PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @langthangtimso : trúng loto 54* 68* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 54* 64* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 37* 84* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* 16* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 52* 55* thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 36** thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 96** thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 86* 96** thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63** 36** thưởng 12000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @Champions : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86* 68* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 68* 86* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @AnBao : trúng loto 64* 37* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 54* 16* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 96** 84* thưởng 9000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 63** 36** thưởng 12000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 36** thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @Hoaphongan : trúng loto 11** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @NetCaFe : trúng loto 68* 86* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 63** 97* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11** thưởng 12000 xu.
  @motobike : trúng loto 63** 36** thưởng 24000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 11** thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bacang : trúng loto 16* 33* thưởng 18000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 11** thưởng 18000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/02 - - 10/02 - - 11/02 -
  bacang92*76*16* 33*
  TranDung6461*21*33*
  chuoi23*01*05**
  HoaHeoTan_8768*01*11**
  ptsmr94*41*54*
  NetCaFe............19*68* 86*
  loveyouloveyou............59*33*
  mo3cang............69*52*
  chidanh1con............77* 83*16*
  locroitrungdau............76*63** 97*
  numoneyee............25*33*
  chutheanh............77*11**
  motobike............77* 19*63** 36**
  vungtroisohoc............99*64*
  vinamilk............84**64*
  haiyen1295............21*33*
  CatLinhHD............97*37*
  tinhtuoisang............41*11**
  lode2019............45*37*
  alololo............99*52*
  kocannoinhieu............98*84*
  langthangtimso........................54* 68*
  Uyennhi2019........................54* 64*
  saptrungtoroi........................37* 84*
  yeusohoc........................84* 16*
  ductrinh........................33*
  Thuminh........................68* 86*
  binbinhn........................64*
  kyniemxua........................52* 55*
  giaosuxoay........................36**
  Ronaldo7........................36**
  girlcity........................68* 86*
  Xyz18........................96**
  mrpts........................33*
  lodelk........................33*
  khongsothua........................86* 96**
  Cauamhanoi........................33*
  giangmobile........................64*
  baoanhthu........................63** 36**
  HoangToan........................97*
  bietphailamsaoday........................52*
  zozozo........................96**
  Champions........................33*
  Hoalanrung........................52*
  chot10trung1........................84*
  tuankhang1980........................86* 68*
  hatay88........................86*
  muahe2019........................68*
  adayroihihi........................68* 86*
  antamwin........................68*
  luonluontop1........................64*
  AnBao........................64* 37*
  ViettelDaily........................54* 16*
  danhnhothoi........................68*
  timlo2nhay........................96** 84*
  emtapdanhlo........................63** 36**
  visaolaithe........................64*
  quochuy92........................36**
  chinh1689482997........................16*
  Hoaphongan........................11**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.


  NICK- 11/02 -
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  ductrinh06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  HoaHeoTan_8706 08 16 18 26 28 36 38 46 48 56 58 66 68 76 78 86 88 96 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 49** thưởng 20000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 47** 80* thưởng 15000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 68* 96* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 38* 29* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 48* 97** thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 64** 96* thưởng 9000 xu.
  @babylove : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* 19* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.
  @hungzit76 : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 97** thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 29* 64** thưởng 30000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 97** 68* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 47** thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 68* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 48* 61* thưởng 12000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 43* 65* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 61* 59* thưởng 18000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 55* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 59* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 19* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 96* thưởng 12000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 65* thưởng 12000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 22* thưởng 20000 xu.


  NICK- 09/02 - - 10/02 - - 11/02 - - 12/02 -
  TranDung6461*21*33*96*
  HoaHeoTan_8768*01*11**65*
  ptsmr94*41*54*22*
  locroitrungdau............76*63** 97*38*
  chutheanh............77*11**43* 65*
  vinamilk............84**64*61* 59*
  haiyen1295............21*33*55*
  CatLinhHD............97*37*59*
  lode2019............45*37*19*
  timlo2nhay........................96** 84*29* 64**
  Thuminh........................68* 86*97** 68*
  binbinhn........................64*44*
  Uyennhi2019........................54* 64*68*
  kyniemxua........................52* 55*47**
  Ronaldo7........................36**43*
  girlcity........................68* 86*54*
  Cauamhanoi........................33*96*
  baoanhthu........................63** 36**68*
  tuankhang1980........................86* 68*55*
  muahe2019........................68*44*
  luonluontop1........................64*61*
  quochuy92........................36**48* 61*
  chinh1689482997........................16*81*
  xauzai88....................................49**
  vietkieudanhlo....................................47** 80*
  vhg123....................................68* 96*
  Galaxy....................................43*
  danvietanhhung....................................64**
  anhnumberone....................................38* 29*
  xosoxmien....................................48* 97**
  chutichhoidong....................................44*
  DamVinhHung....................................64** 96*
  babylove....................................68*
  nonanoni....................................55*
  mytamido....................................71* 19*
  huyenhuyen....................................96*
  hungzit76....................................54*
  HoaMauDon....................................59*
  ditimbachthu....................................29*
  hyvongwin....................................29*
  duhunx999....................................59*
  thuyanh29....................................97**
  thichchotso....................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 18 số có 47 thưởng 5555 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 15 số có 47 thưởng 6666 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 10 số có 47 thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 19 số có 47 thưởng 5263 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 47 thưởng 5000 xu.


