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 88* 33* thưởng 12000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 84** 48* thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 73** 37* thưởng 27000 xu.
  @babylove : trúng loto 45* 64* thưởng 18000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @baycaobayxa : trúng loto 48* 84** thưởng 36000 xu.
  @shopeone : trúng loto 19* thưởng 20000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 43* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 17* thưởng 18000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 48* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chosau18h : trúng loto 45* thưởng 21000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 64* thưởng 35000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 45* thưởng 24000 xu.


  NICK- 18/03 - - 19/03 - - 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 -
  NetCaFe22*42*68**96*00*10* 74*43*45*
  chosau18h............29* 71*74**12* 21**00*63*74*45*
  Cucvang............10*31**96*13**11*98*64*
  Phamhuong6868........................31**35* 37*53* 35*23* 04*20* 31*17*
  tinhtuoisang........................42*51* 98**95*63*37* 74*48*
  baycaobayxa................................................04* 34*51*42*48* 84**
  shopeone................................................60*17*77* 22* 20*19*
  nonanoni................................................22**52*43*96*
  kyniemxua................................................19*54*43*43*
  bietphailamsaoday............................................................04*88*21*
  danhnhothoi............................................................96**22*00*
  danhlolayvo............................................................74*29*73** 37*
  babylove............................................................96**63*45* 64*
  muahe2019............................................................74*37*21*
  HUYEN6879............................................................38*21*45*
  thienduong01............................................................14*42*17*
  thuyanh29............................................................54*05*17*
  tengteng........................................................................20*68** 55* 00*
  langthangtimso........................................................................99*84** 64*
  hyvongwin........................................................................77*68**
  locroitrungdau........................................................................31*73**
  danvietanhhung........................................................................74*21*
  Uyennhi2019........................................................................59** 95*21*
  giangmobile........................................................................77*45*
  Cauamhanoi........................................................................95* 59**48*
  vietkieudanhlo........................................................................98* 63*88*
  quocanhht........................................................................21*17*
  binbinhn........................................................................63*33* 88*
  vinamilk........................................................................77* 43*19*
  quangninh279........................................................................48*48*
  chot10trung1........................................................................74*43*
  mytamido........................................................................37*88* 33*
  soiroichot........................................................................95*84** 48*
  hatay88........................................................................43*17*
  Annhien....................................................................................00* 37* 73**
  thaialice....................................................................................00*
  Chunglonl....................................................................................88*
  DonaldTrump45....................................................................................57*
  visaolaithe....................................................................................45*
  vhg123....................................................................................11*
  motobike....................................................................................00*
  kemngot....................................................................................88* 33*
  bachthu3nhay....................................................................................37* 73**
  minhdiep....................................................................................64*
  TranDung64....................................................................................55*
  haiyen1295....................................................................................17*
  giahuy912....................................................................................00*
  happyday....................................................................................88* 33*
  chutheanh....................................................................................11*
  loveyouloveyou....................................................................................45*
  sohochaylam....................................................................................17*
  songque38....................................................................................96*
  emtapdanhlo....................................................................................55*
  Ronaldo7....................................................................................84** 48*
  zozozo....................................................................................21*
  vuanh886....................................................................................43*
  TLong888....................................................................................82**
  anhQuanday....................................................................................21* 84**
  minhquang2016....................................................................................00*
  ptsmr....................................................................................57*
  timlo2nhay....................................................................................00*
  ditimbachthu....................................................................................33*
  XS360....................................................................................45*
  thichchotso....................................................................................55* 45*
  TrangTP....................................................................................68**
  saptrungtoroi....................................................................................17* 37*
  chutichhoidong....................................................................................84** 48*
  alololo....................................................................................64*
  haigiang96969....................................................................................45*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @alololo : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @Phamhuong6868 : Chốt 9 số có 96 thưởng 11111 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 96 thưởng 7692 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @MRNam86 : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @vanlatoi : Chốt 17 số có 96 thưởng 5882 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Richard888 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @AnBao : Chốt 8 số có 96 thưởng 12500 xu.
  @chosau18h : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @TrangTP : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @cutibatlo : Chốt 12 số có 96 thưởng 16666 xu.
