thanhtung245's Recent Activity

 1. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 07/08/2022.

  [ATTACH] BT 78 TỔNG 5

  71678068-AE81-4CEB-9EFC-4F0CD96E4CCF.jpeg 07/08/2022 at 14:41:11
 2. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 07/08/2022.

  BT 28 TỔNG 0[ATTACH]

  FAF82171-4D23-4885-BB7C-471EEC4B167E.jpeg 07/08/2022 at 14:39:21
 3. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 06/08/2022.

  [ATTACH] BT 45 LÓT BỘ

  29B271C6-FCB3-40C2-9587-3207CF966825.jpeg 06/08/2022 at 14:49:19
 4. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 06/08/2022.

  [ATTACH] BT 54 TỔNG 9

  F11CF44A-943D-468C-941A-412A72C940AB.jpeg 06/08/2022 at 13:08:26
 5. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 05/08/2022.

  [ATTACH] BT 91 3C 891 LÓT BỘ

  942CBD73-91C7-4A32-A04C-8494790FA3F5.jpeg 05/08/2022 at 14:40:39
 6. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 05/08/2022.

  [ATTACH] BT 91 3C 391 ĐẦU 9

  D637916C-7019-4CC0-94A6-7D277144BB3B.jpeg 05/08/2022 at 14:34:56
 7. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 04/08/2022.

  [ATTACH] BT 63 3C 463 ĐÍT 3

  ECFA47DF-7068-43F5-B7C9-654EB46AFA6A.jpeg 04/08/2022 at 13:10:44
 8. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 04/08/2022.

  [ATTACH] BT 36 3C 436 LÓT ĐẦU 3

  FCF08857-6359-4E6B-A48C-FDE64F40C4B2.jpeg 04/08/2022 at 10:28:32
 9. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 03/08/2022.

  [ATTACH] BT 01 LÓT BỘ

  BF306295-8AD7-4094-9560-5BF25B1EA66A.jpeg 03/08/2022 at 14:59:29
 10. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 03/08/2022.

  [ATTACH] BT 10 ĐÍT 0

  8FBF1F32-DA86-487F-B6AE-9EAB0932102B.jpeg 03/08/2022 at 14:58:07
 11. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 02/08/2022.

  [ATTACH] BT 92 LÓT BỘ

  FD4A39FC-F3C9-47BD-A131-D1F5BB701B11.jpeg 02/08/2022 at 16:18:23
 12. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 02/08/2022.

  [ATTACH] BT 25 LÓT BỘ

  AA8C3FEF-C9CC-4738-B95F-490B5513BFD1.jpeg 02/08/2022 at 14:48:14
 13. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 01/08/2022.

  [ATTACH] BT 31 TỔNG 4

  526784C7-1C5C-47A4-850D-6FDA8D1712B7.jpeg 01/08/2022
 14. thanhtung245 attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 01/08/2022.

  BT 36 TỔNG 9[ATTACH]

  9EACE836-0C05-4B6B-8E7E-88EF9BCD429A.jpeg 01/08/2022