  NICK- 12/02 -
  yeusohoc42 43 45 47 48 49 60 61 63 65 66 67 69 70 72 74 75 76 78 79
  anhnumberone44 45 46 47 48 83 84 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 97 98 99
  chutichhoidong62 60 74 59 58 76 56 53 52 77 50 48 78 47 46 43 80 42 40 38
  quocanhht73 70 68 74 66 65 64 75 61 59 57 77 56 52 82 48 47 46
  quochuy9231 32 33 35 37 39 40 41 42 43 45 47 49 60 61 62 63 65 67 69
  timlo2nhay28 29 30 34 37 40 43 44 46 47 48 49 52 57 62
  bactrangtinhdoi07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  buihung8832 34 37 41 42 44 47 49 50 51 52 60 61 62 64 67 69 70 71 74
  CatLinhHD20 21 22 24 27 29 36 40 42 45 47 48 49 51 54 56 57 58 59 60
  Champions00 17 22 26 32 34 38 40 41 43 47 57 59 64 71 74 75 77 78 90
  tuankhang198079 80 75 74 73 81 72 71 66 82 65 64 83 63 62 60 84 48 47 46
  vinamilk41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 58 59 60 64 67 68 70 74 76
  chuoi15 51 56 65 60 06 10 01 24 42 47 74 79 97 29 92 49 94 50 05
  Galaxy24 35 36 45 46 47 54 58 64 68 69 74 79 85 86 89 96 97 98
  mrpts07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @chuoi : trúng loto 13** thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 28* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 05* 06** thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 05* 24* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 36* 05* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 76* 54* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 06** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 34* 73* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 69** 96* thưởng 9000 xu.
  @DOREMON : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 96* 69** thưởng 18000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 34* 05* thưởng 12000 xu.
  @mytamido : trúng loto 06** thưởng 20000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 06** thưởng 20000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 24* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kyniemxua : trúng loto 06** 73* thưởng 27000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 05* thưởng 15000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 76* thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 77* 22* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 05* 36* thưởng 18000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @locroitrungdau : trúng loto 22* 77* thưởng 24000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 22* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 29* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 73* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/02 - - 10/02 - - 11/02 - - 12/02 - - 13/02 -
  HoaHeoTan_8768*01*11**65*73*
  locroitrungdau............76*63** 97*38*22* 77*
  chutheanh............77*11**43* 65*22*
  haiyen1295............21*33*55*29*
  CatLinhHD............97*37*59*54*
  lode2019............45*37*19*73*
  kyniemxua........................52* 55*47**06** 73*
  Ronaldo7........................36**43*05*
  muahe2019........................68*44*76*
  timlo2nhay........................96** 84*29* 64**77* 22*
  quochuy92........................36**48* 61*05* 36*
  chinh1689482997........................16*81*34*
  anhnumberone....................................38* 29*96* 69**
  xosoxmien....................................48* 97**89*
  nonanoni....................................55*29*
  huyenhuyen....................................96*34* 05*
  mytamido....................................71* 19*06**
  HoaMauDon....................................59*29*
  ditimbachthu....................................29*06**
  thichchotso....................................48*24*
  Npt................................................28*
  chuoi................................................13**
  mo3cang................................................34*
  TLong888................................................85*
  buihung88................................................76*
  mamalanlan................................................28*
  motobike................................................54*
  giaosuxoay................................................34*
  DonaldTrump45................................................23*
  vungtroisohoc................................................89*
  toilatoi7x................................................85*
  giangmobile................................................24*
  zozozo................................................29*
  tuandjgj................................................05* 06**
  giahuy912................................................31*
  saptrungtoroi................................................24*
  hatay88................................................05* 24*
  alololo................................................36* 05*
  hoahuong................................................89*
  kocannoinhieu................................................29*
  giacatgia................................................76*
  AnBao................................................54*
  yeusohoc................................................89*
  thuhuyengirl................................................85*
  danhnhothoi................................................76* 54*
  emtapdanhlo................................................34*
  quocanhht................................................76*
  SaoMai789................................................73*
  anhQuanday................................................06**
  minhdiep................................................34* 73*
  niemvuisohoc................................................89*
  tengteng................................................69** 96*
  DOREMON................................................23*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodelk : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 8 số có 32 thưởng 12500 xu.
  @adayroihihi : Chốt 13 số có 32 thưởng 7692 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 20 số có 32 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 7 số có 32 thưởng 14285 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 10 số có 32 thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 32 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @vinamilk : Chốt 8 số có 32 thưởng 25000 xu.


  NICK- 12/02 - - 13/02 -
  vinamilk41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 58 59 60 64 67 68 70 74 7623 25 26 27 28 32 35 37
  lodelk.................02 20 12 21 22 77 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  chidanh1con.................24 29 30 31 32 33 34 35
  adayroihihi.................04 06 11 12 14 16 21 22 24 26 30 31 32
  anhQuanday.................20 23 27 28 29 32 36 39 41 45 46 50 54 55 56 57 63 64 65 66
  happyday.................15 22 23 24 27 29 31 32 33 36 38 40 41 42 45 47 50 51 54 56
  motobike.................14 15 20 22 23 24 27 29 32 39 40 41 42 45 47 48 50 51 54 56
  nonanoni.................00 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 30 32
  numoneyee.................23 24 25 26 27 32 35
  Uyennhi2019.................31 32 29 35 36 28 37 38 23 39
  vungtroisohoc.................19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 37 39 42 47 49 50
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bacang : trúng loto 12* 21* thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 90* 04* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 92* 89* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 02* 05** thưởng 15000 xu.
  @babylove : trúng loto 12* 21* 33* thưởng 9000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 41* 99* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @mrpts : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 41* 68* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 21* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 55* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 05** thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 88** 33* thưởng 18000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 34* thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng loto 41* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 83** thưởng 18000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 69** thưởng 18000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 68* 89* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 12* 21* 74* thưởng 36000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 92* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 83** thưởng 24000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 63* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.