  @lode2019 : Chốt 17 số có 96 thưởng 11764 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 -
  cutibatlo47 52 54 55 58 63 64 65 67 68 72 73 74 77 78 82 83 85 87 9282 84 85 86 87 88 91 92 93 95 96 97
  lode201977 78 79 80 82 85 87 89 92 94 97 98 9934 36 60 62 63 64 66 70 72 73 74 76 90 92 93 94 96
  alololo.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 10 11 12 13 14 15 16 17
  baoanhthu.................77 78 80 82 83 85 86 87 90 92 95 96 00 01 03 04 05 08 09 10
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  Phamhuong6868.................41 46 64 69 96 91 26 62 44
  Ronaldo7.................82 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97
  adayroihihi.................26 27 28 62 65 66 69 72 75 78 82 84 85 87 92 93 95 96
  buihung88.................30 32 33 34 35 36 37 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 94 96 97
  danvietanhhung.................79 82 83 84 86 88 89 91 93 94 96 97 98 99 00 03 04 06 08 09
  girlcity.................87 89 90 92 93 94 95 96 97 99
  MRNam86.................22 23 27 28 59 63 65 69 72 73 82 83 85 90 91 92 94 95 96
  mytamido.................69 70 71 72 74 77 78 79 80 81 83 87 89 90 92 95 96 97 98 99
  quangninh279.................88 90 92 94 96 97 99 01 03 05 06 08 09 10 14 15 18 24 26 29
  vanlatoi.................80 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  yeusohoc.................85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 02 03 05 06 09
  Richard888.................00 01 05 10 14 19 41 46 49 50 55 56 58 64 65 69 85 91 94 96
  NetCaFe.................05 50 51 15 53 35 95 59 96 69 79 97 99 44 04 40 06 60 08 80
  tengteng.................26 28 29 62 64 65 67 68 69 73 74 76 82 83 86 92 94 96
  AnBao.................92 93 94 95 96 97 98 99
  chosau18h.................75 76 77 81 82 84 85 86 91 92 94 95 96 00 01 02 04 05 06 11
  danhlolayvo.................76 78 79 83 85 87 88 91 94 96 97 99 01 03 05 06 08 14 15 17
  lodelk.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 11 67 76 68 86 69 96
  mrpts.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Npt.................90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  saptrungtoroi.................50 51 53 55 57 60 62 64 66 69 71 73 75 78 79 82 87 91 93 96
  TranDung64.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  TrangTP.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ViettelDaily.................12 13 14 66 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 96
  vuanh886.................88 89 92 93 96 97 98 99 02 08 20 23 24 25 26 29 32 33 34 35
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 26/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : trúng loto 10* 35* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 95*** thưởng 15000 xu.
  @bacang : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 48* 82* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @vanlatoi : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 34* 38** thưởng 9000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @Caonhatyb96 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 58* thưởng 6000 xu.
  @kemngot : trúng loto 95*** 76* thưởng 24000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 38** 55* thưởng 18000 xu.
  @motobike : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95*** 54* thưởng 24000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 64* 04* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38** thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @TrangTP : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danvietanhhung : trúng loto 10* 34* thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 06** thưởng 30000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 06** thưởng 30000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 95*** 36* thưởng 36000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 9000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 36* thưởng 9000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 38** thưởng 18000 xu.
  @tengteng : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 36* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 38** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 54* thưởng 21000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 95*** thưởng 63000 xu.


