PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @cutibatlo : trúng loto 46* 54* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 41* 14** thưởng 9000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 54* 45* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 40* 14** thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* 40* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 41* 14** thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 40* 84** thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 34* 41* thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 14** thưởng 10000 xu.
  @XS360 : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @BINHAN2020 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Dodonguyen : trúng loto 45* 54* thưởng 20000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 54* 71* thưởng 12000 xu.
  @cuunon : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 14** 41* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @alololo : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 54* 45* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 14** thưởng 12000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 45* 54* thưởng 12000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 84** thưởng 20000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 44* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @ditimbachthu : trúng loto 44* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 62** thưởng 30000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 15* thưởng 15000 xu.
  @songque38 : trúng loto 40* thưởng 9000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 54* thưởng 9000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 93* thưởng 9000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 40* thưởng 15000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 98* 89* thưởng 18000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 14** 41* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @zozozo : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 45* thưởng 12000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 98* thưởng 12000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 44* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @haiyen1295 : trúng loto 09* thưởng 25000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 71* 81* thưởng 30000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 89* thưởng 25000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 98* thưởng 15000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* thưởng 15000 xu.


  NICK- 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 -
  haiyen129541* 14*43*04**89*09*
  chutheanh18*09**98**02*71* 81*
  consokydieu25* 52**88**37*89*89*
  toilatoi7x25* 04* 40*34*24* 42* 96*71*98*
  EmLaTatCa91* 59*71**83* 47*80*34*
  zozozo............09** 71**83*97*15*
  Ronaldo7............46*65*19** 43*45*
  cucaitron............88**96*77*98*
  quocanhht............51*36*77*44*
  ditimbachthu........................04**10*44*
  ptsmr........................17*19**62**
  hyvongwin........................98**71* 43*15*
  songque38........................88*67*40*
  luonluontop1........................83*71*54*
  Axz23........................30*81*93*
  bietphailamsaoday........................36*21*40*
  khongsothua........................37*96*46*
  danlode2k2........................04**96*44*
  chosau18h........................68*46* 43*46*
  miule........................68*80*98* 89*
  hongsontnth........................42* 24*10*09*
  WIN2020........................14*45*14** 41*
  Dodonguyen....................................89*45* 54*
  hoanghonxanh....................................67* 89*54* 71*
  cuunon....................................47*45* 54*
  NgocNgoc....................................10* 11*14** 41*
  vietkieudanhlo....................................89*34*
  shopeone....................................21* 45*14**
  alololo....................................02* 80*44*
  vuanh886....................................67*54* 45*
  CatLinhHD....................................40* 29**40*
  NetCaFe....................................45*54*
  chot10trung1....................................89*88*
  bachthu3nhay....................................11*54*
  niemvuisohoc....................................02*14**
  tamhoncuada....................................77*45* 54*
  qtv272....................................89*89*
  cuocchienso....................................29**84**
  chinh1689482997....................................46* 08*81*
  quoctrong89....................................96*98*
  kepbang....................................97*44*
  cutibatlo................................................46* 54*
  DonaldTrump45................................................09*
  Thuminh................................................41* 14**
  minhdiep................................................54*
  tengteng................................................46*
  HaiNam92................................................09*
  minhlonghn................................................54* 45*
  chidanh1con................................................40* 14**
  kyniemxua................................................14**
  lienquan2019................................................89*
  OK6868................................................40*
  loveyouloveyou................................................14** 41*
  giahuy912................................................84**
  danv411................................................09*
  mualanh2020................................................88*
  sohochaylam................................................15*
  mo3cang................................................15* 40*
  antamwin................................................84**
  tuankhang1980................................................44*
  chuoi................................................09*
  lode2019................................................41* 14**
  Xyz18................................................14** 41*
  hung83................................................44*
  vhg123................................................40* 84**
  yeusohoc................................................41*
  baoanhthu................................................40*
  huyenhuyen................................................46*
  binbinhn................................................34* 41*
  DuyManh92................................................34*
  kocannoinhieu................................................14**
  XS360................................................84**
  nhat_chi_mai................................................14** 41*
  AffCup................................................89*
  muahe2019................................................41*
  KINGTON................................................88*
  ngandoan................................................81*
  HoangToan................................................49*
  thienduong01................................................40*
  mtq................................................98*
  BINHAN2020................................................18*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consovang : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @kepbang : Chốt 18 số có 54 thưởng 5555 xu.
  @vtvcab : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.
  @xosoxmien : Chốt 11 số có 54 thưởng 9090 xu.
  @AffCup : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @EmLaTatCa : Chốt 18 số có 54 thưởng 5555 xu.
  @giahuy912 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @hongsontnth : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @lienquan2019 : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @tamhoncuada : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 54 thưởng 5263 xu.
  @vivungonsong : Chốt 16 số có 54 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Thantaimayman : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.
  @thichchotso : Chốt 12 số có 54 thưởng 16666 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 54 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/01 - - 07/01 -
  Thantaimayman00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9920 21 00 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  thichchotso67 71 72 75 76 79 80 81 84 85 90 93 94 97 99 02 03 06 09 1150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63
  Mualarung201600 02 18 22 25 27 28 29 41 42 46 48 52 59 64 69 74 77 7808 09 14 18 19 25 26 35 41 54 55 59 61 69 87 89 91 95 98 17
  consovang.................38 41 18 42 45 46 15 47 50 51 14 54 55 10 56 60 63 09 64 65
  NetCaFe.................09 90 18 81 27 72 36 63 45 54 04 40 13 31 22 77 59 95 68 86
  hyvongwin.................24 25 27 28 30 31 32 33 34 36 37 42 43 45 49 50 51 52 54
  songque38.................22 24 26 27 29 32 33 35 36 39 42 44 45 49 51 52 53 54 59 60
  EM2020.................56 55 54 53 52 51 50 48 92 47 43 41 39 38 37
  NgocNgoc.................05 50 00 55 15 51 45 54 56 65 25 52 35 53 57 75 58 85 59 95
  Tuyennamdinh118847.................40 04 41 14 42 24 43 34 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  Dodonguyen.................07 70 16 61 25 52 34 43 89 98 04 40 09 90 45 54 59 95 39 93
  kepbang.................52 53 54 69 77 78 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  vtvcab.................21 24 25 29 31 34 35 39 41 44 45 49 51 54 55 59
  xosoxmien.................48 53 54 57 61 62 63 64 66 70 71
  AffCup.................03 08 11 17 18 20 21 26 27 28 30 35 36 37 44 45 46 48 53 54
  cutibatlo.................30 34 36 37 39 43 45 46 48 49 52 54 55 57 58 61 63 64 67 70
  chidanh1con.................44 46 48 54 56 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 76 78 84
  EmLaTatCa.................20 22 24 25 27 29 40 42 44 45 47 49 50 52 54 55 57 59
  giahuy912.................24 28 30 31 34 38 40 44 48 49 54 58 59 64 67 68 74 76 77 78
  girlcity.................24 26 27 29 30 31 32 33 34 36 37 39 50 51 52 53 54 56 57 59
  hongsontnth.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 19 18 17 16 15 14 13 12 10 54
  lienquan2019.................38 39 40 44 45 48 49 53 54 58 59 63 65 68 71
  mrpts.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  OK6868.................30 31 34 40 43 45 47 49 52 54 61 67 70 72 74 76 77 81 90 92
  Ronaldo7.................51 53 54 56 60 61 62 63 64 65 67 70 71 72 73 74 76 79 80 81
  tamhoncuada.................23 37 38 21 41 43 45 18 47 50 54 14 55 58 10 61 63 64 07 65
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  vivungonsong.................18 54 55 56 16 58 59 14 64 66 68 13 73 74 76 08
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:20:44)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Namha21 : trúng loto 00* 06* 60* thưởng 9000 xu.
  @kovachin : trúng loto 49* 94* thưởng 10000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 06* 60* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 72* 86* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 52* 69* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 71* 52* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 69* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 71* 98* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* 06* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 37* 65* thưởng 6000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 86* 54* thưởng 6000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @remix : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 06* 26** thưởng 9000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Tuyennamdinh118847 : trúng loto 61* 00* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DuyManh92 : trúng loto 77* 69* thưởng 20000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 26** 03* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 30* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* 34* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 34* 43* thưởng 12000 xu.
  @XS360 : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @BINHAN2020 : trúng loto 06* 26** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @quoctrong89 : trúng loto 98* 54* thưởng 30000 xu.
  @kepbang : trúng loto 98* 34* 43* thưởng 27000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* 98* thưởng 18000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* 60* thưởng 18000 xu.
  @shopeone : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 65* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 62** thưởng 24000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 37* thưởng 20000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 61* 00* thưởng 24000 xu.
  @miule : trúng loto 98* 77* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* thưởng 15000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 61* thưởng 15000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 30* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @toilatoi7x : trúng loto 61* thưởng 30000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 34* thưởng 30000 xu.