  NICK- 10/02 - - 11/02 - - 12/02 - - 13/02 - - 14/02 -
  chutheanh77*11**43* 65*22*44*
  Ronaldo7............36**43*05*12* 21* 74*
  kyniemxua............52* 55*47**06** 73*92*
  muahe2019............68*44*76*83**
  chinh1689482997............16*81*34*63*
  anhnumberone........................38* 29*96* 69**68*
  xosoxmien........................48* 97**89*83**
  nonanoni........................55*29*69**
  ditimbachthu........................29*06**68* 89*
  vungtroisohoc....................................89*68*
  toilatoi7x....................................85*02*
  giahuy912....................................31*21*
  saptrungtoroi....................................24*55*
  alololo....................................36* 05*62*
  kocannoinhieu....................................29*05**
  yeusohoc....................................89*88** 33*
  thuhuyengirl....................................85*34*
  emtapdanhlo....................................34*34*
  SaoMai789....................................73*41*
  bacang................................................12* 21*
  Xyz18................................................90* 04*
  happyday................................................92* 89*
  minhquang2016................................................02* 05**
  babylove................................................12* 21* 33*
  TranDung64................................................90*
  NetCaFe................................................12*
  loveyouloveyou................................................68*
  chidanh1con................................................74*
  vhg123................................................05**
  Galaxy................................................68*
  binbinhn................................................69**
  numoneyee................................................41*
  danvietanhhung................................................41* 99*
  girlcity................................................12*
  ductrinh................................................41*
  langthangtimso................................................44*
  sohochaylam................................................25*
  shopeone................................................63*
  vinamilk................................................25*
  baoanhthu................................................63*
  anquanhnam................................................02*
  ptsmr................................................41*
  khongsothua................................................99*
  mrpts................................................41*
  Hoalanrung................................................02*
  Cucvang................................................41* 68*
  ViettelDaily................................................04*
  xauzai88................................................21*
  vietkieudanhlo................................................05**
  bachthu3nhay................................................99* 44*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @bachthu3nhay : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @quochuy92 : Chốt 12 số có 55 thưởng 8333 xu.
  @yeusohoc : Chốt 18 số có 55 thưởng 5555 xu.
  @mytamido : Chốt 19 số có 55 thưởng 5263 xu.
  @khongsothua : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @SaoMai789 : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 55 thưởng 5000 xu.