  NICK- 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 -
  Phamhuong686831**35* 37*53* 35*23* 04*20* 31*17*54*
  tinhtuoisang42*51* 98**95*63*37* 74*48*95***
  kyniemxua........................19*54*43*43*38**
  bietphailamsaoday....................................04*88*21*36*
  muahe2019....................................74*37*21*48*
  thuyanh29....................................54*05*17*35*
  thienduong01....................................14*42*17*34*
  danvietanhhung................................................74*21*10* 34*
  giangmobile................................................77*45*06**
  Cauamhanoi................................................95* 59**48*06**
  locroitrungdau................................................31*73**54*
  vietkieudanhlo................................................98* 63*88*64*
  quocanhht................................................21*17*95*** 36*
  binbinhn................................................63*33* 88*64*
  vinamilk................................................77* 43*19*36*
  quangninh279................................................48*48*38**
  tengteng................................................20*68** 55* 00*54*
  DonaldTrump45............................................................57*58*
  kemngot............................................................88* 33*95*** 76*
  visaolaithe............................................................45*38** 55*
  motobike............................................................00*04*
  haiyen1295............................................................17*12*
  happyday............................................................88* 33*36*
  TranDung64............................................................55*35*
  emtapdanhlo............................................................55*95*** 54*
  giahuy912............................................................00*64* 04*
  zozozo............................................................21*38**
  sohochaylam............................................................17*34*
  ptsmr............................................................57*76*
  anhQuanday............................................................21* 84**12*
  thichchotso............................................................55* 45*04*
  TrangTP............................................................68**54*
  chutichhoidong............................................................84** 48*35*
  ditimbachthu............................................................33*12*
  anhnumberone........................................................................10* 35*
  toilatoi7x........................................................................34*
  adayroihihi........................................................................06**
  yeusohoc........................................................................95***
  bacang........................................................................36*
  tuankhang1980........................................................................48*
  xosoxmien........................................................................38**
  DamVinhHung........................................................................64*
  HaiNam92........................................................................82*
  vungtroisohoc........................................................................38**
  baoanhthu........................................................................48* 82*
  lodelk........................................................................12*
  MRNam86........................................................................34*
  hung83........................................................................82*
  tuandjgj........................................................................36*
  mrpts........................................................................76*
  quochuy92........................................................................54*
  danv411........................................................................10*
  thuhuyengirl........................................................................36*
  Thuminh........................................................................10*
  vanlatoi........................................................................80*
  dieuanh96........................................................................34* 38**
  Galaxy........................................................................36*
  girlcity........................................................................12*
  ductrinh........................................................................54*
  HON_CUA_DA........................................................................10*
  Xiaomiredminote4........................................................................72*
  HoaMauDon........................................................................13*
  Caonhatyb96........................................................................54*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @cuunon : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 18 số có 35 thưởng 5555 xu.
  @hoisohoc : Chốt 6 số có 35 thưởng 16666 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 13 số có 35 thưởng 7692 xu.
  @songque38 : Chốt 16 số có 35 thưởng 6250 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 35 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @mytamido : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 35 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 35 thưởng 15000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 -
  cutibatlo47 52 54 55 58 63 64 65 67 68 72 73 74 77 78 82 83 85 87 9282 84 85 86 87 88 91 92 93 95 96 9731 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53
  quangninh279.................88 90 92 94 96 97 99 01 03 05 06 08 09 10 14 15 18 24 26 2913 15 16 17 18 19 30 31 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46
  Ronaldo7.................82 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 9755 54 59 53 52 51 90 50 38 37 36 91 35 34 33 92 32 31 30 29
  mytamido.................69 70 71 72 74 77 78 79 80 81 83 87 89 90 92 95 96 97 98 9962 59 58 86 56 54 53 90 49 45 38 36 92 35 31 30 94 29 26 18
  ViettelDaily.................12 13 14 66 72 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 9611 12 13 14 15 17 18 19 30 31 32 33 35 36 37 38 39 50 51 53
  cuunon..................................69 82 65 64 63 83 62 60 56 53 87 50 46 42 88 38 37 36 35 90
  CatLinhHD..................................71 70 67 63 81 61 57 54 84 53 49 48 45 89 44 43 39 90 36 35
  thuyanh29..................................32 35 37 71 73 75 77 78 80 82 84 86 87 91 93 95 96 99
  hoisohoc..................................24 26 27 31 33 35
  giahuy912..................................35 37 38 39 42 44 46 47 48 49 53 58 60 62 64 73 74 79 80 82
  SaoMai789..................................03 12 13 21 23 30 31 32 33 35 37 39 43 49 53 58 63 67 85 93
  hatay88..................................79 49 47 45 85 44 42 40 35 92 29 27 26 94 24 22
  Galaxy..................................03 08 25 30 34 35 39 43 48 52 53 57 58 75 80 84 85 89 98 93
  loveyouloveyou..................................95 96 97 98 99 10 11 13 14 15 16 17 19 31 32 33 34 35 37 38
  nonanoni..................................12 15 16 17 19 21 24 25 26 30 33 34 35
  songque38..................................35 36 37 38 39 40 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57
  zozozo..................................05 07 09 30 32 33 35 37 39 40 42 43 75 77 79 80 82 83 85 87
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 27/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 82* 28* thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 67* 76* thưởng 10000 xu.