  NICK- 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 - - 08/01 -
  toilatoi7x25* 04* 40*34*24* 42* 96*71*98*61*
  EmLaTatCa91* 59*71**83* 47*80*34*34*
  Ronaldo7............46*65*19** 43*45*71*
  cucaitron............88**96*77*98*61*
  quocanhht............51*36*77*44*30*
  hyvongwin........................98**71* 43*15*62**
  bietphailamsaoday........................36*21*40*37*
  khongsothua........................37*96*46*30*
  luonluontop1........................83*71*54*61* 00*
  miule........................68*80*98* 89*98* 77*
  quoctrong89....................................96*98*98* 54*
  kepbang....................................97*44*98* 34* 43*
  hoanghonxanh....................................67* 89*54* 71*47* 98*
  vietkieudanhlo....................................89*34*33*
  CatLinhHD....................................40* 29**40*06* 60*
  shopeone....................................21* 45*14**00*
  chot10trung1....................................89*88*61*
  Dodonguyen....................................89*45* 54*61*
  chinh1689482997....................................46* 08*81*65*
  DuyManh92................................................34*77* 69*
  lienquan2019................................................89*47*
  minhlonghn................................................54* 45*54*
  loveyouloveyou................................................14** 41*61*
  sohochaylam................................................15*71*
  danv411................................................09*00*
  cutibatlo................................................46* 54*06* 60*
  Xyz18................................................14** 41*26** 03*
  mo3cang................................................15* 40*54*
  antamwin................................................84**30*
  tuankhang1980................................................44*43* 34*
  yeusohoc................................................41*34* 43*
  XS360................................................84**54*
  baoanhthu................................................40*65*
  KINGTON................................................88*47*
  ngandoan................................................81*77*
  BINHAN2020................................................18*06* 26**
  Namha21............................................................00* 06* 60*
  kovachin............................................................49* 94*
  longhoang1970............................................................06* 60*
  dieuanh96............................................................69*
  giacatgia............................................................33*
  DAIPHAT88............................................................72* 86*
  thichchotso............................................................47*
  CSGT01............................................................33*
  vungtroisohoc............................................................52* 69*
  giangmobile............................................................86*
  lethuylinh............................................................71* 52*
  locroitrungdau............................................................71*
  xosoxmien............................................................52*
  chutichhoidong............................................................06*
  adayroihihi............................................................00* 69*
  mytamido............................................................71* 98*
  quangninh279............................................................71*
  langthangtimso............................................................52*
  girlcity............................................................60* 06*
  dacbiet99............................................................37*
  hongtutoan............................................................61*
  bababyby............................................................61*
  danhnhothoi............................................................00*
  numoneyee............................................................71*
  timlo2nhay............................................................30*
  tinhyeucuatoi............................................................60*
  emtapdanhlo............................................................37* 65*
  TTPL7986............................................................34*
  motobike............................................................71*
  Mualarung2016............................................................30*
  quochuy92............................................................30*
  hoaihd85............................................................69*
  kiep_lo_de............................................................86* 54*
  soiroichot............................................................54*
  baycaobayxa............................................................47*
  ViettelDaily............................................................65*
  EM2020............................................................61*
  remix............................................................71*
  thuhuyengirl............................................................52*
  danhlolayvo............................................................00*
  TM201210............................................................86*
  mamalanlan............................................................06* 26**
  NOT_GOOD............................................................43* 34*
  Tuyennamdinh118847............................................................61* 00*
  ngaoducacmien123............................................................00*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @hongtutoan : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : Chốt 2 số có 26 thưởng 50000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 13 số có 26 thưởng 7692 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 9 số có 26 thưởng 11111 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 26 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Tuyennamdinh118847 : Chốt 20 số có 26 thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 6 số có 26 thưởng 33333 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 26 thưởng 10526 xu.


  NICK- 07/01 - - 08/01 -
  Tuyennamdinh11884740 04 41 14 42 24 43 34 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 9406 16 26 36 46 56 66 76 86 96 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  hyvongwin24 25 27 28 30 31 32 33 34 36 37 42 43 45 49 50 51 52 5423 25 26 27 29 51
  Thuminh05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9506 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  hongtutoan.................50 41 51 40 53 33 60 31 61 30 63 29 70 28 71 27 73 26 80 25
  vungtroisohoc.................33 35 32 36 31 37 30 38 28 60 27 61 26 62 25 63 24 64 23 65
  mamalanlan.................06 26
  danhnhothoi.................04 08 09 11 13 17 18 19 20 22 26 27 28
  baoanhthu.................06 07 08 09 10 12 13 15 18 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32
  luonluontop1.................26 27 29 40 41 42 43 44 46 47 71 72 73 74 76 77 79 90 91 92
  quocanhht.................21 24 26 30 33 35 40 41 42
  saptrungtoroi.................08 09 10 11 13 14 15 18 20 22 23 24 26 29 31 32 33 35 36 38
  tengteng.................04 05 06 07 08 09 10 14 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  timlo2nhay.................22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44
  TLong888.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96 91
  Xyz18.................11 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 35 36
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:21:36)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 95* 77* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 38* 51* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 23* 73* thưởng 10000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 74* 73* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 30* 84* thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 77* 73* thưởng 6000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 16* 88** thưởng 9000 xu.
  @happyday : trúng loto 65* thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 88** thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 88** thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 54* 02* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 84* 84* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 40* 02* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 15** thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 29* 38* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @Npt : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 56* thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @mtq : trúng loto 16* 64* thưởng 6000 xu.
  @Boylucky0607 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @Em_C_Tu : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 74* thưởng 6000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 38* 77* thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 15** 38* thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 73* 40* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @girlcity : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 11* thưởng 10000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 23* thưởng 6000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 74* 17* thưởng 12000 xu.
  @NOT_GOOD : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 23* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 56* 90** thưởng 45000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 54* 54* thưởng 18000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 30* 64* thưởng 18000 xu.
  @antamwin : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 15** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 54* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 11* 17* thưởng 24000 xu.
  @kepbang : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 54* 95* thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @EmLaTatCa : trúng loto 40* thưởng 21000 xu.


  NICK- 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 - - 08/01 - - 09/01 -
  EmLaTatCa91* 59*71**83* 47*80*34*34*40*
  bietphailamsaoday........................36*21*40*37*54* 95*
  hoanghonxanh....................................67* 89*54* 71*47* 98*54*
  chot10trung1....................................89*88*61*54*
  CatLinhHD....................................40* 29**40*06* 60*11* 17*
  kepbang....................................97*44*98* 34* 43*00*
  danv411................................................09*00*56* 90**
  lienquan2019................................................89*47*54* 54*
  mo3cang................................................15* 40*54*30* 64*
  antamwin................................................84**30*84*
  DuyManh92................................................34*77* 69*15**
  giacatgia............................................................33*74*
  thichchotso............................................................47*16*
  CSGT01............................................................33*64*
  xosoxmien............................................................52*38* 77*
  locroitrungdau............................................................71*40*
  quangninh279............................................................71*15** 38*
  bababyby............................................................61*64*
  danhnhothoi............................................................00*73* 40*
  adayroihihi............................................................00* 69*29*
  mytamido............................................................71* 98*16*
  timlo2nhay............................................................30*00*
  emtapdanhlo............................................................37* 65*17*
  girlcity............................................................60* 06*65*
  langthangtimso............................................................52*16*
  motobike............................................................71*77*
  numoneyee............................................................71*64*
  quochuy92............................................................30*38*
  hoaihd85............................................................69*17*
  remix............................................................71*30*
  danhlolayvo............................................................00*11*
  thuhuyengirl............................................................52*77*
  mamalanlan............................................................06* 26**23*
  Namha21............................................................00* 06* 60*74* 17*
  NOT_GOOD............................................................43* 34*73*
  longhoang1970............................................................06* 60*23*
  HoangMinhTu........................................................................95* 77*
  Emailty........................................................................38* 51*
  xoay........................................................................23* 73*
  cuocchienso........................................................................74* 73*
  DonaldTrump45........................................................................29*
  HUYEN6879........................................................................73*
  nguyenyenlinh........................................................................30* 84*
  ditimbachthu........................................................................65*
  ptsmr........................................................................95*
  HaiNam92........................................................................77*
  songque38........................................................................17*
  cuunon........................................................................74*
  chutheanh........................................................................00*
  alololo........................................................................77* 73*
  vuanh886........................................................................16* 88**
  happyday........................................................................65*
  danlode2k2........................................................................88**
  OK6868........................................................................16*
  visaolaithe........................................................................88**
  lode2019........................................................................54* 02*
  Uyennhi2019........................................................................84* 84*
  chosau18h........................................................................40* 02*
  Cauamhanoi........................................................................54*
  hung83........................................................................40*
  Hoalanrung........................................................................17*
  vivungonsong........................................................................84*
  giahuy912........................................................................51*
  NetCaFe........................................................................84*
  nonanoni........................................................................95*
  kocannoinhieu........................................................................54*
  danvietanhhung........................................................................15**
  qtv272........................................................................38*
  binbinhn........................................................................95*
  tamhoncuada........................................................................29* 38*
  nhat_chi_mai........................................................................30*
  hongsontnth........................................................................56*
  Npt........................................................................29*
  AffCup........................................................................84*
  saptrungtoroi........................................................................02*
  chaonammoi........................................................................38*
  dongkhanh1994........................................................................56*
  hoahuong........................................................................00*
  thienduong01........................................................................51*
  mtq........................................................................16* 64*
  Boylucky0607........................................................................00*
  Em_C_Tu........................................................................95*
  allwin99........................................................................64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @consovang : Chốt 8 số có 64 thưởng 12500 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @girlcity : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 12 số có 64 thưởng 8333 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.
  @nhat_chi_mai : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @danlode2k2 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @miule : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @shopeone : Chốt 13 số có 64 thưởng 7692 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 14 số có 64 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Thuminh : Chốt 19 số có 64 thưởng 15789 xu.