  NICK- 14/02 -
  bachthu3nhay38 17 39 43 16 44 50 15 51 52 14 53 54 13 55 56 12 57
  quochuy9255 58 59 64 67 68 73 76 77 79 82 85
  yeusohoc49 51 21 52 55 20 59 60 19 61 62 16 66 70 15 71 72 12
  mytamido39 51 52 55 75 77 79 82 83 84 86 88 89 91 92 93 95 97 98
  khongsothua35 36 25 40 43 21 44 45 19 46 47 18 49 52 17 53 54 16 55 56
  SaoMai78941 14 44 99 00 11 22 77 55 66 33 88 50 05 87 78 96 69 49 94
  saptrungtoroi43 51 52 41 53 54 37 55 56 34 57 58 33 59 61 31 63 64 27 67
  Npt50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  thuhuyengirl54 55 36 56 57 35 58 59 32 62 63 31 64 65 30 66 67 28 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HON_CUA_DA : trúng loto 88** thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 40** 27* thưởng 9000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 40** thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Champions : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 48** thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 50* 99* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 63* thưởng 3000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 46** thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 32** thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng loto 60* 96* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 46** thưởng 12000 xu.
  @bacang : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 48** 50* thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 40** 46** thưởng 24000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 48** 30* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 30* 88** thưởng 18000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 27* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 96* thưởng 10000 xu.
  @happyday : trúng loto 96* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 40** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 96* thưởng 15000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 43** thưởng 18000 xu.
  @alololo : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 96* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 63* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anhnumberone : trúng loto 50* thưởng 12000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43** thưởng 40000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 32** thưởng 40000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 40** thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 99* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/02 - - 11/02 - - 12/02 - - 13/02 - - 14/02 - - 15/02 -
  chutheanh77*11**43* 65*22*44*99*
  Ronaldo7............36**43*05*12* 21* 74*41*
  anhnumberone........................38* 29*96* 69**68*50*
  xosoxmien........................48* 97**89*83**43**
  nonanoni........................55*29*69**32**
  ditimbachthu........................29*06**68* 89*40**
  vungtroisohoc....................................89*68*96*
  saptrungtoroi....................................24*55*43**
  alololo....................................36* 05*62*96*
  yeusohoc....................................89*88** 33*96*
  thuhuyengirl....................................85*34*63*
  TranDung64................................................90*46**
  bacang................................................12* 21*76*
  vhg123................................................05**08*
  numoneyee................................................41*48** 50*
  girlcity................................................12*51*
  Galaxy................................................68*40** 46**
  langthangtimso................................................44*48** 30*
  shopeone................................................63*30* 88**
  sohochaylam................................................25*17*
  ductrinh................................................41*27*
  anquanhnam................................................02*96*
  khongsothua................................................99*96*
  happyday................................................92* 89*96*
  ViettelDaily................................................04*40**
  HON_CUA_DA............................................................88**
  mo3cang............................................................48**
  chuoi............................................................27*
  buihung88............................................................76*
  motobike............................................................88**
  giaosuxoay............................................................50*
  DonaldTrump45............................................................40** 27*
  haiyen1295............................................................63*
  danv411............................................................40**
  giacatgia............................................................63*
  songque38............................................................50*
  Champions............................................................51*
  timlo2nhay............................................................48**
  chot10trung1............................................................41*
  AnBao............................................................48**
  quochuy92............................................................50*
  danhnhothoi............................................................63*
  antamwin............................................................50* 99*
  hyvongwin............................................................41*
  duhunx999............................................................63*
  minhdiep............................................................46**
  hoangminh2410............................................................41*
  dongkhanh1994............................................................32**
  DOREMI............................................................60* 96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 17 thưởng 6250 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @DOREMI : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 10 số có 17 thưởng 10000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 17 số có 17 thưởng 5882 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.
  @xosoxmien : Chốt 19 số có 17 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/02 - - 15/02 -
  thuhuyengirl54 55 36 56 57 35 58 59 32 62 63 31 64 65 30 66 67 28 68 6976 81 82 87 89 91 92 96 99 01 02 07 09 11 12 16 17 19 21 26
  adayroihihi.................01 02 03 06 07 08 11 12 15 16 17 18 21 24 25 74 75 76 81 82
  numoneyee.................01 02 04 06 08 09 10 13 15 17 20 22 24 26 27 68 71 72 74 75
  quocanhht.................12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36
  tuankhang1980.................01 02 06 07 08 09 10 15 17 20 24 25 26 27 29 33 34 35 36 38
  Champions.................00 01 02 11 16 17 19 30 33 37 42 61 64 71 73 78 82 90 91 97
  chuoi.................12 21 26 62 67 76 17 71 35 53 58 85 80 08 30 03
  Galaxy.................07 13 17 26 31 34 36 43 57 62 63 67 68 70 71 75 76 77 86 93
  HoaHeoTan_87.................08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
  DOREMI.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 70 71 72 73 74 75 76 78 79 66
  langthangtimso.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 26 30 31 32 33 34 35 36
  zozozo.................48 20 49 50 17 51 13 52 53 10
  antamwin.................83 85 86 93 94 95 99 03 04 05 08 12 13 15 17 21 22 23 25 26
  dongkhanh1994.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 12 13 14 15 16 17 18 19
  giangmobile.................08 09 10 13 15 17 18 22 24 26 27 29 31 35 36 38 40 42 45 51
  thienduong01.................87 88 91 92 94 97 01 08 10 12 14 15 17 18 19 21 23 24 26 27
  baoanhthu.................37 19 38 39 18 50 17 52 53 16 55 15 56 57 13 58 59
  chinh1689482997.................10 11 12 14 15 16 17 18 19 39 37 73 57 93 81 60 72
  danhnhothoi.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 63 67 68 71 73 77 78 81 83
  ditimbachthu.................90 94 98 03 04 05 07 08 09 14 17 18 27 30 34 40 41 43
  haiyen1295.................01 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 65 71 72 74 75
  locroitrungdau.................03 05 07 09 14 15 17 21 23 24 25 27 30 33 34 35 41 43 44 45
  NetCaFe.................07 17 27 37 47 57 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 87 97
  xosoxmien.................91 93 94 96 01 03 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 21 23 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @danvietanhhung : trúng loto 92* 40* thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 89** 32* thưởng 15000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 73* 81* thưởng 10000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 54* 78* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 76* 67* 84* thưởng 9000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 94* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 67* 76* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 04* 33* thưởng 6000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 73* 37* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 95* 37* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hoangminh2410 : trúng loto 37* 73* thưởng 20000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 04* 40* thưởng 12000 xu.
  @Champions : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 84* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 95* thưởng 15000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 04* 40* thưởng 18000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 77* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 95* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 04* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 77* thưởng 25000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 54* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 92* thưởng 18000 xu.