  @Chunglonl : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 38** thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 93* 94* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 79** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 44* 09* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 62* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 48* 84* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 38** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @nguyenphuong1992 : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @phantronglol7979 : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 93* 94* thưởng 20000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 44* 38** thưởng 30000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 82* 55* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @hung83 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 44* 99* thưởng 12000 xu.
  @danv411 : trúng loto 78* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @Caonhatyb96 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 28* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 38** thưởng 30000 xu.
  @happyday : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @quocanhht : trúng loto 48* 84* thưởng 24000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 48* thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 99* 44* thưởng 24000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 38** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 32* thưởng 24000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 55* thưởng 24000 xu.


  NICK- 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 -
  Phamhuong686831**35* 37*53* 35*23* 04*20* 31*17*54*32*
  tinhtuoisang42*51* 98**95*63*37* 74*48*95***55*
  bietphailamsaoday....................................04*88*21*36*38**
  quocanhht................................................21*17*95*** 36*48* 84*
  Cauamhanoi................................................95* 59**48*06**48*
  locroitrungdau................................................31*73**54*99* 44*
  vietkieudanhlo................................................98* 63*88*64*44*
  DonaldTrump45............................................................57*58*28*
  motobike............................................................00*04*71*
  emtapdanhlo............................................................55*95*** 54*38**
  happyday............................................................88* 33*36*62*
  ptsmr............................................................57*76*44*
  ductrinh........................................................................54*93* 94*
  HON_CUA_DA........................................................................10*44* 38**
  DamVinhHung........................................................................64*82* 55*
  xosoxmien........................................................................38**67*
  anhnumberone........................................................................10* 35*04*
  lodelk........................................................................12*11*
  hung83........................................................................82*71*
  tuandjgj........................................................................36*82*
  quochuy92........................................................................54*44* 99*
  danv411........................................................................10*78*
  Thuminh........................................................................10*94*
  HoaMauDon........................................................................13*44*
  Caonhatyb96........................................................................54*62*
  Npt....................................................................................82* 28*
  Cucvang....................................................................................67* 76*
  Chunglonl....................................................................................71*
  danhnhothoi....................................................................................38**
  hyvongwin....................................................................................11*
  NetCaFe....................................................................................44*
  nonanoni....................................................................................38**
  TTPL7986....................................................................................04*
  hoanghonxanh....................................................................................84*
  cutibatlo....................................................................................79**
  vhg123....................................................................................93* 94*
  babylove....................................................................................48*
  HoangMinhTu....................................................................................79**
  minhdiep....................................................................................67*
  hoisohoc....................................................................................67* 76*
  hoahuong....................................................................................54*
  ViettelDaily....................................................................................82*
  giaosuxoay....................................................................................04*
  anquanhnam....................................................................................55*
  HoaHeoTan_87....................................................................................44* 09*
  bababyby....................................................................................84*
  Hoalanrung....................................................................................99*
  Ronaldo7....................................................................................09*
  vuanh886....................................................................................76* 67*
  Covid19....................................................................................82*
  mo3cang....................................................................................71*
  loveyouloveyou....................................................................................71*
  chuoi....................................................................................94*
  Annhien....................................................................................94*
  buihung88....................................................................................11*
  minhlonghn....................................................................................71*
  langthangtimso....................................................................................82*
  soiroichot....................................................................................99*
  Xyz18....................................................................................70*
  HUYEN6879....................................................................................55*
  lode2019....................................................................................11*
  Quantubaothu77....................................................................................62*
  xauzai88....................................................................................79**
  saptrungtoroi....................................................................................48* 84*
  hatay88....................................................................................38**
  alololo....................................................................................55*
  nguyenphuong1992....................................................................................94*
  phantronglol7979....................................................................................79**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 16 số có 55 thưởng 6250 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @vanlatoi : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @HoangCatalan : Chốt 4 số có 55 thưởng 25000 xu.