  NICK- 07/01 - - 08/01 - - 09/01 -
  Thuminh05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 9506 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 9604 40 14 41 24 42 34 43 44 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94
  timlo2nhay.................22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4452 55 58 61 64 67 70 73 76 82 85 89 91 94 98 00 01 02 03 04
  consovang..................................24 64 19 65 18 68 17 69
  NetCaFe..................................00 55 05 50 37 73 14 41 96 78 23 32 28 82 87 46 64 69 19 91
  locroitrungdau..................................54 60 62 63 64 67 68 69 71 72 73 76 77 78 79 86 87 94 96 97
  girlcity..................................53 54 57 58 59 61 63 64 67 68 69 71 73 74 77 78 79 81 83 84
  haiyen1295..................................41 43 44 46 48 49 50 52 53 55 57 58 59 61 62 64 66 67 68 69
  hatay88..................................61 27 62 25 63 22 64 21 67 70 19 71
  numoneyee..................................52 54 55 57 58 59 61 64 66 67 68 70 71 73 74 75 76 77 81 82
  tuankhang1980..................................84 70 69 68 67 66 85 65 64 63 62 86 61 60 59 58 57 87 56 55
  mrpts..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  NgocNgoc..................................13 14 18 24 31 41 46 91 96 97 19 33 36 63 64 68 79 81 86 88
  HOANG YEN..................................46 64 19 91 69 96 14 41 34 43 70 07 37 73
  nhat_chi_mai..................................00 55 05 50 19 91 14 41 28 23 32 82 78 87 37 73 46 64 69 96
  danlode2k2..................................21 26 27 28 36 37 44 45 46 48 49 54 57 58 62 63 64 66 67 71
  ditimbachthu..................................53 54 55 58 60 63 64 65 68 70 72 73 74 75 78 79 80 81 83 84
  kocannoinhieu..................................62 58 63 56 64 49 65 66 47 67 46 68 39 69 38 74 36 76 30 79
  lamlaitudau2020..................................31 32 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82
  lode2019..................................42 50 41 51 40 53 54 37 55 36 58 35 59 32 60 30 62 28 63 64
  miule..................................27 30 32 34 36 37 43 45 46 49 50 52 54 55 63 64 67 69 70 72
  Npt..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  qtv272..................................47 51 56 57 60 62 63 64 65 66 71 72 73 74 75 79 80 81 90 91
  shopeone..................................64 67 71 72 74 77 81 82 84 87 91 92 94
  thuhuyengirl..................................62 63 64 65 66 67 68 69 74 76 78 79 84 86 88 89 94 96 98 99
  vuanh886..................................58 60 61 64 66 67 68 70 71 74 76 77 78 79 80 81 84 86 87 88
  yeusohoc..................................64 26 67 22 68 21 71 72 17 73 13 76 12 77
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @quocanhht : trúng loto 47** 74* 95* thưởng 12000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 68* 64* 46* thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 63* 36* thưởng 10000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 63* 47** 74* thưởng 12000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 47** 14** 41* thưởng 15000 xu.
  @XS360 : trúng loto 64* 46* 68* thưởng 9000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 36* 63* thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 95* 74* 47** thưởng 12000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14** 41* 08* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 63* 36* 14** thưởng 12000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 14** 41* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 41* 14** thưởng 9000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 14** thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @miule : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 47** thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 65* 54** thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 65* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 72* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 90* 95* thưởng 6000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 74* 47** thưởng 9000 xu.
  @co3bich : trúng loto 47** thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 85** 15* thưởng 9000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 74* 47** thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 08* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @Detuhieprau : trúng loto 70** thưởng 6000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 14** 92* thưởng 30000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 14** 41* thưởng 30000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 64* 74* 47** thưởng 24000 xu.
  @alololo : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 65* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 65* 54** thưởng 18000 xu.
  @hung83 : trúng loto 63* thưởng 10000 xu.
  @Emailty : trúng loto 14** thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 14** 08* thưởng 18000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 54** thưởng 12000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 14** thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @emtapdanhlo : trúng loto 63* 36* 47** thưởng 36000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 14** 41* 95* thưởng 36000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 64* 46* thưởng 18000 xu.
  @bababyby : trúng loto 46* 64* thưởng 18000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 29* 92* thưởng 18000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @girlcity : trúng loto 41* thưởng 15000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 74* thưởng 9000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 46* thưởng 15000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 64* thưởng 15000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 85** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 41* 14** thưởng 36000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 72* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hoanghonxanh : trúng loto 95* 85** thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 68* thưởng 30000 xu.


  NICK- 05/01 - - 06/01 - - 07/01 - - 08/01 - - 09/01 - - 10/01 -
  bietphailamsaoday36*21*40*37*54* 95*68*
  hoanghonxanh............67* 89*54* 71*47* 98*54*95* 85**
  mo3cang........................15* 40*54*30* 64*41* 14**
  DuyManh92........................34*77* 69*15**72*
  emtapdanhlo....................................37* 65*17*63* 36* 47**
  langthangtimso....................................52*16*14** 41* 95*
  giacatgia....................................33*74*64* 46*
  bababyby....................................61*64*46* 64*
  quochuy92....................................30*38*29* 92*
  timlo2nhay....................................30*00*41*
  girlcity....................................60* 06*65*41*
  motobike....................................71*77*15*
  numoneyee....................................71*64*74*
  danhlolayvo....................................00*11*46*
  thuhuyengirl....................................52*77*64*
  longhoang1970....................................06* 60*23*85**
  HoangMinhTu................................................95* 77*14** 92*
  lode2019................................................54* 02*14** 41*
  danlode2k2................................................88**64* 74* 47**
  alololo................................................77* 73*36*
  songque38................................................17*17*
  Uyennhi2019................................................84* 84*65*
  happyday................................................65*15*
  Cauamhanoi................................................54*36*
  OK6868................................................16*65* 54**
  hung83................................................40*63*
  Emailty................................................38* 51*14**
  NetCaFe................................................84*14** 08*
  chosau18h................................................40* 02*54**
  vivungonsong................................................84*14**
  hongsontnth................................................56*29*
  thienduong01................................................51*17*
  quocanhht............................................................47** 74* 95*
  minhlonghn............................................................68* 64* 46*
  mrpts............................................................63* 36*
  hongtutoan............................................................63* 47** 74*
  Mualarung2016............................................................47** 14** 41*
  XS360............................................................64* 46* 68*
  Hoanglam2006............................................................36* 63*
  quoctrong89............................................................95* 74* 47**
  Cucvang............................................................14** 41* 08*
  muahe2019............................................................63* 36* 14**
  lethuylinh............................................................14** 41*
  kyniemxua............................................................41* 14**
  DAIPHAT88............................................................72*
  vtvcab............................................................36*
  chidanh1con............................................................36*
  Thuminh............................................................14**
  Axz23............................................................08*
  khongsothua............................................................92*
  vungtroisohoc............................................................47**
  NgocNgoc............................................................68*
  tuankhang1980............................................................64*
  vietkieudanhlo............................................................72*
  dacbiet99............................................................14**
  minhdiep............................................................65*
  miule............................................................85**
  consokydieu............................................................54**
  cutibatlo............................................................17*
  zozozo............................................................47**
  consovang............................................................95*
  bachthu3nhay............................................................47**
  giacmotrua............................................................15*
  giaosuxoay............................................................46*
  tinhyeucuatoi............................................................64*
  haiyen1295............................................................15*
  yeusohoc............................................................46*
  baoanhthu............................................................15*
  mualanh2020............................................................15*
  niemvuisohoc............................................................95*
  Xyz18............................................................68*
  lamlaitudau2020............................................................65* 54**
  EM2020............................................................65*
  thuyanh29............................................................36*
  Dodonguyen............................................................72*
  anquanhnam............................................................64*
  vhg123............................................................90* 95*
  KINGTON............................................................29*
  Covid19............................................................74* 47**
  co3bich............................................................47**
  chinh1689482997............................................................36*
  WIN2020............................................................85** 15*
  huyenhuyen............................................................74* 47**
  HOANG YEN............................................................08*
  MRNam86............................................................54**
  toanbatbai............................................................72*
  Detuhieprau............................................................70**
  Thuantl............................................................36*
  phocuvangem............................................................92*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 19 số có 46 thưởng 5263 xu.
  @allwin99 : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @CSGT01 : Chốt 12 số có 46 thưởng 8333 xu.
  @XS360 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @DAIPHAT88 : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @Emailty : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 10 số có 46 thưởng 20000 xu.