  NICK- 11/02 - - 12/02 - - 13/02 - - 14/02 - - 15/02 - - 16/02 -
  Ronaldo736**43*05*12* 21* 74*41*92*
  nonanoni............55*29*69**32**77*
  ditimbachthu............29*06**68* 89*40**54*
  vungtroisohoc........................89*68*96*77*
  saptrungtoroi........................24*55*43**95*
  alololo........................36* 05*62*96*04*
  TranDung64....................................90*46**92*
  girlcity....................................12*51*95*
  Galaxy....................................68*40** 46**04* 40*
  ViettelDaily....................................04*40**37*
  hoangminh2410................................................41*37* 73*
  mo3cang................................................48**04* 40*
  Champions................................................51*81*
  timlo2nhay................................................48**67*
  chot10trung1................................................41*95*
  hyvongwin................................................41*67*
  duhunx999................................................63*37*
  minhdiep................................................46**77*
  dongkhanh1994................................................32**84*
  danvietanhhung............................................................92* 40*
  Cauamhanoi............................................................89** 32*
  minhquang2016............................................................73* 81*
  HoangToan............................................................54* 78*
  vuanh886............................................................76* 67* 84*
  HoaHeoTan_87............................................................94*
  locroitrungdau............................................................76*
  chidanh1con............................................................37*
  binbinhn............................................................95*
  Uyennhi2019............................................................04* 40*
  muahe2019............................................................67*
  mamalanlan............................................................56*
  giangmobile............................................................95*
  zozozo............................................................67* 76*
  mrpts............................................................54*
  Hoalanrung............................................................95*
  HaiNam92............................................................67* 76*
  babylove............................................................84*
  thienduong01............................................................04* 40*
  bietphailamsaoday............................................................33*
  hatay88............................................................05*
  tinhtuoisang............................................................04* 33*
  DamVinhHung............................................................56*
  adayroihihi............................................................73* 37*
  huyenhuyen............................................................77*
  quocanhht............................................................95* 37*
  dieuanh96............................................................37*
  anhQuanday............................................................51*
  quangninh279............................................................77*
  thuyanh29............................................................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 12 số có 76 thưởng 8333 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 15 số có 76 thưởng 6666 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @minhdiep : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 76 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @thichchotso : Chốt 16 số có 76 thưởng 6250 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 76 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 76 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @langthangtimso : Chốt 6 số có 76 thưởng 33333 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 -
  langthangtimso10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25 26 30 31 32 33 34 35 3660 63 67 68 71 76
  Uyennhi2019.................55 56 57 58 59 64 65 67 68 73 74 76 77 82 83 85 86 90 91 92
  vuanh886.................05 06 08 10 12 15 17 19 21 26 28 29 30 69 71 76 78 79 80 82
  HaiNam92.................58 59 61 62 66 67 68 70 71 75 76 77
  lode2019.................26 27 28 29 32 73 76 78 79 81 82 86 88 89 90 91 92 96 98 99
  AnBao.................71 72 76 78 80 82 85 87 88 89 92 94 96 98 99
  Cauamhanoi.................09 12 15 16 18 21 25 27 30 34 35 36 61 63 65 67 70 72 75 76
  HoangMinhTu.................02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 70 76 77 78 79 85 86
  luonluontop1.................60 61 64 66 67 68 69 70 73 75 76 77 78 79 82 84 85 86 87 88
  minhdiep.................25 27 28 34 36 39 43 45 46 48 49 52 54 61 63 64 66 67 72 76
  quangninh279.................13 15 16 21 22 23 25 26 41 42 43 45 46 71 72 73 75 76 81 82
  vietkieudanhlo.................25 27 30 31 32 33 76 77 78 79 85 86 87 89 90 93 94 95 96 97
  visaolaithe.................48 67 42 39 68 36 69 33 72 32 76 27 26 77 23 78 22 79 18 17
  anquanhnam.................44 45 46 47 48 49 50 52 58 61 67 69 70 76 78 85 87 89 94 96
  ductrinh.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  giaosuxoay.................48 49 51 52 53 54 58 61 62 63 64 67 68 71 72 73 74 76 78 81
  songque38.................53 54 56 57 58 61 62 63 66 67 71 72 73 76 77 81 82 83 85 86
  babylove.................16 18 20 21 22 72 76 78 80 82 85 86 87 88 89 90 92 94 96 98
  kocannoinhieu.................61 63 67 69 70 72 76 78 79 81 85 87 88 89 90 94 96 97 98
  thichchotso.................23 75 76 77 81 82 83 84 86 87 90 92 93 95 96 97
  Thuminh.................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  thuyanh29.................46 47 48 60 64 65 66 67 68 70 74 75 76 77 78 90 94 95 96 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 17/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @loveyouloveyou : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 35* 53* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 53* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 77** thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 21* thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @SoiLoto : trúng loto 09* 12* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 90* thưởng 5000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 77** thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 35* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 10* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @timlo2nhay : trúng loto 21* 12* thưởng 18000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 21* 12* thưởng 18000 xu.
  @Champions : trúng loto 21* thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 77** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TranDung64 : trúng loto 09* thưởng 12000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 57* thưởng 12000 xu.


  NICK- 14/02 - - 15/02 - - 16/02 - - 17/02 -
  TranDung6490*46**92*09*
  Galaxy68*40** 46**04* 40*57*
  timlo2nhay............48**67*21* 12*
  chot10trung1............41*95*21* 12*
  Champions............51*81*21*
  minhdiep............46**77*89*
  dongkhanh1994............32**84*77**
  binbinhn........................95*68*
  chidanh1con........................37*77**
  thienduong01........................04* 40*41*
  bietphailamsaoday........................33*68*
  huyenhuyen........................77*35*
  anhQuanday........................51*68*
  thuyanh29........................33*42*
  vuanh886........................76* 67* 84*10*
  loveyouloveyou....................................92*
  numoneyee....................................42*
  vhg123....................................90*
  Npt....................................41*
  chutheanh....................................65*
  chuoi....................................35* 53*
  langthangtimso....................................65*
  sohochaylam....................................17*
  giaosuxoay....................................89*
  motobike....................................42*
  toilatoi7x....................................68*
  haiyen1295....................................92*
  DonaldTrump45....................................90*
  anquanhnam....................................89*
  NetCaFe....................................53*
  Xyz18....................................53*
  yeusohoc....................................09*
  CatLinhHD....................................42*
  songque38....................................42*
  chinh1689482997....................................77**
  antamwin....................................17*
  luonluontop1....................................89*
  mytamido....................................89*
  lodelk....................................77**
  bachthu3nhay....................................21*
  bactrangtinhdoi....................................10*
  tengteng....................................41*
  SoiLoto....................................09* 12*
  hongsontnth....................................90*
  Xiaomiredminote4....................................41*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 12 số có 17 thưởng 8333 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 16 số có 17 thưởng 6250 xu.
  @Xiaomiredminote4 : Chốt 18 số có 17 thưởng 5555 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 17 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 15 số có 17 thưởng 6666 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 13 số có 17 thưởng 7692 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : Chốt 14 số có 17 thưởng 14285 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 17 thưởng 10000 xu.