  @HoangToan : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 8 số có 55 thưởng 12500 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @kemngot : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 16 số có 55 thưởng 6250 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 17 số có 55 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @nonanoni : Chốt 15 số có 55 thưởng 13333 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 55 thưởng 15000 xu.


  NICK- 25/03 - - 26/03 - - 27/03 -
  Ronaldo782 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 96 9755 54 59 53 52 51 90 50 38 37 36 91 35 34 33 92 32 31 30 2946 49 54 55 56 59 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  nonanoni.................12 15 16 17 19 21 24 25 26 30 33 34 3546 47 19 49 50 51 15 53 54 55 14 56 58 13 60
  baoanhthu..................................29 30 31 35 36 39 40 41 45 46 49 50 51 55 56 59
  chinh1689482997..................................37 73 34 43 54 74 47 90 10 03 30 24 48 84 46 27 72 77 11 55
  toilatoi7x..................................33 35 36 37 38 51 52 53 55 56 57 58 71 72 73 75 76 77 78 91
  bietphailamsaoday..................................47 50 51 52 53 55 56 59 60 61 62 64 65 68 69 80 82 83 86 87
  hyvongwin..................................49 50 25 52 55 23 57 58 59 19 61 64 66 16 67 68 14 69 73
  luonluontop1..................................51 54 55 57 59 63 64 66 68 69 73 75 77 78 79 81 84 86 87 88
  vanlatoi..................................40 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 56 57 59 60 61 62
  vhg123..................................40 41 44 45 50 55 58 59 64 65 66 67 69 74 82 86 87 92 95 96
  HoangCatalan..................................05 50 00 55
  HoangToan..................................03 30 00 01 07 09 10 90 80 73 55 24 47 74 34 54 46 27 29
  tuandjgj..................................19 20 27 28 29 36 37 38 39 45 46 47 48 50 51 54 55 56 57 60
  babylove..................................52 53 55 56 59 62 65 70
  chidanh1con..................................31 40 43 29 45 46 47 28 48 52 54 27 55 56 25 57 59 63 22 64
  kemngot..................................37 38 43 45 46 48 52 53 54 55 58 61 63 64 68 70 72 73 78 81
  minhdiep..................................55 57 59 61 63 70 72 73 75 77 81 82 90 91 93 95
  ptsmr..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  shopeone..................................27 29 35 36 37 39 40 44 45 46 47 50 54 55 56 57 59
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 28/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chot10trung1 : trúng loto 95* 59** 63* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 59** thưởng 10000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 95* 59** thưởng 9000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 46* 74* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @TuansonA80 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 46* 63* thưởng 6000 xu.
  @bacang : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 91** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 31* 23* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 45* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 15* 14* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 10* 31* thưởng 6000 xu.
  @ChanTong : trúng loto 15* 14* thưởng 6000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 35* 53* thưởng 20000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 59** 95* 46* thưởng 24000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14* 02* thưởng 12000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 06* 02* thưởng 12000 xu.
  @bababyby : trúng loto 46* 63* thưởng 12000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @Quantubaothu77 : trúng loto 28* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 63* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.
  @Chunglonl : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 79** thưởng 18000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 37* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @motobike : trúng loto 63* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 79** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 06* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Phamhuong6868 : trúng loto 74* 23* thưởng 54000 xu.