  NICK- 09/01 - - 10/01 -
  lode201942 50 41 51 40 53 54 37 55 36 58 35 59 32 60 30 62 28 63 6437 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  EM2020.................59 49 61 46 62 43 64 37 67 35 68 34 69 32 70 31 71 30 73 28
  ptsmr.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  Xyz18.................10 12 14 16 18 19 30 32 34 36 38 39 40 42 44 46 48 49 83
  allwin99.................30 34 38 39 42 43 45 46 47 48 49
  CSGT01.................46 47 49 51 53 55 56 58 65 67 69 71
  XS360.................45 46 47 48 50 53 54 55 56 57 59 64 65 69 71 74 75 80 81 84
  zozozo.................08 09 13 14 15 17 18 19 24 27 31 37 40 41 42 44 45 46 50 51
  mo3cang.................35 37 39 43 44 46 48 49 53 55 57 58 61 64 66 67 71 73
  bababyby.................21 22 23 24 27 28 32 36 39 42 45 46 49 50 51 54 55 57 58 59
  DAIPHAT88.................37 38 40 46 47 48 49 55 56 57 58
  Emailty.................39 41 43 44 45 46 47 48 50 52
  happyday.................20 21 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  meomisa17 (11/01/2021 at 08:24:03) , Xyz18 (14/01/2021 at 22:22:20)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 41** 48* 59* thưởng 12000 xu.
  @shopeone : trúng loto 20* 06* thưởng 10000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 67* 41** thưởng 15000 xu.
  @AffCup : trúng loto 80* 17** thưởng 15000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 40* 59* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 67* 59* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 41** thưởng 10000 xu.
  @remix : trúng loto 89* 67* thưởng 6000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @babylove : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 17** 80* thưởng 9000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 41** thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 13* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @kemngot : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @Namha21 : trúng loto 44* 67* thưởng 6000 xu.
  @kepbang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 20* 17** thưởng 9000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 17** thưởng 6000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 06* 60* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @kovachin : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @giaosuxoay : trúng loto 07** 48* thưởng 30000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 67* 40* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 06* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @consovang : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 13* thưởng 6000 xu.
  @niemvuisohoc : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @Hoanglam2006 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @WIN2020 : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.
  @co3bich : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 10* 40* thưởng 12000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @toanbatbai : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @Thuantl : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 89* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HoangMinhTu : trúng loto 83* thưởng 9000 xu.
  @hung83 : trúng loto 48* thưởng 15000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 20* 83* thưởng 18000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 67* 83* thưởng 18000 xu.
  @Emailty : trúng loto 67* thưởng 9000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 30* thưởng 12000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @girlcity : trúng loto 06* 60* thưởng 24000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 91* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @mo3cang : trúng loto 89* thưởng 15000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 77* thưởng 25000 xu.


  NICK- 07/01 - - 08/01 - - 09/01 - - 10/01 - - 11/01 -
  mo3cang15* 40*54*30* 64*41* 14**89*
  DuyManh9234*77* 69*15**72*77*
  giacatgia............33*74*64* 46*30*
  langthangtimso............52*16*14** 41* 95*35*
  girlcity............60* 06*65*41*06* 60*
  numoneyee............71*64*74*91*
  HoangMinhTu........................95* 77*14** 92*83*
  hung83........................40*63*48*
  Cauamhanoi........................54*36*20* 83*
  OK6868........................16*65* 54**67* 83*
  Emailty........................38* 51*14**67*
  hongsontnth........................56*29*48*
  giaosuxoay....................................46*07** 48*
  lethuylinh....................................14** 41*67*
  Thuminh....................................14**67* 40*
  DAIPHAT88....................................72*59*
  vtvcab....................................36*67*
  chidanh1con....................................36*06*
  NgocNgoc....................................68*59*
  tuankhang1980....................................64*83*
  cutibatlo....................................17*30*
  hongtutoan....................................63* 47** 74*44*
  dacbiet99....................................14**67*
  baoanhthu....................................15*44*
  XS360....................................64* 46* 68*48*
  lamlaitudau2020....................................65* 54**67*
  consovang....................................95*60*
  Dodonguyen....................................72*13*
  niemvuisohoc....................................95*44*
  Hoanglam2006....................................36* 63*89*
  KINGTON....................................29*89*
  WIN2020....................................85** 15*89*
  co3bich....................................47**91*
  Cucvang....................................14** 41* 08*10* 40*
  muahe2019....................................63* 36* 14**83*
  toanbatbai....................................72*83*
  Thuantl....................................36*80*
  phocuvangem....................................92*89*
  chutheanh................................................41** 48* 59*
  shopeone................................................20* 06*
  TM201210................................................67* 41**
  AffCup................................................80* 17**
  dieuanh96................................................41**
  hyvongwin................................................89*
  CatLinhHD................................................40*
  chutichhoidong................................................40* 59*
  quangninh279................................................77*
  tinhtuoisang................................................77*
  EmLaTatCa................................................40*
  thichchotso................................................41**
  CSGT01................................................67* 59*
  Ronaldo7................................................91*
  xosoxmien................................................89*
  mytamido................................................17**
  chot10trung1................................................48*
  hoisohoc................................................48*
  hoaihd85................................................41**
  remix................................................89* 67*
  chilaconso................................................40*
  qtv272................................................77*
  babylove................................................20*
  nonanoni................................................17** 80*
  kocannoinhieu................................................41**
  vinamilk................................................44*
  chuoi................................................13*
  nhat_chi_mai................................................40*
  Cuonghely................................................83*
  binbinhn................................................77*
  soiroichot................................................59*
  kemngot................................................83*
  mamalanlan................................................40*
  Namha21................................................44* 67*
  kepbang................................................89*
  anhQuanday................................................20* 17**
  chaonammoi................................................17**
  TLong888................................................91*
  anhnumberone................................................06* 60*
  hoahuong................................................30*
  ViettelDaily................................................06*
  hatay88................................................48*
  saptrungtoroi................................................91*
  kovachin................................................20*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lienquan2019 : Chốt 11 số có 07 thưởng 9090 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : Chốt 14 số có 07 thưởng 7142 xu.
  @hoahuong : Chốt 17 số có 07 thưởng 5882 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @tinhyeucuatoi : Chốt 11 số có 07 thưởng 9090 xu.
  @giangmobile : Chốt 12 số có 07 thưởng 8333 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 13 số có 07 thưởng 7692 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 8 số có 07 thưởng 12500 xu.
  @nguyenyenlinh : Chốt 11 số có 07 thưởng 9090 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 07 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @zozozo : Chốt 20 số có 07 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 -
  zozozo08 09 13 14 15 17 18 19 24 27 31 37 40 41 42 44 45 46 50 5100 02 03 04 06 07 15 19 20 24 25 28 30 34 37 39 40 42 43 46
  lienquan2019.................04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
  baoanhthu.................81 86 87 90 95 96 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 18
  chidanh1con.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 18 20 27 36 39 45 48 50 51
  vuanh886.................01 02 03 04 05 07 08 09 30 31 32 34 35 36
  hoahuong.................87 88 00 03 04 06 07 08 20 23 24 26 27 28 30 33 34
  muahe2019.................93 94 95 96 97 98 99 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23
  tinhyeucuatoi.................06 07 09 14 15 18 20 24 25 28 30
  giangmobile.................07 08 13 14 17 22 23 26 27 31 32 33
  TM201210.................75 80 81 83 85 90 92 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15
  consokydieu.................05 07 09 12 14 16 18 19 21 23 25 27 28
  loveyouloveyou.................07 08 09 14 23 30 31 32
  nguyenyenlinh.................04 05 06 07 08 09 10 13 17 20 21
  quoctrong89.................78 79 83 87 88 89 92 93 95 97 98 02 05 07 10 13 15 20 22 23
  quochuy92.................07 09 12 13 15 21 22 24 25 27 28 54 55 58 59 60 63 64 70 72
  soiroichot.................07 09 10 12 14 16 17 18 19 21 23 27 29 30 32 34 35 36 37 38
  thienduong01.................08 09 30 31 32 34 35 07 36 37 50 52 53 54 05 55 58 59 61 62
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (11/01/2021 at 19:40:55)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @EM2020 : trúng loto 59* 88* thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 99* 47* thưởng 10000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 76* 16* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* 60* thưởng 6000 xu.
  @shopeone : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 14* 69** thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 86* thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @consovang : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @hoaihd85 : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 47* 95* thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 71** thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @cucaitron : trúng loto 72* 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 95* thưởng 10000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 99* 88* thưởng 12000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 36* 95* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 09* thưởng 10000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 09* thưởng 6000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 72* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 71** thưởng 12000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 47* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 88* 71** thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @EmLaTatCa : trúng loto 72* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 95* 59* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 14* thưởng 9000 xu.
  @AffCup : trúng loto 69** thưởng 18000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 88* thưởng 9000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 09* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 35* thưởng 20000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 76* thưởng 12000 xu.
  @co3bich : trúng loto 69** 72* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 16* thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 71** 88* thưởng 54000 xu.


