Trophies Awarded to NetCaFe

 1. 20
  Được tặng: 25/06/2019

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Được tặng: 13/11/2018

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 10
  Được tặng: 25/10/2018

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 20
  Được tặng: 12/10/2018

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 5. 5
  Được tặng: 17/09/2018

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 15
  Được tặng: 17/09/2018

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 100
  Được tặng: 22/08/2018

  Bài viết nhận được nhiều like

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 10
  Được tặng: 21/08/2018

  Bài viết của bạn được like

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 100
  Được tặng: 21/08/2018

  Bài viết đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 10. 1000
  Được tặng: 20/08/2018

  Đăng ký thành viên

  Đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được 1000 xu.