  NICK- 20/03 - - 21/03 - - 22/03 - - 23/03 - - 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 -
  Phamhuong686831**35* 37*53* 35*23* 04*20* 31*17*54*32*74* 23*
  Cauamhanoi................................................95* 59**48*06**48*06*
  motobike............................................................00*04*71*63*
  happyday............................................................88* 33*36*62*79**
  DamVinhHung........................................................................64*82* 55*79**
  anhnumberone........................................................................10* 35*04*45*
  quochuy92........................................................................54*44* 99*37*
  danv411........................................................................10*78*95*
  ductrinh........................................................................54*93* 94*15*
  HON_CUA_DA........................................................................10*44* 38**15*
  Npt....................................................................................82* 28*35* 53*
  langthangtimso....................................................................................82*59** 95* 46*
  danhnhothoi....................................................................................38**45*
  hyvongwin....................................................................................11*02*
  NetCaFe....................................................................................44*46*
  nonanoni....................................................................................38**02*
  TTPL7986....................................................................................04*37*
  hoisohoc....................................................................................67* 76*15*
  ViettelDaily....................................................................................82*31*
  Cucvang....................................................................................67* 76*14* 02*
  anquanhnam....................................................................................55*45*
  HoaHeoTan_87....................................................................................44* 09*10*
  vuanh886....................................................................................76* 67*06* 02*
  bababyby....................................................................................84*46* 63*
  Hoalanrung....................................................................................99*10*
  Xyz18....................................................................................70*02*
  HUYEN6879....................................................................................55*15*
  minhlonghn....................................................................................71*74*
  Quantubaothu77....................................................................................62*28*
  saptrungtoroi....................................................................................48* 84*63*
  hatay88....................................................................................38**10*
  Chunglonl....................................................................................71*63*
  chot10trung1................................................................................................95* 59** 63*
  haiyen1295................................................................................................74*
  adayroihihi................................................................................................15*
  visaolaithe................................................................................................59**
  danhlolayvo................................................................................................95* 59**
  binbinhn................................................................................................46* 74*
  HaiNam92................................................................................................06*
  vungtroisohoc................................................................................................45*
  TuansonA80................................................................................................28*
  quangninh279................................................................................................46* 63*
  bacang................................................................................................91**
  baycaobayxa................................................................................................91**
  tuankhang1980................................................................................................37*
  chutheanh................................................................................................31* 23*
  giahuy912................................................................................................02*
  bachthu3nhay................................................................................................15*
  vinamilk................................................................................................63*
  girlcity................................................................................................15*
  songque38................................................................................................15*
  chutichhoidong................................................................................................02*
  ditimbachthu................................................................................................46*
  kyniemxua................................................................................................45*
  minhquang2016................................................................................................95*
  chidanh1con................................................................................................37*
  luonluontop1................................................................................................06*
  vaobothoi................................................................................................45*
  kiep_lo_de................................................................................................15* 14*
  hoangminh2410................................................................................................31*
  Axz23................................................................................................10* 31*
  ChanTong................................................................................................15* 14*
  HoangCatalan................................................................................................02*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @danhlolayvo : Chốt 12 số có 59 thưởng 8333 xu.
  @hoisohoc : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @vaobothoi : Chốt 9 số có 59 thưởng 11111 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @DamVinhHung : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @ChanTong : Chốt 18 số có 59 thưởng 5555 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 15 số có 59 thưởng 6666 xu.
  @motobike : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @niemvuisohoc : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.
  @XS360 : Chốt 19 số có 59 thưởng 5263 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 59 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.
  @HoangCatalan : Chốt 2 số có 59 thưởng 100000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.