  NICK- 08/01 - - 09/01 - - 10/01 - - 11/01 - - 12/01 - - 13/01 -
  giacatgia33*74*64* 46*30*06*16*
  numoneyee71*64*74*91*16*71** 88*
  chidanh1con........................36*06*20*35*
  tuankhang1980........................64*83*63*62*
  giaosuxoay........................46*07** 48*06*76*
  co3bich........................47**91*55*69** 72*
  EmLaTatCa....................................40*72**72*
  hoahuong....................................30*36* 63*95* 59*
  vinamilk....................................44*16*14*
  AffCup....................................80* 17**77*69**
  hatay88....................................48*71*88*
  TLong888....................................91*20*09*
  cucaitron................................................71*72* 95* 59*
  bietphailamsaoday................................................36* 79**88*
  nguyenyenlinh................................................63*95*
  quocanhht................................................16*86*
  chosau18h................................................91* 77*99* 88*
  hoanghonxanh................................................48*46*
  yeusohoc................................................36* 63* 55*36* 95*
  tinhyeucuatoi................................................77*09*
  khongsothua................................................36* 63*29*
  visaolaithe................................................92**09*
  giahuy912................................................82**29*
  minhdiep................................................55*88*
  giacmotrua................................................48*86*
  danvietanhhung................................................06*09*
  mualanh2020................................................71*72*
  dongkhanh1994................................................05*88*
  thienduong01................................................16* 20*71**
  vaobothoi................................................48* 55*47*
  allwin99................................................92**88* 71**
  EM2020............................................................59* 88*
  selaylaitatca............................................................99* 47*
  cutibatlo............................................................99*
  bababyby............................................................72*
  dacbiet99............................................................76* 16*
  HoangMinhTu............................................................14* 60*
  shopeone............................................................71**
  DAIPHAT88............................................................86*
  happyday............................................................36*
  Cauamhanoi............................................................60*
  Hoalanrung............................................................14* 69**
  remix............................................................86*
  locroitrungdau............................................................36*
  mo3cang............................................................16*
  qtv272............................................................59*
  lamlaitudau2020............................................................47*
  consovang............................................................60*
  luonluontop1............................................................60*
  hoaihd85............................................................86*
  hoisohoc............................................................54*
  mrpts............................................................09*
  danhlolayvo............................................................47* 95*
  antamwin............................................................46*
  tamhoncuada............................................................71**
  chaonammoi............................................................88*
  thuhuyengirl............................................................95*
  quoctrong89............................................................29*
  muahe2019............................................................36*
  huyenhuyen............................................................36*
  TM201210............................................................76*
  AnBao............................................................88*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @zozozo : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 15 số có 69 thưởng 6666 xu.
  @thienduong01 : Chốt 11 số có 69 thưởng 9090 xu.
  @co3bich : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @cucaitron : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @Covid19 : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.
  @tengteng : Chốt 13 số có 69 thưởng 7692 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 69 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @happyday : Chốt 18 số có 69 thưởng 11111 xu.
  @kepbang : Chốt 6 số có 69 thưởng 33333 xu.
  @mtq : Chốt 17 số có 69 thưởng 11764 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 69 thưởng 10000 xu.


  NICK- 12/01 - - 13/01 -
  happyday67 68 69 80 81 82 84 87 88 89 90 91 92 94 97 98 9956 59 61 62 63 64 65 68 69 70 71 80 81 86 90 91 95 96
  kepbang68 69 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 96 98 9953 54 60 62 63 69
  mtq71 72 73 74 75 76 77 78 79 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9849 48 47 69 46 42 41 73 40 39 74 38 37 33 75 32 31
  vietkieudanhlo78 82 83 86 87 91 92 96 9841 42 43 44 46 50 51 52 53 55 59 60 61 62 64 68 69 70 73 78
  zozozo.................05 06 15 20 23 24 27 28 29 32 33 36 37 38 66 69 72 73 74 75
  EM2020.................60 61 63 69 70 76 79 81 85 86 89 90 94 95 96
  thienduong01.................49 50 58 59 60 64 68 69 70 00 73
  co3bich.................59 60 61 62 64 66 68 69 71 75 84 86 91 95 96 04 05 06 11 13
  WIN2020.................52 53 54 55 56 57 58 59 61 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  cucaitron.................69 71 67 66 65 74 64 62 75 58 57 56 76 54 53 50 77 49 48 78
  anhnumberone.................78 76 75 71 80 69 67 66 84 62 58 85 57 53 50 87 49 48 44 90
  Covid19.................66 67 68 69 70 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
  danhnhothoi.................66 69 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85 86 89 91 92 93 94
  tengteng.................69 71 74 77 80 82 84 86 87 91 92 96 99
  toilatoi7x.................20 22 23 27 28 32 37 39 40 41 45 46 48 50 54 55 57 59 64 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @emtapdanhlo : trúng loto 38* 82* thưởng 10000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 63** 09* thưởng 15000 xu.
  @baycaobayxa : trúng loto 42* 63** thưởng 15000 xu.
  @lethuylinh : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @CSGT01 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 50* 82* thưởng 6000 xu.
  @miule : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @hongtutoan : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 51* 04* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 30* 60* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @consokydieu : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HUYEN6879 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @motobike : trúng loto 10** thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 95** thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vtvcab : trúng loto 82* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Axz23 : trúng loto 38* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 17* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 09* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 38* 73* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Cuonghely : trúng loto 42* 93* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 19* 09* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Npt : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @kemngot : trúng loto 63** thưởng 6000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @Hoangvanthanh : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @Thangly20 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @shopeone : trúng loto 19* thưởng 6000 xu.
  @cutibatlo : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 50* thưởng 6000 xu.
  @remix : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @consovang : trúng loto 95** 63** thưởng 24000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @hoisohoc : trúng loto 95** thưởng 12000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 95** thưởng 12000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 80* thưởng 10000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @AnBao : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 63** thưởng 18000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 73* 04* thưởng 18000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 48* 73* thưởng 18000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @giacmotrua : trúng loto 73* thưởng 15000 xu.
  @minhdiep : trúng loto 62** thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 50* 95** thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoahuong : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 12000 xu.
  @AffCup : trúng loto 48* 95** thưởng 36000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 30* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chidanh1con : trúng loto 38* thưởng 15000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 19* thưởng 25000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 10** thưởng 30000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 51* thưởng 21000 xu.