  NICK- 16/02 - - 17/02 -
  HoangMinhTu02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 70 76 77 78 79 85 8601 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 18 25 26
  vietkieudanhlo25 27 30 31 32 33 76 77 78 79 85 86 87 89 90 93 94 95 96 9715 17 19 20 10 23 24 26 28 29 08 32 35 37 39 42 46 06 47 50
  adayroihihi.................06 08 09 11 12 14 15 17 18 20 21 23 62 63 66 67 69 71 72 75
  numoneyee.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 17 18 23 26 27 30 31 32 33
  baoanhthu.................07 10 11 13 17 20 21 23 27 30 31 33
  quochuy92.................02 03 06 08 10 11 12 15 17 18 20 21 22 76 78 79 80 81 82 85
  vungtroisohoc.................97 04 05 06 08 09 13 14 15 17 23 24 27 31 32 33
  Xiaomiredminote4.................12 17 20 21 25 30 35 52 53 57 58 62 67 70 71 75 80 85
  bietphailamsaoday.................05 07 09 11 15 17 19 21 23 25 27 33 35 37 39 41 43 45 49 51
  hoahuong.................02 03 04 06 08 09 11 12 13 17 18 20 21 22 24 26 27 30 31 33
  toilatoi7x.................01 04 07 10 11 13 15 16 17 18 19 24 25 27 31 34 35 37 40 42
  chutichhoidong.................17 18 16 20 23 25 26 27 32 14 34 35 36 39 40 11 41 42 43 44
  loveyouloveyou.................03 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Ronaldo7.................04 05 06 07 11 12 13 14 15 17 21 23 24
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 18/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @giahuy912 : trúng loto 76* 09* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* 16** thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @shopeone : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 48* 41* thưởng 6000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 73** thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 41* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 33* 16** thưởng 18000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 16** thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 73** 75* thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @antamwin : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @lodelk : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @Xiaomiredminote4 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 16** thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 73** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.


  NICK- 15/02 - - 16/02 - - 17/02 - - 18/02 -
  minhdiep46**77*89*33*
  binbinhn............95*68*16**
  bietphailamsaoday............33*68*92*
  huyenhuyen............77*35*73**
  Npt........................41*41*
  chuoi........................35* 53*16**
  numoneyee........................42*33* 16**
  chutheanh........................65*70*
  haiyen1295........................92*16**
  giaosuxoay........................89*12*
  sohochaylam........................17*33*
  NetCaFe........................53*75*
  DonaldTrump45........................90*73** 75*
  yeusohoc........................09*79*
  Xyz18........................53*91*
  antamwin........................17*59*
  mytamido........................89*92*
  lodelk........................77**09*
  bachthu3nhay........................21*50*
  Xiaomiredminote4........................41*91*
  giahuy912....................................76* 09*
  xoay....................................64*
  Ronaldo7....................................73**
  danvietanhhung....................................12*
  girlcity....................................76*
  xosoxmien....................................64*
  kyniemxua....................................12* 16**
  saptrungtoroi....................................92*
  Cauamhanoi....................................09*
  shopeone....................................33*
  vinamilk....................................09*
  Hoalanrung....................................48* 41*
  ductrinh....................................71*
  baoanhthu....................................12*
  ViettelDaily....................................71*
  mrpts....................................02*
  thuhuyengirl....................................76*
  HaiNam92....................................79*
  babylove....................................40*
  AnBao....................................48*
  HoangMinhTu....................................50*
  danv411....................................42*
  HoangToan....................................12*
  tinhtuoisang....................................91*
  happyday....................................71*
  chutichhoidong....................................02*
  giacatgia....................................76*
  hoahuong....................................73**
  hyvongwin....................................12*
  dieuanh96....................................76*
  tuankhang1980....................................48*
  Cucvang....................................79*
  DamVinhHung....................................92*
  quangninh279....................................71*
  Baonam2016....................................76*
  visaolaithe....................................12*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @luonluontop1 : Chốt 17 số có 16 thưởng 5882 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : Chốt 6 số có 16 thưởng 16666 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 7 số có 16 thưởng 14285 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 16 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 16 thưởng 10000 xu.


  NICK- 17/02 - - 18/02 -
  Ronaldo704 05 06 07 11 12 13 14 15 17 21 23 2401 07 10 11 12 16 18 19 21 27 28 36 37 38 46 47 48 56 57 58
  luonluontop1.................98 99 03 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 26 33
  thuyanh29.................07 08 11 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26 40 41 42 43 44 48
  bachthu3nhay.................13 15 16 17 21 25 29 31 35 38 49 51 52 53 56 58 59 61 65 68
  thichchotso.................03 04 06 07 10 12 13 15 16 19 40 42 43 76 77 79 82 83 85 86
  minhlonghn.................15 16 17 20 23 24
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  emtapdanhlo.................04 07 11 13 14 15 16
  hatay88.................06 07 11 13 16 19 21 24 29 31 33 34 66 67 73 74 76 77 79 83
  Xyz18.................00 55 11 66 22 77 33 88 44 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vuvanduan90 : trúng loto 37* 73* thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 52* 50** thưởng 9000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 69* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 50** thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 69* 37* thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 35* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 17* 98* thưởng 6000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 98* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @tengteng : trúng loto 98* 15* thưởng 6000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tinhtuoisang : trúng loto 37* 73* 11* thưởng 18000 xu.
  @happyday : trúng loto 17* 69* thưởng 20000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 45* thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 15* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 76* 59* thưởng 12000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 76* 52* thưởng 12000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 53* 69* thưởng 12000 xu.
  @Baonam2016 : trúng loto 52* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 99* 17* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 50** thưởng 12000 xu.
  @xoay : trúng loto 65* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 50** thưởng 18000 xu.
  @lodelk : trúng loto 15* 17* thưởng 18000 xu.
  @mytamido : trúng loto 52* thưởng 9000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 17* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @binbinhn : trúng loto 52* 45* thưởng 40000 xu.