  NICK- 27/03 - - 28/03 -
  hyvongwin49 50 25 52 55 23 57 58 59 19 61 64 66 16 67 68 14 69 7329 45 49 28 50 27 55 26 59 60 25 65 24 69 23 70 71 22 72 21
  HoangCatalan05 50 00 5595 59
  chidanh1con31 40 43 29 45 46 47 28 48 52 54 27 55 56 25 57 59 63 22 6414 16 17 18 19 22 23 25 54 55 59 61 62 63 64 68 69 90 91 95
  lode2019.................34 36 39 40 43 46 48 49 52 56 57 59 61 66 68
  thuyanh29.................57 58 59 60 61 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
  ViettelDaily.................49 50 51 53 55 56 58 59 60 62 64 65 67 68 69
  danhlolayvo.................53 55 58 59 60 61 62 64 65 68 70 71
  hoisohoc.................64 65 62 59 66 57 67 56 55 69 54 72 52 49 74 47 75 46 45 76
  vaobothoi.................51 52 54 55 59 60 61 63 64
  NetCaFe.................04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 54 59 63 68 72 77 81 86 90 95
  DamVinhHung.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 62 64 65 67 68
  lodelk.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95 00
  ChanTong.................00 05 50 24 42 53 37 73 71 17 95 59 62 61 99 77 63 18
  giaosuxoay.................52 34 54 30 55 59 29 63 27 64 25 65 22 67 70 19 72 13 73 12
  Hoalanrung.................53 57 59 60 64 67 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80 84 87 89 91
  bacang.................05 50 15 51 25 52 53 35 54 45 55 00 56 65 57 75 58 85 59 95
  bababyby.................41 47 40 48 38 50 52 35 53 31 56 25 57 59 20 61 17 65 16 68
  ditimbachthu.................45 48 49 52 53 54 55 58 59 62 63 64 65 68 69
  motobike.................30 52 29 53 54 28 55 27 56 26 57 58 25 59 24 60 23 61 64
  niemvuisohoc.................44 45 41 46 39 48 38 49 50 37 54 36 55 35 56 58 34 59 32 64
  sohochaylam.................23 26 27 29 32 33 36 37 39 42 43 46 47 49 52 53 56 57 59
  thienduong01.................40 55 39 58 59 38 61 37 64 31 68 69 29 71 28 73 22 77 78 21
  XS360.................38 58 37 59 36 61 62 35 63 30 64 28 65 66 27 67 26 68 25
  Xyz18.................01 10 29 92 47 74 04 40 09 90 45 54 59 95 02 20 07 70 25 52
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 29/03/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : trúng loto 24* 42* 11* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 42* 24* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 02* 83* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* 88** thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63* 92* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 24* 42* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 52* 42* thưởng 6000 xu.
  @cuunon : trúng loto 79* 97** thưởng 9000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 66** thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @antamwin : trúng loto 51** thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 83* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 92* 37* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 79* 63* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 52* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* 24* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 66** thưởng 6000 xu.
  @nguyenphuong1992 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @PHUHOANG1980s : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Quyettien2008 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 37* 24* 42* thưởng 18000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 88** 92* thưởng 30000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 63* 97** thưởng 18000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 14* 63* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 79* 97** thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 88** thưởng 12000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 56* thưởng 10000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 66** thưởng 20000 xu.
  @ChanTong : trúng loto 51** thưởng 20000 xu.
  @HoangCatalan : trúng loto 51** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HUYEN6879 : trúng loto 88** 09* thưởng 45000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 37* 37* thưởng 18000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 97** thưởng 18000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 63* thưởng 9000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14* 66** thưởng 27000 xu.
  @bababyby : trúng loto 79* thưởng 15000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 88** 24* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DamVinhHung : trúng loto 80* thưởng 12000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 37* 02* thưởng 24000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 89* thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng loto 66** thưởng 40000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 89* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @motobike : trúng loto 92* 51** thưởng 45000 xu.
  @happyday : trúng loto 51** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Cauamhanoi : trúng loto 24* 42* thưởng 36000 xu.