  NICK- 08/01 - - 09/01 - - 10/01 - - 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 -
  numoneyee71*64*74*91*16*71** 88*51*
  chidanh1con........................36*06*20*35*38*
  tuankhang1980........................64*83*63*62*19*
  giaosuxoay........................46*07** 48*06*76*10**
  hoahuong....................................30*36* 63*95* 59*38*
  vinamilk....................................44*16*14*38*
  AffCup....................................80* 17**77*69**48* 95**
  hatay88....................................48*71*88*30*
  bietphailamsaoday................................................36* 79**88*63**
  quocanhht................................................16*86*42*
  cucaitron................................................71*72* 95* 59*73* 04*
  hoanghonxanh................................................48*46*48* 73*
  tinhyeucuatoi................................................77*09*62**
  yeusohoc................................................36* 63* 55*36* 95*38*
  giacmotrua................................................48*86*73*
  minhdiep................................................55*88*62**
  thienduong01................................................16* 20*71**50* 95**
  shopeone............................................................71**19*
  cutibatlo............................................................99*73*
  Cauamhanoi............................................................60*50*
  remix............................................................86*42*
  mo3cang............................................................16*51*
  consovang............................................................60*95** 63**
  lamlaitudau2020............................................................47*73*
  hoisohoc............................................................54*95**
  locroitrungdau............................................................36*95**
  luonluontop1............................................................60*51*
  tamhoncuada............................................................71**17*
  chaonammoi............................................................88*80*
  muahe2019............................................................36*73*
  huyenhuyen............................................................36*38*
  AnBao............................................................88*48*
  emtapdanhlo........................................................................38* 82*
  OK6868........................................................................63** 09*
  baycaobayxa........................................................................42* 63**
  lethuylinh........................................................................95**
  CSGT01........................................................................60*
  dieuanh96........................................................................63**
  CatLinhHD........................................................................04*
  hyvongwin........................................................................32*
  chutichhoidong........................................................................50* 82*
  miule........................................................................73*
  hongtutoan........................................................................09*
  girlcity........................................................................60*
  quangninh279........................................................................17*
  chot10trung1........................................................................50*
  songque38........................................................................17*
  baoanhthu........................................................................63**
  hongsontnth........................................................................51* 04*
  quochuy92........................................................................30* 60*
  tinhtuoisang........................................................................73*
  danhnhothoi........................................................................60*
  DonaldTrump45........................................................................60*
  sohochaylam........................................................................82*
  NgocNgoc........................................................................30*
  consokydieu........................................................................17*
  HUYEN6879........................................................................73*
  motobike........................................................................10**
  vietkieudanhlo........................................................................11*
  toilatoi7x........................................................................95**
  DuyManh92........................................................................95**
  loveyouloveyou........................................................................51*
  vuanh886........................................................................42*
  Mualarung2016........................................................................30*
  binbinhn........................................................................48*
  vtvcab........................................................................82*
  haiyen1295........................................................................60*
  Axz23........................................................................38*
  mytamido........................................................................17*
  giangmobile........................................................................09*
  timlo2nhay........................................................................50*
  Dodonguyen........................................................................38* 73*
  danv411........................................................................19*
  kiep_lo_de........................................................................19*
  Cuonghely........................................................................42* 93*
  HaiNam92........................................................................04*
  NetCaFe........................................................................11*
  bachthu3nhay........................................................................04*
  TTPL7986........................................................................19*
  Xyz18........................................................................32*
  ViettelDaily........................................................................19* 09*
  chuoi........................................................................42*
  chilaconso........................................................................60*
  cuocchienso........................................................................51*
  anhQuanday........................................................................48*
  vhg123........................................................................19*
  Covid19........................................................................48*
  tuandjgj........................................................................60*
  Npt........................................................................32*
  kemngot........................................................................63**
  DINHMINHSON........................................................................93*
  Hoangvanthanh........................................................................73*
  Thangly20........................................................................51*
  phuquoc........................................................................17*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tinhyeucuatoi : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @DuyManh92 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @giacmotrua : Chốt 17 số có 38 thưởng 5882 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @CSGT01 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @ElMariachi : Chốt 16 số có 38 thưởng 6250 xu.
  @kiep_lo_de : Chốt 18 số có 38 thưởng 5555 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @tinhtuoisang : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @Mualarung2016 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @cutibatlo : Chốt 14 số có 38 thưởng 7142 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 17 số có 38 thưởng 5882 xu.
  @hatay88 : Chốt 19 số có 38 thưởng 5263 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.
  @thichchotso : Chốt 20 số có 38 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tengteng : Chốt 12 số có 38 thưởng 16666 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @kepbang : Chốt 20 số có 38 thưởng 15000 xu.


  NICK- 12/01 - - 13/01 - - 14/01 -
  kepbang68 69 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 92 93 94 96 98 9953 54 60 62 63 6901 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38
  tengteng.................69 71 74 77 80 82 84 86 87 91 92 96 9925 26 29 31 32 33 34 35 38 39 70 71
  tinhyeucuatoi..................................20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 72 73 74 75 76 77
  DuyManh92..................................18 23 24 27 28 32 33 34 36 37 38 41 42 43 45 46 47 50 54 60
  lode2019..................................34 37 38 44 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 67 68 74
  Xyz18..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  giacmotrua..................................17 18 32 33 35 36 37 38 39 50 51 53 54 55 56 57 59
  timlo2nhay..................................61 45 63 43 66 41 40 68 39 70 38 36 71 34 72 33 73 31 28 75
  CSGT01..................................01 02 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 20 23 24 25 27 29 32 38
  giangmobile..................................33 35 38 39 72 73 75 78 79 82 83 85 88 89 92 93 95 98 99
  ElMariachi..................................16 61 11 66 27 72 22 77 44 99 49 94 33 88 38 83
  kiep_lo_de..................................29 19 21 03 64 82 56 38 97 75 63 12 10 83 54 72 98 74
  khongcohoiket..................................33 35 38 39 40 47 51 53 57 59 60 71 74 75 77 79 80 83 92 93
  tinhtuoisang..................................13 15 17 20 22 24 26 29 31 38 39 42 47 48 51 56 57 59 60 62
  CatLinhHD..................................35 38 42 43 44 46 47 51 52 53 55 56 60 61 62 64 65 74 79
  Mualarung2016..................................01 08 10 11 15 18 30 38 40 43 48 55 80 81 83 84 90 98 99 00
  cutibatlo..................................59 56 51 60 48 64 46 65 42 39 66 38 68 37
  chutichhoidong..................................21 25 28 29 16 30 34 37 12 38 39 43 48 11 52 55 56 10 57 58
  dieuanh96..................................84 86 87 88 96 97 01 02 04 05 06 10 14 20 24 38 40 41 42 47
  giacatgia..................................95 99 04 08 09 13 18 19 26 28 29 31 35 36 37 38 40
  hatay88..................................37 17 38 39 44 14 45 47 48 49 12 53 54 57 58 11 62 63 64
  lamlaitudau2020..................................39 56 38 37 57 36 58 31 59 30 21 63 20 65 19 18 73 13 75 12
  motobike..................................02 03 04 06 07 10 12 19 20 21 22 24 25 28 29 30 34 38 39 40
  Npt..................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  sohochaylam..................................03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 17 18 30 31 33 35 36 38 39 40
  TLong888..................................80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 91
  thichchotso..................................59 56 68 52 69 48 43 72 42 78 39 79 38 36 81 34 83 33 84 32
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (14/01/2021 at 22:23:28)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @alololo : trúng loto 00* 60* thưởng 10000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bababyby : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @happyday : trúng loto 60* 47* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 22* 77* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* 42* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danhlolayvo : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* 00* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 77* 22* thưởng 6000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @kepbang : trúng loto 85** 29* thưởng 9000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 48** thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : trúng loto 96* thưởng 3000 xu.
  @tengteng : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @soiroichot : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 96* 42* thưởng 6000 xu.
  @vaobothoi : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @lienquan2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 28** thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @mtq : trúng loto 85** thưởng 10000 xu.
  @selaylaitatca : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @consokydieu : trúng loto 77* 96* thưởng 20000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 22* 77* 97* thưởng 18000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 47* 22* 77* thưởng 18000 xu.
  @girlcity : trúng loto 60* 29* thưởng 12000 xu.
  @miule : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 29* 77* thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 58* 85** thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 05* thưởng 10000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 22* 77* thưởng 12000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85** thưởng 20000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 77* 22* thưởng 12000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 22* 77* thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 33* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 42* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 33* 96* thưởng 30000 xu.
  @shopeone : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @remix : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 85** thưởng 18000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 05* thưởng 9000 xu.
  @AnBao : trúng loto 16* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @minhdiep : trúng loto 42* 05* thưởng 40000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 60* thưởng 20000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 96* 43* thưởng 24000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 33* 60* thưởng 24000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @tinhyeucuatoi : trúng loto 47* thưởng 12000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hatay88 : trúng loto 29* thưởng 25000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 18000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 -
  tuankhang198064*83*63*62*19*43*
  giaosuxoay46*07** 48*06*76*10**60*
  hatay88............48*71*88*30*29*
  minhdiep........................55*88*62**42* 05*
  bietphailamsaoday........................36* 79**88*63**60*
  cucaitron........................71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*
  quocanhht........................16*86*42*33* 60*
  hoanghonxanh........................48*46*48* 73*47*
  tinhyeucuatoi........................77*09*62**47*
  yeusohoc........................36* 63* 55*36* 95*38*00*
  thienduong01........................16* 20*71**50* 95**16*
  cutibatlo....................................99*73*33* 96*
  shopeone....................................71**19*47*
  remix....................................86*42*97*
  Cauamhanoi....................................60*50*05*
  lamlaitudau2020....................................47*73*85**
  chaonammoi....................................88*80*05*
  AnBao....................................88*48*16*
  consokydieu................................................17*77* 96*
  ViettelDaily................................................19* 09*22* 77* 97*
  Covid19................................................48*47* 22* 77*
  girlcity................................................60*60* 29*
  miule................................................73*33*
  dieuanh96................................................63**29* 77*
  hongsontnth................................................51* 04*58* 85**
  chutichhoidong................................................50* 82*05*
  tinhtuoisang................................................73*16*
  quangninh279................................................17*97*
  chot10trung1................................................50*29*
  quochuy92................................................30* 60*22* 77*
  haiyen1295................................................60*42*
  DonaldTrump45................................................60*80*
  NgocNgoc................................................30*14*
  motobike................................................10**33*
  vietkieudanhlo................................................11*29*
  danv411................................................19*85**
  toilatoi7x................................................95**77* 22*
  vuanh886................................................42*22* 77*
  binbinhn................................................48*33*
  giangmobile................................................09*60*
  cuocchienso................................................51*33*
  anhQuanday................................................48*00*
  HaiNam92................................................04*14*
  tuandjgj................................................60*42*
  alololo............................................................00* 60*
  giacatgia............................................................48**
  EmLaTatCa............................................................97*
  bababyby............................................................97*
  dacbiet99............................................................43*
  ptsmr............................................................26*
  HoangMinhTu............................................................14*
  happyday............................................................60* 47*
  giahuy912............................................................96*
  xosoxmien............................................................22* 77*
  zozozo............................................................00*
  nonanoni............................................................77* 22*
  adayroihihi............................................................00* 42*
  Thuminh............................................................29*
  DAIPHAT88............................................................47*
  danhlolayvo............................................................48**
  ditimbachthu............................................................60* 00*
  qtv272............................................................16*
  visaolaithe............................................................77* 22*
  Ronaldo7............................................................42*
  kepbang............................................................85** 29*
  lode2019............................................................48**
  minhlonghn............................................................43*
  vivungonsong............................................................96*
  tengteng............................................................00*
  kocannoinhieu............................................................29*
  soiroichot............................................................29*
  quoctrong89............................................................33*
  mualanh2020............................................................96* 42*
  vaobothoi............................................................42*
  anhnumberone............................................................60*
  lienquan2019............................................................00*
  anquanhnam............................................................29*
  longhoang1970............................................................43*
  HOANG YEN............................................................28**
  saptrungtoroi............................................................14*
  allwin99............................................................16*
  minhquang2016............................................................97*
  mtq............................................................85**
  selaylaitatca............................................................97*
  Canh1102............................................................97*
  HoangToan............................................................58*
  HON_CUA_DA............................................................80*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mtq : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @xauzai88 : Chốt 10 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 9 số có 85 thưởng 11111 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @consokydieu : Chốt 15 số có 85 thưởng 6666 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @EM2020 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @quocanhht : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vtvcab : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 6 số có 85 thưởng 16666 xu.
  @ansongaymai : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 18 số có 85 thưởng 5555 xu.
  @phuquoc : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @HUYEN6879 : Chốt 19 số có 85 thưởng 5263 xu.
  @minhlonghn : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vivungonsong : Chốt 6 số có 85 thưởng 16666 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @lethuylinh : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 85 thưởng 5263 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @luonluontop1 : Chốt 13 số có 85 thưởng 7692 xu.
  @MRNam86 : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 85 thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : Chốt 16 số có 85 thưởng 6250 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacmotrua : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 15 số có 85 thưởng 13333 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 15 số có 85 thưởng 13333 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 9 số có 85 thưởng 22222 xu.
  @lamlaitudau2020 : Chốt 19 số có 85 thưởng 10526 xu.
  @motobike : Chốt 17 số có 85 thưởng 11764 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : Chốt 20 số có 85 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/01 - - 15/01 -
  giacmotrua17 18 32 33 35 36 37 38 39 50 51 53 54 55 56 57 5975 77 79 80 81 83 85 87 89 90 91 93 95 97 99 00 01 03 05 07
  CatLinhHD35 38 42 43 44 46 47 51 52 53 55 56 60 61 62 64 65 74 7974 75 76 80 81 82 83 85 90 91 92 93 94 95 99
  chutichhoidong21 25 28 29 16 30 34 37 12 38 39 43 48 11 52 55 56 10 57 5876 78 85 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  dieuanh9684 86 87 88 96 97 01 02 04 05 06 10 14 20 24 38 40 41 42 4785 86 87 88 89 91 95 96 98
  lamlaitudau202039 56 38 37 57 36 58 31 59 30 21 63 20 65 19 18 73 13 75 1226 27 28 29 65 67 71 72 74 76 80 81 82 83 85 88 91 92 94
  motobike02 03 04 06 07 10 12 19 20 21 22 24 25 28 29 30 34 38 39 4073 74 75 77 78 81 83 84 85 87 88 91 93 94 95 97 98
  Npt20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  TLong88880 81 82 83 84 85 86 87 88 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98 9150 51 52 53 54 55 56 57 58 59 05 15 25 35 45 65 75 85 95 18
  mtq.................79 80 83 85 86 87 89 90 93 95 96 97 99
  xauzai88.................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76
  tuandjgj.................58 62 64 65 66 67 68 72 74 75 76 77 78 82 84 85 86 87 88 92
  muahe2019.................73 76 77 82 85 86 91 94 95
  tuankhang1980.................75 76 77 78 79 84 85 87 88 89 94 95 97 98 99 04 05 07 08 09
  baoanhthu.................58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 76 77 79 80 85 86 88
  consokydieu.................66 67 68 71 75 77 80 84 85 86 87 93 95 97 99
  danv411.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  EM2020.................61 63 65 66 67 69 70 72 74 75 76 78 81 83 84 85 87 89 90 92
  quocanhht.................54 55 59 70 71 72 74 75 79 80 81 82 84 85 89 00 01 02 04 05
  vtvcab.................61 64 65 67 68 69 71 74 75 77 78 79 81 84 85 87 88 89 91 94
  HON_CUA_DA.................58 85 18 81 08 80
  ansongaymai.................49 50 51 52 55 60 61 63 69 70 72 73 76 79 81 82 85 89 90 91
  HoangToan.................39 93 34 43 03 30 35 53 08 80 58 85 89 98 48 84 30 02
  phuquoc.................57 54 79 51 49 80 47 45 44 81 40 39 84 35 31 30 85 29 27 90
  HUYEN6879.................50 53 54 58 60 62 63 69 72 76 78 79 80 85 88 90 94 96 99
  minhlonghn.................62 64 68 70 72 74 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  vivungonsong.................85 28 24 87 22 20
  kocannoinhieu.................82 83 85 86 87 88 89 91 92 94 95 96 97 98 10 12 13 14 15 16
  lethuylinh.................30 60 65 66 68 75 76 78 83 85 86 88 92 93 95 96
  NetCaFe.................08 80 35 53 44 99 17 71 26 62 03 30 12 21 58 85 67 76 94 49
  NgocNgoc.................08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 03 30 12 21 58 85 49 94 67 76
  Thuminh.................05 50 15 51 25 52 35 53 45 54 55 56 65 57 75 58 85 59 95
  ditimbachthu.................74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  kyniemxua.................58 59 61 62 64 65 67 68 80 82 83 85 86 89 91 92 94 95 98 99
  luonluontop1.................69 70 72 73 74 76 78 81 82 83 85 87 89
  MRNam86.................79 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 94 97 10 11 12 15 18 19 30
  numoneyee.................68 71 75 76 77 80 85 86 88 92 95 97 01 02 06 08 10 11 12 15
  vinamilk.................39 67 70 72 75 76 79 81 84 85 89 90 93 94 97 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/01/2021