  NICK- 16/02 - - 17/02 - - 18/02 - - 19/02 -
  binbinhn95*68*16**52* 45*
  Npt............41*41*35*
  chutheanh............65*70*45*
  giaosuxoay............89*12*50**
  lodelk............77**09*15* 17*
  mytamido............89*92*52*
  bachthu3nhay............21*50*17*
  tinhtuoisang........................91*37* 73* 11*
  happyday........................71*17* 69*
  saptrungtoroi........................92*33*
  Cauamhanoi........................09*60*
  shopeone........................33*15*
  ViettelDaily........................71*45*
  thuhuyengirl........................76*59*
  giahuy912........................76* 09*15*
  baoanhthu........................12*76* 59*
  tuankhang1980........................48*76* 52*
  dieuanh96........................76*65*
  DamVinhHung........................92*53* 69*
  Baonam2016........................76*52*
  visaolaithe........................12*99* 17*
  quangninh279........................71*50**
  xoay........................64*65*
  vuvanduan90....................................37* 73*
  TranDung64....................................82*
  locroitrungdau....................................76*
  langthangtimso....................................73*
  motobike....................................52* 50**
  timlo2nhay....................................69*
  Uyennhi2019....................................17*
  chot10trung1....................................50**
  alololo....................................69*
  giangmobile....................................15*
  anquanhnam....................................98*
  toilatoi7x....................................60*
  chinh1689482997....................................10*
  ditimbachthu....................................98*
  thienduong01....................................50**
  lode2019....................................15*
  muahe2019....................................69* 37*
  TLong888....................................35*
  hatay88....................................37*
  duhunx999....................................17* 98*
  quocanhht....................................85*
  emtapdanhlo....................................98*
  anhQuanday....................................33*
  danhnhothoi....................................52*
  hoangminh2410....................................10*
  tengteng....................................98* 15*
  HON_CUA_DA....................................85*
  HOANG YEN....................................99*
  minhlonghn....................................99*
  cutibatlo....................................10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : Chốt 10 số có 98 thưởng 10000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @vuanh886 : Chốt 10 số có 98 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 6 số có 98 thưởng 16666 xu.
  @quochuy92 : Chốt 8 số có 98 thưởng 12500 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @xosoxmien : Chốt 17 số có 98 thưởng 5882 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 17 số có 98 thưởng 5882 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 12 số có 98 thưởng 8333 xu.
  @hoahuong : Chốt 15 số có 98 thưởng 6666 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 98 thưởng 5263 xu.
  @vinamilk : Chốt 18 số có 98 thưởng 5555 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 17 số có 98 thưởng 5882 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @duhunx999 : Chốt 16 số có 98 thưởng 6250 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 98 thưởng 7692 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 98 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thuyanh29 : Chốt 19 số có 98 thưởng 10526 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 98 thưởng 10000 xu.


  NICK- 18/02 - - 19/02 -
  thuyanh2907 08 11 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25 26 40 41 42 43 44 4896 97 98 99 02 05 06 07 08 09 15 16 17 18 20 22 23 24 25
  bachthu3nhay13 15 16 17 21 25 29 31 35 38 49 51 52 53 56 58 59 61 65 6866 67 68 69 70 71 72 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 98 99
  HoangMinhTu.................86 89 90 91 92 93 95 97 98 99
  lode2019.................26 28 29 32 35 62 65 69 70 73 78 80 82 83 87 89 92 96 98 99
  quangninh279.................72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 88 89 91 93 98 99
  vuanh886.................81 82 83 85 88 91 92 93 95 98
  loveyouloveyou.................89 91 92 93 94 98
  quochuy92.................85 86 88 90 94 95 96 98
  visaolaithe.................79 82 84 87 88 92 93 94 96 97 98 02 04 05 06 08 11 12 14 15
  vungtroisohoc.................20 21 22 77 78 79 80 84 85 86 87 88 93 94 95 97 98 99
  xosoxmien.................98 99 01 03 04 05 06 07 08 30 31 32 33 34 35 38 40
  HoaHeoTan_87.................00 08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 80 88 90 98
  Champions.................24 38 42 51 68 81 84 94 96 97 98 00 02 22 26 48 62 64 82 88
  chutichhoidong.................13 14 77 80 84 85 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  ditimbachthu.................91 92 93 95 97 98 99 00 01 02 04 06 07 08 10 13 15 16 19 20
  Galaxy.................13 18 28 31 35 38 48 53 57 68 75 78 80 81 83 84 86 87 89 98
  giaosuxoay.................85 86 87 88 89 93 94 95 96 97 98 99
  hoahuong.................78 80 82 83 84 85 87 88 90 92 93 94 95 97 98
  Thuminh.................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  vinamilk.................43 44 45 73 74 76 80 81 82 83 85 89 90 91 92 94 98 99
  tinhtuoisang.................90 91 92 96 98 99 00 01 02 06 07 08 10 11 12 16 17 20 21 22
  vhg123.................53 54 55 57 58 59 60 61 67 73 78 80 81 82 87 90 91 92 98 99
  buihung88.................98 99 03 04 05 07 08 12 13 14 16 17 30 31 32 34 35
  danv411.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  duhunx999.................89 98 33 88 44 99 55 00 49 94 05 50 15 51 29 92
  huyenhuyen.................94 95 96 97 98 04 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 28 31 32
  motobike.................70 71 74 76 77 80 81 84 86 89 90 91 94 98 99 00 01 04 07 08
  shopeone.................68 70 72 75 77 81 84 86 89 90 93 95 98
  TranDung64.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/02/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ductrinh : trúng loto 14* 93* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 49* 94** thưởng 15000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 55* 67* thưởng 10000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 95* 44* 99* thưởng 9000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 44* 49* 94** thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 05* 55* thưởng 6000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 95* 07* thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 14* 31* thưởng 6000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 42* 55* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15** 42* thưởng 9000 xu.
  @girlcity : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 95* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 91* 99* thưởng 6000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @antamwin : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 05* 55* thưởng 6000 xu.
  @Champions : trúng loto 49* 94** thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 83* 55* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 44* 99* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 44* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 68* thưởng 5000 xu.
  @cuunon : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 15** 99* 44* thưởng 24000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 99* 44* 05* thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 99* 95* thưởng 20000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 06* 83* thưởng 12000 xu.
  @alololo : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 04* 36* thưởng 12000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 15** 14* thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 68* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 40* 04* thưởng 12000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 93* thưởng 10000 xu.
  @tengteng : trúng loto 14* thưởng 10000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quangninh279 : trúng loto 31* 61* thưởng 30000 xu.
  @shopeone : trúng loto 31* thưởng 9000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 55* thưởng 15000 xu.
  @happyday : trúng loto 31* thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 48* 55* thưởng 18000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @DamVinhHung : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 42* thưởng 15000 xu.
  @xoay : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @bachthu3nhay : trúng loto 05* 04* 40* thưởng 36000 xu.
  @Npt : trúng loto 36* thưởng 20000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 68* thưởng 12000 xu.