  NICK- 24/03 - - 25/03 - - 26/03 - - 27/03 - - 28/03 - - 29/03 -
  Cauamhanoi95* 59**48*06**48*06*24* 42*
  motobike............00*04*71*63*92* 51**
  happyday............88* 33*36*62*79**51**
  DamVinhHung........................64*82* 55*79**80*
  quochuy92........................54*44* 99*37*37* 02*
  ductrinh........................54*93* 94*15*89*
  danv411........................10*78*95*66**
  HON_CUA_DA........................10*44* 38**15*89*
  HUYEN6879....................................55*15*88** 09*
  nonanoni....................................38**02*37* 37*
  TTPL7986....................................04*37*97**
  hyvongwin....................................11*02*63*
  hoisohoc....................................67* 76*15*83*
  ViettelDaily....................................82*31*63*
  Cucvang....................................67* 76*14* 02*14* 66**
  bababyby....................................84*46* 63*79*
  langthangtimso....................................82*59** 95* 46*52*
  Hoalanrung....................................99*10*89*
  saptrungtoroi....................................48* 84*63*88** 24*
  visaolaithe................................................59**37* 24* 42*
  vaobothoi................................................45*88** 92*
  danhlolayvo................................................95* 59**88**
  adayroihihi................................................15*02*
  baycaobayxa................................................91**95*
  giahuy912................................................02*95*
  binbinhn................................................46* 74*42*
  chot10trung1................................................95* 59** 63*63* 97**
  bachthu3nhay................................................15*02*
  tuankhang1980................................................37*09*
  vinamilk................................................63*37*
  ditimbachthu................................................46*14* 63*
  chutichhoidong................................................02*14*
  girlcity................................................15*79* 97**
  kyniemxua................................................45*88**
  kiep_lo_de................................................15* 14*92*
  hoangminh2410................................................31*56*
  Axz23................................................10* 31*66**
  ChanTong................................................15* 14*51**
  HoangCatalan................................................02*51**
  lode2019............................................................24* 42* 11*
  AnBao............................................................42* 24*
  alololo............................................................02* 83*
  xosoxmien............................................................37*
  DonaldTrump45............................................................79*
  quocanhht............................................................63*
  giangmobile............................................................51**
  toilatoi7x............................................................63*
  kemngot............................................................83* 88**
  hung83............................................................79*
  baoanhthu............................................................63* 92*
  tengteng............................................................24* 42*
  vhg123............................................................92*
  minhdiep............................................................89*
  shopeone............................................................88**
  TranDung64............................................................24* 42*
  muahe2019............................................................14*
  chuoi............................................................89*
  tuandjgj............................................................52* 42*
  cuunon............................................................79* 97**
  MRNam86............................................................88**
  thuyanh29............................................................37*
  dongkhanh1994............................................................66**
  giaosuxoay............................................................14*
  antamwin............................................................51**
  khongsothua............................................................83*
  ptsmr............................................................83*
  thichchotso............................................................09*
  Covid19............................................................92* 37*
  niemvuisohoc............................................................79*
  XS360............................................................79* 63*
  anhQuanday............................................................47*
  thienduong01............................................................11*
  TLong888............................................................56*
  soiroichot............................................................92*
  mytamido............................................................52*
  timlo2nhay............................................................52*
  numoneyee............................................................42* 24*
  HoaMauDon............................................................66**
  nguyenphuong1992............................................................95*
  HoangToan............................................................63*
  PHUHOANG1980s............................................................11*
  Quyettien2008............................................................37*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chosau18h : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 7 số có 14 thưởng 14285 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 7 số có 14 thưởng 14285 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 14 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 8 số có 14 thưởng 12500 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 8 số có 14 thưởng 25000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 14 thưởng 10526 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 14 thưởng 10000 xu.


  NICK- 28/03 - - 29/03 -
  lode201934 36 39 40 43 46 48 49 52 56 57 59 61 66 6815 16 17 18 14 19 20 22
  Thuminh05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95 0001 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  bababyby41 47 40 48 38 50 52 35 53 31 56 25 57 59 20 61 17 65 16 6818 14 19 22 23 24 28 13 32 33 34 38 40 12 41 42 43 44 45 11
  chosau18h.................75 76 77 78 79 82 83 84 88 92 93 94 98 02 03 04 08 12 13 14
  vhg123.................01 03 08 11 12 14 15 25 26 30 31 33 35 38 39 42 43 45 49 51
  anhnumberone.................12 13 14 16 17 18 20 22 23 24 26 27 28 40 42 43 44 46 47 48
  chot10trung1.................08 09 12 14 16 22 24
  giacatgia.................83 84 87 88 89 10 11 14 15 16 18 20 23 24 25 27 29 32 33 34
  giangmobile.................13 14 05 19 20 23 29 30 04 31 32 37 38 39 03 40 41 46 47 48
  khongsothua.................90 91 92 96 97 98 00 01 05 06 08 10 11 14 15 18 20 21 23 24
  mo3cang.................61 62 14 63 64 65 66
  numoneyee.................33 15 34 35 38 41 42 14 43 44 47 49 50 12 51 52 53 56 58 07
  Uyennhi2019.................14 15 16 17 18 19 21 23
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (30/03/2020 at 15:32:20)

Chia sẻ trang web này