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @lethuylinh : trúng loto 67* 76* 25* thưởng 9000 xu.
  @EM2020 : trúng loto 48* 67* thưởng 10000 xu.
  @lanh5doC : trúng loto 92* 15* thưởng 10000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @nguyenyenlinh : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 61* 16* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @chosau18h : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 16* 97* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @khongsothua : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @danlode2k2 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @OK6868 : trúng loto 60* thưởng 5000 xu.
  @AffCup : trúng loto 68** 68** thưởng 12000 xu.
  @DuyManh92 : trúng loto 68** 38* thưởng 9000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 15* 00* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @Mualarung2016 : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @hung83 : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 92* thưởng 5000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng loto 27* 68** thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 15* 38* thưởng 6000 xu.
  @babylove : trúng loto 76* thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 76* 67* thưởng 6000 xu.
  @tamhoncuada : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @XS360 : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @KINGTON : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 34* 67* thưởng 6000 xu.
  @chuoi : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @chilaconso : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @co3bich : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @TM201210 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @cuunon : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @TTPL7986 : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @antamwin : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 68** thưởng 6000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @phocuvangem : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @MRNam86 : trúng loto 46* 00* thưởng 6000 xu.
  @phuquoc : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @duhunx999 : trúng loto 46* 60* thưởng 6000 xu.
  @giacatde : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @ansongaymai : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @lode2019 : trúng loto 15* 25* thưởng 20000 xu.
  @EmLaTatCa : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @bababyby : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @dacbiet99 : trúng loto 64* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 71* 92* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @giahuy912 : trúng loto 38* 64* thưởng 12000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @minhlonghn : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 25* 76* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 25* 37* thưởng 12000 xu.
  @DAIPHAT88 : trúng loto 68** thưởng 20000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.
  @qtv272 : trúng loto 76* thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 37* thưởng 6000 xu.
  @quoctrong89 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @mualanh2020 : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @tengteng : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 27* thưởng 10000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @allwin99 : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @Canh1102 : trúng loto 76* 67* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @hongsontnth : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @miule : trúng loto 97* thưởng 9000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 34* 15* thưởng 18000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @motobike : trúng loto 15* 32* thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 92* thưởng 9000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @vuanh886 : trúng loto 37* 48* thưởng 18000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 46* thưởng 9000 xu.
  @Covid19 : trúng loto 48* 25* thưởng 18000 xu.
  @cuocchienso : trúng loto 68** 41* thưởng 27000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @cutibatlo : trúng loto 38* 85* thưởng 40000 xu.
  @lamlaitudau2020 : trúng loto 61* 76* thưởng 40000 xu.
  @shopeone : trúng loto 15* thưởng 20000 xu.
  @remix : trúng loto 48* thưởng 12000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 15* thưởng 12000 xu.
  @chaonammoi : trúng loto 61* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 38* thưởng 25000 xu.
  @cucaitron : trúng loto 68** thưởng 30000 xu.
  @hoanghonxanh : trúng loto 67* 76* thưởng 30000 xu.
  @quocanhht : trúng loto 24* thưởng 15000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 37* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @tuankhang1980 : trúng loto 34* thưởng 21000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 60* thưởng 21000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 -
  tuankhang198064*83*63*62*19*43*34*
  giaosuxoay46*07** 48*06*76*10**60*60*
  bietphailamsaoday........................36* 79**88*63**60*38*
  cucaitron........................71*72* 95* 59*73* 04*96* 43*68**
  hoanghonxanh........................48*46*48* 73*47*67* 76*
  quocanhht........................16*86*42*33* 60*24*
  yeusohoc........................36* 63* 55*36* 95*38*00*37*
  cutibatlo....................................99*73*33* 96*38* 85*
  lamlaitudau2020....................................47*73*85**61* 76*
  shopeone....................................71**19*47*15*
  remix....................................86*42*97*48*
  Cauamhanoi....................................60*50*05*15*
  chaonammoi....................................88*80*05*61*
  hongsontnth................................................51* 04*58* 85**15*
  miule................................................73*33*97*
  dieuanh96................................................63**29* 77*34* 15*
  chutichhoidong................................................50* 82*05*32*
  quochuy92................................................30* 60*22* 77*92*
  motobike................................................10**33*15* 32*
  binbinhn................................................48*33*24*
  giangmobile................................................09*60*92*
  vietkieudanhlo................................................11*29*32*
  DonaldTrump45................................................60*80*49*
  vuanh886................................................42*22* 77*37* 48*
  anhQuanday................................................48*00*46*
  Covid19................................................48*47* 22* 77*48* 25*
  cuocchienso................................................51*33*68** 41*
  lode2019............................................................48**15* 25*
  EmLaTatCa............................................................97*97*
  bababyby............................................................97*76*
  dacbiet99............................................................43*64*
  alololo............................................................00* 60*00*
  happyday............................................................60* 47*34*
  Thuminh............................................................29*71* 92*
  adayroihihi............................................................00* 42*00*
  ditimbachthu............................................................60* 00*60*
  giahuy912............................................................96*38* 64*
  Ronaldo7............................................................42*71*
  minhlonghn............................................................43*37*
  nonanoni............................................................77* 22*25* 76*
  zozozo............................................................00*25* 37*
  DAIPHAT88............................................................47*68**
  kocannoinhieu............................................................29*60*
  qtv272............................................................16*76*
  visaolaithe............................................................77* 22*37*
  quoctrong89............................................................33*85*
  mualanh2020............................................................96* 42*48*
  anhnumberone............................................................60*00*
  anquanhnam............................................................29*00*
  tengteng............................................................00*34*
  longhoang1970............................................................43*27*
  saptrungtoroi............................................................14*71*
  allwin99............................................................16*15*
  Canh1102............................................................97*76* 67*
  lethuylinh........................................................................67* 76* 25*
  EM2020........................................................................48* 67*
  lanh5doC........................................................................92* 15*
  baoanhthu........................................................................97*
  emtapdanhlo........................................................................37*
  CatLinhHD........................................................................48*
  nguyenyenlinh........................................................................46*
  chutheanh........................................................................64*
  numoneyee........................................................................61* 16*
  chidanh1con........................................................................67*
  chosau18h........................................................................37*
  hoahuong........................................................................37*
  hyvongwin........................................................................46*
  danhnhothoi........................................................................25*
  mytamido........................................................................16* 97*
  kyniemxua........................................................................85*
  khongsothua........................................................................34*
  danlode2k2........................................................................61*
  OK6868........................................................................60*
  AffCup........................................................................68** 68**
  DuyManh92........................................................................68** 38*
  mo3cang........................................................................15* 00*
  NetCaFe........................................................................97*
  Mualarung2016........................................................................71*
  hung83........................................................................32*
  sohochaylam........................................................................71*
  luonluontop1........................................................................15*
  vinamilk........................................................................24*
  Dodonguyen........................................................................92*
  mrpts........................................................................92*
  kiep_lo_de........................................................................27* 68**
  loveyouloveyou........................................................................15* 38*
  babylove........................................................................76*
  bachthu3nhay........................................................................76* 67*
  tamhoncuada........................................................................00*
  vhg123........................................................................49*
  XS360........................................................................48*
  KINGTON........................................................................61*
  Xyz18........................................................................92*
  timlo2nhay........................................................................34* 67*
  chuoi........................................................................49*
  chilaconso........................................................................61*
  buihung88........................................................................00*
  muahe2019........................................................................92*
  dongkhanh1994........................................................................49*
  huyenhuyen........................................................................38*
  Uyennhi2019........................................................................00*
  co3bich........................................................................76*
  TM201210........................................................................25*
  vungtroisohoc........................................................................38*
  cuunon........................................................................24*
  TTPL7986........................................................................68**
  antamwin........................................................................97*
  danvietanhhung........................................................................68**
  thuhuyengirl........................................................................92*
  TLong888........................................................................27*
  phocuvangem........................................................................37*
  MRNam86........................................................................46* 00*
  phuquoc........................................................................37*
  duhunx999........................................................................46* 60*
  giacatde........................................................................97*
  ansongaymai........................................................................97*
  xauzai88........................................................................15*
   