  NICK- 17/02 - - 18/02 - - 19/02 - - 20/02 -
  bachthu3nhay21*50*17*05* 04* 40*
  Npt41*41*35*36*
  giaosuxoay89*12*50**68*
  quangninh279............71*50**31* 61*
  shopeone............33*15*31*
  thuhuyengirl............76*59*55*
  happyday............71*17* 69*31*
  dieuanh96............76*65*48* 55*
  giahuy912............76* 09*15*68*
  DamVinhHung............92*53* 69*67*
  tuankhang1980............48*76* 52*44*
  visaolaithe............12*99* 17*42*
  xoay............64*65*44*
  ditimbachthu........................98*15** 99* 44*
  hatay88........................37*99* 44* 05*
  quocanhht........................85*99* 95*
  locroitrungdau........................76*95*
  motobike........................52* 50**06* 83*
  alololo........................69*05*
  anquanhnam........................98*04* 36*
  giangmobile........................15*15** 14*
  thienduong01........................50**36*
  lode2019........................15*22*
  muahe2019........................69* 37*68*
  anhQuanday........................33*40* 04*
  HON_CUA_DA........................85*93*
  tengteng........................98* 15*14*
  minhlonghn........................99*95*
  cutibatlo........................10*89*
  ductrinh....................................14* 93*
  danv411....................................49* 94**
  hoahuong....................................55* 67*
  vuanh886....................................95* 44* 99*
  ngandoan....................................44* 49* 94**
  chuoi....................................83*
  Galaxy....................................05* 55*
  haiyen1295....................................91*
  kyniemxua....................................22*
  yeusohoc....................................95* 07*
  vhg123....................................14* 31*
  mo3cang....................................42* 55*
  danvietanhhung....................................15**
  chidanh1con....................................15**
  loveyouloveyou....................................15** 42*
  girlcity....................................61*
  vungtroisohoc....................................44*
  Xyz18....................................14*
  DonaldTrump45....................................83*
  CatLinhHD....................................06* 95*
  huyenhuyen....................................83*
  anhnumberone....................................55*
  Hoalanrung....................................91* 99*
  khongsothua....................................22*
  antamwin....................................99*
  bietphailamsaoday....................................95*
  buihung88....................................05* 55*
  Champions....................................49* 94**
  AnBao....................................44* 99*
  quochuy92....................................14*
  hyvongwin....................................22*
  kocannoinhieu....................................91*
  zozozo....................................83* 55*
  tuandjgj....................................68*
  dongkhanh1994....................................61*
  vietkieudanhlo....................................44* 99*
  luonluontop1....................................44*
  xauzai88....................................36*
  chosau18h....................................68*
  cuunon....................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @minhlonghn : Chốt 17 số có 04 thưởng 5882 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 19 số có 04 thưởng 5263 xu.
  @giacatgia : Chốt 18 số có 04 thưởng 5555 xu.
  @giahuy912 : Chốt 17 số có 04 thưởng 5882 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @antamwin : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 17 số có 04 thưởng 5882 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 18 số có 04 thưởng 11111 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.


  NICK- 19/02 - - 20/02 -
  quochuy9285 86 88 90 94 95 96 9869 71 72 74 77 79 81 82 84 87 89 91 92 97 99 01 02 04 07 09
  vungtroisohoc20 21 22 77 78 79 80 84 85 86 87 88 93 94 95 97 98 9997 98 99 00 02 03 04 06 07 08 11 12 13 15 16 17 19 40
  quangninh27972 73 74 75 76 77 78 79 81 83 88 89 91 93 98 9945 47 49 50 52 54 55 57 59 80 82 84 85 87 89 00 02 04 05 07
  danv41100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  minhlonghn.................02 03 04 05 09 11 12 13 14 18 30 31 32 36 39 63 66
  ductrinh.................02 04 05 09 32 42 62 82 84 94
  xauzai88.................01 02 04 06 22 23 24 29 31 32 39 40 41 42 50 51 56 59 60
  giacatgia.................86 91 94 00 01 03 04 08 10 12 13 17 19 21 28 30 31 37
  giahuy912.................04 06 07 14 16 17 24 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37
  hoangminh2410.................45 54 59 95 07 70 09 90 04 40
  quocanhht.................03 04 05 06 07 08 09 14 18 24 28 34 38 40 41 42 43 44 45 46
  antamwin.................72 74 75 79 80 82 84 85 89 90 92 94 95 99 00 02 04 05 09 10
  happyday.................79 85 86 87 92 94 95 96 97 01 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16
  locroitrungdau.................95 97 02 03 04 05 06 08 13 15 17 20 23 30 31 32 33
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này