 10. * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @khongcohoiket : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @WIN2020 : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 11 số có 46 thưởng 9090 xu.
  @AffCup : Chốt 10 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @quoctrong89 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @chot10trung1 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 16 số có 46 thưởng 6250 xu.
  @adayroihihi : Chốt 18 số có 46 thưởng 5555 xu.
  @bababyby : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @huyenhuyen : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.
  @hyvongwin : Chốt 6 số có 46 thưởng 16666 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 14 số có 46 thưởng 7142 xu.
  @TM201210 : Chốt 20 số có 46 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HUYEN6879 : Chốt 15 số có 46 thưởng 13333 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @consokydieu : Chốt 20 số có 46 thưởng 10000 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 46 thưởng 10526 xu.


  NICK- 15/01 - - 16/01 -
  HUYEN687950 53 54 58 60 62 63 69 72 76 78 79 80 85 88 90 94 96 9946 67 44 68 42 40 71 39 38 73 37 74 35 33 75
  NetCaFe08 80 35 53 44 99 17 71 26 62 03 30 12 21 58 85 67 76 94 4913 31 18 81 68 86 36 63 04 40 45 54 59 95 09 90 14 41 46 64
  NgocNgoc08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 03 30 12 21 58 85 49 94 67 7611 66 16 19 91 46 64 14 41 96 69 39 93 89 98 13 31 18 81 86
  consokydieu66 67 68 71 75 77 80 84 85 86 87 93 95 97 9959 64 58 65 57 56 66 55 53 67 51 68 47 46 71 40 39 73 38 74
  kyniemxua58 59 61 62 64 65 67 68 80 82 83 85 86 89 91 92 94 95 98 9919 21 22 23 26 28 29 31 32 33 36 38 39 41 42 43 46 48 49
  vietkieudanhlo.................48 47 60 46 62 44 43 63 42 64 40 39 66 38 37 67 36 68 34 33
  khongcohoiket.................45 46 48 49 50 52 54 55 57 58 70 72 73 75 76 78 81 82 84 85
  lode2019.................68 51 50 70 48 71 46 43 75 42 41 76 40 77 39 36 79 34 33 80
  WIN2020.................53 52 77 51 78 50 49 79 46 44 80 39 81 36
  hatay88.................13 15 16 18 19 22 23 25 28 29 32 33 36 38 42 43 45 46 52 55
  chutheanh.................63 36 46 64 14 41 55 05 13 31
  quochuy92.................45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57
  AffCup.................31 34 37 39 40 41 43 44 45 46
  quoctrong89.................52 50 65 48 47 66 46 68 45 43 70 42 40 72 38 73 36 33 74 32
  xosoxmien.................28 29 34 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 50 56 57
  chot10trung1.................44 46 43 48 41 53 40 54 57 39 61 37 62 36 63 35 64 34 66 68
  chuoi.................23 32 28 82 37 73 78 87 84 48 16 61 41 14 46 64
  adayroihihi.................34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 60 61 63
  bababyby.................18 20 23 26 27 28 29 32 36 37 38 46 47 48 56 57 62 63 64 65
  huyenhuyen.................60 61 53 52 62 49 63 48 47 64 46 45 65 44 66 43 42 67 41 40
  hyvongwin.................45 46 47 48 49 51
  Ronaldo7.................46 47 48 49 52 55 56 57 58 64 65 70 74 75
  TM201210.................70 49 46 72 45 73 43 42 76 41 37 78 36 79 34 33 81 32 30 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này